KIWA TECHNOLOGY, HÉT KENNISBEDRIJF VOOR DE GASDISTRIBUTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIWA TECHNOLOGY, HÉT KENNISBEDRIJF VOOR DE GASDISTRIBUTIE"

Transcriptie

1 KIWA TECHNOLOGY, HÉT KENNISBEDRIJF VOOR DE GASDISTRIBUTIE

2 Veiligheid voorop! Kiwa Technology is al sinds vele jaren dé technology provider bij uitstek voor de regionale gasnetbeheerders in Nederland. Of het nu gaat om gasdistributievraagstukken op strategisch, tactisch of operationeel niveau, wij ondersteunen u hierbij graag door onze kennis en kunde in te brengen. Knowhow, die we hebben verzameld door vele jaren van studie en onderzoek, veelal uitgevoerd in opdracht van de netbeheerders of van hun koepelorganisatie. Graag informeren we u in deze brochure over ons pakket van diensten ten behoeve van de gasdistributiesector en de toegevoegde waarde daarvan. Kenniscentrum Gasnetbeheer: veiligheid voorop! Het programma Kenniscentrum Gasnetbeheer is gericht op kennisontwikkeling en kennisborging van de cruciale technische aspecten van het gasnetbeheer, en in het bijzonder van de gasveiligheid. Veiligheid Bij gasongevallen en ernstige incidenten onderzoekt Kiwa Technology de oorzaken ervan en zet deze om naar aanbevelingen voor de gasdistributiesector. De resultaten van de analyse worden tevens overlegd aan het Staatstoezicht op de Mijnen en in voorkomende gevallen ook aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Kiwa draagt de onderzoeksresultaten uit tijdens seminars en verwerkt deze vaak in flyers voor toolbox meetings. Continu vindt registratie van de ongevallen en incidenten plaats, waarbij de trends elk jaar worden gerapporteerd en omgezet in aanbevelingen voor de sector. De conditie van het net als belangrijke enabler voor een veilige gasdistributie De kwaliteit (integriteit) van het net bepaalt in sterke mate de veiligheid bij de gasdistributie. Een goed inzicht in de actuele status van het net is een waarborg voor de veiligheid van de gasdistributie op de lange termijn. Onderzoek naar het faalgedrag van materialen is dan ook cruciaal. Hiermee wordt inzicht verkregen in de faalmechanismen en in de corrigerende maatregelen, waaronder vroegtijdige ver- vanging van populaties. De restlevensduur van materialen wordt bij benadering vastgesteld en is een belangrijke input voor beslissingen over vervangingsinvesteringen. Het opstellen van risicomodellen en het verzamelen van risicokentallen is een belangrijk hulpmiddel bij het verhogen van de betrouwbaarheid van het Nederlandse gasdistributienet. Verduurzaming van de energievoorziening Netbeheerders richten zich niet meer uitsluitend op de distributie van Groningen gas. Ook de distributie van Groen Gas, ruw biogas en CO 2 behoren tot het domein van de netbeheerder. In het kader van het Kenniscentrum Gasnetbeheer verzamelt Kiwa kennis over de invloed van deze andersoortige gassen op de leidingmaterialen en over de beheersaspecten, zoals odorisatie, onderhoud en risico s bij lekkage. Kennisverspreiding Door het houden van themamiddagen en het uitbrengen van nieuwsbrieven draagt Kiwa Technology de kennis, die is opgedaan door studie en onderzoek, op een effectieve manier uit. Via de helpdesk kan Kiwa onmiddellijk inspringen op alle mogelijke gasdistributietechnische vragen. Met een afgeschermde website hebben de netbeheerders 24/7 toegang tot meer dan duizend rapporten en publicaties op het gebied van gasnetbeheer.

3 Materiaalonderzoek geeft inzicht in de technische staat van het net Het materiaalkundig laboratorium van Kiwa Technology is goed geoutilleerd en geniet internationaal een uitstekende reputatie. Onderzoek naar de kwaliteit van uitgenomen leidingmaterialen en verbindingen geeft inzicht in de kwaliteit van het huidige gasdistributienet. Door het lange duur gedrag van leidingmaterialen als PE, PVC en POM te onderzoeken, wordt de restkwaliteit zo goed mogelijk ingeschat, rekening houdend met de inwendige druk, puntbelastingen en bodemcondities. Met verouderingsproeven wordt de invloed van componenten uit biogas bepaald en hiermee ook de invloed hiervan op de restlevensduur. Naar aanleiding van componentklachten of storingen onderzoekt Kiwa de materiaalkwaliteit. Door inspectie van verbindingen zoals elektrolassen en warmtemofverbindingen, wordt de kwaliteit van het werk van de aannemer objectief beoordeeld. Kiwa onderzoekt componentklachten die de netbeheerders bij haar melden. Klachten over Gastec QA-producten worden direct onder de aandacht gebracht bij Kiwa Nederland. Brandweerfunctie bij gasongevallen en ernstige incidenten Bij ongevallen en ernstige incidenten met gas kan Kiwa Technology zeer snel schakelen. Het hele jaar door is er een 24/7 ongevallenwachtdienst beschikbaar. De ongevallenteams hebben uitgebreide kennis van zowel gasdistributiesystemen, als gasinstallaties. Bij falen aan de gasdistributiekant volgt een technische feitenanalyse volgens de Tripod-B systematiek. De rapportage is na vaststelling door Netbeheer Nederland ook voor het Staatstoezicht op de Mijnen beschikbaar. Jaarlijks maakt Kiwa rapportages met daarin overzichten met analyses en aanbevelingen van gasdistributie-ongevallen, gasinstallatieongevallen en ongevallen met elektriciteit achter de huishoudelijke kwh-meter.

4 Alles onder controle? Kennis van gasdistributie assets Normalisatie als uitgangspunt voor een veilig, doelmatig en kosteneffectief gasnetbeheer Vanuit haar diepgaande kennis van gasdistributiesystemen is Kiwa Technology uitstekend in staat om de netbeheerders te helpen bij het uitvoeren van technische due diligence onderzoeken. Daarnaast heeft Kiwa een ruime ervaring met de implementatie van de technische afspraken, die zijn vastgelegd in de NTA 8120 voor veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagement-systemen. Ook voor de invoering van PAS55 kwaliteitsborgingstrajecten kunnen de netbeheerders bij Kiwa terecht. In nationaal (NEN) en internationaal verband (CEN, ISO), behartigt Kiwa Technology vanuit haar specialistische kennis de belangen van de regionale gasnetbeheerders. De harmonisatie van de regelgeving op het gebied van de gasinfrastructuur en de gasmeting is onontkoombaar. De veiligheid, doelmatigheid en effectiviteit van de maatregelen, die als gevolg hiervan door de netbeheerders genomen moeten worden, staan bij deze activiteiten voorop. Om kostbare investeringen te vermijden, wordt getracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse praktijk en de huidige regelgeving overeind te houden, indien deze nog actueel en doelmatig is.

5 Nationaal meldpunt voor leveringsonderbrekingen en componentfalen Kiwa onderhoudt een centrale registratie van de door de netbeheerders gemelde storingen bij de gasdistributie en rapporteert deze jaarlijks met vermelding van de aard en oorzaak. De softwareapplicaties die gebruikt worden bij de storingsregistratie Gas en Elektriciteit, worden door Kiwa Technology beheerd en onderhouden. De Veiligheidsindicator is een belangrijke tool voor het bepalen van de veiligheid van gasdistributienetwerken en voor het registeren van de verbetering hierin. Kiwa berekent de Veiligheidsindicator op basis van de gemelde gasongevallen, incidenten en de geregistreerde verstoringen van de gasdistributie. Meten is weten en vormt de basis voor corrigerende maatregelen. Daarom registeert, analyseert en rapporteert Kiwa de opgetreden graafschades en de bij haar gemelde componentklachten. Controle van de kwaliteit en ruikbaarheid van aardgas en Groen Gas De kenmerkende en alarmerende geur van aardgas is één van de pijlers waarop de veiligheid van de gasdistributie rust. Namens de regionale netbeheerders controleert Kiwa Technology daarom steekproefsgewijs op de gasoverdrachtspunten het odorantgehalte en de ruikbaarheid van het distributiegas. Hierbij voert Kiwa ook audits uit met betrekking tot de diensten van de landelijke gasnetbeheerder Gasunie Transport Services. Op de overdrachtspunten wordt eveneens de (metrologische) kwaliteit van de gashoeveelheidsmeting en de volumecorrectie, de samenstelling en de calorische waarde van het geleverde gas en de verontreiniging van het geleverde gas gecontroleerd. In opdracht van Netbeheer Nederland of in opdracht van individuele gasnetbeheerders controleert Kiwa de kwaliteit en de ruikbaarheid van Groen Gas dat in het reguliere gasnet wordt ingevoed. Hierbij kan het om een incidentele Groen Gas kwaliteitsbepaling gaan of om continue monitoring van de Groen Gas kwaliteit gedurende een langere periode. Kiwa Technology beschikt over een eigen gasanalyselab en ook over een aantal meetwagens voor de bepaling van de gaskwaliteit in het veld.

6 Monitoring Onderzoek Monitoring van de methaanemissie bij de gasdistributie De gasdistributiesector draagt voor een betrekkelijk klein deel bij aan het broeikasgaseffect, door de emissie van aardgas via lekken. Kiwa rapporteert jaarlijks aan Netbeheer Nederland over de methaanemissie op basis van de samenstelling van het gasnet, en op basis van lekzoekgegevens. Netbeheer Nederland levert deze informatie vervolgens aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Coördinatie van de statistische controle van gasmeters voor klein- en grootverbruik Kiwa coördineert in opdracht van de Vereniging Meetbedrijven Nederland (waarbij tevens de meetbedrijven zijn aangesloten, die aan de reguliere netbeheerders zijn gelieerd) een systeem voor statistische controle van huishoudgasmeters, balgengasmeters, turbinegasmeters en rotorgasmeters voor (klein)zakelijk gebruik, alsmede van elektronische volumeherleidingsinstrumenten. Deze controles worden als basis gebruikt voor de kwaliteitsbepaling van de populatie en kunnen leiden tot het uitnemen van een populatie uit het meterbestand. Ten behoeve van de volumeherleiding bij grootverbruik registreert Kiwa op een aantal locaties verspreid over het land op continue basis de grondtemperaturen.

7 Training Beleidsondersteunend onderzoek, gericht op verduurzaming van de gasvoorziening (EDGaR) Gastechnische trainingen voor toerusting op maat EDGaR is een onderzoeksprogramma, gericht op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Binnen EDGaR vertegenwoordigt Kiwa Netbeheer Nederland en werkt zij samen met de netbeheerders Liander, Enexis en Stedin. Kiwa onderzoekt met andere EDGaR partners de invloed van duurzame gassen op de integriteit van de huidige distributiematerialen en verbindingen. Ook de rol die aan (fossiel en duurzaam) gas zal worden toebedeeld binnen de toekomstige energievoorziening, wordt binnen het EDGaR-programma onderzocht. In het bijzonder gaat het om het (flexibele) asset management van de toekomst, verbeterde meetmethoden ter vaststelling van de gaskwaliteit, de rol van decentrale gasopslag en de invloed van duurzame gassen op het functioneren van de huidige gastoestellen. Met een speciaal model wordt de integratie van lokale en regionale (duurzame) energiesystemen geoptimaliseerd. Sinds jaar en dag wordt het middelbare en hogere kader van de gasdistributiesector door Kiwa Training geschoold. Meest bekende opleidingen hierbij zijn de Middelbare en Hogere Gastechniek. Deze cursussen zijn modulair van opbouw en worden gegeven door docenten uit de praktijk. Verder worden praktijkgerichte opleidingen zoals gasstationstechniek en kathodische bescherming aangeboden. Ook voor trainingen op maat kunnen de netbeheerders bij Kiwa Training terecht.

8 Partner for progress Kiwa Technology is een internationale dienstverlener en kennispartner in de energie en waterketen. Onze uitgebreide kennis en ervaring hebben wij in meer dan 85 jaar opgebouwd vanuit de gasindustrie. Onze expertise ontwikkelt zich steeds verder en wordt ondertussen ingezet in de gehele energie- en watersector. Kiwa Technology ondersteunt haar klanten met onderzoek, advisering, engineering, training, productontwikkeling en het bouwen van componenten, apparaten en systemen. Hierbij dragen wij bij aan een veilige, betrouwbare en duurzame energie- en watervoorziening. Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact op met: Kiwa Technology Wilmersdorf 50 Postbus AC Apeldoorn Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

Gas Quality and Quantity Measurements

Gas Quality and Quantity Measurements Kiwa Gas Technology Gas Quality and Quantity Measurements Gas - in alle voorkomende hoedanigheden en kwaliteiten - vertegenwoordigt een hoge waarde, niet alleen als commercieel product, maar ook als relatief

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2012-2021

kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2012-2021 kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2012-2021 Deel A Voorwoord Enexis is zich bewust van de grote maatschappelijke rol van een netbeheerder en heeft haar maatschappelijke taak tot een van de pijlers

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016 Deel A Voorwoord Enexis een jaar onderweg De maatschappij wordt zich steeds sterker bewust van haar afhankelijkheid van energie en de consequenties van

Nadere informatie

Hét kennisbedrijf in de wereld van gas

Hét kennisbedrijf in de wereld van gas Kiwa Gas Technology Hét kennisbedrijf in de wereld van gas Wij creëren meerwaarde voor u met onze kennis op het gebied van gaskwaliteit, -distributie, -applicaties en veiligheid Kiwa Gas Technology denkt

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Cogas Infra en Beheer B.V. Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 (openbaar) Pagina 1 van 60 Dit is de openbare versie van het KCD 2013 van Cogas Infra en Beheer

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT Gas 2014 2023 DEEL B: Aftakleiding A-526 / A-573 Bergen op Zoom

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT Gas 2014 2023 DEEL B: Aftakleiding A-526 / A-573 Bergen op Zoom KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT Gas 2014 2023 DEEL B: Aftakleiding A-526 / A-573 Bergen op Zoom Voorwoord Enexis heeft als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten een belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter

Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter VGI / 610 / Rpk 16 mei 2014 Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter Jaaroverzicht 2013 VGI / 610 / Rpk 16 mei 2014 Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter Jaaroverzicht

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

In verbinding met de samenleving

In verbinding met de samenleving Netbeheer Nederland In verbinding met de samenleving De levering van energie is van levensbelang voor onze samenleving. Bijna 17 miljoen Nederlanders zijn verbonden met het gas- en elektriciteitsnet. Om

Nadere informatie

Gasinstallatieongevallen

Gasinstallatieongevallen VGI / 554 / Rpk 5 april 2013 Gasinstallatieongevallen 2012 Overzicht VGI / 554 / Rpk 5 april 2013 Gasinstallatieongevallen 2012 Overzicht 2013 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2014-2020 2 december 2013 Definitief N1302741 Openbaar II Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en capaciteitsdocument

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

De ondergrond bindt ons

De ondergrond bindt ons Verkennende studie naar de meerwaarde van onderlinge informatie-uitwisseling voor assetmanagement van netbeheerders BSc. Oktober 2012 Colofon Titel ; Verkennende studie naar de meerwaarde van onderlinge

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Gas 2008-2014. Deel B2

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Gas 2008-2014. Deel B2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Gas 2008-2014 Deel B2 Aftakleiding A-526/A-573 Bergen op Zoom Vastgesteld d.d. 23 oktober 2007 Postbus 856 5201 AW s-hertogenbosch Telefoon 0900-1870 (bereikbaar van

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1 Amersfoort, april 2013; versie 1.1 COMMUNIQUÉ Inleiding Vanuit de markt rijst steeds vaker de vraag hoe ICT binnen bedrijfsomgevingen veilig en betrouwbaar gegarandeerd kan blijven. Binnenkort zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri 2 Smart Grids 6 Elektrisch tanken 7 Bio2Net 8 Zonnepanelenpark 9 In de praktijk Netbeheerders bereiden zich voor op ingrijpende veranderingen Sturen van

Nadere informatie

Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland

Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie netbeheerders 3 Fors geïnvesteerd in kwaliteitsborging 4 Meer dan genoeg regelgeving en regulering 4

Nadere informatie