Visie op controles in de keten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op controles in de keten"

Transcriptie

1 Visie op controles in de keten

2 2-3

3 Visie op controles in de keten Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling van programmaplan en project Subdoelstellingen Uitgangspunten Reikwijdte van het programma Relaties met andere projecten en organisaties Totstandkoming visiedocument 10 2 Visie op controles in de keten Visie op controle is visie op goede declaraties Nadere toelichting op controlevisie De route naar goede declaraties Goede declaratiestroom vanuit de zorgaanbieder Heldere regels Rol van de uitvoerders Rol medisch specialist Stimulering in plaats van controle Rol verzekerde Situatie bij zorgaanbieders, niet-ziekenhuizen Rol politiek Samenvatting 17 3 Vervolgstappen 18

4 1 Inleiding In april 2009 werd door het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland het Programmaplan Samenwerken aan controles en fraudebeheersing vastgesteld. Dit programmaplan beoogt een effectievere en efficiëntere controle in de zorgketen, onder andere door zo vroeg mogelijk in de keten te controleren. Daarmee wordt tevens bereikt dat de administratieve lasten in de gehele keten omlaag gaan. Het programmaplan behelst de volgende projecten: n Visie op controles in de keten; n Kaders t.a.v. samenwerking; n Review regelgeving; n Inrichten werkgroepen controle & fraudebeheersing; n Kenniscentrum controle & fraudebeheersing; n Gezamenlijke controlemodule. Het onderhavige document is een product van het project Visie op controles in de keten. Omdat doelstelling van programmaplan en project voor een belangrijk deel de afbakening vormen van de geformuleerde visie, wordt de doelstelling hierna weergegeven (1.1), evenals de hieruit voortvloeiende subdoelstellingen (1.2), uitgangspunten (1.3), reikwijdte (1.4) en relaties met andere projecten en organisaties (1.5). Vervolgens wordt de totstandkoming van het visie document geschetst (1.6). In hoofdstuk 2 komt de visie zelf aan de orde. 1.1 Doelstelling van programmaplan en project De algemene doelstelling van het Programmaplan is als volgt gedefinieerd: zorg dragen dat zorgverzekeraars efficiënter, effectiever en tegen lagere kosten kunnen controleren en dat vanuit controleprocessen structureel de relatie naar fraudebeheersing wordt gelegd. Daarbij zal er aandacht zijn voor de gehele zorgketen, aangezien in sommige gevallen activiteiten van of Pieter Hasekamp Algemeen Directeur Zorgverzekeraars Nederland 4-5

5 Visie op controles in de keten met andere partijen in de keten de voor zorgverzekeraars gewenste winst in efficiency en/of effectiviteit kunnen opleveren. De focus ligt in eerste instantie op de zieken huissector. De doelstelling wordt bereikt: 1. beleidsmatig door het opstellen van een langetermijnvisie op de rol van ketenpartijen in het controleproces en de relatie naar fraudebeheersing en de vertaling van deze algemene visie naar verschillende sectoren; 2. operationeel door het ontwikkelen van instrumenten en werkwijzen om de uitvoering van controles van zorgverzekeraars te ondersteunen. De instrumenten en werkwijzen maken het mogelijk om: 2.1 bij te dragen aan kwalitatief betere regelgeving; 2.2 wet- en regelgeving eenduidig te interpreteren; 2.3 op uniforme wijze risicoanalyses uit te voeren en maatregelen op te stellen; 2.4 controleresultaten, daar waar mogelijk, en (landelijke) analyse van controle- en fraudebeheersingssignalen uit te wisselen; 2.5 gezamenlijke geautomatiseerde controles uit te voeren, waardoor effectiviteits- en efficiëncyverbeteringen in de gehele keten bereikt worden; 2.6 relevante informatie collectief toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen Het projectplan verfijnt de doelstelling vervolgens tot: Opstellen van een gedragen langere termijn visie (3-5 jaar) ten aanzien van controles en de relatie met fraudebeheersing in de keten en de rol van zorgverzekeraars en zorgaanbieders hierin. De langere termijn visie is in principe leidend voor alle activiteiten op het gebied van controle (inclusief de gerelateerde activiteiten in het kader van fraudebeheersing) die de komende jaren worden ontplooid. De visie geeft, in samenhang met de reeds bestaande visie fraudebeheersing, antwoord op vragen als: 1. Welke partij heeft welke verantwoordelijkheid in de keten? 2. Welke instrumenten kunnen, waar in de keten het beste worden ingezet? 3. Hoe zouden de interactie en samenwerking tussen de verschillende partijen kunnen zijn? Het programma heeft tot doel dat zorgverzekeraars beter, goedkoper en met minder administratieve lasten kunnen controleren op de juistheid van declaraties.

6 Vervolgens wordt de visie vertaald naar een plan om deze visie in de komende vijf jaren te realiseren. De visie biedt een leidraad voor ontwikkelingen waar de branche naar toe werkt. Doelstelling is om deze visie periodiek te herijken, waardoor proactief aan de verwezenlijking van de visie gewerkt kan worden. In het plan wordt in eerste instantie de nadruk op de ziekenhuissector gelegd. Het plan vertaalt de visie naar concrete acties voor de sectoren, primair de ziekenhuissector. Tevens voorziet het plan er in dat de acties belegd zijn binnen de betreffende sectoren en dossierhouders binnen ZN. Ten slotte wordt zorg gedragen dat het jaarlijks evalueren en bijstellen van de visie is geborgd binnen ZN. In het Programmaplan staan een aantal subdoelstellingen, uitgangspunten, randvoorwaarden en relaties met andere projecten en organisaties vermeld, welke de kaders van de controlevisie nader preciseren. Deze elementen zijn hieronder kort weergegeven, omdat zij van belang zijn voor de nadere invulling van de controlevisie. 1.2 Subdoelstellingen Het kerndoel van de samenwerking is het mogelijk te maken dat controles die onder de verant woordelijkheid van de zorgverzekeraars vallen, efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Daarbij moet er aandacht zijn voor en samenwerking in de gehele zorgketen, aangezien in veel gevallen activiteiten van of met andere partijen in de keten het voor zorgverzekeraars gewenste resultaat in efficiëncy en/of effectiviteit kunnen opleveren. Om dat te bereiken is samenwerking op onderstaande punten van belang: n Sneller en krachtiger problemen in regelgeving (laten) aanpassen Door het uitwisselen van kennis, kunde en signalen kunnen structurele problemen in regelgeving landelijk aan de orde worden gesteld. Dit leidt ertoe dat generieke controles sneller en gerichter worden uitgevoerd. Ook kan meer aandacht voor controle- en fraude aspecten bij de totstandkoming of aanpassing van regelgeving bijdragen aan een vermindering van de frauderisico s en verbetering van de detectie van fraude. Het visiedocument is een product van de gezamenlijke zorgverzekeraars. 6-7

7 Visie op controles in de keten n Sneller complexe regelgeving juist en eenduidig interpreteren In een aantal sectoren is regelgeving complex en continu aan verandering onderhevig. De kennis bij individuele zorgverzekeraars is over het algemeen beperkt. Door het combineren van de kennis kunnen zorgverzekeraars gezamenlijk beter, gedetailleerder en sneller de regelgeving doorgronden en een vertaalslag maken naar risico s en maatregelen in de praktijk. Deze gezamenlijke vertalingen kunnen zowel voor de vooraf controles (geautomatiseerd) als de achteraf controles worden ingezet. n Ketenaanpak: de juiste controles op de juiste plaats Hoe eerder in het proces controles worden uitgevoerd, hoe minder kapitaal er vernietigd wordt in vervolgstappen in het proces. Meer samenwerking met name met andere partijen in de keten biedt mogelijkheden om effectieve controles in de keten op de juiste plek in te zetten. n Inzet van generieke diensten en verdergaande standaardisatie ontlast zorgverze keraar Door samen te werken op de ontwikkeling van generieke en flexibele geautomatiseerde controles kan de druk op de automatiseringsafdelingen om de continue stroom van door te voeren wijzigingen worden gereduceerd. Hierdoor komt er bij individuele zorgverzekeraars meer capaciteit beschikbaar om innovatieve en concurrentiële diensten en producten te ontwikkelen. n Effectiever en efficiënter uitvoeren controles Zorgverzekeraars voeren nu veelal alle controles zelf uit. Af en toe worden (bilateraal) resultaten van controles (signalen) uitgewisseld. Signalen zullen veelal duiden op structurele (met name registratie- en declaratie-)problemen die bij alle zorgverzekeraars voorkomen. Het structureel uitwisselen van deze signalen en het verdelen van de controles heeft de volgende voordelen: n n n Zorgverzekeraars kunnen effectiever controleren doordat controles gerichter kunnen plaatsvinden; Afstemming van de controles leidt tot efficiënter controleren doordat dubbele controles (meerdere zorgverzekeraars die dezelfde detailcontrole uitvoeren bij dezelfde zorgaanbieder) tot een minimum worden beperkt; Het afstemmen van de controles levert ook aan de kant van de zorgaanbieders minder administratieve belasting en dus efficiencywinst op. Norbert Hoogers Directeur Operations Achmea

8 1.3 Uitgangspunten De in het project gehanteerde uitgangspunten zijn: n Samenwerking tussen zorgverzekeraars vindt plaats op niet-concurrentiële elementen van controle. Voor de fraudebeheersing ligt dit genuanceerder: alle zorgverzekeraars hebben het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. In dit protocol is expliciet opgenomen dat de zorgverzekeraars op het gebied van de fraudebeheersing geen concurrentie mogen voeren; n Samenwerking in werkgroepen controle met relevante brancheorganisaties is noodzakelijk om zoveel mogelijk vóór daadwerkelijke toepassing in controles de controleregels af te stemmen en beschikbaar te stellen aan alle ketenpartijen; n Het vooraf toetsen van conceptregelgeving op helderheid, uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en fraudeaspecten vereenvoudigt het toepassen van goede en eenduidige controle- en fraudebeheersingsmaatregelen in de keten; n Het toepassen van controle- en fraudebeheersingsmaatregelen zo vroeg mogelijk in het uitvoeringsproces leidt tot maximale besparing; n Zorgverzekeraars dragen naar rato bij aan het programma en de uitwisseling van infor matie. Wederkerigheid is daarbij belangrijk; n De intensiteit van controles en het uitvoeren van eigen aanvullende controles is vanzelfsprekend eigen beleid van de zorgverzekeraars. Door verschuiving naar voren in de keten in samenhang met de waarborging daarvoor, kan de intensiteit van controles later in de keten afnemen; 1.4 Reikwijdte van het programma Bij de begrenzing van het programma spelen onderstaande zaken een rol: n De primaire aandacht gaat uit naar het ondersteunen van de controleprocessen van zorg verzekeraars én de relatie vanuit controle naar de fraudebeheersing. Getracht is de visie zo veel mogelijk sector-onafhankelijk te maken, maar zij is met name gebaseerd op de zieken huissector; Jacques Koenen Financieel Directeur CZ 8-9

9 Visie op controles in de keten n De focus ligt op controles van declaratieberichten en niet op de verantwoording van zorg verzekeraars aan bijvoorbeeld toezichthouders; die valt buiten de scope van dit programma; n De ondersteuning door ZN heeft alleen betrekking op de non-concurrentiële elementen van de controle. Dit sluit niet uit dat er ook bij concurrentiële controles mogelijkheden voor samenwerking zijn ten aanzien van infrastructurele voorzieningen (bijv. de gezamenlijke geautomatiseerde controlemodule) en fraudebeheersing; n Nader bepaald dient te worden of en op welke wijze omgegaan kan worden met controles op papieren declaraties. 1.5 Relaties met andere projecten en organisaties De controlevisie is niet statisch en wordt beïnvloed door ontwikkelingen in het zorgverzekeringveld, zowel door projecten, als door wet- en regelgeving en niet in het minst door betrokken belanghebbenden. Deze belanghebbenden, afgezien van de diverse geledingen binnen de zorgverzekeraars zoals interne accountantsdienst, declaratie-eenheden, fraudebeheersing en dergelijke, (kunnen) zijn: n (koepels van) zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn een belangrijke partij bij de opzet en uitvoering van controles. Het is dan ook wenselijk met hen de visie op controles te delen en met hen samen te werken bij de implementatie van deze visie; n DBC-Onderhoud, als ontwikkelaar en onderhouder van de nieuwe DOT-productstructuur. n (koepel van) externe accountants. Externe accountants zijn veelal betrokken bij de inrichting van (administratieve) organisaties en vervolgens bij de controles bij organisaties, hetzij als accountant van de gecontroleerde organisatie (zoals zorgaanbieders), hetzij als accountant bij controlerende organisaties (zoals zorgverzekeraars of toezichthouders). n Vektis. Vektis heeft een rol in het controleproces. Zij hebben informatiesystemen waar alle declaraties per sector zijn opgenomen. Met behulp van de door Vektis beheerde referentiesystemen kunnen controles worden uitgeoefend. n Vecozo. Het operationele declaratieverkeer wordt via het Vecozo-portaal gerouteerd. De gezamenlijke controlemodule zal door Vecozo in het declaratieportaal worden uitgevoerd. Uitgangspunt is onder andere samenwerking op niet concurrentiële elementen.

10 Met behulp hiervan wordt een aantal technische controles voor alle zorgverzekeraars verricht. Gestart wordt met DOT en de AWBZ-sector. n NZa. De relatie met de NZa is met name van belang voor de review van concept beleidsregels en de vormgeving van arbitrage bij interpretatie verschillen bij het opstellen van controleregels. 1.6 Totstandkoming visiedocument Voor de totstandkoming van dit document zijn gesprekken gevoerd met zes zorgverzekeraars, waarbij telkens uitgenodigd waren de bestuurder die de controles in zijn portefeuille heeft, het hoofd interne accountantsdienst en het hoofd declaraties, almede de fraudecoördinator. De gesprekken leidden vervolgens tot de hierna geformuleerde visie. Onze visie is helder: zorg dat de declaraties van zorgaanbieders goed en betrouwbaar zijn. De controle-inspanning kan dan geminimaliseerd worden

11 Visie op controles in de keten 2 Visie op controles in de keten 2.1 Visie op controle is visie op goede declaraties De visie van de zorgverzekeraars op controle in de keten is er niet één van meer controles op dezelfde declaraties, maar van betere declaraties, waarop vervolgens juist minder controle noodzakelijk is. Daaruit volgt tevens dat controles op de declaraties in een zo vroeg mogelijk stadium in de keten verricht moeten worden én dat veel operationele controles door de zorgaanbieder zelf verricht moeten worden. Deze laatste heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en moet borg staan voor de juistheid van de declaraties. Dit is uiteraard alleen mogelijk indien de regels, op grond waarvan de declaraties worden opgesteld, geen ruimte laten voor interpretatie, of tussen de betrokken partijen een eenduidige interpretatie van die ruimte afgesproken wordt. Indien vervolgens vanuit de organisatie van de zorgaanbieder een vorm van certificering komt omtrent de kwaliteit van de declaraties, kan de zorgverzekeraar volstaan met een controle zoals die bedoeld is bij dergelijke declaraties: een kwaliteitscontrole, noodzakelijk omdat de maatschappij dat verwacht van de zorgaanbieder (zorgplicht) en gewenst omdat er een preventieve werking van uit kan gaan. De visie op controle kan dan ook als volgt worden verwoord: Controle op declaraties kan terug van: n operationele controle, die de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder is, naar n kwaliteitscontrole, die de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar is, n indien de kwaliteit van de zorgaanbieders-declaraties verhoogd wordt. n Daartoe zijn heldere regels nodig, bestaande uit n eenduidige regelgeving door de marktmeester dan wel n afspraken over regelgeving tussen marktpartijen onderling, n verschuiving van controles naar een zo vroeg mogelijk moment in de keten en n uitvoering van de controles van de juiste partij, waarbij n eventuele vervolg-gebruikers (zorgverzekeraars, toezichthouders, accountants) gebruik kunnen maken van een certificering door degene die de primaire controles uitvoert. Jean Paul van Haarlem Lid Raad van Bestuur ONVZ

12 2.1.1 Nadere toelichting op controlevisie Veel declaraties van zorgaanbieders zijn momenteel, volgens zorgverzekeraars en toezichthouders, nog niet juist. De controles die zorgverzekeraars nu verrichten hebben dan ook twee doel stellingen: 1. Zorgen dat de onjuiste declaraties niet vergoed worden. Deze controledoelstelling vloeit voort uit de wens van iedere verzekeraar dat alleen schades betaald worden die in de premiestelling betrokken zijn (schademinimalisatie); 2. Zorgen dat juiste declaraties geaccordeerd worden door de desbetreffende toezicht houders CVZ en Nza (opbrengstmaximalisatie). Hoewel de tweede doelstelling buiten de kaders van dit visieproject valt (zie 1.4), zal de zorgverzekeraar de samenhang tussen beide doelstellingen nauwlettend in het oog houden. Een betere declaratiestroom is dan ook het primaire doel voor de zorgverzekeraars. Een betere declaratiestroom komt bovendien aan beide controledoelstellingen tegemoet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zorgverzekeraars unaniem van mening zijn dat een visie op controle begint met goede declaraties door zorgaanbieders. Controle moet dus niet een proces zijn waarin goede en slechte declaraties van elkaar gescheiden worden, maar een proces waarbij goede declaraties gecontroleerd worden op hun kwaliteit. Overigens hebben de controles nog twee effecten: de (maatschappelijke) reputatie van de zorgverzekeraars hoog houden en het beogen van een preventieve werking van de controles. Zorgverzekeraars streven, op langere termijn, niet naar energie steken in intensieve controleprocessen, maar naar intensieve samenwerking met zorgaanbieders om te komen tot juiste declaraties. Voor zorgaanbieders leidt dit tot een grote mate van zekerheid van goedkeuring en derhalve betaling van de declaraties, voor zorgverzekeraars leidt dit tot sneller en beter inzicht in de zorgkostenontwikkeling. Voor de toezichthouders ten slotte betekent het minder conflicten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en daarmee een betere marktwerking. Voor alle betrokken partijen betekent het een verlaging van administratieve lasten. Daarnaast kan controle leiden tot spanning met betrekking tot het privacy-element, hetgeen tevens een argument is om controle-reductie te beogen door verhoging van de declaratiekwaliteit. Henk Gerla Voorzitter Raad van Toezicht van het Sint Franciscus Gasthuis 12-13

13 Visie op controles in de keten De huidige, nog wel eens voorkomende situatie dat slechte declaraties verpakt worden in goedkeurende, maar moeizaam tot stand gekomen accountantsverklaringen (dat wil zeggen, de declaraties voldoen met passen en meten aan de vereisten om tot accordering door de toezichthouder te komen), moet in de ideaalsituatie omgedraaid zijn: goede declaraties, verpakt in accountantsverklaringen die zonder obstakels tot stand komen. Kortom, de energie moet zitten in het tot stand brengen van goede declaraties, niet in de controles en correcties. 2.2 De route naar goede declaraties De route naar goede declaraties kent een aantal elementen. Dit zijn: 1. Goede declaratiestroom vanuit de zorgaanbieder 2. Heldere regels 3. Rol van de uitvoerders 4. Rol medisch specialist 5. Stimulering in plaats van controle 6. Rol verzekerde 7. Situatie bij zorgaanbieders, niet-ziekenhuizen 8. Rol politiek Deze elementen komen hierna achtereenvolgens aan bod Goede declaratiestroom vanuit de zorgaanbieder In de ideaalsituatie moet de zorgverzekeraar blindelings kunnen vertrouwen op de declaraties van de zorgaanbieder, wetend dat deze zelf een controleproces inzake de declarering heeft, zoals iedere leverancier goede producten wil leveren met bijbehorende facturering Heldere regels Om deze situatie te bereiken is vooral helderheid van regels nodig. Dat betekent niet dat er méér regels moeten komen, maar dat de regels die er zijn helder moeten zijn en geen of nauwelijks ruimte voor interpretatieverschillen laten, althans verschil van interpretatie tussen De energie moet zitten in het tot stand brengen van goede declaraties, niet in de controles en correcties.

14 de belang hebbenden. Helderheid van regels geeft ook de doelstelling van die regels weer, het veld dient in gezamenlijkheid tot de uitwerking van eventuele interpretatieruimte binnen die regels te komen. De huidige AO/IC-kaderregeling is opgelegd door de toezichthouder en kent geen handhavingmaatregelen. Een goed alternatief zou zelfregulering door de sector zijn, waarbij de sector zowel de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars betreft. Uiteraard zou een dergelijk stelsel wel een systeem van handhavingmaatregelen moeten kennen, hetzij bestaande uit financiële prikkels, hetzij bestaande uit het transparant maken van de werkwijze van betrokkenen (naming and shaming) Rol van de uitvoerders Als uitvoerders van de transitie naar betere declaraties stellen de zorgverzekeraars dat een belangrijke rol weggelegd zou kunnen zijn voor een partij als Vecozo (uitvoering gezamenlijke controlemodule) en Vektis (rol bij opstellen van éénduidige controleregels). Een aantal zorgverzekeraars maakt thans gebruik van het pakket DUBDEC van COPE als controlemiddel op ziekenhuisdeclaraties. Deze controle zou in de nabije toekomst overbodig moeten zijn. De COPE-controles liggen te laat in de keten, zouden vóór in de keten moeten liggen en in feite door de zorgaanbieder zelf uitgevoerd moeten worden. Invoering van DOT zou een goede gelegenheid kunnen zijn om voor een kanteling in het declaratieproces en de controle daarop te zorgen. De meerwaarde van externe accountants wordt door zorgverzekeraars in dit traject minder hoog gewaardeerd, waarbij een algemeen geluid is dat deze externe accountants veel kennis door de zorgverzekeraar bijgebracht krijgen Rol medisch specialist Zorgverzekeraars ervaren een sterke mate van niet helemaal parallel lopende belangen tussen medisch specialisten en ziekenhuisbesturen, welke niet altijd leiden naar goede declaraties. Ook hier geldt dat heldere regels noodzakelijk zijn. Bovendien zal ook in de ziekenhuisomgeving een intensieve samenwerking tussen ziekenhuis en medisch specialisten noodzakelijk zijn. De energie die in dit voortraject geïnvesteerd wordt, wordt zeker terugverdiend : Heldere regels dragen bij aan betere declaraties

15 Visie op controles in de keten 1. later in de keten als gevolg van minder meningsverschillen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, 2. later in de tijd omdat een betere afstemming tussen betrokkenen inzake de declaraties uiteindelijk kan leiden tot minder controles, zowel door de zorgverzekeraars als de toezichthouders. Overigens kan een beter declaratieproces ook leiden naar lagere accountantscontrolekosten voor de zorgaanbieder zelf. Ook is een goede administratieve organisatie in de praktijk een flexibeler administratieve organisatie. Wijzigingen uit hoofde van wet- of regelgeving kunnen dan eenvoudiger, dan wel kwalitatief hoogwaardiger, ingevoerd worden. Doel moet zijn de complexiteit van de organisatie te reduceren en vervolgens de respectievelijke betrokkenen vooral ruimte te geven om te doen waar men goed in is en voor aangesteld of aangetrokken is. Rol en positie van betrokkenen in het ziekenhuiscircuit verdienen dan ook volop aandacht en moet leiden naar een heroriëntering van en wellicht herpositionering binnen de ziekenhuisstructuur Stimulering in plaats van controle Eén van de middelen om goede declaraties te bereiken zou kunnen zijn het geven van positieve prikkels. Een soepele behandeling bij goede facturering is een schouderklop voor organisaties met goed opgezette en werkende administratieve organisaties, maar ook een stimulans voor organisaties die dat niveau nog niet bereikt hebben. Voor deze organisaties snijdt het mes dan aan meerdere kanten: een betere administratieve organisatie resulteert dan niet alleen in een beter functionerende interne sturing, maar ook in een lagere controledruk en een betere verhouding met de zorgverzekeraar. Deze beloning is in feite ook wenselijk voor een opwaardering van degenen bij de zorgaanbieders die zich bezig houden met de administratieve organisatie. De kwaliteit hiervan is vaak afhankelijk van een beperkt aantal personen, die binnen de zorgverleningwereld een laag aan zien en een relatief slecht belonings- en arbeidsvoorwaardenpakket hebben. Kwalitatief goede krachten kunnen elders hogere beloningen krijgen met meer aanzien en betere arbeidsvoor waarden en budgetten. Budgetten voor de administratie, zowel de personele bezetting als de systemen, hebben binnen de zorgverlening een wellicht verklaarbare, maar niet altijd terechte lage prioriteit. Marc Koster Directeur Financiën van het Leids Universitair Medisch Centrum

16 2.2.6 Rol verzekerde De rol van de verzekerde in het controleproces moet enerzijds niet overschat worden, aangezien de verzekerde veel details snel vergeet en inhoudelijk niet over voldoende kennis beschikt, anderzijds mag zij ook niet genegeerd worden. Verzekerden kunnen wel een belangrijke signaleringsfunctie hebben. Een accorderingsfunctie, waarmee de verzekerde onderdeel wordt van het systematische controleproces, lijkt voorshands slechts geschikt bij een beperkte groep zorgverleners (bijvoorbeeld tandartsen) en/of voor een beperkt aantal acties (bijvoorbeeld aanwezigheid of sommige behandelingen). In geval van bijvoorbeeld realtime-declareren kan in de toekomst een grotere rol voor de verzekerde weggelegd zijn Situatie bij zorgaanbieders, niet-ziekenhuizen Met betrekking tot andere zorgaanbieders dan ziekenhuizen kan worden gesteld dat de omvang en intensiteit van controles daar (althans in absolute zin) lager zijn, omdat deze instellingen of organisaties niet de complexiteit van ziekenhuizen kennen Rol politiek De rol van de politiek moet in principe beperkt zijn en blijven. Het zorgveld (aanbieders en verze keraars) moeten zelf tot maatregelen en procedures willen en kunnen komen. Guus Sommerdijk Directeur Bedrijfsvoering Gezondheid UVIT 16-17

17 Visie op controles in de keten 2.3 Samenvatting Visie op controles in de zorgketen hangt nauw samen met de visie op de kwaliteit van de declaraties van de zorgaanbieders. Hoe groter het vertrouwen in goede declaraties, hoe lager de controlebehoefte en -noodzaak. Een goede declaratiestroom is beter voor het imago in de branche, leidt tot een snellere afwikkeling van uitstaande vorderingen bij zorgaanbieders en van lopende schades bij zorgverzekeraars. Zorgaanbieders zullen dankzij een betere administratieve organisatie flexibeler in kunnen spelen op gewijzigde administratieve vraagstelling, zorgverleners hebben eerder inzicht in schadelastontwikkelingen, hetgeen uiteindelijk leidt tot een betere premiestelling. Een goede declaratiestroom (met de daarbij behorende controle door zorgverzekeraars) is uiteindelijk geen utopie, maar bittere noodzaak, die bovendien heel goed realiseerbaar is. Daartoe is een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars onderling vereist alsmede een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Goed declareren is geen utopie, maar bittere noodzaak.

18 3 Vervolgstappen De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Betrokkenheid en overtuiging van de deelnemers is een eerste absolute voorwaarde voor een goed resultaat. Implementatie van een visie vergt vervolgens het creëren draagvlak voor die visie en pas na die twee stappen, engagement en draagvlak, kan begonnen worden aan het practisch implementeren door het formeren van een groep, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokkenen die moet inventariseren welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn en op welke termijn stappen gerealiseerd kunnen of moeten worden. In het belang van een goede zorg is samenwerking in controles een stap voorwaarts

19 Visie op controles in de keten

20 Dit is een uitgave van: Zorgverzekeraars Nederland Afdeling Communicatie Sparrenheuvel 16 Postbus AM Zeist T E I 20

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie

Nadere informatie

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief)

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief) Gezamenlijke visie (versie 1.0 definitief) maart 2017 Gezamenlijke visie 2 Horizontaal Toezicht Zorg Wat is Horizontaal Toezicht? Zorgaanbieders en zorgverzekeraars: dragen gezamenlijk zorg voor een juiste

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie heeft, die zich in afgelopen jaren

Nadere informatie

Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008

Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008 Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008 Zorgverzekeraars Nederland November 2006 Inleiding Zorgverzekeraars groeien in hun activiteiten om fraude te bestrijden. Dit is zichtbaar aan de door zorgverzekeraars

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

Beëindigen schaduwdraaiperiode technische controles VECOZO

Beëindigen schaduwdraaiperiode technische controles VECOZO NVZ vereniging van ziekenhuizen Mevrouw M. van der Starre Postbus 9696 506 GR UTRECHT Sparrenheuvel 16 Postbus 520 700 AM ZEIST Telefoon (00) 698 89 11 Telefax (00) 698 8 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS)

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) Correct Declareren Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) 1 Waar gaan we het over hebben? Waar komen we vandaan? Wat hebben we bereikt? Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat bereiken? 2 Waar

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord Grip op declaraties in de langdurige zorg Case GGZ Noord-Holland Noord In 2015 is de ABWZ omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg en is het belangrijke deel van de extramurale zorg gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland Fraudeaanpak zorgverzekeraars 24

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Rapportage aan: Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers 1 Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers Postbus 700 APELDOORN Opdracht

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014

ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014 bijlage(n) datum 18 maart

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. A. Einstein Visie op langdurige zorg De langdurige zorg

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg

Marktwerking in de zorg Marktwerking in de zorg Een zegen of een zorg? Geert Groenenboom 28-9-2016 Marktwerking. Zegen of zorg Publieke belangen toevertrouwd aan private uitvoerders. Markwerking? Ziekenhuizen: mogen geen winst

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016 Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein maart 2016 Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning,

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 18-03-2014 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ QG301-QG302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 9-4-2013 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

T elefoonnummer

T elefoonnummer :f İ1 ţ C í k '! I (ý 'íj/ci^a//^ 'l ",'v ;. 1 - f 'J J-2-À K Nederlandse Zorgautoriteit Actiz T.a.v. mr. drs. LM. de Vries Postbus 8258 3503 RG UTRECHT //o -J, i -ì ŕ Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Steeds meer instellingen breiden de zorgplannen voor cliënten uit met een beweegplan! Zo wordt bewegen een onderdeel van een bestaande

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening. Risico van frauduleuze praktijken.

Kwaliteit van dienstverlening. Risico van frauduleuze praktijken. Onderwerp: concept Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars. Reactie vanuit de G4-steden, in aansluiting op de eerdere brief van de wethouders van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam van 27 maart

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Toekomstbeeld Declareren

Toekomstbeeld Declareren Toekomstbeeld Declareren Tijd voor een nieuwe versnelling maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 3 3. Huidige situatie 4 3.1. Doelstelling 4 3.2. Algemeen beeld 4 4. Ontwikkelingen 6

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37370 29 december 2014 Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014,

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording. Jeugdwet 2015

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording. Jeugdwet 2015 Vereenvoudiging financiële productieverantwoording en -controle Wmo en Jeugdwet 2015 WORKSHOP Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht 15 oktober 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015 Diabetesvereniging Nederland T.a.v. Postbus 470 3830 AM LEUSDEN Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten

Wel de lusten, niet de lasten Wel de lusten, niet de lasten Wie is Infomedics Helpt zorgverleners en zorginstellingen met het zo efficiënt mogelijk incasseren van hun omzet verzekerde en niet verzekerde zorg. Opgericht in 2001, gevestigd

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten. Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing)

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten. Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed advies Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U Lbr. 16/094 Deze ledenbrief is gericht op de verantwoording en controle In een brief aan de Tweede

ons kenmerk ECFE/U Lbr. 16/094 Deze ledenbrief is gericht op de verantwoording en controle In een brief aan de Tweede Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 10 1111 11 1 1 1 MPGD12016122108180244 GD1 21.12.2016 0244 (11;1 112. ) Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Nieuwe financieringssystematiek: onnodig en complex

Nieuwe financieringssystematiek: onnodig en complex Nieuwe financieringssystematiek: onnodig en complex ViaViela is het grootste gastouderbureau van Nederland. Met ruim 55 vestigingen bieden wij kwalitatief hoogwaardige opvang aan meer dan 15.000 kinderen

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

KEI Toezicht. Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars. 27 mei 2015

KEI Toezicht. Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars. 27 mei 2015 KEI Toezicht Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars 27 mei 2015 1 Agenda 1. Huidige situatie 2. Toekomstige situatie 3. Missie, visie & strategie 4. Implementatie 5. Vragen 2 1.1 Huidige situatie Lokale

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie