Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten"

Transcriptie

1 Datum: 19 februari 2015 Voor informatie: Mark Stoffels T: I: Sterke verbetering van het operationele resultaat (+29%); stijging totale winst tot EUR 24,3 miljoen (2013: EUR 12,3 miljoen) in belangrijke mate door compensatie dwpbank Assets under Administration met 37% gestegen naar EUR 451 miljard (2013: EUR 329 miljard); AIFMD-regelgeving leidt tot aanvullende groei in bewaarbedrijf van ruim EUR 30 miljard Totale baten met 6% gestegen, operationele baten 8% lager door minder verkopen uit de beleggingsportefeuille, druk op marges en het liquiditeitsbeleid van de ECB Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten Solvabiliteit, ook onder nieuwe kapitaalsnormen, onveranderd sterk op gemiddeld 24% (2013: 23%) Dividend gehandhaafd op EUR 0,64 (2013: EUR 0,64) Overzicht kerncijfers (in euro) Verschil Resultaat 24,3 miljoen 12,3 miljoen 97% Operationeel resultaat 11,5 miljoen 8,9 miljoen 29% Baten 120,7 miljoen 114,2 miljoen 6% Assets under Administration 451 miljard 329 miljard 37% Winst per aandeel 1,65 0,84 94% Dividend per aandeel 0,64 0,64 Kapitaalratio (gemiddeld) 24% 23% Quote van de voorzitter De Europese economie herstelt zich langzamer dan verwacht, zegt Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur van KAS BANK. De marktomstandigheden blijven lastig en eventueel herstel is broos. Door de liquiditeit verruimende maatregelen van de Europese Centrale Bank is een beweging gaande richting structurele negatieve rentes, zowel in euro als niet-euro landen. Daarom is het des te verheugender dat 1

2 het operationeel resultaat in 2014 flink is gestegen. Hoewel het grotendeels stopzetten van onze Europese samenwerking met dwpbank niet onze keuze was, stelt de ontvangen compensatie ons in staat om structureel te investeren in onze operationele processen en in verdere productontwikkeling. Dit voortdurende verbeteringsproces stelt ons in staat om onze unieke ondersteunende rol op het gebied van administratie, bewaarneming en onafhankelijke rapportages voor onze klanten te versterken. Met name in het segment pensioenfondsen groeide ons aandeel in zowel vermogen als baten. Algemeen De aanscherping van de strategie door de focus te richten op vier kernsegmenten pensioenfondsen, verzekeraars, fondsen en wealth managers - slaat aan. Over de volle breedte is het aantal klanten netto gegroeid, met vooral een toename van het aantal Nederlandse pensioenfondsen. De Assets under Administration bedragen nu EUR 451 miljard, KAS BANK bewaart daarmee het pensioen voor circa 3 miljoen mensen. Internationaal vinden wij erkenning voor onze aangescherpte strategie. In november ontvingen wij van een onafhankelijke vakjury twee belangrijke Awards: Pension Fund Custodian of the Year en Custodian of the Year-Benelux. Onze recente campagne rondom The Custodian Principles ( zorgt ervoor dat wij onze naamsbekendheid en vooral ook onze unieke positionering in onze drie kernmarkten nog verder kunnen uitbouwen. De groei in onze dienstverlening komt voor een belangrijk deel voort uit de producten waarmee wij onze klanten ondersteunen om te voldoen aan de sterk toegenomen en aangescherpte Europese en nationale wet- en regelgeving. Er is met name veel belangstelling voor onze EMIR en AIFMD rapportages en liquiditeit- en risicobeheersende instrumenten. De reorganisatie vertaalt zich, naast een stijging van het operationeel resultaat, in een afname van de kosten. Dividendvoorstel KAS BANK zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een slotdividend over 2014 in contanten voorstellen van EUR 0,31 per gewoon aandeel KAS BANK. Als interim dividend over 2014 is reeds EUR 0,33 per gewoon aandeel uitgekeerd. In augustus 2014 heeft KAS BANK aangekondigd dat 80% van de van dwpbank ontvangen vergoeding van EUR 20 miljoen zal worden geïnvesteerd in de verbetering van de operationele bedrijfsvoering en de versterking van de strategische aanpak. Op het resterende deel van het resultaat zal het reguliere dividendbeleid van 60-80% van toepassing zijn. 2

3 KAS BANK continueert het beleid om onder normale marktomstandigheden 60-80% van de totale winst uit te keren als dividend. Gegeven de ontwikkelingen in de financiële sector en het belang van een sterke kapitaalspositie zullen wij deze doelstelling op jaarbasis bezien. Resultaatverwachting 2015 KAS BANK verwacht in 2015 geen verandering in het rente- en liquiditeitsbeleid, hetgeen met zich meebrengt dat de marktomstandigheden opnieuw niet bepaald eenvoudig zullen zijn. Als gevolg van de voortdurende focus op duurzame groei en efficiencyverbeteringen verwachten wij op de langere termijn dat het operationele resultaat verder zal verbeteren. In 2015 zullen investeringen van EUR 5-7 miljoen vanuit de van dwpbank ontvangen compensatie het resultaat drukken. Over het totaalresultaat kunnen wij gezien de voortdurende onzekerheid in de markt geen uitspraken doen. Wij herhalen het streven van de bank om gemeten over de langere termijn te voldoen aan de externe doelstellingen die wij ons gesteld hebben. Financiële doelstellingen Ratio Norm Schaar* 3% 17,5% -5,8% Efficiency ratio* 70-77% 74,6% 89,3% Rentabiliteit eigen vermogen** 10-jaars rente + 5-8% 11,8% 6,3% Groei winst per aandeel >8% 96% -13% Dividend pay-out 60-80% ***39% 75% Kapitaalratio (gemiddeld)**** 16% 24% 23% * Exclusief bijzondere waardeverminderingen ** 10-jaars rente 2014: 1,5%; 2013: 2,0% *** Er is sprake van een dividend pay-out van 76% over het resultaat verminderd met de aangekondigde herinvestering van 80% van de van dwpbank ontvangen compensatie **** 2014: phased in ; 2013: Basel II Resultaatontwikkeling In miljoenen euro's verschil % Totaal baten 120,7 114,2 6,5 6% Totaal bedrijfslasten -87,9-101,8 13,9-14% Belastingen -8,5-0,1-8,4 Resultaat 24,3 12,3 12,0 97% -Eenmalige posten 12,8 3,4 9,4 -Operationeel resultaat 11,5 8,9 2,6 29% KAS BANK heeft over 2014 een netto resultaat gerealiseerd van EUR 24,3 miljoen (2013: EUR 12,3 miljoen). Exclusief eenmalige posten steeg het resultaat met 29% tot EUR 11,5 miljoen (2013: EUR 8,9 miljoen). 3

4 De totale baten, exclusief eenmalige posten, daalden, als gevolg van een lager aantal verkopen uit de beleggingsportefeuille, druk op marges en het liquiditeitsbeleid van de ECB, met 8% tot EUR 100,7 miljoen (2013: EUR 109,0 miljoen). In 2014 betrof de eenmalige bate de van dwpbank ontvangen compensatie van EUR 20 miljoen (netto: EUR 15 miljoen) als gevolg van het beperken van de samenwerking. De bedrijfslasten, exclusief eenmalige posten, daalden met 12% tot EUR 85,8 miljoen (2013: EUR 97,7 miljoen). De eenmalige bedrijfslasten in 2014 betroffen een bijzondere waardevermindering op een deelneming in een Europese broker (EUR 1,1 miljoen, niet aftrekbaar voor vennootschapsbelasting) en de resolutieheffing in verband met de nationalisatie van SNS Reaal (EUR 1,1 miljoen, niet aftrekbaar voor vennootschapsbelasting). KAS BANK zal de komende jaren 80% (bruto: EUR 16 miljoen) van de van dwpbank ontvangen compensatie investeren in het verbeteren van de operationele bedrijfsvoering en in het versterken van de strategische aanpak. In 2014 is EUR 1,7 miljoen (netto: EUR 1,3 miljoen) aan kosten gemaakt in het kader van deze investeringen. Deze kosten zijn verantwoord als onderdeel van het operationeel resultaat. Het rendement op het eigen vermogen was in ,8% (2013: 6,3%) en de efficiency ratio bedroeg 74,6% (2013: 89,3%). Baten Verdeling van de baten In miljoenen euro's verschil % Rente 25,4 21,2 4,2 20% Provisie 65,3 67,3-2,0-3% Resultaat beleggingen 8,7 21,9-13,2-60% Resultaat deelnemingen en joint ventures -0,5 1,0-1,5-150% Overige baten 21,8 2,8 19,0 679% Totaal baten 120,7 114,2 6,5 6% Rente Verdeling van de rente In miljoenen euro's verschil % Kredieten en toevertrouwde middelen 7,7 6,2 1,5 24% Beleggingsportefeuille en derivaten (voor hedge) 17,7 14,9 2,8 19% Totaal rente 25,4 21,1 4,3 20% De rente-inkomsten stegen met 20% tot EUR 25,4 miljoen (2013: EUR 21,1 miljoen), voornamelijk gedreven door hogere volumes en hogere marges op beleggingen in de beleggingsportefeuille. 4

5 Het renteresultaat op de beleggingsportefeuille van de bank steeg met 19% tot EUR 17,7 miljoen (2013: EUR 14,9 miljoen). Binnen het lage risicoprofiel is KAS BANK in staat geweest om voldoende rendement te behalen. Provisiebaten Verdeling van de provisiebaten In miljoenen euro's verschil % Asset Servicing 30,7 29,1 1,6 5% Transaction Servicing 23,2 23,9-0,7-3% Treasury 11,4 14,3-2,9-20% Totaal provisiebaten 65,3 67,3-2,0-3% De provisiebaten daalden met 3% tot EUR 65,3 miljoen (2013: EUR 67,3 miljoen). Provisiebaten uit Asset Servicing (voornamelijk Custody en Investment Management Services) stegen met 5% tot EUR 30,7 miljoen (2013: EUR 29,1 miljoen). Klantaanwas en koersstijgingen droegen bij aan een stijging van de Assets under Administration met 37% tot EUR 451 miljard ultimo 2014 (ultimo 2013: EUR 329 miljard). De baten stegen door de groei van de Assets under Administration en door toename van hoogwaardige diensten op het gebied van rapportages aan toezichthouders. De diensten op het gebied van wet- en regelgeving betreffen onder meer Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), European Market Infrastructure Regulation (EMIR), look through en Financieel Toetsingskader. Het effect van prijsdruk en van het stopzetten van de KAG-activiteiten in Duitsland hadden een negatieve impact op de provisiebaten uit Asset Servicing. De daling met 3% van de provisie betreffende Transaction Servicing tot EUR 23,2 miljoen (2013: EUR 23,9 miljoen) was het gevolg van lagere transactievolumes in voornamelijk off-exchange settlements. De lage volumes waren mede het gevolg van aanscherping van de strategische focus, waardoor er in 2014 een geplande uitstroom was van een aantal kleinere brokers. De provisiebaten uit Treasury, voornamelijk securities lending, daalden met 20% tot EUR 11,4 miljoen (2013: EUR 14,3 miljoen). De lagere opbrengsten uit securities lending waren voornamelijk het gevolg van het liquiditeitsurplus in de markt, hetgeen de vraag naar securities lending dienstverlening doet afnemen. 5

6 Resultaat beleggingen Samenstelling resultaat beleggingen In miljoenen euro's verschil % Handel - vreemde valuta transacties 9,4 9,7-0,3-3% Handel - effecten en afgeleide financiële -0,1 0,7-0,8-114% instrumenten Beleggingen - beleggingsportefeuille -0,6 11,5-12,1-105% Totaal resultaat beleggingen 8,7 21,9-13,2-60% De grootste component van het resultaat beleggingen bestaat uit cliënt gedreven vreemde valuta transacties; deze component is met 3% tot EUR 9,4 miljoen enigszins gedaald ten opzichte van 2013 (EUR 9,7 miljoen). Het resultaat op de handel in effecten en afgeleide financiële instrumenten werd voornamelijk veroorzaakt door rentederivaten, die het renterisico in een deel van de beleggingsportefeuille mitigeert. Het resultaat beleggingen in de beleggingsportefeuille bestond uit de verkoop van obligaties en waardestijgingen van obligaties (perpetuals) waarop in 2008 bijzondere waardeverminderingen zijn verantwoord. Het negatieve resultaat op de beleggingsportefeuille van EUR -0,6 miljoen (2013: EUR 11,5 miljoen) werd voornamelijk veroorzaakt door het terugnemen van een bijzondere waardevermindering van een obligatie (perpetual) waarop in 2008 een bijzondere waardevermindering was verantwoord (impact 2014: EUR -3,5 miljoen; 2013: EUR -2,0 miljoen). In 2014 is voor EUR 2,6 miljoen (2013: EUR 7,8 miljoen) aan resultaat verantwoord als gevolg van verkopen van obligaties uit de beleggingsportefeuille en voor EUR 0,3 miljoen (2013: EUR 2,6 miljoen) aan waardestijgingen van twee obligaties (perpetuals) waarop in 2008 bijzondere waardeverminderingen zijn verantwoord. In 2013 is een resultaat van EUR 3,1 miljoen (2014: nihil) verantwoord op de verkoop van het belang in LCH.Clearnet. De herwaarderingsreserve voor beleggingen in de beleggingsportefeuille is in 2014 gestegen met EUR 5,5 miljoen (december 2014: EUR 10,7 miljoen; december 2013: EUR 5,2 miljoen) als gevolg van lagere rentestanden en lagere credit spreads. Resultaat deelnemingen en joint ventures Het resultaat deelnemingen en joint ventures daalde met EUR 1,5 miljoen naar EUR 0,5 miljoen negatief (2013: EUR 1,0 miljoen positief). Het resultaat betreft het aandeel van KAS BANK in haar deelnemingen. In 2013 droeg de aankoop (onder boekwaarde) van een belang in een Europese broker positief bij aan het resultaat. In 2014 verantwoordde KAS BANK een negatief resultaat van EUR 0,4 miljoen (2013: EUR 1,2 miljoen positief) op deze broker. 6

7 Overige baten De overige baten stegen met EUR 19,0 miljoen tot EUR 21,8 miljoen (2013: EUR 2,8 miljoen). In juni 2014 beperkten KAS BANK en dwpbank hun Europese samenwerking. Als compensatie voor het verlies voor KAS BANK van de geanticipeerde jaarlijkse kostenbesparingen vanaf medio 2015 heeft dwpbank in juni 2014 een eenmalige compensatie betaald van EUR 20 miljoen. Bedrijfslasten De bedrijfslasten daalden met 14% naar EUR 87,9 miljoen (2013: EUR 101,8 miljoen) door de reorganisatie die begin 2014 is gestart. Alle lasten droegen bij aan de daling met uitzondering van de overige kosten. Verdeling van de bedrijfslasten In miljoenen euro's verschil % Personeelskosten 57,5 68,0-10,5-15% Andere beheerskosten - IT 15,1 16,4-1,3-8% Andere beheerskosten - overig 13,4 12,7 0,7 6% Afschrijvingen 4,0 4,9-0,9-18% Bijzondere waardeverminderingen -2,1-0,2-1,9 950% Totaal bedrijfslasten 87,9 101,8-13,9-14% Personeelskosten De personeelskosten daalden met 15% tot EUR 57,5 miljoen (2013: EUR 68,0 miljoen). Door de reorganisatie nam het gemiddeld aantal FTE s af met meer dan 7% tot 682 FTE s (2013: 736 FTE s). De impact van afspraken in de nieuwe CAO op het kostenniveau in 2014 was EUR 0,9 miljoen (2013: nihil). In 2013 beïnvloedden eenmalige posten het resultaat met EUR 4,4 miljoen (2014: nihil). Deze posten hadden voornamelijk betrekking op de herinrichting van de organisatie en de wijziging van de pensioenregeling en regeling variabele beloningen. Andere beheerskosten, inclusief afschrijvingen De andere beheerskosten, inclusief afschrijvingen, daalden met 4% naar EUR 32,5 miljoen (2013: EUR 34,0 miljoen). De daling was het gevolg van een versterkte focus op kostenefficiency, inclusief centralisatie van het inkoopproces. De verkoop van één van de kantoorpanden van KAS BANK en de aangekondigde liquidatie van de Duitse dochters zorgden voor een daling van de afschrijvingen met 18% naar EUR 4,0 miljoen (2013: EUR 4,9 miljoen). De overige kosten stegen met 6% tot EUR 13,4 miljoen (2013: EUR 12,7 miljoen) door de eenmalige resolutieheffing in verband met de nationalisatie van SNS Reaal (2014: EUR 1,1 miljoen; 2013: nihil) en hogere advieskosten. 7

8 KAS BANK zal 80% (bruto: EUR 16 miljoen) van de van dwpbank ontvangen compensatie investeren in het verbeteren van de operationele bedrijfsvoering en in het versterken van de strategische aanpak. In 2014 is EUR 1,7 miljoen (netto: EUR 1,3 miljoen) aan kosten gemaakt in het kader van deze investeringen. Bijzondere waardeverminderingen In 2014 zijn bijzondere waardeverminderingen verantwoord op kredietfaciliteiten (EUR 0,3 miljoen) en op een belang in een Europese broker (EUR 1,1 miljoen). Ook is een bijzondere waardevermindering uit 2008 van een obligatie (perpetual) teruggenomen (EUR -3,5 miljoen). In 2013 hadden (het terugnemen van) de bijzondere waardeverminderingen vooral betrekking op kredietfaciliteiten, obligaties (perpetuals) en activa gerelateerd aan het stopzetten van de KAG activiteiten in Duitsland. Per saldo hadden de bijzondere waardeverminderingen in 2013 een positief effect op het resultaat van EUR 0,2 miljoen. Belastingen De effectieve belastingdruk van 26% (2013: 0%) zit net boven de nominale belastingdruk van 25%. Zowel de betaalde resolutieheffing inzake SNS Reaal (EUR 1,1 miljoen) als de bijzondere waardevermindering van het belang in een Europese broker (EUR 1,1 miljoen) zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. In 2013 was de belastingdruk nihil door belastingfaciliteiten betreffende de verkoop van één van de kantoorpanden, de verkoop van het belang in LCH.Clearnet en de liquidatie van de Duitse dochters. Kwaliteit van de beleggingsportefeuille Het volgende overzicht toont de portefeuilles beleggingen voor verkoop beschikbaar, financiële activa tegen reële waarde en financiële activa aangehouden tot einde looptijd, op basis van credit rating (volgens Moody s Investor Services): In miljoenen euro's 31 december 2014 Procentuele verdeling 31 december 2013 Procentuele verdeling Aaa - Aa % % A1 - A3 62 6% 59 5% Baa1 - Baa3 11 1% % Ba1 - Ba3 74 8% 59 5% < Ba3 4 0% 1 0% Totaal obligaties % % Hypothekenfonds Aandelen 2 2 Totaal Vanaf medio 2014 investeert KAS BANK in een hoogwaardig hypothekenfonds zonder credit rating. Dit hypothekenfonds bestaat voornamelijk (ten minste 75%) uit nieuwe hypotheken die gegarandeerd zijn 8

9 door de Nederlandse overheid (NHG hypotheken) en heeft daarmee het karakter van een investering met een hoge credit rating. Solvabiliteit (kapitaalratio s) De hoge kapitaalratio s weerspiegelen het lage risicoprofiel van KAS BANK. De introductie van de Capital Requirement Regulation (CRR, implementeert Basel III) per 1 januari 2014 leidt tot een kapitaalratio van KAS BANK eind 2014 van 22% (2013: 27%, gebaseerd op Basel II). Het kernkapitaal daalde mede als gevolg van aanpassing van de pensioenen tot EUR 178,8 miljoen (2013: EUR 203,7 miljoen). De gemiddelde kapitaalratio over 2014 bedroeg 24% (over 2013: 23%, gebaseerd op Basel II). 31 december December 2013* Risicogewogen Risicogewogen In miljoenen euro's Boekwaarde waarde Boekwaarde waarde Bankiers 661,6 148,5 278,4 54,3 Kredieten 558,8 28,6 545,4 71,8 Reverse repurchase agreements 1.477,0 0, ,7 0,0 Afgeleide financiële instrumenten 338,8 45,9 149,9 33,4 Financiële activa tegen reële waarde met waardemutaties door het resultaat 169,5-97,8 - Beleggingen voor verkoop beschikbaar 1.033,1 236,2 990,5 185,4 Beleggingen tot einde looptijd aangehouden ,4 - Overige activa 184,0 69,3 313,6 104, ,7 528, ,7 449,2 Overig risico 48,2 286,7 53,5 298,9 Totaal risicogewogen waarde van het krediet 815,2 748,1 Kapitaal en kapitaalratio's Kapitaal Ratio Kapitaal Ratio Tier 1 178,8 22% 199,6 27% Tier 2-4,1 Kapitaalratio 178,8 22% 203,7 27% * Gebaseerd op Basel II CRR wordt gefaseerd ingevoerd in 2014 tot en met Vanaf 2019 moet volledig (ook wel fully loaded of fully phased in genoemd) op basis van CRR gerapporteerd worden. Uitgaande van volledige overgang op CRR zou ultimo 2014 de risicogewogen waarde van het krediet EUR 809,7 miljoen bedragen en het kapitaal EUR 187,9 miljoen. Dit betekent een kapitaalratio van 23,2%. Liquiditeit Onderstaande vervalkalenders geven de niet-verdisconteerde kasstromen van de financiële activa van KAS BANK weer op basis van de contractuele vervaldatum. Vervalkalender per 31 december 2014 In procenten Direct < = 3 mnd < = 1 jaar < = 5 jaar > 5 jaar Totaal Bankiers, kredieten en overige financiële activa 41% 46% 5% 4% 4% 100% Beleggingen voor verkoop beschikbaar 0% 1% 21% 32% 46% 100% Totaal financiële activa 31% 34% 9% 11% 15% 100% 9

10 Vervalkalender per 31 december 2013 In procenten Bankiers, kredieten en overige financiële activa Direct 34% < = 3 mnd 60% < = 1 jaar 2% < = 5 jaar 3% > 5 jaar 1% Totaal 100% Beleggingen voor verkoop beschikbaar 0% 10% 9% 48% 33% 100% Totaal financiële activa 24% 46% 4% 16% 10% 100% De hoge mate van liquiditeit blijkt uit het feit dat per 31 december 2014, 65% van de financiële activa een maximale looptijd hebben van drie maanden (31 december 2013: 70%). In het vierde kwartaal van 2014 bedroeg het gemiddelde liquiditeitsurplus op basis van de Wet op het financieel toezicht EUR 0,9 miljard (vierde kwartaal 2013: EUR 1,1 miljard). De cijfers in dit persbericht zijn niet door de externe accountant gecontroleerd. Bijlagen: - Geconsolideerde balans - Geconsolideerde winst- en verliesrekening Profiel van KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. is de Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op zakelijke effectendienstverlening aan professionele partijen in de pensioen- en effectenwereld. Op dit moment bewaren en beheren wij ruim 400 miljard Assets under Administration. Onze strategie en dienstverlening zijn gebaseerd op duidelijke principes over de rol en werkwijze van custodians in de financiële wereld. Integriteit, transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor onze bank, net als risicomijdend gedrag en een laag risicoprofiel. De kernmarkten van KAS BANK zijn Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Wereldwijd bedienen wij meer dan 90 markten. KAS BANK staat genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam. Disclaimer: Hoewel de informatie in dit persbericht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en naar het oordeel van KAS BANK een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van publicatie, kan KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. KAS BANK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie in dit persbericht. 10

11 Geconsolideerde balans 31 december december 2013 In duizenden euro's Activa Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank Bankiers Kredieten Reverse repurchase agreements Afgeleide financiële instrumenten Beleggingen tegen reële waarde met waardemutaties door de winst- en verliesrekening Beleggingen voor verkoop beschikbaar Beleggingen tot einde looptijd aangehouden Deelnemingen en joint ventures Acute belastingvorderingen Overige activa Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Immateriële activa Uitgestelde belastingvorderingen Totaal activa Passiva Bankiers Toevertrouwde middelen Repurchase agreements Afgeleide financiële instrumenten Financiële verplichtingen tegen reële waarde met waardemutaties door de winst- en verliesrekening Acute belastingverplichtingen Overige schulden Uitgestelde belastingverplichtingen Totaal verplichtingen Aandelenkapitaal Reserve ingekochte eigen aandelen Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves (inclusief onverdeeld resultaat) Totaal eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van KAS BANK Minderheidsbelang Totaal eigen vermogen Totaal passiva Voorwaardelijke verplichtingen Onherroepelijke faciliteiten Disclaimer: Hoewel de informatie in dit persbericht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en naar het oordeel van KAS BANK een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van publicatie, kan KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie jui st en volledig is en/of blijft. KAS BANK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie in dit persbericht.

12 Geconsolideerde winst- en verliesrekening In duizenden euro's Baten Rentebaten Rentelasten Rente Provisiebaten Provisielasten Provisie Beleggingen tegen reële waarde met waardemutaties door de winst- en verliesrekening Beleggingen voor verkoop beschikbaar Aandeel in het resultaat van deelnemingen en joint ventures Overige baten Totaal baten Bedrijfslasten Personeelskosten Andere beheerskosten Afschrijvingen Bijzondere waardeverminderingen Totaal bedrijfslasten Resultaat over de verslagperiode voor belastingen Belastingen Resultaat over de verslagperiode Toekomend aan: Aandeelhouders van KAS BANK Minderheidsbelang Resultaat per aandeel - gewoon (in euro) 1,65 0,84 - verwaterd (in euro) 1,64 0,83 12 Disclaimer: Hoewel de informatie in dit persbericht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en naar het oordeel van KAS BANK een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van publicatie, kan KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie jui st en volledig is en/of blijft. KAS BANK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie in dit persbericht.

Persbericht. Overzicht kerncijfers

Persbericht. Overzicht kerncijfers Datum: 27 augustus Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Resultaatgroei met 20%, exclusief eenmalige posten, tot EUR 8,3 miljoen (H1

Nadere informatie

Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen)

Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen) Datum: 28 augustus 2014 Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen - Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen)

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013.

* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013. Datum: 20 februari 2014 Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen - Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Totale winst 13% lager op 12,3 mln als gevolg van reorganisatielast

Nadere informatie

Assets under Administration (AuA) met 8% gestegen tot EUR 500 miljard (Q4 2015: EUR 460 miljard)

Assets under Administration (AuA) met 8% gestegen tot EUR 500 miljard (Q4 2015: EUR 460 miljard) Datum: 25 augustus Contact: R.W. Dieker Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank.com Teleurstellende daling van netto resultaat met 89% tot EUR 0,9 miljoen (H1 2015: EUR 8,3 miljoen);

Nadere informatie

2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: I:

2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: I: PERSBERICHT voor meer informatie: 2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com FINANCIËLE MARKTEN BEÏNVLOEDEN RESULTAAT Commercieel en strategisch

Nadere informatie

KAS BANK Persbericht. Overzicht kerncijfers. Datum: 25 februari 2016. Remko Dieker Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank.

KAS BANK Persbericht. Overzicht kerncijfers. Datum: 25 februari 2016. Remko Dieker Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank. Datum: 25 februari 2016 Voor informatie: Remko Dieker Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank.com Netto operationeel resultaat (exclusief incidentele posten) steeg met 18% tot 15,4

Nadere informatie

Remko Dieker Secretaris van de Raad van Bestuur T: I:

Remko Dieker Secretaris van de Raad van Bestuur T: I: Datum: 2 Maart 2017 Contact: Remko Dieker Secretaris van de Raad van Bestuur T: +31 20 557 51 80 I: www.kasbank.com Netto operationeel resultaat in 2016 is EUR 8,2 miljoen (H2: EUR 7,3 miljoen en H1: EUR

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd

Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd PERSBERICHT voor meer informatie: 3 maart 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat PERSBERI CHT JAARC IJFERS 2 0 15 Nettowinst BNG Bank EUR 226 miljoen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl - Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22% - Scherpere tarieven

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 Uden, 14 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Samenvatting. Financieel Jaarverslag 2011

Samenvatting. Financieel Jaarverslag 2011 Samenvatting Financieel Jaarverslag 2011 Profiel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare, eigentijdse bank en expert in het financieren

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening in duizenden euro s Algemeen De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Conform

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN

NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2016 bedroeg 871 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2017

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2017 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2017 Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 5 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Geconsolideerde tussentijdse

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

JAARCIJFERS 2008, UPDATE Q1 2009: WEATHERING THE STORM. Algemene Vergadering van Aandeelhouders AMSTERDAM, 22 APRIL 2009

JAARCIJFERS 2008, UPDATE Q1 2009: WEATHERING THE STORM. Algemene Vergadering van Aandeelhouders AMSTERDAM, 22 APRIL 2009 JAARCIJFERS 2008, UPDATE Q1 2009: WEATHERING THE STORM Algemene Vergadering van Aandeelhouders AMSTERDAM, 22 APRIL 2009 AGENDA Kernpunten, financiële doelstellingen, kernratio s Resultaten 2008 Update

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN PERSBERICHT s-hertogenbosch, 22 augustus 2003 WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN Nettowinst eerste helft 2003 van 51,2 miljoen naar 53,3 miljoen (+4,1%) Winst per gewoon aandeel van 1,71 naar 1,77 (+3,5%)

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie