kwaliteits- en capaciteitsdocument gas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016"

Transcriptie

1 kwaliteits- en capaciteitsdocument gas Deel A

2

3 Voorwoord Enexis een jaar onderweg De maatschappij wordt zich steeds sterker bewust van haar afhankelijkheid van energie en de consequenties van energieverbruik voor economie, leefbaarheid en klimaat. Stakeholders en klanten worden kritischer ten aanzien van prestaties en gedrag van netbeheerders en wensen slagvaardige reacties op technologische en economische ontwikkelingen. Een betrouwbare, betaalbare, en schone energievoorziening is essentieel. Enexis steunt en faciliteert deze energiedoelstellingen van harte en stelt daarom alles in het werk om de veiligheid en betrouwbaarheid van haar netten op niveau te houden en verder te verbeteren. Daarnaast wil Enexis een leidende rol spelen in het faciliteren van de toekomstige, duurzame energievoorziening. De ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud, bedrijfsvoering en management van distributienetwerken voor gas en elektriciteit vormen Enexis kernactiviteiten. Enexis transporteert elektriciteit voor 2,5 miljoen en gas voor 1,8 miljoen klanten in (grote delen van) de provincies Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant, Limburg en Flevoland (Noordoost Polder). Enexis kenmerkt zich door een sterke regionale verbondenheid met vestigingsplaatsen in Groningen, Leeuwarden, Kolham, Emmen, Zwolle, Hengelo, Landgraaf, Maasbree, Weert, Den Bosch, Rosmalen, Tilburg en Breda. Het werk wordt uitgevoerd door ruim 3500 goed opgeleide, deskundige, en vakbekwame medewerkers, die geleid door de kernwaarden samen, slagvaardig, toekomstgericht en verantwoord werken aan de genoemde kernactiviteiten. In 2009 is de klanttevredenheid toegenomen tot een 7,4. Kernactiviteiten zoals veiligheidstoezicht, onderhoud en het herstellen van onderbrekingen van de energievoorziening worden door eigen medewerkers uitgevoerd. Het aanleggen van nieuwe netten en aansluitingen worden uitbesteed binnen het wettelijke kader. Enexis maakt intensief werk van het optimaal en efficiënt benutten van de beschikbare netten. Op basis van Risk Based Asset Management worden meerjaren plannen en jaarplannen gemaakt voor onderhoud, netuitbreidingen en netvervangingen. Deze besluitvormende asset management processen zijn reeds een viertal jaren ISO en PAS 55 gecertificeerd. Enexis onderscheidt zich verder door slim en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit blijkt ook uit innovatieve ontwikkelingen, zoals Mobile Smart Grid, de intensieve betrokkenheid bij de oprichting van de Stichting E-Laad.nl, en de lopende Groen Gas projecten. Aan de drie technische universiteiten zijn diverse baanbrekende promotie studies in opdracht gegeven. Een deeltijd hoogleraar Smart Grids is in de loop van 2009 vanuit Enexis gedetacheerd aan de Technische Universiteit Eindhoven om dit mooie vakgebied vorm te geven. Verder lopen er diverse innovatie- en productontwikkelingstrajecten samen met toeleveranciers. kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 3

4 Ons doel is om het vertrouwen van klanten, toezichthouders en andere stakeholders te verdienen en te behouden. Het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument draagt hier zeker aan bij. Toch mag voor Enexis het KCD uitgroeien tot een Integraal Lange Termijn Plan, waarmee Enexis aan klanten, toezichthouders en andere stakeholders laat zien op welke wijze Enexis de infrastructuur nu en in de toekomst in stand houdt en ontwikkelt op basis van de lange termijn wensen inzake betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Overeenkomstig de functie van het Infrastructuurplan Elektriciteit en Gas in het advies 1 van de Algemene Energieraad kan dit Integrale Lange Termijn Plan enerzijds gebruikt worden om de bedrijfsplannen op consistentie en toekomstvastheid te toetsen, anderzijds kan het een belangrijke rol vervullen bij de bepaling van de tarieven door onze toezichthouder. Verder kan in een dergelijk plan de aansluiting met de Provinciale Energieplannen geborgd worden. Aldus kan er een controleerbare incentive voor noodzakelijke investeringen en onderhoud aan infrastructuur ontstaan. Ir. Herman Levelink Voorzitter Directie Enexis 1 De ruggengraat van de energievoorziening, augustus voorwoord

5 kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 5

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding Kwaliteit Introductie Huidig kwaliteitsniveau Enexis De betrouwbaarheid van de voorziening De veiligheid van de voorziening Nagestreefd kwaliteitsniveau Kwaliteit van de componenten in de gasnetten Actuele toestand van de componenten Wijziging van de toestand ten opzichte van voorgaande jaren Risico s Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Onderhouds- en vervangingsplan voor de komende vijf jaar Vervangings- en onderhoudsplan de komende vijftien jaar Innovatie Normen, richtlijnen en voorschriften Evaluatie Capaciteit Capaciteitsbeslag voor elk jaar van de planperiode van 7 jaar Methode van ramen Uitgangspunten raming Analyse betrouwbaarheid raming Onzekerheid in de ramingen Uitwisseling prognose met andere netbeheerders Raming capaciteitsbehoefte Hoe worden de capaciteitsknelpunten opgelost? Maatregelen ter voorkoming van knelpunten Bestaande capaciteitsknelpunten en oplossingsrichtingen Aanpassingen ten opzichte van de capaciteitsplannen Te verwachten capaciteitsknelpunten en oplossingsrichtingen Specificatie knelpunten inhoudsopgave

7 4 Kwaliteitsbeheersingssysteem Introductie Visie, organisatie en werkwijze Enexis Visie Enexis Organisatiemodel Enexis Risk Based Asset Management proces De praktijk: activiteiten De praktijk: producten Borging en optimalisatie Kwaliteitsbeheersing over de levenscyclus Veiligheid Procedure onderbrekingen en storingen Oefening calamiteiten Monitoren componenten Procedure beheer bedrijfsmiddelen en werkuitvoering Dataprojecten Voorkomen van graafschades aan kabels en leidingen...65 Bijlage 1 Leeswijzer Bijlage 2 Begrippenlijst Bijlage 3 Toelichting samenhang Bijlage 4 Normen, richtlijnen en voorschriften Bijlage 5 Risicoanalyse Bijlage 6 Investeringsplan komende 5 jaren Bijlage 7 Onderhoudsplan komende 5 jaren Bijlage 8 Oplossen van storingen Bijlage 9 Monitoringsprocedure Bijlage 10 Procedure KLIC-meldingen en informatieverzoeken Bijlage 11 Waarderingsmodel aansluitconstructies Gas (WAG) Bijlage 12 Capaciteitsbehoefte komende 7 jaren Bijlage 13 Overzicht hogedruk-deelnetten Bijlage 14 Certificaten Asset Management Bijlage 15 Opleidingsmatrix monteur Gas kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 7

8 8 hoofdstuk 1 - inleiding

9 1. Inleiding In artikel 8 van de Gaswet en art. 13 van de Ministeriële Regeling nr. WJZ , Kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas van 20 december 2004 wordt voorgeschreven dat een netbeheerder elke twee jaar een Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) moet indienen bij de raad van bestuur van de Mededingingsautoriteit. Met het voorliggende document beoogt Enexis voor wat betreft de door haar beheerde gasnetwerken te voldoen aan deze wettelijke verplichting. Enexis is sinds 1 januari 2009 de nieuwe naam van voorheen Essent Netwerk B.V. Per 1 juli 2009 is Enexis afgesplitst van het moederbedrijf Essent N.V. en is het verder gegaan als een zelfstandige onderneming. Deze splitsing is het gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer waarin wordt bepaald dat een netbeheerder uiterlijk met ingang van 1 januari 2011 niet tot een groep mag behoren waartoe ook ondernemingen behoren die ondermeer gas behandelen en leveren. De reacties van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMA) en de SodM op het tweede integrale KCD, dat op 1 december 2007 is opgeleverd en daaropvolgende audit, zijn in dit rapport verwerkt. Door middel van het KCD legt Enexis verantwoording af ten aanzien van de wijze waarop wordt gewaarborgd dat er nu en in de toekomst een transportdienst met een optimaal kwaliteitsniveau aan de aangeslotenen wordt geleverd, terwijl tevens wordt voldaan aan de vraag naar transportcapaciteit. Enexis hecht er daarbij aan om op te merken dat zij weliswaar gaarne inzicht verschaft in de wijze waarop zij het netbeheer vormgeeft, maar tegelijk van mening is dat de nadruk vooral op de resultaten van haar activiteiten zou moeten liggen ( outputsturing ) omdat die voor de aangeslotenen primair van belang zijn. Het KCD Gas is in 2 delen opgesplitst; een deel A voor transportleidingen met een druk tussen 200 mbar < p 8 bar en een deel B voor de aansluitleiding gasopslag (Epeleiding) en het op de Zebraleiding aangesloten net naar Sabic Innovative Plastics, Airliquide en Cargill. De opbouw van dit document is als volgt. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse aspecten van de kwaliteit van de met de gasnetten geleverde transportdienst en de wijze waarop Enexis deze op de middellange en lange termijn voornemens is te handhaven en te optimaliseren. Daarna komt de capaciteitsplanning aan de orde. Allereerst wordt beschreven op welke wijze de toekomstige behoefte aan transportcapaciteit door Enexis is geraamd. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze aan deze behoefte zal worden voldaan. Ten slotte wordt inzicht gegeven in het kwaliteitsbeheersingssysteem van Enexis. Het document wordt afgesloten met een aantal bijlagen, waarin voornamelijk informatie is opgenomen die Enexis op grond van de in het bovenstaande genoemde Ministeriele Regelingen dient aan te reiken. Van bijzonder belang is bijlage 1. Deze vormt een Leeswijzer waarin is aangegeven op welke wijze de artikelen uit de Ministeriële Regeling in de diverse onderdelen van dit document zijn verwerkt. kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 9

10 10 hoofdstuk 2 - kwaliteit

11 2. Kwaliteit 2.1 Introductie Naast het verzorgen van voldoende transportcapaciteit om de door de aangesloten gewenste gastransporten te kunnen faciliteren, vormt ook het waarborgen van de kwaliteit van de transportdienst een essentieel onderdeel van de taak van netbeheerders. Het begrip Kwaliteit in relatie met de netwerken voor de gasvoorziening staat voor: De veiligheid van het net; De kwaliteit van de voorziening, waarbij gedacht moet worden aan de betrouwbaarheid van de voorziening; De kwaliteit van de componenten waaruit de netten bestaan. In dit hoofdstuk wordt conform de eisen van de Ministeriële Regeling allereerst ingegaan op het huidige en nagestreefde kwaliteitsniveau van de voorziening (paragraaf 2.3) en de veiligheid van het net (paragraaf 2.2) en op de kwaliteit van de componenten (paragraaf 2.4); het mag daarbij duidelijk zijn dat de kwaliteit van de componenten waaruit de netten zijn opgebouwd de betrouwbaarheid van de voorziening mede bepaalt. De risicoinventarisatie en analyse van Enexis zegt het meest over het interne kwaliteitsniveau en vormt de basis van de te nemen maatregelen. De relevante risico s van Enexis worden beschreven in paragraaf 2.5. Vervolgens wordt in de paragrafen 2.6 en 2.7 uiteengezet op welke wijze de kwaliteit van de transportdienst door Enexis op de middellange en langere termijn wordt gewaarborgd. Daartoe wordt allereerst ingegaan op de onderhouds- en vervangingsplannen voor de komende vijf jaar en vervolgens wordt de hoofdlijn van het onderhouds- en vervangingsbeleid van Enexis (vijf tot vijftien jaar) geschetst. Ten slotte wordt in paragraaf 2.8 aangegeven op welke wijze het onderhouds- en vervangingsbeleid wordt geëvalueerd. Doel daarvan is uiteraard om zowel de in de praktijk van de beleidsuitvoering opgedane ervaringen als mogelijk optredende nieuwe ontwikkelingen optimaal in het onderhouds- en vervangingsbeleid te verwerken. 2.2 Huidig kwaliteitsniveau Enexis De betrouwbaarheid van de voorziening Indicatoren In overeenstemming met art. 10 van de Ministeriële Regeling Kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas worden de volgende kwaliteitsindicatoren gebruikt om de betrouwbaarheid van de gasvoorziening te karakteriseren: a. de jaarlijkse uitvalsduur; b. de gemiddelde onderbrekingsduur; c. de onderbrekingsfrequentie. In dit document worden uitsluitend onvoorziene onderbrekingen van de gasvoorziening in beschouwing genomen. Prestaties Enexis In Tabel 1 staan de prestaties vanaf 2005 op genoemde betrouwbaarheidsindicatoren vermeld. Zoals te lezen is in deze tabel scoort Enexis met uitzondering van 2005 ruim binnen de nagestreefde norm. In het vorige KCD is de reden van dit overschrijden al verklaard. Daarom wordt Jaarlijkse uitvalsduur [mm:ss] Gemiddelde onderbrekingsduur (hh:mm:ss) Onderbrekingsfrequentie (-/jaar) Streefwaarde Realisatie 2005 Realisatie 2006 Realisatie 2007 Realisatie 2008 < 01:00 3:33 00:24 00:50 00:22 < 1:40:00 8:45:57 1:08:13 1:49:27 1:09:27 0,01 0,0068 0,0058 0,0076 0,0054 Tabel 1: Streefwaarden kwaliteitsindicatoren en realisatie vanaf 2005 kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 11

12 er in dit KCD geen aandacht meer aan geschonken. Naast de in de Ministeriële Regeling genoemde kwaliteitsindicatoren is er nog een aandachtspunt in relatie met de veiligheid. Het aandachtpunt is ruikbaarheid van het gas. Periodiek wordt in periferie van het door Enexis beheerde gasnet door KIWA de ruikbaarheid en THT gehalte van het gedistribueerde gas gecontroleerd. Uit de test-resultaten blijkt dat de ruikbaarheid en het THT gehalte de afgelopen jaren goed was De veiligheid van de voorziening Voor de veiligheid worden onderstaande indicatoren gehanteerd. a Het aantal ongevallen dat aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is gemeld; b Het aantal incidenten dat aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gemeld; c De gemiddelde duur voor het veiligstellen van een storing; d Het aantal vastgestelde lekken in het gastransportnet; e Het aantal vastgestelde lekken in de aansluitleidingen. Tevens is als algemene indicator voor veiligheid voor de netbeheerders in Nederland de veiligheidsindicator opgesteld, deze is uitgebreider beschreven in paragraaf 4.4. Deze indicatoren zijn ten opzichte van het vorige KCD niet gewijzigd. In overeenstemming met artikel 35a van de Gaswet zal over de indicatoren c, d en e via CODATA aan de Energiekamer gerapporteerd worden. Meldingen aan de OvV: Netbeheer Nederland heeft samen met de OvV afspraken gemaakt betreffende het melden van incidenten. Incidenten kunnen worden ingedeeld in twee categorieën. Categorie 1: Ernstige incidenten en/of ongevallen. Categorie 2: Incidenten zonder gewonden en/of slachtoffers. De meldingen aan de OvV worden tevens verstuurd aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en KIWA. In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de meldingen van ongevallen en incidenten in de afgelopen jaren Ongevallen (Categorie 1) Incidenten (Categorie 2) Totaal Tabel 2: Overzicht meldingen OvV Het aantal gemelde incidenten door Enexis is redelijk constant over de periode Het in- en extern melden van incidenten is belangrijk omdat veiligheid binnen Enexis de belangrijkste bedrijfswaarde is. Binnen Enexis wordt veel waarde gehecht aan de meldingen omdat deze ook als input dienen voor eventuele risico s en knelpunten en het dient tevens als input voor de veiligheidsindicator. Daarom is de drempel voor het melden van incidenten voor onze medewerkers laag en is er veel aandacht besteed om onze uitvoerende medewerkers bewust te maken van het nut om alle incidenten zo snel mogelijk te melden. In de ministeriele regeling wordt als indicator voor de veiligheid het aantal meldingen aan de OvV genomen. Naar onze mening is een betere indicator de veiligheidsindicator. Deze geeft een completer beeld van het veiligheidsniveau van het gasnet. Een beschrijving van de veiligheidsindicator is te vinden in paragraaf Nagestreefd kwaliteitsniveau In artikel 10 van de Ministeriele Regeling is voorgeschreven dat de netbeheerder dient aan te geven welke waarden hij nastreeft voor de voorgeschreven kwaliteitsindicatoren: jaarlijkse uitvalduur, gemiddelde onderbrekingsduur en onderbrekingsfrequentie. Achtergrond van dit voorschrift is, dat uiteindelijk de netbeheerder zelf de aangewezen instantie is om het optimale evenwicht tussen de kosten en de baten van voorzieningszekerheid te bepalen en daartoe dan ook door de wet is aangewezen. In het kader van de transparantie wordt vervolgens terecht van hem verlangd deze doelstellingen met belanghebbenden te communiceren via het KCD, terwijl de systematiek van Kwaliteitsregulering een prikkel biedt om dit optimum ook daadwerkelijk te realiseren. Enexis stelt per jaar formele kwaliteitsdoelstellingen vast waarin ook deze indicatoren opgenomen 12 hoofdstuk 2 - kwaliteit

13 zullen worden. Dit leidt tot de volgende streefwaarden: De jaarlijkse uitvalsduur: < 1 minuut. De gemiddelde onderbrekingsduur in minuten: < 100 minuten. De onderbrekingsfrequentie: 0,01. Voor het bepalen van streefwaarden voor de betrouwbaarheid van de gasdistributienetten is het niet mogelijk om, zoals bij elektriciteit, een beroep te doen op vele jaren ervaringscijfers omtrent storingsregistratie. De storingsregistratie ten aanzien van gasdistributienetten volgens de NESTORsystematiek wordt pas enkele jaren toegepast. Tijdens de afgelopen jaren van implementatie hebben de netbeheerders nog voortdurend geworsteld met stroomlijning van begrippen en definities en het uniformeren van de gemaakte afspraken binnen de bedrijven. Mede naar aanleiding van de MR Kwaliteit hebben de netbeheerders op dat gebied een flinke stap voorwaarts kunnen zetten en er wordt sinds 1 januari 2006 volgens een uniforme Handleiding NESTOR Gas gewerkt. Voor zover er al een beroep gedaan kan worden op historische (NESTOR Gas) data, moet daarenboven worden geconstateerd dat de meest bekende kwaliteitsindicator, te weten de jaarlijkse uitvalduur, een dusdanig lage waarde heeft (enkele tientallen seconden) dat de variatie in de jaarlijkse uitvalduur door de tijd gezien waarschijnlijk in dezelfde orde grootte zit als de indicator zelf. De toegevoegde waarde van nauwkeuriger specificeren dan één minuut is daarom klein. 2.4 Kwaliteit van de componenten in de gasnetten De kwaliteit van de netten wordt mede bepaald door de wijze waarop en de mate waarin de componenten van de netten worden onderhouden en door het al dan niet vervangen van componenten waarvan de kwaliteit is verminderd. De door Enexis beheerde gasnetwerken zijn aangelegd gedurende een periode van tientallen jaren. Gedurende deze periode zijn bovendien in bestaande netten uitbreidingen, vervangingen en reconstructies uitgevoerd. Daarnaast geldt dat Enexis een fusiebedrijf is met een groot aantal rechtsvoorgangers, die in het verleden een eigen beleid voerden. Als gevolg van dit alles is er sprake van een grote variëteit aan bedrijfsmiddelen qua leeftijd, type en materiaal. Storingen en de resultaten van gaslekzoeken worden door middel van NESTOR en faalcodes vastgelegd en teruggekoppeld. Deze resultaten dienen enerzijds om de juiste reparatie- en onderhoudsactiviteiten te starten voor de specifieke component, en anderzijds om trends te kunnen analyseren. Op basis van dergelijke analyses wordt het nut van een conditiebepalingsmethodiek bepaald. Wanneer de observaties daartoe aanleiding geven wordt vervolgens een conditiebepalingsmethodiek ontwikkeld en toegepast. Bij het selecteren van te onderhouden of te vervangen componenten en installaties wordt vervolgens geprioriteerd op basis van de Risk Based Asset Management methodiek. Daarbij worden zowel de toestand als de functie van de component betrokken. De toestand van de bovengrondse componenten wordt bepaald door inspecties. De toestandsbepaling van ondergrondse componenten geschiedt voor wat betreft aansluitleidingen door middel van de WAG (Waarderingsmodel Aansluitleidingen Gas, zie paragraaf 2.4.1). Dit model zal periodiek geëvalueerd worden aan de hand van de exitbeoordeling van aansluitleidingen. Voor hoofdleidingen is een soortgelijke methodiek ontwikkeld Actuele toestand van de componenten Algemeen kan worden gesteld dat de toestand van de door Enexis beheerde netwerken goed is. Dit blijkt allereerst uit de hoge veiligheid en betrouwbaarheid van de gasvoorziening in de concessiegebieden van Enexis die, zoals ook geldt voor de andere Nederlandse netbeheerders, in Europa ongeëvenaard is. Daarnaast blijkt dit uit het relatief geringe aantal componentstoringen, bezien op het grote aantal geïnstalleerde bedrijfsmiddelen en het feit dat hierin geen stijgende trend waarneembaar is. Informatie over de kwaliteit van componenten wordt verkregen door inspecties, onderhouds- en vervangingswerkzaamheden en het laten beproeven van uitgenomen leiding- kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 13

14 gedeelten. Het verzorgingsgebied van Enexis kent weinig gebieden met zakkende of corrosieve grond; twee factoren die een nadelige invloed op de netwerkcomponenten kunnen hebben. Tabel 3 geeft een overzicht van de soorten componenten waaruit het gasnet van Enexis bestaat. Overzicht componenten GAS Benaming Eenheid Totaal Transportleiding Km (P > 200 mbar) Distributieleiding Km (P < 200 mbar) Aansluitleidingen Aantal Stations Aantal Afsluiters Aantal Tabel 3: Overzicht soorten componenten gasnet Enexis Aansluitleidingen De aansluitleidingen die in de afgelopen decennia zijn aangelegd, kennen een grote diversiteit in toegepast leidingmateriaal (staal, koper, wit en slagvast PVC, PE) en verbindingstype (draadverbinding, gelijmd, mechanische koppeling, gelast, gekneld, etc.). Dit impliceert een grote diversiteit in leidingkwaliteit. Door verschillende oorzaken is de conditie van de aansluitleidingen niet in alle gevallen optimaal. Daarom is een risico-inventarisatie en analyse gemaakt van de meest risicovolle aansluitconstructies. Deze risicoanalyse heeft geleid tot een omvangrijk vervangingsprogramma van aansluitleidingen. Om als basis voor dit programma tot een onderbouwd oordeel over Te vervangen aansluitleidingen de kwaliteit van aansluitleidingen te komen heeft Enexis het Waarderingsmodel Aansluitconstructies Gas (WAG) ontwikkeld. Hierin worden verschillende criteria zoals leidingmateriaal, type verbindingen, grondzakking, grondsoort, ligging ten opzichte van grondwater meegenomen en gewogen. Dit resulteert per (groep) aansluitleiding(-en) tot een indicatie van de resterende levensduur ofwel tijd tot herbezinning (TTH). Met behulp van exitbeoordelingen van de gesaneerde aansluitleidingen wordt dit model verder aangescherpt. Bij het vervangen van de huisaansluitingen wordt steekproefsgewijs de kwaliteit van de vervangen huisaansluitleidingen beoordeeld. De verkregen data uit het veld is geanalyseerd en in een statistisch model gebracht die gekoppeld is aan het waarderingssyteem WAG. Enexis evalueert hiermee de prioriteringstool om als doel het waarderingsmodel verder aan te scherpen en zo nog beter de juiste keuzes ten aanzien van het vervangingsbeleid te maken. Uit de gemaakte analyse van de exitbeoordeling blijkt hoe corrosiegevoelige materialen en bepaalde type verbindingen buiten- en binnen de gevel geprioriteerd moeten worden. Om een indruk te krijgen van het waarderingsmodel, zie bijlage 11. Leidingen met de grootste kwaliteitsrisico s zijn de stalen leidingen zonder bekleding of met bekledingsproblemen, koperen leidingen (als gevolg van corrosie) en PVC-leidingen met lijmverbindingen. Verder zullen de geïnventariseerde risicovolle aansluitleidingen in zakkende grond met voorrang gesaneerd worden. Analyse Exit Beoordeling Sanering van huisaansluitingen is een kostbare en tijdrovende klus. Het is belangrijk om een goede inschatting te maken van de kwaliteit van de verschillende aansluitingen. Hieruit kunnen de slechtste huisaansluitingen gekozen om als eerste vervangen te worden. Enexis maakt gebruik van het WAG model om een inschatting te maken van de kwaliteit van de huisaansluitingen. In overleg volgt jaarlijks hieruit de keuzes voor de vervanging van huisaansluitingen. Ter evaluatie van de keuzes wordt, sinds maart 2008, de Exit Beoordeling uitgevoerd. Inspecteurs beoordelen vanuit het veld de kwaliteit van de gesaneerde huisaansluitingen. 14 hoofdstuk 2 - kwaliteit

15 Overzicht risicovollere aansluitleidingen Indicatie Kenmerken constructie tijdstip/omstandigheid installatie 1900/1965 Staal onbekleed Staal bekleed met asfalt, bitumen of teer Hard PVC Vanaf 1970 Vanaf 1980/85 Sterk zakkende grond Vanaf Vanaf Vanaf begin jaren Binnendeel: Onbekleed staal. Buiten-deel: Onbekleed staal Aanboring HL: Draadaanboring Verbinding: Draadverbinding Binnendeel: Staal/bekleed met asfaltbitumen/teer/vetband Buitendeel: Staal/bekleed met asfaltbitumen/teer/vetband Aanboring HL: Draadaanboring Verbinding: Draadverbinding Binnendeel: Staal asfaltbekleed Buitendeel: Hard PVC Verbinding: Flex + lijm Binnendeel: Staal/X-tru-coat met draadverbinding Buitendeel: Hostalit-Z met lijmverbinding (evt. torsiebocht) Binnendeel: Staal PE bekleed Buitendeel: PE Verbinding: Mech. Koppeling Totaal aantal stand januari 2007 Totaal aantal stand december 2009 Totaal vervangen 2007/ Binnendeel: Cu Buitendeel: Wit PVC, gelijmd Binnendeel: Cu Buitendeel: Hostalit Z gelijmd Binnendeel: CU (standpijp vanaf vloer meterkast) Buitendeel: PE (tot vloer meterkast) Overgang: Hawle koppeling (in vloer) Triaxkast tegen gevel Totaal Tabel 4: Aansluitleidingen bij Enexis Tijdens de beoordeling wordt een druktest uitgevoerd en gekeken naar corrosie. Wanneer de leidingen en verbindingen de druktest niet doorstaan of putcorrosie wordt geconstateerd wordt de kwaliteit als onacceptabel beschouwd. Bij alle beoordelingen wordt het buismateriaal en type verbindingen genoteerd. Vervolgens kan worden gekeken welke type verbinding of buismateriaal procentueel vaak als onacceptabel wordt beoordeeld. Aan de hand van de tot nu toe verzamelde gegevens blijkt dat voornamelijk lijmverbindingen, staal onbekleed/geasfalteerd buiten de gevel en staal onbekleed binnen de gevel vaak als onacceptabel worden beoordeeld (25% - 30%). Dit is in overeenkomst met de inschatting van het WAG model, waar de kwaliteit van dit verbindingstype en deze materialen als laag worden geschat. Enexis heeft informatie zoals soort, hoeveelheid en materiaal over haar componenten in het bedrijfsmiddelenregister staan. Zie als voorbeeld Tabel 4, hierin staat een overzicht de van leeftijd, materialen en aansluitconstructies van de risicovollere aansluitleidingen bij Enexis.In deze tabel wordt ook een overzicht gegeven van het ten gevolge van de tactiek vervangen aansluitleidingen. kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 15

16 Regelstraat gasontvangstation Hoofdleidingen (distributieleidingen < 200 mbar) De soort- en materiaalverdeling van het hoofdleidingennet van Enexis is weergegeven in Tabel 5. Voor de hoofdleidingen is een waarderingsmodel en bijbehorend vervangingsbeleid met strategie en tactiek ontwikkeld. De tactiek wordt in 2010 voor het eerst toegepast. Ook in deze tactiek wordt uitgegaan van een waarderingsmodel waarbij dynamische en statische factoren de prioriteit van de vervanging bepalen. Alle gebruikte materialen voor hoofdleidingen zijn meegenomen in de risicoanalyses die ten grondslag liggen aan het op te stellen beleid. Het waarderingsmodel maakt gebruik van een optelsom van statische en dynamische factoren die de restlevensduur van hoofdleidingen bepalen. Samenvattend kan gesteld worden dat de hoogte van de statische factoren bepaald zijn bij het ontwerp van het netgedeelte. Dynamische factoren zijn bijvoorbeeld: Grondsoort. Verkeersbelasting. Kwaliteit van aanleg. Enz.. Samenvattend kan gesteld worden dat de hoogte van de dynamische factoren bepaald worden tijdens de levenscyclus van het netgedeelte. In Figuur 1 op pagina 17 is grafisch weergeven de door Enexis gekozen strategie voor het vervangen van de hoofdleidingen. Statische factoren zijn bijvoorbeeld: Materiaalkeuze. Verbinding van de leidingdelen. Diameter. Enz.. 16 hoofdstuk 2 - kwaliteit

17 Overzicht Optimaal Populatie 600,00 500,00 400,00 #/km 300,00 200,00 100,00 0,00 Asbestcement PE 1e generatie PE 2e generatie PE 3e generatie Jaar Wit PVC Lijm Wit PVC rubber Slagvast PVC Nodulair gietijzer Grijs gietijzer Staal LD zonder KB Staal HD met KB Som Gepland Figuur 1: Gekozen strategie vervangen hoofdleidingen. Transportleidingen >200mbar. Het hogedruknet van Enexis heeft een materiaalverdeling die conform het landelijk gemiddelde is; wel heeft het relatief weinig leidingen van gietijzer en relatief wat meer leidingen van de 1 e generatie PE. Geconcludeerd wordt dat het hogedruknet van Enexis grotendeels als normaal en veilig kan worden gekarakteriseerd en Enexis hierbij niet afwijkt van het landelijk gemiddelde. 30 mbar [km] Lage druk mbar mbar [km] [km] Totaal lage druk [km] 1 bar [km] 4 bar [km] Hoge druk 8 bar Totaal [km] hoge druk [km] Totaal overall [km] Totaal overall relatief Staal ,2% PE ,8% Nodulair ,7% Gietijzer Grijs gietijzer ,0% Wit PVC ,3% Slagvast PVC ,2% Asbest ,8% cement Totaal ,0% Tabel 5: Overzicht netlengte Enexis kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 17

18 Periode aanleg diverse hoofdleidingmaterialen Asbest cement 1e gen. PE 2e gen. PE 3 gen. PE hard PVC slagvast PVC modular gieteijzer grijs gietijzer staal LD (zonder KB) staal HD (met KB) Figuur 2: Periode van aanleg hoofdleidingen bij diverse materialen. In het onderzoek Foto van het gasnet, uitgevoerd door Kiwa Gastec, staat aangegeven dat de veiligheid van de 1 e generatie PE-leidingen overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Dit leidingmateriaal heeft een beperktere levenduur dan de 2 e en 3 e generatie PE. Er zal dan ook met vroegtijdiger vervanging van dit materiaal rekening moeten worden gehouden. Informatie omtrent ouderdom en overige informatie omtrent deze en andere componenten is terug te vinden in het bedrijfsmiddelenregister. In verband met de grote diversiteit en het hoge detailniveau is ervoor gekozen om deze informatie niet op te nemen in dit document. Figuur 2 geeft een indicatie van de aanlegperiode van de verschillende materialen van de component hoofdleidingen. Reeds vervangen hoofdleidingen In Tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de reeds als voorloper op de tactiek vervangen hoofdleidingen. In dit overzicht wordt een totaal beeld geschetst van alle hoofdleidingen die vervangen in de periode bij de werkstromen vervangingen en reconstructies. Voor de duidelijkheid is dit een totaaloverzicht inclusief de in de risicoanalyse genoemde risicovollere materialen. Materiaal Lengte vervangen leidingen [km] Staal 130 Grijs Gietijzer 100 Wit PVC 70 Asbest Cement 20 1e generatie PE 20 Nodulair Gietijzer 10 Totaal 340 Tabel 6: Hoeveelheid vervangen lengtes materiaal. Samenhang en prioritering vervangen aansluit- en hoofdleidingen Zoals in het voorgaande is beschreven heeft Enexis een vervangingsprogramma voor het vervangen van aansluit- en hoofdleidingen. Deze programma s zijn volgens het door Enexis gevolgde en gecertificeerde RBAM proces. Dit proces staat beschreven in paragraaf Uit de risicoanalyses die betrekking hebben op aansluitleidingen en hoofdleidingen blijkt dat aansluitleidingen een groter risico veroorzaken dan hoofdleidingen. Primair in het vervangingsprogramma zijn dus de aansluitleidingen. Zoals gezegd heeft Enexis ook een vervangingsprogramma voor hoofdleidingen. 18 hoofdstuk 2 - kwaliteit

19 Verwachte levensduur hoofdleidingmaterialen gas Asbest cement 1e gen. PE 2e gen. PE 3 gen. PE hard PVC lijm hard PVC slagvast PVC modular gieteijzer grijs gietijzer staal LD (zonder KB) staal HD (met KB) Figuur 3: Verwachte levensduur hoofdleidingmaterialen In de hierop betrekking hebbende tactiek is de prioritering weergeven. In het kort komt erop neer dat aandacht geschonken wordt aan onbekleed stalen leidingen (vooral lage druk), asbest cement (problemen met maken van aansluiting), Grijs Gietijzer (kleine diameter), 1e generatie PE (spontane scheuren) en Wit PVC (lijmverbindingen). Door (externe) incidenten is de aandacht op de brosse materialen (Grijs Gietijzer, Wit PVC en AC) verscherpt. Enexis is voornemens om brosse materialen, vooral Grijs Gietijzer, te gaan vervangen als er in de nabijheid van deze leidingen grondroeringen plaatsvinden. De nadruk ligt dan uiteraard in de centra van de gemeentes. Gasdistributiestations De kwaliteit van de gasstations is goed. Wel zijn er regelinstallaties die onderdelen bevatten waarvoor geen passende onderdelen meer verkrijgbaar zijn. Deze worden successievelijk vervangen. Verder zijn de gasdistributiestations aangepast voor een inspectiemethode met een meetkoffer. Daarnaast is er een beleid om stations die niet voldoen aan de NEN 1059 aan te passen. Zie Tabel 7 voor een overzicht van de verschillende soorten en aantallen stations bij Enexis. Benaming stations Aantal Gasontvangstation (GOS) 235 Districtstation (DS) Overslagstation (OS) 156 Afleverstation (AS) Combinatie 167 Hoge druk Afleverstation (HAS) Overig 69 Totaal Tabel 7: Aantallen stations bij Enexis Wijziging van de toestand ten opzichte van voorgaande jaren De kwaliteit van de bedrijfsmiddelen wordt beïnvloed door veroudering. Deze veroudering verloopt deels autonoom en wordt tevens beïnvloed, bijvoorbeeld bij hoofdleidingen, door de omgevingscondities (grondsoort, vocht chemische verontreiniging, bovengrondse belasting e.d.) van de component. Voor de processen die de oorzaak zijn van veroudering geldt dat de karakteristieke tijdconstanten relatief lang zijn, dat wil zeggen in de orde van enkele tot tientallen jaren. Schattingen over de levensduur lopen voor de meeste assets uiteen van 30 tot 100 jaar, met uitschieters naar boven en naar beneden. Enexis is zich er echter niettemin terdege van bewust dat componenten op enig moment het einde van hun kwaliteits- en capaciteitsdocument GAS deel a 19

20 levensduur bereiken en heeft daarom de te verwachten ontwikkelingen in de installed base op de langere termijn en in samenhang daarmee de optimalisatie van investeringen in menskracht en materieel onderzocht in de zogenaamde Lange Termijn Optimalisatie studie (LTO), zie paragraaf Ter illustratie geeft Figuur 3 een beeld van de verwachte levensduur van hoofdleidingmaterialen. Individuele bedrijfsmiddelen kunnen sneller verouderen, bijvoorbeeld ten gevolge van specifieke omgevingsomstandigheden, fabricage- of montagefouten, etc. Dergelijke bedrijfsmiddelen worden echter tijdig gedetecteerd bij inspecties en onderhoud, waarna passende maatregelen worden genomen. 2.5 Risico s Deze paragraaf beoogt te beschrijven wat de meest relevante risico s zijn op het gebied van gasdistributie binnen Enexis. Om inzicht te krijgen in de relevante asset gerelateerde risico s gebruikt Enexis de Risk Based Asset Management methodiek. In hoofdstuk 4 wordt de door Enexis gebruikte Risk Based Asset Management methodiek uitgebreider beschreven. Vanaf 2004 houdt Enexis een asset risicoregister bij. Tot en met 2006 werd jaarlijks een risicoregister opgeleverd. Vanaf 2007 is dit een doorlopend en levend register geworden, waaruit continue op basis van relevantie en/of urgentie risico s worden geselecteerd voor verdere analyses en beleidsontwikkeling. Middels een snapshot van het risicoregister kan de actuele risicopositie worden bepaald. Potentiële gevolgen Risicomatrix Potentiële kans op incident met gevolgen Vrijwel onmogelijk onwaarschijnlijk Mogelijk Waarschijnlijk Geregeld Jaarlijks Dagelijks Maandelijks Permanent Categorie Kwaliteit van levering Veiligheid Wettelijkheid Economie Klanttevredenheid Duurzaamheid Nooit eerder van gehoord in industrie Wel eens van gehoord in industrie Meerdere malen binnen industrie Wel eens gebeurd binnen Enexis Meerdere malen gebeurd binnen Enexis Eén tot enkele malen per jaar binnen Enexis Eén tot enkele malen per maand binnen Enexis Eén tot enkele malen per dag binnen Enexis Eén tot enkele malen per dag binnen regio Enexis <0,0001/jr 0,0001/jr 0,001/jr 0,01/jr 0,1/jr 1jr 10/jr 100/jr 1000/jr Catastrofaal > vbm (HS deelnet 4 uur uitval) meerdere doden Verlies licentie; Strafzaak groter dan Schade tegen 10 M euro directielid met gevangenisstraf tot gevolg; boete NMa 10% omzet Internationale commotie, kv of GV klachten > 1000 km 2 V L M H ZH O O O O Ernstig tot vbm (HS station 4 uur uitval) Ongevallen met dodelijke afloop of zeer ernstig letsel Stille curator; Strafzaak tegen directielid (ongeacht veroordeling); Boete NMa <1% omzet Schade van 1M tot 10 M euro Nationale commotie, kv of GV klachten km 2 V V L M H ZH O O O Behoorlijk tot vbm (MS Verdeelstation 4 uur uitval) Ongevallen met letsel en verzuim Boete 6e categorie, dwangbevel rechter; Rechtszaak namens meer dan klanten Schade van 100k tot 1M euro Regionale commotie, kv of GV klachten km 2 V V V L M H ZH O O Matig tot vbm (MS-D streng 4 uur uitval) Ongevallen met letsel en verzuim Aanwijzing bevoegd gezag, geldboete 4e categorie; Rechtszaak namens meer dan 500 klanten Schade van 10k tot 100k euro Lokale commotie, kv of 1-10 GV klachten 1-10 km 2 V V V V L M H ZH O Klein tot vbm (Trafohuisje 4 uur uitval) Bijna ongevallen, ongevallen met gering letsel/ EHBO zonder verzuim Waarschuwing bevoegd gezag; onderzoek door bevoegd gezag; Rechtszaak namens meer dan 50 klanten Schade van tot euro Niet openbare commotie, 5-50 kv of 1 GV klachten 0,1-1 km 2 V V V V V L M H ZH Verwaarloosbaar 200 tot vbm (Huis >2 uur tot straat <4 uur uitval) Gevaren als gevolg van onveilige handelingen en/of situaties Geldboete 1e categorie; Rechtszaak door individuele klant Schade minder dan euro Interne commotie minder dan 5 kv klachten 0,01-0,1 km 2 V V V V V V L M H Figuur 4: Risico-toelaatbaarheids-matrix Enexis 20 hoofdstuk 2 - kwaliteit

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Deel I Voorwoord 3 1 Inleiding 7 2 Kwaliteitbeheersing TenneT 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Integraal risicomanagementsysteem

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2010-2016 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Nederlands transportnet 1 September 2009 Feda (Noorwegen) Eemshaven Bergum Weiwerd Diele Louwsmeer Vierverlaten Zeyerveen Meeden Oudehaske Ens Hessenweg

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014. november 2007

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014. november 2007 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2008-2014 november 2007 Inhoudsopgave Profiel van de organisatie... 2 1 Inleiding... 3 2 Kwaliteit... 4 2.1 Kwaliteitsindicatoren... 4 2.2 Streefwaarden

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer November 2007 Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer November 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 1 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Kwaliteitsbeheersing 6 2.1 Het TenneT managementsysteem 6 2.2 Organisatie van

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

De ondergrond bindt ons

De ondergrond bindt ons Verkennende studie naar de meerwaarde van onderlinge informatie-uitwisseling voor assetmanagement van netbeheerders BSc. Oktober 2012 Colofon Titel ; Verkennende studie naar de meerwaarde van onderlinge

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Doel en aanleiding Aanleiding voor dit besluit is de samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot de Elektriciteits- en gaswet (hierna: wet). Dit besluit

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie