SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek (geldig vanaf )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek (geldig vanaf 1-9-2015)"

Transcriptie

1 SVMNIVO Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Opdrachtenboek (geldig vanaf ) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.1 van 36

2 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst Algemene informatie praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Inschrijving en deelname Inhoud en opzet van de Praktijktoets Beoordeling van de Praktijktoets Uitslag en terugkoppeling Herkansing Bezwaar en beroep Diploma Assistent-makelaar Wonen Praktijkopdrachten Opdracht 1: Maak een verkoopbrochure Opdracht 3: Bereid een koopakte voor Opdracht 4: Stel een klantdossier samen Opdracht 5: Voer een marketingactie/omgevingsscan uit Mondelinge verdediging Portfolio-assessment ROC/Vakschool-opleidingen en de SVMNIVO-examens Bijlage 1. Eindtermen Bijlage 2. Scoringsmodellen Praktijkopdrachten Bijlage 3. Scoringsmodel mondelinge examen Bijlage 4. Cesuur Mondelinge Verdediging Uitsluiting van deelname indien (zonder restitutie van examengeld): SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.2 van 36

3 Inleiding Binnen de makelaardijbranche is overeenstemming bereikt over het opleidingsprofiel van de assistent-makelaar. SVMNIVO heeft een examen ontworpen voor het behalen van het diploma Assistent-makelaar Wonen. De toets bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. Dit opdrachtenboek gaat over het praktische deel: de Praktijktoets. In dit opdrachtenboek vindt u alle informatie die u nodig heeft om de Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen af te leggen. De Praktijktoets bestaat uit 5 opdrachten en een mondeling examen. In hoofdstuk 1 staat alle praktische informatie betreffende de toets beschreven en de regels die gelden voor deelname. Ook leest u hier wat ervoor nodig is om het diploma Assistent-makelaar Wonen te behalen. Naast het praktijkgedeelte is daarvoor namelijk ook een theoriegedeelte verplicht. In hoofdstuk 2 vindt u de 5 praktijkopdrachten die u moet maken en inleveren bij SVMNIVO. In hoofdstuk 3 vindt u informatie over het mondelinge deel van de praktijktoets. In hoofdstuk 4 staat informatie over een alternatieve route om het praktijkgedeelte te behalen, namelijk via een portfolio-assessment. Deze route is alleen bestemd voor kandidaten die minstens 5 jaar aantoonbare werkervaring hebben als assistent-makelaar. In hoofdstuk 5 staat aangegeven wat u moet doen als u het diploma Assistent-makelaar wilt behalen via een ROC. Tot slot staan in de bijlagen de eindtermen en de beoordelingscriteria benoemd. Bij dit opdrachtenboek horen de volgende documenten: Model Verkoopbrochure Model Taxatierapport Model Koopakte eengezinswoning Model Koopakte appartementsrecht Model Opdrachtbevestiging Koop/Huur De modellen zijn te vinden onder het icoon informatie als u ingelogd bent op de website op examenomgeving.svmnivo.nl. Wij wensen u veel succes toe bij de Praktijktoets! SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.3 van 36

4 Begrippenlijst Assessor Gekwalificeerde professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval de Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen. Cesuur De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan een onvoldoende wordt toegekend en de laagste toetsscore waaraan een voldoende wordt toegekend: de grens tussen zakken en slagen. Eindtermen Een meetbare beschrijving van het geheel aan kennis, vaardigheden en houdingen waarover een kandidaat moet beschikken om een opleiding of toets met succes af te ronden. Scoringsmodel Een model waarin een relatie wordt gelegd tussen de eindtermen en het aantal punten dat een kandidaat krijgt toegekend voor zijn/haar antwoorden. Toets Het geheel aan toetsvragen en -opdrachten waarmee wordt beoordeeld in hoeverre een kandidaat de eindtermen beheerst. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.4 van 36

5 1 Algemene informatie praktijktoets Assistent-makelaar Wonen 1.1 Inschrijving en deelname Iedereen kan deelnemen aan het praktijkexamen Assistent-makelaar Wonen. Er geldt geen toelatingsseis. Om deel te nemen en in te schrijven, doet u het volgende: 1 Meldt u aan op Klik op Inschrijven onder het kopje Inleverexamens. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en de inloggevens om toegang te krijgen tot de examenomgeving. 2 Haal de vijf praktijkopdrachten van de examenomgeving. - Log in op de site examenomgeving.svmnivo.nl/; - Klik op Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen onder het cursusoverzicht. - Klik op het icoon Informatie. - Er verschijnen twee documenten en één map. Download de documenten Informatie praktijkopdracht en Opdrachtenboek Assistent Makelaar Wonen. - Open de map Modellen Praktijkopdrachten Assistent Makelaar Wonen - Download de modellen met betrekking tot de koopovereenkomst, opdrachtbevestiging koop+huur, taxatierapport en de verkoopbrochure. - Let op: u maakt de opdrachten zelfstandig of met ondersteuning van een opleidingsinstituut. SVMNIVO levert geen inhoudelijke begeleiding; SVMNIVO is een onafhankelijk examenbureau dat uitsluitend toetst of u de opdrachten conform de criteria heeft uitgevoerd. 3 Als u alle opdrachten gemaakt hebt, kunt u de opdrachten inleveren op de website van de examenomgeving. - Log in op de site examenomgeving.svmnivo.nl/; - Klik op Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen onder het cursusoverzicht. - Klik op het icoon Praktijktoets - De praktijkopdrachten kunt u inleveren. Elke praktijkopdracht dient afzonderlijk ingeleverd te worden inclusief bijlage. Als de eerste opdracht ingestuurd is, krijgt u toegang tot de volgende opdrachten. - Opdrachten aanbieden kan in ieder gangbaar bestandsformaat (WORD, PDF etc.) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.5 van 36

6 De algemene contactgegevens van SVMNIVO zijn: SVMNIVO Villawal 11 T: NX Nieuwegein F: Op het moment dat uw inschrijving bij SVMNIVO binnen is, sturen wij u een ontvangstbevestiging en een factuur. Op dat moment is uw deelname definitief. Uw opdrachten worden dan in behandeling genomen volgens de hierna beschreven werkwijze. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.6 van 36

7 1.2 Inhoud en opzet van de Praktijktoets Praktijkopdrachten In dit opdrachtenboek staan vijf praktijkopdrachten. Deze hebben allemaal betrekking op uw eigen woning, dat wil zeggen: het huis dat u zelf dan wel uw ouder(s) huurt of in bezit hebt. U moet dat ook aan kunnen tonen bij aanvang van het mondelinge examen. Het maakt niet uit of u een koopwoning of een huurwoning hebt en of dit een appartement of een eengezinswoning is. Door met de eigen woning te werken, wordt elke opdracht uniek en dat is precies de bedoeling. Een voorwaarde is dat de eigen woning, dan wel die van uw ouder(s), niet te koop staat. (Mocht dat wel het geval zijn, betrekt u de opdrachten op de woning van een familielid of kennis. U dient dan aan te kunnen tonen dat uw woning te koop staat.) Als er sprake is van een makelaarskantoor in de opdrachten, dan heeft dat betrekking op het kantoor waar u op dit moment werkt of waar u zou willen gaan werken. Inhoudelijk gaan de opdrachten over de vier kerntaken die u als Assistentmakelaar Wonen in uw dagelijks werk uitvoert: Ondersteunende werkzaamheden verrichten bij de verkoop van een woning; Ondersteunende werkzaamheden verrichten bij de taxatie van een woning; Ondersteunende werkzaamheden verrichten bij de aankoop van een woning; Ondersteunende werkzaamheden verrichten bij het opstellen en uitvoeren van het marketingbeleid. Om deze kerntaken goed uit te voeren, dient u ook over accuratesse en administratieve vaardigheden te beschikken. Deze worden beoordeeld aan de hand van een klantdossier. U kunt de opdrachten geheel zelfstandig maken, maar u kunt ook de hulp van een opleidingsinstituut inroepen. Er zijn diverse instituten die opleiding en ondersteuning aanbieden. Kijk hiervoor elders op de SVMNIVO-site. Voor het maken van de opdrachten gebruikt u de modeldocumenten die bij dit opdrachtenboek horen. Per opdracht wordt genoemd welk modeldocument u moet gebruiken. Als u de vijf opdrachten klaar heeft, levert u ze gelijktijdig in. Per opdracht worden de onderdelen en bijlagen in één bestand samengevoegd. In totaal worden dus vijf bestanden ingeleverd. Eerst dient u zich doormiddel van uw account bij SVMNIVO in te schrijven. Vervolgens ontvangt u inloggegevens om toegang te krijgen tot de examenomgeving. Vanaf dat moment kunt u de praktijkopdrachten maken en inleveren. Het duurt ongeveer zes weken totdat de uitslag van opdrachten bekend is. U ontvangt de voorlopige uitslag van de opdrachten via de . SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.7 van 36

8 Indien de opdrachten allemaal voldoende zijn, komt u op de lijst voor het mondelinge examen te staan. Mondelinge verdediging De mondelinge verdediging duurt circa 40 minuten en wordt afgenomen door een gecertificeerd makelaar die bevoegd is om voor SVMNIVO als assessor op te treden. Het mondelinge examen vindt plaats bij SVMNIVO in Nieuwegein of -indien mogelijk- ergens anders in het land. Tijdens het mondelinge examen zal de assessor u vragen om minimaal twee van de vijf ingeleverde opdrachten te verdedigen/nader toe te lichten. Vooraf wordt niet aangegeven welke opdrachten dat zijn. Wel ontvangt u een beoordeling van de gemaakte opdrachten vooraf thuis via de mail. Deze kunt u gebruiken om u voor te bereiden op het mondelinge examen. Portfolio-assessment en ROC/Vakschool In paragraaf 1.7 ziet u de verschillende routes weergegeven die naar het diploma Assistent-makelaar leiden. Voor het praktijkgedeelte zijn er drie routes: Via de SVMNIVO Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen (hiervoor beschreven); Via een portfolio-assessment, indien u aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring hebt als assistent-makelaar; Via een ROC/Vakschool. Als voor u geldt dat u minstens 5 jaar werkervaring hebt als assistentmakelaar, dan kunt u kiezen voor de tweede route. Het portfolio-assessment komt dan in plaats van deze Praktijktoets. In hoofdstuk 4 leest u hier meer over. Als u van plan bent via een ROC/Vakschool uw diploma Assistent-makelaar te behalen, dan leest u in hoofdstuk 5 hoe dat in zijn werk gaat. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.8 van 36

9 1.3 Beoordeling van de Praktijktoets Beoordelingscriteria Praktijkopdrachten Voor de functie van Assistent-makelaar Wonen is een beroeps- en competentieprofiel opgesteld waarin kerntaken en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd. Met andere woorden: er is beschreven wat het werk van de assistent-makelaar inhoudt en wat voor kennis, vaardigheden en gedrag ervoor nodig is om dat goed te doen. Op basis van deze beschrijving hebben we eindtermen geformuleerd en voor ieder van die eindtermen weer representatieve opdrachten. Deze eindtermen zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 staan de scoringsmodellen die de assessor gebruikt om de praktijkopdrachten te beoordelen. Na correctie ontvangt u over de mail een beoordeling per opdracht en een eindbeoordeling. Dit kunt u gebruiken bij de voorbereiding op het mondelinge examen. Mondelinge verdediging Tijdens het mondelinge examen wordt hoofdzakelijk inhoudelijke kennis en inzicht getoetst. Het gaat erom dat u een duidelijke en deskundige toelichting kunt geven op de documenten, de bronnen en de werkwijze die u hebt gebruikt tijdens het maken van de opdrachten. Daarnaast beoordeelt de assessor tijdens het mondelinge examen de presentatievaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en de klantgerichtheid van de kandidaat. Het scoringsmodel voor het mondelinge examen staat in bijlage 3. Beoordelaars Voor het afnemen van het mondelinge examen zet SVMNIVO gecertificeerde makelaars in die minimaal vijf jaar als zodanig werkzaam zijn en een assessorentraining hebben doorlopen bij SVMNIVO. In principe wordt het mondelinge examen afgenomen door dezelfde assessor die uw schriftelijke werk nagekeken heeft. Als er veel tijd zit tussen schriftelijk en mondeling (bijvoorbeeld in verband met herkansingen), kan het ook zijn dat uw examen door twee verschillende assessoren wordt beoordeeld. Het mondelinge examen wordt vastgelegd op video om in geval van twijfel het oordeel van een extra assessor te kunnen inroepen. SVMNIVO voert regelmatig kwaliteitscontroles uit om de betrouwbaarheid van de verschillende assessoren te kunnen waarborgen. 1.4 Uitslag en terugkoppeling In onderstaande tabel staan de activiteiten en het daarbij behorende tijdpad weergegeven, ervan uitgaande dat de kandidaat de praktijkopdrachten zonder herkansingsrondes maakt. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.9 van 36

10 Nr. Activiteit Tijdpad 1 Kandidaat levert de opdrachten in. 2 Assessor kijkt het ingeleverde werk na en maximaal 6 weken na 3 SVMNIVO stuurt de beoordeling aan de kandidaat en plaatst de kandidaat op de lijst voor het mondelinge examen 4 De kandidaat voert een mondelinge verdediging van het gemaakte werk 5 De assessor geeft advies over de eindbeoordeling van de kandidaat aan SVMNIVO 6 SVMNIVO stuurt de uitslag en indien van toepassing het certificaat naar de kandidaat In geval van herkansing, zie paragraaf 1.5 Herkansing. 1.5 Herkansing inlevering van de opdrachten maximaal 9 weken na de uitslag van het schriftelijke examen Maximaal 1 week na het mondelinge examen 4 weken na het mondelinge examen U moet voor alle praktijkopdrachten een voldoende gehaald hebben voordat u mondeling examen mag doen. In bijlage 4 staat de cesuur die hiervoor geldt. De cesuur is de grens tussen geslaagd en gezakt. Voor alle schriftelijke opdrachten ligt de cesuur op 60%, dat wil zeggen dat u voor elke individuele opdracht een score van 60% of hoger moet hebben om de opdracht voldoende te maken. Als u voor een of meer opdrachten lager dan 60% voldoende scoort, moet u die herkansen totdat deze voldoende is. Voor het herkansen van schriftelijke opdrachten geldt een termijn van 6 weken na het ontvangen van de beoordeling. De inschrijving vindt u onder het kopje Inleverexamens. U levert de opdrachten die u herkanst dus binnen 6 weken opnieuw in. Het tarief voor herkansing van een of meer praktijkopdrachten, vindt u op de Tarievenlijst (website SVMNIVO). Voor het mondelinge examen geldt een cesuur van 70% (zie bijlage 3). Als u lager dan 70% scoort, moet u het mondelinge examen over doen. Dit is mogelijk binnen 6 weken nadat u de beoordeling van het mondelinge examen ontvangt. Het tarief voor herkansing van het mondelinge examen vindt u op de Tarievenlijst (website SVMNIVO) en het Herkansingsformulier. Voor een herkansing kunt u zich als volgt opgeven: 1. meldt u aan via de site van SVMNIVO (met behulp van uw account). 2. U schrijft zich in voor de herkansing Assistent Makelaar Wonen (Opdrachten). SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.10 van 36

11 3. U krijgt toegang tot de examenomgeving voor het herkansen van de praktijkopdracht(en). 4. Zodra uw opdracht(en) voor de herkansing binnen is, wordt uw werk nagekeken en komt u op de lijst voor het mondelinge examen te staan (als u alsnog voor de opdracht(en) slaagt). Geen beoordeling en geen herkansingsmogelijkheden SVMNIVO behoudt zich het recht voor om kandidaten uit te sluiten (ook van herkansing) dan wel per direct te diskwalificeren voor verdere deelname aan de toets voor een periode van drie jaar in de volgende gevallen: U hebt de opdrachten niet zelf gemaakt, maar gekopieerd van een ander. U hebt niet uw eigen woning gebruikt voor het uitvoeren van de opdrachten. Andere onregelmatigheden waaruit blijkt dat u geen bonafide deelnemer bent. Let op! Ook als tijdens het mondelinge examen pas blijkt dat u plagiaat of een andere vorm van fraude pleegt of gepleegd hebt, dan wordt het examen alsnog direct afgebroken en ongeldig verklaard. 1.6 Bezwaar en beroep SVMNIVO is een gecertificeerd examenbureau voor de vastgoedbranche en werkt nauw samen met opleidingsinstituten, brancheverenigingen en overheidsinstanties om de kwaliteit en de actualiteit van haar examens en assessoren te kunnen waarborgen. Mocht u desondanks bezwaar of beroep willen aantekenen tegen een werkwijze of beslissing van SVMNIVO, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken aan de directie van SVMNIVO te Nieuwegein. Hierbij gelden de volgende criteria: Het bezwaar wordt aangetekend verstuurd t.a.v. de productcoördinator Beroep dient u te richten aan de directie van SVMNIVO Het bezwaar of beroep vindt plaats binnen zes weken na het bekend worden van de uitslag. U voert een deugdelijke motivatie aan voor uw bezwaar of beroep: u moet aannemelijk maken dat u rechtstreeks of aanmerkelijk geschaad bent in uw belang. U kunt geen bezwaar of beroep aantekenen wanneer u geslaagd bent. U dient binnen zes weken het griffiegeld te hebben betaald. Zie voor het tarief op de tarievenlijst op de website van SVMNIVO. U ontvangt binnen zes weken na ontvangst antwoord op uw beroep of bezwaar van SVMNIVO. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.11 van 36

12 Als blijkt dat uw bezwaar of beroep gegrond is, ontvangt u het griffiegeld retour. Hieronder ziet u deze werkwijze in schema weergegeven: Nr. Activiteit Tijdpad 1 Kandidaat ontvangt uitslag 2 Kandidaat tekent bezwaar Binnen 6 weken na uitslagdatum aan bij productcoördinator 3 SVMNIVO stuurt uitspraak in bezwaar Binnen 6 weken na einde bezwaartermijn 4 Kandidaat gaat in beroep Binnen 6 weken na uitspraak in bij directie SVMNIVO 5 SVMNIVO stuurt uitspraak in beroep 6 Einde zaak bezwaar Binnen 6 weken na einde beroepstermijn 1.7 Diploma Assistent-makelaar Wonen Als u slaagt voor de praktijktoets Assistent-makelaar Wonen ontvangt u hiervoor een certificaat. Om het diploma Assistent-makelaar Wonen te behalen heeft u echter drie certificaten nodig, namelijk voor: SVMNIVO Assistent-makelaar Capita Selecta SVMNIVO Assistent-makelaar Rechten De Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Het certificaat voor de praktijktoets heeft een geldigheid van drie jaar. Dat betekent dat u binnen die termijn ook voor de theorietoetsen moet slagen om in bezit te komen van het diploma Assistent-makelaar Wonen. De certificaten voor de theorietoetsen zijn ook drie jaar geldig. Indien u in het bezit bent van een SVMNIVO-diploma Assistent-makelaar, kunt u in het SVMNIVO-register ARMT worden ingeschreven. Dit betekent dat u de titel ARMT mag voeren (Assistent Register Makelaar-Taxateur). Daarnaast ontvangt u het ARMT-speldje en bent u zichtbaar op Funda. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.12 van 36

13 2 Praktijkopdrachten Inleiding Bij het uitvoeren van onderstaande opdrachten werkt u met uw eigen woning of die van uw ouder(s). U moet kunnen aantonen dat het uw eigen woning of die van uw ouder(s) is; op het mondelinge examen moet u hiervan bewijs kunnen laten zien (uittreksel bevolkingsregister dan wel eigendomspapieren of huurovereenkomst van de woning). Het maakt niet uit of uw woning een huur- of koopwoning is. Voorwaarde is dat deze woning niet te koop mag staan. Verder gelden de volgende algemene regels: 1. U zult merken dat er soms informatie ontbreekt, omdat er geen echte koper is of omdat u niet echt bezichtigingen plant en uitvoert voor klanten. In dat geval werkt u met aannames en die aannames maakt u duidelijk in uw opdrachten. Alleen dan kan de assessor beoordelen of u professioneel gehandeld hebt of niet. 2. U levert complete documenten aan bij SVMNIVO. Dat betekent dat u naar eigen inzicht bijlagen meestuurt. Indien bijlagen niet beschikbaar zijn voor de betreffende woning, dan geeft u aan hoe u daarmee bent omgegaan/dan wel hoe u dit hebt opgelost. Bij dit opdrachtenboek horen modeldocumenten die u gebruikt voor het maken van de opdrachten. Mocht u zelf over standaarddocumenten beschikken met een vergelijkbare structuur, dan mag u die ook gebruiken. Let op, ook indien u eigen formulieren gebruikt, mag u uitsluitend die onderdelen invullen die in het SVMNIVO model grijs zijn gemaakt. Let op! SVMNIVO controleert al het ingeleverde werk met een plagiaatdetector. Als fraude/plagiaat geconstateerd wordt, bent u verder uitgesloten van deelname. Tip: lees naast de opdracht de bijbehorende eindtermen én het scoringsmodel goed door, zodat u weet wat er van u verwacht wordt. De eindtermen en scoringsmodellen zijn opgenomen in de bijlage van het opdrachtenboek. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.13 van 36

14 2.1 Opdracht 1: Maak een verkoopbrochure Opdracht Maak een verkoopbrochure voor uw eigen woning (of van de woning van uw ouder(s)) waarin een representatief, realistisch en aantrekkelijk beeld van de woning wordt gecreëerd en waarin het taalgebruik is afgestemd op de potentiële koper van uw woning. Specificaties Gebruik het Model Verkoopbrochure dat u bij dit opdrachtenboek vindt. Daarin staat precies aangegeven welke informatie en onderdelen de verkoopbrochure moet bevatten. Wanneer u kiest voor de woning van uw ouders, dient u dit schriftelijk te onderbouwen bij het inleveren van de opdrachten. Inleveren Voeg alle onderdelen en bijlagen van de verkoopbrochure samen in één document/map. (Deze levert u gelijktijdig in met de vier andere opdrachten.) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.14 van 36

15 2.2 Opdracht 2: Stel een taxatierapport op Opdracht Vul het Model Taxatierapport in voor uw eigen woning. U bent zelf de opdrachtgever en u wenst de woning getaxeerd te hebben in verband met financiering van de woning. Specificaties In het Model Taxatierapport staan de onderdelen die u moet invullen grijs gemarkeerd. Voeg ook alle relevante bijlagen toe. Inleveren Voeg alle onderdelen en bijlagen van het taxatierapport samen in één document/map. (Deze levert u gelijktijdig in met de vier andere opdrachten.) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.15 van 36

16 2.3 Opdracht 3: Bereid een koopakte voor Opdracht De makelaar heeft uw eigen woning verkocht (mondelinge overeenstemming op dinsdag 5 februari) en maakt op donderdag 7 februari een koopovereenkomst die eerst door de verkoper getekend wordt en daarna op zaterdag 9 februari door de koper. Gegevens koper: Dhr. Marinus van Koperstraeten Geboren op te Kerkdriel Beroep: Pensioenadviseur adres: Mw. Hester Hanekamp Geboren op te Amersfoort Beroep: docent Engels (havo/vwo) adres: Ze hebben een samenlevingsovereenkomst. Hun huidige adres is: Margrietlaan 41, 5334 TT te Culemborg. Tel: De koopsom bedraagt Hierin zit een bedrag van voor roerende zaken, als zodanig gewaardeerd door de koper. Er dient een bankgarantie gesteld te worden of een waarborgsom betaald te worden van 10% van de koopsom. Deze dient uiterlijk 5 weken na het bereiken van de overeenstemming voldaan te zijn. De koper wenst ontbindende voorwaarden voor het verkrijgen van financiering ter hoogte van voor 4 weken (na bereiken overeenstemming). De overdracht vindt 4 maanden na het bereiken van de overeenstemming plaats. De verkoper wil er dan nog een week in blijven wonen en draagt voor die periode nog alle lasten. De kosten van de registratie van de koopakte worden gedeeld door de partijen. De registratie vindt direct na de bedenktijd plaats. Specificaties Vul in het Model Koopakte de grijs gemarkeerde onderdelen in. Let op: Kies het juiste model (appartementsrecht of woning). Let op: als u van bepaalde aannames uitgaat, maak dit dan duidelijk in uw opdracht. Inleveren Voeg alle onderdelen en bijlagen van de koopakte samen in één document/map. (Deze levert u gelijktijdig in met de vier andere opdrachten.) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.16 van 36

17 2.4 Opdracht 4: Stel een klantdossier samen Opdracht U wilt een huis kopen en geeft daarvoor een aankoopopdracht. U mag zelf kiezen welk type huis u wilt kopen, maar het mag niet uw eigen woning zijn. Er vinden drie bezichtigingen plaats in het kader van de aankoopopdracht. In deze opdracht hebt u een dubbelrol: u legt namelijk een klantdossier aan voor uw eigen aankoopopdracht. Specificaties aankoopopdracht Het klantdossier moet de volgende gegevens en documenten bevatten: Soort opdracht (specifieke wensen t.a.v. de nieuwe woning, budget, type opdrachtgever(s)); Opdrachtbevestiging (gebruik hiervoor het Model Opdrachtbevestiging); Personalia klant (+ bewijzen); Contactgegevens klant; Gegevens waaruit blijkt dat u ten minste drie bezichtigingen voor de cliënt hebt gedaan en hoe u de bezichtigingen hebt afgewerkt. Voeg hiervoor het bewijs van de bezochte woningen toe (vanuit Realworks of Funda); Beschrijf hoe de onderhandelingen zijn ingezet en wat het eindresultaat is. Leg uit welke woning de voorkeur heeft; Alles wat verder relevant is. Inleveren Voeg alle onderdelen en bijlagen van het klantdossier samen in één document/map. (Deze levert u gelijktijdig in met de vier andere opdrachten.) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.17 van 36

18 2.5 Opdracht 5: Voer een marketingactie/omgevingsscan uit Hieronder vindt u drie opdrachten op het gebied van marketing. Kies één van deze opdrachten uit en maak deze. Opdracht 5.1 Doe een onderzoek naar de gemiddelde prijs van woningen in het gebied waar u werkt (of gaat werken). Vraag de volgende gegevens op en verwerk deze tot een handzaam overzicht: Hoeveel tussenwoningen zijn er het afgelopen half jaar verkocht? Hoeveel appartementsrechten zijn er het afgelopen half jaar verkocht? Wat was de gemiddelde verkoopprijs (of mediaan) van zowel tussenwoningen als appartementen? Betekenen deze cijfers een daling of een stijging ten opzichte van het half jaar daarvoor? Leg uit wat daar volgens u de reden voor kan zijn. Geef bovengenoemde punten overzichtelijk weer en formuleer een duidelijke conclusie over de situatie in de woningmarkt in uw gebied. Verwerk de antwoorden op bovengenoemde vragen in een overzicht/rapportje van maximaal 2 kantjes A4. Opdracht 5.2 Sponsoring vergroot de naamsbekendheid van een bedrijf bij consumenten, dus dat kan een goed promotiemiddel zijn. Bedenk een sponsoractiviteit om de naamsbekendheid van een makelaarskantoor te vergroten. Het gebruik van social media is toegestaan. Onder social media worden internettoepassingen om informatie te delen verstaan, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en dergelijke. Bedenk drie sponsoractiviteiten voor het makelaarskantoor waar u werkt (of wilt werken). Beschrijf elke activiteit en motiveer deze (waarom is dat een goed idee?); Benoem de kosten voor iedere sponsoractiviteit; Benoem de voor- en nadelen van de sponsoractiviteit. Verwerk de antwoorden op bovengenoemde vragen in een overzicht/rapportje van maximaal twee kantjes A4. Opdracht 5.3 Voer een uitgebreide omgevingsscan uit van uw woning. Doe verslag van de omgeving van de woning. Welke publieke voorzieningen zijn er (scholen, winkelcentra, sportaccommodatie et cetera)? Welk soort wijk is het (nieuwbouw/ veel senioren/ veel jonge gezinnen/ veel studenten/ afstand tot het centrum/ probleemwijk/ et cetera)? SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.18 van 36

19 Welke praktische voorzieningen zijn er (benzinestation, supermarkt, speelruimte)? Welke voorzieningen zijn er op het gebied van scholen (basis- en voortgezet onderwijs)? Verwerk de resultaten in een overzicht, waarbij u naast overzichten (kaarten/grafieken) tevens een beschrijving/interpretatie geeft. Zorg in ieder geval voor een kaartje waarop de verschillende belangrijke zaken in de omgeving zijn aangegeven. Inleveren Voeg alle onderdelen en bijlagen van de marketingactie/omgevingsscan samen in één document/map. (Deze levert u gelijktijdig in met de vier andere opdrachten.) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.19 van 36

20 3 Mondelinge verdediging Als u de praktijkopdrachten voldoende gemaakt hebt, ontvangt u een uitnodiging voor de mondelinge verdediging. Het mondelinge examen wordt in Nieuwegein afgenomen door een bevoegd assessor en duurt 40 minuten. Tijdens het mondelinge examen dient u het volgende bij u te hebben: 1. De oproepbrief; 2. Uw originele en geldige rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart; 3. Alle door u geüploade opdrachten (inclusief bijlagen) zoals u ze aan de klant zou overhandigen (netjes ingebonden, verzorgd, niet digitaal et cetera); 4. Bewijsstukken dat de woning waarover u de opdrachten hebt gemaakt het huis is waar u woont (Uittreksel bevolkingsregister, Eigendomspapieren woning, Huurovereenkomst) (niet bij portfolio-assessment); 5. Indien u zich hebt aangemeld als portfoliokandidaat dan moet u documenten meenemen waaruit aantoonbaar blijkt dat u minimaal vijf jaar werkzaam bent als assistent-makelaar (bijvoorbeeld salarisstroken, arbeidsovereenkomsten, CV, portfolio). Zonder deze documenten is deelname aan het mondelinge examen niet mogelijk. De assessor bepaalt vervolgens over welke (twee) opdrachten hij/zij vragen gaat stellen tijdens het mondelinge examen; u moet zich dus op alle opdrachten voorbereiden. Als u de uitslag van de praktijkopdrachten ontvangt, krijgt u ook een beoordeling meegestuurd waarop u kunt zien welke score u per opdracht hebt gehaald. Dat kan u helpen bij de voorbereiding op het mondelinge examen. De einduitslag van de Praktijktoets ontvangt u vier weken na uw mondelinge verdediging van SVMNIVO. Let op! Als u niet kunt aantonen dat u uw opdrachten over uw eigen woning/ouder(s) s woning hebt gemaakt kunt u worden uitgesloten van verdere deelname aan de praktijktoets. Beoordelingscriteria Tijdens het mondelinge examen wordt hoofdzakelijk inhoudelijke kennis en inzicht getoetst. Het gaat daarbij om: achtergrondkennis van de documenten die u hebt ingeleverd; de werkwijze die u gehanteerd hebt; de bronnen die u hebt geraadpleegd. De eindtermen op het gebied van de inhoudelijke deskundigheid staan weergegeven in bijlage 1. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.20 van 36

21 Tijdens het mondelinge examen worden ook uw presentatievaardigheden, onderhandelingen en de klantgerichtheid getoetst. Het scoringsmodel voor het mondelinge examen is opgenomen in bijlage 3. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.21 van 36

22 4 Portfolio-assessment Inleiding Als u vijf jaar aantoonbare werkervaring hebt als assistent-makelaar, dan kunt u een portfolio insturen waaruit blijkt dat u die ervaring hebt. Een portfolio is een verzameling (digitale) gegevens en documenten die een overzicht geven van de kennis, vaardigheden en ervaring waar de portfoliohouder over beschikt. U gebruikt het om anderen -werkgevers, docenten, bedrijven waar u solliciteert- te laten zien over welke beroepskwaliteiten u beschikt. Ook in reguliere opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van portfolio s. Een portfolio heeft tot doel: het eigen leerproces te sturen; de behaalde resultaten te tonen. Een portfolio is nooit af, want in uw (beroeps)leven leert u geregeld dingen bij of u behaalt nieuwe resultaten. De overheid stimuleert een leven lang leren en een portfolio helpt om dat zichtbaar te maken. Het is dus altijd een goede investering om een portfolio samen te stellen. Portfolio Het portfolio dat u bij SVMNIVO aanlevert, bestaat uit de volgende tabbladen: 1. Persoonlijke gegevens 2. Opleidingenoverzicht 3. Ervaringenoverzicht 4. Zelfstandig samengestelde verkoopbrochure 5. Zelfstandig opgesteld taxatierapport 6. Zelfstandig voorbereide koopakte 7. Zelfstandig samengesteld klantdossier 8. Zelfstandig uitgevoerde marketingactie/omgevingsscan Om deel te nemen aan het portfolio-assessment doet u het volgende: U verzamelt loonstroken (voor ieder jaar een loonstrook) en een of meer arbeidscontracten waaruit blijkt dat u vijf jaar of langer werkzaam bent als assistent-makelaar. U stelt het portfolio samen zoals hierboven aangegeven. U kopieert uw (geldige) legitimatiebewijs. Nadat u ingelogd en ingeschreven bent bij SVMNIVO, ontvangt u een unieke code voor de Praktijktoets Assistent-makelaar. Met deze code kunt u de verschillende opdrachten uploaden. De opdrachten dient u in Wordformaat aan te bieden. Uw werk wordt nagekeken volgens de eerder vermelde procedure. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.22 van 36

23 Criteriumgericht interview (CGI) Het criteriumgericht interview (CGI) dat hier plaatsvindt, gaat uitsluitend over het portfolio dat u hebt aangeleverd. De assessor vraagt om achtergronden en toelichting bij de documenten uit uw portfolio. Zo wordt getest of uw kennis en ervaring aan de criteria voldoen en of deze actueel zijn. Beoordeling vindt plaats via dezelfde criteria als voor de mondelinge verdediging. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.23 van 36

24 5 ROC/Vakschool-opleidingen en de SVMNIVO-examens Als u het diploma Assistent-makelaar Wonen wilt behalen via een ROC of Vakschool, dan adviseren we u eerst te informeren of het ROC of de Vakschool van uw keuze een contract heeft afgesloten met SVMNIVO. Als dit het geval is, dan zijn alle eindtermen en scoringsmodellen zoals weergegeven in de bijlagen 1 tot en met 4 van toepassing. Sommige ROC s/ Vakscholen hebben een eigen opleiding ontwikkeld en ze nemen hun eigen examens af. Het contract met SVMNIVO bestaat er onder andere uit dat SVMNIVO regelmatig toetst of de kwaliteit van de examens overeenkomt met de normen die SVMNIVO hiervoor heeft opgesteld. Als het ROC of de Vakschool van uw keuze geen contract heeft met SVMNIVO, adviseren we u rechtstreeks bij SVMNIVO examen te doen. Dit om te kunnen garanderen dat het diploma dat u verwerft door de hele branche erkend wordt. Voor vragen kunt u zich richten tot de klantenservice van SVMNIVO. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.24 van 36

25 Bijlagen Eindtermen Scoringsmodellen Praktijkopdrachten Scoringsmodel Mondeling examen Cesuur SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.25 van 36

26

27 Bijlage 1. Eindtermen Hieronder vindt u eindtermen voor de volgende onderwerpen: A. Verkoopbrochure B. Taxatierapport C. Koopakte D. Klantdossier E. Marketingactie//omgevingsscan A. Verkoopbrochure De kandidaat is in staat voor een verkooppresentatie van de eigen woning: 1. een representatieve en aantrekkelijke fotoreportage te maken; 2. de gegevens van de woning kernachtig en juist te vermelden (type woning, bouwjaar, aantal (slaap)kamers, perceelgrootte, inhoud, aanvaarding); 3. een duidelijke en passende beschrijving van het object en de omgeving te geven (indeling, voorzieningen, gebruikte materialen, staat van onderhoud, ligging, omgeving, etc.); 4. plattegrond van de gehele woning te maken; 5. ligging van het object op kadastrale kaart weer te geven en de relevante kadastrale gegevens te vermelden; 6. alle overige informatie betreffende het object weer te geven die de kandidaat relevant vindt voor de geïnteresseerde. B. Taxatierapport De kandidaat noteert alle relevante gegevens betreffende: 1. de opdracht en de opname in deel A van het Taxatierapport; 2. het object juist en compleet in deel B van het Taxatierapport; 3. het doel van de taxatie formuleren (deel C); 4. verantwoording en aansprakelijkheid (deel E); 5. bijzondere aandachtspunten voor het getaxeerde object (F 2, 6 en 7); 6. informatie uit (deel G): - kadastraal uittreksel - eigendomsbewijs - huurovereenkomst - bouwtekeningen - bestemmingsplan 7. het object en de omgeving (deel H); 8. eventuele aanschrijvingen (deel I, artikel 3); 9. bodemverontreiniging (deel J, artikel a en b); 10. gebruik en bewoning van het object in het Taxatierapport aangeven (K1); 11. de publiekrechtelijke aspecten van de woning (deel M met uitzondering van artikel 2b); SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.27

28 12. overige zaken door het Taxatierapport van de benodigde bijlagen te voorzien. (deel P). C. Koopakte NB: Tussen haakjes staat de verwijzing naar het betreffende artikel in de Koopakte voor een appartementsrecht. De kandidaat noteert in de Koopakte de juiste gegevens betreffende: 1. de verkoper(s) in deel A; 2. de koper(s) en het object juist en compleet in deel B; 3. kosten in artikel 1.1; 4. de bankgarantie/waarborgsom in artikel 4.1; 5. de staat van de onroerende zaak in artikel 5.3, 5.4.1, en 5.7; 6. de levering in artikel 3 en de baten, lasten en canons in artikel 7; 8. Ingebrekestelling en ontbinding in artikel 10.2 (resp. 13.2); 9. Registratie in artikel 14 (resp. 17); 10. Ontbindende voorwaarden in artikel 16 (resp.19); 11. en voegt alle relevante bijlagen toe: 1. t.b.v. Woonhuis: ontvangstbevestiging, toelichting koopakte, roerende zaken lijst, vragenlijst o.z., kadastrale tekening, kadastraal bericht, eigendomsbewijs, bodemgegevens (gemeente, provincie), evt. bijzonder stukken. 2. t.b.v. appartement: splitsingsakte, (model)reglement, notulen laatste vergadering VVE, laatste jaarrekening VVE, huishoudelijk reglement. D. Klantdossier De kandidaat: 1. maakt netjes en compleet aantekening van het soort opdracht; 2. stelt een passende en correcte Opdrachtbevestiging voor de klant op; 3. registreert persoonsgegevens van de klant en archiveert bewijslast hiervoor; 4. registreert contactgegevens van de klant; 5. selecteert op basis van de opdracht passende woningen voor de cliënt; 6. houdt aantekening van de reacties van de cliënt op het woningaanbod en organiseert bij voldoende belangstelling een bezichtiging; 7. zorgt dat het Klantdossier te allen tijde netjes, overzichtelijk en actueel is. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.28

29 E. Marketingopdracht De kandidaat: 1. raadpleegt verschillende informatiebronnen en destilleert daar de juiste gegevens uit; 2. Afhankelijk van de gekozen opdracht: - Interpreteert marktgegevens juist - Schrijft informatief, wervend en op de doelgroep gericht; - Benoemt kosten en voor- en nadelen van de sponsoracties. 3. Levert een taalkundig helder en correct rapport op; 4. Maakt een document met een nette en overzichtelijke lay-out; 5. Voert de marketingopdracht volgens de gevraagde specificaties uit. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.29

30 Bijlage 2. Scoringsmodellen Praktijkopdrachten A. Scoringsmodel verkoopbrochure De kandidaat Vakinhoudelijk aspecten O V 1 heeft een aantrekkelijke en representatieve brochure aangeleverd. 1 2 schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten). 1 3 levert foto s aan, die representatief zijn voor een brochure. 1 4 levert een fotoreportage aan die bijdraagt aan een totaalbeeld van de woning 1 5 heeft de gegevens van de woning kernachtig en juist vermeld. 1 6 heeft de gewenste gegevens van de woning vermeld, zoals type woning, 1 bouwjaar, perceelgrootte, kamers, warmtevoorziening, inhoud, oppervlakte, aanvaarding en bijzonderheden. 7 heeft een volledige omschrijving van de woning beschreven. 1 8 heeft een uitdagende en levendige tekst geschreven, die de interesse van 1 potentiele kopers opwekt. 9 heeft een volledige en uitnodigende omschrijving van de omgeving 1 beschreven. 10 heeft een volledige en uitnodigende omschrijving van de buitenruimte 1 beschreven. 11 heeft een plattegrond van alle etages opgesteld voorzien van legenda, 1 afmetingen en deuren en trappen. 12 heeft de ligging van de woning op de kadastrale kaart aangegeven heeft de kadastrale gegevens volledig aangeleverd heeft de Lijst van zaken toegevoegd aan de brochure heeft een kopie van de omgevingskaart toegevoegd aan de brochure. 1 Totaal 15 Cesuur 60% 9 Score Opmerkingen: SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.30

31 B. Scoringsmodel taxatierapport De kandidaat Vakinhoudelijk aspecten O V 1 heeft deel A. opdracht/opname volledig en juist ingevuld. 1 2 heeft deel B. object volledig en juist ingevuld. 1 3 heeft deel C. doel van de taxatie correct vastgesteld. 1 4 heeft deel E. verantwoording en aansprakelijkheid volledig en juist 1 ingevuld. 5 heeft de bijzondere aandachtspunten F2, F6 en F7 juist ingevuld. 1 6 heeft privaatrechtelijke aspecten geraadpleegd. 1 7 heeft deel H. omschrijving object en omgeving correct en volledig 1 ingevuld. 8 heeft deel I. onderhoudstoestand volledig en correct ingevuld. 1 9 heeft deel J. milieu/verontreiniging de geraadpleegde informatie correct 1 en volledig ingevuld. 10 heeft het deel K.1. eigen bewoning/bewoning door derden het eigen 1 gebruik correct en volledig ingevuld. 11. Heeft het deel M. publiekrechtelijke aspecten uitgezonderd de 1 bijzonderheden correct en volledig ingevuld. 12 heeft de alle bijlage toegevoegd aan het taxatierapport heeft in het taxatierapport correct verwezen naar de bijlage. 1 Totaal 13 Cesuur 60% 8 Score Opmerkingen: SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.31

32 C. Scoringsmodel koopakte De kandidaat Vakinhoudelijk aspecten O V 1 heeft de gegevens van de verkoper(s) in deel A correct en volledig ingevuld 1 2 heeft de gegevens van de koper en het object correct en volledig ingevuld 1 bij deel B. 3 heeft beschreven welke partij de kosten, rechten en overdrachtsbelasting 1 voor zijn rekening neemt (artikel 1.1). 4 heeft correct beschreven op welke wijze er voldaan wordt aan bankgarantie 1 of een waarborgsom (artikel 4.1). 5 heeft onroerende zaken van artikel 5.3, 5.4., en 5.7 correct en 1 volledig beschreven. 6 heeft de eigendomsoverdracht correct beschreven (artikel 3.1 en 3.2). 1 7 heeft de feitelijke levering en overdracht afspraken correct en volledig 1 beschreven 8 heeft de baten, lasten en canons beschreven (artikel 7) 1 9 heeft de ingebrekestelling en ontbinding correct en volledig beschreven 1 (artikel 10.2 en 13.2*) 10 heeft beschreven of de koopakte geresisteerd wordt (artikel 14 en 17*) 1 11 heeft de ontbindende voorwaarden correct en volledig opgesteld volgens 1 artikel heeft alle relevante bijlagen voor de verkoopakte toegevoegd 1 Totaal 12 Cesuur 60% 7 Score Opmerkingen: * artikelnummer van Koopakte voor appartementsrecht D. Klantendossier De kandidaat Vakinhoudelijke aspecten O V 1 heeft een verzorgd en representatief dossier samengesteld. 1 2 heeft één overzichtelijk dossier samengesteld. 1 3 heeft de opdracht tot dienstverlening correct ingevuld. 1 4 heeft de opdracht tot dienstverlening volledig ingevuld. 1 5 heeft de persoonsgegevens van de klant correct genoteerd. 1 6 heeft een kopie van het paspoort van de klantvolledig genoteerd. 1 7 heeft de keuze van de gekozen woning onderbouwt. 1 8 heeft bewijsmateriaal aangeleverd dat de woningen te koop staan of 1 stonden. 9 heeft de voor- en nadelen van de woningen beschreven. 1 Totaal maximaal 9 Cesuur 6 Score Opmerkingen: SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.32

33 E. Scoringsmodel marketingplan De kandidaat Vakinhoudelijk aspecten O V 1 heeft het marketingplan voorzien van een overzichtelijke lay-out. 1 2 heeft een uitnodigende en inspirerende lay-out. 1 3 heeft het plan taalkundig correct beschreven. 1 4 heeft relevante bronnen gebruikt om zijn verhaal op te baseren. 1 5 heeft de juiste verbanden kunnen leggen met betrekking tot de 1 informatiebronnen. 6 heeft een antwoorden geformuleerd op alle vragen met betrekking tot de 1 opdracht. 7 heeft een correct antwoord gegeven op de vragen met betrekking tot de 1 opdracht. 8 heeft een volledige beschrijving gegeven van de gemiddelde woningprijs 1 (5.1). 9 is in staat om de verworven gegevens te verbinden en te verklaren (5.1) heeft een passende schrijfstijl gehanteerd bij de omgevingsscan (5.1) heeft de sponsoractiviteiten helder geformuleerd en verantwoord (5.2) heeft de voor- en nadelen van de drie sponsoractiviteiten concreet verwoord 1 (5.2). 13 heeft een passende schrijfstijl gehanteerd bij de sponsoringsactiviteiten 1 (5.2). 14 heeft de praktische en publieke en voorzieningen volledig beschreven (5.3) heeft kaarten en grafieken correct geïnterpreteerd (5.3) heeft een passende schrijfstijl gehanteerd bij omgevingsscan (5.3). 1 Totaal maximaal 10 Cesuur 6 Score Opmerkingen: SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.33

34 Bijlage 3. Scoringsmodel mondelinge examen De vakinhoudelijke eindtermen zijn gelijk aan die van de schriftelijke opdrachten. In het mondelinge examen gaat het erom dat de kandidaat overtuigend blijk geeft van zijn/haar vakkennis. Daarnaast worden de presentatievaardigheden, onderhandelingen en de klantgerichte houding van de kandidaat gemeten. De volgende scoringsmodellen zijn van toepassing: Vakinhoudelijke kennis Te beoordelen gedrag Punten Mondeling De kandidaat: Maximaal Behaald geeft in zijn algemeenheid - toelichting bij de 30 ingeleverde documenten beantwoordt specifieke vragen naar onderdelen van een document adequaat en deskundig 20 geeft aan hoe hij/zij te werk is gegaan om 20 bepaalde gegevens te vinden geeft aan welke bronnen hij/zij raadpleegt voor 20 het vinden van informatie over de woning geeft een goede (vakkundige) onderbouwing van keuzes die hij/zij gemaakt heeft in het maken van 20 de Praktijkopdrachten voert adequate onderhandelingen over eigen 30 panden Totaal 140 Geslaagd? JA - NEE Presentatievaardigheden en klantgerichte houding Te beoordelen gedrag De kandidaat: hanteert een duidelijke opbouw in hetgeen hij/zij vertelt maakt functioneel gebruik van visuele middelen ter ondersteuning van het verhaal* checkt zo nodig of hij/zij de vraag goed begrepen heeft Controleert, door het stellen van vragen en het letten op non-verbale signalen, of het verhaal goed is overgekomen en past de presentatie of benaderingswijze indien nodig aan Punten Mondeling Maximaal Behaald 15 Totaal 60 Geslaagd? JA - NEE SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.34

35 * Tijdens het mondelinge examen is er geen beamer of laptop aanwezig. Als u visuele middelen wilt gebruiken (uiteraard niet verplicht), moet u daar zelf voor zorgen. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.35

36 Bijlage 4. Cesuur Praktijkopdrachten Onderdeel Weging t.o.v. Cesuur totaalscore praktijkopdrachten 25% 60 Praktijkopdracht 1: Verkoopbrochure Praktijkopdracht 2: 25% 60 Taxatierapport Praktijkopdracht 3: Koopakte 25% 60 Praktijkopdracht 4: 15% 60 Klantdossier Praktijkopdracht 5: 10% 60 Marketingactie/omgevingsscan Mondelinge Verdediging Onderdeel Weging Cesuur Vakinhoudelijke verdediging mondeling 70% 70% Presentatievaardigheden 30% en Klantgerichte houding Cesuur totaal 70% Uitsluiting van deelname indien (zonder restitutie van examengeld): U de opdrachten niet zelf hebt gemaakt maar gekopieerd van een ander. U niet uw eigen woning hebt gebruikt voor het uitvoeren van de opdrachten. In geval van (poging tot) fraude. Let op! Ook als tijdens het mondelinge examen pas zou blijken dat u plagiaat of een andere vorm van fraude pleegt of gepleegd hebt, wordt het examen direct afgebroken. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.8 pag.36

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek SVMNIVO Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Opdrachtenboek SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.1 van 31 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene

Nadere informatie

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent Makelaar Wonen. Opdrachtenboek

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent Makelaar Wonen. Opdrachtenboek SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.5 pag.1van 24 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie

Nadere informatie

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek (geldig vanaf )

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek (geldig vanaf ) SVMNIVO Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Opdrachtenboek (geldig vanaf 01-09-2016) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 2.1 01-09-2016 pag.1 van Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Opdrachtenboek Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie praktijktoets persoonscertificaat Beheerders van

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Inleiding Een registratie in de registers A-RMT of K-RMT heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

2.6 Opdrachtenboek: Door SVMNIVO uitgegeven en via www.svmnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van de praktijkopdrachten.

2.6 Opdrachtenboek: Door SVMNIVO uitgegeven en via www.svmnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van de praktijkopdrachten. Examenreglement SVMNIVO Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen 1.1 Dit reglement is van toepassing op de SVMNIVO Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen. De theorie-examenonderdelen Assistent-Makelaar Wonen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen.

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen. Examenreglement SVMNIVO Woningmarktconsultant (WMC) 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is van toepassing op het SVMNIVO WMC examen. 1.2 Dit reglement is bindend voor alle betrokkenen bij het WMC examen. Door

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Staat uw nieuwe winkelruimte aan het Deltaplein 10 en 11 in Deventer?

Staat uw nieuwe winkelruimte aan het Deltaplein 10 en 11 in Deventer? Staat uw nieuwe winkelruimte aan het Deltaplein 10 en 11 in Deventer? Deltaplein 10 en 11, Deventer Huurprijs 25.000,- per jaar Koopprijs 300.000,- k.k. Op goede locatie in het winkelcentrum in de Rivierenwijk

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties 180,29 Of in 2 modules:

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Staat uw nieuwe woning aan de Bongerdskamp 8 in Voorst?

Staat uw nieuwe woning aan de Bongerdskamp 8 in Voorst? Staat uw nieuwe woning aan de Bongerdskamp 8 in Voorst? Bongerdskamp 8 - Voorst 229.000,- k.k. Op zoek naar de ideale locatie om uw eigen woning te realiseren? Royale bouwkavel van maar liefst 1.850 m²

Nadere informatie

Staat uw nieuwe (huur)woning aan de Rijksstraatweg 43B in Wilp?

Staat uw nieuwe (huur)woning aan de Rijksstraatweg 43B in Wilp? Staat uw nieuwe (huur)woning aan de Rijksstraatweg 43B in Wilp? Rijksstraatweg 43B, Wilp 906,50 per maand incl. servicekosten & excl. g/w/e In complex De Smidse gelegen, royaal 3-kamer appartement op

Nadere informatie

Staat uw nieuwe winkelruimte aan Schoolstraat 63 in Twello?

Staat uw nieuwe winkelruimte aan Schoolstraat 63 in Twello? Staat uw nieuwe winkelruimte aan Schoolstraat 63 in Twello? Schoolstraat 63, Twello Huurprijs 1.200,- per maand In het centrum op goede zichtlocatie gelegen winkelruimte te huur. In de directe nabijheid

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

SVMNIVO. ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken

SVMNIVO. ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken Deze brochure is een uitgave van SVMNIVO. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Doesburgseweg 23 Kavel1 - Wehl

Doesburgseweg 23 Kavel1 - Wehl Vraagprijs 230.000,-- k.k. Aanstoot Van Bavel Makelaars Stationsstraat 11 7031 BM Wehl Tel: 0314-680840 Fax: 0314-683465 E-mail: info@aanstootvanbavel.nl Omschrijving Gunstig gelegen aan de rand van het

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 2 Beoordeling 7 3 Planning 10 4 Voorwaarden hertoets 11 Bijlage 1: Gegevens

Nadere informatie

Dordrecht. Lombokstraat 16b. Vraagprijs 14.000,- k.k.

Dordrecht. Lombokstraat 16b. Vraagprijs 14.000,- k.k. Dordrecht Lombokstraat 16b Vraagprijs 14.000,- k.k. Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu Omschrijving Namens opdrachtgever bieden wij

Nadere informatie

Op een mooie en ruime kavel (760m²), in het mooiste dorp van Gelderland, staat deze woning met kantoorruimte en magazijn.

Op een mooie en ruime kavel (760m²), in het mooiste dorp van Gelderland, staat deze woning met kantoorruimte en magazijn. OMSCHRIJVING Wat een unieke kans! Op een mooie en ruime kavel (760m²), in het mooiste dorp van Gelderland, staat deze woning met kantoorruimte en magazijn. Kortom, zoekt u een ruime kluswoning met kantoorruimte,

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerde professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval de Nivometing.

2.1 Assessor: Gekwalificeerde professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval de Nivometing. Examenreglement SVMNIVO Nivometing Kandidaat-Makelaar Wonen 1.1 Dit reglement is van toepassing op de SVMNIVO Nivometing ten behoeve van opname in het KRMT-register. De theorie-examenonderdelen kandidaat-makelaar

Nadere informatie

Wolfhezerweg te Wolfheze

Wolfhezerweg te Wolfheze Wolfhezerweg 120-10 te Wolfheze Fotopresentatie Wolfhezerweg 120-10 te Wolfheze Aanzicht Entree Fotopresentatie Wolfhezerweg 120-10 te Wolfheze Woonkamer met open haard en schuifpui naar overdekt terras

Nadere informatie

Staat uw nieuwe woning aan de Waterkamer 34 in Apeldoorn?

Staat uw nieuwe woning aan de Waterkamer 34 in Apeldoorn? Staat uw nieuwe woning aan de Waterkamer 34 in Apeldoorn? De Waterkamer 34, Apeldoorn 200.000,- k.k. In de rustige en kindvriendelijke wijk Osseveld- Oost gelegen, keurig onderhouden tussenwoning (2000)

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Nijkerk Zijdevlinder 66

Nijkerk Zijdevlinder 66 Nijkerk Zijdevlinder 66 Inhoudsopgave pagina Toelichting op de brochure 3 Informatie over de woning 4 Foto s 5 Kadastrale kaart 12 Plattegrond 13 Nadere informatie en voorwaarden 14 2 Een toelichting op

Nadere informatie

Manger Catsperk 14 Drachten

Manger Catsperk 14 Drachten Manger Catsperk 14 Drachten VOOR DE STARTER OP DE WONINGMARKT! Dit is je kans. In een mooie, besloten woonomgeving en hartje stad vind je deze eengezinswoning met vrijstaande stenen berging. De tuin is

Nadere informatie

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examenopzet 4 1.1 Portfolioproducten 4 1.2 Eindgesprek 5 2 Beoordeling 6

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Nijkerk Frans Halshof 28-5

Nijkerk Frans Halshof 28-5 Nijkerk Frans Halshof 28-5 Inhoudsopgave pagina Toelichting op de brochure 3 Informatie over de woning 4 Foto s 5 Kadastrale kaart 7 Nadere informatie en voorwaarden 8 2 Een toelichting op de brochure

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen

Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen Documentatie: Speulderweg achter 21/Kruipad Garderen E-mail: info@dejagermakelaardij.nl Internet: www.dejagermakelaardij.nl Hoofdstraat 55, 3781 AB Voorthuizen Telefoon: 0342-470048 Mobiel: 06-21877575

Nadere informatie

Examenprocedure langdurige opleidingen

Examenprocedure langdurige opleidingen Examenprocedure langdurige opleidingen De Nationale Academie voor Media en Maatschappij biedt de langdurige opleiding Nationale Opleiding MediaCoach aan, die uit 10 sessies bestaat: 9 studiesessies waarna

Nadere informatie

Staat uw nieuwe (huur)woning aan de Torenbosch 60 in Twello?

Staat uw nieuwe (huur)woning aan de Torenbosch 60 in Twello? Staat uw nieuwe (huur)woning aan de Torenbosch 60 in Twello? Torenbosch 60, Twello 995,- per maand incl. servicekosten & excl. g/w/e In het centrum van Twello gelegen, royaal penthouse op de 4 e woonlaag

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe...

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe... Examen: Praktijktoets Wonen versie 2013 (alleen Wonen) Toetsnummer: 51-16 Agglomeratie: Breda/Oosterhout/Etten-Leur/Ulvenhout-Breda Examen datum: 12 juni 2013 A. Opdracht/opname 0 (nog te verdelen punten

Nadere informatie

Staat uw nieuwe appartement aan de T.G. Gibsonstraat 20F24 in Deventer?

Staat uw nieuwe appartement aan de T.G. Gibsonstraat 20F24 in Deventer? Staat uw nieuwe appartement aan de T.G. Gibsonstraat 20F24 in Deventer? T.G. Gibsonstraat 20F24, Deventer Koopsom vanaf 115.000,- k.k. Deze woning wordt aangeboden met een koopsom vanaf 115.000,- k.k.

Nadere informatie

Verkoopbrochure Appelhofshoeve 42, Steenwijk.

Verkoopbrochure Appelhofshoeve 42, Steenwijk. Verkoopbrochure Appelhofshoeve 42, Steenwijk. Pagina 1 Informatiebrief bij verkoopprocedure van Appelhofshoeve 42, Steenwijk. Geachte heer/mevrouw, Met deze brochure willen wij u zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

OBJECT-INFORMATIE BOLESTEIN 604 GARAGE AMSTERDAM PARKEERGARAGE

OBJECT-INFORMATIE BOLESTEIN 604 GARAGE AMSTERDAM PARKEERGARAGE OBJECT-INFORMATIE BOLESTEIN 604 GARAGE AMSTERDAM PARKEERGARAGE ALGEMENE OBJECT-INFORMATIE BOLESTEIN 604 GARAGE AMSTERDAM ALGEMEEN Zeer ruime parkeergarage in Amsterdam Buitenveldert, nabij het Amsterdamse

Nadere informatie

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure tot de verschillende onderdelen van

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Dordrecht Paul Krugerstraat 61

Dordrecht Paul Krugerstraat 61 Dordrecht Paul Krugerstraat 61 Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu Omschrijving Deze karakteristieke woning met dakterras is voor het

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Handvat t.b.v. dossiervorming makelaardij 14 september 2016

Handvat t.b.v. dossiervorming makelaardij 14 september 2016 Handvat t.b.v. dossiervorming makelaardij 14 september 2016 NVM-leden leveren kwaliteit en maken dit zichtbaar aan hun opdrachtgevers. Kwaliteit betekent ook zorgvuldige dossiervorming. Een zorgvuldig

Nadere informatie

TE KOOP Muraltplein 10C, Borculo

TE KOOP Muraltplein 10C, Borculo TE KOOP Muraltplein 10C, Borculo In hartje centrum mooi 3-kamer APPARTEMENT met groot beschut terras op het zuiden. Eigen parkeerplaats + berging in parkeergarage. Vraagprijs Woonoppervlakte 110 m² Bouwjaar

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND. Huurprijs 675,= p.m.

ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND. Huurprijs 675,= p.m. ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND Huurprijs 675,= p.m. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Zeer ruime tussenwoning met vrijstaande stenen berging en tuin op het westen. De woning ligt centraal, nabij een school, winkels

Nadere informatie

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k.

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k. Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: 149.000,- k.k. Omschrijving Ruim, woon- en/ of winkelpand in de binnenstad van Hoorn In de binnenstad van Hoorn nabij diverse voorzieningen bieden wij u dit woon-/

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Molenstraat 32 te Farmsum

Molenstraat 32 te Farmsum Molenstraat 32 te Farmsum WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Kamperfoelie 6 RODEN

Kamperfoelie 6 RODEN Makelaardij van Santen de Hoog B.V. Fax: 050-3120971 Kamperfoelie 6 RODEN Vraagprijs 339.000,00 kosten koper Kamperfoelie 6 9301 PP Makelaardij van Santen de Hoog B.V. Fax: 050-3120971 Adresgegevens Adres

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN. Vraagprijs 195.000,= k.k..

STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN. Vraagprijs 195.000,= k.k.. STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN Vraagprijs 195.000,= k.k.. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Centraal nabij het Sint Trudoplein en centrum gelegen winkel - woonhuis. INDELING BEGANE GROND: Winkelruimte, ca.

Nadere informatie

Woningpresentatie. Middelwijkstraat 34 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Middelwijkstraat 34 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Middelwijkstraat 34 SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 1901 Woonoppervlak : 281 m² Inhoud : 1296 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

Neptunusstraat 61, Groningen

Neptunusstraat 61, Groningen Neptunusstraat 61, Groningen Gelegen in de wijk Paddepoel vindt u deze keurig afgewerkte tussenwoning met 5 slaapkamers, nette keukeninrichting en een verzorgde badkamer. Op korte afstand bereikt u een

Nadere informatie

Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen

Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen Schaepmanstraat 37 te 4384 CT Vlissingen Vraagprijs 71.000,= k.k. In de geliefde wijk Paauwenburg gelegen appartement op de derde verdieping met een mooi uitzicht. Dingemanse Makelaars Seisdam 8-10 4331

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Kijkduinstraat XT Amsterdam

Kijkduinstraat XT Amsterdam Kijkduinstraat 105-1 1055 XT Amsterdam Vraagprijs 149.000,- k.k Omschrijving AMSTERDAM Vraagprijs 149.000,- k.k Kijkduinstraat 105-1 1055 XT Amsterdam Te koop Type: Appartement Bouwjaar: Woonoppervlakte:

Nadere informatie

WADDENRING, 2993 VC BARENDRECHT

WADDENRING, 2993 VC BARENDRECHT WADDENRING, 2993 VC BARENDRECHT Huur 940 per maand AANKOOP VERKOOP TAXATIES FINANCIEEL ADVIES BEDRIJFSHUISVESTING WADDENRING, 2993 VC BARENDRECHT Van Waddenring 187 t/m 275 komen regelmatig eengezinswoningen

Nadere informatie

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Voorwaarden Meesterexamen Patissier Doelstelling examen: Het Meesterexamen heeft als doel om patissiers in staat te stellen hun verworven niveau in praktische en theoretische

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k.

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Rentmeesters- Makelaars & Taxatiekantoor Van Gellicum Vastgoed b.v. Roodseweg 11 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 Kenmerken & Locatie Vraagprijs

Nadere informatie

Staat uw nieuwe woning aan de Hackfortweg 5 in Twello?

Staat uw nieuwe woning aan de Hackfortweg 5 in Twello? Staat uw nieuwe woning aan de Hackfortweg 5 in Twello? Hackfortweg 5, Twello 269.000,- k.k. In rustige woonomgeving gelegen helft van dubbel (senioren)woonhuis (1990) met van binnenuit bereikbare garage,

Nadere informatie

Te Koop. Molenstraat 33 N. Veghel. Meer informatie op http://bosswonen.nl 073-6123030

Te Koop. Molenstraat 33 N. Veghel. Meer informatie op http://bosswonen.nl 073-6123030 Te Koop Molenstraat 33 N Veghel Kenmerken Vraagprijs: 265.000,- v.o.n. Woonoppervlakte: ca. 100 m 2 Bouwjaar: 2007 Aanvaarding: direct Bijzonderheden Veel lichtinval Zeer ruime woonkamer Groot terras Veel

Nadere informatie

Staat uw nieuwe woning aan Het Laar 265 te Deventer?

Staat uw nieuwe woning aan Het Laar 265 te Deventer? Staat uw nieuwe woning aan Het Laar 265 te Deventer? Het Laar 265, Deventer 172.500,- k.k. In de gewilde wijk Borgele gelegen zeer ruime tussenwoning (1971) met inpandige garage, parkeergelegenheid op

Nadere informatie

Benedendorpsweg 63 te Oosterbeek

Benedendorpsweg 63 te Oosterbeek Benedendorpsweg 63 te Oosterbeek Fotopresentatie Benedendorpsweg 63 te Oosterbeek Hal Woonkamer Fotopresentatie Benedendorpsweg 63 te Oosterbeek Woonkamer Keuken Fotopresentatie Benedendorpsweg 63 te Oosterbeek

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

TE KOOP Beukenlaan 83, Borculo

TE KOOP Beukenlaan 83, Borculo TE KOOP Beukenlaan 83, Borculo Wat een verrassende ruimte heeft deze woning te bieden! Wat een geweldig leuke en lichte tussenwoning gelegen aan een woonerf en nabij scholen, winkels en sportvoorzieningen.

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Cito B.V. Arnhem Examenreglement EPA Opnemer en EPA Adviseur Woningen versie december 2014 pagina

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Riperwei 78 Tijnje MIJNBUITENPLAATS.NL. Tijnje

Riperwei 78 Tijnje MIJNBUITENPLAATS.NL. Tijnje Riperwei 78 Riperwei 78 Kenmerken Woonoppervlakte: 233m² Inhoud: 1506m³ Perceelgrootte: 3770m² Bouwjaar: 1933 Aantal slaapkamers: 3 Aantal badkamers: 2 Verwarming: CV Intergas 2012 Isolatie: Volledige

Nadere informatie

Oude Borculoseweg 20

Oude Borculoseweg 20 Oude Borculoseweg 20 Warnsveld OUDE BORCULOSEWEG 20 Warnsveld Elke ochtend wakker worden van de vogels en genieten van het weidse uitzicht over weilanden? Dat kan in dit vrijstaande woonhuis gelegen aan

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 1 januari 2017

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 1 januari 2017 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties 180,29 Of in 2 modules:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Hoefbladstraat 9 Terneuzen. Vraagprijs: ,- k.k.

Hoefbladstraat 9 Terneuzen. Vraagprijs: ,- k.k. Hoefbladstraat 9 Terneuzen Vraagprijs: 205.000,- k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Woonwijk In overleg 205.000,= k.k. Aantal kamers 5 Slaapkamers 4 Bouwjaar 1983 Perceel - oppervlakte Woonoppervlakte

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Vraagprijs 179.500,-- k.k.

Vraagprijs 179.500,-- k.k. HELDEN RABOUW 26 Gelegen in een kindvriendelijke woonwijk Energiezuinige woning Vaste trap naar de ruime zolder Moderne afwerking van badkamer en toilet Achtertuin met terras en eigen achterom Vraagprijs

Nadere informatie