infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE"

Transcriptie

1 infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE Gezonde financiën met ruimte om te investeren

2 Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar gaat het gemeentebestuur verder met de plannen die eind 2013 werden uitgestippeld voor de komende zes jaar. Op 18 december 2014 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan en het budget 2015 goed. Ook voor de komende jaren kiest het bestuur voor een evenwichtig en duurzaam beleid, met ruimte voor investeringen. Aangename en gezonde leefomgeving De gemeente stelt alles in het werk om te zorgen voor een kwaliteitsvolle omgeving. Zo investeert het bestuur in het aantrekkelijker maken van de dorpskernen en in een duurzaam en gebruiksvriendelijk openbaar domein. De technische dienst zal zich dankzij de aankoop van nieuwe materialen blijvend inzetten voor het onderhoud van de omgeving. Investeringen in het meerjarenplan : Klant is koning Eén van de essentiële elementen van het beleid blijft het voorzien van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Het gemeentebestuur zet hiervoor de samenwerking met het OCMW verder. De plannen om de administratieve diensten onder één dak te brengen, krijgen stilaan vorm. De stuurgroep buigt zich momenteel samen met het Antwerps Architecten Atelier bvba uit Antwerpen over de technische en financiële haalbaarheid van het project. Investeringen in het meerjarenplan : Zorgen voor verkeersveilige wegen De gemeente zal de komende jaren blijven investeren in een veilige en vlotte verkeersinfrastructuur. Naast het continue onderhoud van wegen en fietspaden investeert het bestuur specifiek in de verdere inrichting van het lange afstandsfietspad tussen de N49 en de Wauterstraat in Kaprijke, de aanleg van een fietspad in de Nieuwstraat en onderzoekt het bestuur momenteel de mogelijkheden voor een veilige fietsverbinding tussen Kaprijke en Bentille. Dorpskernvernieuwing Kaprijke, deel Paardenmarkt en Plein zelf: euro, waarvan euro in 2015 Zoneringsplan: jaarlijks euro (een totaal van 1 miljoen euro) voor de aanleg van riolering op het ontmoetingscentrum, de riolering Plein/Paardenmarkt, de aanpak van de bomen op het Plein en de aanpak van de riolering in de Vaartstraat. In 2015: euro voorzien voor riolering ontmoetingscentrum en fietspad Nieuwstraat Aankoop van een grasmaaier voor de technische dienst: euro Energie-efficiënter maken van de openbare gebouwen: euro De dienstverlening zal verder afgestemd worden op de noden van de inwoners, met nog meer ruimte voor participatie (via de gekende Babelutte buurtbabbels) en digitalisering (oprichting nieuwe website en digitaal loket). Toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit zijn de kernwoorden voor de gemeentelijke dienstverlening. Ook het patrimonium van gemeente en OCMW wordt optimaal aangewend voor een efficiënte dienstverlening. Aanleg omgeving ontmoetingscentrum in Kaprijke: euro, waarvan euro in 2015 Herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken van Galerie Stadhuis: euro, waarvan euro in 2015 Aankoop digitale infoborden voor de invalswegen: euro Nieuwe gemeentelijke website: euro Investeringen in het meerjarenplan : Met de kredieten voor het onderhoud van de wegen zal de gemeente in 2015 van start gaan met de aanleg van een fietspad in de Nieuwstraat (tussen Aveschoot en het lange afstandsfietspad). Hiervoor is euro voorzien. vervolg op pag

3 vervolg van pag. 3 Ruimte voor ontspanning en ontmoeting Ook het verenigingsleven in de gemeente krijgt aandacht in het meerjarenplan. Het aanbod zal verder worden uitgebouwd zodat alle doelgroepen in de gemeente kunnen deelnemen. De sportcentra in beide dorpskernen en de sportaccommodatie in Lembeke worden uitgebreid om ook de sportieve dorpsgenoten alle kansen te geven om in optimale conditie te blijven en zich verder te ontplooien. De gemeente streeft bovendien naar een geïntegreerd vrijetijdsaanbod, waarbij cultuur, jeugd, sport, allemaal op elkaar worden afgestemd en met elkaar kunnen worden gecombineerd. Ook het toerisme in de gemeente krijgt de nodige promotie om bezoekers van buitenaf Kaprijke te laten ontdekken. Investeringen in het meerjarenplan : Nieuwe accommodatie op het sportcentrum in Lembeke: euro, waarvan euro in 2015 Aanpak van de parking en de omgeving van de Lembeekse bossen: euro, waarvan euro in 2015 Aanleg van overdekte bolbaan in Lembeke: euro Ruimte duurzaam gebruiken Ruimte is een schaars goed. De gemeente zal daarom de mogelijkheden onderzoeken om de beschikbare ruimte op zowel sociaal, economisch als ecologisch vlak zo optimaal mogelijk aan te wenden. Wonen zal afgestemd worden op de verschillende doelgroepen. Het waardevolle historische landschap van de gemeente wordt in eer gehouden. Verschillende sites die behoren tot het erfgoed van de gemeente, zullen worden gerestaureerd: de Westermolen, de Sint- Antoniuskapel op het Plein en de ommegangskapelletjes. Hiervoor kan de gemeente beroep doen op subsidies. Ondernemers krijgen kansen Het bestuur zal blijvend zorgen voor een goed ondernemersklimaat in Kaprijke. Dankzij de oprichting van de nieuwe adviesraad voor lokale economie worden de ondernemers nauwer betrokken in de beleidsbeslissingen van het bestuur. Zo worden de verdere mogelijkheden van een KMO-zone onderzocht en zal er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde bedrijven opgemaakt worden. Elke doelgroep telt In Kaprijke moet iedere doelgroep alle kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De gemeente doet daarom de nodige inspanningen om iedereen de kans te geven op onderwijs, vorming en kennisverwerving. Zo wordt sporten mogelijk gemaakt voor zowel de allerkleinsten als de ouderen in onze gemeente. Ook in de bibliotheek worden de inrichting, de collectie en de dienstverlening afgestemd op de noden van iedere doelgroep. Ten slotte moet ook cultuur voor iedere inwoner toegankelijk zijn. De culturele evenementen worden breder bekend gemaakt en zijn afgestemd op de verschillende groepen van inwoners. Welzijn Het dorpsrestaurant kent een gestaag groeiend succes, waarbij gemiddeld 15 personen per dag gebruik maken van een maaltijd. Een bijkomend voordeel is dat mensen die naar het dorpsrestaurant komen, contact hebben met anderen KAPRIJKE en op die manier sociaal isolement voorkomen wordt. Het bestuur zal hierop dan ook verder inzetten. Het project maaltijden aan huis zal in een latere fase opgestart worden. OC MW Dit jaar wordt ook een nieuwe kok voor het woonzorgcentrum in Lembeke aangeworven. De selectieprocedure loopt. De samenwerking met aan Z wordt verdergezet. Er wordt blijvend werk gemaakt van het zoeken naar en het inzetten van vrijwilligers. Daarnaast zal het OCMW samen met aan Z het socio-cultureel aanbod verder uitbreiden en mantelzorgers ondersteunen. De werking van de sociale dienst blijft gehandhaafd. De nodige middelen worden ingezet zodat inwoners die daar nood aan hebben, gebruik kunnen maken van schuldbemiddeling, leefloon, brandstoftoelage, premies, administratieve ondersteuning,. Het OCMW heeft ook nog enkele landbouwgronden in eigendom. In 2014 kon reeds een deel van deze gronden verkocht worden. Het is de bedoeling dat ook de overige gronden op korte termijn worden verkocht zodat de opbrengst geïnvesteerd kan worden in sociale projecten. Gezonde financiën Om deze plannen te realiseren, hanteert het bestuur een evenwichtig en duurzaam financieel plan. De gemeente zal de mogelijkheden voor beleggingen en leningen onderzoeken en de diensten van het gemeentebestuur zullen blijvend inzetten op een efficiënte bewaking van de voor handen zijnde kredieten. Blijf op de hoogte Je vindt alle beleidsdoelstellingen en acties van het gemeentebestuur voor op via de knop Meerjarenplan. Je vindt er ook alle documenten met betrekking tot het budget van Neem zeker eens een kijkje. In onze nieuwsbrieven, het gemeentelijk informatieblad en op onze website houden we je op de hoogte van het laatste nieuws. Houd dus zeker onze toekomstige communicatie in de gaten als je bij wil blijven. Karine Goegebeur, gemeentesecretaris GSM

4 Gemeenteraad Bart De Wever vervoegt Kaprijkse gemeenteraad Administratief centrum Bart De Wever is het nieuwe gemeenteraadslid voor N-VA in Kaprijke. Hij vervangt Carmen Swinnen nadat zij begin dit jaar haar ontslag aanbod als raadslid. De Wever haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voorkeurstemmen en werd daarmee tweede opvolger voor de lijst N-VA. Aanvankelijk werd eerste opvolger Hugo Van Leuven opgeroepen om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen. Hij koos er echter voor om voorzitter te blijven van de gemeentelijke sportraad en die functie is niet verenigbaar met het mandaat van raadslid. Tijdens de afgelopen gemeenteraad legde Bart De Wever de eed af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Linde De Man. Hij kan nu aan de slag als kersvers lid van de Kaprijkse gemeenteraad. Karine Goegebeur, gemeentesecretaris GSM Vlaams Gewest voortaan bevoegd voor successierechten en bepaalde registratierechten Vanaf 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie). VLABEL is dus voortaan bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen (en dus ook de teruggaven) van de successie- en registratierechten. Voor jou als belastingplichtige betekent dit dat je deze rechten niet meer aan de FOD Financiën betaalt, maar dat je voortaan een uitnodiging tot betaling ontvangt van VLABEL. Het gaat voornamelijk over de volgende rechten: - registratierechten op schenkingen van roerende en onroerende goederen als de schenker zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft Waar moet je een aangifte van nalatenschap indienen? Aangiften van nalatenschap worden sinds 1 januari 2015 ingediend bij VLABEL. Deze aangiften stuur je naar: Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting Vaartstraat AALST Bezorgde jij al je telefoonnummer of adres voor opname in het bevolkingsregister? Om de contacten tussen de burgers en de administratieve overheden vlot en efficiënt te laten verlopen, vraagt de dienst burgerzaken actief naar adres en/of telefoonnummer, waarbij het gsm-nummer de voorkeur geniet boven het vast toestel. De verkregen gegevens worden toegevoegd in het lokaal bevolkingsregister. Zij zullen niet voor andere doeleinden dan het verstrekken van overheidsinformatie worden gebruikt. Indien je ons jouw gegevens wenst over te maken, kan je een sturen naar met vermelding van je rijksregisternummer. Indien je adres of (mobiel) telefoonnummer wijzigt na registratie, dan vragen wij je dit mee te delen aan onze dienst burgerzaken. Dienst burgerzaken tel successierecht van rijksinwoners die hun laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hadden Opgelet: Als de fiscale woonplaats van de overleden inwoner tijdens de periode van vijf jaar vóór zijn overlijden in meer dan één gewest gelegen was, moet de aangifte van nalatenschap alleen in het Vlaams Gewest worden ingediend als de overledene daar het langst zijn fiscale woonplaats heeft gehad. - recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners met onroerende goederen in het Vlaams Gewest Opgelet: Als de onroerende goederen van de overleden niet-inwoner in meer dan één gewest gelegen zijn, moet de aangifte van nalatenschap alleen in het Vlaams Gewest worden ingediend als het deel van de onroerende goederen met het hoogste kadastraal inkomen daar gelegen is. - registratierechten op verkopen, hypotheekvestigingen en verdelingen van in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen Voor al je vragen kan je terecht: - op het gratis nummer van de Vlaamse overheid: op rubriek Contact - bij het Contactcenter van de FOD Financiën: op 6 7

5 Jobs Werken Snoeiwerken houden bomen in het dorp gezond Aan de slag bij het gemeentebestuur? Kaprijke heeft boeiende vakantiejobs in de aanbieding Ook de komende zomervakantie zijn werkstudenten opnieuw welkom in Kaprijke. Ben jij een studerende jongere, die graag de vakantieperiode zinvol wil invullen? We zoeken geschikte kandidaten voor de volgende studentenjobs: - begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang - werkstudent in de technische dienst Je leest alles over de toelatingsvoorwaarden en de selectieprocedure op via de pagina van de personeelsdienst. Je kan uiteraard steeds contact opnemen met de personeelsdienst via of bel op het nummer Lopende vacatures Geïnteresseerden kunnen zich ook nog steeds kandidaat stellen als: - host(ess) - hoofdmonitor speelpleinwerking - sportmonitor Neem een kijkje op de vacaturepagina op voor alle info. Personeelsdienst tel Werken in Hippoliet Van Peenestraat afgerond Begin december gingen de werken in de Hippoliet Van Peenestraat van start. De wegel voor voetgangers en fietsers, die de drie delen van de wijk met elkaar verbindt en een doorsteek maakt naar de sporthal, werd heraangelegd. Tussen de bestaande boordstenen werd de aanwezige bestrating verwijderd. De gemeentelijke technische dienst heeft een nieuwe fundering van waterdoorlatende materialen aangebracht met daarop een waterdoorlatende klinker. De ontstane openingen tussen de klinkers zullen nog opgevuld worden met een fijne kiezel die waterdoorlating blijft garanderen. Sjoelbak In een latere fase worden de aanwezige voetpaden en de begroeiing (de aanwezige bomen in de buurt) bekeken. Hierover zullen de inwoners van de Hippoliet Van Peenestraat binnenkort bevraagd worden tijdens een Babelutte buurtbabbel. Hierover later meer. Ook tijdens de vrieskou trok de technische dienst erop uit om de dorpskernen proper en veilig te houden. Vorige maand waren ze onder andere aan het werk in Lembeke-Dorp voor het snoeien van de lindebomen. De technische dienst voerde ook snoeiwerken uit aan het kerkhof in Kaprijke. De bomen kregen ook daar een grondige snoeibeurt en staan er nu ook proper en gezond bij. De gemeente heeft deze snoeiwerken tweejaarlijks ingepland, zodat het groen in de gemeente steeds goed onderhouden blijft. Langeafstandsfietspad krijgt grondige onderhoudsbeurt Het fietspad langs de oude spoorwegbedding heeft een schoonmaakbeurt gekregen. De technische dienst heeft het pad over de volledige breedte vrijgemaakt van gras en bladeren. De gemeente zal het langeafstandsfietspad frequent een onderhoudsbeurt geven, zodat fietsers zich op een aangename manier langs het pad kunnen begeven. Er werden ook nieuwe veeroosters besteld, die de bestaande roosters zullen vervangen. Er zullen ten slotte ook reflecterende stroken langs het pad worden aangebracht om in het donker de afbakening van het pad voldoende zichtbaar te maken. Ook deze ingreep creëert een meer veilige omgeving voor de fietsers. Technische dienst,, tel ,, 8 9

6 Ruimtelijke ordening RUP zonevreemde bedrijven wordt opgestart Gemeente vraagt sloping Huis van Bouchaute Het gemeentebestuur heeft een aanvraag ingediend voor het slopen van de woning te Lembeke-Dorp 39, beter bekend als het huis van Bouchaute. Het bestuur heeft in de beleidsplanning het voornemen geuit om te zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving. Hierbij hecht men veel belang aan het aantrekkelijker maken van de dorpskernen. In Lembeke maakt de aanpak van het huis van Bouchaute deel uit van deze plannen. Het gebouw behoort tot het dorpsgezicht van Lembeke-Dorp. De woning maakte eerder deel uit van een rij van drie woningen, die zorgden voor een gesloten dorpskern of straatdorp. De leegstaande woning verkeert echter al verschillende jaren in een vervallen staat en heeft door de afbraak van de twee andere woningen in de rij een beperkte meerwaarde voor het creëren van een gesloten dorpskern. Het bestuur heeft in het verleden al verschillende pistes voor een nieuwe bestemming van het gebouw onderzocht. Zo kreeg KAJ Lembeke-Kaprijke vanaf 1 januari 2006 een onderkomen in het gebouw, tot zij in 2009 de andere jeugdverenigingen ging vervoegen in de Zuidstraat. Doorheen de jaren heeft de gemeente bij verschillende gelegenheden de mening van de inwoners gevraagd. In een enquête van de dorpsraad in 2009 gaf het merendeel van de Lembekenaars aan dat de oude, stilaan bouwvallige woning het gerenoveerde dorpscentrum ontsierde. Bij de totstandkoming van het meerjarenplan in 2013 heeft de gemeente opnieuw gepolst naar de mening van de inwoners omtrent de toekomst van het gebouw. Het gros van de deelnemers aan de enquête gaf de voorkeur aan de afbraak van de woning. Ondertussen heeft de gemeente in de laatste decennia verschillende investeringen gedaan om van de Lembeke straatdorp dorpskern van Lembeke een aangenaam en aantrekkelijk centrum te maken. Het gemeentebestuur overweegt nu de mogelijkheden die een eventuele sloping van het Huis van Bouchaute met zich mee kan brengen. Veel zal afhangen van het al of niet verkrijgen van de sloopvergunning, die recent werd aangevraagd bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het gemeentebestuur zal binnenkort een ontwerper aanstellen voor de opstart van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde bedrijven in de gemeente. De actie kadert binnen de beleidsdoelstellingen van het bestuur om de ondernemers in Kaprijke alle kansen te bieden en aan hun ruimtelijke behoeften te voldoen. Wat is een zonevreemd bedrijf? Een bedrijf is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt, bijvoorbeeld: een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een ambachtelijk bedrijf in recreatiegebied, een bedrijf in bufferzone, een winkel in industriegebied, enz. Zonevreemde bedrijven die wensen uit te breiden stoten vaak op de stedenbouwkundige beperkingen van hun huidige locatie. Dit kan ondernemers beperken in de ontwikkeling van hun bedrijf. Gemeente ondersteunt inwoners bij bekendmaking stedenbouwkundige vergunningen Het Kaprijkse gemeentebestuur zal inwoners meer ondersteuning bieden bij de bekendmaking van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en verkavelingswijzigingen. Hiermee wil de gemeente zorgen voor een correcte toepassing van de bekendmakingsprocedure en vooral ook meer rechtszekerheid bieden voor zowel de aanvrager als voor andere belanghebbenden. Hoe kan een ruimtelijk uitvoeringsplan hier verandering in brengen? Op basis van de noden die de verschillende zonevreemde bedrijven op het grondgebied ondervinden, zal een afweging gebeuren van de (vergunde) activiteiten en de verenigbaarheid hiervan met de omgeving. In 2004 werd een bijzonder plan van aanleg (BPA) voor een aantal zonevreemde bedrijven goedgekeurd. Nu zullen de zonevreemde bedrijven opgenomen worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP s vervangen de gewestplannen en kunnen zo nieuwe perspectieven scheppen voor ondernemingsmogelijkheden waar dat vroeger niet kon. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet op een bepaald perceel. Resultaten ondernemersbevraging Eind vorig jaar organiseerde de gemeente een ondernemersbevraging, waaruit is gebleken dat er bij de deelnemers toch interesse is voor vestiging in een KMO-zone of voor een onderzoek naar lokale uitbreidingsmogelijkheden. Op basis van deze resultaten is beslist om de realisatie van een RUP voor zonevreemde bedrijven opnieuw op te starten. Ondernemers die niet deelgenomen hebben aan deze bevraging, maar menen in aanmerking te komen voor opname in een RUP voor zonevreemde bedrijven, kunnen hun behoeften kenbaar maken per of per brief aan de dienst ruimtelijke ordening. Dienst ruimtelijke ordening,, tel ,, De problematiek van de bekendmaking van stedenbouwkundige vergunningen kwam eind vorig jaar nog in het nieuws. De aanvrager dient een mededeling van een verleende stedenbouwkundige vergunning gedurende dertig dagen aan te plakken op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft. Op deze manier worden eventuele belanghebbenden op de hoogte gesteld van de vergunning en krijgen zij nog de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen die vergunning. Uit rechtspraak is gebleken dat gemeenten zich vaak baseerden op een verklaring van eer van de aanvrager, waarbij hij verklaart dat hij de vergunning op een zichtbare plaats heeft aangeplakt. Dit houdt enkel een bewijs van deze verklaring op eer in, en geen bewijs van bekendmaking, waardoor de beroepstermijn niet begint te lopen. Dit kan zowel voor de aanvrager als voor andere belanghebbenden nadelig zijn. Daarom zal het gemeentebestuur in het voordeel van zowel de vergunninghouder als eventuele andere belanghebbenden de bekendmaking van stedenbouwkundige vergunningen op het terrein nagaan. De technische dienst zal zich ter plaatse begeven en een foto nemen van de bekendmaking. Dit fotomateriaal vervolledigt het dossier en zorgt voor een correct verloop van de procedure

7 Milieu Kaprijke is bloemengemeente met een ster Kaprijke kreeg eind vorig jaar de titel Bloemengemeente van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). De erkenning maakt deel uit van de actie Groene Lente VVOG bekroont onder meer gemeenten die inzetten op bloemenprojecten. Het gemeentebestuur nam het zorgen voor een aangename leefomgeving op als één van de speerpunten in het meerjarenplan. Na de afwerking van de dorpskernvernieuwing in Kaprijke heeft het bestuur in de afgelopen lente de beide dorpskernen van kleurrijke bebloeming voorzien. Bloemenmanden, bloembakken en zelfs bloementorens waren maandenlang her en der zichtbaar in de gemeente. Dankzij deze investering werd Kaprijke bekroond als bloemengemeente met een ster. Verzamel oude elektro en maak van onze gemeente de beste recycleergemeente van het land Samen met Recupel organiseert Kaprijke bij het begin van de komende lente een actieweek om zoveel mogelijk kapotte of niet gebruikte elektroapparaten in te zamelen en te recycleren. Het is dé kans om een elektrolenteschoonmaak te houden en kapotte elektro-apparaten die je niet meer gebruikt naar het milieupark te brengen. Al die oude of niet gebruikte elektro-apparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen en waardevolle recupereerbare grondstoffen. Gooi ze dus zeker niet in de huisvuilzak, maar breng ze naar de Kringwinkel, het milieupark of de elektrowinkel. Recupel zorgt voor de verwerking en recyclage tot nieuwe bruikbare grondstoffen. Zo houden we samen de afvalstoffen uit ons leefmilieu en stellen we nieuwe grondstoffen beschikbaar die we niet opnieuw aan moeder aarde moeten onttrekken. De natuur zal je dankbaar zijn! Breng tussen 20 en 28 maart je afgedankte elektrische apparaten naar het milieupark en maak samen met ons van Kaprijke de beste recycleergemeente van het land. Als kers op de taart wint de gemeente met de meeste ingezamelde kilo s per inwoner een reuze-ontbijtpicknick voor haar inwoners. Lees meer over de actie op Dienst milieu tel De gemeente zal zich blijvend inzetten voor aangename dorpskernen. Komende lente zullen dus opnieuw verschillende bloemenconstructies in volle bloei de centra opfleuren. Gemeente biedt oplossing voor zwerfkattenproblematiek De gemeente Kaprijke heeft samen met enkele andere gemeenten uit het Meetjesland een samenwerkingsovereenkomst met dierenartsenpraktijk Vaccavet uit Lembeke afgesloten om de zwerfkattenproblematiek in de regio aan te pakken. Kaprijke wil investeren in een gezonde en veilige leefomgeving, waarbij risico s en ongemakken zoveel mogelijk vermeden worden. Het gemeentebestuur voorziet dit jaar euro voor de aanpak van het probleem. In onze gemeente zal de technische dienst nauw samenwerken met Vaccavet voor de opvang en verzorging van zwerfkatten. Men zal hierbij als volgt te werk gaan: - Inwoners dienen een melding van zwerfkatten in bij de gemeentelijke technische dienst. - In eerste instantie komt de technische dienst ter plaatse om de overlast vast te stellen. De medewerkers zullen vangkooien plaatsen om de katten te vangen. De gevangen dieren worden vervolgens voor behandeling overgebracht naar dierenartsenpraktijk Vaccavet. - De dierenarts test de dieren op kattenaids. Indien ze positief testen, worden ze geëuthanaseerd om verdere verspreiding te vermijden. Katten die negatief testen, worden gesteriliseerd of gecastreerd. - Tot slot zal de technische dienst de behandelde dieren ophalen en uitzetten in de buurt van waar de dieren werden gevonden. Dankzij deze aanpak kan de zwerfkattenproblematiek op termijn ingedijkt worden. Het gemeentebestuur raadt aan om zwerfkatten niet te voederen. Inwoners doen hun eigen huisdier best een band (vlooienbandje, belletje, ) om zodat het dier niet als zwerfkat aanzien wordt. De technische dienst zal geen dieren meenemen die een bandje dragen

8 Brandweer Uniforme tarieven HVZ Meetjesland Open vacatures bij de Hulpverleningszone Sinds 1 januari 2015 zijn de brandweerdiensten van Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem samengevoegd tot één hulpverleningszone Meetjesland. Hierdoor kan je nog sneller en beter rekenen op een uniforme dienstverlening. Ook de tarieven zijn voortaan voor alle negen gemeenten binnen HVZ Meetjesland hetzelfde. De opdrachten van de brandweer zijn wettelijk vastgelegd. Deze dienstverlening is meestal gratis, maar in sommige gevallen moet je de kosten van een interventie betalen. Gratis dienstverlening De dienstverlening van de brandweerdiensten is gratis bij: brand; ontploffingen; het redden van mensen in nood (bijvoorbeeld redden van een drenkeling); leegpompen van ruimtes bij algemene wateroverlast ten gevolge van noodweer; brandpreventieadviezen en -verslagen voor erkende verenigingen en tijdelijke inrichtingen met minder dan aanwezigen. Betalende dienstverlening Voor de inzet van brandweerpersoneel met materieel/middelen betaal je een vergoeding(*) of een forfaitair bedrag, rekening houdend met binnen of buiten de diensturen: opruimen van oppervlakten; bestrijden van vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen; leegpompen van ruimtes (bijvoorbeeld slecht onderhoud); uitschakelen alarminstallatie; brandwacht en brandweerbewaking; verdelgen van wespennesten (25 euro/nest); tweede nutteloze interventie bij technisch falende (brand)alarminstallatie (250/400 euro); toegang verschaffen tot woning bij verlies van sleutel, zichzelf buitensluiten.. (180/280 euro); preventieve (controle brandveiligheid) of permanentieopdrachten bij evenementen (30/60 euro per persoon per uur); preventieopdrachten en dossierstudies bij bouwof milieuvergunningsaanvragen (prijs afhankelijk van type dossier); De brandweer stelt bij interventies ook materialen ter beschikking die je afhankelijk van het product kan uitlenen of waarvoor je een vergoeding betaalt: steunvijzels, slangen, zandzakjes, balken, dekzeilen, platen, koorden en verbruikte (reinigings) producten. (*) Het basistarief bij werken in regie is 180 euro per begonnen uur binnen de diensturen (van 6.00 tot uur) en 280 euro per begonnen uur buiten de diensturen (van tot 6.00 uur en zaterdag, zon- en feestdagen). Het volledige reglement met alle tarieven kan je raadplegen op via de knop Belastingen en retributies. Dringende interventie: tel. 100 of 112 Maatschappelijke zetel Aalter: tel De Hulpverleningszone Meetjesland wenst over te gaan tot de aanwerving van volgende betrekkingen: VACATURE VOLTIJDSE (38/38) ZONESECRETARIS (M/V) Niveau B1-B3 (jaarsalaris minimum euro maximum euro aan spilindex ) in het contractuele calog kader (met aanleg van een werfreserve van 3 jaar) VACATURE VOLTIJDSE (38/38) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) Niveau C1-C3 (jaarsalaris minimum euro maximum euro aan spilindex ) in het contractuele calog kader (met aanleg van een werfreserve van 3 jaar) Toelatingsvoorwaarden - Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland - Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie - De burgerlijke en politie rechten genieten - Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Functieomschrijving 1. Zonesecretaris Beleidsondersteuning, verslaggeving zoneraad, zonecollege, technische commissie en diverse overlegstructuren, direct ondergeschikt aan zonecommandant voor administratieve taken, ondergeschikt aan de raad en het college voor wettelijke taken, leidinggevende van het administratief calog personeel van de zone, advisering aan het bestuur, onderhouden relaties omliggende zones en gemeenten. 2. Administratief medewerker Administratieve taken voor optimale dienstverlening en opvolging, direct ondergeschikt aan de zonesecretaris, actief en oplossingsgericht werken, goede samenwerking met de collega s van de zone, onderhouden contacten met omliggende zones en gemeenten, vervangen secretaris bij afwezigheid. Stel je kandidaat Je kan deelnemen door je kandidaatstelling uiterlijk donderdag 27 februari 2015 (de datum van poststempel geldt als datum van verzending) aangetekend per post of per te versturen naar: Burgemeester Ann Coopman Voorzitter zoneraad Dorp Waarschoot Aanwervingsvoorwaarden - Houder zijn van het vereiste diploma of eindstudiebewijs - Slagen voor een selectieproef De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van de stukken die toelaten na te gaan of de gegadigden aan de gestelde voorwaarden voldoen. Informatie over de vacatures en functieprofielen kan bekomen worden bij de heer Piet De Meester 14 15

9 Welzijn Aan Z begint nieuw jaar vol activiteiten OC MW KAPRIJKE Infomoment omtrent toewijzingscriteria in het woonzorgcentrum Om hier wat meer duidelijkheid rond te brengen, organiseert de seniorenadviesraad een infonamiddag over de criteria die meespelen bij de beslissing tot een opname in het woonzorgcentrum. Mevrouw Elke Vastiau, directeur van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kaprijke, zal deskundig uiteenzetten hoe men tot een dergelijke beslissing komt en welke de verschillende factoren zijn die een invloed hebben. De infonamiddag vindt plaats op maandag 16 maart 2015, in de cafetaria van woonzorgcentrum Sint-Vincentius, Vrouwstraat 1 in Kaprijke en gaat van start om uur. Inschrijven is gewenst en kan bij het OCMW Kaprijke op het nummer (personen die ingeschreven zijn, krijgen voorrang indien blijkt dat het infomoment volzet is). Kostprijs: 2 euro, koffie inbegrepen. Ook de komende maanden is er weer heel wat te beleven in de gemeente voor senioren en zorgbehoevenden. Bekijk hieronder het programma: Dansen met DJ Freddy Donderdag 5 maart 2015 Donderdag 2 april 2015 in de cafetaria van WZC De Boomgaard (Kerkakkerstraat 2, 9971 Lembeke) van tot uur Deelnemen kost 2 euro. Inschrijven is gewenst via of op het nummer Kennismaking met Fair Trade en de Wereldwinkel met proevertjes! De meeste mensen hebben al gehoord van de Wereldwinkel en eerlijke handel, maar wat houdt dat precies in en wat is het verschil met de gewone handel? Een vrijwilliger van de wereldwinkel van Eeklo vertelt er ons alles over. En hij brengt enkele proevertjes mee. Eerste hulp bij huis, tuin en keukenongevallen, in samenwerking met het Rode Kruis Een snijwonde, een val van de trap, zich verbranden het is snel gebeurd. Een lesgeefster van het Rode Kruis vertelt je hoe je het beste kan reageren in dergelijk geval. Moet je brandwonden echt 15 minuten onder koud water houden? Wat als iemand het bewustzijn verliest? De voordracht is op maat van 55-plussers, met veel praktische tips en geheugensteuntjes. Donderdag 19 maart 2015 van 9.00 tot uur in de raadzaal van het administratief centrum (Veld 1) in Kaprijke Workshop Online een fotoboek maken Met een digitaal fototoestel maken we in een mum van tijd talloze foto s, maar deze blijven vaak op de computer staan. Toch is het soms nog leuk om de foto s op papier te hebben. Tijdens deze workshop leer je aan de hand van een computerprogramma een fotoboek online samen te stellen en te bestellen. Eigen laptop meebrengen is noodzakelijk. Donderdag 23 april 2015 van 9.00 tot uur in de raadzaal van het OCMW (Lembeke-Dorp 43) in Lembeke Inschrijven voor alle activiteiten is verplicht en kan bij aan Z ( of Deelname kost slechts 2 euro. OCMW Kaprijke Lembeke-Dorp 43, 9971 Lembeke tel fax OC MW KAPRIJKE Donderdag 26 februari 2015 van 9.00 tot uur in de cafetaria van WZC De Boomgaard (Kerkakkerstraat 2, 9971 Lembeke) Drieke Henau

10 Mobiliteit KIinderen Politiereglement voor veilige verkeerssituatie in Bloemstraat, Boterstraat en Suikerstraat (Lembeke) De Kaprijkse gemeenteraad heeft een bestendig aanvullend politiereglement goedgekeurd dat de verkeerssituatie in de sociale verkaveling Aveschoot moet regelen. Na de afwerking van fase 1, meer bepaald de toewijs van 17 sociale koopwoningen in de Bloemstraat en de vergunning van 17 sociale bouwgronden langs de Bloemstraat, Boterstraat en Suikerstraat, bleek het noodzakelijk om via dit politiereglement een veilige verkeerssituatie te reglementeren. de Bloemstraat op Aveschoot. De doorgang van de verkaveling naar de Schampstraat wordt afgesloten met wegneembare paaltjes. De doorgang zal enkel nog gebruikt kunnen worden door fietsers en voetgangers. Aangezien de straten binnen de bebouwde kom liggen, zal er een snelheidsregime van 50 km/uur gelden. Het zebrapad voor de voetgangers zal op een reglementaire wijze heraangelegd worden. Word een echte indiaan tijdens het creakamp in de paasvakantie Misschien leert het opperhoofd je wel hoe je een buffel vangt. We worden ondergedompeld in de indiaanse cultuur. Wil jij ook ontdekken hoe het is om drie dagen te leven in een indianendorp, met echte tipi s? Haal je pijl en boog van onder het stof en steek de veren al in je haar, want na deze driedaagse ben je een echte indiaan! Wanneer? Woensdag 15 april tot en met vrijdag 17 april 2015, telkens van 9.30 tot uur. Indien gewenst kan je vooraf en na afloop naar de gemeentelijke kinderopvang (vergeet dan zeker niet in te schrijven). Kostprijs? 36 euro, te betalen via overschrijving op rekeningnummer BE met vermelding creakamp 01/ de naam van het kind Concreet werd er een voorrangvan-rechtsregeling uitgewerkt, met uitzondering van de aansluiting van Gemeente brengt snelheid in N34/Moerstraat naar 70 km/uur Voor wie? 6-9 jarigen Waar? Jeugdlokalen, Zuidstraat 23 B-C-D, 9970 Kaprijke Inschrijven kan vóór 1 april 2015 bij de gemeentelijke jeugddienst, op het nummer of via Je bent pas definitief ingeschreven als ook het inschrijvingsgeld is betaald. Met uitzondering van de N49/ Expresweg geldt er binnenkort overal in de gemeente een maximum snelheidslimiet van 70 km/ uur. De Kaprijkse gemeenteraad besliste om de snelheid in de N34/ Moerstraat van 90 naar 70 km/uur te brengen. In september 2012 besliste het gemeentebestuur om het snelheidsregime via zoneringen ( ) te reglementeren. Het werken met snelheidszones heeft als voordelen dat het aantal verkeersborden dat de snelheid aanduidt sterk gereduceerd kon worden, dat de leesbaarheid van de weg verhoogd werd en dat de snelheid op onze lokale landbouwwegen van 90 naar 70 km/uur werd gebracht. De Moerstraat bleek hierop een eenzame uitzondering, aangezien de weg ook over het grondgebied van Sint-Laureins loopt. Daar mochten bestuurders tot voor kort 90 km/uur rijden. In onderling overleg met de buurgemeente werd beslist om samen de snelheid naar 70 km/uur te verlagen. In de bebouwde kommen geldt een maximum snelheid van 50 km/ uur. In schoolomgevingen en in de buurt van de recreatiezone van de Lembeekse Bossen mag je slechts 30 km/uur rijden. Op alle overige wegen wordt het voortaan 70 km/ uur. Om praktische en juridische redenen wordt de snelheid in de Moerstraat aan de hand van een verkeersbord aangeduid en wordt de snelheid op deze weg dus niet gezoneerd. Wanneer deze aanpassing van de snelheid is goedgekeurd door minister van mobiliteit Ben Weyts, kan het nieuwe snelheidsregime in de Moerstraat definitief worden doorgevoerd. Afdeling Wonen en Werken tel Kom je meespelen tijdens een nieuwe editie van de buitenspeeldag? Kom op woensdag 1 april 2015 samen met ons meespelen tijdens de buitenspeeldag op het sportcentrum en in het speelbos te Lembeke! Overal in Vlaanderen worden te gekke activiteiten georganiseerd waarin je al je energie kwijt kan. De televisiezenders Nickelodeon en VTM Kzoom werken die dag ook mee: tijdens de buitenspeeldag zetten ze de televisie en de website volledig op zwart! Niet leuk? Je zal je vast niet vervelen, want buiten is er ontzettend veel te doen. Het inschrijvingsgeld voor deze toffe dag bedraagt slechts 1 euro. Dit moet je afgeven bij je inschrijving. Er is een waterbar voorzien om de dorst te lessen en voor de hongerigen bieden we een lekkere gezonde fruitbrochette aan. Als extraatje komt ook de Meetjesmanmobiel langs tijdens onze Buitenspeeldag. Deze knotsgekke wagen boordevol spelmateriaal mag je niet missen! Inschrijvingen gaan van start om uur. Deelname kan vanaf de derde kleuterklas. Ook voor de kleutertjes worden activiteiten voorzien. Afspraak dus op woensdag 1 april 2015 van tot uur op het sportcentrum! 18 19

11 Kinderen Kinderopvang informeert ouders tijdens inschrijfmomenten Om nieuwe kinderen in te schrijven, ouders te laten kennismaken met de gemeentelijke kinderopvang en alle nuttige informatie mee te geven, worden inschrijfmomenten georganiseerd, telkens van tot uur in Lembeke (Lembeke-Dorp 42) en tot uur in Kaprijke (Zuidstraat 23E): - Dinsdag 31 maart voor kinderen vanaf de paasvakantie - Dinsdag 2 juni voor kinderen vanaf de zomervakantie Voor kindjes die starten in september wordt een infodag voorzien op dezelfde dag als die van de school. Hierover later meer. Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met de kinderopvang via of telefonisch op de nummers , of Dienst kinderopvang tel tel Kom tijdens de schoolvakanties meespelen met de Meetjesmanmobiel Omdat buitenspelen in de buitenlucht zo gezond en vooral ook leuk is, komt de Meetjesmanmobiel opnieuw langs in Lembeke en Bentille. Kom dus gerust langs en ontdek het zelf in jouw buurt. Er is geen vast ophaal/afhaalmoment, en vrije toegang voor iedereen. Je mag gerust contactgegevens achterlaten van de kinderen. Iedereen die wil meespelen is welkom. Tijdens de krokusvakantie kan je komen meespelen op: Vrijdag 20 februari 2015 vrijdag 20 februari: In de voormiddag van 9.30 tot uur op het speelterrein aan de sporthal in Lembeke (Heihoekse Kerkwegel 11) In de namiddag van tot uur in t Kan10tje in Bentille (Graafjansdijk 9) Ook in de paasvakantie komt de Meetjesmanmobiel naar je toe: Vrijdag 10 april 2015 Voormiddag: uur t Kan10tje Bentille (Graafjansdijk 9) Namiddag: uur Lembeke (speelterrein aan de sporthal) Vrijdag 17 april 2015 Voormiddag: uur Lembeke (speelterrein aan de sporthal) Namiddag: uur t Kan10tje Bentille (Graafjansdijk 9) Vakantieplanning 2015 buitenschoolse kinderopvang De gemeente heeft de vakantiekalender voor de buitenschoolse kinderopvang vastgelegd. Deze planning biedt ouders een overzicht van de geopende locaties tijdens alle schoolvakanties in Gedurende de paasvakantie (7 tot en met 17 april) kunnen kinderen terecht in De Duizendpoot in Kaprijke. Ook in de zomervakantie staan de begeleid(st)ers paraat. De kinderopvang is open op beide locaties van 1 juli tot en met 10 juli, en van 27 juli tot en met 31 augustus. De opvang is open in Kaprijke in de week van 13 tot en met 17 juli. In de week van 20 tot en met 24 juli gaat de opvang er even tussenuit en zijn de beide locaties gesloten. Ouders kunnen tijdens de herfstvakantie (3 tot en met 6 november) inschrijven voor opvang in Lembeke. Gedurende de kerstvakantie (21 december tot en met 3 januari) ten slotte zal de opvang in Kaprijke open zijn. Tijdens het jaar zal de buitenschoolse kinderopvang gesloten zijn op de volgende feestdagen: - maandag 6 april (2 de Paasdag) - vrijdag 1 mei (dag van de arbeid) - donderdag 14 mei (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart) - maandag 25 mei (2 de pinksterdag) - maandag 2 november (Allerzielen) - woensdag 11 november (wapenstilstand) - vrijdag 25 december (Kerstmis) - vrijdag 1 januari (nieuwjaar) De scholen in de gemeente plannen op woensdag 28 januari en woensdag 10 juni een pedagogische studiedag. Op 28 januari is de opvang open in Kaprijke, op 10 juni kunnen kinderen terecht in de opvang van Lembeke. Het volledige overzicht is te raadplegen op > Leven en Genieten > Kinderopvang > Vakantieplanning Schrijf tijdig in voor kinderopvang tijdens de paasvakantie Tijdens de paasvakantie (van 7 tot en met 17 april) zal de opvang open zijn in Kaprijke. Ouders kunnen hun kind(eren) inschrijven van 11 tot en met 17 maart Inschrijven voor de opvang tijdens de paasvakantie zal opnieuw mogelijk zijn via het inschrijvingsformulier dat als bijlage toegevoegd wordt aan de factuur voorafgaand aan de vakantieperiode, via en via de website van de gemeente > Leven en Genieten > Kinderopvang. De gemeente staat in voor het vervoer tussen kinderopvang en sportkamp indien nodig. Noteer alvast ook in de agenda dat de kinderopvang gesloten is op maandag 6 april (Paasmaandag) en op vrijdag 1 mei (Feest van de Arbeid). Wie graag digitaal op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws uit de kinderopvang (vrijgekomen plaatsen, schoolvrije dagen, ), kan het e- mailadres bezorgen aan de dienst kinderopvang via 20 21

12 Kinderen Sportinfrastructuur Loopomloop Lembeekse bossen binnenkort officieel geopend Kinderen leggen eed af tijdens installatievergadering kindergemeenteraad Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen vanaf nu zelf proeven van het politieke leven in Kaprijke. Het gemeentebestuur heeft namelijk een kindergemeenteraad opgericht, waarin de Kaprijkse jeugd kan debatteren over onderwerpen die zij belangrijk vindt. De gemeente heeft in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en BLOSO een loopomloop uitgestippeld in de Lembeekse bossen. Je zal als loper een parcours kunnen volgen van 3 km of 5 km langsheen de Lembeekse bossen. Het parcours wordt officieel ingehuldigd en ingelopen op maandag 30 maart 2015 om uur. Iedereen is welkom. Afspraak aan de parking van de Lembeekse bossen! Het gemeentebestuur hecht veel belang aan inspraak en participatie, ook van haar jonge inwoners. De gemeente heeft daarom dit nieuwe platform in het leven geroepen om deze jongere doelgroep een extra uitlaatklep te geven. Het gemeentebestuur zal dan ook alle ideeën, suggesties en opmerkingen van de kinderen meenemen in de eigen besprekingen. De kindergemeenteraad zal bestaan uit 17 leden. Deze leden werden aangeduid onder de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. De zetels in de kindergemeenteraad werden ook evenredig verdeeld over de leerlingen uit de lagere scholen van Kaprijke en Lembeke. In alle klassen hebben de leerlingen zelf hun vertegenwoordigers voorgedragen. De kindergemeenteraad zal driemaandelijks samenkomen, telkens op een vrijdagavond na school (van tot uur). De voorzitter komt uit de groep van de 17 raadsleden. De jeugdconsulente zal de functie van secretaris uitoefenen en de schepen van jeugd wordt uitgenodigd naar elke zitting. Op vrijdag 6 februari kwam de kindergemeenteraad voor de eerste keer samen. De raadsleden hebben officieel de eed afgelegd in handen van Stijn Coppejans, schepen van jeugd. Verschillende thema s zullen in de kindergemeenteraad aan bod komen: verkeersveiligheid, milieu, organisatie van activiteiten, beheer van de gemeentelijke speelterreinen, sportactiviteiten, Na elke zitting wordt er teruggekoppeld naar het college van burgemeester en schepenen. Heb je een tof idee of opmerking voor de kindergemeenteraad: laat het dan weten aan één van de kindergemeenteraadsleden die je kent, of aan de jeugdconsulente op het nummer of via De oprichting van de kindergemeenteraad is een nieuwe stap in het verlagen van de drempel voor jongerenparticipatie in de gemeente. Eerder werd aan de Kaprijkse jongeren vanaf 12 jaar al een manier geboden om hun zegje te doen via de webpagina jonggezegd.be, die overigens nog steeds actief is en zal blijven. Bouw van een overdekte krulbolbaan Het gemeentebestuur realiseert met de bouw van een overdekte bolbaan op het sportcentrum van Lembeke één van haar actiepunten in de meerjarenplanning. De werken werden begin februari gestart en het einde is voorzien eind maart. Dankzij de aanleg van deze overdekte krulbolbaan zal er opnieuw volop krulbol kunnen worden beoefend en dit ook tijdens de koude wintermaanden. De overdekte krulbolbaan komt naast de bestaande, open krulbolbaan te liggen. Nog een paar vrije uren in de sporthallen Wens je samen met enkele vrienden een uurtje te sporten in één van de sporthallen? Er zijn nog enkele uren vrij. Kijk op > Leven en Genieten > Sport > Sportinfrastructuur. Aanvragen voor het gebruik van de sportinfrastructuur voor het sportseizoen Gebruikers van de sporthallen in Kaprijke en Lembeke kunnen hun aanvragen voor het sportseizoen indienen bij de sportdienst tegen uiterlijk 15 april De invulformulieren kan je downloaden via de website van de gemeente, doorklikken naar Formulieren, Reglementen, Belastingen, onder de rubriek sport. Je kan de formulieren ook opvragen bij de sportdienst. Aanleg van een nieuwe sprintstrook Eind maart is de afwerking van de aanleg van een sprintstrook in asfalt op het sportcentrum in Lembeke voorzien. Deze sprintstrook zal op het bestaande klinkerpad langs de tennischalet komen en zal een lengte hebben van 106 meter

13 Sport Jeugdsport in de gemeente NIEUW Sporten voor 50-plussers Voor 50-plussers die (opnieuw) aan hun conditie willen werken, organiseert de gemeente verschillende activiteiten in de sporthal van Lembeke. Deelnameprijs voor alle activiteiten voor 50+ is 2 euro per persoon per les. Wekelijks sportaanbod voor 50-plussers Fit & Fun op woensdagnamiddag: buiten sporten Kom op woensdagnamiddag mee buiten sporten. Neem deel aan leuke, uitdagende buitenactiviteiten. Naast het bestaande aanbod Fit & Fun naschoolse sport (op maandag en dinsdag in de sporthal van Lembeke en op donderdag in de sporthal van Kaprijke) zal vanaf woensdag 25 februari ook Fit & Fun op woensdagnamiddag mogelijk zijn. Er wordt in 3 leeftijdsgroepen gewerkt: - eerste en het tweede leerjaar: tot uur - derde tot en met het zesde leerjaar: tot uur - eerste en het tweede middelbaar: tot uur Deelnemen doe je met je Fit & Fun beurtenkaart, te koop bij de sportdienst. Slecht weer? Van een klein beetje regen is een buitensporter niet bang. Bij extreem slecht weer gaat de sessie op woensdagnamiddag echter niet door. Geef je adres door aan de sportdienst, je wordt verwittigd bij annulering van de les. Kijk op de website > Leven en Genieten > Sport > Sportactiviteiten voor meer info. Bewegen op maat Rolstoeldansen NIEUW Bewegen op de maat van de muziek en sporten op maat, geknipt voor 50-plussers! Tijdens deze sessies komen onder andere de volgende sporten aan bod: fitbal, rekkergym, step-aerobic, dans en andere. Iedere maandagvoormiddag van 9.00 tot uur. GALM project (Gezond Actief Leven Model) Wekelijks komen tijdens dit uur ploegsporten aan bod zoals korfbal, basketbal, frisbee, netbal, hockey en andere. Iedere maandagvoormiddag van tot uur. Beweeg je Fit NIEUW Wekelijks kunnen 50-plussers deelnemen aan een afwisselend aanbod oefeningen om fit en lenig te blijven. Iedere maandagvoormiddag van 9.00 tot uur. In november en december 2014 werd een kennismakingsessie rolstoeldansen voor de rusthuisbewoners van WZC De Boomgaard georganiseerd. Zowel de rolstoelgebruikers als de vrijwilligers waren heel enthousiast en er komt dan ook een vervolg. Rolstoelgebruikers van buiten het woonzorgcentrum kunnen ook deelnemen aan deze lessen, al dan niet met begeleider. Inschrijven kan per les. De bijdrage is 2 euro per les (per koppel). De lessen gaan door in de polyvalante zaal van de sporthal in Lembeke op 26 maart, 23 april, 28 mei, 22 oktober, 26 november en 17 december Aanvang van de lessen om uur, einde voorzien om uur. Schrijf minstens 1 week voor de les in bij de sportdienst. Opnieuw sportkampen tijdens de paasvakantie Kleutersportkamp voor kinderen van 3 tot 6 jaar Dinsdag 14 tot en met donderdag 16 april 2015, telkens van 9.30 tot uur (behalve op woensdag, enkel in de voormiddag) Deelnameprijs: 37,5 euro. Maximum aantal deelnemers 42 Omnisportkamp voor kinderen van de lagere school Dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 april 2015, telkens van 9.30 tot uur Deelnameprijs: 60 euro Maximum aantal deelnemers 32 Inschrijvingen gaan van start op woensdag 11 maart 2015 om 8.00 uur. Sportdienst Heihoekse Kerkwegel 11, 9971 Lembeke tel

14 Cultuur Doe mee aan de week van de amateurkunsten en stel tentoon in Galerie Stadhuis In 2015 vindt de week van de amateurkunsten (WAK) plaats van vrijdag 24 april tot en met zondag 3 mei. De WAK is in 2015 al aan haar 20ste editie toe. dus evengoed zeventig zijn. Of om Picasso te citeren: Het duurt lang om jong te worden. Fruit met Pit: De Ossekop In het kader van de actie Fruit Met Pit besloot Kaprijke de appelsoort Dubbele Bellefleur, ook wel Ossekop genoemd, te adopteren. In sommige literatuur is er sprake van de naam Kaprijkse Bellefleur, dus we noemen deze appel niet zomaar de onze. Er zijn heel wat aanwijzingen dat deze soort ooit talrijk vertegenwoordigd was in de gemeente. En terecht: het betreft een mooie, resistente en groeikrachtige hoogstamvariëteit met mooie, maar late, bloesem en goede appelproductie. De wijd opengesperde kruin draagt mooie bloesems en de boom eist weinig van de grond. Een topper voor elke tuin en boomgaard dus. De bomen brengen vruchten mee van middelmatige grootte met vast en matig sappig vruchtvlees. Je herkent de appels aan hun conische vorm, groengele grondkleur en karmijnrode streepjes aan de zonnekant. De appels zijn goed te bewaren. De pluk is eind september en de appel bewaart tot januari. Ossekop wordt het meest gebruikt om te verwerken in de keuken. Krijg jij ook al zin in rode kool met appeltjes, appelmoes of appeltaart met ingrediënten uit eigen tuin? Plant dan je eigen Dubbele Bellefleur! De soort is bij heel wat lokale telers beschikbaar of verkrijgbaar. Meer info en adressen via De kleine artiest Het thema van de WAK 2015 is de kleine artiest en gaat over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over de kleine man in de straat, over kleine kunst, over de invloed van jong op oud en omgekeerd, over stimulerende plekken, over experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en durven, over (her)ontdekken en doen. Oud is niet out Graaf in het verleden en laat jong talent zich inspireren op vroeger of omgekeerd... Generaties verrijken zich en leren van elkaar. Wel jong, niet piep Op creativiteit en kunstenaarschap staat geen leeftijd. Veel mensen nemen in hun pensioen (oude) idealen, dromen en passies weer op. Je bent namelijk nooit te oud om met kunst te beginnen. De kleine artiest kan Klein maar dapper De kleine artiest vraagt letterlijk om kleine kunst. Klein kan inspirerend zijn: kleine kunstwerkjes, fotonegatieven, korte muziekstukjes, haiku s, soloartiesten, kunst op duimspijkers, mini graffiti, eenmansorkesten, Het intieme, kleine en broze spreekt aan, intrigeert, raakt en fascineert. Doe mee Ben jij een kleine maar grootse kunstenaar van eigen bodem? Heb jij zin om van 24 april tot zondag 3 mei samen met andere lokale talenten een selectie van je werk tentoon te stellen in Galerie Stadhuis en/of ben je bereid om er enkele momenten de permanentie van de tentoonstelling op te nemen? Neem dan zeker contact met ons op. Stuur een mailtje of kom eens langs met je voorstel. En wie weet ben jij binnenkort de kleine artiest in de kijker! Dienst cultuur tel Alle evenementen van de gemeente in één handig overzicht In het nieuwe jaar biedt de gemeente opnieuw een brede waaier aan activiteiten voor jong en oud. In het kader van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid lanceert het gemeentebestuur vanaf nu één gezamenlijke vrijetijdskalender waarin alle activiteiten voor 2015 samen zijn opgenomen. De nieuwe vrijetijdskalender biedt in één oogopslag een overzicht van alle gemeentelijke activiteiten en evenementen, gaande van sportkampen over jeugdactiviteiten en kermissen tot tentoonstellingen. Elke inwoner of bezoeker vindt er beslist zijn gading. Met het geïntegreerde vrijetijdsaanbod wil de gemeente de inwoners een duidelijke blik op alle ontspanningsmogelijkheden bieden. Daarnaast hoopt het bestuur de verenigingen blijvend te kunnen betrekken in het vrijetijdsaanbod en nog meer vrijwilligers te mobiliseren voor gemeentelijke activiteiten. De diensten binnen de afdeling leven en genieten hebben bij de opmaak van deze kalender nauw samengewerkt, waardoor activiteiten meer op elkaar zijn afgestemd qua promotie en organisatie. Indien mogelijk wordt vermeden dat grotere evenementen op hetzelfde moment plaatsvinden. De verzamelde activiteiten kunnen geraadpleegd worden in de UiT-kalender op in het tweemaandelijkse informatieblad en in de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Verenigingen kunnen steeds hun eigen activiteiten invoeren in de UiT-databank op Ook deze activiteiten komen dan in de kalender. Dienst cultuur tel

15 Bibliotheek Project e-boeken krijgt vervolg Lachen, gieren, brullen tijdens de jeugdboekenweek Het gemeentebestuur wil verder inzetten op de uitbouw van een digitale bibliotheek. De gemeente zal onder meer de uitleen van e-boeken voortzetten indien Bibnet het project blijft aanbieden. In 2014 is Kaprijke ingestapt in een proefproject. Dit krijgt nu een vervolg. E-boeken zijn boeken die op een beeldscherm (Mac pc, tablet, smart phone) gelezen kunnen worden via Apple en Android. Nieuw is dat vanaf mei 2015 ook niet-leden van de bibliotheek in Kaprijke e-boeken zullen kunnen ontlenen mits een tijdelijk lidmaatschap. Gebruikers zullen de dienstverlening optimaal kunnen benutten dankzij de mogelijkheid om online leentegoed te kopen. Bovendien heeft de ontwikkelaar ervoor gezorgd dat bepaalde technische euvels, die zich voordeden bij de opstartfase, nu van de baan zijn. Lezers kunnen voor een abonnement van 5 euro 3 e-boeken lenen voor 4 weken. Een e-boek lezen via wifi in de bibliotheek is gratis. Er is keuze uit zo n 300 titels. Workshop Sociale media in vogelvlucht Om het e-boekenproject ten volle te ondersteunen, organiseren de bibliotheken van Kaprijke en Lembeke samen een workshop over het gebruik van sociale media tijdens de digitale week. Gebruikers zullen tips en tricks krijgen omtrent het gebruik van tablets en e-readers. Tussen 14 en 19 maart 2015 is er een nieuwe jeugdboekenweek. Dit jaar staat het thema Humor centraal. De volgende jeugdauteurs komen naar Kaprijke: Ann De Bode, Anne Wyckmans, Guy Didelez, Jef Aerts, Johan Vandevelde en Patrick Lagrou. De kleuters mogen genieten van voorleesmomenten met veel humor. De leerlingen van de lagere school kunnen deelnemen aan de Vlaamse kieswedstrijd op Ze gaan ook op zoek naar het zotste woord dat ze kunnen bedenken. Nieuw in de bibliotheek: Fundels AVI-boeken MijnOvinob wordt Mijn Bibliotheek Het centrale provinciale netwerk van Oost-Vlaamse bibliotheken wordt overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap en wordt nu beheerd door Bibnet. Als klant van de bibliotheek blijft het nog steeds mogelijk om je te registreren en daardoor de digitale bibliotheek van Kaprijke te ontdekken. Wat zijn de mogelijkheden? 1. ontvangen van een herinneringsmail 2. verlengen en reserveren in minstens 3 bibliotheken met het ganse gezin 3. bijhouden van een wenslijstje 4. aankoopsuggesties doen via het contactformulier 5. toegang tot e-boeken, Gopress krantendatabank en Fundels 6. contacteren van je bibliotheek 7. je eigen profiel beheren 8. te allen tijde je bibliotheekcatalogus raadplegen 9. link maken met je smart phone De workshop vindt plaats in de bibliotheek van Kaprijke, op maandag 20 april tussen en uur. Dankzij de ondersteuning van de Meetjeslandse bibliotheken en Comeet is deze vorming volledig gratis. Enige voorkennis is niet vereist. Inschrijven voor deze workshop is verplicht. Dit kan bij in de bibliotheek van Kaprijke (Plein 24), via naar of telefonisch op het nummer Bibliotheek Kaprijke Plein 24, 9970 Kaprijke tel Na het succes van Fundels Prentenboeken stellen we een nieuw product aan je voor: Fundels AVI-boeken. Deze boeken laten kinderen tussen zes en tien jaar spelenderwijs en op pedagogisch verantwoorde wijze verder bouwen aan hun taal- en leesontwikkeling. Hiervoor werden bestaande AVI-boeken van verschillende gerespecteerde uitgeverijen in een interactieve, web-based toepassing gegoten. Het individualiseren en remediëren van leerlingen zorgt hierbij voor een directe educatieve meerwaarde. Hoe gaat het in zijn werk? Binnen elk digitaal boekje kan je kind drie verschillende activiteiten uitvoeren: 1. Lezen in het boekje volgens drie verschillende modaliteiten: voorleesstem, oplichten van woorden, begeleid zelfstandig lezen 2. Oefeningen en spelletjes maken met focus op begrijpend lezen op basis van de inhoud van het betreffende boekje 3. Oefeningen en spelletjes maken met focus op technisch lezen op basis van het AVI-niveau van het betreffende boekje De Fundels AVI-boeken zijn enkel te lezen op ipad. Als gebruiker log je in met Mijn Bibliotheek of Mijn Bibliotheek tickets: deze zijn op aanvraag te verkrijgen in de bibliotheek

16 UiT Kalender artikelen wenst te verkopen, dient zich vooraf in te schrijven bij Tonia Engels (Aveschoot 46 in Lembeke, tel ) of bij Anja Van Den Bossche (Molenstraat 74 in Kaprijke, tel ) tegen 3 euro per lijst (max. 35 artikelen) NIETS TE DOEN? Raadpleeg UiT in Kaprijke. Je zult merken dat Kaprijke leeft! Geef je activiteiten in via Ze worden overgenomen in het infoblad, in de digitale nieuwsbrief, op de website van de gemeente, op en Nog tot en met 20 februari 2015 Kinderopvang open in Lembeke tijdens de krokusvakantie Dinsdag 17 februari uur: Schaakavond van de schaakclub Kaprijke in Galerie Stadhuis. Gratis toegang. Meer info: Van 18 tot en met 20 februari 2015 Omnisportkamp voor kinderen van de lagere school in de sporthal van Lembeke. Telkens van 9.30 tot uur en van tot uur Vrijdag 20 februari 2015 CC Café in Galerie Stadhuis met cd-voorstelling van The Fur (psychedelisch). Gratis inkom. Meer info: Zaterdag 21 februari uur: Bakworkshop voor volwassenen en volwassenen met kinderen, georganiseerd door KWB Kaprijke, aan de kerk te Kaprijke, Plein 1. Deelname kost 3 euro, niet-leden betalen 6 euro. Meer info: 30 Dinsdag 10 maart uur: Leuke leugens en maffe feiten, naar het boek van Herman Boel, georganiseerd door Femma Lembeke in t Gaaperken, Heihoekse Kerkwegel 11 in Lembeke. Deelname: 5 euro, 8 euro voor niet-leden. Maandag 23 februari uur: Workshop oorbellen maken, georganiseerd door Femma Kaprijke in Galerie Stadhuis, Plein 1 in Kaprijke. Meer info: Donderdag 26 februari uur: Gemeenteraadszitting in de raadzaal van het administratief centrum Donderdag 19 februari uur: Bezoek Red Star Line museum en museum Eugeen Van Mieghem, georganiseerd door het Davidsfonds Lembeke Zondag 1 maart 2015 Start van het nieuwe seizoen in het Bardelaeremuseum, Ledestraat 42 in Lembeke. Te bezichtigen elke zondagnamiddag van tot uur. Toegang 2,5 euro. Meer info op het nummer Donderdag 26 februari uur: Kennismaking met Fair Trade en de Wereldwinkel met proevertjes in de cafetaria van WZC De Boomgaard (Kerkakkerstraat 2, 9971 Lembeke). Deelnemen kost 2 euro. Inschrijven is gewenst via of op het nummer Zondag 8 maart uur: 4de marathon en 31ste Bardelaereloop, georganiseerd door AC Boslopers. Afstanden: 5,25-10,5-21 km en marathon. Inschrijving, start en aankomst: parking Lembeekse Bossen. Meer info: Eric Van De Veire, Kerkstraat 37/0201, 9971 Lembeke, gsm: of sportdienst Kaprijke, Heihoekse Kerkwegel 11, 9971 Lembeke, tel , Dinsdag 3 maart uur: Schaakavond van de schaakclub Kaprijke in Galerie Stadhuis. Gratis toegang. Meer info: Donderdag 5 maart uur: Dansnamiddag met DJ Freddy in de cafetaria van WZC De Boomgaard (Kerkakkerstraat 2, 9971 Lembeke). Deelnemen kost 2 euro. Inschrijven is gewenst via of op het nummer Donderdag 12 maart uur: OCMW-raad in de raadzaal van het OCMW, LembekeDorp 43 Vrijdag 20 maart uur: Tweedehandsbeurs van kinderkleding en speelgoed in sporthal De Berkakker in Kaprijke, georganiseerd door oudercomité VBS De Kap(r)oenen en de Gezinsbond Kaprijke en Lembeke. Wie zelf Donderdag 26 maart uur: Gemeenteraadszitting in de raadzaal van het administratief centrum Woensdag 8 april uur: Paashazen knutselen met Bien de knutseltrien, voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Hippoliet Van Peenestraat 32, 9970 Kaprijke. Deelname 12 euro (kom je 5 keer, knutsel je de 6 de keer gratis). Meer info: , vooraf inschrijven verplicht. Donderdag 9 april uur: OCMW-raad in de raadzaal van het OCMW, LembekeDorp 43 Woensdag 15 april uur: Paaskippen knutselen met Bien de knutseltrien, voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Hippoliet Van Peenestraat 32, 9970 Kaprijke. Deelname 12 euro (kom je 5 keer, knutsel je de 6 de keer gratis). Meer info: , vooraf inschrijven verplicht. Nog tot en met 27 maart 2015 Yoga-sessie georganiseerd door Femma Lembeke, elke vrijdagavond om uur in de polyvalente zaal van de sporthal in Lembeke. Iedereen kan deelnemen. Mee te brengen: een matje (is niet verplicht), eventueel een hoofdkussen en losse kledij. De eerste beurt is steeds gratis ter kennismaking. Meer info: of Nog tot en met 30 maart 2015 Yoga-sessie georganiseerd door Femma Lembeke, elke maandagavond om uur in de polyvalente zaal van de sporthal in Lembeke. Iedereen kan deelnemen. Mee te brengen: een matje (is niet verplicht), eventueel een hoofdkussen en losse kledij. De eerste beurt is steeds gratis ter kennismaking. Meer info: of Vrijdag 24 april 2015 Avond bloemschikken in de keuken van Dzilleken, LembekeDorp, georganiseerd door Femma Lembeke. Iedere deelnemer neemt aan het einde van de avond een lentecompositie mee huiswaarts. Wie meer inlichtingen wenst kan vanaf 10 april contact opnemen met lesgeefster Sandra De Buck op het nummer Donderdag 30 april uur: Gemeenteraadszitting in de raadzaal van het administratief centrum 31

17 Sluitingsdagen diensten gemeente en OCMW Kijk ook op Alle diensten van gemeente (ook sporthal, kinderopvang en bib) en OCMW zijn gesloten op: Zondag 5 april 2015: Pasen Maandag 6 april 2015: Paasmaandag Vrijdag 1 mei 2015: Feest van de Arbeid Tip Maak gebruik van het e-loket op om documenten aan te vragen. Indien je zelf niet over een computer beschikt, kun je in de bibliotheek tijdens de openingsuren gratis surfen op het internet. Word vriend van facebook.com/gemeentekaprijke en volg ons op twitter.com/kaprijke_be Colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen Veld 1, 9970 KAPRIJKE tel , Teksten en afbeeldingen aan te leveren bij de communicatieambtenaar via Deadline indienen teksten volgende editie: 3 april 2015

Gemeente brengt snelheid in N34/Moerstraat naar 70 km/uur

Gemeente brengt snelheid in N34/Moerstraat naar 70 km/uur Gemeente brengt snelheid in N34/Moerstraat naar 70 km/uur Nieuwsbrief Kaprijke nummer 3 6 februari 2015 Heb jij een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER. 1. Gemeente brengt snelheid in N34/Moerstraat

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid

Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid Nieuwsbrief Kaprijke nummer 1 10 januari 2015 Het gemeentebestuur van Kaprijke wenst u het allerbeste voor een gelukkig en gezond 2015! Heeft

Nadere informatie

Wordt Lembeke toch een pleindorp?

Wordt Lembeke toch een pleindorp? Wordt Lembeke toch een pleindorp? Nieuwsbrief Kaprijke nummer 2 23 januari 2015 Heeft u een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER. 1. Wordt Lembeke toch een pleindorp? 2. Vakantieplanning buitenschoolse

Nadere informatie

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen Hulpverleningszone Meetjesland Sint-Gerolflaan 12a 9880 Aalter Retributiereglement voor de hulpverleningszone Artikel 1. Inwerkingtreding Er wordt met ingang van 1 april 2016 een retributie gevestigd voor

Nadere informatie

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen. Volgende werkzaamheden worden beschouwd als werken in regie :

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen. Volgende werkzaamheden worden beschouwd als werken in regie : Retributiereglement voor de hulpverleningszone Artikel 1. Inwerkingtreding Er wordt met ingang van 10 januari 2015 een retributie gevestigd voor prestaties geleverd door de hulpverleningszone die niet

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013?

Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013? Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013? Klik hier voor het inschrijvingsformulier 1 Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de volgende studentenjobs vacant zijn tijdens

Nadere informatie

Voorzitter kindergemeenteraad opent buitenspeeldag 2015

Voorzitter kindergemeenteraad opent buitenspeeldag 2015 Voorzitter kindergemeenteraad opent buitenspeeldag 2015 Nieuwsbrief Kaprijke nummer 6 20 maart 2015 Heb jij een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER. 1. Voorzitter kindergemeenteraad opent buitenspeelda

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 In te vullen door het secretariaat ontvangstgegevens Waarvoor dient het inschrijvingsformulier? Met het invullen van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE WWW.KAPRIJKE.BE zomeraanbod 2012 In deze brochure krijg je een overzicht van de vele ontspannende, sportieve en vooral superleuke activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren tijdens de zomervakantie.

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Doelstellingennota Budget

Doelstellingennota Budget Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7020 Investering: 457 Andere: 30 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 29 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 6 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 29 januari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland DE HULPVERLENINGSZONE De hulpverleningszone Meetjesland ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat uit de de stad Eeklo

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Kindergemeenteraad neemt eerste beslissing

Kindergemeenteraad neemt eerste beslissing Kindergemeenteraad neemt eerste beslissing Nieuwsbrief Kaprijke nummer 4 20 februari 2015 Heb jij een vraag voor gemeente of OCMW? Stel ze HIER. 1. Kindergemeenteraad neemt eerste beslissing 2. Gemeente

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND

2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND GEMEENTE MALDEGEM 2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND Zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten komen in aanmerking Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

Deskundige secretariaat

Deskundige secretariaat Informatiefiche Deskundige secretariaat Juli 2017 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoud 1. De algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland DE HULPVERLENINGSZONE De hulpverleningszone Meetjesland ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat uit de de stad Eeklo

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het decreet RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHALLEN KAPRIJKE LEMBEKE DATUM BESLISSING: 26 februari 2015 DATUM BEKENDMAKING: 2 maart 2015 Artikel 1: Sportief

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017 OOK JIJ TELT Nieuwsbrief eind juni 07 Basisschool De Krekel, Kattestraat 950 Haaltert, 05/ 8 0 79 Basisschool De Grasspriet, Ommegangstraat 5 90 Mere, 05/ 8 59 7 www.dekrekel-degrasspriet.be Vakantiedagen

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject DIS/EOJ/22/01/2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Januari, februari, maart 2016 Gezondheidsconsult: Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig.

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

SPORT- & SPELAANBOD APRIL - JUNI Kijk! Ik fiets! Sportlessen kleuters Sportlessen lager & middelbaar Buitenspeeldag Lokale jonge helden

SPORT- & SPELAANBOD APRIL - JUNI Kijk! Ik fiets! Sportlessen kleuters Sportlessen lager & middelbaar Buitenspeeldag Lokale jonge helden SPORT- & SPELAANBOD APRIL - JUNI Kijk! Ik fiets! Sportlessen kleuters Sportlessen lager & middelbaar Buitenspeeldag Lokale jonge helden 1 KIJK! IK FIETS! NIEUW Heb je al vaak jouw kind achterna moeten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment legt de stad Aalst een wervingsreserve (2 jaar

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie