Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business and Languages voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. 1

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: International Business&Languages, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met havodiploma tot Ec. of M&O Ec. of M&O Student met havodiploma vanaf Ec. of M&O Ec. of M&O Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met vwodiploma tot Ec.1 Ec.1 Ec.1 Student met vwodiploma vanaf Ec. of M&O Ec. of M&O Ec. of M&O Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) N.v.t Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) N.v.t. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) 2

3 Beroepenveld, beroepsrollen, beroepstaken en beroepsproducten. Een IBL-professional wil de schakelfunctie vervullen tussen bedrijf en internationale omgeving. Hij opereert zakelijk en is daartoe commercieel ingesteld, internationaal communicatief toegelegd, heeft een brede zakelijke internationale oriëntatie en opereert steeds ondernemend en vernieuwend. Op die manier is de IBL er een professional die body geeft aan de internationale zakelijke ambities, die reist, die op de plek zelf het gesprek voert met de zakenpartner in zijn taal of een taal waarin beiden zich kunnen uitdrukken, kansen ontdekt en over het voetlicht brengt van zijn bedrijf. In deze paragraaf geven we een beeld van wat wij als karakteristieke taken beschouwen, wat karakteristieke beroepsproducten zijn en welke rollen de IBL er vervult. Beroepenveld IBL ers werken voor een breed scala aan commerciële ondernemingen, uiteenlopend van MKB-bedrijven die internationaal (willen) opereren tot grote multinationale ondernemingen. Zij werken ook voor kleinere en grotere internationaal opererende organisaties uit de non-profit sector waar behoefte aan internationaal zakelijk opgeleide medewerkers bestaat. Een IBL er kan in vrijwel alle branches werkzaam zijn. Naast in dienstverband, opereert een IBL er ook als zelfstandig ondernemer. In het midden- en kleinbedrijf opereert een IBL er veelal als generalist en heeft hij een brede verantwoordelijkheid. In een groter internationaal opererend bedrijf, soms een multinational, opereert de IBL er in de regel op een meer specialistisch werkterrein. De meest voorkomende functies van de IBL er zijn: Internationaal inkoop-, verkoop- en accountmanagement o Medewerker international sales met doorgroei naar international sales manager o Assistent account manager met doorgroei naar international account manager o Assistent internationaal inkoper met doorgroei naar hoofd inkoper o Medewerker direct marketing met doorgroei naar direct marketing manager o Medewerker landendesk met doorgroei naar area manager Internationaal communicatiemanagement o Assistent PR/PA-afdeling met doorgroei naar hoofd PR en voorlichting o Medewerker externe zaken met doorgroei naar manager externe zaken o Assistent conference manager met doorgroei naar conference corporate communication o Medewerker marketing communicatie met doorgroei naar hoofd marketing communicatie Exportmanagement o Marketing services medewerker met doorgroei naar relatiebeheerder buitenland o Assistent exportmanager met doorgroei naar export manager o Assistent area manager met doorgroei naar area manager Beroepsrollen. IBL ers vervullen verschillende rollen rondom internationaal zakendoen, in de praktijk gaat het natuurlijk steeds om combinaties van deze rollen. Wij zien dat vier typerende rollen de boventoon voeren, namelijk de adviseur, de leidinggevende, de bemiddelaar en de dienstverlener: De adviserende rol. Zeker aan het begin van zijn carrière zal de IBL er zijn plaats moeten vinden en veroveren binnen de organisatie waarin hij werkzaam wordt. Hij zal op basis van kennis van zaken en analytische vaardigheden, onderbouwde voorstellen doen naar het management voor wat betreft de internationale zakelijke activiteiten hij moet in staat zijn deze voorstellen over het voetlicht te brengen en te verdedigen. Hij kan overigens ook opereren als een externe consultant internationale ontwikkeling bij een hiervoor gespecialiseerd bedrijf of (regionale, provinciale) dienst; De aansturende of leidinggevende rol. Als de IBL er zijn plek in het bedrijf of de organisatie gevonden heeft, zal hij meer verantwoordelijkheid voor internationale zakelijke activiteiten gaan dragen en deze 3

4 en nieuwe internationale processen en activiteiten zelfstandig vorm gaan geven. Hierbij dient hij initiatieven te ontplooien, het hiervoor benodigde onderzoek te initiëren en uit te (laten) voeren, durf te tonen door bijvoorbeeld te komen met verrassende en creatieve voorstellen, (investerings)risico s in te (laten) schatten en leiding te geven aan een team van professionele medewerkers die elk vanuit hun eigen invalshoek inbreng hebben; De bemiddelende rol. De IBL er vervult een overbruggende rol tussen de verschillende interne en externe partners die betrokken zijn bij de internationale activiteiten. Hij is dan ook breed opgeleid en is in staat om de verschillende belangen en verantwoordelijkheden in te schatten om succesvol bij te kunnen dragen aan het bereiken van de (internationale) doelstellingen. Als bemiddelaar leeft en leest hij zich o.a. in, neemt hij deel aan onderhandelingen of voert ze zelf, maakt hij kwartier in een regio of land, signaleert hij problemen en lost ze blijvend en structureel op; De dienstverlenende rol. De IBL er speelt een rol bij de dienstverlening aan interne en externe belanghebbenden bij de internationale activiteiten van het bedrijf of de organisatie. Hierbij draagt de IBL er (mede) verantwoordelijkheid voor klanttevredenheid c.q. tevredenheid van betrokkenen, maar dient ook als interne en externe vraagbaak en verzorgt rapportages naar aanleiding van de internationale activiteiten van de organisatie. Beroepstaken. De toekomstige beroepssituatie van de IBL er is een veelzijdige die voor elke afgestudeerde verschilt. Dat neemt niet weg dat er voor die verschillende situaties specifieke takengroepen of takenfocus rondom internationale bedrijfsprocessen aanwijsbaar zijn. Tegen deze achtergrond onderscheiden wij de volgende kerntaken die elke afgestudeerde IBL er zelfstandig moet kunnen vervullen c.q. waaraan hij een bijdrage moet kunnen leveren (en die hij als gevorderd beroepsbeoefenaar zelfstandig uitvoert): Het voeren van overleg over - en het creëren van draagvlak voor initiatieven op internationaal terrein (beginnend beroepsbeoefenaar); Het acquireren en bedienen van klanten op internationale markten en daarbij het verrichten van de hiervoor noodzakelijke internationale activiteiten en communicatie voor het bedrijf of de organisatie (beginnend beroepsbeoefenaar); Het ontwikkelen van realistische doelstellingen voor de internationale activiteiten van het bedrijf en de organisatie, op basis van marktonderzoek (waarvan cultuuronderzoek altijd een onderdeel is) en interne afstemming in de organisatie (gevorderd beroepsbeoefenaar); Het kunnen inschatten van investeringsrisico s op het gebied van geld, tijd en inspanning die verbonden zijn aan de ontwikkeling van specifieke internationale activiteiten (gevorderd beroepsbeoefenaar); Het aansturen van buitenlandse partners die zich (op projectbasis) bezig houden met de internationale activiteiten van het bedrijf of de organisatie (gevorderd beroepsbeoefenaar); Het financieel kunnen onderbouwen en verdedigen van de beroepsproducten (gevorderd beroepsbeoefenaar). Beroepsproducten De beroepsproducten van de IBL er zijn verschillend qua karakter. Ze bestaan uit een combinatie van diensten, procesresultaten en specifieke beleidsproducten. De belangrijkste beroepsproducten die een IBL er realiseert, zijn: Het schriftelijk en mondeling tot stand brengen van zakelijke communicatie, zoals het uitbrengen van een offerte in verschillende talen, bijvoorbeeld in het kader van een tender/internationale aanbesteding, of het deelnemen aan of leiding geven aan een internationaal zakelijk overleg met behulp van moderne communicatiemiddelen, organiseren van of deelnemen aan een internationale handelsmissie. Dit kan bijvoorbeeld uitmonden in een internationaal contract voor een bedrijf of 4

5 internationale activiteiten voor een organisatie. Ook de juridische aspecten in een zakelijk overleg komen aan de orde; Exportbeleidsplan, waarin de doelstellingen, strategie en randvoorwaarden (op cultureel, financieel en organisatorisch gebied) worden geformuleerd met betrekking tot de export van een product of dienst; Internationaal marketingplan, waarin de marketingstrategie wordt geformuleerd met betrekking tot het op de markt brengen van een product of dienst op een buitenlandse markt; Internationaal (marketing-) communicatieplan. Bij dit beroepsproduct formuleert de student het communicatiebeleid van een onderneming op internationale markten, zowel wat betreft de inhoud als de te benutten media; Internationaal businessplan, waarin wordt aangegeven hoe een buitenlandse vestiging van een onderneming kan worden opgezet, inclusief doelstellingen, strategie en randvoorwaarden; Internationaal salesplan, waarin de student een verkoopbeleid bepaalt en deze kan uitwerken in accountplannen. 5

6 2.2.2 Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competenties van de opleiding: 1 1. International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige, met name de commerciële processen rondom internationaal zaken doen te ontwikkelen, aan te sturen en uit te voeren 1.1 Initiëren, en creëren van (hedendaagse) producten en diensten t.b.v. een grotere of kleinere internationale markt (= Domeincompetentie Commerce 1, niveau 2) Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten en concurrenten en deze (laten) vertalen in producten of diensten; Ontwikkelen van creatieve ideeën en concepten en omzetten, samen met anderen, van concepten in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. 1.2 Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van (internationaal) marktonderzoek (= Domeincompetentie Commerce 2, niveau 2) Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context; Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek; Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek; Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies; Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever; Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. 1.3 Internationale Sales en Internationaal account management. Ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van internationale zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en/of diensten mede met behulp van moderne media (zoals CRM, customer relationship management) (= Domeincompetentie Commerce 6, niveau 2); Onderscheiden van consumentengroepen in termen van prospects en suspects. Onderscheiden en beschrijven van afnemersgroepen en afstemmen van de (marketing)communicatie op deze afnemersgroepen; Opstellen van een internationaal accountprofiel en effectieve inkoop- en verkoopstrategie; Vervaardigen van een verkoopmap voor het doelland, met alle relevante informatie; Verkopen en voeren van effectieve onderhandelingen, in drie moderne vreemde talen; 6

7 1.3.5 Ontwerpen van een effectieve in- en verkooporganisatie en onderhouden van een eigen relatienetwerk; Voeren van schriftelijke communicatie ten behoeve van inkoop en verkoop; Benutten van kansen om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die leiden tot bijv. een transactie, contract of zakelijke afspraak. 2 International Communication. De IBL er is in staat om internationale zakelijke communicatie op professionele wijze in drie moderne vreemde talen vorm te geven. 2.1 Communiceren in drie moderne vreemde talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal (= Domeincompetentie Commerce 7, niveau 3: hoger niveau voor drie moderne vreemde talen dan in domeincompetenties commerce) Beheersen van de Engelse taal op het taalniveau C1 voor de vaardigheden lezen en luisteren. Voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren is het niveau minimaal B2. De twee andere moderne vreemde talen worden voor de vaardigheden lezen en luisteren beheerst op niveau B2 en voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren is het niveau minimaal B1; Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in alle landen of regio s waar deze moderne vreemde talen formeel gelden en/of worden gebruikt; Adviseren over het adequaat inspelen op verschillen in bedrijfsculturen binnen landen of regio s waar deze moderne vreemde talen formeel gelden en/of worden gebruikt. 2.2 Leiding geven aan een internationaal bedrijf, een internationaal bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een internationaal project op het gebied van internationale in- en verkoop en internationale communicatie (= Domeincompetentie Commerce 8, niveau 2) Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een (internationaal) team en/of projectgroep; Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep/team/afdeling verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden; Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project; Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep/team en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid; Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep. 2.3 Inter-persoonlijke, sociale en communicatieve vermogens (= Domeincompetentie Commerce 9, niveau 3): Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie houdt in: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal in termen van beroepstaken. Dit omvat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en 7

8 notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. 3 Intercultural Awareness. De IBL er heeft inzicht en kennis van het belang van interculturele verschillen op de diverse fases van het proces van internationaal zaken doen en kan zich inleven in verschillende culturen ter ondersteuning van de bedrijfsmatige processen rondom internationaal zakendoen. 3.1 Persoonlijk professionele Internationale vermogens. Het beroep van de IBL er wordt mede gekarakteriseerd doordat hij regelmatig voor kortere of langere tijd in het buitenland opereert en zowel in direct contact met de klant als op indirecte wijze (promotie, onderzoek) op de plek de betreffende bedrijfsbelangen behartigt. Hij moet daarbij in alle internationale regio s waar het bedrijf belangen heeft, kunnen opereren. Dat vraagt van de IBL er een aantal meer specifieke persoonlijk professionele vermogens (=nieuwe competentie alleen voor IBL) Interesse in -, nieuwsgierigheid naar andere culturen en een inlevingsvermogen in andere culturen (culturele intelligentie); Ondernemingslust en reislust ten behoeve van oplossing van voor het bedrijf belangrijke problemen en kwesties die zich in het buitenland afspelen; Omgaan met onzekerheid, maatschappelijk weerbaar zijn en moed hebben om zich in voor hem of haar vreemde situaties te begeven. Hiermee wordt bedoeld dat de IBL er regelmatig terechtkomt in voor hem of haar onbekende buitenlandse context en in staat moet zijn om te gaan met de onzekerheid en vragen die deze context met zich mee brengt; Zich aanpassen aan de internationale omgeving waarin hij moet opereren. De waarden en normen kunnen respecteren en handelswijzen uitvoeren; Verschillen overbruggen, voortkomend uit cultuurgebonden gedrag in elke fase van het proces van business relations en daarbij tonen van voldoende persoonlijke stevigheid, zowel zakelijk als moreel; De producten en diensten van de eigen organisatie zodanig kennen dat hij/zij erover kan communiceren met buitenlandse afnemers of toeleveranciers. 3.2 Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) (= Domeincompetentie Commerce 10, niveau 3) Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaat gericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. 8

9 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: International naam: Verleende graad: Studieduur: Studielast propedeutische fase: Studielast hoofdfase: Variant: International Business and Languages International Business and languages Bachelor of Business Administration 4 jaar 60 EC 180 EC Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands / Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (Vwo) traject n.v.t. 9

10 10

11 2.2.4 Cursussen propedeutische fase Semester 1 CU09457, Titel: Marketing 1, Marketing 2, Project Kracht van de Regio Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: NL CU09458, CU09459 Voorwaarden voor deelname: nvt Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je leert om een interne en externe analyse te maken van een vakantiepark of camping. Vervolgens leer je om in een groep van 4 personen een verbeter plan of verbeterde visie te maken en deze te presenteren aan anderen. Hierbij maak je zoveel mogelijk gebruik van een werkelijke/praktische situatie. Internationalisering: 50% Van de in de les behandelde voorbeelden is internationaal (casuïstiek, praktijkvoorbeelden). De andere helft is regionaal georiënteerd. Het boek is geschreven door de internationaal vermaarde marketing auteur Verhage. 1 Les staat in het teken van internationale marketing. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Individuele schriftelijke DT 1.1 en % tussentijdse toets van 90 minuten 2 x Individuele schriftelijke tussentijdse toets van 90 DT 1.1 en % minuten 3 x Marketing report 1 & 2 Ld 1.1.1, Ld 1.2.1, DT 5.1, DT % & 4 48 & 9 5 & 15 9 & 18 11

12 Semester 1 CU10247 Titel: Leisure Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: nvt Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: deelname Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristisch-recreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus in de tweede helft van het eerste semester (periode 2) op de vrijetijdssector. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. In het tweede deel van het eerste semester focussen we ons op de vrijetijdssector in het algemeen. Vanuit het perspectief van de vrijetijdsbeleving en -besteding, verkennen we recente trends en ontwikkelingen, het historisch perspectief en de mogelijke toekomst van de vrijetijd. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Individuele schriftelijke eindtoets %

13 Semester 1 CU10248 Titel: Toerisme Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: nvt Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: deelname Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristisch-recreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus tijdens de eerste helft van het semester het toerisme. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. Tot de tussentoets focussen we ons op de toeristische sector en besteden we specifiek aandacht aan de drie grootheden binnen het toerisme; verblijf, vervoer en vermaak. We benoemen we de verschillende soorten bestemmingen, attracties, problemen en oplossingen binnen het huidige toerisme. Ook kijken we naar niche markten binnen het vakgebied. In deze cursus staat dus de kennismaking met de toeristische branche centraal. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Individuele schriftelijke voortgangstoets %

14 Semester 1 CU09461 Titel: Training Hospitality Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: nvt Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Essentieel voor de bedrijfsvoering van een onderneming in de vrije tijd-, toerisme- en hospitality branche is de gastvriendelijke en gastgerichte instelling van de werknemers. In het eerste contact met de gast is het een belangrijke vereiste om helder en duidelijk te kunnen communiceren en actief te kunnen luisteren, teneinde gegevens te verstrekken en te ontvangen. Werknemers dienen dan ook allereerst te beschikken over goede mondelinge communicatieve vaardigheden en inzicht te hebben in zowel verbale als non-verbale communicatieprocessen. Verder is het in contact met de gast ook van belang dat de medewerker in staat is om op een adequate wijze feedback te geven en te ontvangen. De manier waarop de werknemer ingaat op klachten of aanmerkingen is voor de gast vaak belangrijker dan het oplossen van de klacht zelf. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit x Groepsopdracht 9.1, 9.2, 10.1, x aanwezigheid 9.1, 9.2, 10.1, x werkboek 9.1, 9.2, 10.1, 10.3 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 80% % %

15 Semester 1 CU10300 Titel: Culturele oriëntatie Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: EN Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Aanwezigheid/deelname Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De cursus bestaat uit een aantal contactmomenten met docenten, gastsprekers en buitenlandse studenten. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie over Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland m.b.t. geschiedenis, kunst, geografie, toeristische highlights en tradities / gewoonten / feestdagen. Deze informatie gebruik je als basis voor de voorbereiding van de vakantiebeurs die je zelf gaat organiseren. A.h.v. diverse bronnen leer je fact sheets, brochures, video s en programmaboekjes te maken die je nodig hebt voor de vakantiebeurs. Je leert landeninformatie te verzamelen die jou inzicht geven in cultuurspecifieke zaken die van belang zijn in jouw toekomstige internationale werkkring. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Fact sheet 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 2 x Brochure 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 3 x Programma 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 4 x Video 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 5 x Beurs 7.2, % 55 45/4 48/9 5/15 9/18 15

16 Semester 1 CU10301 Titel: Cross cultural management Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: EN Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: The content of this course implies that you can define the concepts of culture, cultural differences and cultural dimensions. Further that you can apply these insights in practical oriented situations during your internship and during your final year of studies in your final thesis. Some of the topics which will be brought forward during the lectures:. cultural dimensions of Hofstede and also these of Trompenaars(which will show a different emphasize). personal characteristics which will have different orientations in different cultures. group dynamics in teams with employees from different cultural backgrounds. impact of cultural differences in Human Resource Management. negotiation styles, conflicts, misunderstandings, culture shock, etc.; all this related to cultural differences. During this course from the second on you will experience in class that two pairs of students in your class or two different students alone(students are free to follow their preference) will give a short presentation (in power point) about a comparison and cultural differences between two different countries You are free to make your own choice, e.g., comparing Brazil and Germany or Russia with The Netherlands Most important is that you are able to reflect on differences in the field of communication, the approach involves respect to others in their attitudes toward elders, females, politics, religion, etc. Information about these cultural differences you will find on internet(although this often too much at the surface), travel guides like Lonely Planet or Trotter. All this will be a preparation for writing your report on Cross-cultural management at the end of the semester. At the end of most lectures there will be an assignment for home work to do your search on a topic which was discussed during the lecture. Moreover, in this course you will gather insight in psychological aspects as: personality types,group dynamics, dealing with conflicts, resistance to change, etc. 16

17 Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Rapport 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, x Presentatie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, % 55 2 n.v.t. 10 n.v.t. 50% 55 2 n.v.t. 10 n.v.t. 17

18 Semester 1 CU15366 Titel: Leren leren SLC 1 IBL Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het onderwijs op een hbo opleiding is anders dan in je vooropleiding. Een andere werkwijze en manier van leren betekent dat je de juiste leervaardigheden moet ontwikkelen om (met begeleiding van docenten) zelfstandig te werken aan je ontwikkeling en verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces. In deze cursus onderzoek je welke vaardigheden je kunt verbeteren en ga je daar vervolgens mee aan de slag. Je werkt aan een eigen studieplan dat antwoord geeft op de vragen: Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen (planning)? Hoe ga ik het doen (leervaardigheden)? Wat ga ik doen als het niet lukt (evaluatie, motivatie). Tijdens persoonlijke gesprekken met je SLC bespreek je je ontwikkeling en studievoortgang. Je leert een portfolio maken waarin je je ontwikkeling beschrijft en onderbouwt. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Portfolio 11.1, 11.2, % 5.5 S1 wk 4 S1 wk 9 S1 wk 15 S1 wk 18 18

19 Semester 1 CU04090 Titel: Making Contact Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: Engels minimaal op A2 niveau Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Intermediate (B1) course preparing for practical professional situations, targeting the four main skills (reading, writing, listening & speaking) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. The sequel to this course is CU Toets nr Semester 1 Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) 1 X Pairwork mondeling job description + conversation Meeting a business colleague 2 X Schriftelijk open vragen lezen, samenvatten en vocabulaire Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) CanDo s spreken & gesprekken voeren 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 CanDo s lezen 2.2, 2.3, 2.4 CanDo s schrijven 5.5, 5.6 Taalstrategie woordenschat: 6a, 6b, 6c werk (< 10 werkdagen na ontvangst 40% 5.5 S1.45 S1.48 S1.5 S1.8 40% 5.5 S1.4 S1.8 S2.15 S2.19 herkan 4 X Individueel process assessment - assignments Nvt 20% 6.0 Nvt Doorlopend Nvt Doorlopend 19

20 CU13432 Titel: Deskresearch Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL/EN Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Na voltooiing van de cursus Deskresearch kun je informatie -volgens internationale standaarden in verslagen/rapporten/artikelen- verwerven en verwerken. Zo wordt de kwaliteit van producten die je maakt, zoals stageverslagen en afstudeerscripties steeds beter aangezien een duidelijke verantwoording van die producten bijdraagt aan de betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid (LOOWI, 2010). Competentie: Onderzoek doen is een vraag stellen, een methode bedenken om daarop een antwoord te krijgen, gegevens verzamelen en analyseren, een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en van het geheel aan activiteiten en bevindingen aan derden verslag doen. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Onderzoeksvoorstel individueel 1.1, 1.2, 1.3, % x Opdrachten dossier (review) 1.1, 1.2, 1.3, % Individueel 20

21 Semester 2 CU09836 Titel: Ondernemingsplan 1 Aantal EC s:2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus staat het commerciële-, juridische- en organisatorische deel van een onderneming centraal. Wekelijks wordt de theoretische basis gelegd voor het schrijven van een ondernemingsplan tijdens de hoor- en werkcolleges aan de hand van lezingen, bespreken van actuele casussen en het doen van opdrachten. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangst 1 x Meerkeuzevragen toets % /26 21

22 Semester 2 CU09837 Titel: Ondernemersplan 2 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Binnen het vakgebied Financieel management van de opleiding VMT staan twee onderdelen centraal. Het eerste deel heeft betrekking op het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties van een organisatie. Het tweede deel gaat over het nemen van financiële beslissingen en investeringsselectie. In deze cursus CU09842 beperken we ons tot het eerste deel: het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties. In deze cursus wordt de rol van de resultatenrekening, de balans en het liquiditeitsoverzicht besproken. Je leert deze overzichten op te stellen en te beoordelen aan de hand van kengetallen. Daarmee kan de financiële situatie van een organisatie of een project in grote lijnen worden beschreven en kan verantwoording afgelegd worden. Je hoeft geen financieel specialist te worden, maar je moet wel in staat zijn om gesprekken met de bank, de belastingdienst en de accountant te voeren. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit x Hoofdzakelijk sommen maken 2.1, 2.3, 4.1, 4.3,5.1 en 6.2 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 100% /

23 Semester 2 CU09848 Titel: Project Gezond ondernemen Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus stelt de student in groepsverband een ondernemingsplan op van een door de groep zelf te kiezen fictieve onderneming in de toeristisch recreatieve sector. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangst 1 X Het Ondernemingsplan dat in groepsverband is geschreven wordt beoordeeld. 2.1, 2.2, 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, % /

24 Semester 2 CU09838 Titel: HRM Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Om een organisatie te laten functioneren is de inbreng van mensen onontbeerlijk. Daarom gaat een werkgever met een aantal werknemers een arbeidsrelatie aan, waarbij die werknemers hun tijd en capaciteiten ter beschikking stellen, in ruil voor een beloning in de meest ruime zin van het woord. Human Resource Management (Personeelswerk) houdt zich bezig met het organiseren, beheren en beheersen van arbeidsrelaties in de onderneming. In deze cursus leer je de basisprincipes van HRM. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit x multiple choice toets 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 100% /

25 Semester 2 CU09840 Titel: Workshops HRM Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09839-CU09840-CU09844 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Leiding geven betekent vooral ook: leiding geven aan veranderingsprocessen, mensen meekrijgen en jezelf bewust zijn van je eigen en andermans gedrag. Behalve vaardigheden heb je daarvoor kennis nodig van theorieën en modellen die je kunt gebruiken in bepaalde situaties. Het invoeren van een nieuwe dienst of product, zoals in deze casus, vergt een zorgvuldig proces van afweging en communicatie met alle betrokkenen. In de training ervaar je zelf wat veranderen betekent en hoe je er mee omgaat. Je leert daarbij de nodige vaardigheden aan, die je vervolgens toepast in de vorm van een veranderplan. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit x Rapportage zelfreflectie 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 2 x Presentatie veranderrapport 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 3 x Veranderrapport 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 50% / % / % /

26 Semester 2 CU15368 Titel: Oriëntatie op beroep en opleiding SLC 2 IBL Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus voer je individueel en samen met medestudenten opdrachten uit die je helpen oriënteren op je studie en beroep. Je hebt nu een half jaar kennisgemaakt met de opleiding en ervaring opgedaan als hbo student. Nu ga je gerichter onderzoeken hoe het werkveld van de IBL-er eruit ziet en of deze opleiding en het toekomstig beroep bij je passen. Je doet dit door bijvoorbeeld opdrachten te maken die je helpen inzicht te krijgen in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je krijgt een helder beroepsbeeld door de internationale studiereis en door bijvoorbeeld gastlezingen of excursies. Toets nr Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) werk (< 10 werkdagen na ontvangs herkans 1 x Portfolio 11.1, 11.2, % 5.5 S2 wk 23 S2 wk 26 S2 wk 26/27 S2 wk 28 26

27 Semester 2 CU09844 Titel: Project Innovatief Leidinggeven Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Leerarrangement CU09839-CU09840-CU09844 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Leerarrangement Innovatief Leidinggeven bestaat uit 3 courses; CU9838 HRM in VM&T, CU9840 Workshops HRM voor VM&T en CU 9844 project Personeels. In het project Personeels werk je op basis van het project in de course CU09836 Gezond Ondernemen een personeelsplanning uit. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit x Personeelsplan 3.1,3.2, 6.1, 6.2,6.3 werk (< 10 werkdagen na ontvangs 100% /

28 Semester 2 CU03638 Titel: Duits Verbreding Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Duits Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Toelichting: Deze cursus biedt een inleiding in het Duits dat gebruikt wordt in het bedrijfsleven en het toeristisch werkveld gecombineerd met schriftelijke en mondelinge opdrachten en oefeningen is een verdiepingscursus Duits voor IBL-1, gekoppeld aan de cursus CU Je oefent je spreekvaardigheid door middel van (zakelijke) telefoongesprekken over diverse onderwerpen. Je krijgt handvatten aangereikt om op een zakelijk niveau te kunnen communiceren, zowel voor het mondeling als het schriftelijk taalgebruik. Je verdiept je woordenschat door middel van zakelijk idioom met als onderwerp enquêteren. Je krijgt een inleiding in de handelscorrespondentie en je kunt eenvoudige zakenbrieven schrijven. Je verdiept je woordenschat door middel van zakelijk idioom met betrekking tot correspondentie. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak en luistervaardigheid. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Eindtoets schriftelijk Een zakenbrief + idioom uit de syllabus handelscorrespondentie 2 x Eindtoets zakelijk idioom 20 zinnen NL-D uit het zakelijk idioom enquêteren uit de syllabus 3 x Eindtoets mondeling telefoneren Je kunt een kort telefoongesprek voeren in correct Duits over een eenvoudig zakelijk onderwerp zoals een bestelling, klacht en reservering 40% % %

29 Semester 2 CU03620 Titel: Duits Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Duits Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Toelichting: Deze cursus biedt een inleiding in het Duits dat gebruikt wordt in het bedrijfsleven en het toeristisch werkveld gecombineerd met schriftelijke en mondelinge opdrachten en oefeningen. Je oefent je spreekvaardigheid door middel van dialogen over diverse zakelijke onderwerpen. Je krijgt handvatten aangereikt om op een zakelijk niveau te kunnen communiceren. Je verdiept je woordenschat. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak en luistervaardigheid. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 X Tussentoets schriftelijk Hoofdstuk 1 t/m 5 zakelijk 30% idioom en grammatica uit het leerwerkboek. 2 X Eindtoets schriftelijk Hoofdstuk 6 t/m 10 zakelijk 30% idioom en grammatica uit het leer- werkboek en schrijfopdracht 3 x Eindtoets mondeling 20 items uit geel 30% gemarkeerde gedeeltes uit het leerwerkboek. 4 x taalportfolio taalportfolio 10%

30 Semester 2 CU03637 Titel: Frans Verbreding Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Frans Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus krijg je een uitbreiding en verdieping van de stof die aangeboden wordt in de cursus Français de base 2. (Voorwaarde voor het volgen van deze cursus is dat je ook Français de base 2 volgt of reeds gevolgd hebt.) In deze cursus wordt aandacht besteed aan eenvoudige communicatieve situaties. Mondelinge Taaltaken bieden je de mogelijkheid om je taalvaardigheid te oefenen en te etaleren in authentieke, herkenbare situaties waarin je contact hebt met Franstaligen. In de lessen worden de 'bouwstenen' die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de Taaltaken aan de orde gesteld. Je ontwikkelt tevens een woordenschat, ter ondersteuning van de uit te voeren Taaltaken. De uitgevoerde Taaltaken worden door de docent van feedback voorzien. 30

31 Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangst 1 X Tussentoets vocabulaire Woordenschat: a. Organiseren van woordenschat b. Memoriseren van woordenschat c. Onderscheiden van diverse typen van leren: - lijsten aanleggen - woordenschat via lezen en luisteren - woordenschat via spreken en schrijven 2 X Eindtoets vocabulaire Woordenschat: a. Organiseren van woordenschat b. Memoriseren van woordenschat c. Onderscheiden van diverse typen van leren: - lijsten aanleggen - woordenschat via lezen en luisteren - woordenschat via spreken en schrijven 3 x Entretien d évaluation 1 1, 2, 3, 4 3 1, 3, 4, 7, 8, 9, , 2, 3, 4 4 x taalportfolio 1 1, 2, 3, 4 3 1, 3, 4, 7, 8, 9, , 2, 3, 4 25% % % %

32 Semester 2 CU03310 Titel: Frans Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Frans Voorwaarden voor deelname: CU07512 Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus wordt aandacht besteed aan eenvoudige communicatieve situaties. Schriftelijke Taaltaken bieden je de mogelijkheid om je taalvaardigheid te oefenen en te etaleren in authentieke, herkenbare situaties waarin je contact hebt met Franstaligen. In de lessen worden de 'bouwstenen' die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de Taaltaken aan de orde gesteld. Ter ondersteuning van de Taaltaken worden onderwerpen uit de Franse grammatica behandeld. Je ontwikkelt zelfstandig een persoonlijk vocabulaire, ter ondersteuning van de uit te voeren Taaltaken. De uitgevoerde Taaltaken worden door de docent van feedback voorzien. Int: 100 % (alle vb / werkvormen / opdrachten hebben een int context) Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Eindtoets taaltaak + grammatica 2-1, 2, 3, 4 5 1, 5, 6, 7, 8 2 x portfolio 2-1, 2, 3, 4 80% % , 5, 6, 7, 8 3 x aanwezigheid 2-1, 2, 3, 4 10% , 5, 6, 7, 8 32

33 33

34 Semester 2 CU03621 Titel: Spaans Verbreding Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Spaans Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Er wordt veel aandacht besteed aan functionele taalvaardigheid. Je krijgt handvatten aangereikt om het verworvene in reële communicatieve situaties toe te passen zoals - het lezen en begrijpen van (algemene) toeristische en economische teksten en documenten - het luisteren en/of kijken naar video- en/of geluidsopnames voor onderwerpen van toeristisch en economisch belang - het voeren van gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld - - het verwerven van relevante woordenschat Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 X Tussentoets mondeling individueel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, x Eindtoets mondeling individueel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, % %

35 Semester 2 Semester 2 CU08485 Titel: Spaans Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Spaans Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Er wordt veel aandacht besteed aan functionele taalvaardigheid. Je krijgt handvatten aangereikt om het verworvene in reële communicatieve situaties toe te passen zoals - het lezen en begrijpen van (algemene) toeristische en economische teksten en documenten - het luisteren en/of kijken naar video- en/of geluidsopnames voor onderwerpen van toeristisch en economisch belang - het voeren van gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld - het schrijven van eenvoudige opdrachten uit de beroepspraktijk (b.v. beantwoorden van een mail, korte notities schrijven etc. - het verwerven van relevante woordenschat Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets i Inhoud koppeling met deeltaken uit werk (< 10 werkdagen na ontvangs 1 x Tussentoets schriftelijk 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, x Eindtoets schriftelijk 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, x portfolio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, x aanwezigheid 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, % % % %

36 36

37 Semester 2 C Titel: Working with Trends Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Engels U Voorwaarden voor deelname: Cursus Making Contact of Engels minimaal op B1 niveau + bekendheid met ESP gebied. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): homework assignments bij language tasks Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Intermediate (B1)course preparing for practical professional situations, targeting the four main skills (reading, writing, listening & speaking) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. This course builds on ESP BBA 1 (CU04090) To Vorm (benoem of het nr een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) werk (< 10 werkdagen na ontvangst herkansi 1 X Schriftelijk - open vragen - describing trends CanDo's 5.5, 5.6, 20% 5.5 S2.14 S2.19 S2.24 S X Mondeling - pairwork - presentatie CanDo's 4.1, 4.2, 25% 5.5 S2.24 S2.26 S2.27 S X Schriftelijk - vocabulairetoets Taalstrategie 20% 5.5 S2.23 S2.26 S2.26 S2.35 woordenschat: 6a, 6b, 6c 4 X Luistertoets CanDo's 1.1, 1.2, 20% 5.5 In de les In de les S2.27 S , X Individueel process assessment - assignments Nvt 15% 6.0 Nvt Doorlopend Nvt Doorlo pend 37

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Sport & Bewegingseducatie voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. International Business and Languages 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. International Business and Languages 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding International Business and Languages 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie