BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân"

Transcriptie

1 1 BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân Leeuwarden, 7 mei 2014

2 2

3 3 INHOUD I OVERZICHT SOCIALE INFRASTRUCTUUR PER GEMEENTE 5 II AANBOD DIENSTEN PER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE 31 COC Friesland 32 FSU (Fries sverband Uitkeringsgerechtigden) 38 Hoor Friesland47 Humanitas 58 LFB - door en voor mensen met een (verstandelijke) beperking 67 Sensoor Fryslân 80 SFO (Stichting Friese Ouderenbonden) 82 Solidair Friesland / PKN 85 Tûmba 99 Zorgbelang Friesland 103 III OVERZICHT MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES SOCIAAL DOMEIN FRYSLÂN 113 IV WELZIJNSINSTELLINGEN FRYSLÂN 117 V LIDORGANISATIES ZORGBELANG 125 VI PROJECTPLAN VERSTERKING SOCIALE INFRASTRUCTUUR 129

4 4

5 5 I OVERZICHT SOCIALE INFRASTRUCTUUR PER GEMEENTE (alfabetisch) Per Friese gemeente is een tabel opgesteld, die de sociale infrastructuur van de gemeente weergeeft. De tabel geeft de huidige situatie aan en geeft de infrastructuur op hoofdlijnen weer. Bovenaan elke tabel is een zinsnede opgenomen, (veelal) afkomstig uit de meest recente programmabegroting, die krachtig samenvat wat het beleidsmatige uitgangspunt van de gemeente is op het gebied van het sociaal domein. In veel gevallen heeft de zin betrekking op de komende decentralisaties. Alle zinnen tezamen geven een beeld van de manier waarop Friese gemeenten in de toekomst met hun sociale domein wensen om te gaan. De tabel is opgedeeld in een aantal hoofd- en subdomeinen. Dit zijn beleidsmatige opdelingen, die in het rapport (H3) verder toegelicht worden. Binnen de domeinen wordt een onderscheid gemaakt naar uitvoerders. Dit zijn uitvoeringsorganisaties en diensten verbonden aan de gemeenten, maatschappelijke organisaties (die centraal staan in dit rapport) en andere organisaties, andere maatschappelijke organisaties dan de elf die behandeld worden in dit rapport. Per gemeente wordt de actieve welzijnsinstelling (of meerdere) genoemd inclusief een korte toelichting van werkzaamheden. In bijlage IV staat een uitgebreider overzicht van welzijnsinstellingen en hun werkzaamheden. In bijlage III is een overzicht opgenomen van alle maatschappelijke organisaties actief in de Friese gemeenten. In dat overzicht wordt kort aangegeven op welke activiteit elke organisatie zich richt. De meest recente programmabegrotingen en digitale (en een enkel analoog exemplaar) van de Friese gemeenten zijn geraadpleegd. De websites van de welzijnsinstellingen, MEE Friesland, Maatschappelijk Werk Fryslân en Sociale Teams Fryslân en indien nodig website van de betreffende gemeente zijn geraadpleegd. Met de meeste gemeenten of met een representant van een samenwerkende regio, is een gesprek gevoerd over de huidige beleidsuitvoering en uitvoerings- en maatschappelijke organisaties in de betreffende gemeente(n). Het gesprek is tevens gebruikt om de inhoud van de tabellen globaal te toetsen. N.B. De aanwezigheid van een maatschappelijke organisatie in een bepaalde gemeente zegt niet direct iets over de relatie tussen gemeente en maatschappelijke organisatie. In sommige gevallen kan op basis van een programmabegroting gesproken worden over een subsidie/werkrelatie. In andere gevallen kan op basis van de gemeentegids alleen geconstateerd worden dat de maatschappelijke organisatie aanwezig is in de betreffende gemeente. Elke maatschappelijke organisatie is toegedeeld aan één 'hoofddomein'. Dit betekent niet persé dat hun activiteiten zich beperken tot dit domein, maar hier ligt wel de nadruk. Het kan zijn dat organisaties actief zijn in Welzijn, maar daarbij ook activiteiten voor jongeren (dus Jongerenwerk) organiseren.

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 II AANBOD DIENSTEN PER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE Per maatschappelijke organisatie is een aantal diensten opgenomen. Elke maatschappelijke organisatie kan deze diensten, alleen of gezamenlijk, aanbieden aan Friese gemeenten. op regionaal of provinciaal niveau is ook goed mogelijk. Per dienst, met elk een eigen titel en nummer, is beschreven: in welk domein (de domeinen volgen de gemeentelijke beleidsindeling) de dienst past; welke functie de dienst heeft (de functies worden toegelicht in H4 van het rapport); hoe het aanbod eruitziet, met andere woorden, wat houdt de dienst in? welke maatschappelijke organisatie de dienst aanbiedt (of meerdere partijen); wat het algemene doel van de dienst is; tot welke concrete resultaten het uitvoeren van de dienst leidt; wat de doelgroep van de dienst is; met welke (maatschappelijke) organisatie(s) samengewerkt wordt bij het aanbieden/uitvoeren van de dienst; met welke (maatschappelijke) organisatie(s) of dienst de aangeboden dienst raakvlakken vertoont; hoe de dienst aansluit bij (doelen en opgaven in) de sociale infrastructuur van de gemeente. Alle diensten zijn ook te bekijken op de website: De huidige diensten van (elf) maatschappelijke organisaties zijn geraadpleegd op basis van de websites, jaarverslagen en beschikbare informatie over diensten. Met elke maatschappelijke organisatie is in ieder geval één gesprek en soms meerdere gesprekken gevoerd over het dienstenaanbod. In samenwerking met de maatschappelijke organisaties is gekomen tot de diensten zoals opgenomen in deze bijlage.

32 32 COC Friesland

33 33 Welzijn en Jeugd (Aanvullende) hulpverlening Dienst 1 Groepsgesprekken en bijeenkomsten Voor verschillende groepen worden groepsgesprekken en bijeenkomsten georganiseerd. Lotgenotencontact ontstaat, waarbij deelnemers ervaringen uitwisselen en 'zichzelf' kunnen zijn in een veilige omgeving: -Oars as oars: een maandelijkse ontmoetingsmiddag voor LHBT ers met een verstandelijke beperking, met begeleiding vanuit COC Friesland; -Jong&Out: een groep jongeren (14-18 jaar) organiseert iedere maand op de laatste zondagmiddag zelf een bijeenkomst bij het COC Friesland. Jong & Out heeft een Facebook-pagina; -Expreszo: jongeren van 18 t/m 26 jaar kunnen terecht bij Expreszo om andere jongeren te ontmoeten; -Orpheus: Orpheus organiseert op de derde donderdag van de maand gespreksavonden. Zij bieden een plek voor mensen in een heterorelatie om te praten over homoseksuele gevoelens; -Mannen- en vrouwengespreksgroepen: Gespreksavonden en activiteitenavonden wisselen elkaar maandelijks af. De deelnemers beslissen zelf mee over invulling van de avond. Er is altijd een ervaren groepsleider aanwezig; -Rozee: de maandelijkse groep voor ouderen (vanaf ongeveer 50 jaar) wordt georganiseerd in samenwerking met ANBO Roze. Er komen verschillende onderwerpen aan bod en er worden uitstapjes gemaakt. Bezoekers komen vaak zelf met plannen voor invulling van de middag; -Sunday Rose: gezelligheidsmiddag op zondag voor doelgroep boven de +/40 jaar en ouder; -Filmavond: Eenmaal per maand wordt er in de huiskamer een film vertoond waar het thema seksuele diversiteit aan de orde komt. COC Friesland Doel is LHBT bespreekbaar te maken, bij te dragen aan acceptatie en tegengaan van sociaal isolement. Ondersteuning van de doelgroep en zo bijdragen aan een sterkere positie in de directe omgeving en in de maatschappij. LHBT'ers en specifieke groepen als: LHBT'ers met verstandelijke beperking, LHBT-jongeren, homoseksuelen in een heterorelatie en ouderen. met LFB en SFO (ANBO Roze). Het Dienstheeft deels dezelfde doelgroep als jongeren- en ouderenwerk en activiteiten en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Formulering aanbod aan gemeenten Het ondersteunen van de doelgroep LHBT draagt bij aan inclusiviteit van de samenleving en het voorkomen van discriminatie en sociaal isolement.

34 34 Jeugd Voorlichting en educatie Dienst 2 Voorlichting op scholen (rondom LHBT) Voorlichtingslessen en filmmateriaal wordt ontwikkeld voor en aangeboden aan scholen. LHBT-emancipatie staat centraal: emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele mensen en transgenders. COC Friesland en Tûmba werken al een aantal jaren samen aan het bevorderen van een veilig leefklimaat en veilige scholen. Een belangrijke werkvorm binnen dit project is het spel Wie van de Drie. Het spel is geïnspireerd op het bekende tv-spel. Drie kandidaten stellen zich voor aan een groep en vertellen dat ze homoseksueel zijn. Aan de groep de opdracht om, via het stellen van vragen, er achter te komen wie van de drie de waarheid spreekt. Aan het slot van het spel maakt de echte homo zich bekend en wordt het spel afgerond met een klassikaal gesprek. Het is een luchtig spel waarbij leerlingen actief betrokken worden en ruimte geboden wordt voor verschillende meningen. COC Friesland en Tûmba Gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT ers. LHBT is bespreekbaar. Bijdrage aan tolerantie, acceptatie en antidiscriminatie. Leerlingen (en hun leraren) op basisscholen en in het voortgezet onderwijs en studenten van het MBO en HBO. Tûmba (in kader van het Educatieproject: Koplopers LHBT-emancipatie) Raakvlak is er met voorlichting op scholen door andere (maatschappelijke) organisaties. Tevens is er raakvlak met deskundigheidsbevordering vrijwilligers, die zich inzetten voor voorlichtingslessen en bijvoorbeeld deelnemen aan het spel Wie van de drie. Formulering aanbod aan gemeenten Dit Dienstdraagt bij aan het voorkomen van sociale uitsluiting (van de doelgroep LHBT). De voorlichting bevordert een veilig leerklimaat op scholen, waar scholieren, studenten en bewoners zichzelf kunnen zijn en levert een bijdrage aan de inclusiviteit van de Friese samenleving. Het spel Wie van de Drie kan verder ontwikkeld worden om buiten het onderwijs in te zetten, en ook op andere thema s dan seksuele diversiteit. Nu wordt het spel ook al in verzorgingshuizen ingezet om seksuele diversiteit onder ouderen bespreekbaar te maken.

35 35 Welzijn Voorlichting en educatie Dienst 3 Voorlichting homoseksualiteit verzorgingshuizen Homoseksualiteit (en breder LHTB) wordt in verzorgingshuizen onder de aandacht gebracht door informatiebijeenkomsten, ervaringsuitwisselingen en toneelvoorstellingen. Het aanbod is vooral bedoeld voor het personeel van verzorgingshuizen en ook studenten van zorgopleidingen. Door ervaringsdeskundigen wordt gesproken met de medewerkers over het aanwezig zijn van LHTB-ouderen in hun instelling. Er is een Tolerantiescan en het kwaliteitscertificaat Roze Loper opgesteld i.s.m. KIWA. De scan en het certificaat kunnen gebruikt worden door instellingen om te zien of de zorg voor LHBT-ouderen goed op orde is. COC Friesland en SFO, Manus Branderstichting, Stichting Roze 50+ Aandacht voor de positie van oudere LHBT'ers in verzorgingshuizen draagt bij aan een inclusiever zorgaanbod in de gemeente. Aandacht voor oudere LHBT'ers is onderdeel van zorg in verzorgingshuizen. Medewerkers en management van verzorgingshuizen en studenten van zorgopleidingen. SFO, Stichting De Blikopener en de Manus Brander Stichting, Partoer, KIWA (certificeringsinstituut zorg) -Lesmodule zorgopleidingen -Ouderenbeleid Formulering aanbod aan gemeenten LHBT'ers in verzorgingshuizen zijn een moeilijk te bereiken doelgroep, waar op dit moment nog weinig aandacht voor is. Deze dienst versterkt het zorgaanbod voor oudere LHBT'ers in Friesland en draagt zo bij aan het sociale gehalte en de inclusiviteit van het Friese zorgaanbod.

36 36 Welzijn Signalering Dienst 4 Meldingen discriminatie en geweld tegen homo's COC Friesland is een belangenorganisatie en geeft door haar activiteitenaanbod een gezicht aan de gemeenschap van LHBT ers in de samenleving. Daardoor vormt zij in praktijk een aanknopingspunt voor mensen die daarover in gesprek willen. COC biedt in Friesland dan ook een plek waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten of meldingen van discriminatie en geweld. Indien nodig verwijst COC Friesland door naar een plek (Tûmba, politie) waar klachten en meldingen officieel geregistreerd en verder aangepakt worden. COC Friesland Signalering van discriminatie en geweld tegen homo s in de Friese samenleving en tolerantie bevorderen. -Een plek waar LHTB ers met een vraag, klacht of melding terecht kunnen. -(Beleids)informatie over discriminatie en geweld in Fryslân. LHBT'ers in Friesland. Het Meldpunt Discriminatie, uitgevoerd en gecoördineerd door Tûmba. Tûmba doet de officiële registratie van klachten en meldingen op het gebied van discriminatie. COC Friesland werkt mee in de keten van Tûmba, justitie en politie. Mensen kunnen terecht voor een gesprek bij COC Friesland. Indien nodig adviseert COC Friesland melding en aangifte te doen via Tûmba. Formulering aanbod aan gemeenten Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van monitoring van discriminatie en zijn verantwoordelijkheid voor veiligheid van haar burgers. COC Friesland vervult een rol in de keten van organisaties die discriminatie, onder andere op het gebied van homoseksualiteit, aanpakken en proberen te voorkomen.

37 37 Welzijn (Aanvullende) hulpverlening Dienst 5 Ondersteuning allochtone LHTB ers COC Friesland heeft een aantal vrijwilligers getraind om vluchtelingen, opgevangen in AZC s in Nederland, te kunnen begeleiden. Begeleiden betekent in eerste plaats er zijn voor de ander, en op individueel niveau een gesprek kunnen voeren. De nadruk ligt op sociale begeleiding van LHBT ers. Hulp met betrekking tot de rechtspositie van de vluchtelingen kan COC Friesland nadrukkelijk niet bieden. Landelijk zet COC Nederland een groep Respect2love op. De website Respect2Love richt zich op allochtone jongeren met homoseksuele of lesbische gevoelens. Respect2love fungeert als een portal voor iedereen die vragen heeft over homoseksualiteit in relatie tot etniciteit. Uit de praktijk is gebleken dat allochtone jongeren behoefte hebben aan vertrouwelijke- gesprekken met mensen uit eigen -etnisch/religieuzekring. Deze site biedt de mogelijkheid om gesprekken met vertrouwenspersonen te voeren. Maar de site kent ook een chat-mogelijkheid waarbij jongeren zelf ervaringen kunnen uitwisselen. Ook bleken jongeren behoefte te hebben aan begeleiding bij het opzetten van activiteiten en de site biedt een toolkit die jongeren zelf kunnen gebruiken met o.a. tips over twinning van een informele organisatie met een al wat langer bestaande groep. De website bevat een forum, een community, een toolkit, informatie over vertrouwenspersonen en informatie over homoseksualiteit. Het streven van COC Friesland is om op termijn ook in de Friese regio een Respect2love-groep op te zetten. Dit is lastig omdat allochtone LHTB ers niet altijd even gemakkelijk in de openbaarheid treden. Met hulp vanuit COC Nederland wil COC Friesland een aanbod voor de allochtone groep in Friesland gaan bieden. COC Friesland Doel is om LHBT bespreekbaar te maken en bij te dragen aan acceptatie en antidiscriminatie. Mogelijkheid voor vluchtelingen en allochtone jongeren om een vraag te stellen of een gesprek aan te gaan. Allochtonene LHBT ers (eventueel in AZC s) in Friesland. Respect2Love is een co-productie van COC Nederland en FORUM. Richting de AZC s kan samengewerkt worden met Solidair, PKN en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Solidair en PKN richten zich ook actief op de doelgroep van deze dienst vluchtelingen en allochtene(n) (jongeren). Formulering aanbod aan gemeenten De dienst levert maatwerk aan een specifieke doelgroep (allochtone LHTB ers) in Friesland. De beschikbaarheid van COC voor een gesprek en hulp draagt bij aan de empowerment van deze mensen en versterkt het sociale gehalte van de Friese samenleving.

38 38 FSU Fries sverband Uitkeringsgerechtigden

39 39 Werk en Inkomen Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) Dienst 1 Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering Het FSU is een samenwerkingsverband met veel betrokken vrijwilligers. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet voor spreekuurpunten, cliëntenraden en projecten. Ook de aangesloten belangenorganisaties bestaan hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Het FSU geeft de vrijwilligers praktijkgerichte scholing en training. Competenties van de deelnemers worden getraind en de strategische vaardigheden en inhoudelijke kennis van vrijwilligers wordt versterkt. Concreet biedt het FSU: -scholingsbijeenkomsten, gericht op kennis (sociale zekerheid, arbeidsrecht, schuldhulp, inkomensregelingen, bezwaar en beroep etc.); -trainingsbijeenkomsten, gericht op vaardigheden (vrijwillige hulpverlening, gesprekstechniek, onderhandelen etc.); -teambuilding, gericht op versterking van onderlinge samenwerking van vrijwilligers in spreekuurpunten en cliëntenraden; -themabijeenkomsten en conferenties, gericht op actuele informatie uitwisseling en visieontwikkeling; -workshops waarin interactie centraal staat (zoals het sociaal Ganzenbordspel). FSU Een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op steun kunnen rekenen en een eigen perspectief ontwikkelen. Door scholing en training worden de vrijwilligers in staat gesteld goed te functioneren als hulpverlener/belangenbehartiger/bestuurder. Doel is om zo de kwaliteit van de cliënt- en burgerparticipatie en hulpverlening op het gebied van Werk en Inkomen te versterken. Vrijwilligers/vertegenwoordigers in spreekuurpunten, cliëntenraden Werk en Inkomen, projecten, lokale samenwerkingsverbanden en aangesloten belangenorganisaties. met: -Zorgbelang Fryslân, informatiebijeenkomsten voor Wmo-, Wwb- en Wswraden (deels in kader van AVI), Belastingdienst Leeuwarden, Welzijn Centraal Leeuwarden, Present Promotions. Het FSU kan met Zorgbelang Fryslan, Solidair, PKN, vakbonden, Partoer en de ROC s een gezamenlijk aanbod ontwikkelen. Formulering aanbod aan gemeenten Het vrijwilligerswerk van FSU vormt een aanvulling op de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen. FSU voorziet vrijwilligers in kennis en vaardigheden waardoor binnen de gemeenten meer maatwerk en een betere kwaliteit van hulpverlening aangeboden kan worden.

40 40 Werk en Inkomen Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) Dienst 2 Ondersteuning en vernieuwing van de burger/cliëntparticipatie De cliëntparticipatie in Fryslân is op dit moment hoofdzakelijk vormgegeven door cliëntenraden. Het FSU wil de directe ondersteuning van cliëntenraden borgen bij lokale welzijnsinstellingen zodat dat de FSU-opbouwwerkers zich concentreren op de ontwikkeling van nieuwe participatievormen en methoden die inspelen op de Kantelingsgedachte. Het FSU inventariseert op welke manier de cliëntenraden steun willen hebben van het lokale welzijnswerk. Het FSU kan het lokale welzijnswerk mobiliseren om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning en vernieuwing van de burger/cliëntparticipatie: lokale steun voor lokale voorzieningen. De FSUopbouwwerkers willen hun kennis overdragen en hun materiaal beschikbaar stellen om dit mogelijk te maken. Het FSU wil meerdere vormen van participatie introduceren waarbij niet de beleidsvoorbereiding maar de toetsing van beleid de kern van het advieswerk is. FSU - opbouwwerkers Een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op steun kunnen rekenen en een eigen perspectief ontwikkelen. Een gevarieerde en goed afgestemde cliëntparticipatie, die burgers in staat stelt het gemeentelijk beleid en beleid van uitvoeringsinstanties te toetsen en te verbeteren. Leden van cliëntenraden en ook Wmo-adviesraden en belangenorganisaties, uitvoeringsinstellingen, gemeenten en welzijnsinstellingen (advies over de ontwikkeling en het onderhoud van cliëntenparticipatie). met: Zorgbelang Fryslan (deels in het kader van AVI), Partoer, regionale Welzijnsinstellingen. Themabijeenkomsten (over actuele onderwerpen) leveren ingrediënten voor visiedocumenten bedoeld voor gemeenteraden en uitvoeringsinstanties. Formulering aanbod aan gemeenten Het FSU ondersteunt de lokale ontwikkeling naar een integrale en brede burgerparticipatie, met verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen. Het FSU adviseert de gemeenten vanuit burger- en cliëntperspectief.

41 41 Werk en Inkomen (Aanvullende) hulpverlening / ondersteuning bij klachten/ netwerkonderhoud en -ontwikkeling Dienst 3 Spreekuurpunten FSU coördineert en ondersteunt spreekuurpunten in Friese gemeenten. Het spreekuur (op vaste tijden) van FSU levert hulp in de vorm van informatie en advies. Concreet gaat het om: -informatie over regels, rechten en plichten; -hulp bij het aanvragen van een uitkering of voorziening en oplossen van inkomens- en schuldproblemen; -ondersteuning en advies bij contacten met uitvoeringsinstanties; -ondersteuning en advies bij bezwaren en procedures; -inzet mobiele spreekuurhouders bij vast spreekuur of huisbezoek; -de Kanskaartaanpak, deur-aan-deurverspreiding van kaarten met vermelding van regelingen voor inkomenssteun en huisbezoek met hulpaanbod. Vanuit de spreekuurpunten stimuleert FSU concrete samenwerking tussen vrijwillige en professionele hulpverlening en binnen lokale netwerken waarin partners elkaar voorzieningen en diensten kunnen benutten. Het stimuleren van de lokale spreekuurpunten om zich om te vormen tot brede steunpunten in wijken en dorpen past hierbij. Deskundigheid en specialismen van vrijwilligers van verschillende organisaties worden in het steunpunt gebundeld. Resultaat is een netwerk aan lokale basisvoorzieningen die een laagdrempelige opvang door vrijwillige hulpverleners biedt. De lokale steunpunten fungeren als eerste opvangpunt voor burgers met lage inkomens en grote afhankelijkheid van zorg. FSU vrijwillige hulpverleners en ervaringsdeskundigen Doel is uitkeringsgerechtigden te helpen met ondersteuning in de vorm van informatie en praktische hulp. Plaatselijke spreekuren, verspreid door heel Fryslân die effectief en met kwaliteit functioneren. Friese uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en burgers met een minimuminkomen: Fryslân heeft circa uitkeringsgerechtigden: rond arbeidsongeschikten (WIA,WAO en Wajong) en werklozen (WW, IOW, IOAW/IOAZ en bijstandsuitkering) (in 2013). Vakbonden, Solidair, PKN, Humanitas, de Skule, Miks, Welzijn Centraal Leeuwarden, sociale wijkteams Leeuwarden, interventieteam Amaryllis Leeuwarden, Voedselbanken. Lokale Kanskaartaanpak en verbreding van de spreekuurpunten als katalysator voor lokale samenwerking. Formulering aanbod aan gemeenten De spreekuren maken bestaande (waaronder gemeentelijke) dienstverlening op het gebied van werk en inkomen zichtbaar en bereikbaar voor de Friese burger. Door middel van de spreekuren onderhoudt FSU direct contact met de Friese uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en burgers met een minimuminkomen en weet daardoor welke wensen en behoeften er binnen de doelgroep spelen.

42 42 Armoede & minima (Aanvullende) hulpverlening Dienst 4 Schuldhulpverlening FSU biedt praktische hulp in de vorm van: -een overzicht maken van de bestaande schulden; -meegaan naar een schuldhulpbureau; -onderhandelen met schuldeiser; -bemiddelen met schuldeisers; -hulp bij het budgetteren; -treffen van betalingsregelingen; -financiële administratie op orde krijgen; -indien nodig doorverwijzen naar professionele hulp; -een luisterend oor; -nazorg. FSU - schuldhulpteam Doel is om mensen blijvend uit de schulden te helpen en daarmee zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname te bevorderen. Cliënten die geholpen zijn bij hun schuldproblemen. Het provinciale FSUschuldhulpteam is bekend bij en wordt ingeschakeld door gemeenten en hulpverleningsinstanties. Mensen (met name ook jongeren) met schulden. Humanitas Thuisadministratie, Solidair, PKN, Welzijn Centraal, de Skule, Kredietbank Nederland, Sociale Wijkteams Leeuwarden, Miks, Timpaan. Schuldhulpmaatjesproject (Solidair e.a.) / Sociale Alliantie Fryslân (provinciaal netwerk tegen armoede en sociale tweedeling) Ook het FSU-jongerenteam geeft voorlichting en hulp op het gebied van schulden, omgaan met geld, zoeken naar werk, studiefinanciering en inkomenstoeslagen. De hulpverlening heeft een sterk preventief karakter, voorkomen wordt dat problemen uit de hand lopen of dat een terugval ontstaat. Formulering aanbod aan gemeenten De hulpverlening maakt bestaande (waaronder gemeentelijke) dienstverlening op het gebied van schulden zichtbaar en bereikbaar voor de Friese burger en vormt een belangrijke aanvulling hierop: allereerst wordt een luisterend oor (vaak door een ervaringsdeskundige) geboden. Door de dienst ontstaat een dicht netwerk van hulpgevers en nemers op het gebied van schuldhulpverlening in de Friese gemeenten.

43 43 Werk en Inkomen en Jeugd Bemiddeling en (aanvullende) hulpverlening Dienst 5 Jongeren helpen jongeren Advies en hulp bieden aan jongeren (door jongeren) op het gebied van: uitkeringen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering, werk-leeraanbod, rechten op je werk en schulden. Het jongerenteam: -organiseert regelmatig een spreekuur (vaste tijd/locatie); -komt thuis of op een locatie naar keuze langs; -levert persoonlijke steun en informatie (ook via sociale media); -verwijst door naar anders hulpverleners/instanties; -geeft door middel van workshops en spelvormen voorlichting. FSU jongerenteam (vrijwilligers/stagiaires van opleidingen) Positie en perspectief van jongeren in de samenleving verbeteren. De positie van jongeren (met onvoldoende scholing/afhankelijkheid (zorg)voorzieningen) in de maatschappij versterken en vergroten van zelfredzaamheid/handelingsvaardigheid. Primaire doelgroep wordt gevormd door jongeren tot 27 jaar in de provincie Fryslân. Voorlichting wordt gegeven op scholen, bij jongerencentra, op beurzen en open dagen. met: Regionale Onderwijs Centra Friesland College, Friese Poort en Nordwin College, Buro Saris, project Bieb Werkt, coördinator Jeugdwerkloosheid Friesland, Present Promotions. Het jongerenteam van het FSU kan en doet regelmatig een beroep op andere vrijwilligers verbonden aan het FSU, bijvoorbeeld het schuldhulpteam en de spreekuurpunten. Formulering aanbod aan gemeenten Het jongerenteam vormt een toegankelijke (informeel, laagdrempelig) schakel in de hulpverlening voor jongeren. Jongeren worden op een persoonlijke ondersteund bij problemen en een grote groep wordt met voorlichting bereikt om problemen en een formele hulpvraag op het gebied van werk en inkomen te voorkomen.

44 44 Werk en Inkomen Signalering en Advisering Dienst 6 Signalering (databank ervaringen) en advisering FSU hanteert de volgende werkwijze om te signaleren en adviseren: -actuele informatie (over sociale zekerheid en minimabeleid) en gegevens van de spreekuurpunten en bijeenkomsten (probleemsignalering, hulpvragen en ervaringen) verzamelen; -alle gegevens systematisch bundelen, verwerken en praktijkgericht aanbieden aan de vrijwilligers (input); -uitwisseling van ervaringen en kennis door de vrijwilligers met betrekking tot knelpunten of actuele thema s (input en verwerking); -gezamenlijk vaststellen van verbeterpunten, standpunten of visie De output gebruikt FSU om advies aan (medewerkers van) een gemeente of uitvoeringsinstantie te geven door middel van: -visiedocumenten, rondzendbrief, nieuwsbrief (voorstellen voor verbetering beleid en uitvoering); -kwaliteitstoetsing (van bijvoorbeeld schuldhulpverlening, dienstverlening, uitvoeringsinstanties, re-integratiebedrijven); -advies op maat; -voorlichtings- en informatiebijeenkomsten. FSU Doel is het beleid en de uitvoering van betrokken organisaties (op het gebied van re-integratie, uitkeringsbeleid, minima en schuldhulpverlening) te verbeteren in het belang van uitkeringsgerechtigden. UWV, sociale diensten, andere uitvoeringsinstellingen en de VFG zijn goed geïnformeerd over de verzamelde ervaringen van burgers met uitkering, werk, inkomen en zorg, waardoor knelpunten kunnen worden vermeden of aangepakt. Gemeenten, re-integratiebedrijven, uitkeringsinstanties, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Werkpleinen, Kredietbank. met: Vakbonden, Solidair, PKN, Humanitas (Thuisadministratie), de Skule, Miks, Welzijn Centraal, Timpaan, sociale wijkteams Leeuwarden, interventieteam Amaryllis Leeuwarden, Voedselbanken, Kredietbank Nederland. FSU is de enige provinciale belangenorganisatie die op het terrein van Werk en Inkomen - als vaste gesprekspartner van gemeenten en uitvoeringsinstanties fungeert bij het bespreken van knelpunten en het adviseren over verbeteringen in beleid en uitvoering. In de komende jaren wil het FSU meer samenwerken met de vakbonden en Zorgbelang in het kader van het aankomende integrale beleid van gemeenten. Formulering aanbod aan gemeenten Uitgangspunt en kenmerk van alle activiteiten van het FSU is de dagelijkse praktijk, ervaren door cliënten en burgers. In haar advisering aan gemeenten, diensten en instanties kan FSU deze praktijkkennis inzetten om niet alleen sociaal beleid en uitvoering vanuit cliëntperspectief te toetsen maar ook haar visie te delen op het gebied van bijvoorbeeld participatie en re-integratie.

45 45 Werk en Inkomen en Welzijn Onderzoek en ontwikkeling Dienst 7 Effecten van stapeling (maatregelen in huishoudens) Onderzoek waarbij verschillende Friese huishoudens worden gevolgd en begeleid om de effecten van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen in kaart te brengen. Concreet bevat het onderzoek de volgende activiteiten: -halfjaarlijkse interviews met een panel van huishoudens; -begeleiding van huishoudens door adviseurs/hulpverleners (en ook de effecten van deze begeleiding in beeld brengen). FSU Het project heeft drie belangrijke doelstellingen: -gevolgen van beleidsmaatregelen op inkomen/sociale participatie/ gezondheidssituatie van huishoudens zichtbaar en invoelbaar maken; -lokale cliëntenraden gebruik laten maken van verzamelde ervaringen om zo oordelen te vormen en adviezen te formuleren; -cliënten stimuleren om vanuit zelfgekozen perspectief te handelen en regie te voeren. Het project beoogt: - een methodiekbeschrijving (integrale aanpak met hulpaanbod, activering, participatie en signalering); - een bundeling van rapportages, verbetervoorstellen en resultaten casusbeschrijvingen; - een provinciale en een landelijke projectverantwoording; - publicaties over aanpak en resultaten van het project. Cliëntenraden, gemeenten, UWV, de Sociale Verzekeringsbank, Werkpleinen en de Kredietbank. met: Zorgbelang Fryslân, Humanitas District Noord Thuisadministratie, PKN, Solidair Friesland, CMO Partoer (organisatie en afname interviews). Deze dienst staat in verbinding met Signalering (databank ervaringen) en advisering (Dienst 6). Gemeenten kunnen via Deze dienst een actueel zicht houden op effecten van maatregelen voor hun burgers. Formulering aanbod aan gemeenten De (stapeling van) effecten van beleid zijn moeilijk in beeld te brengen zonder concrete informatie uit de dagelijkse praktijk van mensen die daardoor worden getroffen. Het onderzoek naar stapeling van effecten gebruikt concrete praktijkinformatie en kijkt bovendien vanuit een integraal perspectief.

EVALUATIE PROJECT LOKALE STEUNPUNTEN EN VRIJWILLIGE HULPVERLENING FSU 2012

EVALUATIE PROJECT LOKALE STEUNPUNTEN EN VRIJWILLIGE HULPVERLENING FSU 2012 EVALUATIE PROJECT LOKALE STEUNPUNTEN EN VRIJWILLIGE HULPVERLENING FSU 2012 Bestuur en team van het FSU hebben het project Lokale Steunpunten en vrijwillige hulpverlening begin oktober 2012 geëvalueerd.

Nadere informatie

Tamsma, Hendrik. Van: Nanne de Jong Verzonden: woensdag 15juni 2016 09:21. Onderwerp: FW:jaarverantwoording FSU 2015

Tamsma, Hendrik. Van: Nanne de Jong <Nanne@fsufriesland.nl> Verzonden: woensdag 15juni 2016 09:21. Onderwerp: FW:jaarverantwoording FSU 2015 Aan: FSU Algemeen Nu met bijlage! Bijlagen: jaarverslagfsu2ol5.doc Verzonden: woensdag 15juni 2016 09:21 Onderwerp: FW:jaarverantwoording FSU 2015 Opvolgingsmarkering: Opvolgen Markeringsstatus: Voltooid

Nadere informatie

PRODUCTPLAN 2016 F RIES S AMENWERKINGSVERBAND U ITKERINGSGERECHTIGDEN

PRODUCTPLAN 2016 F RIES S AMENWERKINGSVERBAND U ITKERINGSGERECHTIGDEN PRODUCTPLAN 2016 F RIES S AMENWERKINGSVERBAND U ITKERINGSGERECHTIGDEN Leeuwarden, augustus 2015 1 ORGANISATIE, DOEL EN TAKEN VAN HET FSU Het FSU is een provinciale belangenvereniging van 22 lidorganisaties.

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Verwey- Jonker Instituut Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

FRIES SAMENWERKINGSVERBAND UITKERINGSGERECHTIGDEN

FRIES SAMENWERKINGSVERBAND UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARVERANTWOORDING 2014 * PRODUCTEN PROVINCIE * PROJECT JONGEREN HELPEN JONGEREN FRIES SAMENWERKINGSVERBAND UITKERINGSGERECHTIGDEN Leeuwarden, juni 2015 Keetwaltje 1 8921 EV Leeuwarden. Tel: 058-2139992

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Presentatie Netwerkbijeenkomst 19-01-2016 VerSUS (Andries Kroes)

Presentatie Netwerkbijeenkomst 19-01-2016 VerSUS (Andries Kroes) Presentatie Netwerkbijeenkomst 19-01-2016 VerSUS (Andries Kroes) VerSUS is een bundeling van een 10-tal Kerkelijke en Maatschappelijke organisaties in de gemeente De Fryske Marren. Op de achterkant van

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT TOEKOMST VAN CLIENTPARTICIPATIE IN FRYSLAN.

VISIEDOCUMENT TOEKOMST VAN CLIENTPARTICIPATIE IN FRYSLAN. VISIEDOCUMENT TOEKOMST VAN CLIENTPARTICIPATIE IN FRYSLAN. Provinciaal Overleg Cliëntenraden Sociale Zaken Fryslan (POC) Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) Keetwaltje 1 8921 EV Leeuwarden.

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Haarlem PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

FRIES SAMENWERKINGSVERBAND UITKERINGSGERECHTIGDEN

FRIES SAMENWERKINGSVERBAND UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARVERANTWOORDING 2012 PRODUCTEN FRIES SAMENWERKINGSVERBAND UITKERINGSGERECHTIGDEN Leeuwarden, juni 2013 Keetwaltje 1 8921 EV Leeuwarden. Tel: 058-2139992 e-mail: fsu@fsufriesland.nl web: www.fsufriesland.nl

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2 234. OOI Inboeknummer orbstor8zr Dossiernummer 735.403 z8 augustus zoog Raads inforrnatiebrief Betreft Convenant tussen en de gemeente Eindhoven. 1 Inleiding De Nederlandse

Nadere informatie

Heemskerk. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Heemskerk. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Heemskerk PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amstelveen PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ:

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: utrecht PARTIJ: CDA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Ede. GroenLinks/Progressief Ede GEMEENTE: PARTIJ:

Ede. GroenLinks/Progressief Ede GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Ede PARTIJ: GroenLinks/Progressief Ede AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Enschede. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Enschede. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Enschede PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Eindhoven. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Eindhoven. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Eindhoven PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang;

Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang; Plotsdoofheid Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang; 2. Trommelvlies waarachter zich het middenoor bevindt. Hierin bevinden zich de drie gehoorbeentjes en via de

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Plotsdoofheid. Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden. Informatie voor patiënten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Plotsdoofheid. Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden. Informatie voor patiënten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Informatie voor patiënten Plotsdoofheid Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden G456-Q CWZ / 09-04 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Uw behandelend arts heeft voorgesteld om vanwege uw

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Rotterdam PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Het voorstel betreft de beleidsvoorbereiding van Regenboogstad 2015-2017, welke past binnen de vastgestelde programmabegroting.

Het voorstel betreft de beleidsvoorbereiding van Regenboogstad 2015-2017, welke past binnen de vastgestelde programmabegroting. B&W-voorstel Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Regenboogstad 2015-2017 1) Status Het voorstel betreft de beleidsvoorbereiding van Regenboogstad 2015-2017, welke past binnen de vastgestelde programmabegroting.

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Breda PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Westland. Progressief Westland GEMEENTE: PARTIJ:

Westland. Progressief Westland GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Westland PARTIJ: Progressief Westland AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en

Nadere informatie

Nijmegen GEMEENTE: PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0

Nijmegen GEMEENTE: PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0 GEMEENTE: Nijmegen PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0 AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland. Leefbaar Schouwen-Duiveland GEMEENTE: PARTIJ:

Schouwen-Duiveland. Leefbaar Schouwen-Duiveland GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: SchouwenDuiveland PARTIJ: Leefbaar SchouwenDuiveland AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes,

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

voor wereldburgerschap en gelijke behandeling

voor wereldburgerschap en gelijke behandeling Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC Friesland voor wereldburgerschap en gelijke behandeling November 2014 K LHBT 1 in Fryslân, 2012 2014 Samenvatting resultaten: O LHBT M OCW

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

CONCEPT PRODUCTPLAN 2013

CONCEPT PRODUCTPLAN 2013 CONCEPT PRODUCTPLAN 2013 F RIES S AMENWERKINGSVERBAND U ITKERINGSGERECHTIGDEN Leeuwarden, september 2012 www.fsufriesland.nl 1 ORGANISATIE, DOEL EN TAKEN VAN HET FSU Het FSU is een provinciale belangenvereniging

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij helpen doven, mensen met een hoorprobleem en hun naasten met advies,

Nadere informatie

Deventer. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Deventer. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Deventer PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Winterswijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

FRIES SAMENWERKINGSVERBAND

FRIES SAMENWERKINGSVERBAND JAARVERANTWOORDING 2013 PRODUCTEN FRIES SAMENWERKINGSVERBAND UITKERINGSGERECHTIGDEN Leeuwarden, mei 2014 Keetwaltje 1 8921 EV Leeuwarden. Tel: 058-2139992 e-mail: fsu@fsufriesland.nl web: www.fsufriesland.nl

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Westland D66 GEMEENTE: PARTIJ:

Westland D66 GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Westland PARTIJ: D66 AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Amsterdam D66 GEMEENTE: PARTIJ:

Amsterdam D66 GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amsterdam PARTIJ: D66 AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Breda. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Breda. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Breda PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie