Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. 1

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: International Business&Languages, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met havodiploma tot Ec. of M&O Ec. of M&O Student met havodiploma vanaf Ec. of M&O Ec. of M&O Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met vwodiploma tot Ec.1 Ec.1 Ec.1 Student met vwodiploma vanaf Ec. of M&O Ec. of M&O Ec. of M&O Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) N.v.t Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) N.v.t. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) 2

3 Beroepenveld, beroepsrollen, beroepstaken en beroepsproducten. Een IBL-professional wil de schakelfunctie vervullen tussen bedrijf en internationale omgeving. Hij opereert zakelijk en is daartoe commercieel ingesteld, internationaal communicatief toegelegd, heeft een brede zakelijke internationale oriëntatie en opereert steeds ondernemend en vernieuwend. Op die manier is de IBL er een professional die body geeft aan de internationale zakelijke ambities, die reist, die op de plek zelf het gesprek voert met de zakenpartner in zijn taal of een taal waarin beiden zich kunnen uitdrukken, kansen ontdekt en over het voetlicht brengt van zijn bedrijf. In deze paragraaf geven we een beeld van wat wij als karakteristieke taken beschouwen, wat karakteristieke beroepsproducten zijn en welke rollen de IBL er vervult. Beroepenveld IBL ers werken voor een breed scala aan commerciële ondernemingen, uiteenlopend van MKB-bedrijven die internationaal (willen) opereren tot grote multinationale ondernemingen. Zij werken ook voor kleinere en grotere internationaal opererende organisaties uit de non-profit sector waar behoefte aan internationaal zakelijk opgeleide medewerkers bestaat. Een IBL er kan in vrijwel alle branches werkzaam zijn. Naast in dienstverband, opereert een IBL er ook als zelfstandig ondernemer. In het midden- en kleinbedrijf opereert een IBL er veelal als generalist en heeft hij een brede verantwoordelijkheid. In een groter internationaal opererend bedrijf, soms een multinational, opereert de IBL er in de regel op een meer specialistisch werkterrein. De meest voorkomende functies van de IBL er zijn: Internationaal inkoop-, verkoop- en accountmanagement o Medewerker international sales met doorgroei naar international sales manager o Assistent account manager met doorgroei naar international account manager o Assistent internationaal inkoper met doorgroei naar hoofd inkoper o Medewerker direct marketing met doorgroei naar direct marketing manager o Medewerker landendesk met doorgroei naar area manager Internationaal communicatiemanagement o Assistent PR/PA-afdeling met doorgroei naar hoofd PR en voorlichting o Medewerker externe zaken met doorgroei naar manager externe zaken o Assistent conference manager met doorgroei naar conference corporate communication o Medewerker marketing communicatie met doorgroei naar hoofd marketing communicatie Exportmanagement o Marketing services medewerker met doorgroei naar relatiebeheerder buitenland o Assistent exportmanager met doorgroei naar export manager o Assistent area manager met doorgroei naar area manager Beroepsrollen. IBL ers vervullen verschillende rollen rondom internationaal zakendoen, in de praktijk gaat het natuurlijk steeds om combinaties van deze rollen. Wij zien dat vier typerende rollen de boventoon voeren, namelijk de adviseur, de leidinggevende, de bemiddelaar en de dienstverlener: De adviserende rol. Zeker aan het begin van zijn carrière zal de IBL er zijn plaats moeten vinden en veroveren binnen de organisatie waarin hij werkzaam wordt. Hij zal op basis van kennis van zaken en analytische vaardigheden, onderbouwde voorstellen doen naar het management voor wat betreft de internationale zakelijke activiteiten hij moet in staat zijn deze voorstellen over het voetlicht te brengen en te verdedigen. Hij kan overigens ook opereren als een externe consultant internationale ontwikkeling bij een hiervoor gespecialiseerd bedrijf of (regionale, provinciale) dienst; De aansturende of leidinggevende rol. Als de IBL er zijn plek in het bedrijf of de organisatie gevonden heeft, zal hij meer verantwoordelijkheid voor internationale zakelijke activiteiten gaan dragen en deze 3

4 en nieuwe internationale processen en activiteiten zelfstandig vorm gaan geven. Hierbij dient hij initiatieven te ontplooien, het hiervoor benodigde onderzoek te initiëren en uit te (laten) voeren, durf te tonen door bijvoorbeeld te komen met verrassende en creatieve voorstellen, (investerings)risico s in te (laten) schatten en leiding te geven aan een team van professionele medewerkers die elk vanuit hun eigen invalshoek inbreng hebben; De bemiddelende rol. De IBL er vervult een overbruggende rol tussen de verschillende interne en externe partners die betrokken zijn bij de internationale activiteiten. Hij is dan ook breed opgeleid en is in staat om de verschillende belangen en verantwoordelijkheden in te schatten om succesvol bij te kunnen dragen aan het bereiken van de (internationale) doelstellingen. Als bemiddelaar leeft en leest hij zich o.a. in, neemt hij deel aan onderhandelingen of voert ze zelf, maakt hij kwartier in een regio of land, signaleert hij problemen en lost ze blijvend en structureel op; De dienstverlenende rol. De IBL er speelt een rol bij de dienstverlening aan interne en externe belanghebbenden bij de internationale activiteiten van het bedrijf of de organisatie. Hierbij draagt de IBL er (mede) verantwoordelijkheid voor klanttevredenheid c.q. tevredenheid van betrokkenen, maar dient ook als interne en externe vraagbaak en verzorgt rapportages naar aanleiding van de internationale activiteiten van de organisatie. Beroepstaken. De toekomstige beroepssituatie van de IBL er is een veelzijdige die voor elke afgestudeerde verschilt. Dat neemt niet weg dat er voor die verschillende situaties specifieke takengroepen of takenfocus rondom internationale bedrijfsprocessen aanwijsbaar zijn. Tegen deze achtergrond onderscheiden wij de volgende kerntaken die elke afgestudeerde IBL er zelfstandig moet kunnen vervullen c.q. waaraan hij een bijdrage moet kunnen leveren (en die hij als gevorderd beroepsbeoefenaar zelfstandig uitvoert): Het voeren van overleg over - en het creëren van draagvlak voor initiatieven op internationaal terrein (beginnend beroepsbeoefenaar); Het acquireren en bedienen van klanten op internationale markten en daarbij het verrichten van de hiervoor noodzakelijke internationale activiteiten en communicatie voor het bedrijf of de organisatie (beginnend beroepsbeoefenaar); Het ontwikkelen van realistische doelstellingen voor de internationale activiteiten van het bedrijf en de organisatie, op basis van marktonderzoek (waarvan cultuuronderzoek altijd een onderdeel is) en interne afstemming in de organisatie (gevorderd beroepsbeoefenaar); Het kunnen inschatten van investeringsrisico s op het gebied van geld, tijd en inspanning die verbonden zijn aan de ontwikkeling van specifieke internationale activiteiten (gevorderd beroepsbeoefenaar); Het aansturen van buitenlandse partners die zich (op projectbasis) bezig houden met de internationale activiteiten van het bedrijf of de organisatie (gevorderd beroepsbeoefenaar); Het financieel kunnen onderbouwen en verdedigen van de beroepsproducten (gevorderd beroepsbeoefenaar). Beroepsproducten De beroepsproducten van de IBL er zijn verschillend qua karakter. Ze bestaan uit een combinatie van diensten, procesresultaten en specifieke beleidsproducten. De belangrijkste beroepsproducten die een IBL er realiseert, zijn: Het schriftelijk en mondeling tot stand brengen van zakelijke communicatie, zoals het uitbrengen van een offerte in verschillende talen, bijvoorbeeld in het kader van een tender/internationale aanbesteding, of het deelnemen aan of leiding geven aan een internationaal zakelijk overleg met behulp van moderne communicatiemiddelen, organiseren van of deelnemen aan een internationale handelsmissie. Dit kan bijvoorbeeld uitmonden in een internationaal contract voor een bedrijf of 4

5 internationale activiteiten voor een organisatie. Ook de juridische aspecten in een zakelijk overleg komen aan de orde; Exportbeleidsplan, waarin de doelstellingen, strategie en randvoorwaarden (op cultureel, financieel en organisatorisch gebied) worden geformuleerd met betrekking tot de export van een product of dienst; Internationaal marketingplan, waarin de marketingstrategie wordt geformuleerd met betrekking tot het op de markt brengen van een product of dienst op een buitenlandse markt; Internationaal (marketing-) communicatieplan. Bij dit beroepsproduct formuleert de student het communicatiebeleid van een onderneming op internationale markten, zowel wat betreft de inhoud als de te benutten media; Internationaal businessplan, waarin wordt aangegeven hoe een buitenlandse vestiging van een onderneming kan worden opgezet, inclusief doelstellingen, strategie en randvoorwaarden; Internationaal salesplan, waarin de student een verkoopbeleid bepaalt en deze kan uitwerken in accountplannen. 5

6 2.2.2 Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competenties van de opleiding: 1 1. International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige, met name de commerciële processen rondom internationaal zaken doen te ontwikkelen, aan te sturen en uit te voeren 1.1 Initiëren, en creëren van (hedendaagse) producten en diensten t.b.v. een grotere of kleinere internationale markt (= Domeincompetentie Commerce 1, niveau 2) Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten en concurrenten en deze (laten) vertalen in producten of diensten; Ontwikkelen van creatieve ideeën en concepten en omzetten, samen met anderen, van concepten in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. 1.2 Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van (internationaal) marktonderzoek (= Domeincompetentie Commerce 2, niveau 2) Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context; Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek; Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek; Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies; Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever; Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. 1.3 Internationale Sales en Internationaal account management. Ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van internationale zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en/of diensten mede met behulp van moderne media (zoals CRM, customer relationship management) (= Domeincompetentie Commerce 6, niveau 2); Onderscheiden van consumentengroepen in termen van prospects en suspects. Onderscheiden en beschrijven van afnemersgroepen en afstemmen van de (marketing)communicatie op deze afnemersgroepen; Opstellen van een internationaal accountprofiel en effectieve inkoop- en verkoopstrategie; Vervaardigen van een verkoopmap voor het doelland, met alle relevante informatie; Verkopen en voeren van effectieve onderhandelingen, in drie moderne vreemde talen; 6

7 1.3.5 Ontwerpen van een effectieve in- en verkooporganisatie en onderhouden van een eigen relatienetwerk; Voeren van schriftelijke communicatie ten behoeve van inkoop en verkoop; Benutten van kansen om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die leiden tot bijv. een transactie, contract of zakelijke afspraak. 2 International Communication. De IBL er is in staat om internationale zakelijke communicatie op professionele wijze in drie moderne vreemde talen vorm te geven. 2.1 Communiceren in drie moderne vreemde talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal (= Domeincompetentie Commerce 7, niveau 3: hoger niveau voor drie moderne vreemde talen dan in domeincompetenties commerce) Beheersen van de Engelse taal op het taalniveau C1 voor de vaardigheden lezen en luisteren. Voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren is het niveau minimaal B2. De twee andere moderne vreemde talen worden voor de vaardigheden lezen en luisteren beheerst op niveau B2 en voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren is het niveau minimaal B1; Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in alle landen of regio s waar deze moderne vreemde talen formeel gelden en/of worden gebruikt; Adviseren over het adequaat inspelen op verschillen in bedrijfsculturen binnen landen of regio s waar deze moderne vreemde talen formeel gelden en/of worden gebruikt. 2.2 Leiding geven aan een internationaal bedrijf, een internationaal bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een internationaal project op het gebied van internationale in- en verkoop en internationale communicatie (= Domeincompetentie Commerce 8, niveau 2) Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een (internationaal) team en/of projectgroep; Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep/team/afdeling verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden; Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project; Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep/team en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid; Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep. 2.3 Inter-persoonlijke, sociale en communicatieve vermogens (= Domeincompetentie Commerce 9, niveau 3): Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie houdt in: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal in termen van beroepstaken. Dit omvat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en 7

8 notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. 3 Intercultural Awareness. De IBL er heeft inzicht en kennis van het belang van interculturele verschillen op de diverse fases van het proces van internationaal zaken doen en kan zich inleven in verschillende culturen ter ondersteuning van de bedrijfsmatige processen rondom internationaal zakendoen. 3.1 Persoonlijk professionele Internationale vermogens. Het beroep van de IBL er wordt mede gekarakteriseerd doordat hij regelmatig voor kortere of langere tijd in het buitenland opereert en zowel in direct contact met de klant als op indirecte wijze (promotie, onderzoek) op de plek de betreffende bedrijfsbelangen behartigt. Hij moet daarbij in alle internationale regio s waar het bedrijf belangen heeft, kunnen opereren. Dat vraagt van de IBL er een aantal meer specifieke persoonlijk professionele vermogens (=nieuwe competentie alleen voor IBL) Interesse in -, nieuwsgierigheid naar andere culturen en een inlevingsvermogen in andere culturen (culturele intelligentie); Ondernemingslust en reislust ten behoeve van oplossing van voor het bedrijf belangrijke problemen en kwesties die zich in het buitenland afspelen; Omgaan met onzekerheid, maatschappelijk weerbaar zijn en moed hebben om zich in voor hem of haar vreemde situaties te begeven. Hiermee wordt bedoeld dat de IBL er regelmatig terechtkomt in voor hem of haar onbekende buitenlandse context en in staat moet zijn om te gaan met de onzekerheid en vragen die deze context met zich mee brengt; Zich aanpassen aan de internationale omgeving waarin hij moet opereren. De waarden en normen kunnen respecteren en handelswijzen uitvoeren; Verschillen overbruggen, voortkomend uit cultuurgebonden gedrag in elke fase van het proces van business relations en daarbij tonen van voldoende persoonlijke stevigheid, zowel zakelijk als moreel; De producten en diensten van de eigen organisatie zodanig kennen dat hij/zij erover kan communiceren met buitenlandse afnemers of toeleveranciers. 3.2 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) (= Domeincompetentie Commerce 10, niveau 3) Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaat gericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. 8

9 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: International naam: Verleende graad: Studieduur: Studielast propedeutische fase: Studielast hoofdfase: Variant: International Business and Languages International Business and languages Bachelor of Business Administration 4 jaar 60 EC 180 EC Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands / Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (Vwo) traject n.v.t. 9

10 10

11 2.2.4 Cursussen propedeutische fase Semester 1 CU09457, Titel: Marketing 1, Marketing 2, Project Kracht van de Regio Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: NL CU09458, CU09459 Voorwaarden voor deelname: nvt Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je leert om een interne en externe analyse te maken van een vakantiepark of camping. Vervolgens leer je om in een groep van 4 personen een verbeter plan of verbeterde visie te maken en deze te presenteren aan anderen. Hierbij maak je zoveel mogelijk gebruik van een werkelijke/praktische situatie. Internationalisering: 50% Van de in de les behandelde voorbeelden is internationaal (casuïstiek, praktijkvoorbeelden). De andere helft is regionaal georiënteerd. Het boek is geschreven door de internationaal vermaarde marketing auteur Verhage. 1 Les staat in het teken van internationale marketing. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Individuele schriftelijke DT 1.1 en % tussentijdse toets van 90 minuten 2 x Individuele schriftelijke tussentijdse toets van 90 DT 1.1 en % minuten 3 x Marketing report 1 & 2 Ld 1.1.1, Ld 1.2.1, DT 5.1, DT % & 4 48 & 9 5 & 15 9 & 18 11

12 Semester 1 CU10247 Titel: Leisure Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: nvt Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: deelname Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristisch-recreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus in de tweede helft van het eerste semester (periode 2) op de vrijetijdssector. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. In het tweede deel van het eerste semester focussen we ons op de vrijetijdssector in het algemeen. Vanuit het perspectief van de vrijetijdsbeleving en -besteding, verkennen we recente trends en ontwikkelingen, het historisch perspectief en de mogelijke toekomst van de vrijetijd. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Individuele schriftelijke eindtoets %

13 Semester 1 CU10248 Titel: Toerisme Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: nvt Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: deelname Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristisch-recreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus tijdens de eerste helft van het semester het toerisme. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. Tot de tussentoets focussen we ons op de toeristische sector en besteden we specifiek aandacht aan de drie grootheden binnen het toerisme; verblijf, vervoer en vermaak. We benoemen we de verschillende soorten bestemmingen, attracties, problemen en oplossingen binnen het huidige toerisme. Ook kijken we naar niche markten binnen het vakgebied. In deze cursus staat dus de kennismaking met de toeristische branche centraal. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Individuele schriftelijke voortgangstoets %

14 Semester 1 CU09461 Titel: Training Hospitality Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: nvt Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Essentieel voor de bedrijfsvoering van een onderneming in de vrije tijd-, toerisme- en hospitality branche is de gastvriendelijke en gastgerichte instelling van de werknemers. In het eerste contact met de gast is het een belangrijke vereiste om helder en duidelijk te kunnen communiceren en actief te kunnen luisteren, teneinde gegevens te verstrekken en te ontvangen. Werknemers dienen dan ook allereerst te beschikken over goede mondelinge communicatieve vaardigheden en inzicht te hebben in zowel verbale als non-verbale communicatieprocessen. Verder is het in contact met de gast ook van belang dat de medewerker in staat is om op een adequate wijze feedback te geven en te ontvangen. De manier waarop de werknemer ingaat op klachten of aanmerkingen is voor de gast vaak belangrijker dan het oplossen van de klacht zelf. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit x Groepsopdracht 9.1, 9.2, 10.1, x aanwezigheid 9.1, 9.2, 10.1, x werkboek 9.1, 9.2, 10.1, 10.3 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 80% % %

15 Semester 1 CU10300 Titel: Culturele oriëntatie Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: EN Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Aanwezigheid/deelname Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De cursus bestaat uit een aantal contactmomenten met docenten, gastsprekers en buitenlandse studenten. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie over Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland m.b.t. geschiedenis, kunst, geografie, toeristische highlights en tradities / gewoonten / feestdagen. Deze informatie gebruik je als basis voor de voorbereiding van de vakantiebeurs die je zelf gaat organiseren. A.h.v. diverse bronnen leer je fact sheets, brochures, video s en programmaboekjes te maken die je nodig hebt voor de vakantiebeurs. Je leert landeninformatie te verzamelen die jou inzicht geven in cultuurspecifieke zaken die van belang zijn in jouw toekomstige internationale werkkring. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Fact sheet 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 2 x Brochure 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 3 x Programma 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 4 x Video 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 5 x Beurs 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 15

16 Semester 1 CU10301 Titel: Cross cultural management Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: EN Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: The content of this course implies that you can define the concepts of culture, cultural differences and cultural dimensions. Further that you can apply these insights in practical oriented situations during your internship and during your final year of studies in your final thesis. Some of the topics which will be brought forward during the lectures:. cultural dimensions of Hofstede and also these of Trompenaars(which will show a different emphasize). personal characteristics which will have different orientations in different cultures. group dynamics in teams with employees from different cultural backgrounds. impact of cultural differences in Human Resource Management. negotiation styles, conflicts, misunderstandings, culture shock, etc.; all this related to cultural differences. During this course from the second on you will experience in class that two pairs of students in your class or two different students alone(students are free to follow their preference) will give a short presentation (in power point) about a comparison and cultural differences between two different countries You are free to make your own choice, e.g., comparing Brazil and Germany or Russia with The Netherlands Most important is that you are able to reflect on differences in the field of communication, the approach involves respect to others in their attitudes toward elders, females, politics, religion, etc. Information about these cultural differences you will find on internet(although this often too much at the surface), travel guides like Lonely Planet or Trotter. All this will be a preparation for writing your report on Cross-cultural management at the end of the semester. At the end of most lectures there will be an assignment for home work to do your search on a topic which was discussed during the lecture. Moreover, in this course you will gather insight in psychological aspects as: personality types,group dynamics, dealing with conflicts, resistance to change, etc. 16

17 Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Rapport 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, x Presentatie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, % 55 2 n.v.t. 10 n.v.t. 50% 55 2 n.v.t. 10 n.v.t. 17

18 Semester 1 CU15366 Titel: Leren leren SLC 1 IBL Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het onderwijs op een hbo opleiding is anders dan in je vooropleiding. Een andere werkwijze en manier van leren betekent dat je de juiste leervaardigheden moet ontwikkelen om (met begeleiding van docenten) zelfstandig te werken aan je ontwikkeling en verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces. In deze cursus onderzoek je welke vaardigheden je kunt verbeteren en ga je daar vervolgens mee aan de slag. Je werkt aan een eigen studieplan dat antwoord geeft op de vragen: Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen (planning)? Hoe ga ik het doen (leervaardigheden)? Wat ga ik doen als het niet lukt (evaluatie, motivatie). Tijdens persoonlijke gesprekken met je SLC bespreek je je ontwikkeling en studievoortgang. Je leert een portfolio maken waarin je je ontwikkeling beschrijft en onderbouwt. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Portfolio 11.1, 11.2, % 5.5 S1 wk 4 S1 wk 9 S1 wk 15 S1 wk 18 18

19 Semester 1 CU04090 Titel: Making Contact Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: Engels minimaal op A2 niveau Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Intermediate (B1) course preparing for practical professional situations, targeting the four main skills (reading, writing, listening & speaking) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. The sequel to this course is CU Toets nr Semester 1 Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) 1 X Pairwork mondeling job description + conversation Meeting a business colleague 2 X Schriftelijk open vragen lezen, samenvatten en vocabulaire Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) CanDo s spreken & gesprekken voeren 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 CanDo s lezen 2.2, 2.3, 2.4 CanDo s schrijven 5.5, 5.6 Taalstrategie woordenschat: 6a, 6b, 6c werk (< 10 werkdagen na ontvangst 40% 5.5 S1.45 S1.48 S1.5 S1.8 40% 5.5 S1.4 S1.8 S2.15 S2.19 herkan 4 X Individueel process assessment - assignments Nvt 20% 6.0 Nvt Doorlopend Nvt Doorlopend 19

20 CU13432 Titel: Deskresearch Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL/EN Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Na voltooiing van de cursus Deskresearch kun je informatie -volgens internationale standaarden in verslagen/rapporten/artikelen- verwerven en verwerken. Zo wordt de kwaliteit van producten die je maakt, zoals stageverslagen en afstudeerscripties steeds beter aangezien een duidelijke verantwoording van die producten bijdraagt aan de betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid (LOOWI, 2010). Competentie: Onderzoek doen is een vraag stellen, een methode bedenken om daarop een antwoord te krijgen, gegevens verzamelen en analyseren, een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en van het geheel aan activiteiten en bevindingen aan derden verslag doen. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Onderzoeksvoorstel individueel 1.1, 1.2, 1.3, % x Opdrachten dossier (review) 1.1, 1.2, 1.3, % Individueel 20

21 Semester 2 CU09836 Titel: Ondernemingsplan 1 Aantal EC s:2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus staat het commerciële-, juridische- en organisatorische deel van een onderneming centraal. Wekelijks wordt de theoretische basis gelegd voor het schrijven van een ondernemingsplan tijdens de hoor- en werkcolleges aan de hand van lezingen, bespreken van actuele casussen en het doen van opdrachten. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangst 1 x Meerkeuzevragen toets % /26 21

22 Semester 2 CU09837 Titel: Ondernemersplan 2 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Binnen het vakgebied Financieel management van de opleiding VMT staan twee onderdelen centraal. Het eerste deel heeft betrekking op het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties van een organisatie. Het tweede deel gaat over het nemen van financiële beslissingen en investeringsselectie. In deze cursus CU09842 beperken we ons tot het eerste deel: het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties. In deze cursus wordt de rol van de resultatenrekening, de balans en het liquiditeitsoverzicht besproken. Je leert deze overzichten op te stellen en te beoordelen aan de hand van kengetallen. Daarmee kan de financiële situatie van een organisatie of een project in grote lijnen worden beschreven en kan verantwoording afgelegd worden. Je hoeft geen financieel specialist te worden, maar je moet wel in staat zijn om gesprekken met de bank, de belastingdienst en de accountant te voeren. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit x Hoofdzakelijk sommen maken 2.1, 2.3, 4.1, 4.3,5.1 en 6.2 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 100% /

23 Semester 2 CU09848 Titel: Project Gezond ondernemen Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus stelt de student in groepsverband een ondernemingsplan op van een door de groep zelf te kiezen fictieve onderneming in de toeristisch recreatieve sector. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangst 1 X Het Ondernemingsplan dat in groepsverband is geschreven wordt beoordeeld. 2.1, 2.2, 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, % /

24 Semester 2 CU09838 Titel: HRM Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Om een organisatie te laten functioneren is de inbreng van mensen onontbeerlijk. Daarom gaat een werkgever met een aantal werknemers een arbeidsrelatie aan, waarbij die werknemers hun tijd en capaciteiten ter beschikking stellen, in ruil voor een beloning in de meest ruime zin van het woord. Human Resource Management (Personeelswerk) houdt zich bezig met het organiseren, beheren en beheersen van arbeidsrelaties in de onderneming. In deze cursus leer je de basisprincipes van HRM. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit x multiple choice toets 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 100% /

25 Semester 2 CU09840 Titel: Workshops HRM Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09839-CU09840-CU09844 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Leiding geven betekent vooral ook: leiding geven aan veranderingsprocessen, mensen meekrijgen en jezelf bewust zijn van je eigen en andermans gedrag. Behalve vaardigheden heb je daarvoor kennis nodig van theorieën en modellen die je kunt gebruiken in bepaalde situaties. Het invoeren van een nieuwe dienst of product, zoals in deze casus, vergt een zorgvuldig proces van afweging en communicatie met alle betrokkenen. In de training ervaar je zelf wat veranderen betekent en hoe je er mee omgaat. Je leert daarbij de nodige vaardigheden aan, die je vervolgens toepast in de vorm van een veranderplan. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit x Rapportage zelfreflectie 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 2 x Presentatie veranderrapport 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 3 x Veranderrapport 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 50% / % / % /

26 Semester 2 CU15368 Titel: Oriëntatie op beroep en opleiding SLC 2 IBL Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus voer je individueel en samen met medestudenten opdrachten uit die je helpen oriënteren op je studie en beroep. Je hebt nu een half jaar kennisgemaakt met de opleiding en ervaring opgedaan als hbo student. Nu ga je gerichter onderzoeken hoe het werkveld van de IBL-er eruit ziet en of deze opleiding en het toekomstig beroep bij je passen. Je doet dit door bijvoorbeeld opdrachten te maken die je helpen inzicht te krijgen in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je krijgt een helder beroepsbeeld door de internationale studiereis en door bijvoorbeeld gastlezingen of excursies. Toets nr Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) werk (< 10 werkdagen na ontvangs herkans 1 x Portfolio 11.1, 11.2, % 5.5 S2 wk 23 S2 wk 26 S2 wk 26/27 S2 wk 28 26

27 Semester 2 CU09844 Titel: Project Innovatief Leidinggeven Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09839-CU09840-CU09844 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Leerarrangement Innovatief Leidinggeven bestaat uit 3 courses; CU9838 HRM in VM&T, CU9840 Workshops HRM voor VM&T en CU 9844 project Personeels. In het project Personeels werk je op basis van het project in de course CU09836 Gezond Ondernemen een personeelsplanning uit. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit x Personeelsplan 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 100% /

28 Semester 2 CU03638 Titel: Duits Verbreding Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Duits Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Toelichting: Deze cursus biedt een inleiding in het Duits dat gebruikt wordt in het bedrijfsleven en het toeristisch werkveld gecombineerd met schriftelijke en mondelinge opdrachten en oefeningen is een verdiepingscursus Duits voor IBL-1, gekoppeld aan de cursus CU Je oefent je spreekvaardigheid door middel van (zakelijke) telefoongesprekken over diverse onderwerpen. Je krijgt handvatten aangereikt om op een zakelijk niveau te kunnen communiceren, zowel voor het mondeling als het schriftelijk taalgebruik. Je verdiept je woordenschat door middel van zakelijk idioom met als onderwerp enquêteren. Je krijgt een inleiding in de handelscorrespondentie en je kunt eenvoudige zakenbrieven schrijven. Je verdiept je woordenschat door middel van zakelijk idioom met betrekking tot correspondentie. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak en luistervaardigheid. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Eindtoets schriftelijk Een zakenbrief + idioom uit de syllabus handelscorrespondentie 2 x Eindtoets zakelijk idioom 20 zinnen NL-D uit het zakelijk idioom enquêteren uit de syllabus 3 x Eindtoets mondeling telefoneren Je kunt een kort telefoongesprek voeren in correct Duits over een eenvoudig zakelijk onderwerp zoals een bestelling, klacht en reservering 40% % %

29 Semester 2 CU03620 Titel: Duits Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Duits Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Toelichting: Deze cursus biedt een inleiding in het Duits dat gebruikt wordt in het bedrijfsleven en het toeristisch werkveld gecombineerd met schriftelijke en mondelinge opdrachten en oefeningen. Je oefent je spreekvaardigheid door middel van dialogen over diverse zakelijke onderwerpen. Je krijgt handvatten aangereikt om op een zakelijk niveau te kunnen communiceren. Je verdiept je woordenschat. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak en luistervaardigheid. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 X Tussentoets schriftelijk Hoofdstuk 1 t/m 5 zakelijk 30% idioom en grammatica uit het leerwerkboek. 2 X Eindtoets schriftelijk Hoofdstuk 6 t/m 10 zakelijk 30% idioom en grammatica uit het leer- werkboek en schrijfopdracht 3 x Eindtoets mondeling 20 items uit geel 30% gemarkeerde gedeeltes uit het leerwerkboek. 4 x taalportfolio taalportfolio 10%

30 Semester 2 CU03637 Titel: Frans Verbreding Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Frans Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus krijg je een uitbreiding en verdieping van de stof die aangeboden wordt in de cursus Français de base 2. (Voorwaarde voor het volgen van deze cursus is dat je ook Français de base 2 volgt of reeds gevolgd hebt.) In deze cursus wordt aandacht besteed aan eenvoudige communicatieve situaties. Mondelinge Taaltaken bieden je de mogelijkheid om je taalvaardigheid te oefenen en te etaleren in authentieke, herkenbare situaties waarin je contact hebt met Franstaligen. In de lessen worden de 'bouwstenen' die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de Taaltaken aan de orde gesteld. Je ontwikkelt tevens een woordenschat, ter ondersteuning van de uit te voeren Taaltaken. De uitgevoerde Taaltaken worden door de docent van feedback voorzien. 30

31 Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangst 1 X Tussentoets vocabulaire Woordenschat: a. Organiseren van woordenschat b. Memoriseren van woordenschat c. Onderscheiden van diverse typen van leren: - lijsten aanleggen - woordenschat via lezen en luisteren - woordenschat via spreken en schrijven 2 X Eindtoets vocabulaire Woordenschat: a. Organiseren van woordenschat b. Memoriseren van woordenschat c. Onderscheiden van diverse typen van leren: - lijsten aanleggen - woordenschat via lezen en luisteren - woordenschat via spreken en schrijven 3 x Entretien d évaluation 1 1, 2, 3, 4 3 1, 3, 4, 7, 8, 9, , 2, 3, 4 4 x taalportfolio 1 1, 2, 3, 4 3 1, 3, 4, 7, 8, 9, , 2, 3, 4 25% % % %

32 Semester 2 CU03310 Titel: Frans Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Frans Voorwaarden voor deelname: CU07512 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus wordt aandacht besteed aan eenvoudige communicatieve situaties. Schriftelijke Taaltaken bieden je de mogelijkheid om je taalvaardigheid te oefenen en te etaleren in authentieke, herkenbare situaties waarin je contact hebt met Franstaligen. In de lessen worden de 'bouwstenen' die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de Taaltaken aan de orde gesteld. Ter ondersteuning van de Taaltaken worden onderwerpen uit de Franse grammatica behandeld. Je ontwikkelt zelfstandig een persoonlijk vocabulaire, ter ondersteuning van de uit te voeren Taaltaken. De uitgevoerde Taaltaken worden door de docent van feedback voorzien. Int: 100 % (alle vb / werkvormen / opdrachten hebben een int context) Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Eindtoets taaltaak + grammatica 2-1, 2, 3, 4 5 1, 5, 6, 7, 8 2 x portfolio 2-1, 2, 3, 4 80% % , 5, 6, 7, 8 3 x aanwezigheid 2-1, 2, 3, 4 10% , 5, 6, 7, 8 32

33 33

34 Semester 2 CU03621 Titel: Spaans Verbreding Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Spaans Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Er wordt veel aandacht besteed aan functionele taalvaardigheid. Je krijgt handvatten aangereikt om het verworvene in reële communicatieve situaties toe te passen zoals - het lezen en begrijpen van (algemene) toeristische en economische teksten en documenten - het luisteren en/of kijken naar video- en/of geluidsopnames voor onderwerpen van toeristisch en economisch belang - het voeren van gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld - - het verwerven van relevante woordenschat Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 X Tussentoets mondeling individueel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, x Eindtoets mondeling individueel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, % %

35 Semester 2 Semester 2 CU08485 Titel: Spaans Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Spaans Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Er wordt veel aandacht besteed aan functionele taalvaardigheid. Je krijgt handvatten aangereikt om het verworvene in reële communicatieve situaties toe te passen zoals - het lezen en begrijpen van (algemene) toeristische en economische teksten en documenten - het luisteren en/of kijken naar video- en/of geluidsopnames voor onderwerpen van toeristisch en economisch belang - het voeren van gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld - het schrijven van eenvoudige opdrachten uit de beroepspraktijk (b.v. beantwoorden van een mail, korte notities schrijven etc. - het verwerven van relevante woordenschat Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Tussentoets schriftelijk 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, x Eindtoets schriftelijk 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, x portfolio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, x aanwezigheid 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, % % % %

36 36

37 Semester 2 C Titel: Working with Trends Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Engels U Voorwaarden voor deelname: Cursus Making Contact of Engels minimaal op B1 niveau + bekendheid met ESP gebied. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): homework assignments bij language tasks Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Intermediate (B1)course preparing for practical professional situations, targeting the four main skills (reading, writing, listening & speaking) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. This course builds on ESP BBA 1 (CU04090) To Vorm (benoem of het nr een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) werk (< 10 werkdagen na ontvangst herkansi 1 X Schriftelijk - open vragen - describing trends CanDo's 5.5, 5.6, 20% 5.5 S2.14 S2.19 S2.24 S X Mondeling - pairwork - presentatie CanDo's 4.1, 4.2, 25% 5.5 S2.24 S2.26 S2.27 S X Schriftelijk - vocabulairetoets Taalstrategie 20% 5.5 S2.23 S2.26 S2.26 S2.35 woordenschat: 6a, 6b, 6c 4 X Luistertoets CanDo's 1.1, 1.2, 20% 5.5 In de les In de les S2.27 S , X Individueel process assessment - assignments Nvt 15% 6.0 Nvt Doorlopend Nvt Doorlo pend 37

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005)

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF 2017-2018 1 PROGRAMMA Wat kun je met Financial Services Management (FSM)? Jouw profiel Competenties / beroepstaken Opbouw

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven Verantwoording Inleiding Communicatie in het bedrijfsleven is specifiek gemaakt voor gebruik in het hbo op opleidingen Economie, zoals de opleiding Bedrijfseconomie, Commerciële Economie en Management,

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en eamenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van China Deze Onderwijs- en eamenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN Naam opleiding/cohort : VR Toerisme niveau 4 2015/2016 Taal : Engels Start traject : september 2015 Einde traject : januari 2018 Afronding/examen : januari 2018 Leerdoelen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie