* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013."

Transcriptie

1 Datum: 20 februari 2014 Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen - Secretaris Raad van Bestuur T: I: Totale winst 13% lager op 12,3 mln als gevolg van reorganisatielast ca. 8 mln bruto; exclusief reorganisatielast bedraagt de totale winst 18 mln, een stijging van ruim 25% Bancair resultaat op 12,8 mln circa 10% hoger dan in 2012, operationele winst een derde lager voornamelijk als gevolg van de lage marktrente Omzet fractioneel lager mede als gevolg van 14% lagere rente-inkomsten. Assets under Administration in 2013 met 7% gestegen naar 325 mrd Operationele bedrijfslasten (excl. niet-operationele posten waaronder reorganisatielast) 3,5% lager ten opzichte van 2012 BIS-ratio gestegen naar gemiddeld 23% (2012: 21%); leverage ratio per eind 2013 ruim boven 5% Dividendvoorstel over 2013 onveranderd op 0,64 per aandeel, hetgeen een pay out ratio van ruim 75% betekent Overzicht kerncijfers * Mutatie Winst 12,3 mln 14,2 mln -13% Bancair resultaat 12,8 mln 11,6 mln 10% Operationele winst 4,8 mln 7,2 mln -33% Baten 114,2 mln 117,7 mln -3% Assets under Administration 325 mrd 303 mrd 7% Winst per aandeel 0,84 0,97-13% Dividend per aandeel 0,64 0,64 0% BIS-ratio (ultimo) 29% 23% BIS-ratio (gemiddeld) 23% 21%

2 Quote van de voorzitter "KAS BANK heeft in 2013 in een nog altijd instabiele markt naar behoren gepresteerd, " zegt Albert Röell, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK. Onze positie in de institutionele markt verbetert jaarlijks, zowel in groei van de Assets under Administration, die met 7% groeiden naar 325 mrd, als in de waardering voor de hoogwaardige dienstverlening rondom risicobeheer en transparante rapportages. Het herstel van de Europese bankensector vordert evenwel langzaam, hetgeen tot gevolg heeft dat de ECB de rente zo laag mogelijk houdt en nog immer veel liquiditeit tegen weinig marge in de markt zet. Hierdoor kan KAS BANK op haar surplus aan liquiditeit niet de normale vergoeding behalen, hetgeen de winstmarge onder druk zet. Voor de komende jaren wordt geen verandering verwacht in deze situatie. Daarom hebben wij in de tweede helft van 2013 besloten tot een aanvullende reorganisatie, die de kosten structureel zal terugbrengen. In 2013 hebben wij daarmee een begin gemaakt door een van onze Amsterdamse kantoren te verkopen en daarnaast door een reorganisatielast van ca. 8 miljoen op te nemen in de resultaten over " Algemeen 2013 kan in Europese termen als een overgangsjaar worden bestempeld. De Eurocrisis lijkt te zijn bezworen, maar het is nog veel te vroeg om vast te stellen dat Europa en de bankensector daarbinnen volledig hersteld zijn. Het vertrouwen in de sector is nog altijd broos, onder andere blijkend uit het nog immer vrijwel volledig ontbreken van een interbancaire markt. Een voor KAS BANK daarbij gunstige ontwikkeling is dat financiële markten steeds meer terugvallen op onderpandsgedreven transacties. Als custodian is de bank als vanouds ervaren op dergelijk laag risico transacties en treedt dus in toenemende mate op als intermediair voor haar institutionele klanten. Met de komst van EMIR zal vanaf 2014 ook voor de derivatenmarkten de noodzaak tot dagelijks onderpand en deugdelijke onderpandregistratie een wettelijke verplichting worden. KAS BANK speelt hierbij voor de institutionele markt een belangrijke rol als marktleider in de Nederlandse markt. De komst van AIFMD in 2013 verplicht beleggingsfondsen om separaat van de administrateur van het fonds een lokale bewaarder aan te stellen die onafhankelijk toeziet op deze fondsen. Dit betekent dat KAS BANK in haar kernmarkten Nederland, UK en Duitsland haar rol als effectenspecialist verder kan uitbouwen. Vooral in Nederland, waar de Wge een sterk juridisch fundament vormt, is het vanuit risicoperspectief voor institutionele partijen belangrijk om de zogenaamde bewaarketen zo dicht mogelijk in Nederland te houden om daarmee te voorkomen dat in geval van sterke onrust op de financiële markten bezittingen van bijvoorbeeld pensioenfondsen in het buitenland onverhoopt geblokkeerd kunnen worden. De samenwerking met dwpbank is in 2013 conform planning en budget verlopen. De voorbereidingen voor de outsourcing van een aantal backoffice functies zijn goed onderweg. Hoewel KAS BANK de Assets under Administration in Duitsland nog niet significant heeft uitgebreid verlenen wij voor een aantal Duitse partijen inmiddels onderdelen van de wholesale dienstverlening. Daarnaast hebben dwpbank en KAS BANK in september 2013 de joint venture

3 Secpoint gelanceerd, die zich in eerste instantie richt op retail processing voor banken in Nederland. In de jaren zullen de Basel III regels ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit van toepassing worden op KAS BANK. Ook onder deze zwaardere regels zullen de solvabiliteits- en liquiditeitsratio s van KAS BANK zich ruimschoots boven het minimumniveau bevinden. Door de verkoop van een van onze kantoren steeg de zogenaamde tier 1 ratio - de kernratio die de sterkste vorm van kapitaal meet - naar 28% over 2013, een stijging met 6 procentpunten ten opzichte van De BIS-ratio - de ratio die het totale kapitaal ten opzichte van de risicogewogen activa meet - behoorde eind 2013 met 29% tot de sterkste in de gehele markt. De leverage ratio van KAS BANK bedroeg eind 2013 ruim 5%. Dividendvoorstel KAS BANK zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een slotdividend over 2013 in contanten voorstellen van 0,31 per gewoon aandeel KAS BANK. Als interim dividend over 2013 is reeds 0,33 per gewoon aandeel uitgekeerd. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van het onder normale marktomstandigheden uit te keren dividend van 60-80% van de totale winst. Gegeven de ontwikkelingen in de financiële sector en het belang van een sterke kapitaalspositie zullen wij deze doelstelling op jaarbasis bezien. Resultaatverwachting 2014 KAS BANK verwacht in 2014 geen verbetering van de marktrente, hetgeen met zich meebrengt dat de marktomstandigheden in 2014 niet bepaald eenvoudig zullen zijn. Als gevolg van de reorganisatie die wij in de tweede helft van 2013 hebben ingezet, verwachten wij dat het operationele resultaat structureel zal verbeteren. Over het totaalresultaat kunnen wij gezien de voortdurende onzekerheid in de markt geen uitspraken doen. Wij herhalen het streven van de bank om gemeten over de langere termijn te voldoen aan de externe doelstellingen die wij ons gesteld hebben. Financiële doelstellingen Norm * Schaar** 3% -5,8% 2,7% Efficiency ratio** 70-77% 89,3% 84,3% Rentabiliteit eigen vermogen*** 10-jrs rente + 5-8% 6,3% 7,9% Groei winst per aandeel >8% -13% 59% Dividend pay-out 60-80% 75% 66% Solvabiliteit (gem.) BIS-ratio 16% 23% 21% ** Exclusief bijzondere waardeverminderingen. *** 10-jaars rente 2013: 1,8%, 2012: 2,2%

4 Resultaatontwikkeling In miljoenen euro's * verschil % Resultaat 12,3 14,2-1,9-13% Niet-operationele baten en lasten -0,5 2,6-3,1-119% Bancair resultaat 12,8 11,6 1,2 10% Verkopen uit portefeuille voor verkoop beschikbaar - obligaties 8,0 4,4 3,6 82% Operationeel resultaat 4,8 7,2-2,4-33% De winst is in 2013 met 13% afgenomen tot 12,3 miljoen (2012: 14,2 miljoen), het bancair resultaat is toegenomen met 10% tot 12,8 miljoen (2012: 11,6 miljoen). De operationele winst is met 33% gedaald tot 4,8 miljoen (2012: 7,2 miljoen). De positieve impact van de groei van de Assets under Administration, client wins en stijgende transactievolumes kon de negatieve impact van de blijvend lage rente en de prijsdruk niet voldoende compenseren. De totale baten zijn met 3% gedaald naar 114,2 miljoen (2012: 117,7 miljoen). De belangrijkste veroorzakers van de daling waren de rentebaten met een daling van 14% tot 21,2 miljoen (2012: 24,6 miljoen) en de provisiebaten met een daling van 3% tot 67,3 miljoen (2012: 69,7 miljoen). Het resultaat beleggingen was in 2013 ruim 6 miljoen hoger dan in 2012 (2013: 21,9 miljoen; 2012: 15,9 miljoen), vooral door de verkoop van effecten uit de beleggingsportefeuille en waardestijgingen van perpetuals. De totale bedrijfslasten stegen met 3% naar 101,8 miljoen (2012: 98,5 miljoen), vooral veroorzaakt door niet-operationele posten. Zonder deze niet-operationele kosten zouden de operationele bedrijfslasten dalen met 4% tot 93,7 miljoen (2012: 97,1 miljoen). De totale impact van niet-operationele posten op het nettoresultaat was -0,5 miljoen (2012: 2,6 miljoen). Het betrof met name verkopen en waardemutaties van effecten uit de beleggingsportefeuille, (terugname van) bijzondere waardeverminderingen en HR-gerelateerde posten (versobering pensioenregeling en reorganisaties). In overeenstemming met IFRS is het grootste deel van de verkoopwinst van het pand Spuistraat direct verantwoord in het eigen vermogen. De verkoopwinst was hoger dan de herwaarderingsreserve, waardoor het meerdere ( 0,9 miljoen) wel via het resultaat is verantwoord. Het rendement op het eigen vermogen bedraagt in ,3% (2012: 7,9%) en de efficiency ratio bedraagt 89% in 2013 en 84% in Solvabiliteit Het lage risicoprofiel van KAS BANK komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de balans en de hoge solvabiliteitsratio. In 2013 was de gemiddelde BIS-ratio gelijk aan 23% (2012: 21%). Per ultimo 2013 is de BIS-ratio 29% (ultimo 2012: 23%) en de tier 1 ratio 28% (ultimo 2012: 22%).

5 Vanaf 2014 moet KAS BANK voldoen aan enkele van de nieuwe Basel-vereisten (Basel III). Per ultimo jaar 2013 zou de solvabiliteitsratio onder Basel III 27% zijn en de leverage ratio (kapitaal versus activa) 5%. Baten De baten daalden in 2013 met 3% tot 114,2 miljoen (2012: 117,7 miljoen). Lagere rente- en provisiebaten werden deels gecompenseerd door een hoger resultaat beleggingen Verdeling baten In miljoenen euro's verschil % Rente 21,2 24,6-3,4-14% Provisie 67,3 69,7-2,4-3% Resultaat beleggingen 21,9 15,9 6,0 38% Resultaat deelnemingen en joint ventures 1,0-1,0 100% Overige baten 2,9 7,6-4,7-62% Totaal baten 114,2 117,7-3,5-3% De renteopbrengst daalde met 14% tot 21,2 miljoen (2012: 24,6 miljoen) door lagere marges als gevolg van de gedaalde korte Euro markt rente. De provisiebaten daalden met 3% tot 67,3 miljoen (2012: 69,7 miljoen). Verdeling provisie-inkomsten In miljoenen euro's verschil % Asset Servicing 29,1 30,0-0,9-3% Transaction Servicing 23,9 23,3 0,6 3% Treasury 14,3 16,4-2,1-13% Totaal provisies 67,3 69,7-2,4-3% De provisiebaten uit Asset Servicing (voornamelijk Custody and Investment Management Services) daalden met 3% tot 29,1 miljoen (2012: 30,0 miljoen). De daling werd veroorzaakt door het afbouwen van de KAG activiteiten in Duitsland. De stijging van de Assets under Administration en client wins compenseerden de druk op de tarieven. De Assets under Administration stegen met 7% naar 325 miljard (2012: 303 miljard), vooral veroorzaakt door client wins. De stijging van 3% in de provisiebaten uit hoofde van Transaction Servicing (voornamelijk clearing en settlement van (niet-) beursgenoteerde financiële instrumenten) tot 23,9 miljoen (2012: 23,3 miljoen) is het gevolg van hogere volumes en client wins. De Treasury-inkomsten daalden met 13% tot 14,3 miljoen (2012: 16,4 miljoen) vooral door het overvloed aan liquiditeiten waardoor de prijzen in de securities lending markt onder druk staan.

6 Samenstelling resultaat beleggingen In miljoenen euro's verschil % Handel - vreemde valuta transacties 9,7 10,4-0,7-7% Handel - effecten en afgeleide financiële 0,7 0,6 0,1 17% instrumenten Beleggingen - beleggingsportefeuille 11,5 4,9 6,6 135% Totaal resultaat beleggingen 21,9 15,9 6,0 38% De grootste component van het resultaat beleggingen bestaat uit cliënt gedreven vreemde valuta transacties, deze component is met 9,7 miljoen in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 (2012: 10,4 miljoen). De stijging van het resultaat beleggingen wordt verklaard door de koersstijgingen van een aantal obligaties waarop in 2008 bijzondere waardeverminderingen zijn toegepast en een hoger handelsresultaat op effecten en derivaten Operationele bedrijfslasten In miljoenen euro's * verschil % Personeel 68,0 64,3 3,7 6% Huisvesting 4,1 3,5 0,6 17% Automatisering 16,4 16,1 0,3 2% Algemene kosten 8,6 8,8-0,2-2% Afschrijvingen 4,9 6,5-1,6-25% Totaal operationele bedrijfslasten 102,0 99,2 2,8 3% Bijzondere waardeverminderingen -0,2-0,7 0,5-71% Totaal bedrijfslasten 101,8 98,5 3,3 3% De operationele bedrijfslasten (excl. bijzondere waardeverminderingen, maar inclusief de eenmalige additionele kosten voor de partnership met dwpbank) stegen in 2013 met 3% tot 102,0 miljoen (2012: 99,2 miljoen). De stijging van de huisvestingskosten vloeit vooral voort uit de verhuizing van twee naar één kantoorpand. De personeelskosten stegen met 6% tot 68,0 miljoen (2012: 64,3 miljoen). Zonder bijzondere niet-operationele posten daalden de personeelskosten met 4%. Bijzondere nietoperationele posten betreft voornamelijk de kosten samenhangend met de reorganisatie ( 7,7 miljoen). Het positieve effect op het resultaat van de versobering van de pensioenregeling met ingang van 1 januari 2014 was 5,3 miljoen. Bijzondere waardeverminderingen De bijzondere waardeverminderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op (de terugname van) kredietvoorzieningen en bijzondere waardeverminderingen als gevolg van het stopzetten van de KAG-activiteiten in Duitsland in Per saldo bedraagt het positieve

7 effect op het resultaat van de bijzondere waardeverminderingen in ,2 miljoen (in 2012: positief 0,7 miljoen). Belastingen De belastingdruk van 0% (2012: 26%) is het gevolg van fiscale faciliteiten rondom de verkoop van het pand en de verkoop van ons belang in LCH.Clearnet en de liquidatie van onze Duitse dochtermaatschappijen. Kwaliteit beleggingsportefeuille In onderstaande tabel zijn de effecten opgenomen van de Beleggingsportefeuille voor verkoop beschikbaar, de Beleggingen tegen reële waarde met waardemutaties door het resultaat en de Beleggingen die tot einde looptijd worden aangehouden, weergegeven naar credit rating (Moody s Investor Services). In miljoenen euro's 31 december 2013 Risicogewogen waarde van de activa Procentuele verdeling 31 december 2012 Procentuele verdeling Aaa - Aa % % A1 - A3 59 5% 60 6% Baa1 - Baa % 92 8% Ba1 - Ba3 59 5% 13 1% Aandelen 2 0% 6 1% Totaal % % 31 december december 2012* Risicogewogen Risicogewogen In miljoenen euro's Boekwaarde waarde Boekwaarde waarde Bankiers 278,4 54, ,7 221,5 Kredieten 545,4 71, ,8 39,0 Reverse repurchase agreements 1.403,7 0,0 582,1 0,1 Afgeleide financiële instrumenten 149,9 33,4 258,1 29,3 Financiële activa tegen reële waarde met waardemutaties door het resultaat 97,8-50,4 - Beleggingen voor verkoop beschikbaar 990,5 185, ,6 148,0 Beleggingen tot einde looptijd aangehouden 10,4-10,6 - Overige activa 314,1 72,2 475,3 68, ,2 417, ,6 507,0 Overig risico 53,5 298,0 37,5 260,3 Totaal risicogewogen waarde van het krediet 715,1 767,3 Kapitaal en ratio's gebaseerd op Bazel II 31 december december 2012* In miljoenen euro's Kapitaal Ratio Kapitaal Ratio Tier 1 199,6 28% 168,3 22% Tier 2 4,1 11,4 Total BIS 203,7 29% 179,7 23%

8 Het lage risicoprofiel van KAS BANK wordt weerspiegeld in de in 2013 onveranderd hoge solvabiliteitsratio. De gemiddelde BIS-ratio was in 2013 gelijk aan 23% (2012: 21%). De stijging van de BIS-ratio per ultimo 2013 (29%) ten opzichte van ultimo 2012 (23%) wordt vooral veroorzaakt door een toename van het toetsingsvermogen. Liquiditeit In deze tabel worden voor de financiële activa de niet-verdisconteerde kasstromen weergegeven op basis van de contractuele vervaldatum (exclusief aandelen). Vervalkalender per 31 december 2013 In procenten Direct mnd jaar jaar jaar toepassing Totaal Bankiers, kredieten en overige financiële activa 34% 60% 2% 3% 1% 0% 101% Beleggingen voor verkoop beschikbaar 0% 10% 9% 48% 33% 0% 100% Totaal financiële activa 24% 46% 4% 16% 10% 0% 100% Vervalkalender per 31 december 2012 In procenten Looptijd niet van Direct mnd jaar jaar jaar toepassing Totaal Bankiers, kredieten en overige financiële activa 78% 19% 1% 2% 0% 0% 100% Beleggingen voor verkoop beschikbaar 0% 8% 10% 68% 13% 1% 100% Totaal financiële activa 62% 17% 2% 16% 3% 0% 100% < = 3 < = 3 < = 1 < = 1 < = 5 < = 5 > 5 > 5 Looptijd niet van De hoge mate van liquiditeit komt tot uiting in het feit dat per ultimo % van de uitzettingen een looptijd heeft van maximaal 3 maanden (ultimo 2012: 79%). In het vierde kwartaal 2013 bedroeg het gemiddelde liquiditeitssurplus op basis van de Wet op het financieel toezicht 1,1 miljard (vierde kwartaal 2012: 1,5 miljard). De cijfers uit dit persbericht zijn niet door de externe accountant gecontroleerd. Bijlagen: Geconsolideerde balans / Geconsolideerde winst- en verliesrekening Profiel KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. is de onafhankelijke Europese specialist in effectendienstverlening en risico- en rapportagediensten aan professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld. De strategie van KAS BANK berust op pure play. Dit onderstreept de volledige neutraliteit en onafhankelijkheid van KAS BANK. Een laag risicoprofiel vormt een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Het lage risicoprofiel wordt tevens weerspiegeld in de kwaliteit van de balans en een hoge solvabiliteitsratio. KAS BANK, opgericht in 1806, staat genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam. Als Europees bedrijf met een sterke internationale uitstraling zijn wij gevestigd in Amsterdam, Londen en Wiesbaden.

9 Bijlagen Geconsolideerde balans In duizenden euro's 31 december december 2012* 1 januari 2012* Activa Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank Bankiers Kredieten Reverse repurchase agreements Afgeleide financiële instrumenten Beleggingen tegen reële waarde met waardemutaties door de winst- en verliesrekening Beleggingen voor verkoop beschikbaar Beleggingen tot einde looptijd aangehouden Deelnemingen en joint ventures Acute belastingvorderingen Overige activa Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Immateriële activa Uitgestelde belastingvorderingen Activa aangehouden voor verkoop Totaal activa Passiva Bankiers Toevertrouwde middelen Repurchase agreements Afgeleide financiële instrumenten Financiële verplichtingen tegen reële waarde met waardemutaties door de winst- en verliesrekening Acute belastingverplichtingen Overige schulden Uitgestelde belastingverplichtingen Totaal verplichtingen Aandelenkapitaal Reserve ingekochte eigen aandelen Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves (inclusief onverdeeld resultaat) Totaal eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van KAS BANK Minderheidsbelang Totaal eigen vermogen Totaal passiva Voorwaardelijke verplichtingen Onherroepelijke faciliteiten

10 Geconsolideerde winst- en verliesrekening In duizenden euro's * Baten Rentebaten Rentelasten Rente Provisiebaten Provisielasten Provisie Beleggingen tegen reële waarde met waardemutaties door de winst- en verliesrekening Beleggingen voor verkoop beschikbaar Aandeel in het resultaat van deelnemingen en joint ventures Overige baten Totaal baten Bedrijfslasten Personeelskosten Andere beheerskosten Afschrijvingen Bijzondere waardeverminderingen Totaal bedrijfslasten Resultaat over de verslagperiode voor belastingen Belastingen Resultaat over de verslagperiode Toekomend aan: Aandeelhouders van KAS BANK Minderheidsbelang Resultaat per aandeel - gewoon (in euro's) 0,84 0,97 - verwaterd (in euro's) 0,83 0,96

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: I:

2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: I: PERSBERICHT voor meer informatie: 2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com FINANCIËLE MARKTEN BEÏNVLOEDEN RESULTAAT Commercieel en strategisch

Nadere informatie

Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten

Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten Datum: 19 februari 2015 Voor informatie: Mark Stoffels T: +31 20 557 57 93 I: www.kasbank.com Sterke verbetering van het operationele resultaat (+29%); stijging totale winst tot EUR 24,3 miljoen (2013:

Nadere informatie

Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen)

Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen) Datum: 28 augustus 2014 Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen - Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen)

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd

Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd PERSBERICHT voor meer informatie: 3 maart 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd

Nadere informatie

Persbericht. Overzicht kerncijfers

Persbericht. Overzicht kerncijfers Datum: 27 augustus Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Resultaatgroei met 20%, exclusief eenmalige posten, tot EUR 8,3 miljoen (H1

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Assets under Administration (AuA) met 8% gestegen tot EUR 500 miljard (Q4 2015: EUR 460 miljard)

Assets under Administration (AuA) met 8% gestegen tot EUR 500 miljard (Q4 2015: EUR 460 miljard) Datum: 25 augustus Contact: R.W. Dieker Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank.com Teleurstellende daling van netto resultaat met 89% tot EUR 0,9 miljoen (H1 2015: EUR 8,3 miljoen);

Nadere informatie

Remko Dieker Secretaris van de Raad van Bestuur T: I:

Remko Dieker Secretaris van de Raad van Bestuur T: I: Datum: 2 Maart 2017 Contact: Remko Dieker Secretaris van de Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank.com Netto operationeel resultaat in 2016 is EUR 8,2 miljoen (H2: EUR 7,3 miljoen en H1: EUR

Nadere informatie

KAS BANK Persbericht. Overzicht kerncijfers. Datum: 25 februari 2016. Remko Dieker Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank.

KAS BANK Persbericht. Overzicht kerncijfers. Datum: 25 februari 2016. Remko Dieker Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank. Datum: 25 februari 2016 Voor informatie: Remko Dieker Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank.com Netto operationeel resultaat (exclusief incidentele posten) steeg met 18% tot 15,4

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

JAARCIJFERS 2008, UPDATE Q1 2009: WEATHERING THE STORM. Algemene Vergadering van Aandeelhouders AMSTERDAM, 22 APRIL 2009

JAARCIJFERS 2008, UPDATE Q1 2009: WEATHERING THE STORM. Algemene Vergadering van Aandeelhouders AMSTERDAM, 22 APRIL 2009 JAARCIJFERS 2008, UPDATE Q1 2009: WEATHERING THE STORM Algemene Vergadering van Aandeelhouders AMSTERDAM, 22 APRIL 2009 AGENDA Kernpunten, financiële doelstellingen, kernratio s Resultaten 2008 Update

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat PERSBERI CHT JAARC IJFERS 2 0 15 Nettowinst BNG Bank EUR 226 miljoen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl - Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22% - Scherpere tarieven

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Samenvatting. Financieel Jaarverslag 2011

Samenvatting. Financieel Jaarverslag 2011 Samenvatting Financieel Jaarverslag 2011 Profiel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare, eigentijdse bank en expert in het financieren

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

2016, een jaar met twee gezichten

2016, een jaar met twee gezichten Activiteitenverslag 2016 2016, een jaar met twee gezichten Na de lancering van de nieuwe naam in oktober 2015 werd snel duidelijk dat Nagelmackers een sterk merk blijft voor de Belgische markt. Een sterk

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 Uden, 14 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN PERSBERICHT s-hertogenbosch, 22 augustus 2003 WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN Nettowinst eerste helft 2003 van 51,2 miljoen naar 53,3 miljoen (+4,1%) Winst per gewoon aandeel van 1,71 naar 1,77 (+3,5%)

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2017

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2017 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2017 Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 5 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Geconsolideerde tussentijdse

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

JAARCIJFERS Continuing Growth ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AMSTERDAM, 23 APRIL 2008

JAARCIJFERS Continuing Growth ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AMSTERDAM, 23 APRIL 2008 JAARCIJFERS 2007 Continuing Growth ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AMSTERDAM, 23 APRIL 2008 012 AGENDA Kernpunten, financiële doelstellingen Update strategie: pure play Resultaten 2007 KERNPUNTEN

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FRACTIONELE OMZETSTIJGING, NEGATIEVE VALUTA-EFFECTEN, STERK HOGER NETTO RESULTAAT. Omzet 66,0 miljoen (2012/2013: 65,9 miljoen) Bedrijfsresultaat 5,4 miljoen (2012/2013: 4,9

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening in duizenden euro s Algemeen De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Conform

Nadere informatie

NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN

NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2016 bedroeg 871 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel)

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) s-hertogenbosch, 10 maart 2016 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac)

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers

Persbericht. Jaarcijfers Persbericht Jaarcijfers 2016 Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie