Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie"

Transcriptie

1 Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1

2 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie... 7 Opstarten in een verticale groep?... 7 Groepsgrootte verticale groep... 7 Groepsinrichting Pedagogisch beleidsplan Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Het zelfvertrouwen en zelfstandigheid De sociale ontwikkeling De emotionele ontwikkeling De cognitieve ontwikkeling De motorische ontwikkeling De creatieve ontwikkeling Omgaan met normen en waarden Het werkplan Wennen Dagindeling Voeding Traktatie Activiteiten Buiten spelen Uitstapjes Slapen en rusten Omgaan met zindelijkheid Hygiëne Feesten Ziekte en verhindering Pedagogische ondersteuning/achterwachtregeling Drie-urenregeling Afwijking drie uren regeling De randvoorwaarden Het personeelsbeleid

3 3.2. Het plaatsings-en betalingsprocedure Aanmelding en plaatsing Kennismakingsgesprek Betaling Opzegging Extra dagdeel en ruilen Ruildagen Vakanties Stamgroep Stamgroepen Doetsie Inrichting van de groepsruimte De huisregels Huisregels Calamiteitenplan Brandveiligheid Veiligheid en gezondheid Veiligheidsbeleid Vier-ogen-principe Cameratoezicht Privacyrichtlijnen Klachtenprocedure Interne route van de klachtenprocedure: Externe route van de klachtenprocedure: Verzekeringen Tarieven Reguliere opvang Dagdeel opvang Flexibele opvang Doetsies vriendjes opvang Kinderopvangtoeslag Voertaal

4 Inleiding Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Doetsie te Amsterdam. Het pedagogisch beleidsplan is er om zowel de ouders als de leidsters een houvast te geven. Het kan gezien worden als een leidraad voor de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf en het geeft tevens de pedagogische visie van kinderdagverblijf Doetsie. Voor de ouders is het van belang te weten met wat voor pedagogische ideeën er wordt gewerkt. Ouders en /of verzorgers vertrouwen hun dierbaarste bezit toe aan professionele leidsters. Dit vertrouwen dat ouders stellen mag niet beschaamd worden. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind, als ze niet aanwezig zijn, in een geborgen en veilige omgeving met liefde en zorg door de leidsters wordt opgevangen. De kinderen moeten zich op kinderdagverblijf Doetsie thuis voelen, moeten kunnen terugvallen op een vertrouwde opvoeder en moeten vanuit die veilige omgeving de wereld om hen heen kunnen verkennen en leren omgaan met andere kinderen. Het creëren van een veilige en geborgen omgeving is een samenspel tussen leidsters, kinderen en de ruimte waarin ze zich bevinden. Ook hebben we vaste leidsters in de groepen, die zorgen voor een grote mate van continuïteit wat een belangrijke factor is. Kinderen kunnen zich zo hechten aan bepaalde personen, waarmee ze vertrouwd raken en waar ze zich veilig voelen. Een veilige kindvriendelijke ruimte met voldoende uitdaging voor kinderen draagt bij aan een ongehinderde ontwikkeling van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan geef de visie op de ontwikkeling van het kind en op opvoeding van kinderen, het geeft richtlijnen en werkwijzen weer over hoe een veilige en geborgen situatie voor kinderen, waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen, gewaarborgd kan worden. Het pedagogisch beleidsplan dient echter ook om regelmatig na te denken over de wijze waarop we omgaan met kinderen binnen kinderdagverblijf Doetsie. Kwaliteit staat binnen kinderdagverblijf Doetsie hoog in het vaandel. 4

5 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie Kinderdagverblijf Doetsie heeft als doelstelling het op professionele wijze opvangen en begeleiden van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Dit doen wij zodanig dat het kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Huiselijke omgeving Wij bieden goede kinderopvang door een huiselijke omgeving te creëren waar kinderen zich vertrouwd voelen en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Doetsie biedt kinderen in iedere leeftijdscategorie het juiste speelgoed en speelgelegenheid aan in een lichte en zonnige omgeving. Positieve benadering Onze grondhouding is een positieve benadering naar het kind toe. Wij dragen bij aan een goede ontwikkeling van kinderen door ze bijvoorbeeld goede omgangsvormen te leren. Er wordt zorg gedragen voor een omgeving waarin de kinderen de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op emotioneel, sociaal, muzikaal en creatief gebied. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de individuele behoeften en van de eigen opvoedingssituatie van het kind. De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd en positief en gemotiveerd om veel leuke, afwisselende activiteiten met de kinderen te ondernemen en positief bij te dragen aan de opvoeding. Veilig en gezellig Om een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te kunnen zijn en blijven, bieden wij uw kinderen een veilige, gezellige en hygiënische omgeving aan. Wij hechten veel belang aan een fijne omgang tussen de kinderen, de gediplomeerde medewerkers en de ouders/verzorgers. Het pedagogisch beleidsplan kan gezien worden als de kern van onze werkzaamheden. Boven alles willen wij dat kinderen en ouders zich veilig en thuis bij ons voelen. 5

6 Visie Wij bieden een opvoedingsklimaat waarin kinderen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen, zich normen en waarden eigen maken en zich veilig voelen. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen, met respect voor zichzelf en anderen, met vertrouwen in eigen kunnen, sociaal vaardig en creatief in uitingen en oplossingen. Hoe bereiken we dit? Plezier We hebben er plezier in om het leuk te maken voor alle betrokkenen. We bieden het kind veiligheid en vertrouwen. We zijn positief betrokken bij wat het kind doet, bij wat het kind meemaakt. We helpen het kind plezier te beleven aan het ontdekken van de wereld, en het dagelijks leven leuk te maken. Respect Wij bieden het kind gelegenheid om te worden wie het is. Wij geven de ruimte om zelf dingen te ontdekken. Om nieuwsgierig te zijn en om eigen (on)mogelijkheden te ervaren. Wij tonen respect voor de (culturele) achtergrond, het karakter, het niveau van het kind. Wij laten het kind merken dat de inbreng, de eigen keuzes, positief worden gewaardeerd. Structuur We helpen het kind houvast te creëren in het dag (week/maand)ritme zodat het zelfstandig activiteiten kan ondernemen en verantwoorde eigen keuzes kan leren maken. Positief Wij zien kansen. Wij helpen kinderen kansen te leren zien. Wij kijken vooral naar wat goed gaat en hoe we dit kunnen versterken. Door duidelijk te zijn, en door het mooie en leuke van ons mensen te zien, ondersteunen we kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen, respect en een beetje relativeringsvermogen. Missie Bij kinderdagverblijf Doetsie weten we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn. Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden, en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven. Vanuit een warme, inspirerende en veilige omgeving stellen wij de persoonlijke benadering van ieder kind centraal. Onze werkwijze is erop gericht om kinderen een uitdagend kader te bieden, waarbinnen ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn, zich te uiten en zich te ontwikkelen. 6

7 Accommodatie Doetsie Kinderdagverblijf Doetsie is gevestigd in Amsterdam nieuw- sloten. Het is een kindvriendelijke buurt met veel eengezinswoningen en veel ouders met jonge kinderen. Verder zijn er ook veel basisscholen in de buurt. Doetsie is een kinderdagverblijf dat gevestigd is in nieuw-sloten. Het gebouw heeft een doeleinde als kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is als volgt ingedeeld; Bij binnenkomst is er een hal dat huiselijk is ingericht, dit kenmerkt zich aan het beleid van Doetsie. De begane grond is voorzien van 2 ruime huiselijke groepen, in de groepen zijn de slaapkamers gelegen. De 2 groepen kunnen gezamenlijk gebruik maken van de keuken. Er is een kantoor voor de directie en een aparte ruimte voor de leidsters. De bovenruimte is tevens voorzien van 2 ruime huiselijke groepen, de toiletten zijn gescheiden van de groepen. In de hal is een aparte keukengedeelte waar beide groepen gebruik van kunnen maken. Het Kinderdagverblijf heeft het profijt van een ruime buitenruimte( 251 m2), deze is gescheiden voor de leeftijdscategorie van 0 tot 1 jaar. Voorts heeft het pand het voordeel dat het van grote ramen is voorzien, waarbij er veel daglicht naar binnen schijnt. Startfase kinderdagverblijf Doetsie Opstarten in een verticale groep? Kinderdagverblijf Doetsie heeft ervoor gekozen om verticaal te starten. Op de verticale groep kunnen we per dag tien kinderen opgevangen. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij ook gebruik gaan maken van de horizontale groepen. Groepsgrootte verticale groep De groepsgrootte, ofwel het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, beïnvloedt de kwaliteit van het contact. Hoe meer kinderen in een groep zitten, hoe minder aandacht per kind overblijft. Qua groepsgrootte werken wij conform wetgeving. Volgens de wet is de groepsgrootte per leeftijd per pedagogisch medewerker vastgesteld. De maximaal toegestane groepsgrootte voor kinderen van 0-1 jaar per pedagogisch medewerker bedraagt 4, voor kinderen van 1-2 jaar is dit 5, voor kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar is dit 6 en voor de leeftijd van 3-4 jaar is dit aantal 8. Verder hangt de groepsgrootte samen met de oppervlakte van de groep, daarbij wordt rekening gehouden met de norm 3,5 m2 bruto-oppervlakte per kind. Groepsinrichting In de verticale groep hebben we aparte speelplekken gecreëerd voor de jongste kinderen en plekken voor de oudere kinderen, daar de kinderen van verschillende leeftijden ook samen spelen en activiteiten kunnen ondernemen. Buiten is voldoende ruimte om te rennen, klimmen en fietsen. Hierdoor krijgen kinderen de kans ongestoord te spelen. Dit is de meerwaarde van een verticale groep! De inrichting van de ruimte wordt telkens heringericht op basis van de leeftijd van de kinderen (meer oudere of jongere kinderen in een groep). Bijvoorbeeld bij weinig baby s, halen we het specifieke babymateriaal weg. 7

8 1. Pedagogisch beleidsplan 1.1 Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Kinderdagverblijf Doetsie streeft ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden. Binnen deze opvang willen wij voor de kinderen een omgeving creëren, waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Hierbij vinden wij het erg belangrijk dat de omgeving voldoende uitdaging biedt, maar tegelijkertijd ook veiligheid. Met omgeving bedoelen we alles waar het kind mee te maken krijgt: de accommodatie, de verdeling in stamgroepen, de andere kinderen en de leiding. Met veiligheid bedoelen we niet alleen een veilige inrichting en veilig speelgoed, maar ook de figuurlijke veiligheid die de pedagogisch medewerker dient te bewaken door het kind geborgenheid en bescherming te bieden op de momenten dat het kind dit nodig heeft. Verder hechten wij veel waarde aan communicatie/samenwerking met ouders. Wij zijn van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden over de opvoeding van de kinderen. Elk kind heeft een vertrouwd en veilig gevoel nodig. Als het kind zich veilig voelt, kan het de wereld aan en durft het de omgeving te gaan verkennen en ontdekken. Ook de locaties bieden veiligheid en geborgenheid: het spelmateriaal, de inrichting, aankleding en kleuren van de ruimten zijn afgestemd op de leeftijdsgroepen en ontwikkelingsfasen van de aanwezige kinderen. Het is een plezierige uitdaging om voor elk kind de juiste balans te vinden tussen een veilige en uitdagende omgeving waarin het zich optimaal kan ontwikkelen. 1.2 Het zelfvertrouwen en zelfstandigheid Kinderdagverblijf Doetsie besteedt veel aandacht aan de zelfredzaamheid van kinderen en het zelfvertrouwen Kinderen hebben er vaak veel plezier in om zelf iets te kunnen en wij vinden dit belangrijk. Dit begint al bij baby s en zal, afhankelijk van het niveau van het kind, steeds verder worden uitgebreid. Dat gebeurt op individueel niveau door het stimuleren van het zelf doen bij het uit- en aankleden, toiletgang, eten en drinken etc., en door het aanbieden van een stimulerende omgeving met veel uitdagend spel- en leermateriaal. Maar ook in de groep wordt hier spelenderwijs aandacht aan besteed: niet alleen samen opruimen en gezamenlijk presteren, maar ook in de groep ontdekken waar jij goed in bent. Op veel manieren wordt zo het zelfvertrouwen gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers. Dingen uitproberen, werkjes maken en succes ervaren, en hiervoor complimentjes krijgen. Ook het opruimen van speelgoed zal met zijn allen worden gedaan, waarbij de pedagogisch medewerkers de kinderen zullen aansporen door het geven van kleine opdrachten. 1.3 Persoonlijke competenties Kinderdagverblijf Doetsie wil kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te krijgen. (persoonlijke competenties) Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren lopen), de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten), en emotionele ontwikkeling (bijv. leren opkomen voor zichzelf). 8

9 1.4 De sociale ontwikkeling Binnen de groepen is de omgang met elkaar heel erg belangrijk. De kinderen zullen worden gestimuleerd om elkaar te waarderen, te respecteren en rekening te houden met elkaar. De kinderen zal worden geleerd dat ze niet alleen aan zichzelf, maar ook aan anderen moeten denken. Dit betekent dat het kind even moet wachten tot een ander kind is uitgepraat of totdat de ander klaar is met een bepaald speeltje. De kinderen zullen serieus worden genomen en geaccepteerd zoals ze zijn. De kinderen worden vrijgelaten om mee te doen aan bepaalde activiteiten en wanneer een kind aangeeft alleen te willen spelen zal daar ruimte voor worden gecreëerd. De baby s zullen voornamelijk individueel bezig zijn. Ze beleven plezier aan elkaar door o.a. naar elkaar te kijken, te luisteren en aan te raken. De leidster zal hen stimuleren door liedjes te zingen en boekjes te lezen, Het verschonen en voeden zullen de momenten zijn dat de baby s veel extra aandacht krijgen, door met ze te knuffelen en te praten. De kinderen worden vaak op schoot genomen om de interactie tussen leidster en kind te stimuleren. Bij de grotere kinderen wordt het leven in de groep steeds belangrijker. De kinderen zijn meer gericht op het samen spelen in de groep. Ze leren dat ze niet alleen aan zichzelf moeten denken, maar ook aan anderen. Over het algemeen zie je dat oudere kinderen vaak zeer zorgzaam zijn naar de jongere kinderen toe. Zo zullen oudere kinderen vaak hulp halen bij de leidster als het een kleiner kind bijv. nog niet lukt om zijn/haar jas te pakken. Ook wordt er door de leidster goed in de gaten gehouden dat kinderen zich niet afzonderen van de groep en worden betrokken bij gezamenlijk activiteiten. 1.5 De emotionele ontwikkeling Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn gemak voelt bij Kinderdagverblijf Doetsie. Dit doen we door vaste pedagogische medewerkers in de groepen te zetten. In een emotioneel veilige omgeving durft een kind zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te gaan ontdekken. Wij bieden dit in een veilige locatie en zien erop toe dat dit gewaarborgd blijft. Emotionele ontwikkeling is voor kinderen een belangrijke voorwaarde zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Voor ons staat het bieden van emotionele ontwikkeling voor alles. Van daaruit stimuleren wij kinderen spelenderwijs te experimenteren, te ontdekken en ervaringen op te doen om zich zo te kunnen ontwikkelen tot unieke, zelfstandige en sociale mensen. Kinderen kunnen erop vertrouwen dat zij daarbij altijd kunnen terugvallen op hun vaste en respectvolle en liefdevolle pedagogisch medewerker als veilige baken. Wij kijken en luisteren met aandacht naar ieder individueel kind en letten op non-verbale signalen. Wij leren kinderen kennen door dichtbij hen te blijven. Wij passen ons handelen aan op de behoefte van het kind zodat het zich fijn voelt bij ons. Wij spreken met kinderen op ooghoogte, letten op onze toon en houding. Wij proberen in te schatten wat een kind begrijpt en kan en houden hier rekening mee. Wij zorgen voor positieve aandacht en stimuleren positief gedrag. Kinderen hebben net als volwassenen verschillende emoties. Deze dienen te worden gerespecteerd, omdat ze hier iets mee duidelijk willen maken. Baby s missen een groot aantal mogelijkheden om gevoelens kenbaar te maken, ze kunnen immers nog niet praten. Zij zullen hun emoties dan ook meestal laten blijken door te lachen en/of te gaan huilen. Belangrijk is om na te gaan wat de baby met het huilen wil zeggen. Heeft het pijn en wil het getroost worden? Heeft het een vieze luier en wil het verschoond worden? Of wil het gewoon even aandacht en lekker geknuffeld worden. De baby stopt (meestal) met huilen als zijn behoefte bevredigd is. De peuter heeft al meer mogelijkheden om zijn gevoelens kenbaar te maken. Ze kunnen de gevoelens laten blijken door handelingen, houdingen en mimiek ( gelaatsuitdrukkingen) Ook deze manier om emoties te uiten moet serieus genomen worden, door dat wat je ziet onder woorden te brengen en vragen of je het goed hebt begrepen. Op deze manier voelen kinderen zich ontvangen in hun gevoel en leren de kinderen door het benoemen van gevoelens meer vat op hun eigen emoties te krijgen. 9

10 1.6 De cognitieve ontwikkeling Bij baby's begint de verstandelijke ontwikkeling met het vasthouden, proeven, kijken naar voorwerpen en het bewegen van voorwerpen. Hierdoor leren de kinderen deze voorwerpen kennen en herkennen om vervolgens te leren combineren en het ontdekken van oorzaak en gevolg. Zo verandert het spelmateriaal van een rammelaar in een activity-center, vormenstoof of kiekeboespel. Naarmate het kind zich beter kan voortbewegen, gaat het steeds meer de wereld om zich heen verkennen. Afhankelijk van waar het kind aan toe is zal er door de pedagogisch medewerker steeds iets nieuws worden aangeboden Ook krijgt het kind tijd en ruimte om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Om zo zelf uit te vinden waar het plezier in heeft of waar het goed in is. Een belangrijk onderdeel van de verstandelijke ontwikkeling is de taalontwikkeling. De kleinste baby s zullen al snel reageren op het praten van de groepsleiding door zelf ook geluidjes te maken. Naast het reageren op deze geluidjes wordt de taalontwikkeling ook gestimuleerd door het zingen van liedjes, het lezen van boekjes en het benoemen wat we doen (bijv. bij het verschonen). Zo leert het kind z'n eerste woordjes, gaat begrijpen wat anderen zeggen en gaat uiteindelijk zelf praten. Bij de wat oudere kinderen komen daar de groepsgesprekken bij. Het kind zal worden gestimuleerd tot praten door iets te vertellen en/of de vragen van de groepsleiding te beantwoorden. De groepsleiding blijft zo alert op de taalontwikkeling van de kinderen. Tevens leert het kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, helpen, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten. Het waarnemen en het serieus nemen van gevoelens van de kinderen is belangrijk. Soms is het nodig dat pedagogisch medewerkers corrigeren of bijsturen, waarbij ze altijd de gevoelens van het kind accepteren. 1.7 De motorische ontwikkeling Elk kind maakt zijn eigen lichamelijke ontwikkeling door. Bij dit proces wordt erop gelet of de ontwikkeling goed verloopt. We laten de kinderen bekend raken met hun eigen lichaam door middel van liedjes waarbij we de lichaamsdelen benoemen. Als kinderen hier vragen over hebben, proberen de pedagogisch medewerkers dit zo goed mogelijk maar simpel uit te leggen, zodat een kind niet met vragen blijft zitten. In de eerste 2 levensjaren van een kind is ontwikkeling van de motoriek het spectaculairst. De toenemende motorische vaardigheden en bewegingsvrijheid leveren een belangrijke bijdrage aan de competenties gevoelens van het jonge kind. De kinderen krijgen zoveel mogelijk de kans om iets zelf te doen. Als je het kind te weinig ruimte geeft om dingen zelf te doen, dan ontneem je het ook de kans om zijn of haar motorisch beperkingen te leren kennen. Bij de motorische ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen grove en fijne motoriek. Met een grove motoriek worden ontwikkelingen zoals lopen, fietsen, rennen, etc bedoeld. Onder fijne motoriek worden de handelingen verstaan als iets vastpakken, tekenen, knopen vast- en losmaken, etc. De grove motoriek zijn de grote bewegingen die een kind maakt. Om de grove motoriek te stimuleren is er speelgoed aanwezig dat deze bewegingen uitlokt/ aanmoedigt en wordt er gedanst en gegymd met de kinderen. Ook is een buitenruimte heel belangrijk, hier kunnen de kinderen vrijuit rennen en fietsen. Pedagogisch medewerkers gaan zoveel mogelijk naar buiten met de kinderen. Het liefst elke dag als het weer dat toe laat. Voor buiten is extra speelgoed voor het stimuleren van de grove motoriek. Alle nieuwe ontwikkelingen van elk kind worden zoveel mogelijk aangemoedigd en gestimuleerd, door enthousiast te reageren op nieuwe ontwikkelingen en door het kind te vertellen dat het zich goed ontwikkelt (complimenten geven). Tijdens groepsactiviteiten zoals knutselen en kleien doen de kleinste kinderen al zoveel mogelijk mee, om hun stap voor stap bekend te maken met allerlei verschillende activiteiten die hun fijne motoriek stimuleren. De pedagogisch medewerkers laten de kinderen steeds weer met elke activiteit op hun eigen niveau meedoe Bij baby s wordt de grove motoriek gestimuleerd door baby s de ruimte te bieden om te kunnen rollen en kruipen. Op de groepen is een aparte hoek voor de baby s ingericht waarin de baby s op drukke tijden rustig hun gang kunnen gaan en ruimte hebben om hun motoriek te ontwikkelen. 10

11 De pedagogisch medewerkers stimuleren de grove motoriek door kinderen te helpen met de eerste stapjes of het pakken van speelgoed dat uitdagend is voor het kind om mee te spelen en iets nieuws te ontdekken. 1.8 De creatieve ontwikkeling De pedagogisch medewerkers stimuleren de creatieve ontwikkeling door het aanbieden van allerlei soorten materialen zoals water, zand, klei, verf, verkleedkleren etc. en activiteiten zoals muziek, dans, beweegactiviteiten. 1.9 Omgaan met normen en waarden Het kind helpen omgaan met normen en waarden speelt in de opvoeding van kinderen een belangrijke rol. Door zelf het goede voorbeeld te geven, willen wij het kind helpen om te gaan met waarden en normen. We vinden het belangrijk, dat respect voor anderen uitgedragen wordt via de basishouding van de leiding. Respect voor anderen betekent voor ons, dat we iedere persoon als een waardevolle persoon beschouwen. Dat wij een ander in zijn waarde laten zoals het leren zorgvuldig om te gaan met speelgoed en andere materialen. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor eigen en andermans spullen. De kinderen worden gestimuleerd in het opruimen van de groep en de materialen waarmee ze gespeeld hebben. Het eigen maken van normen en waarden is een onderdeel van de morele ontwikkeling. Binnen en buiten de groep doen zich situaties voor waarvan op dit gebied veel leermomenten zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reacties van de pedagogisch medewerkers ervaren kinderen wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag en van de pedagogisch medewerkers heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie. 11

12 2. Het werkplan 2.1 Wennen Ongeveer 3 weken voor de plaatsing van het kind, neemt de leiding contact op om een afspraak te maken voor het wennen van het kind. Tijdens de wenochtend wordt kennisgemaakt met de pedagogisch medewerker, er wordt besproken hoe er het beste met het kind wordt omgegaan, wat de gewoontes zijn, bijv. slaapt het met een speen of knuffel, hoe gaat het met het drinken van de fles. Het voedingsschema en slaapritueel wordt op elkaar afgestemd. De leidster zal alle belangrijke punten in haar eigen schrift noteren. Voor het kindje zal een dagboekje worden bijgehouden waarin een aantal belangrijke punten komen te staan. Verder wordt er bijgehouden hoe de dag is verlopen. Ouders mogen het dagboekje mee naar huis nemen en nemen het weer mee terug. De ouders mogen in het dagboekje schrijven. Bij verlatingsangst zal er een pedagogisch medewerker zich ontfermen over het en extra aandacht bieden. Wanneer de ouder het kind komt ophalen wordt er een eventuele nieuwe wenafspraak gemaakt. Een goede wenproces is in het belang van het kind, daarnaast bouwt de pedagogisch medewerker een goede relatie op met de ouders, dit is een van de voorwaarde voor een optimaal klimaat. Het wenschema ziet er als volgt uit: 1 ste wendag uur 2 de wendag uur 3 de wendag uur In overleg met de ouder(s) spreken wij af welke dag(en) het kind komt wennen. Mochten de pedagogisch medewerkers vinden dat er meer wendag(en) nodig zijn dan wordt dit overlegd met de ouder. Wij streven ernaar dat de ouder op de eerste wendag minimaal een uur samen met het kind op de groep komt wennen. Zo kan de ouder wat meer vertellen over het kind en kan het intakeformulier doorgenomen worden en daarnaast ziet de ouder hoe een dagdeel bij Kinderdagverblijf Doetsie verloopt. 2.2 Dagindeling Doetsie heeft een flexibele dagindeling, daar elke baby nog zijn of haar eigen ritme heeft. Slaap- en voedingstijden die thuis een gewoonte zijn worden zoveel mogelijk in de babygroep aangehouden. Naarmate de kinderen ouder worden zullen zij zich steeds meer voegen in de gebruikelijke dagindeling, welke wij ook in de peutergroepen hanteren. De dagindeling ziet er als volgt uit: Kinderen worden gebracht, vrij spelen in de speelhoeken, een puzzeltje maken of rustig een boekje lezen Gezamenlijke opening van de dag, met een liedje en een verhaaltje. We drinken samen biologisch sap en eten fruit, verschonen en doen een plasje De kinderen mogen vrij spelen, een gerichte activiteit ondernemen of we gaan lekker naar het speeltuintje in de buurt. Baby s, die er behoefte aan hebben gaan slapen in de slaapkamer Maaltijd voor de kinderen die al eten! Samen met de pedagogische medewerkers wordt er gezongen voordat de kinderen mogen beginnen met de verse biologische warme maaltijd met een lekker glas melk is het smullen geblazen! Lekker slapen. Wanneer er kinderen zijn die de slaap niet kunnen vatten dan kunnen ze een boekje lezen, gezellig puzzelen of knutselen. 12

13 Kinderen verschonen en plassen, de kinderen die uit bed komen worden aangekleed Gezellig rond de tafel voor een glas biologisch sap, crackers, rijstwafels, cracottes etc. met smeerbeleg :00. Vanaf nu mogen de kinderen weer opgehaald worden, in de tussentijd mogen de kinderen zelf kiezen welke activiteit ze willen doen of wordt er een gerichte activiteit georganiseerd. De kinderen worden gestimuleerd door o.a. samen te spelen, sport en spel, creativiteit en met thema gerichte activiteiten. De kinderen die krijgen iets hartigs en wat te drinken. Alle kinderen worden nog een keer verschoond of gaan naar de wc Voor de ouders is er een gelegenheid voor een praatje. 2.3 Biologisch voeding Bij Doetsie kunt u rekenen op biologische voeding voor uw kind. Deze voedingsmiddelen zijn vrij van kunstmatige kleur- en conserveringsmiddelen en van restanten van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen. Biologische voeding bevat minder suiker dan gangbare voedingsmiddelen en als ze worden gezoet, is dit met graan, fruitsiropen. Naast biologisch fruit hebben wij ook gekozen voor een warme en gevarieerde middagmaaltijd. Deze maaltijd bestaat uit een aantal verschillende soorten groenten die gedeeltelijk uit onze eigen moestuintje komen hierbij kunt u denken aan: pompoen, broccoli, bietjes, bloemkool, boontjes, wortel, rode kool, mais, pastinaak, spruitjes etc., vis of tofu en aangevuld met aardappelen, pasta, rijst, gerst, risotto of een andere soort graan. Deze maaltijd wordt dagelijks vers bereid en gestoomd. Voor meer informatie omtrent het voedingsbeleid, kunt u ter inzage op de locatie terecht. Traktatie Een traktatie is een extraatje bij het vieren van een feestelijk moment zoals een verjaardag/feestdag/afscheid. Voor jonge kinderen is een traktatie al snel een hele maaltijd. Daarom is het belangrijk dat de traktatie niet te groot is en niet te veel calorieën bevat (gezonde traktaties worden aanbevolen). Hartig of zoet Als er rekening wordt gehouden met de grootte van de traktatie en het moment van uitdelen, kan een hartige traktatie een prima keuze zijn. Hartige traktaties zoals chips, blokjes kaas of worst bevatten veel (verzadigd) vet en calorieën. Voorbeelden van traktaties die minder vet en calorieën bevatten zijn: krentjes, popcorn, zoute stengels, fruit. 2.4 Activiteiten Bij het aanbieden van activiteiten en spelmateriaal speelt de ontwikkelingsfase een doorslaggevende rol. De pedagogisch medewerkers hebben kennis van de ontwikkelingsfasen van 0 tot 4 jaar. Bij de leeftijdsgroep van 0-2 jaar is het spelmateriaal gericht op de sensomotoriek. Hierbij zijn o.a. pakken, grijpen, kijken, luisteren, voelen, onderscheiden, proeven en bewegen en verplaatsen belangrijk. De leeftijdsgroep van 2-4 jaar beschikt over spelmateriaal dat gericht is op o.a. het kunnen oefenen van de fijne en grove motoriek; op de sociale vaardigheden, op taal en communicatie, op cognitie, op creativiteit en fantasie en muziek. Op de groepen wordt gewerkt met een vaste indeling van de dag. Dit is prettig voor de kinderen want dat geeft houvast. In grote lijnen ziet deze indeling er op alle groepen hetzelfde uit, maar er kunnen verschillen zijn. Op de locatie zijn vaste momenten voor halen en brengen, de kring, eten en drinken, buitenspelen. 13

14 Ook kunnen gezamenlijke activiteiten buiten de stamgroepen aangeboden worden, bijvoorbeeld rond seizoensfeesten maar ook uitstapjes naar markt, bakker, park, en wandelen. 2.5 Buiten spelen Buiten spelen, even in een andere omgeving en de frisse lucht inademen vinden wij erg belangrijk. Daarom proberen we iedere dag even naar buiten te gaan. De buitenruimte is voorzien van verschillende plekjes waar de kinderen heerlijk kunnen liggen en spelen op het gras, er is een klim en glijbaan in het midden van de speelplaats. De klim en glijbaan is niet te hoog zodat de kinderen heerlijk kunnen klimmen en klauteren. Daarnaast is de speelplaats een ware verkeersruimte. Hier kunnen ze met auto s, fietsen, te voet of op de tractor de verschillende wegen bereiden. Voor de allerkleinsten zijn er verschillende kinderwagens en grasmatten waar ze heerlijk kunnen spelen en rond kijken. Indien de mogelijkheid zich voordoet, maken we een wandeling in de bolderkarren, kinderwagens en aan de hand. Wanneer het niet regent maar toch koud is blijven de allerkleinsten binnen en gaan we met de dreumesen en peuters naar buiten. Als het regent, zullen er binnen activiteiten aangeboden worden. 2.6 Uitstapjes Regelmatig zullen er uitstapjes georganiseerd worden voor de kinderen zoals met Pasen, herfst e.d. Er zijn verschillende bolderkarren en kinderwagens aanwezig waarmee met de kinderen gemakkelijk een uitstapje gemaakt kan worden zoals wandelen, boodschappen doen of naar een speeltuin. Op een toestemmingsformulier voor uitstapjes geven ouders toestemming of hun kinderen mee mogen. Tijdens het wandelen geldt de volgende pedagogisch medewerker- kind ratio. Aan de hand mogen maximaal 2 kindjes per pedagogisch medewerker of stagiaire. In de buggy mogen 1 of maximaal 4 kindjes per pedagogisch medewerker of stagiaire. Bij de buggy mag 1 kindje aan de hand mee. In de bolderkar gaan maximaal 6 kindjes per pedagogisch medewerker mee. Een collega die achter blijft, houdt maximaal 6 kinderen in een verticale groep over. Bij grotere uitstapjes geldt altijd 2 kindjes per pedagogisch medewerker of stagiaire. De kinderen worden dan vervoerd in veilige auto s met goedgekeurde stoeltjes en gordels. Wanneer er een groter uitstapje plaatsvindt, zullen ouders extra moeten tekenen voor toestemming. 2.7 Slapen en rusten De slaapkamers zijn bewust rustig gehouden, zodat de kinderen in alle rust hun prikkels kunnen verwerken. Elk kindje heeft zijn of haar vaste bedje. Het kan voorkomen dat er op andere dagen een ander kindje in slaapt. De bedjes worden daarom regelmatig verschoond Babygroep Voor de kinderen tot ongeveer 1 jaar is er uiteraard geen vast slaapschema. De baby's worden naar bed gebracht wanneer zij moe zijn. Een van pedagogisch medewerksters blijft bij de baby tot hij/zij slaapt of rustig is. Baby's slapen in een slaapzakje of onder een deken. Een speentje zonder koord en één knuffeltje mag mee in bed. Baby's worden niet op eigen initiatief ingebakerd, dit doen wij alleen op verzoek van de ouder(s) en alleen met speciaal inbakermateriaal, aangeleverd door de ouders. De ouders dienen een protocol te tekenen. De dreumesen op de babygroep slapen wel volgens het slaapschema. Om uur gaan de dreumesen en peuters naar bed. De dreumesen slapen ook in de babyslaapkamer. Een pedagogisch medewerker blijft bij de kinderen tot ze allemaal slapen. Wanneer de kinderen slapen, wordt de babyfoon aangezet. Wanneer een kindje wakker is zal direct een pedagogisch medewerker naar het kindje gaan om hem/haar uit bed te halen of om bij het kindje te blijven tot het weer slaapt. We maken de kinderen niet op eigen initiatief wakker, tenzij dit is afgesproken met de ouder(s). 14

15 Peutergroep De peuters gaan om uur naar bed. De jongste peuters, die nog behoefte hebben aan rusten doen dat volgens het dagritme op de stretchers in de peutergroep. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen met uitkleden en naar het toilet gaan/verschonen. De peuters slapen onder een deken en-/of met een slaapzak. Ook bij de peuters geldt de regel; geen koorden aan de speen!. De oudste peuters die niet meer slapen tussen de middag ondernemen een activiteit in de andere peutergroep. Zodra een kindje wakker is mag het uit bed. Tenzij anders afgesproken met de ouder(s). Verticale groep Voor wat betreft het slapen en rustmoment in de verticale groep, zal dezelfde richtlijn worden gehanteerd zoals hierboven beschreven. 2.8 Omgaan met zindelijkheid Zindelijkheid is een grote stap op weg naar zelfstandigheid. Van jongs af aan zullen we de kinderen vertrouwd maken met het kindertoilet en-/of plaspotje. Vanaf ongeveer 2 jaar worden de kinderen al op het toilet geholpen bij de dagelijks verschoningsrondes. Zo wordt plassen op het toilet een steeds terugkerend gezamenlijk gebeuren waarbij de grotere kinderen een voorbeeld zijn voor de kleintjes. Wij gaan er vanuit dat het kind zindelijk wordt als het daar zelf aan toe is. Vanaf het moment dat de pedagogisch medewerker merkt dat het kind hier bewuster mee omgaat speelt zij hier op in. Dit gebeurt o.a. door het prijzen van de plasjes op het toilet en regelmatig te vragen of het kind moet plassen. In het kinderdagverblijf ondersteunen wij ouders bij het zindelijk laten worden van hun kind. Zindelijk kan een kind pas worden als het zijn sluitspieren kan beheersen en dat is rond het tweede jaar. Een kind wordt niet zindelijk gemaakt, maar kan er wel bij geholpen en gestimuleerd worden. Wanneer een kind zindelijk wordt moet het ook het verband kunnen leggen tussen pot en plas en het kind moet er zelf mee bezig willen zijn. Ook hier is een combinatie nodig van aanleg en stimulans vanuit de omgeving. Het kind moet er lichamelijk aan toe zijn en wanneer het droog gebleven is, is het goed het hem/haar hiervoor te prijzen. Vaak valt het zindelijk worden samen met de koppigheidsfase. Wij gaan geen machtsstrijd aan en wachten af tot een kind zelf aangeeft er mee bezig te zijn. Wij bespreken met ouders onze aanpak; in principe niet voor het tweede jaar en pas wanneer een kind het zelf aangeeft. Wij streven ernaar om deze aanpak af te stemmen op de aanpak thuis. In de praktijk zijn kinderen thuis eerder zindelijk dan in het dagverblijf. Hier gebeurt veel en in het spel wordt het plassen nogal eens vergeten. De wc tjes zijn aangepast voor de kinderen en ook de wasbak is op kindhoogte. De kinderen die bezig zijn met zindelijk worden, mogen ter stimulans een sticker uitzoeken die ze op een kaartje mogen plakken, als ze hebben geplast of gepoept. In de eerste fase van zindelijk worden krijgt een kind ook een sticker, wanneer hij/zij het echt heeft geprobeerd. Voor eten, slapen en zindelijk worden geldt, dat we proberen te voorkomen dat het een machtsstrijd wordt. Kinderen kunnen niet gedwongen worden te eten, te slapen of op de wc te plassen. 2.9 Hygiëne Een goede hygiëne is belangrijk om te voorkomen dat kinderen elkaar infecteren met allerlei ziektes. Ze hebben immers nog onvoldoende weerstand tegen ziekteverwekkers. Bovendien zijn kleine kinderen bezig met het verkennen van de omgeving, kruipen over de grond en stoppen van alles in hun mond. Daarom is het creëren van een veilige, hygiënische omgeving voor deze leeftijdsgroep zo belangrijk. De hygiënische voorschriften van de GGD worden bij kinderdagverblijf Doetsie nageleefd. De groepen worden overdag door de pedagogisch medewerkers schoongehouden. Dit betekent dat de ruimtes iedere dag worden 15

16 gelucht, de sanitaire voorzieningen worden gereinigd, vloeren worden schoongehouden, de bedjes worden om de dag verschoond (of vaker ) en de commodes worden regelmatig schoongemaakt. Verder werken we bij kinderdagverblijf Doetsie met een schoonmaakrooster zodat al het speelgoed grondig wordt gereinigd (auto's, blokken, poppenservies enz.). Voorts zijn er regels omtrent de hygiëne voor zowel pedagogisch medewerkers als kinderen. Handen wassen voor het eten, na een bezoekje aan het toilet, na het verschonen en na het buiten spelen. Hand voor de mond bij het hoesten; de pedagogisch medewerkers dragen zorg voor het bijleren van goede gewoonten. Kinderdagverblijf Doetsie hanteert duidelijke afspraken over hygiëne. Afspraken die belangrijk zijn omdat de kinderen veel samen spelen Feesten Bij een verjaardag mag een kind een traktatie uitdelen. Niet alle traktaties zijn geschikt om uit te delen, denk bijvoorbeeld aan lolly s. Ouders kunnen altijd overleggen met de groepsleiding voor een geschikte traktatie. De pedagogisch medewerkers vieren samen met het kind en de groep zijn/haar verjaardag, de ouders hebben de mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn. In overleg met de ouders kijken we welke dag de verjaardag gevierd wordt. De pedagogisch medewerkers maken een feestmuts en een stoel wordt versierd voor de jarige en natuurlijk wordt een heel repertoire aan verjaardagsliedjes gezongen! Sint Maarten: Met de groep wordt een lampion gemaakt en liedjes gezongen. Sinterklaas: Het wordt in iedere groep gevierd met iets lekkers en het ontvangen van een cadeautje. Iedere pedagogisch medewerker geeft zelf verdere invulling aan dit feest. Kerstmis: Kerst wordt gevierd in de eigen groep. Er worden leuke versierselen en verlichting gemaakt. De kerst wordt afgesloten met een kerstlunch. Pasen: Ook aan Pasen wordt aandacht geschonken door middel van het verstoppen van eitjes door de paashaas in de binnen en buitenruimte van kinderdagverblijf Doetsie. Moederdag/Vaderdag: We maken een cadeautje voor Moeder- en Vaderdag. In geval van afwezigheid van een ouder/verzorger (bijvoorbeeld door overlijden) wordt in overleg met de andere ouder/verzorger een cadeautje gemaakt voor een ander familielid (oma/opa) Ziekte en verhindering Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u voor uur dit door te geven aan de pedagogische medewerker. Wordt uw kind ziek op de opvang, dan wordt u gebeld om uw kind(eren) te (laten) ophalen. Bij twijfel wordt u ook gebeld om even te overleggen. Eén van de ouders of verzorgers moet altijd bereikbaar zijn. Wanneer dit bijvoorbeeld door uw werkzaamheden niet mogelijk is, dient u een telefoonnummer van een ander opvangadres achter te laten. Een opvangadres achter de hand blijft dus noodzakelijk. Een kind dat ziek is voelt zich het prettigst bij de ouders thuis. Wanneer uw kind extra verzorging en rust nodig heeft kunt u uw kind het beste thuis houden. In sommige gevallen hebben kinderen een kinderziekte, waar ze niet echt ziek van zijn. Bij kinderziektes hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Het hangt van de ziekte af of uw kind naar Doetsie kan komen. Wanneer u twijfelt of uw kind Doetsie wel kan bezoeken, kunt u het beste even van te voren bellen. We verzoeken u het altijd door te geven als uw kind een kinderziekte heeft, ook al mag het kind gewoon naar Doetsie toe. De GGD-richtlijnen, met daarin informatie over de ziektes ligt ter inzage 16

17 bij Kinderdaverblijf Doetsie. We adviseren u wel altijd naar uw huisarts te gaan, wanneer u denkt dat uw kind een ziekte heeft. We nemen dan direct contact op met de ouders en/of het noodadres. Een kind is ziek als: het koorts heeft (38.5 graden Celsius of hoger); het zich niet meer kan handhaven in de groep omdat het zich niet lekker voelt; er sprake is van een besmettelijke ziekte, zoals bof, diarree, hoofdluis, impetigo/krentenbaard, geelzucht, loopoor, waterpokken (totdat ze zijn ingedroogd), mazelen, wormen, kinkhoest, besmettelijke huidinfecties Pedagogische ondersteuning/achterwachtregeling De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling moet hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden en binnen ambulance aanrijtijd aanwezig kan zijn op locatie. Achterwacht 1 Naam: B. Abarkan Aanrijtijd: 5 minuten Achterwacht 2 Naam: N. Abarkan Aanrijtijd: 5minuten 2.13 Drie-urenregeling We werken met drie verschillende diensten om op deze wijze volgens de drie-uurs regeling te kunnen werken. Tussen uur en uur en tussen uur en uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen binnen kinderdagverblijf Doetsie. In de pauzeperiode tussen uur en uur slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven minder kinderen actieve pedagogische aandacht en kunnen de pedagogisch medewerkers beurtelings lunchen. Gedurende deze slaap- en lunchtijd is het mogelijk dat minder pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de pedagogisch medewerker/kindratio is vereist. Dit mag nooit langer twee uur. Vóór uur en na uur mag de afwijking van de pedagogisch medewerker/kindratio niet langer duren dan twee uur aaneengesloten. Op één dag mag er maximaal 3 uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. Minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die 3 uur Afwijking drie uren regeling Mocht het dus blijken dat na het bijhouden van de presentlijst er afgeweken wordt van de drie-uren regeling, dus als er 1 pedagogisch medewerker is met meer kinderen dan toegestaan is buiten de drie-uren-regeling, dan zal er een tweede volwassene in het pand aanwezig zijn. 17

18 3. De randvoorwaarden 3.1 Het personeelsbeleid Per dag werken er twee pedagogisch medewerkers in iedere groep. De pedagogisch medewerkers beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen. Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij kinderdagverblijf Doetsie dienen in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag, dit wordt overlegd voor aanvang van de werkzaamheden en bij overleggen niet ouder dan 2 maanden. Stagiaires zijn welkom als de groep het toelaat, zij worden door de medewerkers begeleid. Bij ziekte wordt een medewerker vervangen. De pedagogisch medewerkers volgen regelmatig cursussen en trainingen, gericht op kennis, inzicht en vaardigheden. In geval van calamiteiten kan ook worden teruggevallen op de leidinggevende. Er wordt in wisseldiensten gewerkt. Binnen de openingstijd is er een rooster gemaakt waardoor er in principe tussen 7.00 uur en uur van iedere groep een leidster aanwezig is. Een huiselijke sfeer wordt door groepsleiding zelf gecreëerd. Door de inrichting, maar ook door de interactie tussen het kind en de groepsleiding. Een eigen kapstok kastje, een eigen mandje Het plaatsings-en betalingsprocedure 3.3 Aanmelding en plaatsing Plaatsing is mogelijk vanaf 1 tot 5 vaste dagen per week. In overleg met de ouders worden de plaatsingsdagen vastgesteld. Conform het plaatsingsbeleid is het minimum aantal plaatsingsdagen 1 per week. De kinderen kunnen vanaf 8 weken geplaatst worden tot en met de maand waarin het kind vier jaar wordt. In principe blijven de kinderen tot hun vierde verjaardag. Om uw kind bij kinderdagverblijf Doetsie aan te melden dient u een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Na inschrijving kan worden bepaald of er plaats is om uw kind op de door u gewenste dagen en tijden op te vangen. Als hiermee overeenstemming bereikt is, wordt er een plaatsingscontract ingevuld en door beide partijen ondertekend. Hiermee wordt verklaard dat beide partijen instemmen met de algemene voorwaarden. Het ondertekende plaatsingscontract is onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden. Als de inschrijfprocedure een feit is en uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u van ons bericht. Wij maken dan met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Indien er niet direct plaats is zal het kind op de wachtlijst worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Voor tweede en volgende kinderen in een gezin hanteert Kinderdagverblijf Doetsie een voorrangsbeleid. Enkele weken voor de plaatsing maken we een afspraak met u voor een Intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden gewoontes en bijzonderheden van uw kind besproken. Ook worden er tijdens dit gesprek afspraken gemaakt over een wenperiode voor uw kind. 3.4 Kennismakingsgesprek Voordat uw kind de eerste keer komt, is er een intakegesprek waarin alle bijzonderheden betreffende uw kind worden besproken. Hierbij worden tevens uw persoonlijke wensen betreffende uw kind doorgesproken, zoals slaap- en eetgewoonten, maar ook uw eigen wensen met betrekking tot de opvoeding van uw kind. 18

19 3.5 Betaling De facturering vindt plaats op de eerste van de maand en geldt voor die maand. Verrekening van extra dagen in die maand worden vermeld op de factuur van de volgende maand. Betaling bij Kinderdagverblijf Doetsie geschiedt uitsluitend middels een automatische incasso. Mocht u het niet eens zijn met de factuur dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan de leidinggevende te melden. Zelfs nadat het bedrag van uw bank- of girorekening is afgeschreven kunt u het bedrag laten terugboeken indien het bedrag in uw ogen niet correct is. Bij afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte of verblijf elders) betaalt u normaal door. 3.6 Opzegging De looptijd van de eerste periode voor ieder kind is minimaal drie maanden. De opzegtermijn is 1 maand en begint nadat de schriftelijke opzegging is ontvangen, op de eerste van de eerstkomende maand. Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met betrekking tot invulling van een kindplaats via schriftelijke opzegging en zonder opgaaf van reden te beëindigen. 3.7Extra dagdeel en ruilen Kinderdagverblijf Doetsie is flexibel. Dit geldt ook voor het afnemen van extra uren en/of het ruilen van extra uren. Of dit feitelijk mogelijk is, hangt af van het aantal kinderen en pedagogische medewerkers, die op de bewuste dag aanwezig zijn. Wij zullen uiteraard ons best doen om u hierin ter wille te zijn. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden vanuit de brancheorganisatie van toepassing. 3.8 Ruildagen Ouders kunnen kosteloos hun vaste opvangdag ruilen tegen een ander dag mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan: Ruildagen kunnen alleen plaatsvinden in dezelfde maand Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruildag(deel) nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is. Ruilen van dagen, waarop de opvangvoorziening niet geopend is (zoals nationale feestdagen en extra sluitingsdagen) is niet mogelijk. Extra dagen en ruildagen gelden alleen in de periode waarin het kind geplaatst is. Ruilen van ziektedagen is niet mogelijk met andere dagen. De aanvraag om te ruilen dient door middel van het aanvraagformulier ruilen ingediend te worden voordat het ruilen plaats vindt. Het ingevulde aanvraagformulier ruilen dient ingeleverd te worden bij de groepsleiding; De groepsleiding kan pas bekijken of de ruil mogelijk is op het moment dat het rooster voor de desbetreffende maand is vastgesteld ( twee weken voor start van maand is het rooster voor die maand bekend dus rooster december is medio november bekend). De groepsleiding deelt vervolgens aan de ouder mede of de ruil wel of niet mogelijk is. 3.9 Vakanties In de vakantieperiode kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. Wij verzoeken u uw vakantieplanning tijdig door te geven. Vrije dagen van pedagogisch medewerkers worden zoveel mogelijk opgevangen door collega s of vaste invalkrachten. 19

20 3.10 Stamgroep De stamgroep is de groep waar het kind de dag doorbrengt. Op de stamgroep staat een vast team. Bij het samenstellen van de stamgroepen wordt rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen Stamgroepen Doetsie Iedere groep heeft een vaste groepsruimte. De maximale omvang op deze vaste groepsruimte is bij Doetsie gerelateerd aan de wettelijke vereisten conform de Wet Kinderopvang. een pedagogisch medewerker per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar een pedagogisch medewerker per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar een pedagogisch medewerker per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar een pedagogisch medewerker per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Een eventuele verticale groep bestaat uit maximaal 16 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers Wij werken met 4 stamgroepen: Babygroep Elmo Kinderdagverblijf Doetsie hanteert een leeftijdsgrens voor de babygroep van 8 weken tot 2,5 jaar. Uitzonderingen daar gelaten wanneer de ontwikkeling anders verloopt. Het gemiddeld aantal op te vangen kinderen in de babygroep bedraagt 9 kinderen op twee pedagogisch medewerkers. Verticale groep Maya Kinderdagverblijf Doetsie hanteert het gemiddelde van maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker zoals genoemd bij de aanwezige leeftijdsgroepen. Op de verticale groep kunnen wij dagelijks 10 kinderen opvangen met 2 pedagogische medewerker. Peutergroepen Bert (verdieping) en Ernie (Verdieping) Kinderdagverblijf Doetsie hanteert een leeftijdsgrens van 2,5 tot 4 jaar daarin worden 15 kinderen per dag opgevangen op twee pedagogisch medewerkers Inrichting van de groepsruimte De groepen zijn huiselijk, gezellig en uitdagend ingericht. Iedere groepsruimte is ingericht met speelhoeken, vrije speelruimte, maar ook rustige hoekjes met kussens waar de kinderen zich terug kunnen trekken. Er is gewerkt met lichte, frisse kleuren (pastelkleuren). Een huiselijke sfeer wordt door groepsleiding zelf gecreëerd. Door de inrichting, maar ook door de interactie tussen het kind en de groepsleiding. Een eigen kapstok kastje, een eigen mandje. 20

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN op de Casa Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen je wie ze zijn en wat ze nodig hebben Maria Montessori Inhoud 1. Algemeen 4 2. Doelstelling 6 3. Dagindeling 7

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wie zijn wij?... 4 Huisregels. 6 Aanpak..8 Belangrijk om te weten 10 2 Inleiding In het volgende pedagogisch werkplan staat beschreven hoe ik werk bij kinderopvang

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Interacties tussen kinderen

Interacties tussen kinderen DC 34 Interacties tussen kinderen 1 Inleiding Interacties tussen kinderen dragen bij aan de sociaal- affectieve ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Kinderen maken al vanaf dat zij baby zijn contact

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie