Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme, AD voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met havodiploma tot Student met havodiploma vanaf Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met vwodiploma tot Student met vwodiploma vanaf Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus ( 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

3 Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultateekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) N.v.t. 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Wat moet je kunnen om je Associate Degree of Business Administration te mogen noemen? Wat moet je kunnen? Je hebt aantoonbare kennis en inzicht van het vakgebied waarbij wordt voortgebouwd op algemeen voortgezet onderwijs*, je functioneert doorgaans op het niveau van gevorderde leerboeken, hebt een kennisondergrond voor een beroepenveld of een beroep, voor persoonlijke ontwikkeling en voor verdere studie om de eerste cyclus (bachelor) af te ronden; (Short Cycle Dublin Descriptor 1 kennis en inzicht) Je hebt de vaardigheid om gegevens te identificeren en te gebruiken, teneinde een respons te Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

4 bepalen met betrekking tot duidelijk gedefinieerde, concrete en abstracte problemen en bent in staat om kennis en inzicht in beroepsmatige contexten toe te passen; (Short Cycle Dublin Descriptor 2 Toepassen kennis en inzicht en 3 oordeelsvorming) Je kan communiceren met gelijken, leidinggevenden en cliënten over begrip, vaardigheden en werkzaamheden; (Short Cycle Dublin Descriptor 4 Communicatie) Je bezit de leervaardigheden om een vervolgopleiding die een zekere mate van autonomie vraagt, aan te gaan. (Short Cycle Dublin Descriptor 5 Leervaardigheden) Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competenties van de opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkeling van relaties, netwerken en ketens 1.1 Verzamelt secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 1.2 Interpreteert secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 1.3 Vertaalt secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 2 Analyseren van financiële en juridische zaken en interne processen 2.1 Voert controletaken uit binnen de (multinationale) organisatie 2.2 Vindt toepasselijke regelgeving en jurisprudentie 2.3 Interpreteert die en formuleert op basis hiervan een advies 3 Toepassen van HRM 3.1 Ontwikkelt op strategisch niveau een HRM-visie en beleid 3.2 Voert het HRM-beleid uit in de organisatie, daarbij geadviseerd door de stafafdeling HRM 4 Iichten van bedrijfs- en organisatieprocessen 4.1 Stelt een ondernemingsplan voor een startende onderneming op, waarbij commerciële, organisatorische, financiële en juridische aspecten overzichtelijk en in samenhang worden gepresenteerd 4.2 Voert, in samenwerking met anderen, binnen een eenvoudige organisatie de verschillende bedrijfskundige processen uit 4.3 Beoordeelt het functioneren van een bestaande organisatie en formuleert voorstellen ter verbetering 5 Analyse van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming 5.1 Verzamelt en beschrijft relevante beleidsinformatie, zowel binnen als buiten de organisatie 5.2 Analyseert uitgangspunten van het huidige beleid en definieert een beleidsprobleem 5.3 Formuleert een voorstel voor beleid, dat erop gericht is de (economische) positie van de organisatie en/of haar invloedssfeer te verbeteren, rekening houdend met de juridische en organisatorische kaders 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderproces 6.1 Identificeert een organisatieprobleem binnen het bedrijfsproces, analyseert dit en bedenkt een oplossing daarvoor, zodat de bedrijfsvoering wordt verbeterd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

5 6.2 Stelt binnen de juridische en financiële kaders alternatieve plannen op voor de noodzakelijke veranderingen, implementeert dit binnen de organisatie en werkt mee om draagvlak te creëren 6.3 Evalueert een verandering 7 Sociale en communicatieve competenties (interpersoonlijk) 7.1 Werkt samen met collega s, experts en leveranciers 7.2 Onderhoudt relaties met externen als gemeenten, provincie, branches 7.3 Communiceert intern en extern mondeling en schriftelijk met verschillende doelgroepen 8 Zelfsturende competenties (intrapersoonlijk) 8.1 Volgt actief de ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied en aanverwante domeinen en vormt zich daar een visie op 8.2 Zet waar nodig onderzoek op om de eigen visie te verantwoorden en/of participeert daartoe in een breder onderzoek 8.3 Werkt aan de ontwikkeling van een beroepshouding met ruimte voor normatief culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen 8.4 Integreert zijn visie op de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen in zijn eigen taakuitvoering 9 Het creëren, initiëren en vermarkten van duurzame toeristische en/of vitaliteits- en wellness producten en diensten 9.1 Creëert duurzame toeristische en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten 9.2 Initieert duurzame en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten 9.3 Brengt duurzame toeristische en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten op de markt 10 Het bieden van hospitality, waarbij de beleving van de gast centraal staat 10.1 Ontwikkelt een duurzaam en commercieel verantwoord gastvrijheidsconcept met aandacht voor fysieke en emotionele omstandigheden van de gast 10.2 Initieert en bewaakt binnen de organisatie een hospitality concept dat gericht is op professionaliteit, vakkennis en bekwaamheid 10.3 Biedt activiteiten en diensten aan op een gastvrije, bedrijfsmatige en verantwoorde wijze in interactie met de gast Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Iichting van de opleiding: Nationale naam: Vitaliteitsmanagement & Toerisme International name: Vitality & Tourism Management Verleende graad: Associate Degree of Business Administration Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 60 EC Variant: Voltijd Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands / Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Croho-code AD Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld hbo (VWO) traqject nee Voor de opleiding Vitaliteitsmanagement en toerisme gelden de volgende aanvullende keuzeregels: Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

6 In semester 1 t/m 4 kiest de student zelf een 2 e moderne vreemde taal. De student kan kiezen uit Spaans, Frans en Duits. Buitenlandse studenten kunnen tevens kiezen voor de cursus Dutch. De student geeft de keuze door aan de SLC welke de taal in het studieplan opneemt. Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

7 2 e 1 e semester semester Programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme cohort Starting Coastal Business: CU09836 Ondernemingsplan 1, 2.5 EC CU09837 Ondernemingsplan 2, 2.5 EC CU09848 Project Gezond ondernemen, 2.5 EC Exploring Coastal Business: CU09457 Marketing in Toerisme 1, 2.5 EC CU09458 Marketing in Toerisme 2, 2.5 EC CU09459 Project Visie & Beleid, 2.5 EC (waaraan gekoppeld IPR) Afronding Propedeuse Innovatief leidinggeven: CU09838 HRM in VM&T, 2.5 EC CU09840 Workshops HRM voor VM&T, 2.5 EC CU09844 Project Innovatief Leidinggeven, 2.5 EC Incl. Samenwerken in projecten Inleiding Toeristisch werkveld: CU10247 Leisure, 2.5 EC CU10248 Toerisme, 2.5 EC CU09461 Training Hospitality, 2.5 EC Vitaliteit & Wellness 2: CU11825 Doelgericht actief, 5.0 EC Praktijk en Studieloopbaancoaching 2 CU15351, 1,25 EC Studiereis 1 CU15364, 1,25 EC Vitaliteit & Wellness 1: CU11824 Uitrusten & beleven, 5.0 EC Praktijk en Studieloopbaancoaching 1 CU15338, 2,5 EC EC CU08486 Engels 2, 2.5 EC CU13433 Kwalitatief onderzoek Moderne Vreemde Taal 2 : 2.5 EC CU08484 Duits 2 CU08483 Frans 2 CU08485 Spaans 2 CU07511 Engels 1, 2.5 EC CU13432 Desk research Moderne Vreemde Taal 1: 2.5 EC CU07513 Duits 1 CU07512 Frans 1 CU07514 Spaans 1 Programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme cohort Communiceren in crises: Flankerend onderwijs 2: CU09480 Boeien, binden, verrassen, verleiden, 2.5 EC CU09481Crisiscommunicatie, 2.5 EC Semester 4 CU11836 Corporate Social Responsability, 2.5 EC CU04001 Ondernemingsrecht, 2.5 EC CU09482 Project crisiscommunicatieplan, 2.5 EC Vitaliteit & Wellness 4: CU11828 Gezondheid/medisch, 5.0 EC Afstuedern 2: CU15206, 5 EC CU11997 Data analyse CU07350 Engels 4, 2.5 EC Moderne Vreemde Taal 4, 2 EC CU09640 Duits 4 CU09649 Frans 4 CU10202 Spaans 4 Semester 3 Flankerend onderwijs1: CU03981 SC en vergadertechnieken, 2.5 EC CU09776 E-Business, 2.5 EC CU05230 SC Creative Coach, 2.5 EC Imagineering en financieel management in toerisme en recreatie: CU09460 Imagineering, 2.5 EC CU11831 Financieel management in toerisme en recreatie, 2.5 EC CU09462, Project Imagineering, 2.5 EC Vitaliteit & Wellness 3: CU11827 Zingeving, 5.0 EC Afstuderen 1: CU15205, 5 EC CU03078 Basisstatistiek en rekenen, 2.5 EC CU07348 Engels 3, 2.5 EC Moderne Vreemde Taal 3, 2 EC CU09019 Duits 3 CU09018 Frans 3 CU09020 Spaans 3 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

8 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU09457, Titel: Marketing 1, Marketing 2, Project Kracht van de Regio Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: NL CU09458, CU09459 nvt geen Je leert om een interne en externe analyse te maken van een vakantiepark of camping. Vervolgens leer je om in een groep van 4 personen een verbeter plan of verbeterde visie te maken en deze te presenteren aan anderen. Hierbij maak je zoveel mogelijk gebruik van een werkelijke/praktische situatie. Internationalisering: 50% Van de in de les behandelde voorbeelden is internationaal (casuïstiek, praktijkvoorbeelden). De andere helft is regionaal georiënteerd. Het boek is geschreven door de internationaal vermaarde marketing auteur Verhage. 1 Les staat in het teken van internationale marketing. 1 x Individuele schriftelijke tussentijdse toets van 90 minuten 2 x Individuele schriftelijke tussentijdse toets van 90 minuten Inzage Inzage werkdagen in in DT 1.1 en % DT 1.1 en % x Marketing report 1 & 2 Ld 1.1.1, Ld 1.2.1, DT 5.1, DT % & 4 48 & 9 5 & 15 9 & 18 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

9 Semester 1 CU10247 Titel: Leisure Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL nvt Aanwezigheid Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristischrecreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus in de tweede helft van het eerste semester (periode 2) op de vrijetijdssector. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. In het tweede deel van het eerste semester focussen we ons op de vrijetijdssector in het algemeen. Vanuit het perspectief van de vrijetijdsbeleving en -besteding, verkennen we recente trends en ontwikkelingen, het historisch perspectief en de mogelijke toekomst van de vrijetijd. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Individuele schriftelijke eindtoets % Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

10 Semester 1 CU10248 Titel: Toerisme Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL nvt Aanwezigheid Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristischrecreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus tijdens de eerste helft van het semester het toerisme. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. Tot de tussentoets focussen we ons op de toeristische sector en besteden we specifiek aandacht aan de drie grootheden binnen het toerisme; verblijf, vervoer en vermaak. We benoemen we de verschillende soorten bestemmingen, attracties, problemen en oplossingen binnen het huidige toerisme. Ook kijken we naar niche markten binnen het vakgebied. In deze cursus staat dus de kennismaking met de toeristische branche centraal. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Individuele schriftelijke voortgangstoets % Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

11 Semester 1 CU09461 Titel: Training Hospitality Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Nvt Geen Essentieel voor de bedrijfsvoering van een onderneming in de vrije tijd-, toerisme- en hospitality branche is de gastvriendelijke en gastgerichte instelling van de werknemers. In het eerste contact met de gast is het een belangrijke vereiste om helder en duidelijk te kunnen communiceren en actief te kunnen luisteren, teneinde gegevens te verstrekken en te ontvangen. Werknemers dienen dan ook allereerst te beschikken over goede mondelinge communicatieve vaardigheden en inzicht te hebben in zowel verbale als non-verbale communicatieprocessen. Verder is het in contact met de gast ook van belang dat de medewerker in staat is om op een adequate wijze feedback te geven en te ontvangen. De manier waarop de werknemer ingaat op klachten of aanmerkingen is voor de gast vaak belangrijker dan het oplossen van de klacht zelf. 1 x Verslag 9.1, 9.2, 10.1, X Werkboek 9.1, 9.2, 10.1, X Aanwezigheid 9.1, 9.2, 10.1, 10.3 Inzage Inzage werkdagen in in 80% % % 70 nvt nvt nvt nvt Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

12 Semester 1 CU11824 Titel: Vitaliteits & Welness 1 Aantal EC s: 5 Verplicht Voertaal: NL nvt Deelname (80% gast- en praktijklessen) In de cursus Vitaliteit & Wellness 1 staat het onderwerp Uitrusten en beleven centraal. In het wellnesskwadrant van NBTC (2008). In deze eerste cursus van het studieonderdeel Vitaliteit & Wellness wordt allereerst de wellnessbranche in kaart gebracht. Je dient als manager in de wellnessbranche een compleet beeld te hebben van je eigen werkveld: in welke vier kwadranten is de wellnessbranche grofweg in te delen? Welke trends en ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de enorme groei in de wellnessbranche? En hoe ziet de vraag en het aanbod in de markt eruit? Vervolgens wordt het kwadrant Uitrusten en beleven uitgediept. NBTC stelt dat in dit kwadrant verwennen, ontspannen, kuren en beauty terugkomen. Belangrijke activiteiten hierbij zijn onder andere: het bezoek aan sauna s, hamam s, kuuroorden met thermale baden of thalasso-instituten, spa s, health-en beautycentra, of centra voor meditatie en zingeving. In deze cursus staan dus voornamelijk de volgende onderwerpen centraal: verwennen, ontspannen en kuren, welke zich meer concreet vertalen in spa, massage, beleving en zintuigen. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Rapportage 1.1, 1.2, 8.1, % x Individuele schriftelijke tussentoets % x Rapportage 1.2, 8.1, 8.4, 40% , x Presentatie 8.3, % Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

13 Semester 1 CU15338 Titel: Leren leren SLC 1 VM&T Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Het onderwijs op een hbo opleiding is anders dan in je vooropleiding. Een andere werkwijze en manier van leren betekent dat je de juiste leervaardigheden moet ontwikkelen om (met begeleiding van docenten) zelfstandig te werken aan je ontwikkeling en verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces. In deze cursus onderzoek je welke vaardigheden je kunt verbeteren en ga je daar vervolgens mee aan de slag. Je werkt aan een eigen studieplan dat antwoord geeft op de vragen: Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen (planning)? Hoe ga ik het doen (leervaardigheden)? Wat ga ik doen als het niet lukt (evaluatie, motivatie). Tijdens persoonlijke gesprekken met je SLC bespreek je je ontwikkeling en studievoortgang. Je leert een portfolio maken waarin je je ontwikkeling beschrijft en onderbouwt. (benoem of het s en beschrijf de toetsvorm) (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebrui diepste niveau uit 2.2.2) factor Inzage Inzage werk (< 10 herkansing herkansing werkdagen in in 1 x Portfolio 7.3, 8.1, 8.3, % 5.5 S1 wk 4 S1 wk 9 S1 wk 15 S1 wk 18 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

14 Semester 1 CU13432 Titel: Deskresearch Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL/EN geen Actieve deelname Na voltooiing van de cursus Deskresearch kun je informatie -volgens internationale standaarden in verslagen/rapporten/artikelen- verwerven en verwerken. Zo wordt de kwaliteit van producten die je maakt, zoals stageverslagen en afstudeerscripties steeds beter aangezien een duidelijke verantwoording van die producten bijdraagt aan de betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid (LOOWI, 2010). Competentie: Onderzoek doen is een vraag stellen, een methode bedenken om daarop een antwoord te krijgen, gegevens verzamelen en analyseren, een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en van het geheel aan activiteiten en bevindingen aan derden verslag doen. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Onderzoeksvoorstel individueel 1.1, 1.2, 1.3, % Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

15 Semester 1 CU07511 Titel: Engels 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: EN nvt geen Er wordt veel aandacht besteed aan functionele taalvaardigheid. Je krijgt handvatten aangereikt om het verworvene in reële communicatieve situaties toe te passen zoals - het lezen en begrijpen van (algemene) toeristische, economische en werk-gerelateerde teksten en documenten - het luisteren en/of kijken naar video- en/of geluidsopnames voor onderwerpen van toeristisch en economisch belang - het voeren van gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld - het schrijven van eenvoudige opdrachten uit de beroepspraktijk (b.v. beantwoorden van een mail, korte notities schrijven etc.) - het verwerven van relevante woordenschat Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Tussentoets mondeling nvt 30% x Eindtoets mondeling nvt 30% x Eindtoets schriftelijk nvt 40% Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

16 Semester 1 CU07513 Titel: Duits 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Duits nvt geen Toelichting: Je werkt deficiënties weg op idiomatisch, grammaticaal, en spreektechnisch gebied aan de hand van schriftelijke en mondelinge opdrachten. Verder oefen je met teksten in de vorm van dialogen en oefen deze over de meest uiteenlopende onderwerpen (omgangstaal en zakelijk taalgebruik). Je krijgt handvatten aangereikt om op een (zakelijk) basisniveau te kunnen communiceren. Je verwerft een basiswoordenschat. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Tussentoets schriftelijk nvt 33% x Eindtoets schriftelijk nvt 33% x Eindtoets mondeling nvt 34% Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

17 Semester 1 CU07512 Titel: Frans 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Frans nvt Aanwezigheid In deze cursus wordt aandacht besteed aan eenvoudige communicatieve situaties. Mondelinge en schriftelijke Taaltaken bieden je de mogelijkheid om je taalvaardigheid te oefenen en te etaleren in authentieke, herkenbare situaties waarin je contact hebt met Franstaligen. In de lessen worden de bouwstenen die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de Taaltaken aan de orde gesteld. De uitgevoerde Taaltaken worden door de docent van feedback voorzien. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Eindtoets schriftelijk nvt 45% x Eindtoets mondeling Nvt 45% x Taalportfolio Nvt 10% 0 nvt nvt nvt nvt Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

18 Semester 1 CU07514 Titel: Spaans 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Spaans nvt geen Je legt een basis voor het beheersen van de Spaanse taal aan de hand van schriftelijke en mondelinge opdrachten. Verder oefen je met eenvoudige teksten over de dagelijkse onderwerpen (omgangstaal). Je krijgt handvatten aangereikt om op een basisniveau te kunnen communiceren. Je verwerft een basiswoordenschat. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak. Inzage Inzage werkdagen in in 1 x Tussentoets schriftelijk nvt 45% x Eindtoets schriftelijk nvt 45% x Portfolio opdrachten Nvt 10% 0 nvt nvt nvt nvt Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

19 Semester 2 CU09836 Titel: Ondernemingsplan 1 Aantal EC s:2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 geen In deze cursus staat het commerciële-, juridische- en organisatorische deel van een onderneming centraal. Wekelijks wordt de theoretische basis gelegd voor het schrijven van een ondernemingsplan tijdens de hoor- en werkcolleges aan de hand van lezingen, bespreken van actuele casussen en het doen van opdrachten. koppeling met deeltaken uit 2.2. factor Bodem- cijfer Inzage werk (< 10 werkdagen herkansing in Inzage herkansing in 1 x Meerkeuzevragen toets % /26 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

20 Semester 2 CU09837 Titel: Ondernemersplan 2 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 geen Binnen het vakgebied Financieel management van de opleiding VMT staan twee onderdelen centraal. Het eerste deel heeft betrekking op het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties van een organisatie. Het tweede deel gaat over het nemen van financiële beslissingen en investeringsselectie. In deze cursus CU09842 beperken we ons tot het eerste deel: het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties. In deze cursus wordt de rol van de resultateekening, de balans en het liquiditeitsoverzicht besproken. Je leert deze overzichten op te stellen en te beoordelen aan de hand van kengetallen. Daarmee kan de financiële situatie van een organisatie of een project in grote lijnen worden beschreven en kan verantwoording afgelegd worden. Je hoeft geen financieel specialist te worden, maar je moet wel in staat zijn om gesprekken met de bank, de belastingdienst en de accountant te voeren. 1 x Hoofdzakelijk sommen maken 2.1, 2.3, 4.1, 4.3,5.1 en 6.2 Inzage Inzage werkdagen in in 100% /27 28 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

21 Semester 2 CU09848 Titel: Project Gezond ondernemen Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 geen In deze cursus stelt de student in groepsverband een ondernemingsplan op van een door de groep zelf te kiezen fictieve onderneming in de toeristisch recreatieve sector. koppeling met deeltaken uit 2.2. factor Bodem- cijfer Inzage werk (< 10 werkdagen herkansing in Inzage herkansing in 1 X Het Ondernemingsplan dat in groepsverband is geschreven wordt beoordeeld. Semester 2 2.1, 2.2, 2,3 4.1, 4.2, % /27 28 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

22 CU09838 Titel: HRM Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL geen geen Om een organisatie te laten functioneren is de inbreng van mensen onontbeerlijk. Daarom gaat een werkgever met een aantal werknemers een arbeidsrelatie aan, waarbij die werknemers hun tijd en capaciteiten ter beschikking stellen, in ruil voor een beloning in de meest ruime zin van het woord. Human Resource Management (Personeelswerk) houdt zich bezig met het organiseren, beheren en beheersen van arbeidsrelaties in de onderneming. In deze cursus leer je de basisprincipes van HRM. 1 x multiple choice toets 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 Inzage Inzage werkdagen in in 100% /27 28 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

23 Semester 2 CU09840 Titel: Workshops HRM Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09839-CU09840-CU09844 geen Leiding geven betekent vooral ook: leiding geven aan veranderingsprocessen, mensen meekrijgen en jezelf bewust zijn van je eigen en andermans gedrag. Behalve vaardigheden heb je daarvoor kennis nodig van theorieën en modellen die je kunt gebruiken in bepaalde situaties. Het invoeren van een nieuwe dienst of product, zoals in deze casus, vergt een zorgvuldig proces van afweging en communicatie met alle betrokkenen. In de training ervaar je zelf wat veranderen betekent en hoe je er mee omgaat. Je leert daarbij de nodige vaardigheden aan, die je vervolgens toepast in de vorm van een veranderplan. 1 x Rapportage zelfreflectie 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 2 x Presentatie veranderrapport 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 3 x Veranderrapport 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 Inzage Inzage werkdagen in in 50% / % / % /27 28 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme AD voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie