Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s"

Transcriptie

1 1 Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s In onderstaande tabellen zijn steeds de letterlijke teksten van competenties en bekwaamheidseisen opgenomen zoals ze landelijk zijn vastgesteld. Gevolgd door een operationalisering in fases.

2 2 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn. Een leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Zo'n leraar schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Zo'n leraar bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en zoekt in zijn interactie met hen een goede balans tussen: leiden en begeleiden sturen en volgen confronteren en verzoenen corrigeren en stimuleren Bekwaamheidseis De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed daarvan op de kinderen. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de kinderen tot stand te brengen. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: hij maakt contact met de kinderen en zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen hij geeft de kinderen leiding maar laat hun ook verantwoordelijkheid en geeft hun een eigen inbreng hij schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen en tussen de kinderen onderling Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs deze kennis hebben: hij is goed op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen in de leefwereld van de kinderen hij is op een praktisch niveau op de hoogte van communicatietheorieën, groepsdynamica en interculturele communicatie en hij kent vooral ook de implicaties daarvan voor zijn eigen doen en laten

3 3 - structuur bieden en ruimte geven - creëren van pedagogische situaties Propedeuse Hoofdfase Afstudeerfase Kenmerkende beroepssituaties - Pedagogisch-didactisch omgaan met kind en groep - Omgaan met verschillen tussen leerlingen met leerproblemen - Vruchtbare collegialiteit - Vruchtbare interactie met de schoolomgeving - Ontwikkeling van competenties en persoonlijkheid door reflectie en empowerment - Omgaan met verschillen, meningen, normen en waarden - Omgaan met onverwachte situaties - Constructief werkoverleg - Organiseren van buitenschoolse activiteiten - Een leven lang leren 1.1 ziet wat er gebeurt in zijn groep. Hij luistert naar de kinderen en reageert op hen 1.2 spreekt kinderen aan op hun gedrag en nodigt uit tot gesprek hierover 1.3 erkent en benoemt aspecten van groepsprocessen in de groep 1.4 oefent bewust effectieve leraarcommunicatie als grote signalen, stem, mimiek en lichaamshouding, oogcontact, positie in de groep e.d. 1.5 benoemt het effect dat een groep leerlingen op hem heeft 1.1 luistert actief en geeft ik-boodschappen in een groepsgesprek met kinderen 1.2 hanteert verschillende gesprekstechnieken (vragen stellen, samenvatten) en gespreksvormen (kringgesprek, onderwijsleergesprek) 1.3 stimuleert bewust gewenst gedrag en spreekt zonodig kinderen aan op ongewenst gedrag 1.4 analyseert groepsprocessen en gebruikt deze informatie bij het begeleiden van kinderen 1.5 beïnvloedt bewust groepsprocessen, reflecteert op eigen handelen en verbindt hier consequenties aan 1.6 past bewust effectieve leraarcommunicatie toe als eenduidige communicatie, en beurtverdeling 1.7 durft leiding te nemen wanneer dit nodig is 1.1 hanteert die interactie- en communicatievormen die kinderen zoveel mogelijk tot hun recht laten komen, zonodig intercultureel 1.2 past professionele gespreksvaardigheden toe in het contact met kinderen 1.3 beschrijft en verklaart de communicatiepatronen en groepsdynamische processen in zijn groep en verbetert deze zonodig 1.4 beschrijft en verklaart sociale verhoudingen in zijn groep en verbetert dit zonodig 1.5 verantwoordt zijn manier van omgaan met de groep en individuele kinderen 1.6 bedenkt met behulp van een deskundige collega een planmatige manier van omgang voor problematische interacties met kinderen en voert dit uit. 1.7 geeft afgestemd op de situatie leiding (volgen, sturen, confronteren, etc.) 1.8 creëert een klimaat waarin kinderen met elkaar samenwerken

4 4 2. PEDAGOGISCH COMPETENT De leraar primair onderwijs moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar pedagogisch competent zijn. Een leraar die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen. Zo'n leraar zorgt ervoor dat de kinderen weten dat ze erbij horen en welkom zijn weten dat ze gewaardeerd worden op een respectvolle manier met elkaar omgaan uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken Bekwaamheidseis De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Voor een hele klas of groep maar ook voor een individuele leerling. En dat op een professionele, planmatige manier. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: hij vormt zich een goed beeld van het sociale klimaat in een groep, van het individuele welbevinden van de kinderen en van de vorderingen die zij maken op het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hij ontwerpt op basis daarvan een plan van aanpak of een benadering om de kinderen te begeleiden naar een veilig en harmonisch leef- en werkklimaat en om hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling te bevorderen hij voert dat plan van aanpak of die benadering uit hij evalueert dat plan van aanpak of die benadering en stelt het zonodig bij, voor de hele groep en ook voor individuele kinderen hij signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van leerlingen en stelt, eventueel samen met collega s, een passend plan van aanpak of benadering op Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs deze kennis hebben: hij is vertrouwd met de leefwereld van basisschoolkinderen, hun basisbehoeften, hun verwachtingen, met de culturele bepaaldheid daarvan, en hij weet hoe hij daarmee om kan gaan hij is bekend met het globale verloop van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van basisschoolkinderen, met de problemen die zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daarmee om kan gaan hij is bekend met ontwikkelings- en opvoedingstheorieën van het jonge en oudere kind, hij is vertrouwd met verschillende opvoedingspraktijken en met de culturele bepaaldheid daarvan; dit alles met name in hun consequenties voor het onderwijs en voor zijn doen en laten als leraar hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij het jonge en oudere kind én van de culturele

5 bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij hieraan moet verbinden voor zijn handelen 5

6 6 Propedeuse Hoofdfase Afstudeerfase Kenmerkende beroepssituaties - Pedagogisch-didactisch omgaan met kind en groep - Omgaan met verschillen tussen leerlingen met leerproblemen - Begeleiden leerprocessen bij groepjes in vak- en vormingsgebieden en vormgeven van een leeromgeving via voorbereiding, uitvoeren en evalueren - Organiseren van een leerrijke, uitdagende leeromgeving - structuur bieden en ruimte geven - creëren van pedagogische situaties - ontwerpen van leer-werkprogramma - Scheppen van een gezond ontwikkel- en leerklimaat - Beoordelen van leeractiviteiten naar hoofd, hart en hand - Omgaan met onverwachte situaties - Constructief werkoverleg - Organiseren van buitenschoolse activiteiten 2.1 toont zich actief geïnteresseerd in alle kinderen van de groep, waardeert hun inbreng en complimenteert hen regelmatig 2.2 toont positieve verwachtingen ten aanzien van alle kinderen in de groep 2.3 verdiept zich aantoonbaar in de leef- en belevingswereld van kinderen 2.4 erkent en handelt vanuit de drie psychologische basisbehoeften (relatie, competentie, autonomie) 2.5 benoemt kenmerken van sociaal gedrag en het leef- en werkklimaat binnen een groep 2.6 benoemt de verschillen in ontwikkeling van jongere en oudere kinderen 2.7 verwoordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van minimaal één kind 2.1 neemt opvallende aspecten van sociaal gedrag en groepsprocessen waar en analyseert dit met daarvoor geëigende instrumenten 2.2 creëert samen met de kinderen een veilige leeromgeving door vertrouwen uit te dragen, kinderen te ondersteunen en uit te dagen 2.3 onderneemt doelgerichte activiteiten om de relatie met individuele leerlingen te verbeteren 2.4 herkent en benoemt opvallende aspecten van de ontwikkeling van kinderen 2.5 erkent en houdt rekening met de rol van emoties bij het leren 2.6 beschrijft van een aantal kinderen hoe zij zich ontwikkelen op verschillende ontwikkelingsgebieden en geeft aan hoe hij deze ontwikkeling probeert te bevorderen 2.7 leert kinderen omgaan met pluriformiteit en meerdimensionaliteit 2.1 heeft binnen enkele weken een beeld van een klas, van de individuele kinderen en van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat; kan dit interpreteren en objectief rapporteren 2.2 stimuleert kinderen om kritisch na te denken over hun opvattingen en gedrag en om daarover in de groep te communiceren 2.3 pakt de meest voorkomende, alledaagse ontwikkelings- en gedragsproblemen adequaat aan ( kleine vormen van faalangst, onzekerheid, motivatieproblemen, tijdelijke gedragsproblemen) 2.4 ontwerpt (eventueel met behulp van een collega) een plan van aanpak om het leef- en werkklimaat voor een groep kinderen te verbeteren en kan dit uitvoeren 2.5 beschrijft van elk kind in zijn groep hoe het zich ontwikkelt op fysiek, sociaal-emotioneel en moreel gebied en bevordert deze ontwikkeling 2.6 signaleert als er ontwikkelings- of gedragsproblemen zijn, beoordeelt of en hoe hij die zelf kan aanpakken en weet waar hij eventueel hulp kan vinden in en buiten de school 2.7 verantwoordt zijn pedagogische opvattingen en ook hoe hij de groep of individuele kinderen benaderd heeft. Daarbij maakt hij gebruik van relevante, theoretische en methodische inzichten.

7 7 3. VAKINHOUDELIJKE EN DIDACTISCH COMPETENT De leraar primair onderwijs moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die samengevat is in de kerndoelen voor het primair onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar vakinhoudelijk en didactisch competent zijn. Een leraar die vakinhoudelijk en didactisch competent is, ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen. Zo'n leraar stemt de leerinhouden en ook zijn doen en laten af op de kinderen en houdt rekening met individuele verschillen motiveert de kinderen voor hun leertaken, daagt hen uit om er het beste van te maken en helpt hen om ze met succes af te ronden leert de kinderen leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen Bekwaamheidseis De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van de onderwijsinhouden en de didactiek om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin de kinderen zich de culturele bagage eigen kunnen maken die de maatschappij vereist. Op een eigentijdse, professionele, planmatige manier. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: hij vormt zich een goed beeld van de mate waarin de kinderen de leerinhoud beheersen en van de manier waarop ze hun werk aanpakken hij ontwerpt op basis daarvan (speel- en) leeractiviteiten die voor de kinderen uitvoerbaar zijn en die hen aanzetten tot zelfwerkzaamheid hij voert die activiteiten samen met de kinderen uit hij evalueert die activiteiten en de effecten ervan en stelt ze zonodig bij, voor de hele groep maar ook voor individuele kinderen hij signaleert leerproblemen en belemmeringen en stelt, eventueel samen met collega s, een passend plan van aanpak of benadering op Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs deze kennis hebben: hij beheerst de leerinhouden van de vak- en vormingsgebieden, zoals beschreven in de kerndoelen voor het primair onderwijs hij kent het belang van die leerinhouden voor het dagelijks leven van basisschoolkinderen en hij weet hoe zij die leerinhouden gebruiken hij is vertrouwd met de opbouw van de leerinhouden in leerlijnen en met de samenhang daartussen hij heeft kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische leermiddelen, waaronder ict hij is bekend met verschillende leer- en onderwijstheorieën en onderwijsarrangementen voor het jonge en oudere kind en hij weet hoe hij die in praktijk kan brengen hij is vertrouwd met hoe kinderen leren, wat hun leerbehoeften zijn, hoe hun ontwikkeling verloopt, welke problemen zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daar mee om kan gaan hij heeft kennis van de invloed van taalbeheersing en taalverwerving op het leren en hij weet hoe hij daar in zijn praktijk rekening mee moet houden hij heeft een praktische kennis van veel voorkomende leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij het jonge en oudere kind én van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij hieraan moet verbinden voor zijn handelen

8 8 Propedeuse Hoofdfase Afstudeerfase Kenmerkende beroepssituaties - ontwerpen van leer-werkprogramma - Omgaan met verschillen tussen leerlingen met leerproblemen - Begeleiden leerprocessen bij groepjes in vak- en vormingsgebieden en vormgeven van een leeromgeving via voorbereiding, uitvoeren en evalueren - Organiseren van een leerrijke, uitdagende leeromgeving - Vruchtbare collegialiteit - Vruchtbare interactie met de schoolomgeving - Scheppen van een gezond ontwikkel- en leerklimaat - Beoordelen van leeractiviteiten naar hoofd, hart en hand - Omgaan met onverwachte situaties - Constructief werkoverleg 3.1 benoemt essenties van de leergebieden, zoals beschreven in de kerndoelen primair onderwijs. Hij beheerst bijbehorende kennis en vaardigheden minimaal op groep 8+ niveau 3.2 observeert doelgericht en interpreteert deze observatie 3.3 heeft zicht op de leerinhouden (in hoofdlijnen) van de leergebieden in zijn groep 3.4 neemt bestaande toetsen af, beoordeelt deze en signaleert aan de hand van de resultaten niveauverschillen binnen de groep 3.5 maakt lesvoorbereidingen (met en zonder hulp van methodes) waarbij de doelen en beginsituatie zijn vertaald naar een passende lesopzet 3.6 beschrijft in zijn lesvoorbereidingen uitleg en instructie 3.7 geeft een groep kinderen een duidelijke instructies voor onderwijsactiviteiten gedurende een dagdeel 3.8 hanteert verschillende werkvormen, groeperingsvormen en ondersteunende materialen 3.9 voert een voorbereide activiteit uit, neemt de reacties van de kinderen waar 3.1 beschrijft verschillende leerlijnen en geeft aan waar de leerlingen zich op deze leerlijnen bevinden 3.2 legt duidelijk uit aan de kinderen welke leerdoelen hij met welke kinderen nastreeft 3.3 zet methoden effectief en efficiënt in om lijn te brengen in zijn onderwijs gedurende meerdere dagen 3.4 onderscheidt verschillende aspecten van leren bij kinderen: opvattingen, (meta-)cognitief, affectief en regulatief 3.5 werkt vakdoorsnijdend/vakoverstijgend bijvoorbeeld door het uitvoeren van een project 3.6 stemt zijn onderwijs zoveel mogelijk af door variatie in instructiemodellen, opdrachten, speel- en leertaken om recht te doen aan verschillen tussen kinderen 3.7 maakt bewust gebruik van verschillende werkvormen en begeleidingswijzen om gedeelde of zelfsturing te bevorderen en helpt kinderen leertaken met succes af te ronden 3.8 werkt met een bestaand handelingsplan 3.9 bouwt zijn handelingsrepertoire uit t.a.v. de aanpak van leer- en gedragproblemen 3.10 geeft inhoudelijke feedback op door het kind gemaakte producten en doorlopen processen besteedt bij zijn onderwijsactiviteiten aandacht aan proces- en productevaluatie met de kinderen en past de hier opvolgende onderwijsactiviteiten aan 3.1 ontwerpt op basis van de methodes die in de school worden gebruikt voor zijn groep een programma, waarmee hij o.a. bewust werkt aan het ontwikkelen van de vakoverschrijdende doelen zoals ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving 3.2 zet doelgericht verschillende werkvormen, groeperingsvormen en middelen in bij de uitvoering van zijn onderwijs, om recht te doen aan verschillende manieren van leren 3.3 doet op basis van evaluatie en toetsing betrouwbare uitspraken over de kennis en vaardigheid van leerlingen en geeft op constructieve wijze feedback op het product en leerproces van kinderen 3.4 geeft op gevarieerde en gedifferentieerde manier instructie om af te stemmen op kinderen en houdt daarbij rekening met individuele verschillen 3.5 beschrijft van enkele kinderen in zijn groep hoe zij zich ontwikkelen op diverse ontwikkelingsgebieden 3.6 signaleert onmiddellijk als er leerproblemen zijn en kan beoordelen of en hoe hij deze problemen zelf kan aanpakken en weet waar hij eventueel hulp kan vinden in en buiten de school 3.7 speelt tijdens de lesuitvoering flexibel in op gebeurtenissen en past zonodig de werkwijze aan 3.8 verantwoordt zijn vakinhoudelijke en didactische opvattingen en de wijze waarop hij dit vormgeeft binnen de groep. Daarbij maakt hij gebruik van relevante, actuele en methodische inzichten

9 en verwerkt deze in zijn evaluatie 3.10 besteedt bij zijn onderwijsactiviteiten aandacht aan proces- en productevaluatie met de kinderen 3.11 motiveert kinderen en daagt hen uit 3.9 beoordeelt leermiddelen (ook van buitenschools instanties) kritisch op hun waarde 3.10 houdt in zijn onderwijs doelgericht rekening met de invloed op het leren van taalbeheersing en taalverwerving heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij het jonge en oudere kind en van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij hieraan moet verbinden 9

10 10 4. ORGANISATORISCH COMPETENT De leraar primair onderwijs draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van zijn groep. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar organisatorisch competent zijn. Een leraar die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in zijn klas en zijn lessen. Zo'n leraar zorgt er dus voor dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief weten wat ze moeten doen, hoe en met welk doel ze dat moeten doen Bekwaamheidseisen De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn klas en zijn lessen een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, zijn collega s en vooral voor de kinderen helder. En dat op een professionele, planmatige manier. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: hij hanteert op een consequente manier concrete, functionele en door de kinderen gedragen procedures en afspraken hij gebruikt organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen hij houdt een planning aan die bij de kinderen bekend is en gaat adequaat om met tijd Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs deze kennis hebben: hij is bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor zijn onderwijs relevant zijn

11 11 Propedeuse Hoofdfase Afstudeerfase Kenmerkende beroepssituaties - ontwerpen van leer-werkprogramma - Omgaan met verschillen tussen leerlingen met leerproblemen - Begeleiden leerprocessen bij groepjes in vak- en vormingsgebieden en vormgeven van een leeromgeving via voorbereiding, uitvoeren en evalueren - Organiseren van een leerrijke, uitdagende leeromgeving - Vruchtbare collegialiteit - Vruchtbare interactie met de schoolomgeving - Omgaan met onverwachte situaties - Constructief werkoverleg - Organiseren van buitenschoolse activiteiten 4.1 past zijn activiteiten in binnen de planning van de groep 4.2 bewaakt tijdens de uitvoering van een activiteit de tijd 4.3 houdt tijdens de onderwijsactiviteit overzicht over de leerlingen en ziet wie wel en niet aan het werk zijn 4.4 past de inrichting van de leeromgeving op een veilige en efficiënte manier aan ten behoeve van een onderwijsactiviteit 4.5 zorgt ervoor dat hulpmiddelen en materialen tijdig en op de juiste plaats klaarstaan en weer opgeruimd worden 4.6 maakt kinderen duidelijk aan welke organisatorische afspraken zij zich dienen te houden 4.7 verzamelt en ordent gegevens en producten van kinderen 4.8 blijft rustig bij onverwachte situaties op microniveau 4.1 maakt vanuit zijn verschillende rollen als groepsleerkracht een eigen planning die past in de planning van de mentor en de school 4.2 maakt een adequate tijdsplanning voor een onderwijsactiviteit 4.3 richt de leeromgeving op een veilige en efficiënte manier in 4.4 maakt de kinderen duidelijk wat de taken en opdrachten zijn, welke activiteiten hij van hen verwacht en wat de kinderen van hem kunnen verwachten 4.5 registreert leerlinggegevens met behulp van het leerlingvolgsysteem van de stageschool 4.6 improviseert in onverwachtse situaties ten behoeve van een goed leef- en werkklimaat 4.7 organiseert het onderwijs in zijn groep zodanig dat hij ruimte heeft om individuele kinderen te begeleiden 4.1 heeft overzicht over verschillende taken van de leraar en kan bij conflicterende belangen prioriteiten stellen in de dag, week en jaarplanning 4.2 plant en organiseert de groep, de leeromgeving en de beschikbare tijd zorgvuldig en is daarin waar nodig flexibel 4.3 houdt overzicht over de kinderen in verschillende ruimtes (binnen- en buitenschoolse activiteiten) 4.4 gebruikt organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen ten behoeve van de verschillende leergebieden 4.5 hanteert op consequente manier concrete, functionele en door de kinderen gedragen procedures en afspraken 4.6 maakt op een doelmatige manier gebruik van het leerlingvolgsysteem in de school en hanteert een gemakkelijk toegankelijke administratie en registratie van gegevens van kinderen 4.7 treedt bij incidenten onder vrijwel alle omstandigheden ordenend en regulerend op en de kinderen zodanig instrueren dat de situatie veilig blijft

12 12 5. COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET COLLEGA S De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega's op school goed op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in het samenwerken met collega s. Een leraar die competent is in het samenwerken met zijn collega's, levert zijn bijdrage aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch klimaat op zijn school, aan goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. Dat wil zeggen dat zo'n leraar goed met collega s communiceert en samenwerkt een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten functioneren een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school Bekwaamheidseis De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: hij deelt informatie die voor de voortgang van het werk van belang is, met collega s en hij maakt gebruik van de informatie die hij van collega s krijgt hij levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerken op school hij geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie hij levert een (onderzoeksmatige) bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs deze kennis hebben: hij is op praktisch niveau bekend met methodieken voor samenwerking en intervisie hij is op een praktisch niveau op de hoogte van leerlingvolgsystemen en manieren om zijn eigen werk toegankelijk te administreren hij heeft enige kennis van organisatie- en bestuursvormen voor scholen in het primair onderwijs hij is op de hoogte van modellen voor kwaliteitszorg en methodieken voor onderwijsverbetering en schoolontwikkeling

13 13 Propedeuse Hoofdfase Afstudeerfase Kenmerkende beroepssituaties - creëren van pedagogische situaties - Vruchtbare collegialiteit - Vruchtbare interactie met de schoolomgeving - Ontwikkeling van competenties en persoonlijkheid door reflectie en empowerment - Scheppen van een gezond ontwikkel- en leerklimaat - Omgaan met verschillen, meningen, normen en waarden - Omgaan met onverwachte situaties - Constructief werkoverleg - Organiseren van buitenschoolse activiteiten - Een leven lang leren 5.1 informeert zich over kinderen bij de groepsleerkracht ten behoeve van onderwijsactiviteiten en begeleiden van kinderen 5.2 staat open voor feedback en maakt zichtbaar hoe de feedback wordt verwerkt 5.3 praat met groepsleerkracht over beroepssituaties 5.4 is zich bewust van verschillen in opvattingen, overtuigingen en andere culturele achtergronden bij collega s (medestudenten, mentoren, etc) 5.5 vraagt hulp aan collega s en stelt zich open voor adviezen 5.6 Hanteert vertrouwelijke informatie van kinderen en collega s zorgvuldig 5.1 informeert zich goed over kinderen en onderwerpen in gesprek met collega s ten behoeve van het afstemmen van onderwijsactiviteiten en begeleiden van kinderen 5.2 deelt aan werk gerelateerde successen en zorgen met collega s 5.3 gaat in gesprek met collega s die verschillende opvattingen, overtuigingen en andere culturele achtergronden hebben 5.4 onderzoekt in gesprek met de mentor zijn eigen opvattingen, handelswijze en persoonlijk werkconcept kritisch 5.5 geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie 5.1 neemt constructief deel aan kindbesprekingen, bouw- en teamoverleg en informeert zich goed over de kinderen en de onderwerpen die daar aan de orde zijn 5.2 gaat doelgericht een werkrelatie aan met collega s 5.3 gaat op een constructieve manier om met collega s met verschillende opvattingen en overtuigingen en met andere culturele achtergronden 5.4 onderzoekt kritisch in gesprek met collega s zijn persoonlijke werkconcepten en handelswijzen 5.5 hij hanteert een gemakkelijk toegankelijke administratie en registratie van leerlinggegevens 5.6 werkt met collega s samen aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs of de organisatie, bijvoorbeeld door met vormen van actieonderzoek / handelingsonderzoek gesignaleerde problemen aan te pakken 5.7 houdt rekening met zijn collega s en met de belangen van zijn school 5.8 kan zijn opvattingen en zijn werkwijze op het gebied van samenwerken met collega;s en functioneren in een schoolorganisatie verantwoorden

14 14 6. COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET DE OMGEVING De leraar primair onderwijs moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de kinderen. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed op elkaar zijn afgestemd. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in het samenwerken met de omgeving van de school. Een leraar die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de kinderen zijn bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school. Dat wil zeggen dat zo'n leraar goede contacten onderhoudt met de ouders of verzorgers van de kinderen goede contacten onderhoudt met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben met de zorg voor de kinderen Bekwaamheidseis De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de kinderen en bij zijn school Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: hij geeft op een professionele manier aan ouders en andere belanghebbenden informatie over de kinderen en hij gebruikt de informatie die hij van hen krijgt hij neemt op een constructieve manier deel aan verschillende vormen van overleg met mensen en instellingen buiten de school hij verantwoordt zijn professionele opvattingen en werkwijze met betrekking tot een leerling aan ouders en andere belanghebbenden en past in gezamenlijk overleg zonodig zijn werk met die leerling aan Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs deze kennis hebben: hij is bekend met de leefwereld van ouders of verzorgers en met de culturele achtergronden van de kinderen en hij weet hoe hij daar rekening mee moet houden in zijn doen en laten als leraar hij is op de hoogte van de professionele infrastructuur waar zijn school onderdeel van is

15 15 Propedeuse Hoofdfase Afstudeerfase Kenmerkende beroepssituaties - Vruchtbare collegialiteit - Vruchtbare interactie met de schoolomgeving - Scheppen van een gezond ontwikkel- en leerklimaat - Omgaan met onverwachte situaties - Constructief werkoverleg - Organiseren van buitenschoolse activiteiten - Een leven lang leren 6.1 onderzoekt en beschrijft cultuurverschillen tussen school- en thuismilieu 6.2 erkent en respecteert cultuurverschillen tussen school- en thuismilieu 6.3 voert een eenvoudig vraaggesprek met een ouder en interpreteert de informatie die dat oplevert respectvol 6.4 verwoordt zijn beeld van en opvattingen over de samenwerking met ouders 6.1 gaat samen met de groepsleraar in gesprek met ouders of verzorgers over de vorderingen van hun kind en diens welbevinden in de klas 6.2 is op de hoogte van de meso / zorgstructuren van het basisonderwijs 6.3 integreert informatie van ouders /verzorgers in zijn benadering van het kind 6.4 schrijft een rapportage over enkele kinderen gericht aan de ouders 6.5 benut cultuurverschillen tussen school en thuismilieu 6.6 haalt de wereld de school in bijvoorbeeld door samenwerking met buitenschoolse instanties en door aandacht voor de actualiteit 6.1 legt en onderhoudt in overleg met de collega s contact met deskundigen van buiten de school 6.2 brengt met hulp van collega s eventuele hulpvragen voor externe deskundigen onder woorden, bereidt gesprekken daarmee voor en voert deze uit en benut de hulp bij de zorg voor kinderen 6.3 spreekt op een open en constructieve manier met ouders of verzorgers en interne en externe deskundigen over de vorderingen van kinderen en hun welbevinden in de school en maakt zijn verantwoordelijkheden en mogelijkheden hierin duidelijk 6.4 voert gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind, bijvoorbeeld 10-minuten gesprekken 6.5 integreert informatie van ouders/verzorgers en interne en externe deskundigen in zijn benadering van het kind 6.6 benut cultuurverschillen o.a. ten behoeve van identiteitsvorming en waardeontwikkeling 6.7 gaat met hulp van een collega om met emoties van ouders/verzorgers

16 16 7. COMPETENT IN REFLECTIE EN ONTWIKKELING De leraar primair onderwijs moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Dat is zijn verantwoordelijkheid en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar primair onderwijs competent zijn in reflectie en ontwikkeling. Een leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo'n leraar streeft ernaar zijn beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Zo'n leraar weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke kanten werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling stemt zijn eigen ontwikkeling af op het beleid van zijn school en benut de kansen die de school biedt om zich verder te ontwikkelen Bekwaamheidseis De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: hij werkt planmatig aan de ontwikkeling van zijn bekwaamheid, op basis van een goede analyse van zijn competenties hij stemt de ontwikkeling van zijn bekwaamheid af op het beleid van de school hij maakt bij die ontwikkeling gebruik van informatie van kinderen en collega s en ook van collegiale hulp in de vorm van bijvoorbeeld intervisie Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs deze kennis hebben: hij heeft voldoende gedragspsychologische kennis om zijn eigen professionele gedrag en dat van anderen te begrijpen en te analyseren hij is op de hoogte van de onderwijspraktijk in andere scholen voor primair onderwijs en vervolgscholen en ook van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek, didactiek, inhouden, werkwijzen en organisatievormen in het primair onderwijs hij is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en didactiek die relevant zijn voor zijn onderwijs

17 17 Propedeuse Hoofdfase Afstudeerfase Kenmerkende beroepssituaties - Pedagogisch-didactisch omgaan met kind en groep - Omgaan met verschillen tussen leerlingen met leerproblemen - Begeleiden leerprocessen bij groepjes in vaken vormingsgebieden en vormgeven van een leeromgeving via voorbereiding, uitvoeren en evalueren - Organiseren van een leerrijke, uitdagende leeromgeving - Vruchtbare collegialiteit - Vruchtbare interactie met de schoolomgeving - Ontwikkeling van competenties en persoonlijkheid door reflectie en empowerment - structuur bieden en ruimte geven - creëren van pedagogische situaties - ontwerpen van leer-werkprogramma - Scheppen van een gezond ontwikkel- en leerklimaat - Omgaan met verschillen, meningen, normen en waarden - Beoordelen van leeractiviteiten naar hoofd, hart en hand - Omgaan met onverwachte situaties - Constructief werkoverleg - Organiseren van buitenschoolse activiteiten Een leven lang leren 7.1 schetst zijn beeld van een leraar primair onderwijs 7.2 verwoordt zijn mening over onderwijs en de motivatie voor het beroep 7.3 durft om gerichte hulp te vragen 7.4 onderzoekt zijn handelen door te reflecteren en feedback te vragen van kinderen, medestudenten, docenten en de mentor 7.5 maakt zijn leerproces zichtbaar door in de beschrijvingen zijn eigen gedrag te betrekken; zowel positief als minder positief 7.6 koppelt bij het analyseren van ervaringen theorie en praktijk aan elkaar 7.7 neemt initiatief, raadpleegt relevante leerbronnen om problemen op te lossen 7.8 formuleert nieuwe acties/leeractiviteiten in termen van concreet eigen gedrag (verbindt dus consequenties aan zijn sterktezwakteanalyse) 7.1 herkent de grenzen van zijn eigen handelingsbekwaamheid 7.2 is op de hoogte van onderwijsconcepten en relateert deze aan eigen onderwijsvisie 7.3 herkent de identiteit van de school en het schoolconcept en koppelt hier zijn eigen opvattingen over onderwijs en het beroep aan 7.4 onderzoekt zijn functioneren in de stagegroep door doelgericht te evalueren, reflecteren en feedback te vragen van kinderen, collega s en anderen 7.5 brengt onder woorden hoe hijzelf leert en hier rekening mee houdt 7.6 levert een bijdrage (eventueel met begeleiding of onder leiding van collega s) aan het verbeteren van het onderwijs in zijn stagegroep 7.7 formuleert op grond van zijn functioneren een sterkte-zwakteanalyse, leervragen en plan van aanpak (persoonlijk ontwikkelplan) 7.1 verwoordt naar anderen duidelijk wat voor hem in het leraarschap belangrijk is en vanuit welke waarden en normen en onderwijskundige opvattingen hij daar vorm aan geeft 7.2 relateert zijn beroepsopvattingen en werkhouding aan de identiteit van de school en de onderwijskundige opvattingen van de school en het team 7.3 onderzoekt zijn werk onder andere via systematische evaluatie, reflectie en feedback van kinderen, collega s en anderen 7.4 benoemt zijn sterke en zwakke punten en leervragen ten aanzien van de verschillende aspecten van bekwaamheid en illustreert deze met voorbeelden en ervaringen in verschillende kenmerkende situaties 7.5 brengt onder woorden hoe hij leert en gebruikt dit bij het planmatig werken aan de verschillende aspecten van zijn bekwaamheid 7.6 levert (eventueel met begeleiding en onder leiding van collega s) een bijdrage aan onderwijsverbetering en ontwikkeling van de school tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen in onderwijs, wetenschap en samenleving 7.7 kleurt zijn eigen onderwijsvisie in vanuit cultureel-maatschappelijke en pedagogische dimensies en expliciteert zijn persoonlijk

18 18 werkconcept

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraren

Bekwaamheidseisen leraren Concept eindversie december 2003 Bekwaamheidseisen leraren Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel 2 Inleiding Wat goed onderwijs is, wordt bepaald door de samenleving. Die stelt

Nadere informatie

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Maak talenten van leerkrachten bespreekbaar november 2010 Verantwoording In het kader van de functiemix is ons gevraagd om een instrument te zoeken waarmee

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

O 1 Inter-persoonlijk competent

O 1 Inter-persoonlijk competent V O 1 Inter-persoonlijk competent hij maakt contact met de leerlingen/deelnemers en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen hij biedt een kader waarbinnen de leerlingen/deelnemers

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 460 Besluit van 23 augustus 2005, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor leraren in het basisonderwijs, het speciaal en voortgezet

Nadere informatie

De Nieuwste Pabo MATRIX fasering SBL-competenties Versie jan 2013

De Nieuwste Pabo MATRIX fasering SBL-competenties Versie jan 2013 De Nieuwste Pabo MATRIX fasering SBL-competenties Versie jan 2013 Inleiding Metafoor: de matrix is vergelijkbaar met een spiegel!! Als je in een spiegel kijkt dan zie je een normaal mens. Met normale kenmerken

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

De zeven SBL-competenties met indicatoren

De zeven SBL-competenties met indicatoren De zeven SBL-competenties met indicatoren Er zijn landelijk door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) zeven competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van

Nadere informatie

Onder de Wieken: altijd in beweging

Onder de Wieken: altijd in beweging Basisschool Onder de Wieken Rector de Fauwestraat 26 5964AE Meterik telefoon: 077-3983497 internet: www.onderdewieken.nl e-mail : info@onderdewieken.nl Vacature unit-leerkracht M/V groep 1-2 Wtf 0,8500

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om.

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Reflectie op de deeltaken; start bekwaam INTERPERSOONLIJK COMPETENT Je zorgt ervoor dat er in de groep een prettig leef- en werkklimaat is. Je geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Competentiewijzer Bachelor of Education Primair Onderwijs

Competentiewijzer Bachelor of Education Primair Onderwijs Competentiewijzer Bachelor of Education Primair Onderwijs Colofon 2010 Hogeschool INHolland De inhoud van deze uitgave mag vrijelijk worden gebruikt binnen alle lerarenopleidingen van Hogeschool INHolland,

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

MASTER LGL COMPETENTIES

MASTER LGL COMPETENTIES MASTER LGL COMPETENTIES Preambule De master opleiding FHTL veronderstelt dat de studenten hun bachelor behaald hebben en dus startbekwaam zijn. Deze bekwaamheid vertaalt zich door naar de onderstaande

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Kunstzinnig onderwijzen en begeleiden is daarvan een specifieke bekwaamheid van Pabo Hogeschool Helicon.

Kunstzinnig onderwijzen en begeleiden is daarvan een specifieke bekwaamheid van Pabo Hogeschool Helicon. PABO HOGESCHOOL HELICON Overzicht Ontwikkelingskader en fasebeoordeling De pabo van Hogeschool Helicon leidt studenten op tot leraar in het basisonderwijs. Daarbij is de antroposofie onze inspiratiebron.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een leraar is competent in belangrijke beroepsituaties als hij de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Competentieprofiel Onderwijsondersteuner niveau 2 (rudimentaire versie)

Competentieprofiel Onderwijsondersteuner niveau 2 (rudimentaire versie) Competentieprofiel Onderwijsondersteuner niveau 2 (rudimentaire versie) Regie: Calibris (Hanny Vroom) / SBL (Frank Jansma) Datum 22 januari 2008 Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Beroepsbeschrijving

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen. Leid(st)ers montessoribasisonderwijs

Bekwaamheidseisen. Leid(st)ers montessoribasisonderwijs en Leid(st)ers montessoribasisonderwijs Augustus 2005 Keuze van competenties Het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL, www.lerarenweb.nl ) onderscheidt zeven competentiegebieden: 1. Interpersoonlijk

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL LB-DOCENT ECONOMIE

COMPETENTIEPROFIEL LB-DOCENT ECONOMIE 1 COMPETENTIEPROFIEL LB-DOCENT ECONOMIE N.B. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 2 1. Kwaliteit is erop gericht het beste te halen uit zijn eigen talenten en competenties en uit die van de

Nadere informatie

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Zeven competenties Een leraar is competent als hij in belangrijke beroepsituaties de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een docent is competent wanneer hij in kenmerkende situaties (beroepscontexten) voor zichzelf de juiste taken (doelstellingen)

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

Competenties en vaardigheden van de (dalton) Aspecten van het daltononderwijs in relatie met de bekwaamheidseisen voor leraren.

Competenties en vaardigheden van de (dalton) Aspecten van het daltononderwijs in relatie met de bekwaamheidseisen voor leraren. Competenties en vaardigheden van de (dalton) Nb. Bij de samenstelling van deze lijst is gebruikgemaakt van de bekwaamheidseisen daltonleraren basisonderwijs van VINaB, versie 2.1 (2009) Aspecten van het

Nadere informatie

Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar

Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar Inleiding In dit stuk beschrijven we de competenties van de tweedegraads leraar en de concretisering daarvan in leerdoelen en gedragsindicatoren

Nadere informatie

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum:

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: Titel Subtitel FHTL COMPETENTIES MA GPW Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging Aan dit document werkten mee: Chr. t Mannetje Hans Jonker Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: vastgesteld

Nadere informatie

Competentieprofiel leerkracht Mytylschool Roosendaal

Competentieprofiel leerkracht Mytylschool Roosendaal Competentieprofiel leerkracht Mytylschool Roosendaal De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie 6: Competentie

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

De competenties van een docent MBO

De competenties van een docent MBO De competenties van een docent MBO Door de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift worden de cursisten in staat gesteld om competenties te verwerven, waarmee zij kunnen voldoen aan de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Scholingsaanbod Onderwijsassistent. Versie:

Scholingsaanbod Onderwijsassistent. Versie: Scholingsaanbod Onderwijsassistent. Versie: 16-10-2014 De basis van dit scholingsaanbod wordt gevormd door de vormen van onderwijs handelen en het competentieprofiel van de onderwijsassistent De vijf vormen

Nadere informatie

Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling

Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling Gesprekkencyclus Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat er meer en meer behoefte is aan feitelijke informatie over

Nadere informatie

Competentieprofiel Pabo Hogeschool Rotterdam

Competentieprofiel Pabo Hogeschool Rotterdam Competentieprofiel Pabo Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Interpersoonlijk competent... 5 Competentie... 5 Contextbeschrijving... 5 Deelcompetenties... 6 Gedragsindicatoren... 6 2.

Nadere informatie

Wet op de beroepen in het onderwijs

Wet op de beroepen in het onderwijs 3 katern Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) Í Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) Bezoekadres: Polanerbaan 15, Woerden Postadres: Postbus 162, 3440 AD Woerden Telefoon: 0348-40 52 00 Fax:

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

katern Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO)

katern Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) 3 katern Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) Í Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) Bezoekadres: Polanerbaan 15, Woerden Postadres: Postbus 162, 3440 AD Woerden Telefoon: 0348-40 52 00 Fax:

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo De indeling is gebaseerd op de SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) 1. Interpersoonlijk competent 1.1 Een goede leraar is interpersoonlijk

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend)

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) hoofdfase Student: Jan Willem Luiten Sophia van Wurtemberglaan 33 5616BN Eindhoven GSM 06 14 95 45 38 Studentnummer: 2186061 mail:

Nadere informatie

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Pedagogisch bekwaam P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Resultaat De meeste leerlingen voelen zich veilig en worden gestimuleerd en uitgedaagd om te leren. Ze zijn actief en betrokken

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant. bevat typefunctie 10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5 Kent thema s en Weet af van actuele Volgt de actuele thema s en Kan diepzinnige discussies ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post-HBO Onderwijs Instituut voor Lerarenopleidingen Pedagogisch Didactisch Getuigschrift De rol en taken van de coach 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Wat wordt er van de coach zoal verlangd?...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

de onderwijsondersteuner niveau 1 en 2

de onderwijsondersteuner niveau 1 en 2 de onderwijsondersteuner niveau 1 en 2 competentieprofielen bekwaamheidseisen een uitgave van SBL en Calibris voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015 Passend Onderwijs betekent thuis nabij onderwijs voor bijna elk kind uit de buurt. De diversiteit in de school zal hierdoor toenemen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

Beoordelingsformat Onderwijspraktijk A

Beoordelingsformat Onderwijspraktijk A Beoordelingsformat Onderwijspraktijk A Invuller WPB Fase Verkort beoordelingsformat OP A Student: Vak: WPB: School: Vakdidacticus: Plaats: Datum: Algemene toelichting Het beoordelingsformat bestaat uit

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie