Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel"

Transcriptie

1 Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel

2 Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM - DG Wonen G. Sogelée november 2005 r gs ABF RESEARCH VERWERSDIJK NH DELFT T [015]

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Doelstelling en aanpak 1 2 Werking woningwaarderingsstelsel (WWS) Opbouw waarderingspunten Maximale huur 4 3 WOZ-waarden en maximale huur naar regio Effecten op regionaal niveau WOZ-waarden naar regio Maximale huur naar regio 7 4 Effecten verder uitgesplitst Omgevingskenmerken Woningkenmerken 12 5 Samenvatting 15 Bijlage 1: Puntenwaardering in het WBO 17

4 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Het ministerie van VROM werkt aan een nieuw huurprijzenstelsel om de prijsvorming in de huursector vrijer te doen plaatsvinden. Tegelijkertijd blijft het gedeelte van de huurmarkt waarvoor het recht op huursubsidie geldt, voldoende groot. Doel van deze ingrepen is een meer marktconforme huurprijs vast te stellen waarin de prijs/kwaliteitsverhouding beter tot zijn recht komt. Een onderdeel van het nieuwe stelsel is het gebruik van de WOZ-waarden bij het vaststellen van de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. ABF Research heeft voor dit nieuwe stelsel al een reeks berekeningen gemaakt. De resultaten van deze exercitie zijn te vinden in de rapportage De effecten van een nieuw stelsel van huurprijzen (2005). In de voorliggende rapportage wordt ingegaan op de effecten van de invoering van de WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel en daarmee op de maximale huur. De veranderingen ten opzichte van het huidige stelsel kunnen dan in kaart worden gebracht. 1.2 Doelstelling en aanpak De doelstelling van deze rapportage is het beschrijven van het nieuwe woningwaarderingsstelsel en de effecten van dit nieuwe stelsel op de markt. Daarbij wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: Hoe werkt globaal het huidige stelsel van woningwaardering voor zelfstandige huurwoningen? Wat zijn de veranderingen in het nieuwe stelsel ten opzichte van het huidige stelsel? Wat zijn de gevolgen voor de maximale huur per regio, uitgesplitst naar kenmerken van de omgeving en de woning? De analyse wordt uitgevoerd met behulp van het Woning Behoefte Onderzoek (WBO) De huidige en de nieuwe punten in het woningwaarderingsstelsel zijn per respondent berekend met behulp van de andere gegevens uit het WBO. Dat was mogelijk omdat allerlei woningkenmerken aan de bewoner zijn gevraagd. Bovendien zijn de WOZ-waarden van 2003 toegevoegd aan het WBO. De opbouw van de punten, het soort woning en de regio zijn zodoende via het WBO vast te stellen. Het is 1

5 dus mogelijk om op regioniveau de effecten van het nieuwe stelsel te laten zien. Er geldt wel een beperking. Het WBO is een personensteekproef. Het kan zijn dat de bewoner niet precies op de hoogte is van alle elementen die van belang zijn voor de bepaling van het aantal punten. Daarom was het nodig op een aantal onderdelen schattingen te maken. Het startpunt van de analyse is het WBO Sinds 2002 is het stelsel echter veranderd. Zo is de verouderingsaftrek in het aantal punten van woningen stapsgewijs afgeschaft. Bovendien zijn de feitelijke huren sinds 2002 verder toegenomen. Overigens is de puntprijs tussen 2002 en 2005 gelijk gebleven. In de bijlage wordt toegelicht hoe met deze aspecten is omgegaan. De peildatum voor het huidige stelsel is 1 januari De genoemde huurprijzen hebben allen prijspeil Tenzij anders vermeld hebben de berekende effecten betrekking op de gehele huurwoningenvoorraad (dus inclusief het overgangssegment en het geliberaliseerde gebied). 2

6 2 Werking woningwaarderingsstelsel (WWS) 2.1 Opbouw waarderingspunten In het gereguleerde gebied van de huursector wordt de maximale huur bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het uitgangspunt van het stelsel is eenvoudig: hoe beter de kwaliteit van een woning, hoe meer punten aan deze woning worden toebedeeld. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huur. De punten worden toegekend op basis van een aantal onderwerpen, zoals oppervlakte, de aanwezigheid van voorzieningen, de woonvorm, de uitrusting, et cetera. Tabel 1: overzicht onderwerpen huidig 1 (2005) en nieuw woningwaarderingsstelsel Rekening houden met: 2005 nieuw oppervlakte van vertrekken oppervlakte overige ruimten centrale verwarming warmte-isolatie keuken sanitair gehandicaptenvoorzieningen oppervlakte privé-buitenruimte woonvorm woonomgeving hinderlijke situaties WOZ-waarde Voor zelfstandige huurwoningen wordt de maximale huurprijs bepaald aan de hand van een aantal punten. Onder een zelfstandige woning wordt verstaan: een woning met een eigen toegang, die de bewoner kan bewonen zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten zijn eigen woning 2. Tabel 1 laat zien met welke kenmerken er bij het vaststellen van het aantal punten rekening wordt gehouden. In het nieuwe stelsel worden de punten voor woonvorm, woonomgeving en hinderlijke 1 Er is geen rekening gehouden met de serviceflatkostentoeslag 2 Van VROM-internetsite (Woningwaarderings-/puntenstelsel voor zelfstandige woningen, informatieblad wonen5085.pdf) 3

7 situaties afgeschaft. Deze punten worden vervangen door een aantal punten dat is afgeleid van de WOZ-waarde. Met name de kwaliteit van de locatie van een woning komt in het huidige stelsel slechts beperkt tot uitdrukking, uitsluitend in termen van voorzieningen. De locatie beïnvloedt de woningwaardering en daarmee de maximale huurprijs niet of nauwelijks. Hierdoor kan de prijs-kwaliteitverhouding zoals die in de markt geldt onvoldoende tot uitdrukking komen in de hoogte van de huren. Kijken we daarentegen naar de koopsector, waar van vrije prijsvorming sprake is, dan is de ligging van de woning juist van grote invloed op de prijs. Er wordt voor een woning op een zeer gewilde plaats, bijvoorbeeld de binnenstad, meer betaald, ook al is dat een oudere woning. Figuur 1: gemiddelde huurprijs per maand en verkoopprijs naar woonmilieu, 2002 (WBO 2002) koop (dzd euro) huur (euro/mnd) dzd euro en euro/mnd centrum stedelijk buiten centrum groen stedelijk centrum dorps landelijk w onen De bovenstaande figuur illustreert het verschil tussen de huurprijs en de verkoopwaarde. Indien we de woonmilieus onder de loep nemen, dan blijkt dat de verkoopwaarde redelijk hoog is in de stedelijke centra, een dip kent bij de buiten centrum wijken, en bij de andere woonmilieus alleen maar hoger wordt. De hoogste prijzen worden in de koopsector betaald in landelijke woonmilieus. De verschillen in huurprijs zijn veel kleiner. De waardering voor de verschillende locaties zoals die blijkt uit de verkoopprijzen is niet terug te vinden in de huurprijzen. 2.2 Maximale huur In het huidige woningwaarderingsstelsel bedraagt het gemiddelde aantal punten per huurwoning 130. De bijbehorende maximale huur in 2005 is 542 euro (prijspeil 2002). In het nieuwe stelsel worden de punten voor woonomgeving, woningtype en hinderlijke situaties vervangen door een percentage van de WOZ-waarde. Uitgangspunt hierbij is dat het gemiddelde aantal punten landelijk gezien gelijk blijft. Daaruit vloeit voort dat ook de gemiddelde maximale huur op nationaal niveau hetzelfde is als in het huidige stelsel. De punten voor de drie hierboven genoemde posten bedragen samen gemiddeld 25. De gemiddelde WOZ-waarde (2003) voor huurwoningen is euro. Het gewicht van de WOZwaarde (in duizenden) in het woningwaarderingsstelsel bedraagt dus 25/145=0,17. 4

8 De nieuwe maximale huur voor een huurwoning kan met de volgende formule worden berekend: Maximale huur = puntprijs x (punten + 0,17 x WOZ-waarde/1000) In deze rapportage is gerekend met een gemiddelde puntprijs van 4,16 euro. 5

9 3 WOZ-waarden en maximale huur naar regio 3.1 Effecten op regionaal niveau Het aantal punten in het huidige en nieuwe stelsel blijft op het landelijke gemiddelde van 130. Bekijken we de veranderingen in het woningwaarderingsstelsel op het niveau van de provincies, dan blijkt dat er wel verschillen gaan optreden in het gemiddeld aantal punten bij de overgang naar het nieuwe stelsel. In dit hoofdstuk worden de regionale effecten van deze overgang verder beschreven. De invloed van de verandering in punten wordt geschetst aan de hand van de verandering in de maximale huur en de confrontatie van deze nieuwe maximale huur met de feitelijke huur op het schaalniveau van de provincie. Verandering in het stelsel treedt op omdat in de nieuwe situatie rekening gehouden wordt met de WOZ-waarde van de individuele huurwoning. Als eerste onderwerp van dit hoofdstuk wordt dan ook aandacht geschonken aan de WOZ-waarden op regionaal niveau. 3.2 WOZ-waarden naar regio Een deel van de punten uit het woningwaarderingsstelsel wordt in het nieuwe stelsel vervangen door een percentage van de WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarden van huurwoningen per provincie worden weergegeven in Figuur 2. De figuur laat zien dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de provincies ten aanzien van de WOZ-waarde. Er zijn dus niet alleen verschillen in prijs tussen de diverse milieus maar ook per regio. Door de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel wordt zodoende ook beter rekening gehouden met regionale prijsverschillen. Het landelijke gemiddelde van de WOZ-waarde van huurwoningen in 2003 is 145 duizend euro. In Noord-Holland en Utrecht ligt de gemiddelde WOZ-waarde voor de huursector boven de 160 duizend euro. In Groningen, Friesland en Zeeland zijn deze waarden onder de 110 duizend euro. De WOZ waarden van huurwoningen in de G4 liggen juist op het Nederlandse gemiddelde. Ten slotte blijkt uit de figuur dat het gemiddelde bij particuliere verhuurders gelijk is aan 180 duizend euro. Dat is veel meer dan bij sociale verhuurders. Daar ligt het niveau 40 duizend euro lager. 6

10 Figuur 2: gemiddelde WOZ-waarden 2003 van huurwoningen naar provincie, G4 en type verhuurder (CBS en WBO 2002) Groningen Friesland Drenthe Overijssel gem. WOZ-waarden (in dzd euro) Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg G4 sociale verh. particuliere verh. Nederland 3.3 Maximale huur naar regio De maximale huur kan worden vastgesteld op basis van het woningwaarderingsstelsel. Per punt is de maximale huur 4,16 euro. Tabel 2 laat per provincie het gemiddelde aantal punten per woning en de gemiddelde maximale huur zien voor het huidige en het nieuwe stelsel. Het gemiddeld aantal punten in het huidige stelsel is hoog in Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe en Limburg (rond de 140). Over het algemeen staan daar grotere woningen. Dat betekent dat de maximale huur voor deze provincies ook bovengemiddeld is. Rekening houdend met de nieuwe uitgangspunten, blijft de gemiddelde maximale huur op landelijk niveau vrijwel gelijk, maar dat geldt niet per provincie. In Noord-Holland leidt de introductie van de WOZ-waarde als onderdeel van de huurbepaling tot een nieuwe maximale huur van 514 euro. Dit is 22 euro meer dan de situatie met het huidige beleid en dit is de grootste stijging van alle gebieden. We zien ook in de tabel dat het meenemen van de WOZ-waarde bij de particuliere verhuurders leidt tot een hoger gemiddeld aantal punten. Dit uit zich weer in een hogere gemiddelde maximale huur die zo n 600 euro bedraagt. Het aantal punten ligt in de G4 zowel in het huidige als het nieuwe stelsel ruim onder het nationale niveau. Figuur 3 laat zien hoe de maximale huur zich per provincie verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Dit gemiddelde wordt aangegeven door de nullijn in zowel het huidige als het nieuwe stelsel. Het meenemen van een percentage van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel heeft tot gevolg dat de verschillen in de maximale huur tussen de gebieden kleiner zijn geworden. 7

11 Tabel 2: wws-punten en maximale huur in huidig (2005) en nieuw stelsel per provincie, G4 en type verhuurder (WBO 2002, prijzen 2002) gemiddeld maximale huur aantal punten in euro/mnd 2005 nieuw 2005 nieuw Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg G sociale verhuurder part. verhuurder Nederland Figuur 3: verschil in maximale huur ten opzichte van het landelijk gemiddelde in huidig (2005) en nieuw stelsel per provincie, G4 en type verhuurder (WBO 2002, prijzen 2002) 60 maximale huur tov NL (euro/mnd) nieuw Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland In Noord-Holland en Utrecht stijgt de maximale huur door de overgang naar het nieuwe stelstel. Het verschil met het landelijke gemiddelde in het nieuwe stelsel wordt in bijna alle gebieden kleiner; alleen in Groningen en Utrecht zien we een toename. Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg G4 sociale verh. particuliere verh. 8

12 De maximale huur wordt in de G4 bij invoering van het nieuwe stelsel beduidend hoger, maar deze blijft dan nog steeds ver onder het nationale gemiddelde. De veranderingen in het woningwaarderingsstelsel leiden bij de particuliere verhuurders tot een grotere afwijking van de gemiddelde maximale huur in Nederland. Vergroting geliberaliseerd gebied Naast de introductie van een nieuw woningwaarderingsstelsel vormt het vergroten van het geliberaliseerde gebied ook een onderdeel van het nieuwe huurbeleid. Thans is 5% van de huurmarkt geliberaliseerd. De bedoeling is dat naast het nieuwe geliberaliseerde deel van de woningmarkt ook in het overgangssegment vrije prijsvorming wordt geïntroduceerd. Het percentage van de huurmarkt dat uiteindelijk geliberaliseerd wordt zal dan oplopen tot 25%. Tabel 3 laat zien wat de invloed is van de introductie van de WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel als het geliberaliseerde gebied wordt vergroot. Tabel 3: gemiddelde huurprijs, WOZ-waarden 3, huur tov WOZ-waarden en gemiddelde maximale huur 4 naar huidig en nieuw stelsel in Nederland (WBO 2002) gemiddelde gemiddelde huur tov gemiddelde gemiddelde gemiddelde huur tov gemiddelde WOZwaardwaarde WOZ- maximale feitelijke huur huur feitelijke huur (euro/mnd) (dzd euro) (%) (euro/mnd) WOZwaarde WOZwaarde maximale huur geïndexeerd (NL=100) huidig stelsel gereguleerd geliberaliseerd nvt nvt nieuw stelsel gereguleerd overgangssegment geliberaliseerd nvt nvt totaal De gemiddelde huur is in 2005 geschat op 374 euro per maand (prijzen 2002). De prijzen in het huidige geliberaliseerde segment zijn ongeveer het dubbele van het gemiddelde in de voorraad. De WOZ-waarde is ook hoger maar in verhouding minder. Deze bedraagt gemiddeld 202 duizend euro, hetgeen 38% boven de gemiddelde waarde van 146 duizend euro in de voorraad ligt. De huur ten opzichte van de WOZ waarde is in het huidige geliberaliseerde segment 5,5%. Voor alle woningen geldt een gemiddelde van 3,5%. Kijken we naar deze verhoudingen in het nieuwe stelsel dan zijn de gemiddelde huurprijs en WOZwaarde in het gereguleerde gebied het laagst en in het geliberaliseerde gebied het hoogst. Het overgangsegment ligt daar tussen in. Als we de waarden indexeren zodat Nederland gelijk is aan 100 dan, zien we dat het verschil tussen de gemiddelde huurprijs in het gereguleerde gebied en het overgangssegment 12 basispunten (104-92) bedraagt. Het verschil tussen de WOZ-waarden bij deze gebieden is uitgedrukt in indices echter 51 basispunten (135-84). Als de WOZ-waarde een indicator is voor de kwaliteit van de huurwoningen, dan zien we dat de prijs-kwaliteitverhouding in het overgangssegment het meest gunstig is. Immers, hier betaalt men gemiddeld gezien de laagste huur in verhouding tot de WOZ-waarde. 3 WOZ-waarden van Voor de geliberaliseerde gebieden is de gemiddelde maximale huur niet van toepassing. Bij het overgangssegment is geen rekening gehouden met een toeslag van 10% die geldt tijdens het overgangsregime. 9

13 Feitelijke huur versus maximale huur Voor Nederland als totaal geldt dat de feitelijke huur in het huidige stelsel bijna 70% van de maximale huur bedraagt. Figuur 4 laat zien dat er tussen de provincies verschillen te constateren zijn. Bij Friesland en Drenthe ligt dit percentage rond de 60%. Uitschieters naar boven zijn met name de gebieden in de Randstad. Zuid-Holland kent het kleinste verschil tussen de gemiddelde feitelijke huur en het maximale huur (130 euro ofwel 75%). Door een nagenoeg gelijkblijvende maximale huur op nationaal niveau, blijft de ratio feitelijke huur/maximale huur voor Nederland bijna 70%. In het nieuwe stelsel zakt de ratio feitelijke huur versus maximale huur in Utrecht en Noord-Holland. In andere delen van land wordt de ratio groter. Van deze gebieden wordt alleen in Flevoland het percentage van 70% gehaald in het nieuwe stelsel. Het nieuwe stelsel zorgt er voor dat het verschil tussen feitelijke huur en maximale huur meer gelijkmatig verdeeld is tussen de provincies. Voor de G4 betekent de overgang naar het nieuwe stelsel een daling van de ratio feitelijke huur/maximale huur van 77% naar 75%. Een daling is ook zichtbaar voor de huurwoningen in bezit van particuliere verhuurders; bij de woningen die vallen onder sociale verhuurders is er juist een lichte stijging van deze ratio zichtbaar. Figuur 4: gemiddelde feitelijke huur als percentage van de gemiddelde maximale huur in huidig en nieuw stelsel per provincie, G4 en type verhuurder (WBO 2002) 80 gem feitelijke huur tov gem maximale huur (%) Groningen Friesland Drenthe 2005 nieuw Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Voor de woningen waarbij de maximale huur in het nieuwe stelsel lager ligt ten opzichte van het huidige stelsel, is het mogelijk dat de nieuwe maximale huur onder de feitelijke huur komt te liggen. Met behulp van de Kwalitatieve Woning Registratie (KWR) 2000 is een inschatting gemaakt van het percentage woningen waarvoor dit geldt. Het gaat om 3 tot 4% van de (huidige) gereguleerde voorraad. Noord-Brabant Limburg G4 sociale verh. particuliere verh. Nederland 10

14 4 Effecten verder uitgesplitst 4.1 Omgevingskenmerken Voor een aantal omgevingskenmerken wordt in het navolgende een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie per provincie. G4, G26 en overige gemeenten Een verdeling van de gemeenten naar grootte laat zien dat de gemiddelde maximale huur in de G4 het laagst (460 euro per maand) is en in de overige gemeenten het hoogst (580 euro). Indien er in het woningwaarderingsstelsel rekening gehouden wordt met de WOZ-waarden, stijgt de maximale huur in de G4 met 15 euro. De maximale huur in de G26 en overige gemeente daalt. In de G4 ligt de gemiddelde feitelijke huur ten opzichte van de gemiddelde maximale huur boven het landelijke gemiddelde. Dit geldt voor zowel het huidige als het nieuwe woningwaarderingsstelsel. Woonmilieu In het landelijke gebied is de gemiddelde maximale huur het hoogst (656 euro) en in het centrum stedelijk gebied het laagst (488 euro). Beide gebieden zijn aantrekkelijk en de woningen hebben daardoor ook een hogere WOZ-waarde. Voor het landelijk gebied geldt dat de gemiddelde maximale huur weliswaar daalt (9 euro) in het nieuwe woningwaarderingsstelsel, maar de nieuwe maximale huur ligt nog steeds ver boven het landelijke gemiddelde (647 euro versus 542 euro). De ruimte tussen de feitelijke huur en de maximale huur is in het landelijk gebied groot; voor het nieuwe stelsel geldt dat de feitelijke huur gemiddeld 56% van de maximale huur bedraagt. De aantrekkelijkheid van het centrum stedelijke gebied leidt tot een verhoging van de gemiddelde maximale huur van 16 euro. Toch blijft de maximale huur daar ook in het nieuwe stelsel onder het nationale gemiddelde. Aandachtswijken Wijken in Nederland kunnen ook gekarakteriseerd worden naar de achterstanden en problemen die er zich al dan niet voor doen. Deze achterstanden en problemen zijn overwegend sociaal van aard als bewoners klagen over vandalisme, onveiligheid en overlast. Indien relatief weinig bewoners tevreden zijn met hun woning, er relatief veel huishoudens zijn die willen verhuizen vanwege de kwaliteit van hun woning en er veel geklaagd wordt over fysieke overlast zoals stank, verkeer en lawaai, dan heeft een wijk fysieke problemen. De combinatie van sociale en fysieke problemen doet zich ook voor. Ten slotte onderscheiden we wijken waar het niveau van de basisvoorzieningen, zoals de aanwezigheid van huisarts, postkantoor en basisschool te laag is voor het aantal inwoners van de wijk. 11

15 Tabel 4 laat zien dat maximale huur lager is naar mate een wijk meer achterstanden en problemen kent. Dat blijft ook zo na invoering van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel. De wijken met sociale en fysieke achterstanden en problemen hebben gemiddeld de laagste maximale huur en de wijken zonder achterstanden en problemen juist de hoogste maximale huren. We zien dat de ruimte tussen de feitelijke en de maximale huur toeneemt in de wijken met alleen fysieke achterstanden en problemen. Dat komt door het feit dat deze wijken vaak in gespannen woningmarkten voorkomen. Tabel 4: gemiddelde feitelijke en gemiddelde maximale huur naar soort gemeente, woonmilieu en type probleemwijk in huidig en nieuw stelsel (WBO 2002) feitelijke huur euro/mnd maximale huur absoluut euro/mnd maximale huur nieuw-2005 feitelijke huur tov maximale huur in % nieuw in euro in % 2005 nieuw soort gemeente G G overige gemeenten soort woonmilieu centrum stedelijk buiten centrum groen stedelijk centrum dorps landelijk wonen soort probleemwijk sociaal en fysiek sociaal fysiek voorzieningen geen Nederland Woningkenmerken In deze paragraaf wordt ingegaan op de effecten van het nieuwe stelsel per type verhuurder en daarna per type woning. Type verhuurder In Figuur 3 is het onderscheid tussen sociale en particuliere verhuurders al even aangestipt. De gemiddelde maximale huur ligt bij de particuliere verhuurders 50 euro hoger dan bij de sociale verhuurders. Dit verschil wordt in het nieuwe stelsel nog groter (525 euro versus 596 euro) en loopt zodoende op naar 71 euro. Figuur 5 laat de opbouw van de woningvoorraad zien van sociale en particuliere verhuurders. Horizontaal is het aantal punten uitgezet en verticaal wordt aangegeven welk deel van de voorraad evenveel of minder punten heeft. Het gemiddelde aantal punten van alle huurwoningen is 130. Bij sociale verhuurders heeft 60% van de voorraad een kleiner puntenaantal dan dit landelijk gemiddelde. Dit percentage ligt bij particuliere verhuurders wat lager (51%). 12

16 Figuur 5: cumulatieve verdeling (%) van aantal WWS-punten naar type verhuurder in het nieuwe stelsel (WBO 2002) percentages sociale verhuurder particuliere verhuurder < WWS-punten Type woning Tabel 5 geeft een overzicht van de gemiddelde feitelijke huur en de gemiddelde maximale huur bij het huidige en het nieuwe woningwaarderingsstelsel voor een aantal woningkenmerken. Opmerkelijk is het verschil tussen de gemiddelde feitelijke huur en de gemiddelde maximale huur voor eengezinswoningen en appartementen. Het verschil in de feitelijke huur is niet zo groot, namelijk 24 euro. De gemiddelde maximale huur voor een eengezinswoning is in het huidige stelsel echter zo n 200 euro hoger dan voor een meergezinswoning. Tabel 5: gemiddelde feitelijke en gemiddelde maximale huur naar type verhuurder, type woning en bouwjaarklasse in huidig en nieuw stelsel (WBO 2002) feitelijke huur euro/mnd maximale huur absoluut (euro) euro/mnd maximale huur nieuw-2005 feitelijke huur tov maximale huur in % nieuw in euro in % 2005 nieuw type verhuurder sociale verhuurder particuliere verhuurder type woning eengezinswoning meergezinswoning bouwjaarklasse tot tot tot tot Nederland Het meenemen van een percentage van de WOZ-waarde in de huurbepaling, leidt tot een daling van de gemiddelde maximale huur bij de eengezinswoningen. De grote discrepantie tussen de feitelijke huur en de maximale huur is ook uitgedrukt in de laatste twee kolommen. De feitelijke huur ten 13

17 opzichte van de maximale huur bij de eengezinswoningen ligt nu onder de 60% en dat is ver onder het landelijke gemiddelde. Voor meergezinswoningen is dit 79%. Door het invoeren van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel wordt dit verschil iets kleiner. Bouwjaarklasse De feitelijke huur is lager naarmate een huurwoning ouder is. Deze oudere woningen zijn echter vaak wel gewild vanwege hun ligging in de stedelijke centra. Die gewilde ligging uit zich in een hogere maximale huur in het nieuwe stelsel. Wel blijft deze nieuwe maximale huur nipt onder het landelijke gemiddelde. Het aandeel feitelijke huur ten opzichte van de maximale huur wordt geringer naar mate de huurwoning ouder is. Dit aandeel ligt voor huurwoningen die voor 1980 zijn gebouwd, onder het landelijke gemiddelde. 14

18 5 Samenvatting Achtergrond Het ministerie van VROM werkt aan een nieuw huurprijzenstelsel om de prijsvorming in de huursector vrijer te doen plaatsvinden. Doel van deze ingrepen is een meer marktconforme huurprijs vast te stellen waarin de prijs-kwaliteitverhouding beter tot zijn recht komt. Een onderdeel van het nieuwe stelsel is het gebruik van de WOZ-waarden bij het vaststellen van de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. In deze rapportage wordt ingegaan op de effecten van het invoeren van de WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel. De veranderingen ten opzichte van het huidige stelsel kunnen dan in kaart worden gebracht. Doelstelling De doelstelling van deze rapportage is het beschrijven van het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS) en de effecten van dit nieuwe stelsel op de huurmarkt. De analyse wordt uitgevoerd met behulp van het WBO Woningwaarderingsstelsel In het gereguleerde gebied van de huursector wordt de maximale huur bepaald aan de hand van het WWS. Hoe beter de kwaliteit van een woning, hoe meer punten aan deze woning worden toebedeeld en hoe hoger de maximale huur. De punten worden toegekend op basis van een aantal onderwerpen, zoals oppervlakte, de aanwezigheid van voorzieningen, de woonvorm, de uitrusting, et cetera. Het WWS wordt beschouwd als verouderd, aangezien de werkelijke prijs-kwaliteitverhouding niet goed naar voren komt. De gewildheid van de woning wordt nu niet goed in het stelsel verwerkt. In een nieuw WWS vervallen de posten woonvorm, woonomgeving en hinderlijke situaties. Daarvoor in de plaats wordt er rekening gehouden met de WOZ-waarde van de woning. De maximale huur wordt dan aan de hand van dit nieuwe stelsel bepaald. Landelijk blijft het aantal punten in het huidige en nieuwe WWS gelijk. Dit geldt ook voor de maximale huur. Dit geldt echter niet op regionaal niveau. Uitwerking naar regio De introductie van WOZ-waarden in het WWS leidt tot een vermindering van de verschillen in maximale huur tussen de provincies. In de Randstad wordt de maximale huur in het nieuwe stelsel hoger, maar ligt toch nog onder (Noord- en Zuid-Holland) of rond (Utrecht) het landelijk gemiddelde. In de overige provincies gaat de maximale huur omlaag. Het percentage feitelijke huur ten opzichte van de maximale huur ligt voor heel Nederland op 69% en dat blijft zo in het nieuwe stelsel. In de provincie Zuid-Holland is deze verhouding met 75% het grootst 15

19 en daar brengt de introductie van een nieuw WWS geen verandering in. In het nieuwe stelsel zakt de ratio feitelijke huur versus maximale huur in Utrecht en Noord-Holland. In andere delen van land wordt de ratio groter. Effecten verder uitgesplitst: omgevingskenmerken In het nieuwe WWS stijgt de gemiddelde maximale huur in de G4 met 17 euro. De maximale huur in de G26 en overige gemeenten daalt. In de G4 ligt de gemiddelde feitelijke huur ten opzichte van de gemiddelde maximale huur boven het landelijke gemiddelde. Het landelijke gebied en het centrum stedelijk gebied zijn aantrekkelijk en de woningen hebben daardoor ook een hogere WOZ-waarde. Voor het landelijk gebied geldt dat de gemiddelde maximale huur weliswaar daalt in het nieuwe WWS, maar de nieuwe maximale huur ligt nog steeds ver boven het landelijke gemiddelde. De ruimte tussen de feitelijke huur en de maximale huur is in het landelijk gebied groot (57%). De aantrekkelijkheid van het centrum stedelijke gebied leidt tot een verhoging van de gemiddelde maximale huur van 16 euro. Toch blijft de maximale huur daar ook in het nieuwe stelsel onder het landelijke gemiddelde. De gemiddelde maximale huur is lager en de ruimte tussen de feitelijke huur en de maximale huur is kleiner naar mate een wijk meer problemen kent. Dat blijft ook zo indien er wordt gekozen voor een bijdrage van de WOZ-waarde aan het woningwaarderingsstelsel. Effecten verder uitgesplitst: woningkenmerken De gemiddelde maximale huur ligt bij de particuliere verhuurders 50 euro hoger dan bij de sociale verhuurders. Dit verschil wordt in het nieuwe stelsel alleen maar groter. De gemiddelde maximale huur voor een eengezinswoning ligt in het huidige WWS zo n 200 euro hoger dan bij een meergezinswoning. Het nieuwe WWS leidt tot een daling van de gemiddelde maximale huur bij de eengezinswoningen. De feitelijke huur ten opzichte van de maximale huur bij de eengezinswoningen ligt nu onder de 60% en dat is ver onder het landelijke gemiddelde. Voor meergezinswoningen is dit 80%. In het nieuwe WWS wordt dit verschil kleiner. De feitelijke huur is lager naar mate een huurwoning ouder is, maar deze woningen zijn vaak wel gewild vanwege hun ligging in de stedelijke centra. Die gewilde ligging uit zich in een hogere maximale huur in het nieuwe stelsel. Het aandeel feitelijke huur ten opzichte van de maximale huur wordt geringer naar mate de huurwoning ouder is. Dit aandeel ligt voor huurwoningen die voor 1980 zijn gebouwd, onder het landelijke gemiddelde. 16

20 Bijlage 1: Puntenwaardering in het WBO De effecten in dit rapport zijn berekend met behulp van het Woningbehoefte Onderzoek 2002 (WBO). Bij het gebruik van het WBO voor dit doel doen zich een aantal moeilijkheden voor. De puntenwaardering wordt niet gevraagd in het WBO, de WOZ-waarde was geen onderdeel van het WBO en het WBO heeft betrekking op 2002 en niet op Om toch deze berekeningen te kunnen uitvoeren is een aantal stappen ondernomen. Deze hadden ten doel de puntenwaardering in 2002 te schatten en vervolgens ook de veranderingen tot 2005 af te leiden. Verder is door het CBS zowel de WOZ-waarde van 1999 als van 2003 aan de gegevens per respondent toegevoegd. Daardoor kon een beeld worden gegeven van het bestaande stelsel in 2005 en de gevolgen van de inbreng van de WOZwaarde. De verschillende stappen worden in het navolgende toegelicht. a) inventarisatie relevante vragen in het WBO voor het huidige puntenstelsel Het WBO bevat veel vragen die rechtstreeks verband houden met het puntenstelsel. Het gaat om bijvoorbeeld oppervlak, keuken, sanitair en dergelijke. b) berekening punten op basis van de bekende woningkenmerken in 2002 In het huidige puntenstelsel is de waardering voor alle elementen bekend. Het is zodoende mogelijk een eerste schatting te maken van het feitelijke aantal punten per woning uit het WBO. c) schatting puntenwaardering ontbrekende kenmerken met behulp van het KWR Een aantal waarderingen ontbrak in het WBO. Daarvoor is gebruik gemaakt van de KWR (= Kwalitatieve Woning Registratie). Dat is een steekproef uit de Nederlandse woningvoorraad gericht op het in kaart brengen van fysieke achterstanden en kwaliteiten. Met dit onderzoek is het mogelijk een meer precies beeld te krijgen van de voorraad en de puntenwaardering. Dat geldt met name voor woonomgeving en hinderlijke situaties. Daarvan zijn indicatieve schattingen gemaakt. Het resultaat van deze werkwijze was een schatting van de puntenwaardering in d) berekening puntenwaardering in 2005 Tussen 2002 en 2005 zijn in het woningwaarderingsstelsel de aftrekpunten voor veroudering afgeschaft. Doordat het bouwjaar van de woning bekend is in het WBO kan hiermee rekening worden gehouden. Daardoor is het gemiddeld aantal punten gestegen van 121 naar 130 en zodoende nam ook de maximale huur toe. 17

21 e) vervanging vervallen kenmerken door punten op basis van WOZ-waarde De laatste stap is de vervanging van een aantal kenmerken door een waardering op basis van de WOZ-waarde. De puntenwaardering voor hinderlijke situaties, woonvorm en woonomgeving zijn vervangen door een aantal punten dat is afgeleid van de WOZ-waarde. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de WOZ-waarde van 2003 welke door het CBS in het WBO is opgenomen. Het resultaat van deze stap is een schatting van het aantal punten per woning in het WBO in Dankzij het feit dat in het WBO ook talloze andere informatie is opgenomen, zoals woningkenmerken, huishoudenkenmerken, regio, gemeente, woonmilieu en dergelijke is het mogelijk aan te geven wat de effecten van het nieuwe stelsel zijn. 18

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De rol van woningcorporaties op de woningmarkt - een WoON 2015-verkenning 4 april 2016 DATUM 4 april 2016 TITEL De rol van woningcorporaties op

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011 Energielabel onderzoek Wijksteun Wonen, mei 2011 De conclusies Het Stedelijk Bureau heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van het energielabel in het Woning Waardering Systeem (WWS) voor

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 Huurprijsontwikkeling per kwartaal De gemiddelde huurprijs bleef vrijwel onveranderd en kende een lichte stijging van 1,2%. Huurprijsontwikkeling

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Geachte raad, Met vriendelijke groet, R.E.C. Reynvaan Wethouder Wonen

Geachte raad, Met vriendelijke groet, R.E.C. Reynvaan Wethouder Wonen Aan: De gemeenteraad van Dordrecht Van: Wethouder wonen R.E.C. Reynvaan Betreft: Beantwoording motie 150630/M5: M5 Motie werken aan de woningmarkt. Datum: 20 januari 2016 Geachte raad, In uw motie met

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie 1 Inleiding In de CPB Policy Brief over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt (CPB, 2016) spelen subsidies in de verschillende segmenten van de woningmarkt een belangrijke rol als verklaring

Nadere informatie

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector Vastgoed Belang Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector 2 december 2013 DATUM 2 december 2013 TITEL Extra huurruimte door boven-inflatoire-

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting RIS091044_26-11-2001 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie. Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2009

Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie. Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2009 Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2009 27 november 2009 Projectnr. 2700.102/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Nulmeting Monitor Investeren voor de Toekomst

Nulmeting Monitor Investeren voor de Toekomst Nulmeting Monitor Investeren voor de Toekomst Nulmeting Monitor Investeren voor de Toekomst Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM, DG Wonen G. Sogelée J. van Galen J. Brouwer mei 2006 r2005-0036gs

Nadere informatie

Nieuwsflits 10 augustus 2015

Nieuwsflits 10 augustus 2015 reacties@hbvzflats.nl Nieuwsflits 10 augustus 2015 Minister Blok van Wonen heeft op 14 juli 2015 aan belanghebbende verhuurders en aan de gemeenten een brief gestuurd over de invoering per 1 oktober 2015

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Woningaanbod in vrije huursector blijft ver achter bij groeiende vraag

Woningaanbod in vrije huursector blijft ver achter bij groeiende vraag Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM en Vastgoedmanagement Nederland : Presentatie huurmarktcijfers

Nadere informatie

HUURWONINGMARKT H1 2017

HUURWONINGMARKT H1 2017 HUURWONINGMARKT H1 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LANDELIJKE HUURWONINGMARKT... 4 Forse stijging huurprijzen kleine woningen... 4 Nieuwbouw en vooroorlogse huurwoningen het duurst... 5 Verschil in huurprijzen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Modernisering van het woningwaarderingsstelsel

Modernisering van het woningwaarderingsstelsel Modernisering van het woningwaarderingsstelsel Vereenvoudiging via de WOZ-waarde Modernisering van het woningwaarderingsstelsel Vereenvoudiging via de WOZ-waarde Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Effecten van aanpassing van de energetische punten in het WWS

Effecten van aanpassing van de energetische punten in het WWS Effecten van aanpassing van de energetische punten in het WWS Effecten van aanpassing van de energetische punten in het WWS Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM B. Blijie, R.J. van Til en

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen. Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van de passendheidstoets. 12 november 2014

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen. Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van de passendheidstoets. 12 november 2014 Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van de passendheidstoets 12 november 2014 DATUM 12 november 2014 TITEL Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

De effecten van een nieuw stelsel voor huurprijzen

De effecten van een nieuw stelsel voor huurprijzen De effecten van een nieuw stelsel voor huurprijzen 2004 De effecten van een nieuw stelsel voor huurprijzen De effecten van een nieuw stelsel voor huurprijzen uitgevoerd in opdracht van het DG Wonen van

Nadere informatie

Huurmarktrapportage. De huurmarktcijfers over het 1 e half jaar september 2017

Huurmarktrapportage. De huurmarktcijfers over het 1 e half jaar september 2017 Huurmarktrapportage De huurmarktcijfers over het 1 e half jaar 2017 12 september 2017 Inhoud 1. De nieuwste huurmarktcijfers Huren boven de liberalisatiegrens Gestoffeerd & gemeubileerd 2. Extra analyse

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

DE WOX 1E KWARTAAL 2008

DE WOX 1E KWARTAAL 2008 DE WOX 1E KWARTAAL 2008 Zowel prijsdalingen als forse prijsstijgingen op gemeentelijk niveau begin 2008 Delft, mei In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 3,7% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Een WWS Moderniseringsvariant

Een WWS Moderniseringsvariant RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl NOTITIE Een WWS Moderniseringsvariant Effecten voor de G4 en binnen/buiten de ring Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Regionale verkenning: Opgave geschikte huisvesting voor wonen met zorg en welzijn

Regionale verkenning: Opgave geschikte huisvesting voor wonen met zorg en welzijn 2003 Regionale verkenning: Opgave geschikte huisvesting voor wonen met zorg en welzijn Regionale verkenning: Opgave geschikte huisvesting voor wonen met zorg en welzijn uitgevoerd in opdracht van Ministerie

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Cijfers over Wonen en Bouwen 2013

Cijfers over Wonen en Bouwen 2013 Cijfers over Wonen en Bouwen 2013 Cijfers over Wonen en Bouwen 2013 Voorwoord Hoe zit het met de betaalbaarheid van het wonen in Nederland? Hoe staat het met het maatschappelijk vermogen in de corporatiesector?

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN figuur 2 Woningen in de vier grote steden naar eigendom per 1 januari 2000 in procenten Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht X Y Z Nederland Het

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

DE WOX 4E KWARTAAL 2007

DE WOX 4E KWARTAAL 2007 DE WOX 4E KWARTAAL 2007 Regio Den Haag en Rotterdam blijven achter bij landelijke prijsontwikkeling Delft, 29 januari In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 4,3% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Erratum Report LEI

Erratum Report LEI Erratum Report LEI 14-128 19 januari 2015 Koeijer, T.J. de, P.W. Blokland, C.H.G. Daatselaar, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, 2015. Scenario s voor grondgebondenheid: Een verkenning van de varianten binnen

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

Check je Kamer Rapportage 2015

Check je Kamer Rapportage 2015 Check je Kamer Rapportage 2015 Kwantitatieve analyse van de huurprijzen op de studentenwoningmarkt Dit is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners.

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners. Wonen De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft 7.055 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2011 237.789 woningen, Buurt: 40 Nieuw Waldeck telde op dat moment 3.232

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Cijfers over Wonen en Bouwen 2016

Cijfers over Wonen en Bouwen 2016 Cijfers over Wonen en Bouwen 2016 Cijfers over Wonen en Bouwen 2016 Inleiding De publicatie Cijfers over Wonen en Bouwen is een naslagwerk dat de meest recente gegevens over het brede domein van wonen

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie