De competenties van een docent MBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De competenties van een docent MBO"

Transcriptie

1 De competenties van een docent MBO Door de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift worden de cursisten in staat gesteld om competenties te verwerven, waarmee zij kunnen voldoen aan de bekwaamheidseisen voor docenten in het MBO. De competenties zijn opgesteld door Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL; tegenwoordig De Onderwijscoöperatie). Het STOAS heeft deze competenties voor het MBO nader geconcretiseerd. Onder competenties verstaan wij succesvol gedrag dat is opgebouwd uit een geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat de docent in zijn beroepsuitoefening hanteert. Iedere competentie is verder geconcretiseerd met indicatoren. T.b.v. de opleiding PDG heeft CNA de indicatoren op drie niveaus beschreven: als startend docent; als halfgevorderd docent en als startbekwaam docent. Bij de start van de opleiding brengt iedere cursist de eigen beginsituatie in kaart: de cursist bepaalt wat hij al heeft ontwikkeld aan competenties en op grond daarvan formuleert hij persoonlijke doelen. In de voortgangsgesprekken die op verschillende momenten in de opleiding plaatsvinden stellen cursist, opleider en coach vast op welk niveau per competentie de cursist op dat moment functioneert, de ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt. Eventueel worden nieuwe doelen geformuleerd. Uiteindelijk dient de cursist aan het eind van de opleiding, bij het kwalificerend assessment, alle indicatoren op het niveau van de startbekwame docent aan te tonen. De niveaus zijn bepaald door: de diepgang van het leerproces: is het leren met name gericht op oriëntatie of onthouden en begrijpen, of op toepassen van het geleerde in een praktijksituatie, of op integreren van gedrag in het eigen handelingsrepertoire de volledigheid van het handelen de mate van zelfstandigheid de mate van complexiteit van het te leren gedrag en de situatie waarin dat moet worden toegepast. Deze indeling in niveaus is een interpretatie van de Taxonomie van De Block (1987). Het handelen van de startbekwame docent omvat automatisch alle indicatoren die voorafgaand zijn verworven als startende en als halfgevorderde docent. Daarnaast moet de startbekwame docent ook aantonen dat hij op bachelorniveau denkt en functioneert. De zogenoemde Dublin-descriptoren (2004) beschrijven dit niveau. Startende docent Halfgevorderde docent Startbekwame docent gericht op (her)kennen gericht op toepassen in veel gericht op toepassen in gericht op oriëntatie voorkomende situaties nieuwe onbekende situaties gericht op inzicht complexiteit van situaties complexe situaties eenvoudige situaties neemt toe volledige handelingen eenvoudige handelingen of volledige handelingen zonder begeleiding deelhandelingen begeleiding neemt af eigen gedrag onder begeleiding zelf verantwoordelijk verantwoorden beperkte verantwoordelijkheid zelf verantwoordelijk 1

2 1. Interpersoonlijk competent De docent MBO heeft de verantwoordelijkheid om groepen zo te begeleiden dat er een functioneel leefen leerklimaat heerst. Vanuit een belangstellende en onderzoekende houding geeft de docent MBO de eigen verantwoordelijkheid en inbreng. De docent MBO geeft op een zodanige wijze vorm aan groepsprocessen en communicatie dat hij een goede samenwerking tot stand brengt met en tussen de. communiceert effectief door het hanteren van verbale en non-verbale technieken kan verschillende soorten gespreken voeren met reageert op verbale en non-verbale boodschappen van deelnemers houdt zich aan regels van de school stelt regels op en bespreekt deze met de bevordert communicatie door LSD (luisteren-samenvattendoorvragen) toe te passen communiceert zowel op inhouds- als op betrekkingsniveau waardeert inbreng van en is nieuwsgierig naar hun ideeën gaat flexibel om met regels en beschikt over handelingsalternatieven kan feedback accepteren kan feedback ontvangen en geven zorgt ervoor dat respect opbrengen voor hem en voor elkaar toont belangstelling bij het ontwikkelen van een relatie met 1. hanteert bewust gespreksinterventies om een gesprek te kunnen sturen en maakt daarbij gebruik van relevante inzichten uit (interculturele) communicatietheorieën 2. corrigeert ongewenst gedrag en waardeert gewenst gedrag 3. geeft feedback aan over het groepsproces, door gedragspatronen van de groep te herkennen en te benoemen 4. gaat professionele, persoonlijke relaties aan met alle 2

3 2. Pedagogisch competent De docent MBO helpt de een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. De docent MBO zorgt ervoor dat de hun interesses en ambities leren ontdekken en weten te koppelen aan keuzeprocessen voor hun verdere (studie)loopbaan. De docent MBO creëert hiertoe een veilige leeromgeving voor groepen en individuen. Daarnaast begeleidt de docent MBO de in hun ontwikkeling tot burger en beroepsbeoefenaar, waarbij hij de normen en waarden uit de maatschappij en de specifieke beroepspraktijk in aanmerking neemt. onderzoekt de leefwereld van de is zich bewust van de eigen (voor)oordelen en eigen helpt bij de ontwikkeling van hun beroepsidentiteit toont belangstelling voor diversiteit in achtergronden van de observeert individuen en groepen door gebruik te maken van daarbij passende onderzoeksinstrumenten herkent verschillende benaderingen in het werken aan een functioneel leef- en leerklimaat waarden en normen staat open voor andere culturen en andere opvattingen stimuleert de na te denken over zijn of haar eigen interesses en ambities vanuit de vragen wie ben ik? en wat wil ik? erkent en benut verschillen tussen heeft inzicht in de verschillende fasen in het groepsproces en herkent in welke fase zijn eigen groep(en) zich bevindt is attent op een functioneel leef- en leerklimaat, en daarmee ook op pesten en discriminatie 1. speelt in op de verschillende doelgroepen, zowel in cultureel, ethisch, sociaal als emotioneel opzicht 2. kan loopbaangesprekken voeren waarbij hij stimuleert eigen keuzes te maken 3. is betrokken bij het overdragen van cultuuraspecten ten aanzien van het (specifieke) beroep 4. kan verantwoorden hoe hij met groepen en individuele omgaat, rekening houdend met verschillende achtergronden en gericht op bevordering van het leerproces 5. kan interveniëren in het groepsproces door gebruik te maken van relevante groepsdynamische inzichten 6. kan interveniëren om (indien nodig) het leef- en leerklimaat in de groep(en) te verbeteren 3

4 herkent problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van signaleert en kan doorverwijzen bij problemen van in de sociaalemotionele ontwikkeling 7. houdt in lessen en begeleiding rekening met problemen van in de sociaal-emotionele ontwikkeling 8. ontwikkelt samen met anderen een aanpak 4

5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent De docent MBO ondersteunt de bij het verbreden en verdiepen van hun competenties, door het vormgeven van een krachtige leeromgeving. De docent MBO spreekt hiervoor de taal van het beroep en heeft een duidelijk beeld van het vakgebied dat hiervoor van belang is. Voor het ontwerpen van een krachtige, beroepsgerichte leeromgeving zal de docent ook in uiteenlopende situaties moeten handelen: het praktijklokaal, de BPV-situatie, klassikale lessen, projectwerk, etc. De docent MBO stemt leerinhouden af op de individuele verschillen tussen, motiveert de voor hun leertaken, en begeleidt hen om ze met succes af te ronden. De docent MBO creëert een goede balans tussen sturing en zelfsturing van de. Hij stimuleert de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en geeft hier de ruimte voor. Vakdeskundigheid benoemt het belang van de leerinhoud voor de (toekomstige) beroepsuitoefening en het dagelijkse leven verwerkt de actualiteit en de beroepspraktijk in de contacten met 1. begeleidt de bij keuzes voor een opleiding, leertraject of werk op grond van kennis van de beroepskolom en het werkveld 2. switcht makkelijk tussen theorie en (beroeps)praktijk in het beheerst de meest voorkomende competenties die voor zijn vak in de beroepspraktijk van toepassing zijn sluit met zijn vakdeskundigheid en (studieloopbaan-) begeleiding aan bij het totale vakgebied van de opleiding contact met 3. kan zijn vakinhoudelijke opvattingen verantwoorden Ontwerpen en (bege)leiden van een krachtige leeromgeving kan verschillen in leerprocessen van waarnemen en beschrijven stimuleert om zelfstandig en zelfverantwoordelijk te leren door zelfstandige opdrachten te geven en terughoudend te zijn in kant-en-klare informatie of opdrachten motiveert stimuleert het leerproces van door het geven van feedback 4. past op basis van beoordeling van de situatie de mate van sturing aan, waarbij zelfsturing van de het uitgangspunt is 5. ondersteunt de bij stappen in hun leerproces door leervragen te signaleren, te benoemen en feedback te geven 5

6 is op de hoogte van leerproblemen die zich voor kunnen doen creëert een leeromgeving waarin recente ontwikkelingen in de beroepspraktijk een plek krijgen kent de principes van activerende didactiek kan lessen uitvoeren met enige variatie in werkvormen leert van collega s door lessen te observeren kent de principes van samenwerkend leren stimuleert om samen te werken onderzoekt de invloed van taal op het leren van onderzoekt de verschillende leerstijlen/ - voorkeuren signaleert leerproblemen bij de eigen formuleert opdrachten waarmee zelfstandig in de beroepspraktijk aan de slag kunnen gaan kan leerdoelen formuleren gericht op het leren van de maakt schriftelijke overdraagbare lesvoorbereidingen aan de hand van het OUT-model zet verschillende activerende werkvormen in passend bij de fase van de les kan zaken op meerdere manieren uitleggen hanteert verschillende werkvormen voor groepen kan in voorbereiding en uitvoering rekening houden met het huidige en het gewenste taalniveau van de spreekt op verschillende manieren aan om tegemoet te komen aan verschillen tussen 6. houdt in lessen rekening met leerproblemen van 7. ontwikkelt samen met anderen een adequate aanpak 8. ontwerpt leeractiviteiten die in het perspectief van de loopbaan van de betekenisvol zijn 9. kan de principes van activerende didactiek toepassen en verantwoorden in eigen lessen 10. is in staat in samenwerking met leertrajecten te bewaken en zonodig bij te stellen 11. kan de principes van samenwerkend leren toepassen en verantwoorden 12. de docent kan feedback geven op taaluitingen van (zowel schriftelijk als mondeling) 13. past op verschillende manieren niveaudifferentiatie toe in eigen lessen maakt gebruik van zijn is mediawijs 2 digitale basisvaardigheden 1 kan de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en de inzet van ICT-middelen 14. kan de meerwaarde van het ICT-gebruik voor het onderwijs verantwoorden geraadpleegd aug geraadpleegd aug

7 Beroepsgericht beoordelen kijkt werk na van stimuleert hun eigen werk kritisch te begeleidt en beoordeelt beoordelen een portfolio en/of prestaties/ leertaken begrijpt het belang van het evalueren van leerprocessen onderzoekt op welke wijze er kwalificerend beoordeeld wordt in de eigen opleiding bespreekt beoordeeld werk op een ontwikkelingsgerichte wijze na zet instrumenten in om het leerproces van eigen te evalueren ontwikkelt eenvoudige beoordelingsinstrumenten voor het eigen vakgebied 15. richt situaties in waar kunnen aantonen in hoeverre zij over de vereiste competenties beschikken 16. beoordeelt het werk en de werkwijze van op een valide en betrouwbare wijze 17. bespreekt met hun leerproces en hun leerresultaten 18. kan zijn keuze voor vakspecifieke beoordelings-instrumenten onderbouwen en verantwoorden 7

8 4. Organisatorisch competent De docent MBO draagt zorg voor organisatorische zaken die samenhangen met zijn werk, zowel in de onderwijsinstelling als op de werkplek. De docent MBO zorgt ervoor dat de weten wat ze in het kader van hun beroepstaken moeten kunnen, welke opdrachten/ prestaties ze hiervoor moeten uitvoeren en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief. De docent MBO gebruikt verschillende leeromgevingen binnen de onderwijsinstelling en het leerbedrijf, passend bij de leerprogramma s, op een overzichtelijke en consequente manier, waarbij flexibiliteit van de docent belangrijk is. komt afspraken na is bekend met en gaat 1. maakt duidelijke afspraken heeft eigen spullen op orde professioneel om met de over de (beroeps)taken neemt initiatieven organisatorische aspecten van de verschillende leeromgevingen in school en leerbedrijf met de en geeft aan welke ondersteuning de van hem kunnen verwachten (en wat de ruimte is voor eigen neemt niet meer taken op zich dan hij aan kan start en eindigt de eigen les volgens de lesplanning stelt prioriteiten en verdeelt de beschikbare tijd efficiënt zowel voor zichzelf als de structureert en organiseert het leren ten behoeve van een ordelijke leeromgeving initiatief) 2. improviseert in onverwachte situaties op een professionele manier en stelt daarbij duidelijke prioriteiten 3. werkt met een duidelijke planning en bewaakt deze planning in samenspraak of met medeweten van de 8

9 5. Competent in het samenwerken met collega s en het en het werken in een organisatie De docent MBO zorgt ervoor dat zijn werk en dat van zijn collega s goed op elkaar zijn afgestemd. Hij draagt bij aan het goed functioneren van de onderwijsinstelling. De verscheidenheid van rollen van docenten bij het contact met is van invloed op de manier en intensiteit van de samenwerking tussen collega s. De docent MBO is een teamspeler en het team is samen verantwoordelijk voor de student. Onderlinge afhankelijkheid en afstemming vereisen een communicatief ingestelde docent die samen met collega s en directie werkt aan het grote doel van de onderwijsinstelling. Organisatiesensitiviteit is hierbij ook van belang; de docent is extern gericht, met het oog op de visie en missie van de onderwijsinstelling. Dit is te zien aan de volgende indicatoren: Startend halfgevorderd Startbekwaam onderzoekt de schoolorganisatie staat positief kritisch tegenover en draagt bij aan onderzoekt de wijze waarop collega s vernieuwingen van het onderwijsleerproces samenwerken stelt zich op de hoogte van landelijke innovaties leeft zich in andermans situatie in, gaat respectvol met collega s om draagt bij aan een constructief teamoverleg werkt volgens de organisatie geldende afspraken, procedures en systemen, zoals een leerlingvolgsysteem en kwaliteitszorgsysteem deelt kennis, ervaringen en materialen met collega s kent de competenties van de collega s in het team en kan in een multidisciplinair team met elkaar taken verdelen 1. draagt bij aan de uitvoering van onderwijsinnovatie op de school 2. houdt rekening met procedures van examinering en beoordeling, wettelijke verantwoording van de onderwijsinstelling, externe gerichtheid, etc. 3. creëert draagvlak voor eigen ideeën 4. evalueert in het team het onderwijs door collega s aan te spreken en het eigen handelen bespreekbaar te maken 9

10 6. Competent in het samenwerken met de omgeving Een docent MBO die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de student zijn bijdrage aan een goede samenwerking met bedrijven, mensen en instellingen in de omgeving van de onderwijsinstelling en het beroepenveld. De docent MBO onderhoudt daarvoor contacten met het beroepenveld en komt met praktijkopleiders en anderen in relevante arbeidsorganisaties tot een gezamenlijk referentiekader over de taken die beroepsbeoefenaren uitvoeren en de competenties die ze daarvoor nodig hebben. De docent vertaalt dit referentiekader naar een beroepsgerichte leeromgeving die richting geeft aan het verwerven van deze competenties. Daarnaast onderhoudt de docent MBO contact met de ouders of verzorgers van de. De docent MBO zorgt er ook voor dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de onderwijsinstelling goed op elkaar zijn afgestemd. communiceert open en geeft voorlichting aan eerlijk o ouders/ verzorgers en o met ouders of (potentiële) verzorgers van de o bedrijven student door het vertalen van o met het BPV-bedrijf onderwijsactiviteiten op een onderzoekt op welke wijze school contact onderhoudt met ouders/ verzorgers voor hen aansprekende manier houdt contact met personen/ instellingen in het kader van de BPV zorgt ervoor dat hij voldoende ingang vindt in bedrijven en instellingen om met vertegenwoordigers daarvan een netwerk op te bouwen 1. verantwoordt professionele opvattingen aan ouders en andere belanghebbenden 2. onderhoudt contacten met het bedrijfsleven om zinvolle BPV-plaatsen en buitenschoolse leersituaties te creëren 3. houdt bij het onderhouden van contacten met bedrijven rekening met de belangen en cultuur van bedrijven en 10

11 7. Competent in reflectie en ontwikkeling Docenten MBO zullen om moeten (kunnen) gaan met veranderingen binnen het MBO-veld en veranderingen in het beroepenveld. Dat betekent dat zij flexibel, innovatief en ontwikkelingsgericht zijn. De docent MBO reflecteert op zijn eigen gedrag en zal zich voortdurend moeten ontwikkelen en professionaliseren, in relatie tot de organisatie. De docent weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn docentschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat. vraagt feedback van collega s en werkt planmatig aan zijn ontwikkeling en maakt daarbij 1. reflecteert systematisch op eigen gedrag en betrekt in reflecteert op eigen sterke en zwakke kanten gebruik van de kaders die de school biedt (bijv. POP) zijn reflectie de feedback van anderen 2. kan aangeven op welke punten de eigen competentie (ontwikkeling) onderzoekt andere visies en ideeën t.a.v. onderwijs oriënteert zich op manieren waarop hij zich verder kan ontwikkelen in het docentschap kan onderzoeksvragen formuleren t.a.v. de eigen onderwijssituatie volgt de ontwikkelingen op onderwijskundig vakgebied benut verschillende mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, zoals het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van trainingen en opleidingen, deelname aan intervisie kan bronnen raadplegen en dit relateren aan een onderzoeksvraag verbeterd kan worden 3. brengt onder woorden wat hij belangrijk vindt in zijn docentschap 4. kan zijn didactische en pedagogische aanpak verantwoorden 5. volgt ontwikkelingen in de beroepspraktijk en implementeert deze in zijn functioneren 6. is flexibel en stressbestendig: past zich aan veranderende omstandigheden aan en beschikt over alternatieven 7. neemt initiatieven om zichzelf te ontwikkelen bijv. door actieve deelname aan collegiale consultatie, intervisie, trainingen en opleidingen 8. onderzoekt de eigen praktijk methodisch, op basis van een onderzoekvraag en een theoretisch kader, en doet daarvan verslag 11

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL LB-DOCENT ECONOMIE

COMPETENTIEPROFIEL LB-DOCENT ECONOMIE 1 COMPETENTIEPROFIEL LB-DOCENT ECONOMIE N.B. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 2 1. Kwaliteit is erop gericht het beste te halen uit zijn eigen talenten en competenties en uit die van de

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

MASTER LGL COMPETENTIES

MASTER LGL COMPETENTIES MASTER LGL COMPETENTIES Preambule De master opleiding FHTL veronderstelt dat de studenten hun bachelor behaald hebben en dus startbekwaam zijn. Deze bekwaamheid vertaalt zich door naar de onderstaande

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar

Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar Inleiding In dit stuk beschrijven we de competenties van de tweedegraads leraar en de concretisering daarvan in leerdoelen en gedragsindicatoren

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een leraar is competent in belangrijke beroepsituaties als hij de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

!"#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$"/-'0/1&)2&34""51&'$))!678$+/&#-&#

!#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$/-'0/1&)2&3451&'$))!678$+/&#-&# !"#$%&'$'#( *+,-.+%'+$'$"/-'0/1&2&34""51&'$!678$+/&#-&# voorjaar 2010 9#1+:$0+;("

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum:

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: Titel Subtitel FHTL COMPETENTIES MA GPW Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging Aan dit document werkten mee: Chr. t Mannetje Hans Jonker Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: vastgesteld

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend)

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) hoofdfase Student: Jan Willem Luiten Sophia van Wurtemberglaan 33 5616BN Eindhoven GSM 06 14 95 45 38 Studentnummer: 2186061 mail:

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015

Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015 Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Bij Studie en Werk 1 & 2 word je beoordeeld op je leerproces én krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als beginnend

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Maak talenten van leerkrachten bespreekbaar november 2010 Verantwoording In het kader van de functiemix is ons gevraagd om een instrument te zoeken waarmee

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL LB-/LC-DOCENT

COMPETENTIEPROFIEL LB-/LC-DOCENT 1 COMPETENTIEPROFIEL LB-/LC-DOCENT Toelichting Het competentieprofiel van de LB-/LC-docent is grotendeels gelijk. Op de competenties: kwaliteit, samenwerken, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 3 Dt Stageschool: Sint Lucas Stagebegeleider: H. van Gogh B. Vermogen

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Pedagogisch bekwaam P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Resultaat De meeste leerlingen voelen zich veilig en worden gestimuleerd en uitgedaagd om te leren. Ze zijn actief en betrokken

Nadere informatie

De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent

De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent 1 De vijf kerncompetenties van het competentieprofiel beginnend hbo-docent Een competentie is een bekwaamheid die tot uiting komt (in kritische beroepssituaties) in effectief gedrag. Deze bekwaamheid is

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s

Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s 1 Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s In onderstaande tabellen zijn steeds de letterlijke teksten van competenties en bekwaamheidseisen opgenomen zoals

Nadere informatie

De zeven SBL-competenties met indicatoren

De zeven SBL-competenties met indicatoren De zeven SBL-competenties met indicatoren Er zijn landelijk door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) zeven competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van

Nadere informatie

Bijlage 6. Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar. Inleiding

Bijlage 6. Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar. Inleiding Bijlage 6 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar De tekst bevat een beschrijving van de competenties voor het leraarschap die de basis is van de gehele lerarenopleiding van de HvA Onderwijs

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Beroepsstandaarden docent Nederlands

Beroepsstandaarden docent Nederlands De Beroepsstandaarden en Registratie in het Talenonderwijs (BiT) zijn ontwikkeld in opdracht van Levende Talen en in afstemming met het SBL. De beroepsstandaarden in dit document zijn uitgewerkt door een

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Beroepsstandaarden Talendocent

Beroepsstandaarden Talendocent De Beroepsstandaarden en Registratie in het Talenonderwijs (BiT) zijn ontwikkeld in opdracht van Levende Talen en in afstemming met het SBL. De beroepsstandaarden in dit document zijn uitgewerkt door een

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad In dit document beschrijf je zo concreet mogelijk jouw ontwikkeling op de vijf kerntaken gedurende de stage in het buitenland. Elke kerntaak onderbouw je met

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Kerntaak 1 Pedagogisch adequaat handelen 1. Kennis hebben van hoe kinderen kunnen leren, zich

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

OPLEIDINGSCOMPETENTIES ALO AMSTERDAM

OPLEIDINGSCOMPETENTIES ALO AMSTERDAM OPLEIDINGSCOMPETENTIES ALO AMSTERDAM In dit document zijn de opleidingscompetenties uitgewerkt in kerntaken, werkprocessen en beroepshandelingen. Per beroepshandeling is de relatie met het landelijk opleidings

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

PROPEDEUSE Inhoudelijk competent Competent in reflecteren en persoonsontwikkeling

PROPEDEUSE Inhoudelijk competent Competent in reflecteren en persoonsontwikkeling PROPEDEUSE Inhoudelijk competent A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client. A.0.1 geeft enkele toepassingsgerichte voorbeelden

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen 2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen (vertrouwelijk) Beoordeling ten aanzien van Naam: Geboortedatum: Betreft De beoordeling

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 13

Inhoudsopgave. Inleiding 13 Inhoudsopgave Inleiding 13 1 School en ouders 21 1.1 Twee opvoedingsmilieus 21 1.2 Pedagogische opdracht van de school 22 1.3 Rollen van ouders 23 1.4 Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 24 1.5 Actieve

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

COMPETENTIES MET INDICATOREN LERAAR LB COÖRDINATOR

COMPETENTIES MET INDICATOREN LERAAR LB COÖRDINATOR COMPETENTIES MET INDICATOREN LERAAR LB COÖRDINATOR 1. Visie Ontwerpen van een beeld van de toekomstige ontwikkelingen van de schoolorganisatie zonder zich te beperken door de huidige gang van zaken 1.

Nadere informatie

Promotiebeleid Spinoza LC-LD

Promotiebeleid Spinoza LC-LD Versie juni 2012 De GMR heeft op 20 juni 2012 ingestemd met de notitie. Promotiebeleid Spinoza LC-LD Basisvoorwaarden voor promotie naar en/of behoud van de functie seniordocent LC en LD Inleiding De SBL-competenties

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. 2 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. 2 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Beroepsproduct: Religies in de wijk Project Kinderdagverblijf, bso Informatiemap, presentatie Niveau: 3 KD: Pedagogisch werker

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post-HBO Onderwijs Instituut voor Lerarenopleidingen Pedagogisch Didactisch Getuigschrift De rol en taken van de coach 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Wat wordt er van de coach zoal verlangd?...

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

de onderwijsondersteuner niveau 1 en 2

de onderwijsondersteuner niveau 1 en 2 de onderwijsondersteuner niveau 1 en 2 competentieprofielen bekwaamheidseisen een uitgave van SBL en Calibris voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie