Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 ( )?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)?"

Transcriptie

1 Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 ( )? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na die twaalf maanden zal gecontroleerd worden of de ingeschrevene aan de hercertificeringseis heeft voldaan. Indien dit het geval is, wordt de registratie weer met 12 maanden verlengd. De onderwerpen/inhoud van de verschillende cursussen worden per jaar door het register bepaald. De cursussen worden door verschillende opleidingsinstituten aangeboden gedurende ongeveer 18 maanden. Het kan voorkomen dat een geregistreerde, om wat voor (persoonlijke) reden ook, niet in staat is geweest om de cursus op tijd bij te wonen en dat de cursus inmiddels niet meer wordt aangeboden. Dat betekent dat de gecertificeerde niet meer aan zijn voorwaarden kan gaan voldoen en eigenlijk opnieuw de initiële examens zou moeten afleggen om weer opgenomen te kunnen worden in de registers A-RMT of K-RMT. Dit is een langdurige en kostbare aangelegenheid. Om die reden is er, in uitzonderingsgevallen en onder strikte voorwaarden, een alternatieve route opgesteld. In het reglement staat: Indien een geregistreerde zich uitschrijft uit het register of uit het register wordt uitgeschreven, kan hij/zij pas weer in het register ingeschreven worden indien men aan alle tussenliggende hercertificeringsverplichtingen heeft voldaan, dan wel aan een vergelijkbare verplichting die door de directie van SVMNIVO als gelijkwaardig wordt bestempeld. In deze notitie staat verwoord wat een oud-ingeschrevene van de registers A-RMT of K-RMT kan doen om weer ingeschreven te worden in de registers A-RMT of K-RMT indien hij/zij niet de cursussen uit periode twee heeft gevolgd. Onderstaande opdracht is vastgesteld, door de directie van SVMNIVO, als vergelijkbare verplichting en vervangt derhalve de cursus Alles is verkoopbaar voor de A-RMT er en voor de K-RMT er Alles is verkoopbaar en Een nieuwe klant..en nu?. V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 1 van 10

2 De opdracht Opdracht: U schrijft een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt en/of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt. Binnen het gekozen onderwerp moet de A-RMT er het aspect Alles is verkoopbaar aanstippen en de K-RMT er moet Alles is verkoopbaar en het onderwerp Een nieuwe klant.. en nu? in zijn/haar visiestuk bespreken. In uw visiestuk dienen vijf van de zeven leerdoelen (zie bijlage) behandeld te worden. Daarnaast dient het onderwerp betrekking te hebben op een van de kerntaken (zie bijlage) 1 die voor de assistent - of kandidaat makelaar gelden. In uw stuk laat u zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Tijdens het mondelinge examen presenteert en verdedigt u uw visiestuk. Doel: U laat uw persoonlijke invalshoek zien op het onderwerp waaruit blijkt dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Aanvullende eisen visiestuk: ARMT: omvang van het betoog: 3 à 5 pagina s, lettertype 11 punten, regelafstand 1,5. KRMT: omvang van het betoog: 10 à 15 pagina s, lettertype 11 punten, regelafstand 1,5. Indien de K-RMT er een van de twee verplichte cursussen niet heeft gevolgd, dan geldt dat het visiestuk alleen voor dit niet gevolgde onderwerp hoeft te worden gemaakt. In dat geval zijn bovengenoemde ARMT eisen van toepassing. Bovenstaande aantallen pagina s zijn exclusief inleiding en samenvatting. Mondelinge verdediging Tijdens de mondelinge verdediging/presentatie gaat de kandidaat in op zijn visiestuk en presenteert hij/zijn het visiestuk aan een gecertificeerde makelaar. Daarna zal de gecertificeerde makelaar enkele verdiepingsvragen stellen aan de kandidaat om o.a. zijn vakkennis te toetsen. A-RMT: duur mondeling examen 40 minuten, waarvan 20 minuten presentatie en 20 minuten vragen door de assessor. K-RMT: duur mondeling examen, 60 minuten waarvan 30 minuten presentatie en 30 minuten vragen door assessor. Beoordeling schriftelijk en mondeling Het visiestuk wordt samen met de mondelinge verdediging beoordeeld. De beoordeling geschiedt aan de hand van deze criteria: Beoordelingsmodel opdracht Een visiestuk schrijven en verdedigen Vakinhoud 1 LET OP: voor de K-RMT er geldt dat hij niet de kerntaken behandelt die gaan over taxeren. Deze werkzaamheden zijn immers voorbehouden aan de RMT er en niet aan de K-RMT er. V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 2 van 10

3 De kandidaat verwoordt zijn eigen mening. onderbouwt zijn eigen mening. toont zijn deskundigheid in het onderwerp. toont een realistische kijk op het onderwerp. toont een vernieuwende kijk op het onderwerp. presenteert zijn visie overtuigend. beantwoordt de vragen van de assessor adequaat. heeft minimlaal XX% van de leerdoelen van de onderwerpen Alles is KOitem verkoopbaar (a-rmt en k-rmt) en Een nieuwe klant (k-rmt) voldoende diepgaand behandeld raadpleegt diverse bronnen adequaat. Totaal O V Vorm De kandidaat schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten).... schrijft begrijpelijk (met oog op de doelgroep). schrijft in de juiste stijl en register (met het oog op de doelgroep). schrijft gevarieerd.... heeft een heldere structuur in het betoog toegepast (witregels, paragrafen, kopjes). heeft de lay-out en de presentatie van het betoog goed verzorgd. communiceert kernachtig. spreekt overtuigend.... spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert.... spreekt beleefd.... reageert adequaat op non-verbale signalen. past het taalgebruik aan de lezer aan. Totaal O V Indien het Knock-out item (KO-item) en 15 van de 21 bovenstaande toetstermen met een voldoende zijn beoordeeld, heeft men voldaan aan de opdracht en kan men (indien men ook aan de overige verplichtingen heeft voldaan) weer worden ingeschreven in het register met terugwerkende kracht. Dit betekent dat u binnen uw normale termijn aan de verplichting voor de volgende ronde moet voldoen. De nieuwe hercertificeringsperiode van 12 maanden gaat dus niet in vanaf de datum van het behalen van een voldoende resultaat voor uw vervangende opdracht, maar vanaf uw normale startdatum. Indien het Knock-out item met een onvoldoende wordt beoordeeld is men gezakt, ongeacht het aantal punten dat men heeft behaald. Let op: deze aanvullende opdracht geldt alleen voor periode 2 en dus niet voor periode 1. Indien u ook niet heeft voldaan aan de verplichting voor periode 1, zult u ook voor die V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 3 van 10

4 periode een aanvullende opdracht moeten maken (zie hiervoor het betreffende document). Procedure Indien u van dit traject gebruik wilt maken, schrijft u zich in via uw SVMNIVOaccount. U ontvangt per een bevestiging van uw inschrijving en tevens deze opdracht en het materiaal dat tijdens de bijeenkomsten gebruikt is. Indienen van uw visiestuk (in pdf-formaat): o.v.v. vervangende opdracht K-RMT register (of A-RMT register). Tevens dient u dit onderhavige document te ondertekenen (zie pag. 5) en mailt u ook dit volledige document retour. U ontvangt binnen vier weken de beoordeling van uw visiestuk. Bij een voldoende wordt u uitgenodigd voor het mondeling examen. Dit mondeling vindt ongeveer twee weken na de goedkeuring plaats. Het mondeling examen zelf vindt plaats op de Villawal 11 te Nieuwegein. U ontvangt binnen vier weken de uitslag van het mondeling. Bij een voldoende resultaat en indien aan de overige hercertificeringsverplichting(en) hebt voldaan en geen betalingsachterstand hebt, wordt u opnieuw, met terugwerkende kracht, in het register opgenomen. Uiterste inleverdatum visiestuk De uiterste inleverdatum is de datum waarop uw inschrijving in het register verlopen was plus 104 weken. Dit is een harde datum, waarvan niet wordt afgeweken en waarop geen uitzonderingen worden gemaakt. Te laat indienen betekent dat u niet meer voor dit hercertficeringstraject in aanmerking komt en alleen nog door het behalen van de initiële examens in het register opgenomen kunt worden. Herkansing Bij een onvoldoende beoordeling van uw visiestuk krijgt u twee weken de tijd om uw visiestuk te herschrijven. Gerekend wordt vanaf de datum waarop wij u deze negatieve uitslag per gestuurd hebben (aan het adres dat in uw SVMNIVO account vermeld staat). Daarna wordt bovenstaande procedure opnieuw gevolgd. Bij een onvoldoende beoordeling na het mondeling is eenmalige herkansing bij een andere assessor mogelijk. Fraude SVMNIVO behoudt zich het recht voor om kandidaten uit te sluiten (ook van herkansing) dan wel per direct te diskwalificeren voor verdere deelname aan deze vervangende opdracht in de volgende gevallen: U hebt de opdrachten niet zelf gemaakt, maar gekopieerd van een ander. Andere onregelmatigheden waaruit blijkt dat u geen bonafide deelnemer bent. Let op! Ook als tijdens het mondelinge examen pas blijkt dat u plagiaat of een andere vorm van fraude pleegt of gepleegd hebt, dan wordt het examen alsnog direct afgebroken en ongeldig verklaard. V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 4 van 10

5 Kosten Op de website van SVMNIVO staat in de tarievenlijst vermeld wat deze manier van hercertificering en een eventuele herkansing met betrekking tot het visiestuk of mondeling kost. V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 5 van 10

6 Akkoordverklaring Ik ben bekend met de voorwaarden van dit hercertificeringstraject en ga hiermee akkoord. Naam: Datum en plaats:.... Handtekening:.. V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 6 van 10

7 BIJLAGE LEERDOELEN Leerdoelen Alles is verkoopbaar Om een woning zo optimaal mogelijk te kunnen presenteren, moeten zowel de ARMT er als de KRMT er de volgende kennis en vaardigheden bezitten: U kunt een wervende tekst voor deze woning te schrijven voor marketingdoeleinden (web en brochure). U herkent de USP s van een object en kan de 4 P s van marketing (Product, Plaats, Prijs en Promotie) toepassen. U kunt aan de verkopers een aantal basis stylingtips geven voor betere verkoop. U kunt bij een in verkoop name inschatten welke doelgroep voor de woning in aanmerking zou komen. U weet hoe u deze woning op de meest optimale manier kunt presenteren. U kunt een woning verkopen en weet de mogelijkheden van de woning te benoemen (uitbouw, muur doorbreken enz.). U kunt van de woning de meest sfeervolle foto maken/ selecteren. Hier zijn de leerdoelen: Leerdoelen Een nieuwe klant en nu? Om een klant zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen moet de KRMT er over de volgende kennis en vaardigheden beschikken: U leert de vaste structuur in verkoopgesprekken herkennen. U kunt bruikbare verkooptechnieken toepassen. U weet hoe u ethisch moet handelen tijdens verschillende dilemma s. U kunt een praktisch en betrouwbaar klantproces opbouwen voor uw kantoor. U kunt aan een consument de verschillende artikelen uit de koopovereenkomst in Jip en Janneke-taal uitleggen. U kent eventuele juridische consequenties van verschillende artikelen. U weet hoe belangrijk after sales is en weet hier een praktische invulling aan te geven. V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 7 van 10

8 BIJLAGE Kerntaken A-RMT V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 8 van 10

9 Kerntaken K-RMT Kandidaat Makelaar-taxateur Kerntaak Werkproces Kerntaak 1a Verkoop woning (bestaande bouw) 1a.1 Verwerven verkoopopdracht 1a.2 Uitvoeren onderzoek en analyse en waardebepaling 1a.3 Bepalen en uitvoeren van de verkoopstrategie 1a.4 Onderhandelen met de kandidaat-koper 1a.5 Opstellen koopovereenkomst 1a.6 Afhandelen van de administratief / financiële zaken rondom de overdracht, oplevering en transport 1a.7 Verzorgen aftersales Kerntaak 1b Verkoop woning (nieuwbouw) 1b.1 Uitvoeren onderzoek en analyse en waardebepaling 1b.2 Verwerven verkoopopdracht 1b.3 Bepalen van de verkoopstrategie 1b.4 Uitvoeren van de verkoopstrategie 1b.5 Opstellen koop-/aanneemovereenkomst 1b.6 Afhandelen van de administratief / financiële zaken rondom de overdracht, oplevering en transport 1b.7 Verzorgen aftersales Kerntaak 2 Aankoop woning 2.1 Verwerven aankoopopdracht 2.2 Geschikt aanbod zoeken 2.3 Bepalen en uitvoeren van de aankoopstrategie 2.4 Uitvoeren onderzoek en analyse en waardebepaling 2.5 Onderhandelen met de kandidaat-verkoper 2.6 Opstellen en controle koopovereenkomst 2.7 Afhandelen van de administratief/financiële zaken rondom de overdracht, oplevering en transport 2.8 Verzorgen aftersales Kerntaak 3 Huur en verhuur woning 3.1 Verwerven opdracht huur / verhuur woning Kerntaak 4 Taxeren woning 3.2 Onderzoek en analyse en huurprijs bepalen 3.3 Bepalen en uitvoeren van de verhuurstrategie 3.4 Onderhandelen met de huur-verhurende partij 3.5 Opstellen van de huur-/verhuurovereenkomst 3.6 Afhandelen van de administratief / financiële zaken rondom de huur-verhuur/oplevering 3.7 Verzorgen aftersales 4.1 Verwerven taxatieopdracht 4.2 Opname woning 4.3 Onderzoek en analyse 4.4 Waarde bepalen en taxatierapport V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 9 van 10

10 4.5 Afhandelen van de administratief / financiële zaken rondom de taxatie Taak A Ontwikkeling en uitvoering marketing- promotie- en acquisitieplannen A.1 Ontwikkelingen op de woningmarkt in kaart brengen (voor een object van individuele klant) A.2 Ontwikkelen voorlichtings-, promotie- en/of prmateriaal/uitvoeren promotieactiviteiten A.3 Bezichtigingen organiseren en uitvoeren (Koop/verkoop, huur/verhuur) A.4 Verzorgen aftersales A.5 Uitvoeren acquisitie Taak B Onderhandelen Aankopende partij Verkopende partij Hurende/verhurende partij Taak C Afhandelen van de administratief / financiële zaken rondom de overdracht, oplevering en transport m.b.t. verkoop (bestaande bouw en nieuwbouw) m.b.t. aankoop m.b.t. huur/verhuur m.b.t. taxatie Taak D Opstellen en beoordelen van overeenkomsten Koopovereenkomst (verkoop bestaande bouw, aankoop) Koop-/aanneemovereenkomst (nieuwbouw) Huurovereenkomst Overeenkomst onzelfstandige woonruimte (kamer) Opdrachtbevestiging taxatie Opdracht tot dienstverlening bij bemiddeling LET OP: voor de K-RMT er geldt dat hij niet de kerntaken behandelt die gaan over taxeren. Deze werkzaamheden zijn immers voorbehouden aan de RMT er en niet aan de K-RMT er. V1.0 oktober SVMNIVO Nieuwegein 10 van 10

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Opdrachtenboek Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie praktijktoets persoonscertificaat Beheerders van

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR!

LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! LEVITE MAKELAARS: ÚW AANKOOPMAKELAAR! De aankoop van een huis is werk voor specialisten. Alleen de inschakeling van deskundigen garandeert u de beste prijs, een duurzame afwikkeling en een heldere procedure.

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Heeft het (in) huis. Heemborgh. Makelaars in onroerend goed. www.heemborgh.nl. Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt:

Heeft het (in) huis. Heemborgh. Makelaars in onroerend goed. www.heemborgh.nl. Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt: Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt: Heemborgh Bennebroek Rijksstraatweg 22 2121 AE Bennebroek tel: 023 584 52 65 bennebroek@heemborgh.nl K.v.K. Haarlem nr. 34063774 Directeur E.

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding Assistent Makelaar Wonen Praktijkgericht in de makelaardij seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding Inspelend op actuele ontwikkelingen binnen de vastgoedbranche verzorgt

Nadere informatie

Theorie en Taxeren op alle niveaus:

Theorie en Taxeren op alle niveaus: opleidingen met Zin! Makelaardij en Vastgoed Voor iedereen die aan het werk wil als veelzijdig vastgoedspecialist Theorie en Taxeren op alle niveaus: Assistent-makelaar Makelaardij (Basistheorie Taxateur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen!

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen! DIT DOEN WE VOOR U Alles wat u moet weten. Hypotheek de adviseurnl gewoon lekker wonen! 1 de Hypotheek adviseurnl gewoon lekker wonen! Inleiding U bent bezig informatie in te winnen over een financieel

Nadere informatie