Opleidingsprogramma 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsprogramma 2010"

Transcriptie

1 Opleidingsprogramma 2010

2 2 Opleidingsprogramma 2010 Inleiding Het opleidingsprogramma, what s in a name? Wat is het opleidingsprogramma? Het K.B. betreffende de kwaliteitsstandaarden en omkaderingsnormen voor politiescholen (d.d. 06/04/2008) voert tal van nieuwigheden in en formaliseert bestaande praktijken, zo ook wat betreft het aanbod van opleidingen dewelke politiescholen aanbieden. Het genoemde KB bepaalt met name dat elke politieschool in de loop van het laatste trimester van het jaar een jaarlijks opleidingsplan voor het volgende jaar opstelt. Nog volgens het KB stelt de politieschool haar jaarlijks opleidingsplan op in samenspraak met de directie van de opleiding, op basis van het federaal opleidingsplan, van de opleidingsplannen van de politiediensten, van de individuele opleidingsplannen van het personeel, en van het beheerscontract van de politieschool. Het behoort tot de taken van de opleidingsraad dit opleidingsplan op te stellen en te evalueren. De directie van de politieschool is dan weer belast met het goedkeuren van en het toezien op de uitvoering van het jaarlijks opleidingsplan. Via deze inleidende tekst willen we dit samenspel van actoren en belanghebbenden, en van opleidingsbehoeften en opleidingsaanbod verduidelijken, zodat eenieder een duidelijker zicht krijgt op de totstandkoming van het voorliggende opleidingsprogramma 2010 van de. Wat is het doel en hoe kadert dit in het algemeen beleid van de OPAC? Opleiding wordt in niet-politionele sectoren reeds langer als de motor van de organisatie en organisatieontwikkeling beschouwd. De theorie van de lerende organisatie ligt hieraan ten grondslag en stelt dat organisaties zich pas ten volle ontwikkelen wanneer de personeelsleden hun competenties continu kunnen verbeteren (cf. levenslang leren) en dit gekaderd wordt binnen een degelijk uitgewerkt systeem van kennis- en competentiemanagement op organisatieniveau. Ook binnen de geïntegreerde politie vindt deze filosofie meer een meer ingang. Het in 2009 opgestarte project De politie, een lerende organisatie, waarin kwaliteitsvol politieonderwijs en kennis- en competentiemanagement centraal staan, is hiervan een goede illustratie. Ook de OPAC is deze evolutie bijzonder genegen en zal hieraan actief trachten bij te dragen. De OPAC beschouwt het immers als haar missie aan de politiekorpsen kwaliteitsvol politieonderwijs te verstrekken, zodat het politiepersoneel de nodige competenties kan ontwikkelen om, vandaag en in de toekomst, excellent te functioneren.

3 3 Opleidingsprogramma 2010 Door middel van vorming en opleiding wensen we bij te dragen tot een politiecultuur die de waarden van onze democratische samenleving en van de rechtstaat eerbiedigt en die in het bijzonder aandacht heeft voor de dienstverlening naar de burgers toe (d.i. gemeenschapsgerichte politiezorg, onderdeel van de excellente politiezorg). Daarenboven wil de OPAC borg staan voor een opleiding die maximaal extern georiënteerd is en gericht is op een volledige integratie van de politiebeambten in de samenleving. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat opleiding en vorming maximaal zijn afgestemd op de noden van de politiemensen op het terrein. De OPAC wil daarom opleidingsprogramma's aanbieden in functie van hun behoeften. Deze programma's omvatten de basisopleidingen voor diverse categorieën van het personeel van het operationeel kader, de gespecialiseerde- en de functionele opleidingen en de voortgezette opleidingen, waaronder de snelle navorming. De basisopleidingen komen in dit opleidingsprogramma slechts beknopt aan bod. Ter info worden de verschillende startende promoties voor 2010 vermeld. Belangrijker echter is het breed scala aan functionele en voortgezette opleidingen. De OPAC gaat er prat op over een uitgebreid aanbod bijscholingen te beschikken. Dit werd doorheen de jaren opgebouwd en wordt jaarlijks bijgestuurd en aangevuld met nieuwe opleidingen. Via deze diversiteit aan opleidingen en de kwalitatieve opvolging ervan hopen we bij te dragen tot een professionalisering van het politiepersoneel en bij te dragen tot de politie als lerende organisatie. De totstandkoming van het opleidingsprogramma Het voorliggende opleidingsprogramma is de resultante van een ruim scala invloeden en actoren. Vooreerst is er het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en de prioritair aan te pakken veiligheidsfenomenen hierin opgenomen. Een essentieel element in de bestrijding van dergelijke fenomenen is te kunnen beschikken over politiepersoneel met een gedegen kennis en expertise betreffende het fenomeen. Het spreekt dan ook voor zich dat deze veiligheidsfenomenen terug te vinden moeten zijn in het opleidingsaanbod. Dat deze afstemming wordt nagestreefd blijkt reeds uit het feit dat de federale directie van de opleiding (DGS/DSE) een geïntegreerde opleidingsplan heeft uitgewerkt, waarin de globale strategie en processen van de opleiding worden weergegeven. Vooral belangrijk voor de erkende politiescholen is het jaarlijks opleidingsplan, tevens van de DSE, dat hieruit voortvloeit. Het jaarlijks opleidingsplan bevat namelijk het aanbod van prioritaire opleidingen voor de geïntegreerde politie voor het komende jaar. Via dit plan worden de opleidingsprioriteiten vastgelegd en verspreid naar alle politiediensten. De OPAC tracht bij de samenstelling van haar programma maximaal rekening te houden met deze prioriteiten. Bij gebrek aan het opleidingsplan 2010 werd voorlopig enkel rekening gehouden met het plan van 2009.

4 4 Opleidingsprogramma 2010 Deze afstemming blijkt tevens uit de nieuwe structuur van dit opleidingsprogramma. Net zoals het opleidingsplan van DSE wordt er voortaan geopteerd voor een thematische indeling van de opleidingen, en dus niet meer zozeer per type opleiding. De nieuwe structuur bestaat uit: de transversale thematieken excellente politiezorg (EPZ), referentiekader van de geïntegreerde politie, en politieambt - geweldbeheersing (GB) en sport; de verticale thematieken in verband met de operationele diensten, in het bijzonder de gerechtelijke politie, het beheer van de operationele politionele informatie, de verkeerspolitie en de bestuurlijke politie; de andere soorten opleidingen, met inbegrip van de opleidingen steun aan het beheer (waaronder o.a. de gecertificeerde opleidingen vallen). de opleidingen aan derden, waaronder niet-politionele opleidingen e.d. vallen. Vermits het jaarlijks opleidingsplan een referentiekader vormt en de tendensen weergeeft, dient de OPAC deze verder te vertalen naar de regionale behoeften, zoals ook de Zonale Veiligheidsplannen dit doen voor het NVP. In het afsprakencharter tussen de OPAC en de Oost-Vlaamse politiezones wordt dit zelfs geformaliseerd, met name dat er een goede afstemming dient te gebeuren tussen het opleidingsaanbod en de opleidingsbehoeften van de politiezones. Hiervoor worden twee instrumenten onderscheiden, zijnde het uitvoeren van een behoeftenbevraging bij alle politiezones enerzijds en het aanbod van de snelle navorming anderzijds. In de behoeftenbevraging geven de opleidingsverantwoordelijken aan hoeveel personeelsleden zij volgend jaar voor de verschillende opleidingen wensen in te schrijven. Op basis van deze telling en met bepaalde beleidskeuzes en prioritaire opleidingen in het achterhoofd, maakt de directie van de OPAC een voorstel tot opleidingsprogramma over aan de opleidingsraad. Bij de uiteindelijke finalisering van het programma wordt er tenslotte ook rekening gehouden met eventuele input vanuit andere fora waarin de OPAC vertegenwoordigd is, zoals de Begeleidingsgroep van de OPAC, het Provinciaal Veiligheidsoverleg, enz. Slot Het opleidingsprogramma van de politieschool behoort de emanatie te zijn van een na te streven evenwicht op twee dimensies. In de eerste plaats is er de afstemming tussen het opleidingsaanbod van de politieschool en de opleidingsbehoeften van de politiezones. De opleidingen en vormingen opgenomen in het jaarprogramma dienen maximaal gericht te zijn op behoeftes van de politiekorpsen, zodat hun personeel de competenties kunnen worden bijgebracht om het politieambt op een zo goed mogelijke wijze uit te oefenen. Dit trachten we te realiseren door alle Oost-Vlaamse politiezones te bevragen naar hun opleidingsbehoeften voor 2010, op basis van een uitgebreide vragenlijst (i.e. behoeftenbevraging).

5 5 Opleidingsprogramma 2010 Korpsen kunnen hierbij tevens voorstellen formuleren voor nieuwe opleidingen. Volgens prioriteitsstelling en beleidskeuzes worden hieruit enkele voorstellen geselecteerd en opgenomen in het programma. Ten andere, bij de uitwerking van deze nieuwe opleidingen zullen de betrokken korpsen worden bevraagd omtrent hun diepere motivering en specifieke behoeftes, zodat de opleiding maximaal voldoet aan de verwachtingen. In de tweede plaats is er de noodzakelijke afstemming tussen het opleidingsaanbod van de school en de federaal bepaalde opleidingsprioriteiten. Zowel de Oost-Vlaamse politiekorpsen als de OPAC behoren immers tot eenzelfde geheel, de geïntegreerde politie. Het is dan ook logisch dat we met zijn allen de (strategische) doelstellingen en prioriteiten, zoals o.a. bepaald in het Nationaal Veiligheidsplan, trachten te realiseren. De OPAC tracht daarom haar opleidingsaanbod maximaal af te toetsen aan het geïntegreerd en het jaarlijks opleidingsplan van de federale directie van de opleiding (DGS/DSE). De prioritaire opleidingen vastgelegd in de federale opleidingsplannen dienen op enigerlei wijze aan bod te komen in het opleidingsprogramma van de OPAC. Om deze afstemming extra te benadrukken, werd voor dit programmaboekje de structuur van het jaarlijks opleidingsplan overgenomen. Er wordt voortaan een thematische verdeling aangehouden, waarin de verschillende opleidingen worden ondergebracht. Het thema internationaal werd in dit aanbod wel vervangen door opleidingen aan derden. Tenslotte dient er op gewezen dat de twee voorgaande dimensies doorkruist worden door aspecten van kostenefficiëntie en effectiviteit. Een zinvolle besteding van de ter beschikking gestelde publieke middelen is voor de OPAC steeds een belangrijk streven. Dit beïnvloedt daarom mee de keuze om bepaalde (nieuwe) opleidingen al dan niet in te richten, in hoeveel sessies, enz. Ter afronding geven we nog mee dat dit opleidingsprogramma 2010 geen afwerkt product is. Het geeft de belangrijkste tendensen en krijtlijnen voor het komende jaar weer, doch is zeker niet exhaustief. Ontwikkelingen binnen de maatschappij of politionele organisatie kunnen er immers toe leiden dat er nieuwe behoeften ontstaan en dus nieuwe opleidingen moeten worden georganiseerd, dat er bijkomende sessies nodig zijn, enz. Ook de opleidingen die doorheen het jaar via de snelle navorming worden gerealiseerd, kunnen hierin niet worden opgenomen. Het betreft hier immers maatwerk, ontstaan in wisselwerking met het vragende politiekorps. Ook de wijze waarop dit programmaboekje wordt samengesteld en aan u wordt gepresenteerd zal ongetwijfeld nog aan verandering onderhevig zijn. We hopen echter de ingezette tendens te hebben aangetoond, en kijken uit naar uw reacties Wij wensen u alvast een succesvol opleidingsjaar 2010 toe, en hopen u in grote getale te mogen verwelkomen op onze politieschool.

6 6 Opleidingsprogramma 2010 Inhoud HOOFDSTUK 1: Basisopleidingen HOOFDSTUK 2: Snelle navorming HOOFDSTUK 3: Politionele opleidingen, thematisch geordend Excellente politiezorg (EPZ) Functionele opleidingen Wijkpolitie Technopreventief Adviseur Voortgezette opleidingen Coachende vaardigheden Deontologische code Luik II: Integriteitstraining Efficiënte wijkwerking in de praktijk Excellente politiezorg: Trainer/referentiepersoon Excellente politiezorg/gemeenschapsgerichte politiezorg Mentor aspiranten basiskader Mentor aspiranten middenkader Politieambt Geweldbeheersing (GB) en sport Functionele opleidingen Patrouillehondenteam: basisopleiding Geweldsbeheersing: specialist zonder vuurwapens Geweldsbeheersing: specialist met vuurwapens Voortgezette opleidingen Patrouillehondenteam Geweldbeheersing: verplichte jaarlijkse bijscholing specialist geweldbeheersing zonder vuurwapens Geweldbeheersing: verplichte jaarlijkse bijscholing specialist geweldbeheersing met vuurwapens Geweldbeheersing: diverse andere omscholingen Omgaan met conflicten en agressie Opfrissingsopleiding: Deontologie van de geweldbeheersing in het kader van de GPI Opfrissingsopleiding: Bestuurlijke en gerechtelijke aanhoudingen... 37

7 7 Opleidingsprogramma Gerechtelijke politie Specifieke opleiding OGP/HPK in uitvoering van de Vesaliuswet-bis Voortgezette opleidingen bestemd voor een polyvalent publiek Drugs in 3-D Eerstelijnsverhoortechnieken voor interventiepolitie Eerstelijnsvaststellingen: Spoorbewust optreden Eerste onderzoek bij volwassen slachtoffers van zedendelicten De aanpak van het fenomeen gauwdiefstallen, theorie en praktische implementatie Intrafamiliaal geweld Onrustwekkende verdwijningen: onderzoek en samenwerking met Child Focus Opfrissingsopleiding: Huiszoeking en inbeslagname, theorie en praktijk Opfrissingsopleiding: Strafrecht en bijzondere wetgeving, praktisch met casussen Opfrissingsopleiding: Kwaliteitsvolle PV s naar inhoud en vorm Politiële slachtofferbejegening Stalking Vaststellingen bij inbraken/inhoudelijke PV Vreemdelingenwetgeving Wapenwetgeving Bijzondere wetgeving: schijnvzw s en witwassen Beheer van operationele politionele informatie Functionele opleidingen ISLP functioneel beheerder ISLP assistent functioneel beheerder Voortgezette opleidingen Gebruik van radioapparatuur in het algemeen ISLP-admin basisgebruik Basisopleiding eindgebruiker Cad-viewer en Dispatch -N Eindgebruiker Cad-viewer en Dispatch N Updateversie (versie DC1 DC2 en DC3) 66 Politiële informatieverwerking: Polis ANG: controle en seining Baremische opleidingen Beheer en behandeling van de operationele politiële informatie Verkeerspolitie... 69

8 8 Opleidingsprogramma 2010 Functionele opleidingen Motorrijder met inbegrip van de module Rijden in stedelijke omgeving Verkeerspolitie Voortgezette opleidingen Motorrijden: Basistechnieken motorrijden met dienstmotorfiets ADR controle Drugs in het verkeer Ethylometer Rijbewijs Tachograaf, analoge en digitale tachograaf Opfrissingsopleiding: Nieuwe verkeerswetgeving Overlading Bezoldigd zakenvervoer Opgefokte bromfietsen en gebruik van de curvometer Vaststelling verkeersongeval & schets Bestuurlijke politie Functionele opleidingen Fietspatrouilleteam Voortgezette opleidingen Algemeen politioneel interventieplan Opfrissingsopleiding: Wet op het Politieambt Opfrissingsopleiding: Gemeentelijke administratieve sancties voor de politieambtenaar Het nieuwe Benelux-verdrag Steun aan het beheer Functionele opleidingen Evaluator Mentor CALog-personeel Voortgezette opleidingen Anti-racisme en de anti-discriminatiewetgeving Informaticatoepassingen: Word, Excel, Access of Powerpoint Basisgebruik Informaticatoepassingen: Word, Excel, Access of Powerpoint Gevorderd gebruik Opzoeken van politionele documentaire informatie Tucht voor leidinggevenden Algemene beginselen van de tuchtwet Politioneel Nederlands

9 9 Opleidingsprogramma 2010 Gecertificeerde opleidingen Baremische opleidingen Statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie Opleidingen aan derden Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Basisopleiding voor gemeenschapswachten Bijzondere veldwachters: omscholing Opleidingen in ontwikkeling

10 10 Opleidingsprogramma 2010 HOOFDSTUK 1: Basisopleidingen. Ter uwer informatie geven we mee welke basisopleidingen in 2010 zullen worden georganiseerd. Een belangrijke wijziging t.o.v. voorgaande jaren is dat er voor de basisopleiding agent/inspecteur slechts één promotie zal starten. Het systeem waarbij drie promoties per jaar worden opgeleid, wordt dus verlaten. Hoewel deze federale regeling slechts ingang zou vinden vanaf 2011 besliste de OPAC, gelet op het aantal op te leiden aspiranten, reeds in 2010 met één promotie te starten. In 2010 zullen dus volgende basisopleidingen worden georganiseerd: 1. Basisopleiding voor het basiskader agent en inspecteur: De 104 de promotie zal starten op 1 oktober 2010, er worden ongeveer 100 aspirantinspecteurs verwacht. 2. Basisopleiding voor het middenkader De 22 ste promotie zal starten op 1 september 2010, er worden ongeveer 50 aspiranthoofdinspecteurs verwacht.

11 11 Opleidingsprogramma 2010 HOOFDSTUK 2: Snelle navorming. Opleidingen op maat van uw politiezone, waar en wanneer u het wenst. Dit is mogelijk dankzij de snelle navorming, een dienstverlening die in 2008 werd opgestart en gericht is op het verstrekken van voortgezette opleidingen op maat van de klant. Politieambtenaren dienen over heel wat onderwerpen een degelijke kennis te bezitten. De kennis die uw korps vandaag heeft is misschien niet meer voldoende actueel om in alle situaties daadkrachtig en volgens de regels te kunnen handelen. Met de snelle navorming cursussen wil de kort op de bal spelen. Een team van vaste lesgevers voorziet in uw politiezone ter plaatse een training op een datum die we in samenspraak vastleggen. Zo kunt u snel een bepaalde opleidingsbehoefte invullen en hoeft u niet te wachten tot wanneer we de door u gewenste opleiding inrichten op onze campus. De meeste opleidingen nemen een halve dag in beslag en zijn kosteloos voor politieambtenaren uit de zones van de provincie Oost-Vlaanderen. We hebben een vast aanbod van opleidingen die we op vraag doceren, maar uiteraard kan die lijst nog aangevuld worden met andere opleidingen op maat van uw zone. Informatie en inschrijvingen 1. Als eerste stap stuurt uw korpschef of opleidingsverantwoordelijke een naar de docenten snelle navorming met de specifieke vraag en eventueel ook reeds de gewenste opleidingsdatum(s), naam opleiding en aantal cursisten: CP Eric Van Steenberge (coördinator) : CP Nico Declercq: HINP Luc Respens: 2. Van zodra de opleiding door de OPAC werd bevestigd, stuurt de korpschef of opleidingsverantwoordelijke alle namen van de deelnemende cursisten door naar Voor bijkomende vragen omtrent deze cursussen kunt u steeds contact opnemen via het nummer We stellen het zeer op prijs als u ons onverwachte afwezigheden zou melden voor aanvang van de cursus. Bestaand aanbod Onze docenten hebben reeds onderstaande cursussen verstrekt in de verschillende Oost- Vlaamse politiezones: GPI 48 Politionele deontologie in kader van geweldsbeheersing Politioneel Nederlands EPZ (excellente politiezorg) Vaststellingen inbraken + inhoudelijke PV Kwaliteitsvolle PV s WPA GAS Dilemmatraining Politioneel Interventieplan

12 12 Opleidingsprogramma 2010 We hebben een reeks nieuwe opleidingen toegevoegd aan ons aanbod om de kennis van uw korps of medewerkers over bepaalde onderwerpen verder uit te diepen: EVALUATIE 10 JAAR POLITIEHERVORMING JAARVERSLAG COMITE P OMZENDBRIEF GPI65 (betreffende basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus) OMZENDBRIEF nr. 1/2009 (vervolgingsbeleid inzake inbreuk op de drugswetgeving die worden gepleegd aan de ingang van en binnen de penitentiaire inrichtingen) OMZENDBRIEF nr. COL 3/2009 (betreffende de proactieve recherche) OMZENDBRIEF nr. COL 4/2009 (Tweede addendum aan COL 13/2006 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden wijziging wettigheidscontrole KI) OMZENDBRIEF nr. COL 6/2009 (betreffende criminele motorbendes) OMZENDBRIEF nr. COL 8/2004 (betreffende Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) OMZENDBRIEF nr. COL 3/2008 (betreffende gewelddaden tav personen die bekleed zijn met een openbaar ambt of mandaat of die een taak van openbare diensten of algemeen belang waarnemen en in contact komen met het publiek) OMZENDBRIEF nr. COL 1/2008 (betreffende rondtrekkende dadergroepen) Wet van 10 april 1990 (Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) Bewakingscamera s (plaatsings- en gebruikersvoorwaarden) KB regeling van het statuut van de wapenhandelaar Leidraad en aanbevelingen ter ondersteuning van de politiediensten die klachten ontvangen als gevolg van de kredietcrisis. Omzendbrief betreffende afstapping ter plaatse bij significante misdrijven Min. Omzendbrief 1803 (III) betreffende reglementering elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit. Het opzoeken en beheren van non-operationele informatie, documentatie en kennis (Portal, Pol support, Infozone, Pol Doc) Bevoegdheid van de gemeenschapswacht bij beschadiging van onroerende eigendommen OB GPI 62 betreffende de bewapening van de GPI gestructureerd op 2 niveaus. Rapportering inspectie op het beheer en behandelen van de in beslag genomen goederen OB 7 dd van de Procureur des Konings te Gent betreffende het spijbelactieplan Parket van de Procureur des Konings te Dendermonde: gezamenlijke richtlijn inzake het pesten op het werk. Commissariaat Generaal: Portal DIV Veridass Belangrijkste items uit de richtlijn vanuit het parket Gent vervat in OB 9/2008 : SCAN (Scientific Analyses Content) Audiovisueel verhoor van minderjarigen OB betreffende de gemeentelijke machtiging voor praalwagens OB COL 8/2008 met betrekking tot mensenhandel en mensensmokkel OB COL 7/2009 betreffende verkeersrecht / verkeersongeval stoffelijke schade Protocolakkoord met betrekking slachtofferzorg OB inzake registreren of opsporen telecommunicatie

13 13 Opleidingsprogramma 2010 HOOFDSTUK 3: Politionele opleidingen, thematisch geordend. Voor wie? De Oost-Vlaamse politieacademie stelt alle functionele, voortgezette en gecertificeerde opleidingen open voor alle medewerkers van de geïntegreerde politie. Er zijn ook andere overheidsdiensten of organisaties voor wie onze know how eveneens nuttig kunnen zijn. Voor hen werken we een specifiek programma uit (GAS, Gemeenschapswachten, Bijzondere Veldwachters, veiligheidspersoneel, ). Hoe verloopt de inschrijving? Alle inschrijvingen van cursisten gebeuren schriftelijk via de korpschef of opleidingsverantwoordelijke. Het algemeen inschrijvingsformulier is te vinden op de website bij voortgezette of functionele opleidingen onder de rubriek inschrijvingen. U kunt het formulier doormailen of faxen met vermelding van de zone, de namen en de dienstnummers van de cursisten, de naam en datum van de opleiding, aantal deelnemers en locatie. Voor de gecertificeerde opleidingen is er een afzonderlijk inschrijvingsformulier dat verkrijgbaar is via de federale dienst DSE. Hoeveel kost een opleiding? Voor het personeel van de Oost-Vlaamse politiezones is de deelname kosteloos, omdat zij lid zijn van de vzw. Voor een aantal functionele opleidingen wordt wel een bijdrage gevraagd, hiervoor neemt u best contact op met de directie van de politieschool. Voor korpsen van buiten de provincie of voor medewerkers van de federale politie bedraagt het normaal tarief 12 euro per uur, per cursist. Dit tarief is bespreekbaar met de Directie van de politieschool, bijvoorbeeld voor groepen van meer dan 12 personen. Wat bij annuleringen/afwezigheden? De Oost-Vlaamse politieacademie stelt het op prijs dat annuleringen of afwezigheden tijdig worden gemeld aan het onthaal (tel.: ). Tijdens elke opleiding wordt een lijst van afwezigen bijgehouden en nadien bezorgd aan de werkgever. Meer info nodig? Sprendonkstraat 5 (havennummer 4230A) 9042 Gent Telefoon: 09/ FAX: 09/ Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag telkens van 8u tot 12u en van 13u tot 16u30.

14 14 Opleidingsprogramma Excellente politiezorg (EPZ) a. Functionele opleidingen b. Voortgezette opleidingen Wil EPZ het referentiekader worden van onze politiecultuur, is het evident dat naast het toelichten van dit referentiekader, de EPZ-concepten ook in de andere politiedomeinen moeten worden geïntegreerd. De EPZ filosofie bevat immers heel wat componenten die finaal resulteren in een attitude, die niet naast maar tijdens de dagelijkse uitvoering van de dienst moeten worden toegepast. De opleiding beoogt dus de integratie van deze thematiek, enerzijds in alle domeinen en opleidingstypes en anderzijds tussen de kaders waardoor zowel top-down als bottom-up een eenheid van visie wordt bewerkstelligd. De EPZ-filosofie moet uiteindelijk gestructureerd ingang vinden in alle opleidingen, opdat de cultuur van de organisatie erin kan worden opgenomen, op alle niveaus en in alle domeinen. De opleiding moet een essentiële rol spelen in de ontwikkeling en verankering van de EPZ. De wil op dit vlak zeker niet achterblijven. Daarom bieden wij nu reeds specifieke EPZopleidingen aan, en zullen wij tevens de komende jaren de EPZfilosofie trachten te integreren in alle bestaande opleidingen.

15 15 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Functionele opleidingen Wijkpolitie Personeel behorend tot het operationeel kader van de lokale politie en minimum twee jaar relevante ervaring binnen een basispolitiefunctie. Al wie de functie wijkwerking zal uitoefenen wordt geacht deze opleiding te volgen. 108 lesuren (+ 100u stage) Maximaal aantal deelnemers: 30 CP Daniël Noens CP Rudy De Clercq CP Johan Boddin CP Geert Van Hoecke HINP Claude Vannieuwenhuyse Frank Maryns An Jacob Wim Onderdonck, Saskia Rokegem e.a. Inhoud/Concrete doelstellingen: De plaats, de functie en de rol van de wijkagent binnen de Geïntegreerde Politie Deontologie Communicatie en conflicthantering stressbeheersing Sociale vorming: slachtofferbejegening, partnership, de sociale kaart, doorverwijsfunctie algemeen Community Policing: omzendbrieven CP 1 en CP 2 Specifieke problemen van de wijk, gerechtsdeurwaarders, woonstvaststellingen, moraliteitsonderzoeken Preventie op lokaal niveau Bijzondere thematieken: drugs, terrorisme, internetcriminaliteit, enz. 21 april 2010 OPAC Het examen wordt voorzien eind mei - begin juni.

16 16 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Technopreventief Adviseur Technopreventief adviseurs Module 1: 48 lesuren + examen Module 2: 24 lesuren + examen Module 3: 24 lesuren + examen Maximaal aantal deelnemers: 30 CP J.P. Van Der Donck INP Peter Van Der Burght De heer Willy Velleman Mevrouw Sandra Van Weddingen Mevrouw Veerle De Jonghe De heer Jan Piet Callens Inhoud/Concrete doelstellingen: Module 1: Globale beveiligingsmethodologie Module 2: Bijzondere beveiligingsmethodologie Zelfstandige ondernemers Module 3: Bijzondere beveiligingsmethodologie Openbare gebouwen Module 1: 1 ste sessie: start 26 april 2010 OPAC Module 2: 1 ste sessie: 8/11/2010 tem 10/11/2010 OPAC Module 3: 1 ste sessie: 22/11/2010 tem 24/11/2010 OPAC

17 17 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Voortgezette opleidingen Coachende vaardigheden Alle personeelsleden 8 lesuren Maximaal aantal deelnemers: 12 HCP Franky Mervielde, korpschef PZ Evergem Inhoud/Concrete doelstellingen: Welke inzichten zal je verwerven? Wat is coaching en wat is het zeker niet? Hoe ga je om met valkuilen en weerstanden? Op welke manier past coaching in een filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg? (CP1) In welke mate helpt coaching in onze dagelijkse zoektocht naar de beste kwaliteit? (CP2) Concept: In 8 uur krijgt de deelnemer de kans om inzichten te verwerven in coaching als leiderschapsstijl en de link te leggen naar gemeenschapsgerichte politiezorg en kwaliteitszorg. Het zou de eerste dag kunnen zijn van een vervolgverhaal waar die inzichten worden omgezet in de toepassing ervan. Dit niveau van opleiding vraagt uiteraard meer tijd, vooral omdat er ook oude gewoonten moeten worden afgeleerd en dit is voor volwassen professionals niet altijd even gemakkelijk! De eerste dag is dus het moment waar de coachende lesgever zich ten volle zal geven om elke deelnemer te prikkelen en te enthousiasmeren zodat hij zich met plezier zal inschrijven voor het vervolgverhaal. Wat hebben we nodig om de kans op succes te verhogen? Maximaal 12 vrijwillige deelnemers (mogen gerust van verschillende zones zijn) in een leuke omgeving, liefst vér van de gsm. Als één van de deelnemers een korpschef zou kunnen zijn, is dit mooi meegenomen! De deelname van een calog-medewerker met een leidinggevende functie betekent ongetwijfeld een verbreding van de inzichten. We komen met z n allen in burger. (Dit is een afwijking van het algemeen principe dat de cursisten het uniform dragen). 2 april 2010: PZ Gent 4 juni 2010: PZ Deinze 10 december 2010: OPAC

18 18 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Deontologische code Luik II: Integriteitstraining Alle personeelsleden 4 lesuren Maximaal aantal deelnemers: 22 Tania Roers, adviseur, diensthoofd interne zaken PZ Gent CP Eric Van Steenberge HINP Luc Respens Inhoud/Concrete doelstellingen: 1. Theoretisch luik Cultuur Ethiek Specifieke risico s van integriteitsschendingen bij de politie De deontologische code als groeidocument Toolbox Deontologie om een integriteitsbeleid uit te werken en de deontologische prinicpes op de werkvloer te laten doordringen zodat integriteit bevorderd wordt binnen het korps Klokkeluidersregeling 2. Good practice Dilemmatraining volgens twee methodes : socratische dialoog en CAT-scan De algemene doelstelling is het dagelijks handelen van de leden van de politiediensten daadwerkelijk te beïnvloeden zodat integriteit doorheen alle processen van de organisatie en in het individueel handelen verweven wordt. Opleidingen vast te leggen op vraag van de zone.

19 19 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Efficiënte wijkwerking in de praktijk Personeel behorend tot het operationeel kader 8 lesuren Maximaal aantal deelnemers: 20 HINP Didier Monteyne Inhoud/Concrete doelstellingen: Ontvangst en kennismakingsoefening Groepsdiscussie Voorkennis Gemeenschapsgerichte Politiezorg Definitie + vijf pijlers GGPZ Praktijkoefeningen 4 mei 2010: OPAC 5 oktober 2010: PZ Gent

20 20 Opleidingsprogramma 2010 Excellente politiezorg (EPZ) Excellente politiezorg: Trainer/referentiepersoon Personeel behorend tot het operationeel kader (na intakegesprek) 168 lesuren Maximaal aantal deelnemers: 20 Docenten: Team referentiepersonen EPZ in de verschillende politiezones en lesgeversteam Federale Politieschool Inhoud/Concrete doelstellingen: Context van de opleiding : rol en kwaliteiten van de trainer Filosofie van de GGPZ : ontstaan en krachtlijnen De onderhandeling en de bemiddeling : toepassing en techniek De vergadering : soorten en toepassing van de technieken De externe oriëntatie : behoeftenbepaling en scanning Partnership en networking : principes en deontologie Probleemoplossend werken : vernieuwing, weerstanden, actieplannen Verantwoording en rapportering Bekwame betrokkenheid en overlegmechanismen Permanente coaching en didactische vaardigheden Inschrijven : Oost-Vlaamse korpsen die nog niet over een referentiepersoon trainer GGPZ beschikken, hebben voorrang tot inschrijven. Uiterste datum van inschrijven : februari 2010 Selectie: maart 2010 Start opleiding: april 2010

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

GEWELDSBEHEERSING ZONDER VUURWAPEN PRAKTIJK ZELFVERDEDIGING

GEWELDSBEHEERSING ZONDER VUURWAPEN PRAKTIJK ZELFVERDEDIGING Pagina 1 van 6 Opleidingsonderdeel Opleiding (luik) Vakgroep Vakgroepcoördinator Docent(en) GEWELDSBEHEERSING ZONDER VUURWAPEN PRAKTIJK ZELFVERDEDIGING Inspecteur van Politie Sport & geweldbeheersing Bert

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Vak -> Doelstellingen

Vak -> Doelstellingen Vak -> Doelstellingen Doelstellingen 1 Relatie tot bestuurlijke en gerechtelijke organisatie 1/11 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Bestuurlijke organisatie 1.2.1 De bevoegdheden van de actoren op de verschillende

Nadere informatie

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF Algemene context Het promotie-examen voor bevordering naar het officierskader is een vergelijkend examen waarbij zowel de beroepskennis en beroepservaring, alsook de persoonlijkheid en het groeipotentieel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G

5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G OPLEIDINGSPLAN 2016 Basisopleiding Fed.plan EDA Benaming Gepland GIP/one 5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G Functionele opleidingen 1506 Evaluator 02/02-03/03-12/04

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA)

(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA) Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten ref.: PEN-168/2017 Doelgroep Alle nieuwe parketjuristen (verplicht) Geïnteresseerde parketjuristen

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Doelstellingen. Doelstellingen. 1 Relatie tot bestuurlijke en gerechtelijke organisatie

Doelstellingen. Doelstellingen. 1 Relatie tot bestuurlijke en gerechtelijke organisatie Doelstellingen 1/13 1 Relatie tot bestuurlijke en gerechtelijke organisatie 1.1 Inzicht hebben in de Belgische staatsstructuur en de politiedienst hierin situeren 1.1.1 De opbouw, organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

LOKALE POLITIEZONE POLDER OPDRACHTBRIEF

LOKALE POLITIEZONE POLDER OPDRACHTBRIEF OPDRACHTBRIEF 2016-2021 Johan Geeraert Hoofdcommissaris van politie Korpschef 30 november 2016 1 Inhoud De opdrachtbrief... 3 Het ruime referentiekader... 3 Het zonaal veiligheidsplan van PZ Polder...

Nadere informatie

Thema s voor nieuwe opleidingen 2012

Thema s voor nieuwe opleidingen 2012 1 Thema s voor nieuwe opleidingen 2012 Excellente politiezorg (EPZ) Inleidende beschouwingen aangaande bepaalde etnisch culturele minderheden en de (politionele) omgang daarmee Personeel behorend tot het

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

STATUUT AGENTEN VAN POLITIE ZIJN AANPASSINGEN VAN DIT STATUUT NOODZAKELIJK?

STATUUT AGENTEN VAN POLITIE ZIJN AANPASSINGEN VAN DIT STATUUT NOODZAKELIJK? Lokale en Regionale Besturen Brussel, 29 september 2015 STATUUT AGENTEN VAN POLITIE ZIJN AANPASSINGEN VAN DIT STATUUT NOODZAKELIJK? Het operationeel kader van de geïntegreerde politie kan een kader van

Nadere informatie

Campus Vesta politieopleidingen Nieuwsbrief Jaargang 6 nummer 1 Vrijdag 5 juni 2015. 1. Campus Vesta een multidisciplinair opleidingscentrum

Campus Vesta politieopleidingen Nieuwsbrief Jaargang 6 nummer 1 Vrijdag 5 juni 2015. 1. Campus Vesta een multidisciplinair opleidingscentrum Campus Vesta politieopleidingen Nieuwsbrief Jaargang 6 nummer 1 Vrijdag 5 juni 2015 1. Campus Vesta een multidisciplinair opleidingscentrum Uit de behoeftebevraging 2015 konden we afleiden dat er heel

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren)

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren) 1 FUNCTIONELE OPLEIDING VERKEERSPOLITIE (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten) A. DUUR VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Politionele slachtofferbejegening

Politionele slachtofferbejegening Politionele slachtofferbejegening Lokale politie? Slachtofferbejegenaar Lokale politie Interventieploeg (combi) 2 Inspecteurs Terreinondersteuner 1 Hoofdinspecteur Federale politie? Labo Wetsgeneesheer

Nadere informatie

REFERENTIEDOSSIER. Technopreventief Adviseur - Voortgezette opleiding 2013-2014

REFERENTIEDOSSIER. Technopreventief Adviseur - Voortgezette opleiding 2013-2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Dossierverantwoordelijken: Cathy GRIMMEAU, Ailien STOVE FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

VELD 2 : strategie & beleid

VELD 2 : strategie & beleid JAARVERSLAG 2017 VELD 1 : leiderschap Missie, visie en waarden Gemeenschapsgerichte politiezorg Bedrijfsvoering Organigram Werking directiecomité Interne en externe communicatie Gekozen leiderschapsstijl

Nadere informatie

1. BESTUURLIJKE POLITIE (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA)

1. BESTUURLIJKE POLITIE (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA) Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

Democratische Politie

Democratische Politie Democratische Politie ADV Tania Roers Diensthoofd HRM Politiezone Gent 4 stellingen 1.Analyses van klachten/meldingen, functioneringsgesprekken, de evaluatiecyclus en tuchtzijn instrumenten die kunnen

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE POLITIE INTERNAL FAIRNESS?! Rechtvaardigheid Redelijkheid Billijkheid Schappelijkheid

DEMOCRATISCHE POLITIE INTERNAL FAIRNESS?! Rechtvaardigheid Redelijkheid Billijkheid Schappelijkheid DEMOCRATISCHE POLITIE INTERNAL FAIRNESS?! CPS Studiedag Gent, 6 november 2014 Dirk Van Nuffel Hoofdcommissaris van Politie Korpschef PZ Brugge 1 Fairness Rechtvaardigheid Redelijkheid Billijkheid Schappelijkheid

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

Heel wat! Onderstaande opsomming geeft je een beeld, dat we in samenspraak met jou nog kunnen bijsturen: 1. Opleider basisopleidingen

Heel wat! Onderstaande opsomming geeft je een beeld, dat we in samenspraak met jou nog kunnen bijsturen: 1. Opleider basisopleidingen 1 sur 5 MENU Campus Vesta werft politieprofessionals aan die zich voor een periode van een jaar (vernieuwbaar) willen laten detacheren om les te geven aan aspirant-agenten in algemene vakken en geweldbeheersing.

Nadere informatie

Integere docenten maken integere politiestudenten

Integere docenten maken integere politiestudenten Integere docenten maken integere politiestudenten Prof. Dr. Sofie De Kimpe Researchgroup Crime & Society - Prevention, Security and Policing Vrije Universiteit Brussel Overzicht 1. Competentie-gestuurd

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor beginnende stagiairs, magistraten en parketjuristen

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor beginnende stagiairs, magistraten en parketjuristen Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor beginnende stagiairs, magistraten en parketjuristen ref.: PEN-168/2016 Doelgroep Alle nieuwe parketjuristen (verplicht) Geïnteresseerde parketjuristen Geïnteresseerde

Nadere informatie

OVERZICHT. Gepaste politiereactie op burgerverzet en agressie. Gepaste politiereactie op burgerverzet en agressie?

OVERZICHT. Gepaste politiereactie op burgerverzet en agressie. Gepaste politiereactie op burgerverzet en agressie? Gepaste politiereactie op burgerverzet en agressie. OVERZICHT 1 Inleiding : de groei 2 De Opleiding NU 3 Law-in-books versus Law-in-action? 4 De Toekomst? 2 Geweld en verzet in de individuele relatie politie

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

Publicatie : Inwerkingtreding :

Publicatie : Inwerkingtreding : 22 APRIL 2003. - Ministerieel besluit tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

stafmedewerker Voorjaar 2018

stafmedewerker Voorjaar 2018 Aanwerving stafmedewerker: verantwoordelijk samen met andere stafmedewerkers voor programmatie en planning van het educatieve aanbod, taakverdeling, coaching van medewerkers en interne kwaliteitszorg Voorjaar

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters ref.: PEN-009 Doelgroep Magistraten (zetel) die de functie van onderzoeksrechter wensen uit te oefenen; Magistraten (parket) voor zover ze

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15 Deel 1. Aangifte van verdwijning................................ 1 1. Procedure.......................................... 3 1.1. De aangifte ontvangen........................... 3 1.2. Luisteren en informatie

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

FYSIEKE EN MENTALE TRAINING - SPORT

FYSIEKE EN MENTALE TRAINING - SPORT Pagina 1 van 5 Opleidingsonderdeel Opleiding (luik) Vakgroep Vakgroepcoördinator Docent(en) Uren Theorie & toepassingen Situering in het programma Begincompetenties Eindcompetenties FYSIEKE EN MENTALE

Nadere informatie

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5.

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5. Medewerkers Personeelsbestand en verloop Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader Verhouding organiek/feitelijk kader 94 92,3 70

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

HANDBOEK POLITIEORGANISATIE INHOUD. Inleiding 7

HANDBOEK POLITIEORGANISATIE INHOUD. Inleiding 7 INHOUD Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Historisch-politiek perspectief 9 Evolutie van het Belgisch politiebestel sinds 1830: invloed van het Franse model en eerste belangrijke ontwikkelingen van de gendarmerie

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters ref.: PEN-009 Doelgroep Magistraten (zetel) die de functie van onderzoeksrechter wensen uit te oefenen; Magistraten (parket) voor zover ze

Nadere informatie

Lenteseminarie van de gerechtelijke stagiairs

Lenteseminarie van de gerechtelijke stagiairs Lenteseminarie van de gerechtelijke stagiairs JUR-013 Doelgroep gerechtelijke stagiairs die hun stage hebben aangevangen op 1 oktober 2012 (en voor wie deze opleiding verplicht is), met inbegrip van de

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 29-7-2017 7:32:19 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Francais... 4 Nederlands... 5 Documentatie...10 2 Inleiding LET OP. GEBRUIK DEZE

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Vaak voorkomende afkortingen 5. 0 Inleiding 7

Vaak voorkomende afkortingen 5. 0 Inleiding 7 INHOUD Vaak voorkomende afkortingen 5 0 Inleiding 7 1 De Belgische politie 9 1.1. Algemeen 9 1.2. De lokale politie 10 1.3. De federale politie 13 1.4. Twee kaders 15 1.5. Geïntegreerde werking 16 1.6.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Drugs in het verkeer

Drugs in het verkeer 1 27/10/2010 Pascal Van den holen Opleidingsonderdeel Opleiding (luik) Inspecteur van politie Drugs in het verkeer Vakgroep Verkeer Vakgroepcoördinator Miguël Christiaens Docent(en) Miguël Christiaens;

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters ref.: SPE-092 Doelgroep Sessies 1 (voormiddag) en 2: - beginnende of toekomstige stagemeesters, die nog geen eerdere editie van deze opleiding hebben gevolgd

Nadere informatie

Samengevat verloopt de bepaling van een profiel in meerdere fasen: - de evaluator plaatst de functie: hij geeft aan de functie één van de 13 posities

Samengevat verloopt de bepaling van een profiel in meerdere fasen: - de evaluator plaatst de functie: hij geeft aan de functie één van de 13 posities Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER KADER

VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER KADER De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen voor de bevordering door overgang naar een hoger kader, met name van basis- naar middenkader. 1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT

Nadere informatie

Het beheer van deze dossiers gebeurt door Adviseur Nijs Toby hierin bijgestaan door Mevrouw Devries Debby.

Het beheer van deze dossiers gebeurt door Adviseur Nijs Toby hierin bijgestaan door Mevrouw Devries Debby. Jaarverslag 4 Resultaten bij de medewerkers: Gegevens personeel: De personeelsdossiers worden, intern de politiezone, behandeld en beheerd door de dienst personeelszaken die zeer nauw samenwerken met het

Nadere informatie

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - GIP Oud Strijderslaan 190 1140 BRUSSEL. ACTIEPLAN Q 2015-2016 Pedagogische cel Kwaliteitscoördinator

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - GIP Oud Strijderslaan 190 1140 BRUSSEL. ACTIEPLAN Q 2015-2016 Pedagogische cel Kwaliteitscoördinator Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - GIP Oud Strijderslaan 190 1140 BRUSSEL ACTIEPLAN Q 2015-2016 Pedagogische cel Kwaliteitscoördinator 1.1. ACTIEPLAN KWALITEIT 2015-2016: SYNOPTISCHE TABEL

Nadere informatie

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Isaac De Vos 21 mei 2015 Cel Diversiteit Doel: Discriminatie binnen de geïntegreerde politie tegen te gaan. Sensibiliseringscampagnes, het coördineren van

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

Opleidingstraject voor ambtenaren die in functie treden bij een gemeentebestuur (niveaus A, B en C)

Opleidingstraject voor ambtenaren die in functie treden bij een gemeentebestuur (niveaus A, B en C) Opleidingstraject voor ambtenaren die in functie treden bij een gemeentebestuur (niveaus A, B en C) Artikel 145bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat ambtenaren die aan de slag gaan bij een gemeentebestuur

Nadere informatie

Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten

Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten Klachtenmanagement politie.fm Page 5 Monday, November 16, 2009 2:12 PM INHOUDSTAFEL Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten Hoofdstuk 1 Grondslagen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie