Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. 1

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met havodiploma tot Student met havodiploma vanaf Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met vwodiploma tot Student met vwodiploma vanaf Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus ( 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. 2

3 Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultateekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) N.v.t. 3

4 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Bachelor De essentie en de centrale activiteiten van het beroep (of beroepenveld). De taken en handelingen die als regel in de uitoefening van het beroep voorkomen. De met de uitoefening van het beroep Vitaliteitsmanagement & Toerisme De bachelor Vitaliteitsmanagement & Toerisme: - kan in samenwerking met andere specialisten op allerlei terreinen bedrijfskundige vraagstukken tot een oplossing brengen, uitgaande van een balans tussen de eisen van de toeristisch-recreatieve markt, interne bedrijfsvoering en human relationsprocessen; - kan zelfstandig in management/adviesfuncties op hbo niveau bedrijfskundige taken (laten) uitvoeren. Hij/zij kan adequaat leidinggeven aan medewerkers van verschillende disciplines en functioneert als commercieel gericht en innovatief ondernemer. Essentieel voor het beroep is het stimuleren van concept- en productinnovatie, waarbij steeds de nadruk ligt op beleving en zingeving. Dat betekent dat er nieuwe initiatieven moeten worden genomen, innovatief en toekomstgericht. Het is daarbij van belang dat dergelijke innovaties op de langere termijn gericht zijn. De bachelor Vitaliteitsmanagement & Toerisme: - kan vraagstukken, waarmee de moderne organisatie binnen een toeristische context te kampen heeft benaderen vanuit financieel management, marketing, juridische aspecten en hospitality. De bachelor kijkt over vakspecialismen heen, ziet kansen in de markt, analyseert problemen en vraagstukken vanuit een breed perspectief en draagt op basis daarvan bij aan de functionele kant van een probleemoplossing; - leidt en stimuleert zijn medewerkers zodanig dat een gezonde bedrijfsvoering gegarandeerd is. De bachelor kan zijn kennis en kunde op het gebied van vitaliteit en toerisme binnen de bedrijfsvoering gestalte geven. Hij realiseert binnen de hospitality de beoogde beleving en het beoogde effect op de doelgroep en bevordert in voldoende mate een duurzame relatie met klantengroepen; - geeft leiding aan processen, die gericht zijn op de professionele verzorging en dienstverlening op het gebied van vitaliteit (zingeving uitrusten/beleven doelgericht/actief gezondheid/medisch) en toerisme (recreatie hospitality vrije tijdsbeleving), gebaseerd op een kennis- en gastvrijheidsconcept dat aansluit bij de kwaliteitseisen van gasten/klanten; - kan kansen in de toeristisch-recreatieve markt omzetten in commerciële acties. De bachelor Vitaliteitsmanagement & Toerisme: - herkent en erkent de verschillende waarden en belangen die 4

5 samenhangende complexiteit, communicatie, verantwoordelijkheden en persoonlijke betrokkenheid. De mogelijke werkterreinen voor de bachelor Vitaliteitsmanagement & Toerisme. binnen de driehoek commercie, medewerkers en gasten bestaan (zie figuur 1), waarbinnen hij opereert in de (internationale) toeristisch-recreatieve markt. Hij/zij kan van daaruit bijdragen aan een evenwichtige oplossingsstrategie, die een meerwaarde biedt voor in- en externe groepen (People), commercieel haalbaar is (Profit) en maatschappelijke verantwoord is (Planet); - is in staat de voor de uitvoering van het beroep noodzakelijke rollen van manager, ondernemer, expert-branchedeskundige, innovator en gastheer/hospitality-manager in de complexiteit van het beroep te combineren en te vervullen; - is in staat om de kritische succesen van een bedrijf/organisatie adequaat te beheren, waarbij locatie, beleving en management in een goed evenwicht op elkaar zijn afgestemd; - kan functioneren in een meertalige en interculturele setting. De manager Vitaliteit & Toerisme vervult een zelfstandige, commercieel gerichte managementfunctie in binnen- en/of buitenland op het gebied van vitaliteit/wellness, zeer nauw gerelateerd aan de toeristisch-recreatieve sector, dan wel de zorgsector. Primair staat een markt- en commercieel/economisch gerichte invalshoek. Sectoren waarbinnen de manager Vitaliteit & Toerisme kan opereren zijn: - Toeristisch-recreatieve bedrijven - Gastvrijheids- en dienstverlenende organisaties en (zorg)instellingen - Spa sector met baden - Sportinstellingen - (para) medische sector - Overheden (maatschappelijke organisaties, gemeenten) - Intermediaire organisaties zoals zorgverzekeraars - Onderzoek/research instanties - Health- en lifestyle sector - Wellnessbedrijven - Zelfstandig ondernemerschap - Bedrijven met specifieke aandacht voor vitaliteit Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competenties van de opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkeling van relaties, netwerken en ketens 1.1 Verzamelt secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 1.2 Interpreteert secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 1.3 Vertaalt secundaire informatie op macro- en mesoniveau zowel nationaal als internationaal 2 Analyseren van financiële en juridische zaken en interne processen 2.1 Voert controletaken uit binnen de (multinationale) organisatie 5

6 2.2 Vindt toepasselijke regelgeving en jurisprudentie 2.3 Interpreteert die en formuleert op basis hiervan een advies 3 Toepassen van HRM 3.1 Ontwikkelt op strategisch niveau een HRM-visie en beleid 3.2 Voert het HRM-beleid uit in de organisatie, daarbij geadviseerd door de stafafdeling HRM 4 Iichten van bedrijfs- en organisatieprocessen 4.1 Stelt een ondernemingsplan voor een startende onderneming op, waarbij commerciële, organisatorische, financiële en juridische aspecten overzichtelijk en in samenhang worden gepresenteerd 4.2 Voert, in samenwerking met anderen, binnen een eenvoudige organisatie de verschillende bedrijfskundige processen uit 4.3 Beoordeelt het functioneren van een bestaande organisatie en formuleert voorstellen ter verbetering 5 Analyse van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming 5.1 Verzamelt en beschrijft relevante beleidsinformatie, zowel binnen als buiten de organisatie 5.2 Analyseert uitgangspunten van het huidige beleid en definieert een beleidsprobleem 5.3 Formuleert een voorstel voor beleid, dat erop gericht is de (economische) positie van de organisatie en/of haar invloedssfeer te verbeteren, rekening houdend met de juridische en organisatorische kaders 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderproces 6.1 Identificeert een organisatieprobleem binnen het bedrijfsproces, analyseert dit en bedenkt een oplossing daarvoor, zodat de bedrijfsvoering wordt verbeterd 6.2 Stelt binnen de juridische en financiële kaders alternatieve plannen op voor de noodzakelijke veranderingen, implementeert dit binnen de organisatie en werkt mee om draagvlak te creëren 6.3 Evalueert een verandering 7 Sociale en communicatieve competenties (interpersoonlijk) 7.1 Werkt samen met collega s, experts en leveranciers 7.2 Onderhoudt relaties met externen als gemeenten, provincie, branches 7.3 Communiceert intern en extern mondeling en schriftelijk met verschillende doelgroepen 8 Zelfsturende competenties (intrapersoonlijk) 8.1 Volgt actief de ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied en aanverwante domeinen en vormt zich daar een visie op 8.2 Zet waar nodig onderzoek op om de eigen visie te verantwoorden en/of participeert daartoe in een breder onderzoek 8.3 Werkt aan de ontwikkeling van een beroepshouding met ruimte voor normatief culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen 8.4 Integreert zijn visie op de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen in zijn eigen taakuitvoering 9 Het creëren, initiëren en vermarkten van duurzame toeristische en/of vitaliteits- en wellness producten en diensten 9.1 Creëert duurzame toeristische en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten 9.2 Initieert duurzame en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten 9.3 Brengt duurzame toeristische en/of vitaliteit- en wellnessproducten en diensten op de markt 10 Het bieden van hospitality, waarbij de beleving van de gast centraal staat 10.1 Ontwikkelt een duurzaam en commercieel verantwoord gastvrijheidsconcept met aandacht voor fysieke en emotionele omstandigheden van de gast 10.2 Initieert en bewaakt binnen de organisatie een hospitality concept dat gericht is op professionaliteit, vakkennis en bekwaamheid 10.3 Biedt activiteiten en diensten aan op een gastvrije, bedrijfsmatige en verantwoorde wijze in interactie met de gast 6

7 2.2.3 Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Iichting van de opleiding: Nationale naam: Vitaliteitsmanagement & Toerisme International naam: Vitality & Tourism Management Verleende graad: Bachelor of Business Administration Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands / Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (Vwo) traject ja 7

8 Programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme cohort Afronding Propedeuse Starting Coastal Business: Innovatief leidinggeven: Vitaliteit & Wellness 2: CU08486 Engels 2, 2.5 EC 2 e semester CU09836 Ondernemingsplan 1, 2.5 EC CU09837 Ondernemingsplan 2, 2.5 EC CU09848 Project Gezond ondernemen, 2.5 EC CU09838 HRM in VM&T, 2.5 EC CU09840 Workshops HRM voor VM&T, 2.5 EC CU09844 Project Innovatief Leidinggeven, 2.5 EC Incl. Samenwerken in projecten CU11825 Doelgericht actief, 5.0 EC Praktijk en Studieloopbaancoaching 2 CU15351, 1,25 EC Studiereis 1 CU15364, 1,25 EC CU13435 Onderzoeksmethoden Moderne Vreemde Taal 2 : 2.5 EC CU08484 Duits 2 CU08483 Frans 2 CU08485 Spaans 2 Exploring Coastal Business: Inleiding Toeristisch werkveld: Vitaliteit & Wellness 1: CU07511 Engels 1, 2.5 EC 1 e semester CU09457 Marketing in Toerisme 1, 2.5 EC CU09458 Marketing in Toerisme 2, 2.5 EC CU09459 Project Visie & Beleid, 2.5 EC (waaraan gekoppeld IPR) CU10247 Leisure, 2.5 EC CU10248 Toerisme, 2.5 EC CU09461 Training Hospitality, 2.5 EC CU11824 Uitrusten & beleven, 5.0 EC Praktijk en Studieloopbaancoaching 1 CU15338, 2,5 EC EC CU13432 Desk research Moderne Vreemde Taal 1: 2.5 EC CU07513 Duits 1 CU07512 Frans 1 CU07514 Spaans 1 Programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme cohort e semester Student Company 2: CU03982 SC en vergadertechnieken, 2.5 EC CU11836 Corporate Social Responsability, 2.5 EC CU04001 Ondernemingsrecht, 2.5 EC Communiceren in crises: CU09480 Boeien, binden, verrassen, verleiden, 2.5 EC CU09481Crisiscommunicatie, 2.5 EC CU09482 Project crisiscommunicatieplan, 2.5 EC Incl. Samenwerken in projecten Vitaliteit & Wellness 4: CU11828 Gezondheid/medisch, 5.0 EC Praktijk en Studieloopbaancoaching 4, incl. 240 uur stage CU09475, 2.5 EC CU13433 Onderzoek: Data analyse CU07350 Engels 4, 2.5 EC Moderne Vreemde Taal 4: 2.5 EC CU09640 Duits, CU09649 Frans, CU09650 Spaans Student Company 1: CU03981 SC en vergadertechnieken, Imagineering en financieel management in toerisme en recreatie: CU09460 Imagineering, 2.5 EC Vitaliteit & Wellness 3: CU11827 Zingeving, 5.0 EC CU03078 Basisstatistiek en rekenen, 2.5 EC 3 e Semester 2.5 EC CU09776 E-Business, 2.5 EC CU05230 SC Creative Coach, 2.5 EC CU1180 Financieel management in toerisme en recreatie, 2.5 EC CU09462, Project Imagineering, 2.5 EC Incl. Samenwerken in projecten Praktijk en Studieloopbaancoaching 3 CU07348 Engels 3, 2.5 EC Moderne Vreemde Taal 3: 2.5 EC CU09474, 2.5 EC CU09019 Duits, CU09018 Frans, CU09020 Spaans 8

9 6e 5 e sem. Semester Programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme cohort Ondersteunend onderwijs: Businesscase: Wellbeing in de Delta CU03081 Onderzoekmethoden 2.5 EC CU11611 Interculturele communicatie 2.5 EC CU11350 Commerciële vaardigheden 2.5 EC Minor (keuze) 7.5 EC CU11357 Managementsimulatie Touroperating, 7.5 EC Minor (keuze) 7.5 EC CU10242 Onderzoeksopdracht, 7.5 EC Minor (keuze) 7.5 EC Keuzecursus 3 x 2.5 EC of 7.5 EC Bijvoorbeeld: CU11235 Vrije Compositiecursus VMT Minor (keuze) 7.5 EC Programma Vitaliteitsmanagement & Toerisme cohort Afronding bachelor in major fase 7 e /8e sem. Afstuderen CU11837/CU EC 9

10 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU09457, Titel: Marketing 1, Marketing 2, Project Visie en Beleid Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: NL CU09458, CU09459 nvt geen Je leert om een interne en externe analyse te maken van een vakantiepark of camping. Vervolgens leer je om in een groep van 4 personen een verbeter plan of verbeterde visie te maken en deze te presenteren aan anderen. Hierbij maak je zoveel mogelijk gebruik van een werkelijke/praktische situatie. Internationalisering: 50% Van de in de les behandelde voorbeelden is internationaal (casuïstiek, praktijkvoorbeelden). De andere helft is regionaal georiënteerd. Het boek is geschreven door de internationaal vermaarde marketing auteur Verhage. 1 Les staat in het teken van internationale marketing. 1 x Individuele schriftelijke tussentijdse toets van 90 minuten 2 x Individuele schriftelijke tussentijdse toets van 90 minuten DT 1.1 en % DT 1.1 en % x Marketing report 1 & 2 Ld 1.1.1, Ld 1.2.1, DT 5.1, DT % & 4 48 & 9 5 & 15 9 & 18 10

11 Semester 1 CU10247 Titel: Leisure Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL nvt Deelname Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristisch-recreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus in de tweede helft van het eerste semester (periode 2) op de vrijetijdssector. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. In het tweede deel van het eerste semester focussen we ons op de vrijetijdssector in het algemeen. Vanuit het perspectief van de vrijetijdsbeleving en -besteding, verkennen we recente trends en ontwikkelingen, het historisch perspectief en de mogelijke toekomst van de vrijetijd. 1 x Individuele schriftelijke eindtoets %

12 Semester 1 CU10248 Titel: Toerisme Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL nvt Deelname Je hebt gekozen voor een gespecialiseerde economische opleiding met kansen op een carrière in de toeristisch-recreatieve branche. Je bent vast van plan om een zonovergoten start te maken als kersverse manager toerisme. Bijvoorbeeld aan de Spaanse of Zeeuwse kust. Tijdens je studie kom je er achter dat de toeristisch-recreatieve branche zeer veelzijdig is. Weet jij straks het antwoord op de volgende vragen? Waarom vereisen zakelijke reizigers een andere aanpak dan gezinnen met kinderen? Waarin verschilt het uitgavenpatroon van dagrecreanten ten opzichte van backpackers? Grofweg gezien ligt de focus tijdens de eerste helft van het semester het toerisme. Uiteraard starten we de cursus met een introductie, waarin het programma en de toetsing aan bod komt. Tot de tussentoets focussen we ons op de toeristische sector en besteden we specifiek aandacht aan de drie grootheden binnen het toerisme; verblijf, vervoer en vermaak. We benoemen we de verschillende soorten bestemmingen, attracties, problemen en oplossingen binnen het huidige toerisme. Ook kijken we naar niche markten binnen het vakgebied. In deze cursus staat dus de kennismaking met de toeristische branche centraal. 1 x Individuele schriftelijke voortgangstoets %

13 Semester 1 CU09461 Titel: Training Hospitality Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Nvt Geen Essentieel voor de bedrijfsvoering van een onderneming in de vrije tijd-, toerisme- en hospitality branche is de gastvriendelijke en gastgerichte instelling van de werknemers. In het eerste contact met de gast is het een belangrijke vereiste om helder en duidelijk te kunnen communiceren en actief te kunnen luisteren, teneinde gegevens te verstrekken en te ontvangen. Werknemers dienen dan ook allereerst te beschikken over goede mondelinge communicatieve vaardigheden en inzicht te hebben in zowel verbale als non-verbale communicatieprocessen. Verder is het in contact met de gast ook van belang dat de medewerker in staat is om op een adequate wijze feedback te geven en te ontvangen. De manier waarop de werknemer ingaat op klachten of aanmerkingen is voor de gast vaak belangrijker dan het oplossen van de klacht zelf. 1 x Verslag 9.1, 9.2, 10.1, X Werkboek 9.1, 9.2, 10.1, X Aanwezigheid 9.1, 9.2, 10.1, % % % 70 nvt nvt nvt nvt 13

14 Semester 1 CU11824 Titel: Vitaliteits & Welness 1 Aantal EC s: 5 Verplicht Voertaal: NL nvt Deelname (80% gast- en praktijklessen) In de cursus Vitaliteit & Wellness 1 staat het onderwerp Uitrusten en beleven centraal. In het wellnesskwadrant van NBTC (2008). In deze eerste cursus van het studieonderdeel Vitaliteit & Wellness wordt allereerst de wellnessbranche in kaart gebracht. Je dient als manager in de wellnessbranche een compleet beeld te hebben van je eigen werkveld: in welke vier kwadranten is de wellnessbranche grofweg in te delen? Welke trends en ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de enorme groei in de wellnessbranche? En hoe ziet de vraag en het aanbod in de markt eruit? Vervolgens wordt het kwadrant Uitrusten en beleven uitgediept. NBTC stelt dat in dit kwadrant verwennen, ontspannen, kuren en beauty terugkomen. Belangrijke activiteiten hierbij zijn onder andere: het bezoek aan sauna s, hamam s, kuuroorden met thermale baden of thalasso-instituten, spa s, health-en beautycentra, of centra voor meditatie en zingeving. In deze cursus staan dus voornamelijk de volgende onderwerpen centraal: verwennen, ontspannen en kuren, welke zich meer concreet vertalen in spa, massage, beleving en zintuigen. 1 x Individuele schriftelijke tussentoets % x Rapportage 1., 1.2, 8.1, 8.3, 8.4, 9.1, %

15 Semester 1 CU15338 Titel: Leren leren SLC 1 VM&T Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Het onderwijs op een hbo opleiding is anders dan in je vooropleiding. Een andere werkwijze en manier van leren betekent dat je de juiste leervaardigheden moet ontwikkelen om (met begeleiding van docenten) zelfstandig te werken aan je ontwikkeling en verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces. In deze cursus onderzoek je welke vaardigheden je kunt verbeteren en ga je daar vervolgens mee aan de slag. Je werkt aan een eigen studieplan dat antwoord geeft op de vragen: Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen (planning)? Hoe ga ik het doen (leervaardigheden)? Wat ga ik doen als het niet lukt (evaluatie, motivatie). Tijdens persoonlijke gesprekken met je SLC bespreek je je ontwikkeling en studievoortgang. Je leert een portfolio maken waarin je je ontwikkeling beschrijft en onderbouwt. (benoem of het s en beschrijf de toetsvorm) (maak deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) 1 x Portfolio 7.3, 8.1, 8.3, % 5.5 S1 wk 4 S1 wk 9 S1 wk 15 S1 wk 18 15

16 Semester 1 CU13432 Titel: Deskresearch Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL/EN geen Deelname, opdrachten dossier Na voltooiing van de cursus Deskresearch kun je informatie -volgens internationale standaarden in verslagen/rapporten/artikelen- verwerven en verwerken. Zo wordt de kwaliteit van producten die je maakt, zoals stageverslagen en afstudeerscripties steeds beter aangezien een duidelijke verantwoording van die producten bijdraagt aan de betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid (LOOWI, 2010). Competentie: Onderzoek doen is een vraag stellen, een methode bedenken om daarop een antwoord te krijgen, gegevens verzamelen en analyseren, een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en van het geheel aan activiteiten en bevindingen aan derden verslag doen. 1 x Onderzoeksvoorstel individueel 1.1, 1.2, 1.3, %

17 Semester 1 CU07511 Titel: Engels 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: EN nvt geen Er wordt veel aandacht besteed aan functionele taalvaardigheid. Je krijgt handvatten aangereikt om het verworvene in reële communicatieve situaties toe te passen zoals - het lezen en begrijpen van (algemene) toeristische, economische en werk-gerelateerde teksten en documenten - het luisteren en/of kijken naar video- en/of geluidsopnames voor onderwerpen van toeristisch en economisch belang - het voeren van gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld - het schrijven van eenvoudige opdrachten uit de beroepspraktijk (b.v. beantwoorden van een mail, korte notities schrijven etc.) - het verwerven van relevante woordenschat (benoem of het s en beschrijf de toetsvorm) 1 X Pairwork mondeling job description + conversation Meeting a business colleague 2 X Schriftelijk open vragen lezen, samenvatten en vocabulaire (maak deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) CanDo s spreken & gesprekken voeren 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 CanDo s lezen 2.2, 2.3, 2.4 CanDo s schrijven 5.5, 5.6 Taalstrategie woordenschat: 6a, 6b, 6c t 40% 5.5 S1.45 S1.48 S1.5 S1.8 40% 5.5 S1.4 S1.8 S2.15 S2.19 herkan 4 X Individueel process assessment - assignments Nvt 20% 6.0 Nvt Doorlopend Nvt Doorlopend 17

18 Semester 1 CU07513 Titel: Duits 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Duits nvt geen Toelichting: Je werkt deficiënties weg op idiomatisch, grammaticaal, en spreektechnisch gebied aan de hand van schriftelijke en mondelinge opdrachten. Verder oefen je met teksten in de vorm van dialogen en oefen deze over de meest uiteenlopende onderwerpen (omgangstaal en zakelijk taalgebruik). Je krijgt handvatten aangereikt om op een (zakelijk) basisniveau te kunnen communiceren. Je verwerft een basiswoordenschat. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak. 1 x Tussentoets schriftelijk 1.1, % x Eindtoets schriftelijk 1.3, 1.4, % x Eindtoets mondeling %

19 Semester 1 CU07512 Titel: Frans 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Frans nvt Aanwezigheid, taalportfolio In deze cursus wordt aandacht besteed aan eenvoudige communicatieve situaties. Mondelinge en schriftelijke Taaltaken bieden je de mogelijkheid om je taalvaardigheid te oefenen en te etaleren in authentieke, herkenbare situaties waarin je contact hebt met Franstaligen. In de lessen worden de bouwstenen die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de Taaltaken aan de orde gesteld. De uitgevoerde Taaltaken worden door de docent van feedback voorzien. 1 x Eindtoets schriftelijk 1.1, % x Eindtoets mondeling 1.3, 1.4, %

20 Semester 1 CU07514 Titel: Spaans 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Spaans nvt Portfolio opdrachten Je legt een basis voor het beheersen van de Spaanse taal aan de hand van schriftelijke en mondelinge opdrachten. Verder oefen je met eenvoudige teksten over de dagelijkse onderwerpen (omgangstaal). Je krijgt handvatten aangereikt om op een basisniveau te kunnen communiceren. Je verwerft een basiswoordenschat. Er is in deze cursus verder veel aandacht voor de uitspraak. 1 x Tussentoets schriftelijk 1.1, % x Eindtoets schriftelijk 1.3, 1.4, %

21 Semester 2 CU09836 Titel: Ondernemingsplan 1 Aantal EC s:2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 geen In deze cursus staat het commerciële-, juridische- en organisatorische deel van een onderneming centraal. Wekelijks wordt de theoretische basis gelegd voor het schrijven van een ondernemingsplan tijdens de hoor- en werkcolleges aan de hand van lezingen, bespreken van actuele casussen en het doen van opdrachten. deeltaken uit na ontvangst 1 x Meerkeuzevragen toets % /26 Semester 2 21

22 CU09837 Titel: Ondernemersplan 2 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Leerarrangement CU09836, CU09837 en CU09848 geen Binnen het vakgebied Financieel management van de opleiding VMT staan twee onderdelen centraal. Het eerste deel heeft betrekking op het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties van een organisatie. Het tweede deel gaat over het nemen van financiële beslissingen en investeringsselectie. In deze cursus CU09842 beperken we ons tot het eerste deel: het vastleggen van processen in financiële termen en het beoordelen van de financiële prestaties. In deze cursus wordt de rol van de resultateekening, de balans en het liquiditeitsoverzicht besproken. Je leert deze overzichten op te stellen en te beoordelen aan de hand van kengetallen. Daarmee kan de financiële situatie van een organisatie of een project in grote lijnen worden beschreven en kan verantwoording afgelegd worden. Je hoeft geen financieel specialist te worden, maar je moet wel in staat zijn om gesprekken met de bank, de belastingdienst en de accountant te voeren. 1 x Hoofdzakelijk sommen maken 2.1, 2.3, 4.1, 4.3, 5.1 en % /

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie