Toekomstbeeld Declareren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstbeeld Declareren"

Transcriptie

1 Toekomstbeeld Declareren Tijd voor een nieuwe versnelling maart 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 3 3. Huidige situatie Doelstelling Algemeen beeld 4 4. Ontwikkelingen Marktwerking Financieel Rol van de cliënt Overige ontwikkelingen 7 5. Toekomstbeeld Algemeen beeld Optimalisatie Herontwerp Vervolgstappen 11 Bijlage 1. Betrokken partijen 13 Bijlage 2. Verbeterpunten 14 2

3 Toekomstbeeld Declareren 1. Inleiding Er is veel veranderd rond het declaratieverkeer, zo zorgde de declaratiecasus voor een snelle digitalisering van het grootste deel van de declaraties. Het doel, maximale integratie in het declaratieverkeer met een minimaal percentage uitval, is daarmee behaald. Nieuwe ontwikkelingen hebben echter ook zo hun effect op datzelfde declaratieverkeer. Denk aan differentiatie in de zorginkoop door zorgverzekeraars en verschuiving naar functionele bekostiging en prestatiebekostiging. Maar ook de toenemende behoefte aan betrokkenheid van verzekerden. Reden voor de zorgverzekeraars om te werken aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld van het declaratieproces. Dat toekomstbeeld geeft een richting aan, waaraan toekomstige ontwikkelingen getoetst kunnen worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat zorgverzekeraars het declaratieverkeer niet als onderscheidend beschouwen, het is verworden tot een ondersteunend proces dat zo uniform mogelijk wordt uitgevoerd. In hoofdstuk twee van dit document is het proces van de totstandkoming van dit toekomstbeeld geschetst. Hoofdstuk drie beschrijft de huidige beeldvorming van het declaratieproces. In hoofdstuk vier zijn relevante ontwikkelingen in de directe omgeving benoemd. Het toekomstbeeld declareren wordt in hoofdstuk vijf geschetst. 2. Verantwoording Het toekomstbeeld declareren is de gemeenschappelijke visie van de zorgverzekeraars op de toekomst van het declaratieproces. Allereerst zijn er gesprekken met een aantal zorgverzekeraars gevoerd. Daarin kwamen zaken aan de orde als de doelstelling van het declaratieproces, belangrijke ontwikkelingen en mogelijkheden voor administratieve lastenverlichting en de rolverdeling van betrokken (keten)partijen, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, verzekerden, VECOZO en servicebureaus. Maar ook de rol van andere betrokken partijen kwam aan de orde. Denk aan brancheorganisaties, softwareleveranciers en Vektis. De resultaten van de gesprekken zijn in een brede bijeenkomst van zorgverzekeraars gedeeld. Daaruit ontstond een eerste globaal toekomstbeeld. De juistheid en de richting hiervan zijn getoetst in klankbordbijeenkomsten met zorgbranches, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen zijn in deze bijeenkomsten de volgende vragen gesteld: Wat is uw algemene beeld ten aanzien van het huidige declaratieproces? Welke belangrijke ontwikkelingen (positief / negatief) beïnvloeden volgens u het declaratieproces? Welke structurele verbeterpunten wilt u in dit kader gezamenlijk met de verzekeraars oppakken? 3

4 3. Huidige situatie In dit hoofdstuk bespreken we de doelstelling van het declaratieverkeer en worden de beelden van de verschillende partijen van het huidig functioneren van het declaratieproces gepresenteerd. Door de partijen zijn tevens diverse specifieke voorbeelden ter verbetering van het huidige declaratieproces genoemd. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in bijlage Doelstelling De ketenpartijen hebben als doelstelling geformuleerd het declaratieproces het verantwoorden, controleren en betalen van zorg geleverd door zorgaanbieders - zo efficiënt en effectief mogelijk te maken, met minimale administratieve lasten voor alle ketenpartijen. Vertaald naar concrete doelen betekent dit: Het declaratieverkeer wordt (zo mogelijk) volledig digitaal ingericht; Het declaratieverkeer past daarbij externe integratiestandaarden toe; Ketenpartijen conformeren zich volledig aan vastgestelde bedrijfsregels. Waar mogelijk voorziet het declaratieverkeer ook in de informatiebehoefte van andere processen, waaronder de informatieverstrekking richting verzekerden. Zorgverzekeraars onderschrijven dat deze doelstelling het beste kan worden bereikt vanuit een gemeenschappelijk kader. Tevens wordt onderkend dat het declaratieverkeer hiermee niet als een onderscheidend instrument kan worden ingezet. 3.2 Algemeen beeld De ketenpartijen zijn op hoofdlijnen tevreden over het functioneren van het declaratieproces. Dit geeft dan ook geen aanleiding voor structurele veranderingen. Het declaratieproces wordt als efficiënt en effectief aangemerkt. Een belangrijk bijdrage hieraan vormt de beschikbaarheid van: gezamenlijke afspraken vertaald in bedrijfsregels en externe integratiestandaarden; gemeenschappelijke voorzieningen als referentiesystemen; een technische infrastructuur, zoals het elektronisch declaratieportaal van VECOZO. Het percentage digitale declaraties is daardoor hoog, met uitzondering van mondzorg en kleine zorgsoorten na. De kwaliteit van de declaraties is tevens goed, maar biedt nog wel ruimte voor 4

5 Toekomstbeeld Declareren verbetering. Dit kan onder meer worden bereikt door een verschuiving van de controles naar vóór in de keten, en een toenemend bewustzijn bij de ketenpartijen van de noodzaak van de kwaliteit van declaraties. Op een aantal onderwerpen blijkt verbetering mogelijk. Zorgverzekeraars De zorgverzekeraars vinden de verwerking van buitenlanddeclaraties, die veelal nog op papier worden aangeleverd, uitermate arbeidsintensief. Ontwikkeling op dit vlak verloopt langzaam terwijl juist hier voor de zorgverzekeraars flinke verbeteringen mogelijk zijn. Zorgbranches Volgens de zorgbranches is met name een uniforme uitvoering van gemaakte afspraken een belangrijk aandachtspunt, waaronder ook het gebruik van de externe integratiestandaard. In de dagelijkse praktijk ervaren zorgaanbieders hier de nodige verschillen in uitvoering door zorgverzekeraars. Verder is er behoefte aan een meer gelijkwaardige relatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars ervaren geen (financiële) pijn als het declaratieproces niet goed verloopt. De zorgaanbieder wel, want de declaratie wordt niet betaald. De hoge automatiseringsgraad van zorgverzekeraars speelt hierbij een belangrijke rol. Dit leidt tot een strikte goed/fout behandeling van declaraties, en daarmee tot een snelle afkeur. In relatie tot het onderhoud- en beheerproces is betrokkenheid van het zorgveld belangrijk voor een betere acceptatie. Tot slot merken de zorgbranches op dat het huidig proces zich grotendeels buiten het gezichtsveld van verzekerden afspeelt. Hierdoor krijgen verzekerden pas in een laat stadium inzicht in kosten, inclusief het aandeel vergoede zorg, de eigen bijdrage en het eigen risico. Softwareleveranciers Ook de softwareleveranciers vinden het declaratieproces op hoofdlijnen goed verlopen, maar zijn wel van mening dat het proces nog niet is afgemaakt. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op retourinformatie en het proces van crediteren. Deze twee onderdelen veroorzaken veel onduidelijkheid en daardoor extra werk. Essentieel is dat alle ketenpartijen gemaakte afspraken over de externe integratiestandaarden uniform naleven. Softwareleveranciers geven aan dat het onderhoud en beheerproces van de externe integratiestandaard verbeterd kan worden op het punt van structuur en betrokkenheid van de softwareleveranciers. De afstemming tussen partijen in algemene zin behoeft verbetering. Daarnaast heeft men met name, net als de zorgverzekeraars, moeite met de korte doorlooptijd van de implementatie van (wettelijke) veranderingen in processen en systemen. 5

6 4. Ontwikkelingen Het declaratieverkeer heeft te maken met trends en ontwikkelingen van buitenaf, die kansen of bedreigingen kunnen vormen voor het declaratieproces. Om optimaal te anticiperen, zijn de meest relevante ontwikkelingen geïnventariseerd en gecategoriseerd in een aantal belangrijke thema s. 4.1 Marktwerking Zorgverzekeraars zoeken binnen zorginkoop steeds meer manieren om zich te kunnen onderscheiden van andere zorgverzekeraars. Dit leidt tot specifieke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, die uiteindelijk afgewikkeld moeten worden via het declaratieverkeer. Dit heeft gevolgen voor de inhoud van declaratie- en retourberichten. De introductie van vrije prijzen in bepaalde zorgsectoren raakt ook het declaratieverkeer. Ten eerste is het de verwachting dat de introductie van vrije prijzen leidt tot een toenemende informatievraag vanuit zorgaanbieders en verzekerden. Doorgaans leidt de introductie van vrije prijzen bij een tekort aan zorgaanbod / keuzevrijheid ook tot een lagere contracteringsgraad. Binnen het zorgstelsel vindt een steeds verdere verschuiving plaats richting functionele bekostiging en prestatiebekostiging. Dit betekent dat de strikte scheiding tussen disciplines vervaagt en zorgaanbieders aan verbreding van hun dienstenpakket werken. Een ontwikkeling die in vele opzichten wordt gestimuleerd, maar voor zorgaanbieders ook betekent dat zij met de meerdere administratieve (bedrijfs)regels en meerdere externe integratiestandaarden te maken krijgen. 4.2 Financieel De huidige declaratiesystematiek maakt in een aantal gevallen gebruik van overname van het debiteurenrisico van een zorgaanbieder door zorgverzekeraars. Vanwege de toenemende financiële risico s en solvabiliteitseisen (kapitaalbeslag) is de inschatting van een groot aantal zorgverzekeraars dat dit op lange termijn onhoudbaar is. De houdbaarheid zal evenwel moeten worden afgezet tegen de kosten van alternatieven. Want met een eventuele afschaffing van de overname van het debiteurenrisico verdwijnt een (belangrijke) motivatie voor de zorgaanbieder om digitaal te declareren bij de zorgverzekeraar, hetgeen een kostenverhogend effect heeft. Ook 6

7 Toekomstbeeld Declareren zorgaanbieders zien het debiteurenrisico groter worden, omdat niet alles meer wordt vergoed en verschillende financieringsbronnen ontstaan. Een aantal verzekeraars is van mening dat aan de hand van een businesscase mogelijke alternatieven (bijv. gezamenlijk inrichten incassotraject) in beeld gebracht kunnen worden. De toename van het aantal financieringsbronnen van een zorgaanbieder versterkt deze ontwikkeling. Het wordt voor de zorgaanbieder steeds onaantrekkelijker om direct bij de zorgverzekeraar te declareren, omdat hier extra administratieve lasten door ontstaan. De zorgaanbieder moet bij de verzekerde het restant van de declaratie dat niet vergoed wordt, betaald zien te krijgen. Hoewel servicebureaus hier effectief op inspelen, door overname van het debiteurenrisico, zijn de meningen onder zorgverzekeraars over de toegevoegde waarde van deze bureaus verdeeld. 4.3 Rol van de cliënt De rol van de cliënt / verzekerde verandert en neemt in belang toe. Vanwege politieke besluitvorming om betaling en eigen risico van de verzekerde te laten stijgen, willen verzekerden steeds actiever worden geïnformeerd over de kosten van zorg (prestaties), de eigen bijdrage, het eigen risico en gedeclareerde zorgkosten. Hiermee wordt een groter kostenbewustzijn bij het verbruik van zorg in de hand gewerkt en worden drempels voor zorgconsumptie gecreëerd. Dit stelt hoge eisen aan informatievoorziening. Zeker daar waar een keuze met betrekking tot de kosten en kwaliteit aan de orde is. De verzekerde kan op verschillende manieren worden geïnformeerd over het verbruik van zorg en de kosten, dan wel vergoedingen van zorgprestaties. De inzet van mobiele technologieën voor persoonlijke omgevingen bieden hiervoor interessante opties. 4.4 Overige ontwikkelingen De komst van nieuwe betaaltechnieken (Google Wallet, ideal en Paypal) maken het mogelijk om in te spelen op nieuwe behoeften van verzekerden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voor een aantal zorgsoorten wordt op dit moment online / realtime declareren toegepast. Alle partijen verwachten dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten, maar alleen voor de zorgsoorten die zich hier voor lenen. Bijvoorbeeld voor zorg waarbij de zorgaanbieder al beschikt over een kassafunctie zoals bij brillen. Deze trend zet zich voort omdat het aansluit bij de behoefte van vermindering van debiteurenrisico voor zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder. 7

8 De hoge mate van automatisering van het declaratieverkeer heeft zorgverzekeraars ook kwetsbaarder gemaakt, omdat grote afdelingen declaratieverwerking zijn teruggebracht naar kleine efficiënte teams. Bij een significante vermindering van digitale declaraties rechtstreeks door zorgaanbieders wordt het inlossen van klantbeloftes ten aanzien van verwerkingstijden een uitdaging. De toegevoegde waarde van servicebureaus voor zorgverzekeraars kan toenemen als de zorgverzekeraar afspraken met hen maakt over digitale aanlevering. Er is een breed scala aan nieuwe technologische ontwikkelingen die aangewend kunnen worden voor declareren. Mobiele technologie op smartphones (zoals apps) kan worden ingezet in velerlei vormen, bijvoorbeeld bij informatievoorziening van ketenpartijen, of ter autorisatie van inning van eigen betalingen. Bovendien kan de inzet van technologie het mogelijk maken om de kwaliteit van de geleverde zorg sneller en beter te monitoren. 8

9 Toekomstbeeld Declareren 5. Toekomstbeeld Op basis van de schets van de huidige situatie en de relevante ontwikkelingen wordt in dit hoofdstuk uiteengezet op welke wijze naar de toekomst wordt gekeken. 5.1 Algemeen beeld De ketenpartijen zijn tevreden over het functioneren van het declaratieproces. Er is dan ook geen directe aanleiding voor het ingrijpend veranderen van het declaratieproces. De partijen onderkennen dat de huidige ontwikkelingen het digitale declaratieverkeer in de nabije toekomst onder druk gaan zetten. Hier moet dus op worden geanticipeerd. Ingrijpend aanpassen van het huidige declaratieproces is echter te kostbaar. Dit leidt tot de conclusie dat twee trajecten noodzakelijk zijn, namelijk: - Optimalisatie Afmaken van declaratiecasus - Herontwerp Opzet nieuw breed declaratieproces Traject Optimalisatie Afmaken van declaratiecasus Traject Herontwerp Opzet nieuw breed declaratieproces Figuur 1. Twee trajecten 5.2 Optimalisatie Partijen zijn van mening dat binnen het huidige declaratieproces voldoende mogelijkheden zijn voor verdere optimalisatie. Het gaat hierbij onder andere om: Het efficiënt betrekken van alle ketenpartijen in het onderhoud- en beheerproces; Het verbeteren van (het uniform gebruik van) de retourinformatie en de afrekenspecificatie; Het onderzoeken van de mogelijkheden voor de verwerking van buitenlanddeclaraties; Het doorontwikkelen van de referentiesystemen; Het uniformeren van het proces van crediteren/debiteren. In bijlage 2 is de volledige lijst met verbeterpunten opgenomen. 9

10 5.3 Herontwerp Het verdient de voorkeur om, separaat aan de verbetertrajecten van het huidige declaratieproces, een volledig nieuw declaratieproces uit te tekenen op basis van nieuwe technieken en technologieën. Het is namelijk de verwachting en ervaring dat voortborduren op bestaande processen en systemen remmend werkt bij het anticiperen op de ontwikkelingen. Huidige innovatieve toepassingen, zoals realtime declareren, zijn qua techniek niet toekomst vast. De eerste stap om te komen tot een compleet nieuw ontwerp van het declaratieproces is het in kaart brengen van alle functionele eisen en wensen (inclusief doelstellingen) van alle betrokken ketenpartijen, inclusief de verzekerden. Aan de hand hiervan kan het ontwerp verder worden ingevuld. Reikwijdte Bij het herontwerpen van het declaratieproces moet naar het geheel van het klantproces worden gekeken. Onderzoek naar de gewenste betrokkenheid van de verzekerde in het keuzeproces van een zorgaanbieder, tot aan de financiële afhandeling van zorg, moet zorgen voor betrokkenheid van de verzekerde. Per type zorg zal deze betrokkenheid verschillen. De financiële afhandeling moet zich bovendien niet beperken tot het verrichtingenniveau, maar moet ook andere vormen ondersteunen. Doelstelling De doelstelling van het nieuwe declaratieproces reikt verder dan maximale externe integratie met een minimaal percentage uitval. Het zal ook doelstellingen bevatten die gaan over de rol van de verzekerde en de mogelijkheden voor controle. Interactie Op basis van de inventarisatie van behoeften dient het nieuwe proces mogelijkheden te bieden voor interactie tussen de zorgverzekeraar, de zorgaanbieder en de verzekerde. Een aantal voorbeelden van de wensen: De verzekerde heeft behoefte aan inzicht in de vergoeding van de zorgverzekeraar en de eigen bijdrage op het moment dat hij bij de zorgaanbieder het keuzeproces doorloopt. De zorgverzekeraar wil van de zorgaanbieder bewijsmateriaal ontvangen dat de zorg daadwerkelijk aan de verzekerde is geleverd. De zorgverzekeraar wil inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Berichtenverkeer Het berichtenverkeer tussen de betrokken partijen dient eenvoudig en conform externe integratiestandaarden plaats te vinden. De berichten kennen een modulaire opbouw. Daardoor 10

11 Toekomstbeeld Declareren kunnen zorgaanbieders eenvoudiger meerdere zorgsoorten declareren. En de time to market voor het leveren en declareren van nieuwe zorgproducten snel kan plaatsvinden. Voor softwareleveranciers wordt het eenvoudiger om de software uit te breiden met nieuwe zorgsoorten. Specifieke declaratiekenmerken per soort zorg blijven noodzakelijk. Techniek Alle voorzieningen moeten tijd- en plaats onafhankelijk beschikbaar zijn. Daarbij dient authenticiteit en privacy van de gebruiker altijd gewaarborgd te zijn. Er wordt gebruik gemaakt van actuele technische standaarden, verwerking op basis van realtime en batchgewijze principes. Referentiesystemen Bestaande referentiesystemen blijven een belangrijke rol vervullen. Het doorontwikkelen is noodzakelijk, maar afbakening van de functie van referentiesystemen is essentieel. 5.4 Vervolgstappen en prioritering Voor het optimaliseren van het huidige declaratieproces is door zorgverzekeraars de onderstaande prioriteitstelling aangebracht. Voor het ontwerpen van het nieuwe declaratieproces is een nadere planvorming noodzakelijk. De volgende onderwerpen zijn inmiddels onderhanden: Inschrijving op Naam (ION): Niet alle mogelijkheden van het door huisartsen bijgehouden ION worden benut. De ketenpartijen bevestigen opnieuw de doelstelling en na het bepalen van de knelpunten wordt gekozen voor een oplossingsrichting. De doorlooptijd is een half jaar. Eigen bijdrage: Door het toenemen van het belang van de eigen bijdrage door verzekerden, krijgt de verzekeraar een steeds belangrijker rol in het eigen bijdrage-proces. Een inventarisatie van standpunten van de zorgverzekeraars moet uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke visie op de rol van de eigen bijdrage en de uitvoering. De doorlooptijd is een half jaar. Buitenlanddeclaratie: het uitwerken van nieuwe richtingen moet leiden tot een verlaging van de kosten en de arbeidsintensiviteit. In de ontwerpfase van een half jaar worden oplossingsrichtingen uitgewerkt. De implementatie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Referentiesystemen: Zorgverzekeraars zien mogelijkheden voor het uitbreiden van de functionaliteit en het verbeteren van de opzet van de referentiesystemen. In meerdere jaren worden gebruikers, doelstellingen en programma van eisen benoemd. Na een herontwerp van de referentiesystemen en een impactanalyse wordt het vervolg bepaald. 11

12 Voor het tweede kwartaal van 2013 staat gepland: Crediteren en debiteren: Met betrokken ketenpartijen worden doelstellingen en bedrijfsregels afgesproken voor het proces van crediteren en debiteren. Voor het derde kwartaal van 2013 staat gepland: Herontwerp: Er wordt in verschillende tussenstappen een volledig nieuw declaratieproces op basis van de laatste eisen en technologieën ontworpen. Belangrijke stappen zijn ideevorming, selectie en uitwerking ontwerp, waarna realisatie en implementatie volgt. De overige onderwerpen worden vanaf 2014 opgepakt. 12

13 Toekomstbeeld Declareren Bijlage 1. Betrokken partijen Gesprekspartners totstandkoming toekomstbeeld declareren: Vektis DSW VECOZO Achmea ONVZ UVIT CZ Fa-med Deelnemers brede bijeenkomsten toetsing Toekomstbeeld Declareren: ASR Ziektekosten NMT De Friesland KNGF Eno Zorgverzekeraar NVZ Achmea Zorg KNMP CZ SKB Winterswijk DSW Zorgverzekeraar LUMC Menzis NMT fencs ONVZ Zorgverzekeraar Fa-med Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Vektis VECOZO Infomedics Clearing House Apothekers Optitrade Convenient / Intramed Microbais Chipsoft Vertimart World of health Calculus-software isoft Nederland Promedico ICT B.V. PharmaPartners 13

14 Bijlage 2. Verbeterpunten In de bijeenkomsten is een aantal onderwerpen genoemd die ter verbetering opgepakt moeten worden. In deze bijlage worden deze onderwerpen kort uiteengezet. Door middel van een masterplan wordt inrichting gegeven aan verbeteringen van deze aandachtspunten. Rolverdeling betrokken partijen De huidige rolverdeling tussen de betrokken partijen wordt als ongelijk ervaren. Het zwaartepunt van de verdeling ligt bij de zorgverzekeraar, waardoor zij een te grote invloed hebben op (de inrichting van) het huidig declaratieproces. De betrokken partijen streven naar een meer gelijkwaardige relatie tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, waarbij ook de rol van softwareleveranciers meegenomen moet worden. Het structureel inrichten van een betere betrokkenheid van softwareleveranciers en zorgaanbieders in het onderhoud- en beheerproces van de externe integratiestandaard en de bedrijfsregels. Kwaliteit en eenduidigheid van retourinformatie Op dit moment bestaan er grote verschillen tussen de retourberichten aangeleverd door de zorgverzekeraars. Retourinformatie wordt niet eenduidig door zorgverzekeraars ingezet. De bedrijfsregels hiervoor kunnen worden verbeterd. Het gebrek aan eenduidigheid genereert daarmee extra werk bij de zorgaanbieders en softwareleveranciers. Zorgaanbieders en softwareleveranciers zijn daarnaast veel tijd kwijt met het analyseren van de inhoud van het retourbericht. De retourinformatie wordt op een te hoog niveau teruggekoppeld. Afrekenspecificatie Een uniforme afrekenspecificatie wordt gemist. Structurele oplossing voor eenduidige opzet van gegevens en uitvoering van de afrekenspecificatie is noodzakelijk. Zorgaanbieders missen structuur en eenduidigheid van de zorgverzekeraars, hetgeen in de uitvoering administratieve lasten oplevert. Crediteren en debiteren De zorgaanbieders en softwareleveranciers hebben behoefte aan duidelijke, eenduidige bedrijfsregels voor het proces van crediteren / debiteren. Buitenlanddeclaraties Zorgverzekeraars vinden de verwerking van buitenlanddeclaraties te arbeidsintensief. Ontwikkeling op dit gebied verloopt moeizaam vanwege afhankelijkheid van externe (buitenlandse) partijen. Behoefte tot actie op dit dossier om de verwerkingskosten substantieel te verlagen. Zorgverzekeraars zien aantal alternatieve mogelijkheden die een afweging vragen. 14

15 Toekomstbeeld Declareren Rol van referentiesystemen De referentiesystemen vormen de bouwstenen van het declaratieproces. Doorontwikkeling van de referentiesystemen is een vereiste. Modernisering van de AGB- en TOG-systemen is noodzakelijk. Functionaliteit is van grote toegevoegde waarde in de keten. Bij doorontwikkeling is het belangrijk rekening te houden met het uitgangspunt dat referentiesystemen ook bij een nieuw declaratieproces ingezet moet kunnen worden. Kwaliteitseisen aan systemen zorgverzekeraars idem als zorgaanbieders Voor de administratieve systemen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten gelijke kwaliteitseisen gelden. De administratieve systemen maken gebruik van verschillende bronsystemen. Hierdoor ontstaan onnodige verschillen en afkeur. Voor het declaratieproces ontbreken expliciete bedrijfsregels die aan de administratie van een zorgaanbieder worden gesteld. Gelijkstelling van de kwaliteitseisen houdt in dat in ieder geval de basisregistratie op orde moet zijn, en dat sluit aan bij de wens tot controles vóór in de keten. Inschrijving op Naam (ION) Op dit moment worden de mogelijkheden van het onder door huisartsen bijgehouden ION niet maximaal benut. De huidige werkwijze dient aangepast te worden om daadwerkelijk alle voordelen van deze toepassing ook te realiseren. Servicebureaus Indien gerichte afspraken met de servicebureaus (ingezet door zorgaanbieders) worden gemaakt, kan de toegevoegde waarde van het servicebureau in de keten worden vergroot. Tevens kan het servicebureau de terugloop van het digitaal declareren door zorgaanbieders rechtstreeks aan zorgverzekeraars opvangen, omdat het servicebureau de verbrokkeling van de financieringsbronnen kan opvangen. Het servicebureau kan de administratieve last hiervoor van de zorgaanbieder overnemen, waardoor de declaratie nog wel digitaal wordt ingediend bij de zorgverzekeraar. Eigen bijdrage De rol van de verzekeraar in het eigen bijdrageproces is onduidelijk. Door het toenemen van het belang van de eigen bijdrage door verzekerden, krijgt de verzekeraar een steeds belangrijkere, nadrukkelijkere rol in het eigen bijdrage proces. Het bepalen van het standpunt met betrekking tot deze rol en de wijze van uitvoering is een belangrijke beleidsmatige vraag. 15

16 Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Afdeling Verzekeringen & Uitvoering Sparrenheuvel 16 Postbus 520, 3700 AM Zeist T E W

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

De kracht van informatie

De kracht van informatie De kracht van informatie Vektis, informatiecentrum voor de zorg Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland met als doel om kwalitatief goede

Nadere informatie

Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten

Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Wat komt aan bod? Wie is VECOZO? Ontstaan Diensten Statistieken Strategische doelstellingen 2014 2016 Positie

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2017

Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2017 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders bij Menzis

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ. - per 1 juli

Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ. - per 1 juli Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ - per 1 juli 2017 - versie: 31-05-2017 Inleiding Het aanvragen, machtigen en declareren van Mondzorg behandelingen voor patiënten in de Wet langdurige zorg wordt per

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ

Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ - per 1 juli 2017 - versie: 30-06-2017 Inleiding Het aanvragen, machtigen en declareren van Mondzorg behandelingen voor patiënten in

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 18-03-2014 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen Bijlage 1 Handleiding declareren eerstelijns psychologie 2013 EP 301 Eerstelijns psychologen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Reizigersvaccinaties 2017

Declaratieprotocol Reizigersvaccinaties 2017 Declaratieprotocol Reizigersvaccinaties 2017 Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Onder betaalbaarstelling wordt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ Declareren op klantniveau mei/juni 2010 1 Agenda Stand van zaken AW119 (Excel format) Declaratieproces AW319 (EI standaard) Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ QG301-QG302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 9-4-2013 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten C.R.C. Huizinga-Arp Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten Houten 013 9 De bekostiging van de zorg.1 Inleiding 10. Definitie van de zorg 10.3 De kosten van de zorg 10.4 De betalers van de zorg

Nadere informatie

Samen ketenprocessen verbeteren

Samen ketenprocessen verbeteren Samen ketenprocessen verbeteren Zeist, 30 november 2011 Opening Doelstelling van de informatiebijeenkomst: Ketenpartners integraal informeren over relevante ontwikkelingen voor 2012 die de uitvoering raken

Nadere informatie

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord Grip op declaraties in de langdurige zorg Case GGZ Noord-Holland Noord In 2015 is de ABWZ omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg en is het belangrijke deel van de extramurale zorg gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten

Wel de lusten, niet de lasten Wel de lusten, niet de lasten Wie is Infomedics Helpt zorgverleners en zorginstellingen met het zo efficiënt mogelijk incasseren van hun omzet verzekerde en niet verzekerde zorg. Opgericht in 2001, gevestigd

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Hét communicatiepunt in de zorg VECOZO. Hét digitale communicatiepunt in de zorg. Thema: In de dynamiek van veiligheid

Hét communicatiepunt in de zorg VECOZO. Hét digitale communicatiepunt in de zorg. Thema: In de dynamiek van veiligheid VECOZO Hét digitale communicatiepunt in de zorg Wat komt aan bod? Wie zijn we? Ontstaan Diensten Cijfers Ontwikkelingen Speerpunten Wie zijn we? Missie VECOZO speelt een belangrijke maatschappelijke rol

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE Dienstenvoucher biedt een oplossing voor zowel gemeenten, inwoners en zorgaanbieders als het gaat om de inzet van huishoudelijke hulp. Om de bezuiniging

Nadere informatie

ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE. Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014

ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE. Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014 ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014 Programma 13:00-13:10 uur 13:10-13:30 uur 13:30-13:45 uur 13:45-14:15 uur 14:15-14:30 uur 14:30-14.45 uur 14:45-15:00

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Handleiding declareren Diëtetiek

Handleiding declareren Diëtetiek Bijlage 2 Handleiding declareren Diëtetiek 2018-2020 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Aan Raden van Bestuur van ziekenfondsen, publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars en particuliere ziektekostenverzekeraars

Aan Raden van Bestuur van ziekenfondsen, publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars en particuliere ziektekostenverzekeraars Aan Raden van Bestuur en medische staven van algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra Aan Raden van Bestuur van ziekenfondsen, publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» «CM_PRACTICE_STREET» «CM_PRACTICE_NUMBER»«CM_PRACTICE_ EXTRA» «CM_PRACTICE_ZIPCODE» «CM_PRACTICE_CITY» Postbus 640 7500 AP ENSCHEDE www.menzis.nl/huisarts Zorgverlenernummer:

Nadere informatie

Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ

Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ Externe integratie Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ QG321-QG322 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 10-03-2104 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe integratie ONDERHANDEN WERK + MSZ ZH310/ZH311 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 14-02-2012 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

De bedoeling. Zorgverleningsproces. Ondersteunende processen. Zorgaanbieder. Client. Inkooporganisatie. Toeleidingteam. Backoffice Gemeente

De bedoeling. Zorgverleningsproces. Ondersteunende processen. Zorgaanbieder. Client. Inkooporganisatie. Toeleidingteam. Backoffice Gemeente Inrichting ICT De bedoeling Zorgverleningsproces Client Ondersteunende processen () Backoffice 2 Administratief proces Client Client Client Oriëntatie Aanvraag Beoordeling/ toelating afhandeling Evaluatie/

Nadere informatie

Controleplan Mondzorg 2015

Controleplan Mondzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 19-02-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Mondzorg 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Relatiedag softwareleveranciers 2014. Vertrouwen in de keten

Relatiedag softwareleveranciers 2014. Vertrouwen in de keten Relatiedag softwareleveranciers 2014 Vertrouwen in de keten Missie VECOZO Het verlagen van administratieve lasten in de zorg Visie VECOZO Samen met ketenpartners richten we onze dienstverlening optimaal

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Inhoud - Introductie istandaarden - Hoe werkt de Berichtenconverter? - Veelgestelde vragen Berichtenconverter istandaarden algemeen Beleid

Nadere informatie

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland Fraudeaanpak zorgverzekeraars 24

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Waarom Delen is Vermenigvuldigen? Wijzigingen in het zorglandschap Complexiteit van de keten neemt toe

Nadere informatie

Met Columbus al uw zorgdeclaraties in één format

Met Columbus al uw zorgdeclaraties in één format Met Columbus al uw zorgdeclaraties in één format It s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change (Charles Darwin) Van onzekerheid, zekerheid

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Beleidsvisie 2016-2018

Beleidsvisie 2016-2018 Beleidsvisie 2016-2018 Inhoud Missie Missie 2 Visie 3 Doelstellingen 4 Zorgkantoor DSW voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD). De missie van Zorgkantoor

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen.

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen. Hoofdstuk 1 Servicebureau instellen en gebruiken Declaraties naar verzekeraars en patiëntnota's kunt u laten afhandelen door een servicebureau zoals NotaCollect of Famed (ook wel geschreven als "NotaCollect"

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Erik Bellaard *WEGA Automatisering Melissa Gerdien Wijnbeek FootFit Foot and Body Care software

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2.

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Formulier wijzigingsverzoek Referentiesystemen

Formulier wijzigingsverzoek Referentiesystemen RfC AGB16005 Formulier wijzigingsverzoek Referentiesystemen Invulling door aanvrager Maximaal één wijzigingsverzoek per formulier Welk informatiesysteem betreft het? TOG IFM X AGB x AGBM UZOVI Gegevens

Nadere informatie

Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ...

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008.

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008. Aan: Betreft: Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo Afzender: Capgemini Datum: 26 november 2008 Inleiding Om inzicht te krijgen in het elektronisch

Nadere informatie

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2017 Apotheekhoudenden

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2017 Apotheekhoudenden a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2017 Apotheekhoudenden Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 inkoopbeleid...

Nadere informatie