Optimizer+ Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimizer+ Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen"

Transcriptie

1 Optimizer+ Optimizer+ is hét revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van onderhoudsconcepten. Met Optimizer+ onderbouwt u concrete doelstellingen op het gebied van bedrijfszekerheid, beschikbaarheid, veiligheid en onderhoudskosten. In deze brochure leest u hoe. Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen Uw onderneming verwacht een bepaalde performance van uw installatie. In dat kader streeft u doelstellingen na die in lijn liggen met het verlagen van de kosten, het maximaliseren van de productie, het garanderen van een minimaal veiligheidsniveau etc. Doelstellingen zijn niet generiek. Zo veel organisaties, zoveel doelstellingen. Figuur 1 geeft de relatie tussen bedrijfsdoelstellingen weer. Binnen vastgestelde randvoorwaarden, zoals het ontwerp van uw installatie, de omgevingsfactoren en wet- en regelgeving, is het onderhoudsconcept de enige variabele die u verandert. Het model geeft aan dat het aanpassen van een van de doelstellingen niet mogelijk is zonder invloed te hebben op de overige doelstellingen. Figuur 1: Relatie onderhoudsconcept en doelstellingen Baas & Roost Maintenance pagina 1 van 13

2 Optimizer+ is in staat de complexe relaties tussen onderhoud en bedrijfsdoelstellingen in kaart te brengen. De resultaten van deze relatie worden inzichtelijk voor zowel de technische dienst als het management. U kunt te nemen besluiten concreet onderbouwen en het onderhoud binnen uw organisatie blijvend sturen. Wat kunt u met Optimizer+ en wat niet? Optimizer+ biedt u de volgende basisfunctionaliteit: Eenmalig vastleggen van de gegevens in een bibliotheek. Hierdoor kunnen generieke onderhouds- en installatiegegevens herhaaldelijk gebruikt worden; Modelleren van de installatie, specifiek maken van het faalgedrag en de onderhoudsacties; Opstellen van risicoanalyses en onderhoudsconcepten; Doorrekenen en simuleren van verschillende scenario s; Optimaliseren van onderhoudsconcepten; Genereren van managementrapportages; Import- en exportmogelijkheden van en naar gangbare onderhoudsbeheers- en managementsystemen. Optimizer+ is geen onderhoudsbeheerssysteem. Zaken als de dagelijkse registratie van storingen en het afhandelen van werkorders zijn derhalve niet mogelijk. Wij zijn van mening dat er reeds voldoende adequate onderhoudsbeheerssystemen op de markt zijn. Opbouw Optimizer Optimizer+ bestaat uit drie modules: 1. In de Bibliotheek legt u eenmalig faalgedrag en bijbehorende onderhoudsacties van onderdelen vast. Door hergebruik van deze onderdelen behaalt u aanzienlijke efficiencywinst; 2. In de module Systemen modelleert u de installatie waarbij u telkens gebruik maakt van de onderdelen uit de bibliotheek. De gegevens uit de bibliotheek maakt u specifiek voor uw installatie. U houdt rekening met productieverlies en u definieert beurten; 3. Middels Simulatiemodellen wordt u in staat gesteld het bestaande onderhoudsconcept door te rekenen, te optimaliseren en een bijgesteld concept te genereren, welk geëxporteerd kan worden naar het onderhoudsbeheerssysteem. Baas & Roost Maintenance pagina 2 van 13

3 1. Bibliotheek U legt onderdelen, tezamen met faalgedrag en onderhoudsacties, eenmalig en op generieke wijze vast in de bibliotheek. De onderdelen kunt u bij het modelleren van uw installatie onbeperkt hergebruiken. Dit levert een aanzienlijke efficiencywinst op. In figuur 2 vindt u een overzicht van de gegevens in de bibliotheek. Faalvorm Component Faaloorzaak Faalconditie Standtijd Onderhoudsactie Type MTTR Frequentie* Kosten* Figuur 2: Overzicht onderdelen bibliotheek (* buiten beeld) Faalgedrag In figuur 3 is een schermvoorbeeld opgenomen met daarin de eigenschappen van het faalgedrag. Naast faaloorzaak en conditie legt u het type (tijdsafhankelijk of gebruiksafhankelijk) en de faalvorm vast (bijvoorbeeld geen of verminderde opbrengst). Daarnaast voegt u statistische gegevens toe, zoals de MTTF, het type distributie (verouderingsverschijnsel, willekeurig falen, etc) en de onzekerheid (deviatie). Bij functieverlies kan de faalvorm procentueel worden gekwantificeerd. Baas & Roost Maintenance pagina 3 van 13

4 Figuur 3: Faalgedrag Figuur 4: Onderhoudsacties Onderhoudsacties Figuur 4 geeft een schermvoorbeeld van de gegevens die u vastlegt bij de onderhoudsactie die wordt uitgevoerd ten einde het falen te voorkomen of de storing te herstellen. Op hoofdlijnen legt u onderstaande aspecten vast: De onderhoudsstrategie: Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO), een vervolgactie op TAO, Gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO) en Storingsafhankelijk onderhoud (SAO). Het effect van de onderhoudsactie: gaat de installatie down of niet? De gemiddelde tijdsduur van de onderhoudsactie en de onzekerheid in deze gegevens. De kosten van de onderhoudsactie. Kostensoorten zijn naar eigen wens in te richten. Afhankelijk van de onderhoudsstrategie en de behoefte kunt u faalgegevens en bijbehorende onderhoudsacties tot in detail beschrijven. Baas & Roost Maintenance pagina 4 van 13

5 2. Systemen In de module systemen modelleert u uw installatie. Alle relevante objecten worden uit de bibliotheek gekopieerd en in een hiërarchische structuur vastgelegd. Vervolgens maakt u de faal- en de onderhoudsgegevens specifiek zodat het model optimaal op de werkelijke situatie aansluit. Daarnaast voegt u aan het model aanvullende gegevens toe zoals: productiedervingskosten, redundantie, leeftijd van onderdelen, standtijden, enzovoorts. Onderstaand is een schermvoorbeeld van het systeem gegeven, inclusief faalgedrag en onderhoudsacties. Figuur 5: Module Systemen Beurten Vanuit efficiency oogpunt komt het in de praktijk regelmatig voor dat meerdere onderhoudsacties tegelijkertijd worden uitgevoerd. Met Optimizer+ kunt u deze acties clusteren tot een beurt. In onderstaand schermvoorbeeld ziet u hoe. Beschikbare onderhoudsacties worden automatisch gedestilleerd uit het model. Daaropvolgend kunt u naar eigen inzicht een selectie maken van de acties die onder de beurt moeten vallen. Vervolgens voegt u de verschillende kosten, behorende bij de beurt toe. Baas & Roost Maintenance pagina 5 van 13

6 Figuur 6: Het modelleren van een beurt Risicoanalyse Optimizer+ ondersteunt het gehele proces voor het uitvoeren van de risicoanalyse. De risicoanalyse dient als basis voor een optimaal en beheersbaar onderhoudsconcept. Ten einde de risico s binnen uw onderneming in kaart te kunnen brengen, start u met het vastleggen van de bedrijfsdoelstellingen, inclusief een maat voor het effect van falen van de installatie op deze doelstellingen. Onderstaand treft u een schermvoorbeeld aan waarin een aantal bedrijfsdoelstellingen is vastgelegd: Figuur 7: Effect op de bedrijfsdoelstellingen Baas & Roost Maintenance pagina 6 van 13

7 Vervolgens legt u de kans op falen vast. Deze kans wordt afgeleid van de te verwachten levensduur. De levensduur wordt, net als het effect op de bedrijfsdoelstellingen, gewogen. Het product van effect en kans is het risico van falen. Als gebruiker van het systeem geeft u per bedrijfsdoelstelling zelf aan waar de grens ligt tussen acceptabele en onacceptabele risico s. Onderhoud dient primair afgestemd te zijn op het voorkomen van onacceptabele situaties. Figuur 8: Faalvormen en effecten op bedrijfsdoelstellingen. Nadat u op het niveau van bedrijfsdoelstellingen de risico s van falen in beeld heeft gebracht, maakt u inzichtelijk bij welke onderdelen kritieke faaloorzaken optreden die onacceptabele risico s introduceren. In bovenstaand schermvoorbeeld ziet u hoe u deze relatie vastlegt. Optimizer+ genereert vervolgens automatisch een overzicht van de faaloorzaken die leiden tot onacceptabele risico s. Componenten die onacceptabel falen veroorzaken zijn kritiek en worden bij voorkeur preventief onderhouden. Voor niet kritieke componenten volstaan correctieve onderhoudsacties. De resultaten van de risicoanalyse kunt u eenvoudig uitvoeren naar overzichtelijke rapportages. Op basis van de risicoanalyse past u uw onderhoudsconcept aan in de module Systemen. In het volgende hoofdstuk Simulatiemodellen rekenen we dit onderhoudsconcept door en laten we zien hoe het bestaande concept geoptimaliseerd wordt. Baas & Roost Maintenance pagina 7 van 13

8 3. Simulatiemodellen Nadat het bestaande onderhoudsconcept in beeld is gebracht rekent u het door. Middels toepassing van de Monte Carlo simulatiemethodiek wordt inzicht verschaft in tal van kwantitatieve gegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld een uitspraak doen over de totale onderhoudskosten in de komende periode, de ontwikkeling van de downtime en een top 10 van meest kostbare onderhoudsacties. Eenvoudig genereert u overzichtelijke rapportages van deze doorsneden. In het onderstaande overzicht ziet u enkele resultaten van een doorgerekend onderhoudsconcept. Inzichtelijk zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten, het aantal onderhoudsacties en de duur van deze onderhoudsacties, allen uitgesplitst naar Beurt, GAO, SAO, TAO en TAO-onderhoud. Figuur 9: Overzicht van de resultaten van een scenario In het onderstaande overzicht zijn dezelfde gegevens opgenomen, maar nu als ontwikkeling in de komende periode van 10 jaar. Door inzicht te verschaffen in de te verwachten onderhoudskosten, kan eenvoudig een meerjaren onderhoudsbegroting worden opgesteld. Baas & Roost Maintenance pagina 8 van 13

9 Figuur 10: De te verwachten onderhoudskosten voor de komende tien jaar In het onderstaande overzicht is over dezelfde simulatieperiode het verloop van de te verwachten downtime weergegeven. Figuur 11: Te verwachten downtime voor de komende tien jaar Baas & Roost Maintenance pagina 9 van 13

10 Onderstaand voorbeeld van een top 10 overzicht geeft de onderhoudsacties weer die de meeste onderhoudskosten veroorzaken. Een dergelijk overzicht geeft in één oogopslag weer bij welke onderhoudsacties significante besparingen kunnen worden bereikt. Figuur 11: Top 10 van onderhoudsacties met de hoogste onderhoudskosten Optimalisatie De resultaten van het doorgerekende onderhoudsconcept geven u een goed beeld van de actuele situatie en van de onderhoudsacties waar mogelijk winst kan worden behaald in relatie tot uw bedrijfsdoelstellingen. Op basis van deze resultaten maakt u een keuze om bepaalde onderhoudsacties te optimaliseren. Zo kan bijvoorbeeld door het variëren van het inspectie-interval een optimum in kosten, onderhoudsduur of aantal onderhoudsacties worden weergegeven. Onderstaand schermvoorbeeld geeft inzicht in deze optimalisatie. Baas & Roost Maintenance pagina 10 van 13

11 Figuur 12: Resultaten van optimalisatie van een onderhoudsfrequentie Niet alleen optimalisatie van bestaande acties kunnen worden doorgerekend maar ook aanpassingen in het ontwerp van een installatie maakt u snel inzichtelijk. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de effecten van een redundant onderdeel op de beschikbaarheid en de totale kosten inzichtelijk te maken, en dat binnen vijf minuten! Afhankelijk van uw doelstelling maakt u een keuze voor het aanpassen van het onderhoud of de installatie. Uit bovenstaand overzicht wordt meteen inzichtelijk welke aanpassing welk gevolg heeft. In bovenstaand voorbeeld levert optimalisatie van kosten een geheel andere inspectiefrequentie op dan optimalisatie naar aantal onderhoudsacties. Baas & Roost Maintenance pagina 11 van 13

12 Op basis van de resultaten van de optimalisatie maakt u een keuze voor het doorvoeren van wijzigingen in het bestaande onderhoudsconcept. Belangrijke meerwaarde van Optimizer+ is dat wijzigingen niet direct worden doorgevoerd in het bestaande onderhoudsconcept. U wijzigt namelijk een kopie van het bestaande concept zodat het bestaande concept behouden blijft. Verschillen in beide concepten worden eenvoudig zichtbaar gemaakt door zowel de gegevens van het actuele concept als het geoptimaliseerde concept naast elkaar te presenteren. In de onderstaande figuur zijn de resultaten met elkaar vergeleken. Figuur 13: Resultaten van de vergelijking tussen twee onderhoudsconcepten Presentatie van de uitkomsten Naast de grote diversiteit aan standaardoverzichten kunt u de Optimizer+ ook gebruiken voor allerlei detailanalyses. Aangezien het niet haalbaar is de wensen van alle gebruikers in een standaardoplossing aan te bieden, stellen wij alle uitkomsten van Optimizer+ in een standaard databaseformaat beschikbaar voor bewerking in een ander pakket. Met deze gegevens kunt u in uw eigen Query-tool (MS Access, Crystal Reports, etc.) elk gewenst overzicht produceren. Koppeling onderhoudsbeheerssysteem Op basis van de resultaten van de optimalisatie maakt u een onderbouwde keuze voor het aanpassen van het onderhoudsconcept. U kunt vervolgens wijzigingen in het actuele concept doorvoeren en exporteren naar uw onderhoudsbeheerssysteem. Baas & Roost Maintenance pagina 12 van 13

13 Wij leveren diverse koppelingen met de gangbare systemen. Meer informatie hieromtrent is op verzoek leverbaar. Tenslotte In deze brochure heeft u kennis gemaakt met de uitgebreide mogelijkheden van Optimizer+. Naast deze brochure hebben wij diverse praktijkvoorbeelden uitgewerkt in de vorm van case beschrijvingen. Deze beschrijvingen zijn op verzoek leverbaar. Met de Optimizer+ heeft u een gebruiksvriendelijke tool in handen waarmee u eenvoudig onderhoudsconcepten opstelt, beheerst en optimaliseert. Resultaten worden met een druk op de knop gepresenteerd en uitgevoerd naar diverse externe systemen. Uniek is de relatie die wordt gelegd tussen het falen van de installatie en de onderlinge bedrijfsdoelstellingen van uw organisatie. Meer info: Baas & Roost Maintenance t.a.v. Paul Hendrix Manager Marketing & Sales Optimizer+ De Bouw SZ Houten T F E I Baas & Roost Maintenance pagina 13 van 13

De missing link tussen theorie en praktijk. Eindelijk een tool die het proces van a tot z ondersteunt. En dan ook nog eens òns proces.

De missing link tussen theorie en praktijk. Eindelijk een tool die het proces van a tot z ondersteunt. En dan ook nog eens òns proces. Met behulp van Optimizer+ is de implementatie van ons CMMS aanzienlijk versneld. Optimizer+ heeft structuur gebracht in de manier waarop wij ons preventief onderhoud vaststellen. Een onmisbare tool voor

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

QWIQVIEW HEALTHCARE PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE

QWIQVIEW HEALTHCARE PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE SOFTWARE QWIQVIEW Als zorginstelling moet u er aan geloven. U bent gebonden aan het opleveren van kostprijzen. U bent echter wel vrij om te bepalen hoe u omgaat met deze verplichting. Doet u het erbij

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0 Delflandse Enterprise Architectuur Versie 1.0 Opstellers: Steven Ham Aster Hupkes Jan Middelburg Marlies van Steenbergen (Sogeti) Renzo Wouters (Sogeti) Status: Concept Datum: 3 september 2010 Kopie: Managementsamenvatting

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners Unit 4 Multivers Extended Unit 4 Multivers De financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners 2 U NIT 4 MULTIVERS E XTENDED 3 I NHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 Unit 4 Multivers

Nadere informatie

Ultimo Infra Asset Management

Ultimo Infra Asset Management Ultimo Infra Asset Management Ultimo Infra Asset Management Ultimo Infra Asset Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Asset Management Systeem (AMS). Zet Ultimo in voor ondersteuning van verschillende

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Beheer van ERP-software

Beheer van ERP-software 3 Beheer van ERP-software Drs. ing. W.H.P. van Boven en mw. drs. E.H.H.M. Sebregts-Van Roosmalen Bij ERP-systemen gaat vaak de meeste aandacht uit naar het implementatietraject. Tijdens de implementatie

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Verfijning en herijking kostenbatenanalyse

Verfijning en herijking kostenbatenanalyse Verfijning en herijking kostenbatenanalyse voor investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen in het stelsel van basisregistraties Grip op centrale en decentrale investeringen en kosten maximaliseert

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT. FidesWonen

INVESTERINGSSTATUUT. FidesWonen INVESTERINGSSTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 20 november 2012 Inhoud Inhoud 2 1. Doelstelling 4 2. Bedrijfsvisie, visie en beleid 5 Bedrijfsvisie 5 Visie op investeringen 5 Beleid ten aanzien

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

UITZICHT OP INZICHT Prognotice, software voor meerjaren onderhoudsplanning, inspectie/conditiemeting en onderhoudsbudgetten

UITZICHT OP INZICHT Prognotice, software voor meerjaren onderhoudsplanning, inspectie/conditiemeting en onderhoudsbudgetten UITZICHT OP INZICHT Prognotice, software voor meerjaren onderhoudsplanning, inspectie/conditiemeting en onderhoudsbudgetten Prognotice, software voor meerjarenonderhoudsplanning, inspectie/conditiemeting

Nadere informatie

MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR. M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek)

MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR. M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek) MET RENDEMENT ACHTER HET STUUR M.J. Ploos van Amstel, Centraal Boekhuis J. van Staalduinen, TNO (business unit Mobiliteit en Logistiek) In een eerder gezamenlijk paper van Centraal Boekhuis (CB) en TNO

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Over het bepalen en bewaken van de kwaliteit van gebouwen SBR 1998 rapportage is niet meer leverbaar Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven BTO 2013.035 Mei 2013 Software voor beslissingsondersteuning bij ledingsaneringen Evaluatie

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Deel I Voorwoord 3 1 Inleiding 7 2 Kwaliteitbeheersing TenneT 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Integraal risicomanagementsysteem

Nadere informatie

Doelen, Resultaten en Return on Investment

Doelen, Resultaten en Return on Investment Doelen, Resultaten en Return on Investment Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3 8071 RR Nunspeet +31 341 42 37 37 www.ultimo.com VOORWOORD Dit document is bedoeld om weer te geven welke concrete voordelen

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie