Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme, AD voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met havodiploma tot Student met havodiploma vanaf Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met vwodiploma tot Student met vwodiploma vanaf Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus ( 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

3 Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultateekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) N.v.t. 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Wat moet je kunnen om je Associate Degree of Business Administration te mogen noemen? Wat moet je kunnen? Je hebt aantoonbare kennis en inzicht van het vakgebied waarbij wordt voortgebouwd op algemeen voortgezet onderwijs*, je functioneert doorgaans op het niveau van gevorderde leerboeken, hebt een kennisondergrond voor een beroepenveld of een beroep, voor persoonlijke ontwikkeling en voor verdere studie om de eerste cyclus (bachelor) af te ronden; (Short Cycle Dublin Descriptor 1 kennis en inzicht) Je hebt de vaardigheid om gegevens te identificeren en te gebruiken, teneinde een respons te Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

4 bepalen met betrekking tot duidelijk gedefinieerde, concrete en abstracte problemen en bent in staat om kennis en inzicht in beroepsmatige contexten toe te passen; (Short Cycle Dublin Descriptor 2 Toepassen kennis en inzicht en 3 oordeelsvorming) Je kan communiceren met gelijken, leidinggevenden en cliënten over begrip, vaardigheden en werkzaamheden; (Short Cycle Dublin Descriptor 4 Communicatie) Je bezit de leervaardigheden om een vervolgopleiding die een zekere mate van autonomie vraagt, aan te gaan. (Short Cycle Dublin Descriptor 5 Leervaardigheden) Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competenties van de opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkeling van relaties, netwerken en ketens 1.1 Verzamelt secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 1.2 Interpreteert secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 1.3 Vertaalt secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 2 Analyseren van financiële en juridische zaken en interne processen 2.1 Voert controletaken uit binnen de (multinationale) organisatie 2.2 Vindt toepasselijke regelgeving en jurisprudentie 2.3 Interpreteert die en formuleert op basis hiervan een advies 3 Toepassen van HRM 3.1 Ontwikkelt op strategisch niveau een HRM-visie en beleid 3.2 Voert het HRM-beleid uit in de organisatie, daarbij geadviseerd door de stafafdeling HRM 4 Iichten van bedrijfs- en organisatieprocessen 4.1 Stelt een ondernemingsplan voor een startende onderneming op, waarbij commerciële, organisatorische, financiële en juridische aspecten overzichtelijk en in samenhang worden gepresenteerd 4.2 Voert, in samenwerking met anderen, binnen een eenvoudige organisatie de verschillende bedrijfskundige processen uit 4.3 Beoordeelt het functioneren van een bestaande organisatie en formuleert voorstellen ter verbetering 5 Analyse van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming 5.1 Verzamelt en beschrijft relevante beleidsinformatie, zowel binnen als buiten de organisatie 5.2 Analyseert uitgangspunten van het huidige beleid en definieert een beleidsprobleem 5.3 Formuleert een voorstel voor beleid, dat erop gericht is de (economische) positie van de organisatie en/of haar invloedssfeer te verbeteren, rekening houdend met de juridische en organisatorische kaders 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderproces 6.1 Identificeert een organisatieprobleem binnen het bedrijfsproces, analyseert dit en bedenkt een oplossing daarvoor, zodat de bedrijfsvoering wordt verbeterd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

5 6.2 Stelt binnen de juridische en financiële kaders alternatieve plannen op voor de noodzakelijke veranderingen, implementeert dit binnen de organisatie en werkt mee om draagvlak te creëren 6.3 Evalueert een verandering 7 Sociale en communicatieve competenties (interpersoonlijk) 7.1 Werkt samen met collega s, experts en leveranciers 7.2 Onderhoudt relaties met externen als gemeenten, provincie, branches 7.3 Communiceert intern en extern mondeling en schriftelijk met verschillende doelgroepen 8 Zelfsturende competenties (intrapersoonlijk) 8.1 Volgt actief de ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied en aanverwante domeinen en vormt zich daar een visie op 8.2 Zet waar nodig onderzoek op om de eigen visie te verantwoorden en/of participeert daartoe in een breder onderzoek 8.3 Werkt aan de ontwikkeling van een beroepshouding met ruimte voor normatief culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen 8.4 Integreert zijn visie op de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen in zijn eigen taakuitvoering 9 Het creëren, initiëren en vermarkten van duurzame toeristische en/of vitaliteits- en wellness producten en diensten 9.1 Creëert duurzame toeristische en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten 9.2 Initieert duurzame en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten 9.3 Brengt duurzame toeristische en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten op de markt 10 Het bieden van hospitality, waarbij de beleving van de gast centraal staat 10.1 Ontwikkelt een duurzaam en commercieel verantwoord gastvrijheidsconcept met aandacht voor fysieke en emotionele omstandigheden van de gast 10.2 Initieert en bewaakt binnen de organisatie een hospitality concept dat gericht is op professionaliteit, vakkennis en bekwaamheid 10.3 Biedt activiteiten en diensten aan op een gastvrije, bedrijfsmatige en verantwoorde wijze in interactie met de gast Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Iichting van de opleiding: Nationale naam: Vitaliteitsmanagement & Toerisme International name: Vitality & Tourism Management Verleende graad: Associate Degree of Business Administration Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 60 EC Variant: Voltijd Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands / Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Croho-code AD Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld hbo (VWO) traqject nee Voor de opleiding Vitaliteitsmanagement en toerisme gelden de volgende aanvullende keuzeregels: Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

6 In semester 1 t/m 4 kiest de student zelf een 2 e moderne vreemde taal. De student kan kiezen uit Spaans, Frans en Duits. Buitenlandse studenten kunnen tevens kiezen voor de cursus Dutch. De student geeft de keuze door aan de SLC welke de taal in het studieplan opneemt. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

7 2 e 1 e semester semester Programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme cohort Starting Coastal Business: CU09836 Ondernemingsplan 1, 2.5 EC CU09837 Ondernemingsplan 2, 2.5 EC CU09848 Project Gezond ondernemen, 2.5 EC Exploring Coastal Business: CU09457 Marketing in Toerisme 1, 2.5 EC CU09458 Marketing in Toerisme 2, 2.5 EC CU09459 Project Visie & Beleid, 2.5 EC (waaraan gekoppeld IPR) Afronding Propedeuse Innovatief leidinggeven: CU09838 HRM in VM&T, 2.5 EC CU09840 Workshops HRM voor VM&T, 2.5 EC CU09844 Project Innovatief Leidinggeven, 2.5 EC Incl. Samenwerken in projecten Inleiding Toeristisch werkveld: CU10247 Leisure, 2.5 EC CU10248 Toerisme, 2.5 EC CU09461 Training Hospitality, 2.5 EC Vitaliteit & Wellness 2: CU11825 Doelgericht actief, 5.0 EC Praktijk en Studieloopbaancoaching 2 CU15351, 1,25 EC Studiereis 1 CU15364, 1,25 EC Vitaliteit & Wellness 1: CU11824 Uitrusten & beleven, 5.0 EC Praktijk en Studieloopbaancoaching 1 CU15338, 2,5 EC EC CU08486 Engels 2, 2.5 EC CU13433 Kwalitatief onderzoek Moderne Vreemde Taal 2 : 2.5 EC CU08484 Duits 2 CU08483 Frans 2 CU08485 Spaans 2 CU07511 Engels 1, 2.5 EC CU13432 Desk research Moderne Vreemde Taal 1: 2.5 EC CU07513 Duits 1 CU07512 Frans 1 CU07514 Spaans 1 Programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme cohort Communiceren in crises: Flankerend onderwijs 2: CU09480 Boeien, binden, verrassen, verleiden, 2.5 EC CU09481Crisiscommunicatie, 2.5 EC Semester 4 CU11836 Corporate Social Responsability, 2.5 EC CU04001 Ondernemingsrecht, 2.5 EC CU09482 Project crisiscommunicatieplan, 2.5 EC Vitaliteit & Wellness 4: CU11828 Gezondheid/medisch, 5.0 EC Afstuedern 2: CU15206, 5 EC CU11997 Data analyse CU07350 Engels 4, 2.5 EC Moderne Vreemde Taal 4, 2 EC CU09640 Duits 4 CU09649 Frans 4 CU10202 Spaans 4 Semester 3 Flankerend onderwijs1: CU03981 SC en vergadertechnieken, 2.5 EC CU09776 E-Business, 2.5 EC CU05230 SC Creative Coach, 2.5 EC Imagineering en financieel management in toerisme en recreatie: CU09460 Imagineering, 2.5 EC CU11831 Financieel management in toerisme en recreatie, 2.5 EC CU09462, Project Imagineering, 2.5 EC Vitaliteit & Wellness 3: CU11827 Zingeving, 5.0 EC Afstuderen 1: CU15205, 5 EC CU03078 Basisstatistiek en rekenen, 2.5 EC CU07348 Engels 3, 2.5 EC Moderne Vreemde Taal 3, 2 EC CU09019 Duits 3 CU09018 Frans 3 CU09020 Spaans 3 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

8 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU09457, Titel: Marketing 1, Marketing 2, Project Kracht van de Regio Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: NL CU09458, CU09459 nvt geen Je leert om een interne en externe analyse te maken van een vakantiepark of camping. Vervolgens leer je om in een groep van 4 personen een verbeter plan of verbeterde visie te maken en deze te presenteren aan anderen. Hierbij maak je zoveel mogelijk gebruik van een werkelijke/praktische situatie. Internationalisering: 50% Van de in de les behandelde voorbeelden is internationaal (casuïstiek, praktijkvoorbeelden). De andere helft is regionaal georiënteerd. Het boek is geschreven door de internationaal vermaarde marketing auteur Verhage. 1 Les staat in het teken van internationale marketing. 1 x Individuele schriftelijke tussentijdse toets van 90 minuten 2 x Individuele schriftelijke tussentijdse toets van 90 minuten Inzage Inzage werkdagen in in DT 1.1 en % DT 1.1 en % x Marketing report 1 & 2 Ld 1.1.1, Ld 1.2.1, DT 5.1, DT % & 4 48 & 9 5 & 15 9 & 18 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

9 Semester 1 CU10247 Titel: Leisure Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL nvt Aanwezigheid Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristischrecreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus in de tweede helft van het eerste semester (periode 2) op de vrijetijdssector. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. In het tweede deel van het eerste semester focussen we ons op de vrijetijdssector in het algemeen. Vanuit het perspectief van de vrijetijdsbeleving en -besteding, verkennen we recente trends en ontwikkelingen, het historisch perspectief en de mogelijke toekomst van de vrijetijd. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Individuele schriftelijke eindtoets % Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

10 Semester 1 CU10248 Titel: Toerisme Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL nvt Aanwezigheid Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristischrecreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus tijdens de eerste helft van het semester het toerisme. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. Tot de tussentoets focussen we ons op de toeristische sector en besteden we specifiek aandacht aan de drie grootheden binnen het toerisme; verblijf, vervoer en vermaak. We benoemen we de verschillende soorten bestemmingen, attracties, problemen en oplossingen binnen het huidige toerisme. Ook kijken we naar niche markten binnen het vakgebied. In deze cursus staat dus de kennismaking met de toeristische branche centraal. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Individuele schriftelijke voortgangstoets % Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

11 Semester 1 CU09461 Titel: Training Hospitality Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Nvt Geen Essentieel voor de bedrijfsvoering van een onderneming in de vrije tijd-, toerisme- en hospitality branche is de gastvriendelijke en gastgerichte instelling van de werknemers. In het eerste contact met de gast is het een belangrijke vereiste om helder en duidelijk te kunnen communiceren en actief te kunnen luisteren, teneinde gegevens te verstrekken en te ontvangen. Werknemers dienen dan ook allereerst te beschikken over goede mondelinge communicatieve vaardigheden en inzicht te hebben in zowel verbale als non-verbale communicatieprocessen. Verder is het in contact met de gast ook van belang dat de medewerker in staat is om op een adequate wijze feedback te geven en te ontvangen. De manier waarop de werknemer ingaat op klachten of aanmerkingen is voor de gast vaak belangrijker dan het oplossen van de klacht zelf. 1 x Verslag 9.1, 9.2, 10.1, X Werkboek 9.1, 9.2, 10.1, X Aanwezigheid 9.1, 9.2, 10.1, 10.3 Inzage Inzage werkdagen in in 80% % % 70 nvt nvt nvt nvt Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

12 Semester 1 CU11824 Titel: Vitaliteits & Welness 1 Aantal EC s: 5 Verplicht Voertaal: NL nvt Deelname (80% gast- en praktijklessen) In de cursus Vitaliteit & Wellness 1 staat het onderwerp Uitrusten en beleven centraal. In het wellnesskwadrant van NBTC (2008). In deze eerste cursus van het studieonderdeel Vitaliteit & Wellness wordt allereerst de wellnessbranche in kaart gebracht. Je dient als manager in de wellnessbranche een compleet beeld te hebben van je eigen werkveld: in welke vier kwadranten is de wellnessbranche grofweg in te delen? Welke trends en ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de enorme groei in de wellnessbranche? En hoe ziet de vraag en het aanbod in de markt eruit? Vervolgens wordt het kwadrant Uitrusten en beleven uitgediept. NBTC stelt dat in dit kwadrant verwennen, ontspannen, kuren en beauty terugkomen. Belangrijke activiteiten hierbij zijn onder andere: het bezoek aan sauna s, hamam s, kuuroorden met thermale baden of thalasso-instituten, spa s, health-en beautycentra, of centra voor meditatie en zingeving. In deze cursus staan dus voornamelijk de volgende onderwerpen centraal: verwennen, ontspannen en kuren, welke zich meer concreet vertalen in spa, massage, beleving en zintuigen. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Rapportage 1.1, 1.2, 8.1, % x Individuele schriftelijke tussentoets % x Rapportage 1.2, 8.1, 8.4, 40% , x Presentatie 8.3, % Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

13 Semester 1 CU15338 Titel: Leren leren SLC 1 VM&T Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Het onderwijs op een hbo opleiding is anders dan in je vooropleiding. Een andere werkwijze en manier van leren betekent dat je de juiste leervaardigheden moet ontwikkelen om (met begeleiding van docenten) zelfstandig te werken aan je ontwikkeling en verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces. In deze cursus onderzoek je welke vaardigheden je kunt verbeteren en ga je daar vervolgens mee aan de slag. Je werkt aan een eigen studieplan dat antwoord geeft op de vragen: Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen (planning)? Hoe ga ik het doen (leervaardigheden)? Wat ga ik doen als het niet lukt (evaluatie, motivatie). Tijdens persoonlijke gesprekken met je SLC bespreek je je ontwikkeling en studievoortgang. Je leert een portfolio maken waarin je je ontwikkeling beschrijft en onderbouwt. (benoem of het s en beschrijf de toetsvorm) (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebrui diepste niveau uit 2.2.2) factor Inzage Inzage werk (< 10 herkansing herkansing werkdagen in in 1 x Portfolio 7.3, 8.1, 8.3, % 5.5 S1 wk 4 S1 wk 9 S1 wk 15 S1 wk 18 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

14 Semester 1 CU13432 Titel: Deskresearch Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL/EN geen Actieve deelname Na voltooiing van de cursus Deskresearch kun je informatie -volgens internationale standaarden in verslagen/rapporten/artikelen- verwerven en verwerken. Zo wordt de kwaliteit van producten die je maakt, zoals stageverslagen en afstudeerscripties steeds beter aangezien een duidelijke verantwoording van die producten bijdraagt aan de betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid (LOOWI, 2010). Competentie: Onderzoek doen is een vraag stellen, een methode bedenken om daarop een antwoord te krijgen, gegevens verzamelen en analyseren, een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en van het geheel aan activiteiten en bevindingen aan derden verslag doen. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Onderzoeksvoorstel individueel 1.1, 1.2, 1.3, % Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

15 Semester 1 CU07511 Titel: Engels 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: EN nvt geen Er wordt veel aandacht besteed aan functionele taalvaardigheid. Je krijgt handvatten aangereikt om het verworvene in reële communicatieve situaties toe te passen zoals - het lezen en begrijpen van (algemene) toeristische, economische en werk-gerelateerde teksten en documenten - het luisteren en/of kijken naar video- en/of geluidsopnames voor onderwerpen van toeristisch en economisch belang - het voeren van gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld - het schrijven van eenvoudige opdrachten uit de beroepspraktijk (b.v. beantwoorden van een mail, korte notities schrijven etc.) - het verwerven van relevante woordenschat Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Tussentoets mondeling nvt 30% x Eindtoets mondeling nvt 30% x Eindtoets schriftelijk nvt 40% Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

16 Semester 1 CU07513 Titel: Duits 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Duits nvt geen Toelichting: Je werkt deficiënties weg op idiomatisch, grammaticaal, en spreektechnisch gebied aan de hand van schriftelijke en mondelinge opdrachten. Verder oefen je met teksten in de vorm van dialogen en oefen deze over de meest uiteenlopende onderwerpen (omgangstaal en zakelijk taalgebruik). Je krijgt handvatten aangereikt om op een (zakelijk) basisniveau te kunnen communiceren. Je verwerft een basiswoordenschat. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Tussentoets schriftelijk nvt 33% x Eindtoets schriftelijk nvt 33% x Eindtoets mondeling nvt 34% Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

17 Semester 1 CU07512 Titel: Frans 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Frans nvt Aanwezigheid In deze cursus wordt aandacht besteed aan eenvoudige communicatieve situaties. Mondelinge en schriftelijke Taaltaken bieden je de mogelijkheid om je taalvaardigheid te oefenen en te etaleren in authentieke, herkenbare situaties waarin je contact hebt met Franstaligen. In de lessen worden de bouwstenen die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de Taaltaken aan de orde gesteld. De uitgevoerde Taaltaken worden door de docent van feedback voorzien. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Eindtoets schriftelijk nvt 45% x Eindtoets mondeling Nvt 45% x Taalportfolio Nvt 10% 0 nvt nvt nvt nvt Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

18 Semester 1 CU07514 Titel: Spaans 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Spaans nvt geen Je legt een basis voor het beheersen van de Spaanse taal aan de hand van schriftelijke en mondelinge opdrachten. Verder oefen je met eenvoudige teksten over de dagelijkse onderwerpen (omgangstaal). Je krijgt handvatten aangereikt om op een basisniveau te kunnen communiceren. Je verwerft een basiswoordenschat. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Tussentoets schriftelijk nvt 45% x Eindtoets schriftelijk nvt 45% x Portfolio opdrachten Nvt 10% 0 nvt nvt nvt nvt Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

19 Semester 2 CU09836 Titel: Ondernemingsplan 1 Aantal EC s:2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 geen In deze cursus staat het commerciële-, juridische- en organisatorische deel van een onderneming centraal. Wekelijks wordt de theoretische basis gelegd voor het schrijven van een ondernemingsplan tijdens de hoor- en werkcolleges aan de hand van lezingen, bespreken van actuele casussen en het doen van opdrachten. koppeling met deeltaken uit 2.2. factor Bodem- cijfer Inzage werk (< 10 werkdagen herkansing in Inzage herkansing in 1 x Meerkeuzevragen toets % /26 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

20 Semester 2 CU09837 Titel: Ondernemersplan 2 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 geen Binnen het vakgebied Financieel management van de opleiding VMT staan twee onderdelen centraal. Het eerste deel heeft betrekking op het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties van een organisatie. Het tweede deel gaat over het nemen van financiële beslissingen en investeringsselectie. In deze cursus CU09842 beperken we ons tot het eerste deel: het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties. In deze cursus wordt de rol van de resultateekening, de balans en het liquiditeitsoverzicht besproken. Je leert deze overzichten op te stellen en te beoordelen aan de hand van kengetallen. Daarmee kan de financiële situatie van een organisatie of een project in grote lijnen worden beschreven en kan verantwoording afgelegd worden. Je hoeft geen financieel specialist te worden, maar je moet wel in staat zijn om gesprekken met de bank, de belastingdienst en de accountant te voeren. 1 x Hoofdzakelijk sommen maken 2.1, 2.3, 4.1, 4.3,5.1 en 6.2 Inzage Inzage werkdagen in in 100% /27 28 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

21 Semester 2 CU09848 Titel: Project Gezond ondernemen Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 geen In deze cursus stelt de student in groepsverband een ondernemingsplan op van een door de groep zelf te kiezen fictieve onderneming in de toeristisch recreatieve sector. koppeling met deeltaken uit 2.2. factor Bodem- cijfer Inzage werk (< 10 werkdagen herkansing in Inzage herkansing in 1 X Het Ondernemingsplan dat in groepsverband is geschreven wordt beoordeeld. Semester 2 2.1, 2.2, 2,3 4.1, 4.2, % /27 28 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

22 CU09838 Titel: HRM Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL geen geen Om een organisatie te laten functioneren is de inbreng van mensen onontbeerlijk. Daarom gaat een werkgever met een aantal werknemers een arbeidsrelatie aan, waarbij die werknemers hun tijd en capaciteiten ter beschikking stellen, in ruil voor een beloning in de meest ruime zin van het woord. Human Resource Management (Personeelswerk) houdt zich bezig met het organiseren, beheren en beheersen van arbeidsrelaties in de onderneming. In deze cursus leer je de basisprincipes van HRM. 1 x multiple choice toets 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 Inzage Inzage werkdagen in in 100% /27 28 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

23 Semester 2 CU09840 Titel: Workshops HRM Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09839-CU09840-CU09844 geen Leiding geven betekent vooral ook: leiding geven aan veranderingsprocessen, mensen meekrijgen en jezelf bewust zijn van je eigen en andermans gedrag. Behalve vaardigheden heb je daarvoor kennis nodig van theorieën en modellen die je kunt gebruiken in bepaalde situaties. Het invoeren van een nieuwe dienst of product, zoals in deze casus, vergt een zorgvuldig proces van afweging en communicatie met alle betrokkenen. In de training ervaar je zelf wat veranderen betekent en hoe je er mee omgaat. Je leert daarbij de nodige vaardigheden aan, die je vervolgens toepast in de vorm van een veranderplan. 1 x Rapportage zelfreflectie 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 2 x Presentatie veranderrapport 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 3 x Veranderrapport 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 Inzage Inzage werkdagen in in 50% / % / % /27 28 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Wellness, een vitale branche. Opleiden van vitaal personeel

Wellness, een vitale branche. Opleiden van vitaal personeel Wellness, een vitale branche Opleiden van vitaal personeel Trends: Toenemende aandacht voor lichamelijk welzijn Onthaasten, zingeving Vergrijzing Kosten gezondheidszorg: preventie ipv curatief Via belevingseconomie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2016-2017 Vitaliteitsmanagement & Toerisme Associate Degree voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2016-2017 Vitaliteitsmanagement & Toerisme Associate Degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2016-2017 Vitaliteitsmanagement & Toerisme Associate Degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN Naam opleiding/cohort : VR Toerisme niveau 4 2015/2016 Taal : Engels Start traject : september 2015 Einde traject : januari 2018 Afronding/examen : januari 2018 Leerdoelen

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OPMERKING VOORAF Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme)

Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme) Studierichting Toerisme Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF 2017-2018 1 PROGRAMMA Wat kun je met Financial Services Management (FSM)? Jouw profiel Competenties / beroepstaken Opbouw

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Omschrijving. (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project. Overzicht internationale competenties (ICOMs)

Omschrijving. (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project. Overzicht internationale competenties (ICOMs) Overzicht internationale competenties (ICOMs) Competentieveld Algemeen Internationale competentie (ICOM) Internationale competenties in het kader van het ICOM-project Omschrijving Competenties die worden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY GEEN DAG IS HETZELFDE IN DE WERELD VAN TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY. ELKE REISWENS DIE JE VERVULT EN ELKE ACTIVITEIT DIE JE ORGANISEERT IS UNIEK. MET JOUW ENTHOUSIASME,

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Minor Mediaondernemerschap. Semester 2 2013/2014

Minor Mediaondernemerschap. Semester 2 2013/2014 Minor Mediaondernemerschap Semester 2 2013/2014 Voorlichtingsbijeenkomst minorenmarkt 24 september 2013 Introductie : Eric de Boer (MIC Productions + coach minor) Docent marketing MMP e-mail: e.de.boer@hva.nl

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Industrial footwear design

Industrial footwear design Industrial footwear design Omschrijving De productie van schoenen mag dan vrijwel volledig naar het buitenland zijn verdwenen, Nederland is nog steeds een belangrijk schoenenland. Een behoorlijk aantal

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie