Toekomstbeeld Declareren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstbeeld Declareren"

Transcriptie

1 Toekomstbeeld Declareren Tijd voor een nieuwe versnelling maart 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 3 3. Huidige situatie Doelstelling Algemeen beeld 4 4. Ontwikkelingen Marktwerking Financieel Rol van de cliënt Overige ontwikkelingen 7 5. Toekomstbeeld Algemeen beeld Optimalisatie Herontwerp Vervolgstappen 11 Bijlage 1. Betrokken partijen 13 Bijlage 2. Verbeterpunten 14 2

3 Toekomstbeeld Declareren 1. Inleiding Er is veel veranderd rond het declaratieverkeer, zo zorgde de declaratiecasus voor een snelle digitalisering van het grootste deel van de declaraties. Het doel, maximale integratie in het declaratieverkeer met een minimaal percentage uitval, is daarmee behaald. Nieuwe ontwikkelingen hebben echter ook zo hun effect op datzelfde declaratieverkeer. Denk aan differentiatie in de zorginkoop door zorgverzekeraars en verschuiving naar functionele bekostiging en prestatiebekostiging. Maar ook de toenemende behoefte aan betrokkenheid van verzekerden. Reden voor de zorgverzekeraars om te werken aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld van het declaratieproces. Dat toekomstbeeld geeft een richting aan, waaraan toekomstige ontwikkelingen getoetst kunnen worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat zorgverzekeraars het declaratieverkeer niet als onderscheidend beschouwen, het is verworden tot een ondersteunend proces dat zo uniform mogelijk wordt uitgevoerd. In hoofdstuk twee van dit document is het proces van de totstandkoming van dit toekomstbeeld geschetst. Hoofdstuk drie beschrijft de huidige beeldvorming van het declaratieproces. In hoofdstuk vier zijn relevante ontwikkelingen in de directe omgeving benoemd. Het toekomstbeeld declareren wordt in hoofdstuk vijf geschetst. 2. Verantwoording Het toekomstbeeld declareren is de gemeenschappelijke visie van de zorgverzekeraars op de toekomst van het declaratieproces. Allereerst zijn er gesprekken met een aantal zorgverzekeraars gevoerd. Daarin kwamen zaken aan de orde als de doelstelling van het declaratieproces, belangrijke ontwikkelingen en mogelijkheden voor administratieve lastenverlichting en de rolverdeling van betrokken (keten)partijen, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, verzekerden, VECOZO en servicebureaus. Maar ook de rol van andere betrokken partijen kwam aan de orde. Denk aan brancheorganisaties, softwareleveranciers en Vektis. De resultaten van de gesprekken zijn in een brede bijeenkomst van zorgverzekeraars gedeeld. Daaruit ontstond een eerste globaal toekomstbeeld. De juistheid en de richting hiervan zijn getoetst in klankbordbijeenkomsten met zorgbranches, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen zijn in deze bijeenkomsten de volgende vragen gesteld: Wat is uw algemene beeld ten aanzien van het huidige declaratieproces? Welke belangrijke ontwikkelingen (positief / negatief) beïnvloeden volgens u het declaratieproces? Welke structurele verbeterpunten wilt u in dit kader gezamenlijk met de verzekeraars oppakken? 3

4 3. Huidige situatie In dit hoofdstuk bespreken we de doelstelling van het declaratieverkeer en worden de beelden van de verschillende partijen van het huidig functioneren van het declaratieproces gepresenteerd. Door de partijen zijn tevens diverse specifieke voorbeelden ter verbetering van het huidige declaratieproces genoemd. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in bijlage Doelstelling De ketenpartijen hebben als doelstelling geformuleerd het declaratieproces het verantwoorden, controleren en betalen van zorg geleverd door zorgaanbieders - zo efficiënt en effectief mogelijk te maken, met minimale administratieve lasten voor alle ketenpartijen. Vertaald naar concrete doelen betekent dit: Het declaratieverkeer wordt (zo mogelijk) volledig digitaal ingericht; Het declaratieverkeer past daarbij externe integratiestandaarden toe; Ketenpartijen conformeren zich volledig aan vastgestelde bedrijfsregels. Waar mogelijk voorziet het declaratieverkeer ook in de informatiebehoefte van andere processen, waaronder de informatieverstrekking richting verzekerden. Zorgverzekeraars onderschrijven dat deze doelstelling het beste kan worden bereikt vanuit een gemeenschappelijk kader. Tevens wordt onderkend dat het declaratieverkeer hiermee niet als een onderscheidend instrument kan worden ingezet. 3.2 Algemeen beeld De ketenpartijen zijn op hoofdlijnen tevreden over het functioneren van het declaratieproces. Dit geeft dan ook geen aanleiding voor structurele veranderingen. Het declaratieproces wordt als efficiënt en effectief aangemerkt. Een belangrijk bijdrage hieraan vormt de beschikbaarheid van: gezamenlijke afspraken vertaald in bedrijfsregels en externe integratiestandaarden; gemeenschappelijke voorzieningen als referentiesystemen; een technische infrastructuur, zoals het elektronisch declaratieportaal van VECOZO. Het percentage digitale declaraties is daardoor hoog, met uitzondering van mondzorg en kleine zorgsoorten na. De kwaliteit van de declaraties is tevens goed, maar biedt nog wel ruimte voor 4

5 Toekomstbeeld Declareren verbetering. Dit kan onder meer worden bereikt door een verschuiving van de controles naar vóór in de keten, en een toenemend bewustzijn bij de ketenpartijen van de noodzaak van de kwaliteit van declaraties. Op een aantal onderwerpen blijkt verbetering mogelijk. Zorgverzekeraars De zorgverzekeraars vinden de verwerking van buitenlanddeclaraties, die veelal nog op papier worden aangeleverd, uitermate arbeidsintensief. Ontwikkeling op dit vlak verloopt langzaam terwijl juist hier voor de zorgverzekeraars flinke verbeteringen mogelijk zijn. Zorgbranches Volgens de zorgbranches is met name een uniforme uitvoering van gemaakte afspraken een belangrijk aandachtspunt, waaronder ook het gebruik van de externe integratiestandaard. In de dagelijkse praktijk ervaren zorgaanbieders hier de nodige verschillen in uitvoering door zorgverzekeraars. Verder is er behoefte aan een meer gelijkwaardige relatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars ervaren geen (financiële) pijn als het declaratieproces niet goed verloopt. De zorgaanbieder wel, want de declaratie wordt niet betaald. De hoge automatiseringsgraad van zorgverzekeraars speelt hierbij een belangrijke rol. Dit leidt tot een strikte goed/fout behandeling van declaraties, en daarmee tot een snelle afkeur. In relatie tot het onderhoud- en beheerproces is betrokkenheid van het zorgveld belangrijk voor een betere acceptatie. Tot slot merken de zorgbranches op dat het huidig proces zich grotendeels buiten het gezichtsveld van verzekerden afspeelt. Hierdoor krijgen verzekerden pas in een laat stadium inzicht in kosten, inclusief het aandeel vergoede zorg, de eigen bijdrage en het eigen risico. Softwareleveranciers Ook de softwareleveranciers vinden het declaratieproces op hoofdlijnen goed verlopen, maar zijn wel van mening dat het proces nog niet is afgemaakt. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op retourinformatie en het proces van crediteren. Deze twee onderdelen veroorzaken veel onduidelijkheid en daardoor extra werk. Essentieel is dat alle ketenpartijen gemaakte afspraken over de externe integratiestandaarden uniform naleven. Softwareleveranciers geven aan dat het onderhoud en beheerproces van de externe integratiestandaard verbeterd kan worden op het punt van structuur en betrokkenheid van de softwareleveranciers. De afstemming tussen partijen in algemene zin behoeft verbetering. Daarnaast heeft men met name, net als de zorgverzekeraars, moeite met de korte doorlooptijd van de implementatie van (wettelijke) veranderingen in processen en systemen. 5

6 4. Ontwikkelingen Het declaratieverkeer heeft te maken met trends en ontwikkelingen van buitenaf, die kansen of bedreigingen kunnen vormen voor het declaratieproces. Om optimaal te anticiperen, zijn de meest relevante ontwikkelingen geïnventariseerd en gecategoriseerd in een aantal belangrijke thema s. 4.1 Marktwerking Zorgverzekeraars zoeken binnen zorginkoop steeds meer manieren om zich te kunnen onderscheiden van andere zorgverzekeraars. Dit leidt tot specifieke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, die uiteindelijk afgewikkeld moeten worden via het declaratieverkeer. Dit heeft gevolgen voor de inhoud van declaratie- en retourberichten. De introductie van vrije prijzen in bepaalde zorgsectoren raakt ook het declaratieverkeer. Ten eerste is het de verwachting dat de introductie van vrije prijzen leidt tot een toenemende informatievraag vanuit zorgaanbieders en verzekerden. Doorgaans leidt de introductie van vrije prijzen bij een tekort aan zorgaanbod / keuzevrijheid ook tot een lagere contracteringsgraad. Binnen het zorgstelsel vindt een steeds verdere verschuiving plaats richting functionele bekostiging en prestatiebekostiging. Dit betekent dat de strikte scheiding tussen disciplines vervaagt en zorgaanbieders aan verbreding van hun dienstenpakket werken. Een ontwikkeling die in vele opzichten wordt gestimuleerd, maar voor zorgaanbieders ook betekent dat zij met de meerdere administratieve (bedrijfs)regels en meerdere externe integratiestandaarden te maken krijgen. 4.2 Financieel De huidige declaratiesystematiek maakt in een aantal gevallen gebruik van overname van het debiteurenrisico van een zorgaanbieder door zorgverzekeraars. Vanwege de toenemende financiële risico s en solvabiliteitseisen (kapitaalbeslag) is de inschatting van een groot aantal zorgverzekeraars dat dit op lange termijn onhoudbaar is. De houdbaarheid zal evenwel moeten worden afgezet tegen de kosten van alternatieven. Want met een eventuele afschaffing van de overname van het debiteurenrisico verdwijnt een (belangrijke) motivatie voor de zorgaanbieder om digitaal te declareren bij de zorgverzekeraar, hetgeen een kostenverhogend effect heeft. Ook 6

7 Toekomstbeeld Declareren zorgaanbieders zien het debiteurenrisico groter worden, omdat niet alles meer wordt vergoed en verschillende financieringsbronnen ontstaan. Een aantal verzekeraars is van mening dat aan de hand van een businesscase mogelijke alternatieven (bijv. gezamenlijk inrichten incassotraject) in beeld gebracht kunnen worden. De toename van het aantal financieringsbronnen van een zorgaanbieder versterkt deze ontwikkeling. Het wordt voor de zorgaanbieder steeds onaantrekkelijker om direct bij de zorgverzekeraar te declareren, omdat hier extra administratieve lasten door ontstaan. De zorgaanbieder moet bij de verzekerde het restant van de declaratie dat niet vergoed wordt, betaald zien te krijgen. Hoewel servicebureaus hier effectief op inspelen, door overname van het debiteurenrisico, zijn de meningen onder zorgverzekeraars over de toegevoegde waarde van deze bureaus verdeeld. 4.3 Rol van de cliënt De rol van de cliënt / verzekerde verandert en neemt in belang toe. Vanwege politieke besluitvorming om betaling en eigen risico van de verzekerde te laten stijgen, willen verzekerden steeds actiever worden geïnformeerd over de kosten van zorg (prestaties), de eigen bijdrage, het eigen risico en gedeclareerde zorgkosten. Hiermee wordt een groter kostenbewustzijn bij het verbruik van zorg in de hand gewerkt en worden drempels voor zorgconsumptie gecreëerd. Dit stelt hoge eisen aan informatievoorziening. Zeker daar waar een keuze met betrekking tot de kosten en kwaliteit aan de orde is. De verzekerde kan op verschillende manieren worden geïnformeerd over het verbruik van zorg en de kosten, dan wel vergoedingen van zorgprestaties. De inzet van mobiele technologieën voor persoonlijke omgevingen bieden hiervoor interessante opties. 4.4 Overige ontwikkelingen De komst van nieuwe betaaltechnieken (Google Wallet, ideal en Paypal) maken het mogelijk om in te spelen op nieuwe behoeften van verzekerden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voor een aantal zorgsoorten wordt op dit moment online / realtime declareren toegepast. Alle partijen verwachten dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten, maar alleen voor de zorgsoorten die zich hier voor lenen. Bijvoorbeeld voor zorg waarbij de zorgaanbieder al beschikt over een kassafunctie zoals bij brillen. Deze trend zet zich voort omdat het aansluit bij de behoefte van vermindering van debiteurenrisico voor zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder. 7

8 De hoge mate van automatisering van het declaratieverkeer heeft zorgverzekeraars ook kwetsbaarder gemaakt, omdat grote afdelingen declaratieverwerking zijn teruggebracht naar kleine efficiënte teams. Bij een significante vermindering van digitale declaraties rechtstreeks door zorgaanbieders wordt het inlossen van klantbeloftes ten aanzien van verwerkingstijden een uitdaging. De toegevoegde waarde van servicebureaus voor zorgverzekeraars kan toenemen als de zorgverzekeraar afspraken met hen maakt over digitale aanlevering. Er is een breed scala aan nieuwe technologische ontwikkelingen die aangewend kunnen worden voor declareren. Mobiele technologie op smartphones (zoals apps) kan worden ingezet in velerlei vormen, bijvoorbeeld bij informatievoorziening van ketenpartijen, of ter autorisatie van inning van eigen betalingen. Bovendien kan de inzet van technologie het mogelijk maken om de kwaliteit van de geleverde zorg sneller en beter te monitoren. 8

9 Toekomstbeeld Declareren 5. Toekomstbeeld Op basis van de schets van de huidige situatie en de relevante ontwikkelingen wordt in dit hoofdstuk uiteengezet op welke wijze naar de toekomst wordt gekeken. 5.1 Algemeen beeld De ketenpartijen zijn tevreden over het functioneren van het declaratieproces. Er is dan ook geen directe aanleiding voor het ingrijpend veranderen van het declaratieproces. De partijen onderkennen dat de huidige ontwikkelingen het digitale declaratieverkeer in de nabije toekomst onder druk gaan zetten. Hier moet dus op worden geanticipeerd. Ingrijpend aanpassen van het huidige declaratieproces is echter te kostbaar. Dit leidt tot de conclusie dat twee trajecten noodzakelijk zijn, namelijk: - Optimalisatie Afmaken van declaratiecasus - Herontwerp Opzet nieuw breed declaratieproces Traject Optimalisatie Afmaken van declaratiecasus Traject Herontwerp Opzet nieuw breed declaratieproces Figuur 1. Twee trajecten 5.2 Optimalisatie Partijen zijn van mening dat binnen het huidige declaratieproces voldoende mogelijkheden zijn voor verdere optimalisatie. Het gaat hierbij onder andere om: Het efficiënt betrekken van alle ketenpartijen in het onderhoud- en beheerproces; Het verbeteren van (het uniform gebruik van) de retourinformatie en de afrekenspecificatie; Het onderzoeken van de mogelijkheden voor de verwerking van buitenlanddeclaraties; Het doorontwikkelen van de referentiesystemen; Het uniformeren van het proces van crediteren/debiteren. In bijlage 2 is de volledige lijst met verbeterpunten opgenomen. 9

10 5.3 Herontwerp Het verdient de voorkeur om, separaat aan de verbetertrajecten van het huidige declaratieproces, een volledig nieuw declaratieproces uit te tekenen op basis van nieuwe technieken en technologieën. Het is namelijk de verwachting en ervaring dat voortborduren op bestaande processen en systemen remmend werkt bij het anticiperen op de ontwikkelingen. Huidige innovatieve toepassingen, zoals realtime declareren, zijn qua techniek niet toekomst vast. De eerste stap om te komen tot een compleet nieuw ontwerp van het declaratieproces is het in kaart brengen van alle functionele eisen en wensen (inclusief doelstellingen) van alle betrokken ketenpartijen, inclusief de verzekerden. Aan de hand hiervan kan het ontwerp verder worden ingevuld. Reikwijdte Bij het herontwerpen van het declaratieproces moet naar het geheel van het klantproces worden gekeken. Onderzoek naar de gewenste betrokkenheid van de verzekerde in het keuzeproces van een zorgaanbieder, tot aan de financiële afhandeling van zorg, moet zorgen voor betrokkenheid van de verzekerde. Per type zorg zal deze betrokkenheid verschillen. De financiële afhandeling moet zich bovendien niet beperken tot het verrichtingenniveau, maar moet ook andere vormen ondersteunen. Doelstelling De doelstelling van het nieuwe declaratieproces reikt verder dan maximale externe integratie met een minimaal percentage uitval. Het zal ook doelstellingen bevatten die gaan over de rol van de verzekerde en de mogelijkheden voor controle. Interactie Op basis van de inventarisatie van behoeften dient het nieuwe proces mogelijkheden te bieden voor interactie tussen de zorgverzekeraar, de zorgaanbieder en de verzekerde. Een aantal voorbeelden van de wensen: De verzekerde heeft behoefte aan inzicht in de vergoeding van de zorgverzekeraar en de eigen bijdrage op het moment dat hij bij de zorgaanbieder het keuzeproces doorloopt. De zorgverzekeraar wil van de zorgaanbieder bewijsmateriaal ontvangen dat de zorg daadwerkelijk aan de verzekerde is geleverd. De zorgverzekeraar wil inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Berichtenverkeer Het berichtenverkeer tussen de betrokken partijen dient eenvoudig en conform externe integratiestandaarden plaats te vinden. De berichten kennen een modulaire opbouw. Daardoor 10

11 Toekomstbeeld Declareren kunnen zorgaanbieders eenvoudiger meerdere zorgsoorten declareren. En de time to market voor het leveren en declareren van nieuwe zorgproducten snel kan plaatsvinden. Voor softwareleveranciers wordt het eenvoudiger om de software uit te breiden met nieuwe zorgsoorten. Specifieke declaratiekenmerken per soort zorg blijven noodzakelijk. Techniek Alle voorzieningen moeten tijd- en plaats onafhankelijk beschikbaar zijn. Daarbij dient authenticiteit en privacy van de gebruiker altijd gewaarborgd te zijn. Er wordt gebruik gemaakt van actuele technische standaarden, verwerking op basis van realtime en batchgewijze principes. Referentiesystemen Bestaande referentiesystemen blijven een belangrijke rol vervullen. Het doorontwikkelen is noodzakelijk, maar afbakening van de functie van referentiesystemen is essentieel. 5.4 Vervolgstappen en prioritering Voor het optimaliseren van het huidige declaratieproces is door zorgverzekeraars de onderstaande prioriteitstelling aangebracht. Voor het ontwerpen van het nieuwe declaratieproces is een nadere planvorming noodzakelijk. De volgende onderwerpen zijn inmiddels onderhanden: Inschrijving op Naam (ION): Niet alle mogelijkheden van het door huisartsen bijgehouden ION worden benut. De ketenpartijen bevestigen opnieuw de doelstelling en na het bepalen van de knelpunten wordt gekozen voor een oplossingsrichting. De doorlooptijd is een half jaar. Eigen bijdrage: Door het toenemen van het belang van de eigen bijdrage door verzekerden, krijgt de verzekeraar een steeds belangrijker rol in het eigen bijdrage-proces. Een inventarisatie van standpunten van de zorgverzekeraars moet uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke visie op de rol van de eigen bijdrage en de uitvoering. De doorlooptijd is een half jaar. Buitenlanddeclaratie: het uitwerken van nieuwe richtingen moet leiden tot een verlaging van de kosten en de arbeidsintensiviteit. In de ontwerpfase van een half jaar worden oplossingsrichtingen uitgewerkt. De implementatie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Referentiesystemen: Zorgverzekeraars zien mogelijkheden voor het uitbreiden van de functionaliteit en het verbeteren van de opzet van de referentiesystemen. In meerdere jaren worden gebruikers, doelstellingen en programma van eisen benoemd. Na een herontwerp van de referentiesystemen en een impactanalyse wordt het vervolg bepaald. 11

12 Voor het tweede kwartaal van 2013 staat gepland: Crediteren en debiteren: Met betrokken ketenpartijen worden doelstellingen en bedrijfsregels afgesproken voor het proces van crediteren en debiteren. Voor het derde kwartaal van 2013 staat gepland: Herontwerp: Er wordt in verschillende tussenstappen een volledig nieuw declaratieproces op basis van de laatste eisen en technologieën ontworpen. Belangrijke stappen zijn ideevorming, selectie en uitwerking ontwerp, waarna realisatie en implementatie volgt. De overige onderwerpen worden vanaf 2014 opgepakt. 12

13 Toekomstbeeld Declareren Bijlage 1. Betrokken partijen Gesprekspartners totstandkoming toekomstbeeld declareren: Vektis DSW VECOZO Achmea ONVZ UVIT CZ Fa-med Deelnemers brede bijeenkomsten toetsing Toekomstbeeld Declareren: ASR Ziektekosten NMT De Friesland KNGF Eno Zorgverzekeraar NVZ Achmea Zorg KNMP CZ SKB Winterswijk DSW Zorgverzekeraar LUMC Menzis NMT fencs ONVZ Zorgverzekeraar Fa-med Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Vektis VECOZO Infomedics Clearing House Apothekers Optitrade Convenient / Intramed Microbais Chipsoft Vertimart World of health Calculus-software isoft Nederland Promedico ICT B.V. PharmaPartners 13

14 Bijlage 2. Verbeterpunten In de bijeenkomsten is een aantal onderwerpen genoemd die ter verbetering opgepakt moeten worden. In deze bijlage worden deze onderwerpen kort uiteengezet. Door middel van een masterplan wordt inrichting gegeven aan verbeteringen van deze aandachtspunten. Rolverdeling betrokken partijen De huidige rolverdeling tussen de betrokken partijen wordt als ongelijk ervaren. Het zwaartepunt van de verdeling ligt bij de zorgverzekeraar, waardoor zij een te grote invloed hebben op (de inrichting van) het huidig declaratieproces. De betrokken partijen streven naar een meer gelijkwaardige relatie tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, waarbij ook de rol van softwareleveranciers meegenomen moet worden. Het structureel inrichten van een betere betrokkenheid van softwareleveranciers en zorgaanbieders in het onderhoud- en beheerproces van de externe integratiestandaard en de bedrijfsregels. Kwaliteit en eenduidigheid van retourinformatie Op dit moment bestaan er grote verschillen tussen de retourberichten aangeleverd door de zorgverzekeraars. Retourinformatie wordt niet eenduidig door zorgverzekeraars ingezet. De bedrijfsregels hiervoor kunnen worden verbeterd. Het gebrek aan eenduidigheid genereert daarmee extra werk bij de zorgaanbieders en softwareleveranciers. Zorgaanbieders en softwareleveranciers zijn daarnaast veel tijd kwijt met het analyseren van de inhoud van het retourbericht. De retourinformatie wordt op een te hoog niveau teruggekoppeld. Afrekenspecificatie Een uniforme afrekenspecificatie wordt gemist. Structurele oplossing voor eenduidige opzet van gegevens en uitvoering van de afrekenspecificatie is noodzakelijk. Zorgaanbieders missen structuur en eenduidigheid van de zorgverzekeraars, hetgeen in de uitvoering administratieve lasten oplevert. Crediteren en debiteren De zorgaanbieders en softwareleveranciers hebben behoefte aan duidelijke, eenduidige bedrijfsregels voor het proces van crediteren / debiteren. Buitenlanddeclaraties Zorgverzekeraars vinden de verwerking van buitenlanddeclaraties te arbeidsintensief. Ontwikkeling op dit gebied verloopt moeizaam vanwege afhankelijkheid van externe (buitenlandse) partijen. Behoefte tot actie op dit dossier om de verwerkingskosten substantieel te verlagen. Zorgverzekeraars zien aantal alternatieve mogelijkheden die een afweging vragen. 14

15 Toekomstbeeld Declareren Rol van referentiesystemen De referentiesystemen vormen de bouwstenen van het declaratieproces. Doorontwikkeling van de referentiesystemen is een vereiste. Modernisering van de AGB- en TOG-systemen is noodzakelijk. Functionaliteit is van grote toegevoegde waarde in de keten. Bij doorontwikkeling is het belangrijk rekening te houden met het uitgangspunt dat referentiesystemen ook bij een nieuw declaratieproces ingezet moet kunnen worden. Kwaliteitseisen aan systemen zorgverzekeraars idem als zorgaanbieders Voor de administratieve systemen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten gelijke kwaliteitseisen gelden. De administratieve systemen maken gebruik van verschillende bronsystemen. Hierdoor ontstaan onnodige verschillen en afkeur. Voor het declaratieproces ontbreken expliciete bedrijfsregels die aan de administratie van een zorgaanbieder worden gesteld. Gelijkstelling van de kwaliteitseisen houdt in dat in ieder geval de basisregistratie op orde moet zijn, en dat sluit aan bij de wens tot controles vóór in de keten. Inschrijving op Naam (ION) Op dit moment worden de mogelijkheden van het onder door huisartsen bijgehouden ION niet maximaal benut. De huidige werkwijze dient aangepast te worden om daadwerkelijk alle voordelen van deze toepassing ook te realiseren. Servicebureaus Indien gerichte afspraken met de servicebureaus (ingezet door zorgaanbieders) worden gemaakt, kan de toegevoegde waarde van het servicebureau in de keten worden vergroot. Tevens kan het servicebureau de terugloop van het digitaal declareren door zorgaanbieders rechtstreeks aan zorgverzekeraars opvangen, omdat het servicebureau de verbrokkeling van de financieringsbronnen kan opvangen. Het servicebureau kan de administratieve last hiervoor van de zorgaanbieder overnemen, waardoor de declaratie nog wel digitaal wordt ingediend bij de zorgverzekeraar. Eigen bijdrage De rol van de verzekeraar in het eigen bijdrageproces is onduidelijk. Door het toenemen van het belang van de eigen bijdrage door verzekerden, krijgt de verzekeraar een steeds belangrijkere, nadrukkelijkere rol in het eigen bijdrage proces. Het bepalen van het standpunt met betrekking tot deze rol en de wijze van uitvoering is een belangrijke beleidsmatige vraag. 15

16 Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Afdeling Verzekeringen & Uitvoering Sparrenheuvel 16 Postbus 520, 3700 AM Zeist T E W

Visie op controles in de keten

Visie op controles in de keten Visie op controles in de keten 2-3 Visie op controles in de keten Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling van programmaplan en project 4 1.2 Subdoelstellingen 6 1.3 Uitgangspunten 8 1.4 Reikwijdte

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Generiek draaiboek Versie EI-standaard: n.v.t. Generiek Draaiboek Testen [GDT] Uitgave document: 3, 05-05-2011 Kenmerk: EI-DECL_GDTu3.pdf Uitgave Deze uitgave van het generiek

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011.

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Versie: 1.5 Datum: 26 januari 2010 Auteurs: Hans Oosterkamp Johan Ulenkate Truus Vernhout Eva

Nadere informatie

VWS Programma Trekkingsrecht PGB TWEEDE DEELRAPPORTAGE CONTRA-EXPERTISE OP PLAN TECHNISCHE VERSTEVIGING

VWS Programma Trekkingsrecht PGB TWEEDE DEELRAPPORTAGE CONTRA-EXPERTISE OP PLAN TECHNISCHE VERSTEVIGING VWS Programma Trekkingsrecht PGB TWEEDE DEELRAPPORTAGE CONTRA-EXPERTISE OP PLAN TECHNISCHE VERSTEVIGING Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Project 115026 Versie 1.0

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces December 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond en context van deze rapportage 2 1.2 Benadering, positionering en rol van IKCD

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014

Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie van de werkgroep Schadejaar- Kalenderjaar; vastgesteld door het NBA-platform Zorg in control 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaard: 3.2, 01-05-2007 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave document:

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Organisatie DBCsystematiek

Organisatie DBCsystematiek Advies Organisatie DBCsystematiek Scheiden van publieke en private taken en verantwoordelijkheden: model voor 2015 maart 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 828 Fraudebestrijding in de zorg Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eindrapportage roadmap fase II Opbrengsten publiek-private tafels

Eindrapportage roadmap fase II Opbrengsten publiek-private tafels Oktober 2014 Het Doorbraakproject is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven

Nadere informatie