BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân"

Transcriptie

1 1 BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân Leeuwarden, 7 mei 2014

2 2

3 3 INHOUD I OVERZICHT SOCIALE INFRASTRUCTUUR PER GEMEENTE 5 II AANBOD DIENSTEN PER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE 31 COC Friesland 32 FSU (Fries sverband Uitkeringsgerechtigden) 38 Hoor Friesland47 Humanitas 58 LFB - door en voor mensen met een (verstandelijke) beperking 67 Sensoor Fryslân 80 SFO (Stichting Friese Ouderenbonden) 82 Solidair Friesland / PKN 85 Tûmba 99 Zorgbelang Friesland 103 III OVERZICHT MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES SOCIAAL DOMEIN FRYSLÂN 113 IV WELZIJNSINSTELLINGEN FRYSLÂN 117 V LIDORGANISATIES ZORGBELANG 125 VI PROJECTPLAN VERSTERKING SOCIALE INFRASTRUCTUUR 129

4 4

5 5 I OVERZICHT SOCIALE INFRASTRUCTUUR PER GEMEENTE (alfabetisch) Per Friese gemeente is een tabel opgesteld, die de sociale infrastructuur van de gemeente weergeeft. De tabel geeft de huidige situatie aan en geeft de infrastructuur op hoofdlijnen weer. Bovenaan elke tabel is een zinsnede opgenomen, (veelal) afkomstig uit de meest recente programmabegroting, die krachtig samenvat wat het beleidsmatige uitgangspunt van de gemeente is op het gebied van het sociaal domein. In veel gevallen heeft de zin betrekking op de komende decentralisaties. Alle zinnen tezamen geven een beeld van de manier waarop Friese gemeenten in de toekomst met hun sociale domein wensen om te gaan. De tabel is opgedeeld in een aantal hoofd- en subdomeinen. Dit zijn beleidsmatige opdelingen, die in het rapport (H3) verder toegelicht worden. Binnen de domeinen wordt een onderscheid gemaakt naar uitvoerders. Dit zijn uitvoeringsorganisaties en diensten verbonden aan de gemeenten, maatschappelijke organisaties (die centraal staan in dit rapport) en andere organisaties, andere maatschappelijke organisaties dan de elf die behandeld worden in dit rapport. Per gemeente wordt de actieve welzijnsinstelling (of meerdere) genoemd inclusief een korte toelichting van werkzaamheden. In bijlage IV staat een uitgebreider overzicht van welzijnsinstellingen en hun werkzaamheden. In bijlage III is een overzicht opgenomen van alle maatschappelijke organisaties actief in de Friese gemeenten. In dat overzicht wordt kort aangegeven op welke activiteit elke organisatie zich richt. De meest recente programmabegrotingen en digitale (en een enkel analoog exemplaar) van de Friese gemeenten zijn geraadpleegd. De websites van de welzijnsinstellingen, MEE Friesland, Maatschappelijk Werk Fryslân en Sociale Teams Fryslân en indien nodig website van de betreffende gemeente zijn geraadpleegd. Met de meeste gemeenten of met een representant van een samenwerkende regio, is een gesprek gevoerd over de huidige beleidsuitvoering en uitvoerings- en maatschappelijke organisaties in de betreffende gemeente(n). Het gesprek is tevens gebruikt om de inhoud van de tabellen globaal te toetsen. N.B. De aanwezigheid van een maatschappelijke organisatie in een bepaalde gemeente zegt niet direct iets over de relatie tussen gemeente en maatschappelijke organisatie. In sommige gevallen kan op basis van een programmabegroting gesproken worden over een subsidie/werkrelatie. In andere gevallen kan op basis van de gemeentegids alleen geconstateerd worden dat de maatschappelijke organisatie aanwezig is in de betreffende gemeente. Elke maatschappelijke organisatie is toegedeeld aan één 'hoofddomein'. Dit betekent niet persé dat hun activiteiten zich beperken tot dit domein, maar hier ligt wel de nadruk. Het kan zijn dat organisaties actief zijn in Welzijn, maar daarbij ook activiteiten voor jongeren (dus Jongerenwerk) organiseren.

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 II AANBOD DIENSTEN PER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE Per maatschappelijke organisatie is een aantal diensten opgenomen. Elke maatschappelijke organisatie kan deze diensten, alleen of gezamenlijk, aanbieden aan Friese gemeenten. op regionaal of provinciaal niveau is ook goed mogelijk. Per dienst, met elk een eigen titel en nummer, is beschreven: in welk domein (de domeinen volgen de gemeentelijke beleidsindeling) de dienst past; welke functie de dienst heeft (de functies worden toegelicht in H4 van het rapport); hoe het aanbod eruitziet, met andere woorden, wat houdt de dienst in? welke maatschappelijke organisatie de dienst aanbiedt (of meerdere partijen); wat het algemene doel van de dienst is; tot welke concrete resultaten het uitvoeren van de dienst leidt; wat de doelgroep van de dienst is; met welke (maatschappelijke) organisatie(s) samengewerkt wordt bij het aanbieden/uitvoeren van de dienst; met welke (maatschappelijke) organisatie(s) of dienst de aangeboden dienst raakvlakken vertoont; hoe de dienst aansluit bij (doelen en opgaven in) de sociale infrastructuur van de gemeente. Alle diensten zijn ook te bekijken op de website: De huidige diensten van (elf) maatschappelijke organisaties zijn geraadpleegd op basis van de websites, jaarverslagen en beschikbare informatie over diensten. Met elke maatschappelijke organisatie is in ieder geval één gesprek en soms meerdere gesprekken gevoerd over het dienstenaanbod. In samenwerking met de maatschappelijke organisaties is gekomen tot de diensten zoals opgenomen in deze bijlage.

32 32 COC Friesland

33 33 Welzijn en Jeugd (Aanvullende) hulpverlening Dienst 1 Groepsgesprekken en bijeenkomsten Voor verschillende groepen worden groepsgesprekken en bijeenkomsten georganiseerd. Lotgenotencontact ontstaat, waarbij deelnemers ervaringen uitwisselen en 'zichzelf' kunnen zijn in een veilige omgeving: -Oars as oars: een maandelijkse ontmoetingsmiddag voor LHBT ers met een verstandelijke beperking, met begeleiding vanuit COC Friesland; -Jong&Out: een groep jongeren (14-18 jaar) organiseert iedere maand op de laatste zondagmiddag zelf een bijeenkomst bij het COC Friesland. Jong & Out heeft een Facebook-pagina; -Expreszo: jongeren van 18 t/m 26 jaar kunnen terecht bij Expreszo om andere jongeren te ontmoeten; -Orpheus: Orpheus organiseert op de derde donderdag van de maand gespreksavonden. Zij bieden een plek voor mensen in een heterorelatie om te praten over homoseksuele gevoelens; -Mannen- en vrouwengespreksgroepen: Gespreksavonden en activiteitenavonden wisselen elkaar maandelijks af. De deelnemers beslissen zelf mee over invulling van de avond. Er is altijd een ervaren groepsleider aanwezig; -Rozee: de maandelijkse groep voor ouderen (vanaf ongeveer 50 jaar) wordt georganiseerd in samenwerking met ANBO Roze. Er komen verschillende onderwerpen aan bod en er worden uitstapjes gemaakt. Bezoekers komen vaak zelf met plannen voor invulling van de middag; -Sunday Rose: gezelligheidsmiddag op zondag voor doelgroep boven de +/40 jaar en ouder; -Filmavond: Eenmaal per maand wordt er in de huiskamer een film vertoond waar het thema seksuele diversiteit aan de orde komt. COC Friesland Doel is LHBT bespreekbaar te maken, bij te dragen aan acceptatie en tegengaan van sociaal isolement. Ondersteuning van de doelgroep en zo bijdragen aan een sterkere positie in de directe omgeving en in de maatschappij. LHBT'ers en specifieke groepen als: LHBT'ers met verstandelijke beperking, LHBT-jongeren, homoseksuelen in een heterorelatie en ouderen. met LFB en SFO (ANBO Roze). Het Dienstheeft deels dezelfde doelgroep als jongeren- en ouderenwerk en activiteiten en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Formulering aanbod aan gemeenten Het ondersteunen van de doelgroep LHBT draagt bij aan inclusiviteit van de samenleving en het voorkomen van discriminatie en sociaal isolement.

34 34 Jeugd Voorlichting en educatie Dienst 2 Voorlichting op scholen (rondom LHBT) Voorlichtingslessen en filmmateriaal wordt ontwikkeld voor en aangeboden aan scholen. LHBT-emancipatie staat centraal: emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele mensen en transgenders. COC Friesland en Tûmba werken al een aantal jaren samen aan het bevorderen van een veilig leefklimaat en veilige scholen. Een belangrijke werkvorm binnen dit project is het spel Wie van de Drie. Het spel is geïnspireerd op het bekende tv-spel. Drie kandidaten stellen zich voor aan een groep en vertellen dat ze homoseksueel zijn. Aan de groep de opdracht om, via het stellen van vragen, er achter te komen wie van de drie de waarheid spreekt. Aan het slot van het spel maakt de echte homo zich bekend en wordt het spel afgerond met een klassikaal gesprek. Het is een luchtig spel waarbij leerlingen actief betrokken worden en ruimte geboden wordt voor verschillende meningen. COC Friesland en Tûmba Gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT ers. LHBT is bespreekbaar. Bijdrage aan tolerantie, acceptatie en antidiscriminatie. Leerlingen (en hun leraren) op basisscholen en in het voortgezet onderwijs en studenten van het MBO en HBO. Tûmba (in kader van het Educatieproject: Koplopers LHBT-emancipatie) Raakvlak is er met voorlichting op scholen door andere (maatschappelijke) organisaties. Tevens is er raakvlak met deskundigheidsbevordering vrijwilligers, die zich inzetten voor voorlichtingslessen en bijvoorbeeld deelnemen aan het spel Wie van de drie. Formulering aanbod aan gemeenten Dit Dienstdraagt bij aan het voorkomen van sociale uitsluiting (van de doelgroep LHBT). De voorlichting bevordert een veilig leerklimaat op scholen, waar scholieren, studenten en bewoners zichzelf kunnen zijn en levert een bijdrage aan de inclusiviteit van de Friese samenleving. Het spel Wie van de Drie kan verder ontwikkeld worden om buiten het onderwijs in te zetten, en ook op andere thema s dan seksuele diversiteit. Nu wordt het spel ook al in verzorgingshuizen ingezet om seksuele diversiteit onder ouderen bespreekbaar te maken.

35 35 Welzijn Voorlichting en educatie Dienst 3 Voorlichting homoseksualiteit verzorgingshuizen Homoseksualiteit (en breder LHTB) wordt in verzorgingshuizen onder de aandacht gebracht door informatiebijeenkomsten, ervaringsuitwisselingen en toneelvoorstellingen. Het aanbod is vooral bedoeld voor het personeel van verzorgingshuizen en ook studenten van zorgopleidingen. Door ervaringsdeskundigen wordt gesproken met de medewerkers over het aanwezig zijn van LHTB-ouderen in hun instelling. Er is een Tolerantiescan en het kwaliteitscertificaat Roze Loper opgesteld i.s.m. KIWA. De scan en het certificaat kunnen gebruikt worden door instellingen om te zien of de zorg voor LHBT-ouderen goed op orde is. COC Friesland en SFO, Manus Branderstichting, Stichting Roze 50+ Aandacht voor de positie van oudere LHBT'ers in verzorgingshuizen draagt bij aan een inclusiever zorgaanbod in de gemeente. Aandacht voor oudere LHBT'ers is onderdeel van zorg in verzorgingshuizen. Medewerkers en management van verzorgingshuizen en studenten van zorgopleidingen. SFO, Stichting De Blikopener en de Manus Brander Stichting, Partoer, KIWA (certificeringsinstituut zorg) -Lesmodule zorgopleidingen -Ouderenbeleid Formulering aanbod aan gemeenten LHBT'ers in verzorgingshuizen zijn een moeilijk te bereiken doelgroep, waar op dit moment nog weinig aandacht voor is. Deze dienst versterkt het zorgaanbod voor oudere LHBT'ers in Friesland en draagt zo bij aan het sociale gehalte en de inclusiviteit van het Friese zorgaanbod.

36 36 Welzijn Signalering Dienst 4 Meldingen discriminatie en geweld tegen homo's COC Friesland is een belangenorganisatie en geeft door haar activiteitenaanbod een gezicht aan de gemeenschap van LHBT ers in de samenleving. Daardoor vormt zij in praktijk een aanknopingspunt voor mensen die daarover in gesprek willen. COC biedt in Friesland dan ook een plek waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten of meldingen van discriminatie en geweld. Indien nodig verwijst COC Friesland door naar een plek (Tûmba, politie) waar klachten en meldingen officieel geregistreerd en verder aangepakt worden. COC Friesland Signalering van discriminatie en geweld tegen homo s in de Friese samenleving en tolerantie bevorderen. -Een plek waar LHTB ers met een vraag, klacht of melding terecht kunnen. -(Beleids)informatie over discriminatie en geweld in Fryslân. LHBT'ers in Friesland. Het Meldpunt Discriminatie, uitgevoerd en gecoördineerd door Tûmba. Tûmba doet de officiële registratie van klachten en meldingen op het gebied van discriminatie. COC Friesland werkt mee in de keten van Tûmba, justitie en politie. Mensen kunnen terecht voor een gesprek bij COC Friesland. Indien nodig adviseert COC Friesland melding en aangifte te doen via Tûmba. Formulering aanbod aan gemeenten Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van monitoring van discriminatie en zijn verantwoordelijkheid voor veiligheid van haar burgers. COC Friesland vervult een rol in de keten van organisaties die discriminatie, onder andere op het gebied van homoseksualiteit, aanpakken en proberen te voorkomen.

37 37 Welzijn (Aanvullende) hulpverlening Dienst 5 Ondersteuning allochtone LHTB ers COC Friesland heeft een aantal vrijwilligers getraind om vluchtelingen, opgevangen in AZC s in Nederland, te kunnen begeleiden. Begeleiden betekent in eerste plaats er zijn voor de ander, en op individueel niveau een gesprek kunnen voeren. De nadruk ligt op sociale begeleiding van LHBT ers. Hulp met betrekking tot de rechtspositie van de vluchtelingen kan COC Friesland nadrukkelijk niet bieden. Landelijk zet COC Nederland een groep Respect2love op. De website Respect2Love richt zich op allochtone jongeren met homoseksuele of lesbische gevoelens. Respect2love fungeert als een portal voor iedereen die vragen heeft over homoseksualiteit in relatie tot etniciteit. Uit de praktijk is gebleken dat allochtone jongeren behoefte hebben aan vertrouwelijke- gesprekken met mensen uit eigen -etnisch/religieuzekring. Deze site biedt de mogelijkheid om gesprekken met vertrouwenspersonen te voeren. Maar de site kent ook een chat-mogelijkheid waarbij jongeren zelf ervaringen kunnen uitwisselen. Ook bleken jongeren behoefte te hebben aan begeleiding bij het opzetten van activiteiten en de site biedt een toolkit die jongeren zelf kunnen gebruiken met o.a. tips over twinning van een informele organisatie met een al wat langer bestaande groep. De website bevat een forum, een community, een toolkit, informatie over vertrouwenspersonen en informatie over homoseksualiteit. Het streven van COC Friesland is om op termijn ook in de Friese regio een Respect2love-groep op te zetten. Dit is lastig omdat allochtone LHTB ers niet altijd even gemakkelijk in de openbaarheid treden. Met hulp vanuit COC Nederland wil COC Friesland een aanbod voor de allochtone groep in Friesland gaan bieden. COC Friesland Doel is om LHBT bespreekbaar te maken en bij te dragen aan acceptatie en antidiscriminatie. Mogelijkheid voor vluchtelingen en allochtone jongeren om een vraag te stellen of een gesprek aan te gaan. Allochtonene LHBT ers (eventueel in AZC s) in Friesland. Respect2Love is een co-productie van COC Nederland en FORUM. Richting de AZC s kan samengewerkt worden met Solidair, PKN en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Solidair en PKN richten zich ook actief op de doelgroep van deze dienst vluchtelingen en allochtene(n) (jongeren). Formulering aanbod aan gemeenten De dienst levert maatwerk aan een specifieke doelgroep (allochtone LHTB ers) in Friesland. De beschikbaarheid van COC voor een gesprek en hulp draagt bij aan de empowerment van deze mensen en versterkt het sociale gehalte van de Friese samenleving.

38 38 FSU Fries sverband Uitkeringsgerechtigden

39 39 Werk en Inkomen Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) Dienst 1 Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering Het FSU is een samenwerkingsverband met veel betrokken vrijwilligers. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet voor spreekuurpunten, cliëntenraden en projecten. Ook de aangesloten belangenorganisaties bestaan hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Het FSU geeft de vrijwilligers praktijkgerichte scholing en training. Competenties van de deelnemers worden getraind en de strategische vaardigheden en inhoudelijke kennis van vrijwilligers wordt versterkt. Concreet biedt het FSU: -scholingsbijeenkomsten, gericht op kennis (sociale zekerheid, arbeidsrecht, schuldhulp, inkomensregelingen, bezwaar en beroep etc.); -trainingsbijeenkomsten, gericht op vaardigheden (vrijwillige hulpverlening, gesprekstechniek, onderhandelen etc.); -teambuilding, gericht op versterking van onderlinge samenwerking van vrijwilligers in spreekuurpunten en cliëntenraden; -themabijeenkomsten en conferenties, gericht op actuele informatie uitwisseling en visieontwikkeling; -workshops waarin interactie centraal staat (zoals het sociaal Ganzenbordspel). FSU Een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op steun kunnen rekenen en een eigen perspectief ontwikkelen. Door scholing en training worden de vrijwilligers in staat gesteld goed te functioneren als hulpverlener/belangenbehartiger/bestuurder. Doel is om zo de kwaliteit van de cliënt- en burgerparticipatie en hulpverlening op het gebied van Werk en Inkomen te versterken. Vrijwilligers/vertegenwoordigers in spreekuurpunten, cliëntenraden Werk en Inkomen, projecten, lokale samenwerkingsverbanden en aangesloten belangenorganisaties. met: -Zorgbelang Fryslân, informatiebijeenkomsten voor Wmo-, Wwb- en Wswraden (deels in kader van AVI), Belastingdienst Leeuwarden, Welzijn Centraal Leeuwarden, Present Promotions. Het FSU kan met Zorgbelang Fryslan, Solidair, PKN, vakbonden, Partoer en de ROC s een gezamenlijk aanbod ontwikkelen. Formulering aanbod aan gemeenten Het vrijwilligerswerk van FSU vormt een aanvulling op de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen. FSU voorziet vrijwilligers in kennis en vaardigheden waardoor binnen de gemeenten meer maatwerk en een betere kwaliteit van hulpverlening aangeboden kan worden.

40 40 Werk en Inkomen Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) Dienst 2 Ondersteuning en vernieuwing van de burger/cliëntparticipatie De cliëntparticipatie in Fryslân is op dit moment hoofdzakelijk vormgegeven door cliëntenraden. Het FSU wil de directe ondersteuning van cliëntenraden borgen bij lokale welzijnsinstellingen zodat dat de FSU-opbouwwerkers zich concentreren op de ontwikkeling van nieuwe participatievormen en methoden die inspelen op de Kantelingsgedachte. Het FSU inventariseert op welke manier de cliëntenraden steun willen hebben van het lokale welzijnswerk. Het FSU kan het lokale welzijnswerk mobiliseren om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning en vernieuwing van de burger/cliëntparticipatie: lokale steun voor lokale voorzieningen. De FSUopbouwwerkers willen hun kennis overdragen en hun materiaal beschikbaar stellen om dit mogelijk te maken. Het FSU wil meerdere vormen van participatie introduceren waarbij niet de beleidsvoorbereiding maar de toetsing van beleid de kern van het advieswerk is. FSU - opbouwwerkers Een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op steun kunnen rekenen en een eigen perspectief ontwikkelen. Een gevarieerde en goed afgestemde cliëntparticipatie, die burgers in staat stelt het gemeentelijk beleid en beleid van uitvoeringsinstanties te toetsen en te verbeteren. Leden van cliëntenraden en ook Wmo-adviesraden en belangenorganisaties, uitvoeringsinstellingen, gemeenten en welzijnsinstellingen (advies over de ontwikkeling en het onderhoud van cliëntenparticipatie). met: Zorgbelang Fryslan (deels in het kader van AVI), Partoer, regionale Welzijnsinstellingen. Themabijeenkomsten (over actuele onderwerpen) leveren ingrediënten voor visiedocumenten bedoeld voor gemeenteraden en uitvoeringsinstanties. Formulering aanbod aan gemeenten Het FSU ondersteunt de lokale ontwikkeling naar een integrale en brede burgerparticipatie, met verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen. Het FSU adviseert de gemeenten vanuit burger- en cliëntperspectief.

41 41 Werk en Inkomen (Aanvullende) hulpverlening / ondersteuning bij klachten/ netwerkonderhoud en -ontwikkeling Dienst 3 Spreekuurpunten FSU coördineert en ondersteunt spreekuurpunten in Friese gemeenten. Het spreekuur (op vaste tijden) van FSU levert hulp in de vorm van informatie en advies. Concreet gaat het om: -informatie over regels, rechten en plichten; -hulp bij het aanvragen van een uitkering of voorziening en oplossen van inkomens- en schuldproblemen; -ondersteuning en advies bij contacten met uitvoeringsinstanties; -ondersteuning en advies bij bezwaren en procedures; -inzet mobiele spreekuurhouders bij vast spreekuur of huisbezoek; -de Kanskaartaanpak, deur-aan-deurverspreiding van kaarten met vermelding van regelingen voor inkomenssteun en huisbezoek met hulpaanbod. Vanuit de spreekuurpunten stimuleert FSU concrete samenwerking tussen vrijwillige en professionele hulpverlening en binnen lokale netwerken waarin partners elkaar voorzieningen en diensten kunnen benutten. Het stimuleren van de lokale spreekuurpunten om zich om te vormen tot brede steunpunten in wijken en dorpen past hierbij. Deskundigheid en specialismen van vrijwilligers van verschillende organisaties worden in het steunpunt gebundeld. Resultaat is een netwerk aan lokale basisvoorzieningen die een laagdrempelige opvang door vrijwillige hulpverleners biedt. De lokale steunpunten fungeren als eerste opvangpunt voor burgers met lage inkomens en grote afhankelijkheid van zorg. FSU vrijwillige hulpverleners en ervaringsdeskundigen Doel is uitkeringsgerechtigden te helpen met ondersteuning in de vorm van informatie en praktische hulp. Plaatselijke spreekuren, verspreid door heel Fryslân die effectief en met kwaliteit functioneren. Friese uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en burgers met een minimuminkomen: Fryslân heeft circa uitkeringsgerechtigden: rond arbeidsongeschikten (WIA,WAO en Wajong) en werklozen (WW, IOW, IOAW/IOAZ en bijstandsuitkering) (in 2013). Vakbonden, Solidair, PKN, Humanitas, de Skule, Miks, Welzijn Centraal Leeuwarden, sociale wijkteams Leeuwarden, interventieteam Amaryllis Leeuwarden, Voedselbanken. Lokale Kanskaartaanpak en verbreding van de spreekuurpunten als katalysator voor lokale samenwerking. Formulering aanbod aan gemeenten De spreekuren maken bestaande (waaronder gemeentelijke) dienstverlening op het gebied van werk en inkomen zichtbaar en bereikbaar voor de Friese burger. Door middel van de spreekuren onderhoudt FSU direct contact met de Friese uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en burgers met een minimuminkomen en weet daardoor welke wensen en behoeften er binnen de doelgroep spelen.

42 42 Armoede & minima (Aanvullende) hulpverlening Dienst 4 Schuldhulpverlening FSU biedt praktische hulp in de vorm van: -een overzicht maken van de bestaande schulden; -meegaan naar een schuldhulpbureau; -onderhandelen met schuldeiser; -bemiddelen met schuldeisers; -hulp bij het budgetteren; -treffen van betalingsregelingen; -financiële administratie op orde krijgen; -indien nodig doorverwijzen naar professionele hulp; -een luisterend oor; -nazorg. FSU - schuldhulpteam Doel is om mensen blijvend uit de schulden te helpen en daarmee zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname te bevorderen. Cliënten die geholpen zijn bij hun schuldproblemen. Het provinciale FSUschuldhulpteam is bekend bij en wordt ingeschakeld door gemeenten en hulpverleningsinstanties. Mensen (met name ook jongeren) met schulden. Humanitas Thuisadministratie, Solidair, PKN, Welzijn Centraal, de Skule, Kredietbank Nederland, Sociale Wijkteams Leeuwarden, Miks, Timpaan. Schuldhulpmaatjesproject (Solidair e.a.) / Sociale Alliantie Fryslân (provinciaal netwerk tegen armoede en sociale tweedeling) Ook het FSU-jongerenteam geeft voorlichting en hulp op het gebied van schulden, omgaan met geld, zoeken naar werk, studiefinanciering en inkomenstoeslagen. De hulpverlening heeft een sterk preventief karakter, voorkomen wordt dat problemen uit de hand lopen of dat een terugval ontstaat. Formulering aanbod aan gemeenten De hulpverlening maakt bestaande (waaronder gemeentelijke) dienstverlening op het gebied van schulden zichtbaar en bereikbaar voor de Friese burger en vormt een belangrijke aanvulling hierop: allereerst wordt een luisterend oor (vaak door een ervaringsdeskundige) geboden. Door de dienst ontstaat een dicht netwerk van hulpgevers en nemers op het gebied van schuldhulpverlening in de Friese gemeenten.

43 43 Werk en Inkomen en Jeugd Bemiddeling en (aanvullende) hulpverlening Dienst 5 Jongeren helpen jongeren Advies en hulp bieden aan jongeren (door jongeren) op het gebied van: uitkeringen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering, werk-leeraanbod, rechten op je werk en schulden. Het jongerenteam: -organiseert regelmatig een spreekuur (vaste tijd/locatie); -komt thuis of op een locatie naar keuze langs; -levert persoonlijke steun en informatie (ook via sociale media); -verwijst door naar anders hulpverleners/instanties; -geeft door middel van workshops en spelvormen voorlichting. FSU jongerenteam (vrijwilligers/stagiaires van opleidingen) Positie en perspectief van jongeren in de samenleving verbeteren. De positie van jongeren (met onvoldoende scholing/afhankelijkheid (zorg)voorzieningen) in de maatschappij versterken en vergroten van zelfredzaamheid/handelingsvaardigheid. Primaire doelgroep wordt gevormd door jongeren tot 27 jaar in de provincie Fryslân. Voorlichting wordt gegeven op scholen, bij jongerencentra, op beurzen en open dagen. met: Regionale Onderwijs Centra Friesland College, Friese Poort en Nordwin College, Buro Saris, project Bieb Werkt, coördinator Jeugdwerkloosheid Friesland, Present Promotions. Het jongerenteam van het FSU kan en doet regelmatig een beroep op andere vrijwilligers verbonden aan het FSU, bijvoorbeeld het schuldhulpteam en de spreekuurpunten. Formulering aanbod aan gemeenten Het jongerenteam vormt een toegankelijke (informeel, laagdrempelig) schakel in de hulpverlening voor jongeren. Jongeren worden op een persoonlijke ondersteund bij problemen en een grote groep wordt met voorlichting bereikt om problemen en een formele hulpvraag op het gebied van werk en inkomen te voorkomen.

44 44 Werk en Inkomen Signalering en Advisering Dienst 6 Signalering (databank ervaringen) en advisering FSU hanteert de volgende werkwijze om te signaleren en adviseren: -actuele informatie (over sociale zekerheid en minimabeleid) en gegevens van de spreekuurpunten en bijeenkomsten (probleemsignalering, hulpvragen en ervaringen) verzamelen; -alle gegevens systematisch bundelen, verwerken en praktijkgericht aanbieden aan de vrijwilligers (input); -uitwisseling van ervaringen en kennis door de vrijwilligers met betrekking tot knelpunten of actuele thema s (input en verwerking); -gezamenlijk vaststellen van verbeterpunten, standpunten of visie De output gebruikt FSU om advies aan (medewerkers van) een gemeente of uitvoeringsinstantie te geven door middel van: -visiedocumenten, rondzendbrief, nieuwsbrief (voorstellen voor verbetering beleid en uitvoering); -kwaliteitstoetsing (van bijvoorbeeld schuldhulpverlening, dienstverlening, uitvoeringsinstanties, re-integratiebedrijven); -advies op maat; -voorlichtings- en informatiebijeenkomsten. FSU Doel is het beleid en de uitvoering van betrokken organisaties (op het gebied van re-integratie, uitkeringsbeleid, minima en schuldhulpverlening) te verbeteren in het belang van uitkeringsgerechtigden. UWV, sociale diensten, andere uitvoeringsinstellingen en de VFG zijn goed geïnformeerd over de verzamelde ervaringen van burgers met uitkering, werk, inkomen en zorg, waardoor knelpunten kunnen worden vermeden of aangepakt. Gemeenten, re-integratiebedrijven, uitkeringsinstanties, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Werkpleinen, Kredietbank. met: Vakbonden, Solidair, PKN, Humanitas (Thuisadministratie), de Skule, Miks, Welzijn Centraal, Timpaan, sociale wijkteams Leeuwarden, interventieteam Amaryllis Leeuwarden, Voedselbanken, Kredietbank Nederland. FSU is de enige provinciale belangenorganisatie die op het terrein van Werk en Inkomen - als vaste gesprekspartner van gemeenten en uitvoeringsinstanties fungeert bij het bespreken van knelpunten en het adviseren over verbeteringen in beleid en uitvoering. In de komende jaren wil het FSU meer samenwerken met de vakbonden en Zorgbelang in het kader van het aankomende integrale beleid van gemeenten. Formulering aanbod aan gemeenten Uitgangspunt en kenmerk van alle activiteiten van het FSU is de dagelijkse praktijk, ervaren door cliënten en burgers. In haar advisering aan gemeenten, diensten en instanties kan FSU deze praktijkkennis inzetten om niet alleen sociaal beleid en uitvoering vanuit cliëntperspectief te toetsen maar ook haar visie te delen op het gebied van bijvoorbeeld participatie en re-integratie.

45 45 Werk en Inkomen en Welzijn Onderzoek en ontwikkeling Dienst 7 Effecten van stapeling (maatregelen in huishoudens) Onderzoek waarbij verschillende Friese huishoudens worden gevolgd en begeleid om de effecten van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen in kaart te brengen. Concreet bevat het onderzoek de volgende activiteiten: -halfjaarlijkse interviews met een panel van huishoudens; -begeleiding van huishoudens door adviseurs/hulpverleners (en ook de effecten van deze begeleiding in beeld brengen). FSU Het project heeft drie belangrijke doelstellingen: -gevolgen van beleidsmaatregelen op inkomen/sociale participatie/ gezondheidssituatie van huishoudens zichtbaar en invoelbaar maken; -lokale cliëntenraden gebruik laten maken van verzamelde ervaringen om zo oordelen te vormen en adviezen te formuleren; -cliënten stimuleren om vanuit zelfgekozen perspectief te handelen en regie te voeren. Het project beoogt: - een methodiekbeschrijving (integrale aanpak met hulpaanbod, activering, participatie en signalering); - een bundeling van rapportages, verbetervoorstellen en resultaten casusbeschrijvingen; - een provinciale en een landelijke projectverantwoording; - publicaties over aanpak en resultaten van het project. Cliëntenraden, gemeenten, UWV, de Sociale Verzekeringsbank, Werkpleinen en de Kredietbank. met: Zorgbelang Fryslân, Humanitas District Noord Thuisadministratie, PKN, Solidair Friesland, CMO Partoer (organisatie en afname interviews). Deze dienst staat in verbinding met Signalering (databank ervaringen) en advisering (Dienst 6). Gemeenten kunnen via Deze dienst een actueel zicht houden op effecten van maatregelen voor hun burgers. Formulering aanbod aan gemeenten De (stapeling van) effecten van beleid zijn moeilijk in beeld te brengen zonder concrete informatie uit de dagelijkse praktijk van mensen die daardoor worden getroffen. Het onderzoek naar stapeling van effecten gebruikt concrete praktijkinformatie en kijkt bovendien vanuit een integraal perspectief.

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie