Koopmans Bouw b.v. Bank IBAN NL20RBOS BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente BTW NL B01 ISO 9001 gecertificeerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd"

Transcriptie

1 Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden TD Enschede Postbus AL Enschede Telefoon Fax Bank IBAN NL20RBOS BIC RBOSNL2A KvK Veluwe en Twente BTW NL B01 ISO 9001 gecertificeerd Behandeld door H. Lodeweeg-Voerman 1 van 12

2 2 van 12 Reductieplan Versie beheer Versie Status Titel Concept Reductieplan Definitief Reductieplan Definitief Reductieplan Definitief Reductieplan Definitief Reductieplan Interne goedkeuring Naam Afdeling Handtekening datum Heleen Lodeweeg KAM Eric Groothuis Directie

3 3 van 12 Inhoudsopgave Reductieplan... 2 Inhoudsopgave... 3 Inleiding Totstandkoming reductiemaatregelen Geschatte emissie 2010 en Trendanalyse 2009 t/m Scope III Doelstelling Analyse van reductiekansen Bepalen van reductiedoelen Uitvoeren van de reductiemaatregelen Reductiemogelijkheden voor Koopmans Verlichting Fat Client / notebook / Thin Client Boiler Kantoren Apeldoorn Werkplaats Deventer Personeel bewuster om laten gaan met energie De benodigde energie zo duurzaam mogelijk verkrijgen Aanschaf van nieuw materieel vanuit een energiezuinig oogpunt Wagenpark Specifieke doelstellingen voor Koopmans Doelstelling voor de projecten Doelstelling voor het wagenpark Doelstelling kantoren Uitwerking reductiekansen... 12

4 4 van 12 Inleiding Dit reductieplan onderzoekt de mogelijkheden voor Koopmans om haar energieverbruik en bijbehorende CO 2 emissie te reduceren in de periode tot CO 2 reductie is het verminderen van de CO 2 emissie. Voor Koopmans zijn er een 3- tal mogelijkheden om de CO 2 emissie te reduceren. Aangepaste bedrijfsprocessen & werknemers engagement: veranderingen in werkprocessen of procedures ter vermindering van energieverbruik en betrokkenheid van de werknemers bij het klimaatverbruik. Hernieuwbare Energie: vervanging van fossiele energie door over te schakelen op een duurzame brandstof of door het aankopen van groene energie Energie-efficiëntie: het bereiken van dezelfde prestaties/diensten met een lager energieverbruik. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen energie besparen door beter isolatie. Het overzicht van de CO 2 reductiemaatregelen beschreven in dit rapport is daarom niet bedoeld als uitputtende lijst. Dit document beschrijft niet het implementatietraject van energiereducerende maatregelen. De wijze waarop Koopmans met energiemanagement om wil gaan binnen haar organisatie is beschreven in het Energiemanagement programma.

5 5 van 12 1 Totstandkoming reductiemaatregelen 1.1 Geschatte emissie 2010 en 2011 Koopmans is in de tweede helft van 2010 gestart met de inventarisaties voor certificering voor de nationale CO 2 prestatieladder. In deze inventarisatie is gekeken naar het basisjaar 2009 en de eerste helft van Naar aanleiding van deze bevindingen zijn er reductiemaatregelen opgezet. De verwachting is dat daar op zijn vroegst in de tweede helft van 2011 de vruchten van kunnen worden geplukt. Dat zal dan nog in beperkte mate zijn. Aan het eind van 2011 zal bekeken worden wat de stand is en of de gestelde doelstellingen zijn behaald. De doelstelling voor 2011 is dat er 5% minder uitstoot is ten opzichte van het basisjaar Dit wordt gerelateerd aan de CO 2 emissie per euro omzet van 2009 met gco 2 /. De doelstelling wordt daardoor 0.95x11.40=10.83 gco 2 /. 1.2 Trendanalyse 2009 t/m 2012 In 2011 heeft de SKOA enkele conversiefactoren aangepast en om een goed vergelijk te kunnen maken heeft Koopmans besloten de voorgaande jaren en het basisjaar ook om te zetten naar deze nieuwe conversiefactoren. Totaal scope I en II projecten kantoren wagenpark totaal tco tco 2 / omzet reductie tov % -18.7% -21.7% Uit bovenstaande opstelling is duidelijk dat de reductie van 2010 ten opzichte van 2009 kleiner is dan met de oude conversiefactoren, maar dat er nog steeds een reductie is van 3.4%. In 2011 heeft Koopmans vooral reductie behaald door het inkopen van Windkracht 220. Dit scheelt voor het hele jaar 264 tco2. Als deze reductie niet had plaatsgevonden dan was 2011 uitgekomen op tco2 / omzet. Dit is een reductie van 5.1% ten opzichte van Daarmee zou de doelstelling welke is opgesteld in 2010 zijn behaald. Naast een analyse op het totaal is ook per onderdeel een analyse te maken. Scope I en II projecten projecten tco 2 / omzet reductie tov % -26.5% -29.2% Ten eerste is te zien dat bij de projecten er in 2011 zonder windkracht 220 het verbruik ten opzichte van 2010 weer is gestegen. Wat daar de exacte oorzaak van is zal nader moeten worden uitgezocht. Het kan veel te maken hebben met het type projecten en de verdeling grote en kleinere projecten. Als er in verhouding meer kleinere projecten zijn dan is het verbruik voor het ketenpark hoger, omdat er meer

6 6 van 12 projecten zijn met keten. Dit onderzoek en de trend hierin zal in 2012 worden opgezet. Scope I en II kantoren kantoren tco 2 / omzet reductie tov % -45.0% -55.4% Een goede analyse is er niet te maken op de kantoren. Elk jaar is er een wijziging geweest in de situatie van de kantoren en dus zijn de getallen door het vervallen van een kantoor in Emmeloord, het wisselen van kantoor in Apeldoorn niet goed op te zetten. Wel is duidelijk dat ook hier wederom zonder de Windkracht 220 het verbruik van 2011 hoger is dan in In 2012 lijkt de situatie stabiel ten opzichte van 2011, maar in 2013 zal er weer een nieuwe situatie ontstaan. De voorbereidingen daarvoor beginnen waarschijnlijk al in 2012 en dus zal ook dat jaar niet geheel representatief zijn. Scope I en II wagenpark wagenpark tco 2 / omzet reductie tov % 1.1% 0.6% Daar waar bij de andere onderdelen aan dalende lijn zichtbaar is in het verbruik is het bij het wagenpark het tegenovergestelde. Hierin zit een stijgende lijn, doordat er elk jaar ook meer kilometers worden gereden. Het meer rijden wordt veroorzaakt door een aantal werken welke verder weg liggen. Scope I en II zakelijke auto's zakelijke auto's gereden kilometers g CO 2 / gereden kilometer Wat bovenstaande schema wel duidelijk maakt is dat er ondanks dat er meer wordt gereden, de gereden kilometers over het algemeen in zuinigere auto s worden gemaakt. In het aantal gco 2 /gereden kilometer is een duidelijke dalende lijn te ontdekken. Het beleid dat hierin is heeft dus wel degelijk invloed op het wagenpark. Eind 2011, begin 2012 zijn er weer een aantal werken gestart in directere omgeving van Enschede. De vraag is of dat invloed heeft op de hoeveelheid gereden kilometers van Dat zal duidelijk worden in de trendanalyse van Scope III De reductiedoelstellingen voor scope III zijn voor de certificering naar niveau 4 nog separaat vastgelegd. Vanaf de rapportage over 2012 zullen de doelstellingen en dergelijke in dit verslag worden opgenomen.

7 7 van Doelstelling 2015 Vanaf 2012 wordt door TBI een duurzaamheidsverslag gemaakt waarin alle separate bedrijven hun input in leveren. Ook Koopmans levert haar informatie hier voor aan. TBI heeft gekozen voor in eerste instantie 11, maar aangepast naar 10 thema s. Eén focusthema is Energie en CO 2. In 2012 is dit verslag er voor het eerst gekomen en naar aanleiding daarvan zal er worden bekeken hoe dit verder op te pakken. Aan het eind van 2012 werd wel duidelijk dat TBI meer wil doen met het thema duurzaamheid in zijn totale breedte en dat er vanuit TBI doelstellingen worden gesteld aan de verschillende thema s voor het jaar Deze zijn echter nog niet allemaal duidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat Koopmans deze doelstellingen gaat handhaven. In het reductieplan van 2013 zal hier meer duidelijkheid in zijn en zal er ook dieper worden ingegaan op de doelstellingen. 1.5 Analyse van reductiekansen Elke energie reductiekans kan bijdragen aan het verlagen van het energieverbruik van Koopmans. Niet iedere kans zal daadwerkelijk doorgevoerd worden, maar elke kans zal geanalyseerd worden op kosten, baten en haalbaarheid. Van elke energie reductiekans wordt aangegeven wat de minimaal te verwachten reductie over een bepaald tijdsbestek is. 1.6 Bepalen van reductiedoelen Vanuit de reductiekansen zullen een aantal reductiedoelen komen. Per kans is aangegeven wat de verwachte reductie is. Door het analyseren van al deze reductiekansen ontstaat er een beeld van de mogelijke totale reductie. In het periodieke managementoverleg zal er vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt naar de reductiedoelen worden gekeken. Zo bepaald Koopmans of het zichzelf gestelde doel behaald gaat worden. 1.7 Uitvoeren van de reductiemaatregelen Het besluit om de reductiemaatregelen uit te voeren wordt genomen door de directie in het directieoverleg. De genomen besluiten worden genotuleerd en gedocumenteerd. Na het besluit van de directie kan er gestart worden met het uitvoeren van de maatregelen. Per maatregel wordt er een verantwoordelijk persoon aangewezen. Deze persoon begeleidt de uitvoering en zorgt voor een actieve betrekking van de medewerkers binnen Koopmans. De bijdrage van de medewerkers zal bepalen in hoeverre een maatregel zijn doel bereikt. Duidelijke communicatie in taken en terugkoppeling zal hierin bijdragen.

8 8 van 12 2 Reductiemogelijkheden voor Koopmans Bij het opstellen van de verschillende documenten en het opstellen van de Carbon Footprint zijn er een aantal zaken naar voren gekomen welke kunnen gelden als een reductiemogelijkheid. Opvallend hierbij is dat de ingekochte elektriciteit en het wagenpark verantwoordelijk voor 83% van de uitstoot van Koopmans. Hieronder zijn een aantal punten beschreven die als reductiemogelijkheid kunnen gelden. 2.1 Verlichting Een overgroot deel van de verlichting bestaat uit de Philips TL-D Super van 36 of 58 Watt en is de grootste energieverbruiker op elke vestiging. Onderzoek naar alternatieve verlichting of het aanpassen van het lichtplan kan reductie opleveren Bij het opstellen van de Energie audit is opgevallen dat in veel ruimtes de verlichting aan staat terwijl de ruimte niet gebruikt wordt. Aangezien deze verlichting voor het overgrote deel verantwoordelijk is voor het energieverbruik is het verstandig deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De Osram Powerstar is een heldere verlichting van 150W en zorgt voor veel verbruik. Een inventarisatie van alternatieve mogelijkheden geeft inzicht in kansen om energieverbruik terug te dringen 2.2 Fat Client / notebook / Thin Client Bij het overgaan naar het Shared Service Center zijn er op kantoor de volgende computers in gebruik genomen: Thin Client Fat Client Notebook Opvallend is dat de Fat Clients een verbruik hebben van 365 Watt, een notebook 65Watt, terwijl de Thin Client computer maar 6 Watt nodig heeft. De keus voor het gebruiken van een Fat Client of notebook kan nader worden bekeken en waar mogelijk worden aangepast. In 2012 wordt er gekeken naar verschillende bezuinigingsmogelijkheden en naast het verbruik per type computer is er ook een verschil in kosten. De verwachting is dat in 2012 / 2013 er een verschuiving plaatsvindt in het gebruik van computers. 2.3 Boiler Op de kantoren zijn er een aantal boilers. Deze blijken niet altijd in gebruik te zijn. De keus die destijds is gemaakt kan worden overwogen op noodzaak. Dit aspect kan ook worden meegenomen bij de centralisering en verbouwing van het kantoor in Enschede eind 2012, begin Kantoren Apeldoorn Het kantoor Apeldoorn zal in 2013 komen te vervallen. Echter is niet uitgesloten dat er nog een kleiner kantoor komt voor Surplus Advanta en Koopmans S&O in Apeldoorn of Deventer.

9 9 van Werkplaats Deventer De machines van de werkplaats in Deventer zijn verouderd. Niet duidelijk is of deze machines meeverhuizen naar een nieuwe locatie in 2013, of dat deze worden vervangen. Dit laatste heeft in het oog op de ladder de voorkeur, maar moet ook financieel haalbaar zijn. 2.6 Personeel bewuster om laten gaan met energie Opvallend is dat er op kantoren verlichting brandt terwijl niemand zich in de ruimte bevindt. In de kantoren van Enschede zitten bewegingssensoren, maar niet op de toiletten en in de vergaderruimtes. Dit is een bewustwording welke opgevolgd kan worden door een actie. Ook het bouwplaatspersoneel kan attent worden gemaakt op het bewuster omgaan met energie. Door communicatie en bijvoorbeeld toolboxen kan hier aan de medewerkers duidelijker worden uitgelegd wat we doen en wat er aan veranderd kan worden. 2.7 De benodigde energie zo duurzaam mogelijk verkrijgen Koopmans heeft in 2010 voor de jaren 2011 tot net met 2013 Windkracht 220 ingekocht. Dit is echter nog geen duurzame oplossing. De bouwplaatsen worden inmiddels ingekocht via het Bouwstroomloket. De bedoeling is om ook hiervoor een duurzame oplossing te zoeken voor de Windkracht Aanschaf van nieuw materieel vanuit een energiezuinig oogpunt Het klein materieel dat Koopmans koopt voor de bouwplaatsen kan wellicht energiezuiniger worden. Er zijn steeds meer apparaten die energiezuiniger zijn dat ouder materieel. Dit wordt samen met het Arbo aandachtspunt stof in het licht gehouden en successievelijk ingevoerd. 2.9 Wagenpark Het wagenpark van Koopmans is erg divers. Aangezien er geen lease is, maar de medewerkers een eigen keus kunnen maken is deze diversiteit buiten proporties gegroeid. Bijkomend opstakel is dat elke medewerker zelf het moment van inruil mag bepalen. Om toch structuur te kunnen aanbrengen, is er een duidelijker limiet aan label en autoklasse per functieniveau vastgelegd. Op deze wijze komt er een betere controle op buitensporige hoeveelheid uitstoot. Daarnaast is het beperken van zakelijke kilometers een mogelijkheid. Hiervoor kan een analyse worden gemaakt van verkeer tussen de verschillende locaties en hoe dat kan verminderen, maar ook woon-werk verkeer welke wellicht kan worden beperkt. Echter de wetgeving omtrent woon-werk verkeer kan eind 2012 anders worden en dat zal ook zeker in acht moeten worden genomen.

10 10 van 12 3 Specifieke doelstellingen voor Koopmans De oude doelstelling van Koopmans is om eind 2015 tot een reductie van 15% ten opzichte van 2009 te komen Uit de carbon footprint is duidelijk geworden dat 79% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van elektriciteit en door het wagenpark. Daarnaast is duidelijk geworden dat 52% van de totale uitstoot wordt veroorzaakt op de projecten. 3.1 Doelstelling voor de projecten Totale uitstoot in 2009 voor de projecten is tco 2. Totalen projecten brandstof propaan tco % tco % diesel tco 2 4.3% 64.3 tco % gas tco 2 3.1% tco 2 3.1% elektra tco % tco % stadsverwarming tco 2 6.9% 0.38 tco 2 0.1% Totaal tco % tco % Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat de projecten vooral uitstoot veroorzaken door het gebruik van elektra. In 2012 is er een stijging te zien ten opzichte van 2009 bij het verbruik van diesel op de projecten. Er is ook een duidelijke afname van het verbruik van de stadsverwarming ten opzichte van In 2015 is om te komen tot een reductie van 15% een waarde nodig van 4.58 tco 2 / omzet. De totale werkelijke uitstoot is hierbij wel afhankelijk van de omzet zoals die wordt behaald. Om aan deze reductie te kunnen gaan wordt onderzoek gedaan op welke wijze er groene stroom toegepast kan worden op de bouwplaatsen. Het onderzoek daar naar is eind 2010 in gang gezet en heeft geresulteerd in het bouwstroomloket, maar nog niet in een groener stroom. Dit zal de komende jaren de nodige aandacht vergen. Ontwikkelingen op het gebied van groene stroom zijn volle gang. Windkracht 220 is vanaf 2011 een onderdeel voor Koopmans. Ook vanuit het bouwstroomloket worden steeds meer bouwen groener. De ontwikkelingen bij het bouwstroomloket lopen nog steeds en zullen ook nog wel een tijd aanhouden.

11 11 van Doelstelling voor het wagenpark Het zakelijke wagenpark van Koopmans veroorzaakt 33% van de totale omzet van heel Koopmans. In totaal is dat tco 2 voor de 145 zakelijke rijders die Koopmans in 2009 heeft. Als de doelstellingen voor 2011 en 2015 worden doorgetrokken naar het wagenpark zal er respectievelijk tco 2 in 2011 en tco 2 in 2015 mogen worden uitgestoten door de zakelijke auto s. Om dat te bewerkstelligen zijn er een tweetal mogelijkheden. De uitstoot per gereden kilometer reduceren. Dit heeft in 2012 zeker effect gehad, mede door het reduceren van het aantal gereden kilometers in Tot 2015 zal dit verder moeten worden doorgezet om ook aan daadwerkelijke reductie te kunnen komen. Deze blijft staan op 15% ten opzichte van Het aantal te rijden kilometers reduceren. In 2012 wordt ongeveer 68% van de kilometers gereden door het personeel van Koopmans Bouw. Hierbij moeten worden gedacht aan de projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders. Zij rijden bijna dagelijks naar de verschillende bouwplaatsen. Het woon-werk verkeer van Koopmans is meegenomen in scope I en niet in scope III, zoals in de emissie inventarisatie is aangegeven. Door efficiënt te gaan rijden kunnen de hoeveelheid kilometers wellicht kunnen worden verminderd. Om het aantal kilometers verder te verminderen zal Koopmans werken meer in de regio moeten vinden. Gezien de huidige markt zal dat niet een criterium zijn waarop wordt ingeschreven voor projecten. In de komende jaren zal dit onder de aandacht blijven. 3.3 Doelstelling kantoren De rest van de uitstoot vindt plaats op de kantoren van Koopmans. Hiervoor zijn er op alle locaties energie audits gehouden. Hierbij is vooral het elektra gebruik de veroorzaker van de uitstoot. Totaal heeft Koopmans 1.67 tco 2 / omzet als het wordt teruggeslagen naar de kantoren. Een reductie van 5% in 2011 en van 15% in 2015 houdt respectievelijk in dat er 1.59 tco 2 / omzet en 1.42 tco 2 / omzet uitstoot mag worden gerealiseerd. In de trendanalyse is duidelijk dat de doelstelling voor 2012 voor dit onderdeel ruim wordt behaald. Ook in de komende jaren wordt hier nog wel wat verandering in verwacht. Echter aangezien het een klein deel is van de totale uitstoot zal dit niet actief worden behandeld, maar wel goed worden gevolgd. In 2013 en 2014 zal in de trendanalyse hier zeker bij stil worden gestaan. Indien de voorgenomen maatregelen niet het gewenste resultaat lijken te hebben zal er weer actief worden ingespeeld op reductiemogelijkheden.

12 12 van 12 4 Uitwerking reductiekansen Naar aanleiding van hoofdstuk twee kan worden geconcludeerd dat er voldoende mogelijkheden zijn voor reductie. De ene kans is wat lastiger te realiseren dan de andere. Tevens zullen niet alle kansen gelijktijdig moeten worden gerealiseerd. Om de uitwerking en het effect van de verschillende kansen te kunnen beheersen en te kunnen meten zal er per onderhanden reductiekans een dossier worden opgesteld. Dit dossier bevat de volgende elementen: Inleiding Plan fase: Initiatiefnemer Omschrijving van de reductiekans Doel van de reductiekans, zowel kwalitatief als kwantitatief Beleid omtrent de reductiekans Indicatieduur voor implementatie Betrokken personen Do fase: Startdatum implementatie Verwachte einddatum Stappenplan met planning Communicatie Hulpmiddelen Budget Check fase: Wat te monitoren Wanneer te monitoren Meetmethode Vastleggen van resultaten Act fase: Moment van evaluatie Methode van evaluatie Input Output Mogelijkheden voor verdere reductie Activiteitenlogboek Naar aanleiding van de resultaten zal ook de inhoud van dit dossier worden geëvalueerd.

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie