Opleidingsprogramma 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsprogramma 2010"

Transcriptie

1 Opleidingsprogramma 2010

2 2 Opleidingsprogramma 2010 Inleiding Het opleidingsprogramma, what s in a name? Wat is het opleidingsprogramma? Het K.B. betreffende de kwaliteitsstandaarden en omkaderingsnormen voor politiescholen (d.d. 06/04/2008) voert tal van nieuwigheden in en formaliseert bestaande praktijken, zo ook wat betreft het aanbod van opleidingen dewelke politiescholen aanbieden. Het genoemde KB bepaalt met name dat elke politieschool in de loop van het laatste trimester van het jaar een jaarlijks opleidingsplan voor het volgende jaar opstelt. Nog volgens het KB stelt de politieschool haar jaarlijks opleidingsplan op in samenspraak met de directie van de opleiding, op basis van het federaal opleidingsplan, van de opleidingsplannen van de politiediensten, van de individuele opleidingsplannen van het personeel, en van het beheerscontract van de politieschool. Het behoort tot de taken van de opleidingsraad dit opleidingsplan op te stellen en te evalueren. De directie van de politieschool is dan weer belast met het goedkeuren van en het toezien op de uitvoering van het jaarlijks opleidingsplan. Via deze inleidende tekst willen we dit samenspel van actoren en belanghebbenden, en van opleidingsbehoeften en opleidingsaanbod verduidelijken, zodat eenieder een duidelijker zicht krijgt op de totstandkoming van het voorliggende opleidingsprogramma 2010 van de. Wat is het doel en hoe kadert dit in het algemeen beleid van de OPAC? Opleiding wordt in niet-politionele sectoren reeds langer als de motor van de organisatie en organisatieontwikkeling beschouwd. De theorie van de lerende organisatie ligt hieraan ten grondslag en stelt dat organisaties zich pas ten volle ontwikkelen wanneer de personeelsleden hun competenties continu kunnen verbeteren (cf. levenslang leren) en dit gekaderd wordt binnen een degelijk uitgewerkt systeem van kennis- en competentiemanagement op organisatieniveau. Ook binnen de geïntegreerde politie vindt deze filosofie meer een meer ingang. Het in 2009 opgestarte project De politie, een lerende organisatie, waarin kwaliteitsvol politieonderwijs en kennis- en competentiemanagement centraal staan, is hiervan een goede illustratie. Ook de OPAC is deze evolutie bijzonder genegen en zal hieraan actief trachten bij te dragen. De OPAC beschouwt het immers als haar missie aan de politiekorpsen kwaliteitsvol politieonderwijs te verstrekken, zodat het politiepersoneel de nodige competenties kan ontwikkelen om, vandaag en in de toekomst, excellent te functioneren.

3 3 Opleidingsprogramma 2010 Door middel van vorming en opleiding wensen we bij te dragen tot een politiecultuur die de waarden van onze democratische samenleving en van de rechtstaat eerbiedigt en die in het bijzonder aandacht heeft voor de dienstverlening naar de burgers toe (d.i. gemeenschapsgerichte politiezorg, onderdeel van de excellente politiezorg). Daarenboven wil de OPAC borg staan voor een opleiding die maximaal extern georiënteerd is en gericht is op een volledige integratie van de politiebeambten in de samenleving. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat opleiding en vorming maximaal zijn afgestemd op de noden van de politiemensen op het terrein. De OPAC wil daarom opleidingsprogramma's aanbieden in functie van hun behoeften. Deze programma's omvatten de basisopleidingen voor diverse categorieën van het personeel van het operationeel kader, de gespecialiseerde- en de functionele opleidingen en de voortgezette opleidingen, waaronder de snelle navorming. De basisopleidingen komen in dit opleidingsprogramma slechts beknopt aan bod. Ter info worden de verschillende startende promoties voor 2010 vermeld. Belangrijker echter is het breed scala aan functionele en voortgezette opleidingen. De OPAC gaat er prat op over een uitgebreid aanbod bijscholingen te beschikken. Dit werd doorheen de jaren opgebouwd en wordt jaarlijks bijgestuurd en aangevuld met nieuwe opleidingen. Via deze diversiteit aan opleidingen en de kwalitatieve opvolging ervan hopen we bij te dragen tot een professionalisering van het politiepersoneel en bij te dragen tot de politie als lerende organisatie. De totstandkoming van het opleidingsprogramma Het voorliggende opleidingsprogramma is de resultante van een ruim scala invloeden en actoren. Vooreerst is er het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en de prioritair aan te pakken veiligheidsfenomenen hierin opgenomen. Een essentieel element in de bestrijding van dergelijke fenomenen is te kunnen beschikken over politiepersoneel met een gedegen kennis en expertise betreffende het fenomeen. Het spreekt dan ook voor zich dat deze veiligheidsfenomenen terug te vinden moeten zijn in het opleidingsaanbod. Dat deze afstemming wordt nagestreefd blijkt reeds uit het feit dat de federale directie van de opleiding (DGS/DSE) een geïntegreerde opleidingsplan heeft uitgewerkt, waarin de globale strategie en processen van de opleiding worden weergegeven. Vooral belangrijk voor de erkende politiescholen is het jaarlijks opleidingsplan, tevens van de DSE, dat hieruit voortvloeit. Het jaarlijks opleidingsplan bevat namelijk het aanbod van prioritaire opleidingen voor de geïntegreerde politie voor het komende jaar. Via dit plan worden de opleidingsprioriteiten vastgelegd en verspreid naar alle politiediensten. De OPAC tracht bij de samenstelling van haar programma maximaal rekening te houden met deze prioriteiten. Bij gebrek aan het opleidingsplan 2010 werd voorlopig enkel rekening gehouden met het plan van 2009.

4 4 Opleidingsprogramma 2010 Deze afstemming blijkt tevens uit de nieuwe structuur van dit opleidingsprogramma. Net zoals het opleidingsplan van DSE wordt er voortaan geopteerd voor een thematische indeling van de opleidingen, en dus niet meer zozeer per type opleiding. De nieuwe structuur bestaat uit: de transversale thematieken excellente politiezorg (EPZ), referentiekader van de geïntegreerde politie, en politieambt - geweldbeheersing (GB) en sport; de verticale thematieken in verband met de operationele diensten, in het bijzonder de gerechtelijke politie, het beheer van de operationele politionele informatie, de verkeerspolitie en de bestuurlijke politie; de andere soorten opleidingen, met inbegrip van de opleidingen steun aan het beheer (waaronder o.a. de gecertificeerde opleidingen vallen). de opleidingen aan derden, waaronder niet-politionele opleidingen e.d. vallen. Vermits het jaarlijks opleidingsplan een referentiekader vormt en de tendensen weergeeft, dient de OPAC deze verder te vertalen naar de regionale behoeften, zoals ook de Zonale Veiligheidsplannen dit doen voor het NVP. In het afsprakencharter tussen de OPAC en de Oost-Vlaamse politiezones wordt dit zelfs geformaliseerd, met name dat er een goede afstemming dient te gebeuren tussen het opleidingsaanbod en de opleidingsbehoeften van de politiezones. Hiervoor worden twee instrumenten onderscheiden, zijnde het uitvoeren van een behoeftenbevraging bij alle politiezones enerzijds en het aanbod van de snelle navorming anderzijds. In de behoeftenbevraging geven de opleidingsverantwoordelijken aan hoeveel personeelsleden zij volgend jaar voor de verschillende opleidingen wensen in te schrijven. Op basis van deze telling en met bepaalde beleidskeuzes en prioritaire opleidingen in het achterhoofd, maakt de directie van de OPAC een voorstel tot opleidingsprogramma over aan de opleidingsraad. Bij de uiteindelijke finalisering van het programma wordt er tenslotte ook rekening gehouden met eventuele input vanuit andere fora waarin de OPAC vertegenwoordigd is, zoals de Begeleidingsgroep van de OPAC, het Provinciaal Veiligheidsoverleg, enz. Slot Het opleidingsprogramma van de politieschool behoort de emanatie te zijn van een na te streven evenwicht op twee dimensies. In de eerste plaats is er de afstemming tussen het opleidingsaanbod van de politieschool en de opleidingsbehoeften van de politiezones. De opleidingen en vormingen opgenomen in het jaarprogramma dienen maximaal gericht te zijn op behoeftes van de politiekorpsen, zodat hun personeel de competenties kunnen worden bijgebracht om het politieambt op een zo goed mogelijke wijze uit te oefenen. Dit trachten we te realiseren door alle Oost-Vlaamse politiezones te bevragen naar hun opleidingsbehoeften voor 2010, op basis van een uitgebreide vragenlijst (i.e. behoeftenbevraging).

5 5 Opleidingsprogramma 2010 Korpsen kunnen hierbij tevens voorstellen formuleren voor nieuwe opleidingen. Volgens prioriteitsstelling en beleidskeuzes worden hieruit enkele voorstellen geselecteerd en opgenomen in het programma. Ten andere, bij de uitwerking van deze nieuwe opleidingen zullen de betrokken korpsen worden bevraagd omtrent hun diepere motivering en specifieke behoeftes, zodat de opleiding maximaal voldoet aan de verwachtingen. In de tweede plaats is er de noodzakelijke afstemming tussen het opleidingsaanbod van de school en de federaal bepaalde opleidingsprioriteiten. Zowel de Oost-Vlaamse politiekorpsen als de OPAC behoren immers tot eenzelfde geheel, de geïntegreerde politie. Het is dan ook logisch dat we met zijn allen de (strategische) doelstellingen en prioriteiten, zoals o.a. bepaald in het Nationaal Veiligheidsplan, trachten te realiseren. De OPAC tracht daarom haar opleidingsaanbod maximaal af te toetsen aan het geïntegreerd en het jaarlijks opleidingsplan van de federale directie van de opleiding (DGS/DSE). De prioritaire opleidingen vastgelegd in de federale opleidingsplannen dienen op enigerlei wijze aan bod te komen in het opleidingsprogramma van de OPAC. Om deze afstemming extra te benadrukken, werd voor dit programmaboekje de structuur van het jaarlijks opleidingsplan overgenomen. Er wordt voortaan een thematische verdeling aangehouden, waarin de verschillende opleidingen worden ondergebracht. Het thema internationaal werd in dit aanbod wel vervangen door opleidingen aan derden. Tenslotte dient er op gewezen dat de twee voorgaande dimensies doorkruist worden door aspecten van kostenefficiëntie en effectiviteit. Een zinvolle besteding van de ter beschikking gestelde publieke middelen is voor de OPAC steeds een belangrijk streven. Dit beïnvloedt daarom mee de keuze om bepaalde (nieuwe) opleidingen al dan niet in te richten, in hoeveel sessies, enz. Ter afronding geven we nog mee dat dit opleidingsprogramma 2010 geen afwerkt product is. Het geeft de belangrijkste tendensen en krijtlijnen voor het komende jaar weer, doch is zeker niet exhaustief. Ontwikkelingen binnen de maatschappij of politionele organisatie kunnen er immers toe leiden dat er nieuwe behoeften ontstaan en dus nieuwe opleidingen moeten worden georganiseerd, dat er bijkomende sessies nodig zijn, enz. Ook de opleidingen die doorheen het jaar via de snelle navorming worden gerealiseerd, kunnen hierin niet worden opgenomen. Het betreft hier immers maatwerk, ontstaan in wisselwerking met het vragende politiekorps. Ook de wijze waarop dit programmaboekje wordt samengesteld en aan u wordt gepresenteerd zal ongetwijfeld nog aan verandering onderhevig zijn. We hopen echter de ingezette tendens te hebben aangetoond, en kijken uit naar uw reacties Wij wensen u alvast een succesvol opleidingsjaar 2010 toe, en hopen u in grote getale te mogen verwelkomen op onze politieschool.

6 6 Opleidingsprogramma 2010 Inhoud HOOFDSTUK 1: Basisopleidingen HOOFDSTUK 2: Snelle navorming HOOFDSTUK 3: Politionele opleidingen, thematisch geordend Excellente politiezorg (EPZ) Functionele opleidingen Wijkpolitie Technopreventief Adviseur Voortgezette opleidingen Coachende vaardigheden Deontologische code Luik II: Integriteitstraining Efficiënte wijkwerking in de praktijk Excellente politiezorg: Trainer/referentiepersoon Excellente politiezorg/gemeenschapsgerichte politiezorg Mentor aspiranten basiskader Mentor aspiranten middenkader Politieambt Geweldbeheersing (GB) en sport Functionele opleidingen Patrouillehondenteam: basisopleiding Geweldsbeheersing: specialist zonder vuurwapens Geweldsbeheersing: specialist met vuurwapens Voortgezette opleidingen Patrouillehondenteam Geweldbeheersing: verplichte jaarlijkse bijscholing specialist geweldbeheersing zonder vuurwapens Geweldbeheersing: verplichte jaarlijkse bijscholing specialist geweldbeheersing met vuurwapens Geweldbeheersing: diverse andere omscholingen Omgaan met conflicten en agressie Opfrissingsopleiding: Deontologie van de geweldbeheersing in het kader van de GPI Opfrissingsopleiding: Bestuurlijke en gerechtelijke aanhoudingen... 37

7 7 Opleidingsprogramma Gerechtelijke politie Specifieke opleiding OGP/HPK in uitvoering van de Vesaliuswet-bis Voortgezette opleidingen bestemd voor een polyvalent publiek Drugs in 3-D Eerstelijnsverhoortechnieken voor interventiepolitie Eerstelijnsvaststellingen: Spoorbewust optreden Eerste onderzoek bij volwassen slachtoffers van zedendelicten De aanpak van het fenomeen gauwdiefstallen, theorie en praktische implementatie Intrafamiliaal geweld Onrustwekkende verdwijningen: onderzoek en samenwerking met Child Focus Opfrissingsopleiding: Huiszoeking en inbeslagname, theorie en praktijk Opfrissingsopleiding: Strafrecht en bijzondere wetgeving, praktisch met casussen Opfrissingsopleiding: Kwaliteitsvolle PV s naar inhoud en vorm Politiële slachtofferbejegening Stalking Vaststellingen bij inbraken/inhoudelijke PV Vreemdelingenwetgeving Wapenwetgeving Bijzondere wetgeving: schijnvzw s en witwassen Beheer van operationele politionele informatie Functionele opleidingen ISLP functioneel beheerder ISLP assistent functioneel beheerder Voortgezette opleidingen Gebruik van radioapparatuur in het algemeen ISLP-admin basisgebruik Basisopleiding eindgebruiker Cad-viewer en Dispatch -N Eindgebruiker Cad-viewer en Dispatch N Updateversie (versie DC1 DC2 en DC3) 66 Politiële informatieverwerking: Polis ANG: controle en seining Baremische opleidingen Beheer en behandeling van de operationele politiële informatie Verkeerspolitie... 69

8 8 Opleidingsprogramma 2010 Functionele opleidingen Motorrijder met inbegrip van de module Rijden in stedelijke omgeving Verkeerspolitie Voortgezette opleidingen Motorrijden: Basistechnieken motorrijden met dienstmotorfiets ADR controle Drugs in het verkeer Ethylometer Rijbewijs Tachograaf, analoge en digitale tachograaf Opfrissingsopleiding: Nieuwe verkeerswetgeving Overlading Bezoldigd zakenvervoer Opgefokte bromfietsen en gebruik van de curvometer Vaststelling verkeersongeval & schets Bestuurlijke politie Functionele opleidingen Fietspatrouilleteam Voortgezette opleidingen Algemeen politioneel interventieplan Opfrissingsopleiding: Wet op het Politieambt Opfrissingsopleiding: Gemeentelijke administratieve sancties voor de politieambtenaar Het nieuwe Benelux-verdrag Steun aan het beheer Functionele opleidingen Evaluator Mentor CALog-personeel Voortgezette opleidingen Anti-racisme en de anti-discriminatiewetgeving Informaticatoepassingen: Word, Excel, Access of Powerpoint Basisgebruik Informaticatoepassingen: Word, Excel, Access of Powerpoint Gevorderd gebruik Opzoeken van politionele documentaire informatie Tucht voor leidinggevenden Algemene beginselen van de tuchtwet Politioneel Nederlands

9 9 Opleidingsprogramma 2010 Gecertificeerde opleidingen Baremische opleidingen Statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie Opleidingen aan derden Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Basisopleiding voor gemeenschapswachten Bijzondere veldwachters: omscholing Opleidingen in ontwikkeling

10 10 Opleidingsprogramma 2010 HOOFDSTUK 1: Basisopleidingen. Ter uwer informatie geven we mee welke basisopleidingen in 2010 zullen worden georganiseerd. Een belangrijke wijziging t.o.v. voorgaande jaren is dat er voor de basisopleiding agent/inspecteur slechts één promotie zal starten. Het systeem waarbij drie promoties per jaar worden opgeleid, wordt dus verlaten. Hoewel deze federale regeling slechts ingang zou vinden vanaf 2011 besliste de OPAC, gelet op het aantal op te leiden aspiranten, reeds in 2010 met één promotie te starten. In 2010 zullen dus volgende basisopleidingen worden georganiseerd: 1. Basisopleiding voor het basiskader agent en inspecteur: De 104 de promotie zal starten op 1 oktober 2010, er worden ongeveer 100 aspirantinspecteurs verwacht. 2. Basisopleiding voor het middenkader De 22 ste promotie zal starten op 1 september 2010, er worden ongeveer 50 aspiranthoofdinspecteurs verwacht.

11 11 Opleidingsprogramma 2010 HOOFDSTUK 2: Snelle navorming. Opleidingen op maat van uw politiezone, waar en wanneer u het wenst. Dit is mogelijk dankzij de snelle navorming, een dienstverlening die in 2008 werd opgestart en gericht is op het verstrekken van voortgezette opleidingen op maat van de klant. Politieambtenaren dienen over heel wat onderwerpen een degelijke kennis te bezitten. De kennis die uw korps vandaag heeft is misschien niet meer voldoende actueel om in alle situaties daadkrachtig en volgens de regels te kunnen handelen. Met de snelle navorming cursussen wil de kort op de bal spelen. Een team van vaste lesgevers voorziet in uw politiezone ter plaatse een training op een datum die we in samenspraak vastleggen. Zo kunt u snel een bepaalde opleidingsbehoefte invullen en hoeft u niet te wachten tot wanneer we de door u gewenste opleiding inrichten op onze campus. De meeste opleidingen nemen een halve dag in beslag en zijn kosteloos voor politieambtenaren uit de zones van de provincie Oost-Vlaanderen. We hebben een vast aanbod van opleidingen die we op vraag doceren, maar uiteraard kan die lijst nog aangevuld worden met andere opleidingen op maat van uw zone. Informatie en inschrijvingen 1. Als eerste stap stuurt uw korpschef of opleidingsverantwoordelijke een naar de docenten snelle navorming met de specifieke vraag en eventueel ook reeds de gewenste opleidingsdatum(s), naam opleiding en aantal cursisten: CP Eric Van Steenberge (coördinator) : CP Nico Declercq: HINP Luc Respens: 2. Van zodra de opleiding door de OPAC werd bevestigd, stuurt de korpschef of opleidingsverantwoordelijke alle namen van de deelnemende cursisten door naar Voor bijkomende vragen omtrent deze cursussen kunt u steeds contact opnemen via het nummer We stellen het zeer op prijs als u ons onverwachte afwezigheden zou melden voor aanvang van de cursus. Bestaand aanbod Onze docenten hebben reeds onderstaande cursussen verstrekt in de verschillende Oost- Vlaamse politiezones: GPI 48 Politionele deontologie in kader van geweldsbeheersing Politioneel Nederlands EPZ (excellente politiezorg) Vaststellingen inbraken + inhoudelijke PV Kwaliteitsvolle PV s WPA GAS Dilemmatraining Politioneel Interventieplan

12 12 Opleidingsprogramma 2010 We hebben een reeks nieuwe opleidingen toegevoegd aan ons aanbod om de kennis van uw korps of medewerkers over bepaalde onderwerpen verder uit te diepen: EVALUATIE 10 JAAR POLITIEHERVORMING JAARVERSLAG COMITE P OMZENDBRIEF GPI65 (betreffende basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus) OMZENDBRIEF nr. 1/2009 (vervolgingsbeleid inzake inbreuk op de drugswetgeving die worden gepleegd aan de ingang van en binnen de penitentiaire inrichtingen) OMZENDBRIEF nr. COL 3/2009 (betreffende de proactieve recherche) OMZENDBRIEF nr. COL 4/2009 (Tweede addendum aan COL 13/2006 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden wijziging wettigheidscontrole KI) OMZENDBRIEF nr. COL 6/2009 (betreffende criminele motorbendes) OMZENDBRIEF nr. COL 8/2004 (betreffende Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) OMZENDBRIEF nr. COL 3/2008 (betreffende gewelddaden tav personen die bekleed zijn met een openbaar ambt of mandaat of die een taak van openbare diensten of algemeen belang waarnemen en in contact komen met het publiek) OMZENDBRIEF nr. COL 1/2008 (betreffende rondtrekkende dadergroepen) Wet van 10 april 1990 (Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) Bewakingscamera s (plaatsings- en gebruikersvoorwaarden) KB regeling van het statuut van de wapenhandelaar Leidraad en aanbevelingen ter ondersteuning van de politiediensten die klachten ontvangen als gevolg van de kredietcrisis. Omzendbrief betreffende afstapping ter plaatse bij significante misdrijven Min. Omzendbrief 1803 (III) betreffende reglementering elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit. Het opzoeken en beheren van non-operationele informatie, documentatie en kennis (Portal, Pol support, Infozone, Pol Doc) Bevoegdheid van de gemeenschapswacht bij beschadiging van onroerende eigendommen OB GPI 62 betreffende de bewapening van de GPI gestructureerd op 2 niveaus. Rapportering inspectie op het beheer en behandelen van de in beslag genomen goederen OB 7 dd van de Procureur des Konings te Gent betreffende het spijbelactieplan Parket van de Procureur des Konings te Dendermonde: gezamenlijke richtlijn inzake het pesten op het werk. Commissariaat Generaal: Portal DIV Veridass Belangrijkste items uit de richtlijn vanuit het parket Gent vervat in OB 9/2008 : SCAN (Scientific Analyses Content) Audiovisueel verhoor van minderjarigen OB betreffende de gemeentelijke machtiging voor praalwagens OB COL 8/2008 met betrekking tot mensenhandel en mensensmokkel OB COL 7/2009 betreffende verkeersrecht / verkeersongeval stoffelijke schade Protocolakkoord met betrekking slachtofferzorg OB inzake registreren of opsporen telecommunicatie

13 13 Opleidingsprogramma 2010 HOOFDSTUK 3: Politionele opleidingen, thematisch geordend. Voor wie? De Oost-Vlaamse politieacademie stelt alle functionele, voortgezette en gecertificeerde opleidingen open voor alle medewerkers van de geïntegreerde politie. Er zijn ook andere overheidsdiensten of organisaties voor wie onze know how eveneens nuttig kunnen zijn. Voor hen werken we een specifiek programma uit (GAS, Gemeenschapswachten, Bijzondere Veldwachters, veiligheidspersoneel, ). Hoe verloopt de inschrijving? Alle inschrijvingen van cursisten gebeuren schriftelijk via de korpschef of opleidingsverantwoordelijke. Het algemeen inschrijvingsformulier is te vinden op de website bij voortgezette of functionele opleidingen onder de rubriek inschrijvingen. U kunt het formulier doormailen of faxen met vermelding van de zone, de namen en de dienstnummers van de cursisten, de naam en datum van de opleiding, aantal deelnemers en locatie. Voor de gecertificeerde opleidingen is er een afzonderlijk inschrijvingsformulier dat verkrijgbaar is via de federale dienst DSE. Hoeveel kost een opleiding? Voor het personeel van de Oost-Vlaamse politiezones is de deelname kosteloos, omdat zij lid zijn van de vzw. Voor een aantal functionele opleidingen wordt wel een bijdrage gevraagd, hiervoor neemt u best contact op met de directie van de politieschool. Voor korpsen van buiten de provincie of voor medewerkers van de federale politie bedraagt het normaal tarief 12 euro per uur, per cursist. Dit tarief is bespreekbaar met de Directie van de politieschool, bijvoorbeeld voor groepen van meer dan 12 personen. Wat bij annuleringen/afwezigheden? De Oost-Vlaamse politieacademie stelt het op prijs dat annuleringen of afwezigheden tijdig worden gemeld aan het onthaal (tel.: ). Tijdens elke opleiding wordt een lijst van afwezigen bijgehouden en nadien bezorgd aan de werkgever. Meer info nodig? Sprendonkstraat 5 (havennummer 4230A) 9042 Gent Telefoon: 09/ FAX: 09/ Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag telkens van 8u tot 12u en van 13u tot 16u30.

14 14 Opleidingsprogramma Excellente politiezorg (EPZ) a. Functionele opleidingen b. Voortgezette opleidingen Wil EPZ het referentiekader worden van onze politiecultuur, is het evident dat naast het toelichten van dit referentiekader, de EPZ-concepten ook in de andere politiedomeinen moeten worden geïntegreerd. De EPZ filosofie bevat immers heel wat componenten die finaal resulteren in een attitude, die niet naast maar tijdens de dagelijkse uitvoering van de dienst moeten worden toegepast. De opleiding beoogt dus de integratie van deze thematiek, enerzijds in alle domeinen en opleidingstypes en anderzijds tussen de kaders waardoor zowel top-down als bottom-up een eenheid van visie wordt bewerkstelligd. De EPZ-filosofie moet uiteindelijk gestructureerd ingang vinden in alle opleidingen, opdat de cultuur van de organisatie erin kan worden opgenomen, op alle niveaus en in alle domeinen. De opleiding moet een essentiële rol spelen in de ontwikkeling en verankering van de EPZ. De wil op dit vlak zeker niet achterblijven. Daarom bieden wij nu reeds specifieke EPZopleidingen aan, en zullen wij tevens de komende jaren de EPZfilosofie trachten te integreren in alle bestaande opleidingen.

15 15 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Functionele opleidingen Wijkpolitie Personeel behorend tot het operationeel kader van de lokale politie en minimum twee jaar relevante ervaring binnen een basispolitiefunctie. Al wie de functie wijkwerking zal uitoefenen wordt geacht deze opleiding te volgen. 108 lesuren (+ 100u stage) Maximaal aantal deelnemers: 30 CP Daniël Noens CP Rudy De Clercq CP Johan Boddin CP Geert Van Hoecke HINP Claude Vannieuwenhuyse Frank Maryns An Jacob Wim Onderdonck, Saskia Rokegem e.a. Inhoud/Concrete doelstellingen: De plaats, de functie en de rol van de wijkagent binnen de Geïntegreerde Politie Deontologie Communicatie en conflicthantering stressbeheersing Sociale vorming: slachtofferbejegening, partnership, de sociale kaart, doorverwijsfunctie algemeen Community Policing: omzendbrieven CP 1 en CP 2 Specifieke problemen van de wijk, gerechtsdeurwaarders, woonstvaststellingen, moraliteitsonderzoeken Preventie op lokaal niveau Bijzondere thematieken: drugs, terrorisme, internetcriminaliteit, enz. 21 april 2010 OPAC Het examen wordt voorzien eind mei - begin juni.

16 16 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Technopreventief Adviseur Technopreventief adviseurs Module 1: 48 lesuren + examen Module 2: 24 lesuren + examen Module 3: 24 lesuren + examen Maximaal aantal deelnemers: 30 CP J.P. Van Der Donck INP Peter Van Der Burght De heer Willy Velleman Mevrouw Sandra Van Weddingen Mevrouw Veerle De Jonghe De heer Jan Piet Callens Inhoud/Concrete doelstellingen: Module 1: Globale beveiligingsmethodologie Module 2: Bijzondere beveiligingsmethodologie Zelfstandige ondernemers Module 3: Bijzondere beveiligingsmethodologie Openbare gebouwen Module 1: 1 ste sessie: start 26 april 2010 OPAC Module 2: 1 ste sessie: 8/11/2010 tem 10/11/2010 OPAC Module 3: 1 ste sessie: 22/11/2010 tem 24/11/2010 OPAC

17 17 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Voortgezette opleidingen Coachende vaardigheden Alle personeelsleden 8 lesuren Maximaal aantal deelnemers: 12 HCP Franky Mervielde, korpschef PZ Evergem Inhoud/Concrete doelstellingen: Welke inzichten zal je verwerven? Wat is coaching en wat is het zeker niet? Hoe ga je om met valkuilen en weerstanden? Op welke manier past coaching in een filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg? (CP1) In welke mate helpt coaching in onze dagelijkse zoektocht naar de beste kwaliteit? (CP2) Concept: In 8 uur krijgt de deelnemer de kans om inzichten te verwerven in coaching als leiderschapsstijl en de link te leggen naar gemeenschapsgerichte politiezorg en kwaliteitszorg. Het zou de eerste dag kunnen zijn van een vervolgverhaal waar die inzichten worden omgezet in de toepassing ervan. Dit niveau van opleiding vraagt uiteraard meer tijd, vooral omdat er ook oude gewoonten moeten worden afgeleerd en dit is voor volwassen professionals niet altijd even gemakkelijk! De eerste dag is dus het moment waar de coachende lesgever zich ten volle zal geven om elke deelnemer te prikkelen en te enthousiasmeren zodat hij zich met plezier zal inschrijven voor het vervolgverhaal. Wat hebben we nodig om de kans op succes te verhogen? Maximaal 12 vrijwillige deelnemers (mogen gerust van verschillende zones zijn) in een leuke omgeving, liefst vér van de gsm. Als één van de deelnemers een korpschef zou kunnen zijn, is dit mooi meegenomen! De deelname van een calog-medewerker met een leidinggevende functie betekent ongetwijfeld een verbreding van de inzichten. We komen met z n allen in burger. (Dit is een afwijking van het algemeen principe dat de cursisten het uniform dragen). 2 april 2010: PZ Gent 4 juni 2010: PZ Deinze 10 december 2010: OPAC

18 18 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Deontologische code Luik II: Integriteitstraining Alle personeelsleden 4 lesuren Maximaal aantal deelnemers: 22 Tania Roers, adviseur, diensthoofd interne zaken PZ Gent CP Eric Van Steenberge HINP Luc Respens Inhoud/Concrete doelstellingen: 1. Theoretisch luik Cultuur Ethiek Specifieke risico s van integriteitsschendingen bij de politie De deontologische code als groeidocument Toolbox Deontologie om een integriteitsbeleid uit te werken en de deontologische prinicpes op de werkvloer te laten doordringen zodat integriteit bevorderd wordt binnen het korps Klokkeluidersregeling 2. Good practice Dilemmatraining volgens twee methodes : socratische dialoog en CAT-scan De algemene doelstelling is het dagelijks handelen van de leden van de politiediensten daadwerkelijk te beïnvloeden zodat integriteit doorheen alle processen van de organisatie en in het individueel handelen verweven wordt. Opleidingen vast te leggen op vraag van de zone.

19 19 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Efficiënte wijkwerking in de praktijk Personeel behorend tot het operationeel kader 8 lesuren Maximaal aantal deelnemers: 20 HINP Didier Monteyne Inhoud/Concrete doelstellingen: Ontvangst en kennismakingsoefening Groepsdiscussie Voorkennis Gemeenschapsgerichte Politiezorg Definitie + vijf pijlers GGPZ Praktijkoefeningen 4 mei 2010: OPAC 5 oktober 2010: PZ Gent

20 20 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Excellente politiezorg: Trainer/referentiepersoon Personeel behorend tot het operationeel kader (na intakegesprek) 168 lesuren Maximaal aantal deelnemers: 20 Docenten: Team referentiepersonen EPZ in de verschillende politiezones en lesgeversteam Federale Politieschool Inhoud/Concrete doelstellingen: Context van de opleiding : rol en kwaliteiten van de trainer Filosofie van de GGPZ : ontstaan en krachtlijnen De onderhandeling en de bemiddeling : toepassing en techniek De vergadering : soorten en toepassing van de technieken De externe oriëntatie : behoeftenbepaling en scanning Partnership en networking : principes en deontologie Probleemoplossend werken : vernieuwing, weerstanden, actieplannen Verantwoording en rapportering Bekwame betrokkenheid en overlegmechanismen Permanente coaching en didactische vaardigheden Inschrijven : Oost-Vlaamse korpsen die nog niet over een referentiepersoon trainer GGPZ beschikken, hebben voorrang tot inschrijven. Uiterste datum van inschrijven : februari 2010 Selectie: maart 2010 Start opleiding: april 2010

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier DEEL I: Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave DEEL I : Leiderschap 1 Missie, visie en waarden 2 Organogram 3 Gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445)

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD p. 4 INLEIDING Geografische en demografische gegevens p. 6 1. LEIDERSCHAP Missie, visie en waarden p. 8 Organogram

Nadere informatie

Publiek jaarverslag. Politiezone Minos

Publiek jaarverslag. Politiezone Minos Publiek jaarverslag Politiezone Minos 1. LEIDERSCHAP 1.1. Excellente politiezorg 1, één visie voor de geïntegreerde politie Eén van de kerntaken van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor:

FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor: FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID de Agressiee tegen politie: perceptie van politieambtenarenn binnen politiezone Gent. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de criminologische wetenschappen

Nadere informatie

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid Veiligheid is een zaak van iedereen. Deze handreiking benadrukt de belangrijke rol die de bestuurlijke overheid als regisseur in dit verhaal dient op te nemen. Vertrekkende van een aantal basisvragen wordt

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL. Werkingsjaar 2007

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL. Werkingsjaar 2007 2 JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL Werkingsjaar 2007 Goedgekeurd in de algemene vergadering en de raad van bestuur dd. 29.04.2008 1. Doelstelling, organisatie en personeel 1.1. Doelstelling De doelstellingen

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties vormingsaanbod 2011 v oor beheerders van erfgoedcollecties VORMINGSAANBOD VAN DE CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN FARO - VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED 2 Levenslang

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn...

Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn... Nieuwsbrief voor CEO s, opleidings- en HR-verantwoordelijken Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn... Ondernemen, werken en groeien in een kleine en middelgrote organisatie brengt specifieke

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie