Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)"

Transcriptie

1 Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie maart 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 4 jaar 5 Hoofdstuk 3 De stamgroepen 6 Hoofdstuk 4 Ondersteuning van de pedagogische medewerker 7 Hoofdstuk 5 Bewaking kwaliteit 8 Hoofdstuk 6 Samenwerken met ouder(s)/verzorger(s) 9 2

3 Inleiding Kinderdagverblijf ChouChou, bestaande uit drie groepen, biedt professionele opvang aan kinderen van 0 tot en met 4 jaar op de Ferdinand Bolstraat 21 te Den Haag. Kinderdagverblijf ChouChou is een kwalitatief en professioneel kinderdagverblijf waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Hierbij vinden wij van groot belang dat de opvoeding van kinderen in een warm huiselijke sfeer plaatsvindt en waar daadwerkelijk aandacht is voor het individuele kind en voor de ouders. Kinderdagverblijf ChouChou is een veilige en plezierige plek waar de kinderen op een speelse manier kunnen leren en opgroeien. De kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en worden daar waar nodig is ondersteund door de pedagogisch medewerkers. Om u te informeren over onze werkwijze en pedagogisch handelen in het kinderdagverblijf is dit pedagogisch beleidsplan geschreven. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft welk visie en welke werkwijze worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Wij wensen u veel leesplezier toe! 3

4 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang Kinderdagverblijf ChouChou biedt kwalitatief en professioneel opvang aan ouders en hun kinderen. Een kenmerk van kwalitatief opvang is verantwoord zorgen voor kinderen in een omgeving die een positieve bijdrage levert aan hun ontwikkeling. Een omgeving waar plezier en ontwikkeling samen gaan. Het doel van Kinderdagverblijf ChouChou luidt: Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen in een omgeving die uitdagend en prikkelend is. Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan. Om dit doel te bereiken wordt er dagelijks activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Op deze manier wordt het kind uitgedaagd. Hierbij wordt gestreefd naar individualiteit en zelfstandigheid binnen het groepsgebeuren. Kinderen worden begeleid in hun groei naar zelfstandigheid en er wordt getracht om kinderen zoveel mogelijk plezier te laten ervaren tijdens deze groei. Om zelfstandigheid te bevorderen vormen de volgende uitgangspunten de basis van ons handelen: Gehechtheidsrelatie Een gehechtheidsrelatie is van essentieel belang voor het kind in de kinderopvang. Een gehechtheidsrelatie is een gevoelsband, affectieve relatie tussen een opvoeder en het kind. Bouwend op deze relatie verkent het kind zijn omgeving en maakt contact met anderen. Via een gehechtheidsrelatie ontwikkelt het kind niet alleen vertrouwen in de ander, maar ook vertrouwen in zichzelf. Het kind leert zelfstandig te handelen. Inspelen op de ontwikkelingsfasen Jonge kinderen maken veel ontwikkelingsfasen mee: ze leren o.a. lopen, praten, denken, spelen. Er kan ingespeeld worden op de ontwikkelingsfase van de kinderen door ze te voorzien van uitdagend speelgoed en omgeving. Inspraak Door kinderen inspraak te geven, laat je merken dat je hen serieus neemt, dat je naar hun ideeën en wensen luistert en die respecteert. Als kinderen ondervinden dat de pedagogische medewerkster rekening met hun behoeften houdt, hen accepteert en naar ze luistert, zullen ze ook eerder naar de pedagogische medewerkster luisteren. Normen en waarden Het is van essentieel belang dat kinderen normen en waarden aanleren. Hierdoor leren kinderen wat wel mag, wat niet mag en het waarom. Tevens wordt rekening gehouden met de multiculturele samenstelling van de groep door bijvoorbeeld rekening te houden met de voeding van Hindoestaanse en Moslim kinderen. 4

5 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 4 jaar Een kind maakt verschillende ontwikkelingen mee in zijn jonge jaren. Denk hierbij aan draaien, kruipen, lopen en rennen. Stap voor stap leren kinderen dagelijks nieuwe handelingen en vergaren informatie over het kind zijn, daarmee gepaard de regels, structuur en het groepsgebeuren. Hieronder wordt kort vijftal ontwikkelingsfasen beschreven: Zintuiglijke ontwikkeling Jonge kinderen ontdekken en leren door het gebruik van hun zintuigen. Zij kunnen verbaal niet of moeilijk communiceren en laten de ouders/verzorgers weten wat zij willen en voelen via hun lichaamstaal door o.a. te huilen, te brabbelen en te glimlachen. Het gehoor is een ander zintuig dat al reeds vroeg is ontwikkeld bij jonge kinderen. Zij kunnen dan al toonhoogte, luidheid en duur onderscheiden. De mond speelt ook een belangrijke rol bij jonge kinderen. Ze ontdekken vormen, smaken en materialen door alles in hun mond te stoppen en later door te voelen met behulp van de handjes en vingers. Sociale ontwikkeling en sociale competentie Kinderopvang is bij uitstek een situatie, waar sociale ontwikkeling als het ware vanzelf plaats vindt. De kinderen en pedagogische medewerksters hebben volop interactie door (non-)verbale communicatie en door aanraking en nabijheid. Jonge kinderen zijn vaak egocentrisch ingesteld en beseffen vaak niet wat een ander voelt als zijn speelgoed wordt afgepakt of dat het pijn doet als een ander zijn hoofd stoot. Kinderen leren door hun sociale contacten op de groep o.a. te delen, samen te werken, conflicten op te lossen. Om hun sociale contacten te versterken worden er activiteiten georganiseerd zoals zingen, dansen, kringspel, feestje vieren. Het gevoel van blijheid en saamhorigheid zal de sociale ontwikkeling meer bevorderen. Emotionele ontwikkeling en emotionele veiligheid Kinderen hebben een omgeving nodig waar zij zich veilig voelen. Bij een veilige omgeving krijgt het kind vertrouwen in zichzelf en in anderen en kan zich hierdoor goed ontwikkelen. Hiermee wordt bedoeld dat een kind dan de sprong durft te wagen om zijn omgeving te verkennen en informatie te verzamelen die noodzakelijk is bij de ontwikkeling, bijvoorbeeld waar dient een vork voor, hoe kan ik vooruit op een loop auto, hoe kan ik vooruit komen op de grond etc. Cognitieve ontwikkeling en persoonlijke competentie Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en naar eigen niveau. Een kind leert als eerst om voorwerpen en eigenschappen te onderscheiden en te herkennen. Vervolgens om verbanden tussen gebeurtenissen te leggen. Later leren kinderen ook rangschikken naar verschillende kenmerken zoals: grootte, kleur en vorm. Lichamelijke ontwikkeling Voor kinderen is het belangrijk veel te bewegen. De kinderen krijgen de gelegenheid om te klauteren, kruipen en springen. Kinderen hebben hier veel plezier in en tegelijkertijd leren ze om hun motoriek beter te beheersen. 5

6 Hoofdstuk 3 De stamgroepen Kinderdagverblijf ChouChou biedt professionele opvang aan kinderen van 0 tot en met 4 jaar op de Ferdinand Bolstraat 21 te Den Haag. Kinderdagverblijf ChouChou heeft drie stamgroepen: de babygroep 'de Smurfjes', de peutergroep' de Kaboutertjes' en de verticale groep de Dwergjes. Bij inschrijving wordt het kindje geplaatst in een van deze drie stamgroepen, afhankelijk van zijn leeftijd. De ouders/verzorgers worden voor plaatsing al geïnformeerd over de stamgroep en de pedagogische medewerkers die werken op de desbetreffende groep. Hieronder zullen de stamgroepen verder worden beschreven. De Smurfjes De babygroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar en is een horizontale groep. Er bevinden zich dus op de groep alleen kinderen van dezelfde ontwikkelingsniveau. De groepsgrootte varieert per dag maar bedraagt nooit meer dan 9 kinderen. Op deze groep werken dagelijks twee pedagogische medewerkers en bestaat uit maximaal drie vaste gezichten. De Kaboutertjes De peutergroep bestaat uit maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Dit is ook tevens een horizontale groep. Op deze groep werken ook dagelijks twee pedagogische medewerkers en bestaat uit maximaal drie vaste gezichten. De Dwergjes De verticale groep bestaat uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Dit is een verticale groep. Op deze groep werken ook dagelijks twee pedagogische medewerkers en bestaat uit maximaal drie vaste gezichten. Elke groep heeft zijn eigen ruimte met slaapkamer. In alle drie de slaapkamers zijn de bedden gekwalificeerd. Bij de peutergroep is er beperkt aantal slaapplaatsen beschikbaar in de slaapkamer. Er wordt eventueel indien alle bedden zijn voorzien gebruik gemaakt van stretchers voor de peuters. Elk groep heeft zijn eigen slaapschema opgesteld die bevindt zich in de slaapkamers. 6

7 Hoofdstuk 4 Ondersteuning van de pedagogische medewerksters Kinderdagverblijf ChouChou hecht veel belang aan haar personeel. Iedereen wordt met respect behandeld en er is ruimte voor zelfontplooiing en zelfexpressie o.a. door de mogelijkheid om opleiding te volgen. Tevens worden de pedagogische medewerksters gevraagd na te denken over hun eigen handelen binnen het kinderdagverblijf. Dit gebeurt zowel in persoonlijke gesprekken als in structureel overleg. Hierdoor worden ze gestimuleerd om open te staan voor de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van hun eigen werk. De pedagogisch medewerkers dienen in het bezit te zijn van een relevante opleiding conform CAO kinderopvang. Het meest voorkomende diploma is van de opleiding SPW3. De pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf ChouChou hebben ten minste een afgerond SPW3 opleiding. Tevens hebben wij stagiaires die een zogenaamde BBL of BOL opleiding volgen. Dit houdt in dat deze medewerkers zowel studeren als werken. Stagiaires met een BOL opleiding zijn stagiaires die een SPW3 opleiding volgen volgens de Beroepsopleidende Leerweg methode (BOL). Dit houdt in dat de leerling 30% stage loopt en 70% leert. Zij staan boventallig op de groep ingedeeld. Stagiaires met een BBL opleiding doen de SPW3 opleiding volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg methode (BBL). Dit houdt in dat de leerling 60% stage loopt en 40% leert. Ze zijn in dienst van het kinderdagverblijf en worden gezien als volwaardig pedagogisch medewerker. Zij staan niet boventallig op de groep. Er is maximaal 1 BBL of BOL stagiaire per groep per dag aanwezig en ze worden regelmatig begeleid door de vestigingsmanager. Naarmate hun opleiding vordert krijgen ze steeds meer zelfstandigheid. Af en toe hebben wij een snuffelstagiaire bij ons rondlopen. Een snuffelstagiaire is een leerling van het VMBO die een korte periode meedraait bij verschillende bedrijven om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Deze stagiaire wordt altijd boventallig ingedeeld en voert alleen verzorgende handelingen uit onder begeleiding. Kinderdagverblijf ChouChou heeft haar eigen invalkrachten in dienst. Er wordt gebruik gemaakt van invalkrachten bij ziekte of verlof van de vaste pedagogisch medewerkers. Alle invalkrachten werken regelmatig op ons centrum en zijn op de hoogte van onze werkwijze en beleid. Zij voldoen aan dezelfde opleidingseisen als onze vaste pedagogisch medewerkers. 7

8 Hoofdstuk 5 Bewaking kwaliteit Kinderdagverblijf ChouChou hecht veel belang aan kwaliteit. Ons kwaliteit wordt bewaakt in meerdere opzichten. In eerste instantie zijn er richtlijnen opgesteld voor het handelen van de pedagogische medewerkers in het beleidsplan. In elk vergadering wordt een deel van het pedagogisch beleidsplan besproken en eventueel aangepast. Tevens worden er regelmatig cursussen gevolgd die betrekking hebben op het verbeteren van de kwaliteit in ons kinderdagverblijf. Als laatst wordt elk jaar de kwaliteit bewaakt door middel van risico inventarisatie. Hier wordt gekeken naar de veiligheid en gezondheid op de vestiging. 8

9 Hoofdstuk 6 Samenwerken met ouders/verzorgers Samen met de ouder(s)/verzorger(s) zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Hoewel de ouder(s)/verzorger(s) de eindverantwoordelijk hebben is ons aandeel zeer groot. Het is hierdoor van belang voor het kind dat er een goede samenwerking is tussen ouder(s)/verzorger(s) en de groepsleiding. Om een goede samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en groepsleiding te bereiken is veel overleg nodig. Dit gebeurt o.a. elke ochtend bij het brengen en elke middag bij het ophalen van het kind. Naast de dagelijkse contacten op de groep hebben wij ook contact met ouders/verzorgers tijdens het intakegesprek, wenperiode, jaarlijkse 10-minutengesprek en op ouderavonden. Voor ouders die zich iets meer willen betrekken bij de opvang van hun kind hebben wij de mogelijkheid voor deze ouders om lid te worden van de oudercommissie. De leden van de oudercommissie hebben verzwaard adviesrecht over allerlei onderwerpen zoals regels op de groep, wijzigingen in het kinderdagverblijf en worden als eerst op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf. 9

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Opgesteld door: Kinderopvang ChouChou 2 februari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 1.1 Inleiding 2 1.2 Pedagogische visie 3-4 1.3

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Opgesteld door: Kinderdagverblijf ChouChou 02 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 1.1 Inleiding 3 1.2 Pedagogische visie 3-4 1.3

Nadere informatie

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE ''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE Versie januari 2012 Algemeen Kinderdagverblijf LouLou heeft haar deuren geopend op 1 december 2008. Kinderdagverblijf LouLou is een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 Inhoudsopgave Paginanummering Pagina 1 Inleiding 3 Algemeen 3 Onze visie 4 Onze voorwaarden 5 Bewaking kwaliteit 5 Het kinderdagverblijf 5-6-7 De buitenschoolse

Nadere informatie

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE ''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE Versie januari 2014 Algemeen Kinderdagverblijf ChouChou heeft haar deuren geopend op 1 december 2009. Kinderdagverblijf ChouChou is

Nadere informatie

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE ''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE Versie maart 2015 Algemeen Kinderopvang ChouChou heeft haar deuren geopend op 1 december 2009. Kinderopvang ChouChou is een kwalitatief

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat 21 2012VD HAARLEM Registratienummer 221386294

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat 21 2012VD HAARLEM Registratienummer 221386294 Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Vosje (KDV) Linschotenstraat 21 2012VD HAARLEM Registratienummer 221386294 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlem Datum inspectie: 17-03-2015

Nadere informatie

Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie

Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie 1. Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf beschikt al sinds de beginjaren (1991) over een pedagogisch beleidsplan. In de jaren erna is dit plan steeds

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Kinderopvang t Kroontje. opvang sport gezondheid en beweging Kinderdagverblijf informatie 0-4 jaar

Kinderopvang t Kroontje. opvang sport gezondheid en beweging Kinderdagverblijf informatie 0-4 jaar Kinderopvang t Kroontje opvang sport gezondheid en beweging Kinderdagverblijf informatie 0-4 jaar kinderdagverblijf Welkom in de wereld van kinderopvang t Kroontje Het uit handen geven van de zorg voor

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor bureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie. Deze eisen zijn opgenomen

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

2012 Mei ng De K Beleidspla deropva Kin Pedagogisch Kinderopvang De Keet Weelweg 1 1738 BA Waarland www.kdvdekeet.nl info@kdvdekeet.

2012 Mei ng De K Beleidspla deropva Kin Pedagogisch Kinderopvang De Keet Weelweg 1 1738 BA Waarland www.kdvdekeet.nl info@kdvdekeet. Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Keet Mei 2012 Kinderopvang De Keet Weelweg 1 1738 BA Waarland www.kdvdekeet.nl info@kdvdekeet.nl 0226720207 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Ukkie 2016 maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om de inhoud van een pedagogisch beleidsplan duidelijk

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Versie augustus 2013 Inhoudsopgave Het is bijna zover 1 Eigen schriftje, fles en slaapzak 2 De groepsleiding/pedagogisch medewerkers 2 Borstvoeding

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje

Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje t Stadstuintje biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op een professionele wijze zorg en begeleiding op dagen dat hun ouders/verzorgers dat niet

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167

Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167 Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang De Groene Weide 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang De Groene Weide, onderdeel van kinderdagverblijf De Groene Weide. Dit

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn

Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn Kinderopvang Dol-Fijn ziet de opvang van uw kind als een zinvolle dagbesteding. Daarom hebben wij een pedagogisch plan opgesteld waarin u als ouder kunt lezen welke

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. pedagogiek & ontwikkeling bij crèche Hermelijn tje

Pedagogisch beleidsplan. pedagogiek & ontwikkeling bij crèche Hermelijn tje Pedagogisch beleidsplan pedagogiek & ontwikkeling bij crèche Hermelijn tje Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Onze pedagogische visie en doelstelling... 4 Hoofdstuk 2 De persoonlijke competenties

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382 Inspectierapport Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Oost Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf ChouChou (KDV) Ferdinand Bolstraat 21 2525XH 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 123599726

Inspectierapport Kinderdagverblijf ChouChou (KDV) Ferdinand Bolstraat 21 2525XH 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 123599726 Inspectierapport Kinderdagverblijf ChouChou (KDV) Ferdinand Bolstraat 21 2525XH 'S-GRAVENHAGE Registratienummer: 123599726 Toezichthouder: GGD Den Haag, Dienst OCW In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf ChouChou (KDV) Ferdinand Bolstraat XH 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Kinderdagverblijf ChouChou (KDV) Ferdinand Bolstraat XH 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Kinderdagverblijf ChouChou (KDV) Ferdinand Bolstraat 21 2525XH 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Den Haag, Dienst OCW Datum inspectiebezoek: 19-09-2012 In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het kinderdagverblijf en buitenschoolsopvang De Bosuil is een opvang in de natuur. Onze opvang is gevestigd op een mooie locatie aan de rand van het bos in Amerongen, waar de kinderen

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Op kinderdagverblijf De Papegaai kunnen per dag maximaal 49 kinderen worden opgevangen. In de praktijk zijn op sommigen dagen halve en open.

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1.1 VISIE OP DE KINDEROPVANG 2.1.1 PEDAGOGISCHE VISIE Kinderdagverblijf De kleine boom is een kleinschalige professionele organisatie voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje

Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje Pedagogisch beleid Kinderopvang t Stadstuintje t Stadstuintje biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op een professionele wijze zorg en begeleiding op dagen dat hun ouders/verzorgers dat niet

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Ieder kind is uniek!

Pedagogisch beleidsplan. Ieder kind is uniek! Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek! Wij bieden de plek waar peuters zichzelf kunnen zijn en in alle rust en veiligheid kunnen ontwikkelen BLIK 2016 Voorwoord In het pedagogisch beleidsplan van

Nadere informatie

Onze pedagogische visie en doelstelling

Onze pedagogische visie en doelstelling Pedagogisch beleid pedagogiek & ontwikkeling bij crèche Hermelijntje Inleiding Crèche Hermelijntje biedt professionele kinderopvang en naschoolse opvang voor kinderen van nul tot twaalf jaar. In dit pedagogisch

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous Pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Pippi Langkous De werkwijze Kinderopvang Pippi Langkous is een veilige opvang voor kinderen. Er wordt gestreefd naar een warme, open en gemoedelijke sfeer, waarin

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Heerlijk kliederen met zand en water, een hut bouwen met takken die je zelf hebt verzameld, met je regenlaarsjes stampen in de plassen, met elkaar genieten van een lekkere

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV Sterrenkroos (KDV) Sterrenkroos NX ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn KDV Sterrenkroos (KDV) Sterrenkroos NX ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Doomijn KDV Sterrenkroos (KDV) Sterrenkroos 52 8043NX ZWOLLE Registratienummer 767403812 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 17-02-2015 Type

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404

Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404 Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Bedum Datum inspectie: 28-07-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926 Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 30-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 34 kinderen per dag worden opgevangen op KDV De Torenmolen. Kinderdagverblijf De Torenmolen is gevestigd in Purmerend

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV de Klompjes (KDV) Dorpsstraat 69 6678BG OOSTERHOUT GLD Registratienummer 106850532

Inspectierapport KDV de Klompjes (KDV) Dorpsstraat 69 6678BG OOSTERHOUT GLD Registratienummer 106850532 Inspectierapport KDV de Klompjes (KDV) Dorpsstraat 69 6678BG OOSTERHOUT GLD Registratienummer 106850532 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Overbetuwe

Nadere informatie

Inspectierapport Mijn Kleine Ster (KDV) Vondellaan LE BEVERWIJK Registratienummer

Inspectierapport Mijn Kleine Ster (KDV) Vondellaan LE BEVERWIJK Registratienummer Inspectierapport Mijn Kleine Ster (KDV) Vondellaan 29 1942LE BEVERWIJK Registratienummer 157981629 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BEVERWIJK Datum inspectie: 07-07-2014 Type

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV 't Twiske opgemaakt d.d.: februari 2014 door: Marijke Siffels locatiemanager) Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 48 kinderen per dag worden

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445

Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445 Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Zutphen Datum inspectie: 26-05-2015

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Thuishuis Baloe

Pedagogisch Beleidsplan. Thuishuis Baloe Pedagogisch Beleidsplan Thuishuis Baloe Frans van Mierisstraat 42 8932 KV Leeuwarden tel:0652203509 e-mail: thuishuisbaloe@hotmail.com Jessica Jorna 11-02-2010 Inhoudsopgave Blz 2 2 Voorwoord Blz 3 1.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

pedagogisch werkplan www.smallsteps.info Opgemaakt door BSO zevensprong Doelgroep Alle medewerkers van BSO zevensprong, ouders

pedagogisch werkplan www.smallsteps.info Opgemaakt door BSO zevensprong Doelgroep Alle medewerkers van BSO zevensprong, ouders pedagogisch werkplan Opgemaakt door BSO zevensprong Doelgroep Alle medewerkers van BSO zevensprong, ouders Ingangsdatum November 2014 Versie 1.0 www.smallsteps.info colofon pedagogisch werkplan In dit

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Bloem II B.V. (KDV) Trompenburgstraat 139 1079 TW Amsterdam Registratienummer: 138260394

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Bloem II B.V. (KDV) Trompenburgstraat 139 1079 TW Amsterdam Registratienummer: 138260394 Inspectierapport Kinderdagverblijf Bloem II B.V. (KDV) Trompenburgstraat 139 1079 TW Amsterdam Registratienummer: 138260394 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstraat KC SAPPEMEER Registratienummer

Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstraat KC SAPPEMEER Registratienummer Inspectierapport kinderdagverblijf Zizazebra (KDV) Borgercompagniesterstraat 66 9611KC SAPPEMEER Registratienummer 130569732 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie