BEHANDELINGSFORMULIER AB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHANDELINGSFORMULIER AB"

Transcriptie

1 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting, zoals deze ter visie is gezonden aan de gemeenten, vast te stellen, zonder de verhoging van de bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden van 1 naar 2 per inwoner per De tranche 2013 van de bezuinigingen is in de begroting verwerkt. Korte motivering Financiële gevolgen Bijlagen Gevolgde procedure Verdere Procedure Publiciteit De (financiële) gevolgen van het overdragen van taken aan de Metropoolregio zullen in de loop van het jaar of volgend jaar bekend worden. Zowel over de voor de Metropoolregio gevraagde bijdragen als over het effect hierop van de begroting van het Stadsgewest zal u dan een wijzigingsbesluit worden voorgelegd. Een nadere motivering is onder het hoofdstuk Noodzaak vaststelling begroting verder toegelicht. Zie voorstel De begroting en reacties van de gemeenten Bestuurlijk overleg nvt Dagelijks bestuur Commissie van advies Overleg/inspraak Anders, te weten bekendmaking nvt nvt nvt Publicatie en toezending gemeenten en provincie

2 2 Vergadering: 4 juli 2012 Agendapunt: 8 Nummer: ABV Portefeuillehouder: W.A. Mateman Contactpersoon: P. Morauw AA. Doorkiesnummer: Den Haag, 21 juni 2012 Aan het algemeen bestuur Programmabegroting 2013 CONCEPT Nota van aanbieding 1. Inleiding Overeenkomstig het bepaalde in artikel 52 van de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995 bieden wij u hierbij de ontwerpbegroting voor het jaar 2013 ter vaststelling aan. De ontwerpbegroting is voorzien van een meerjarenraming. Er is veel gaande in onze regionale samenwerking. Naast de Metropoolvorming, die volop in ontwikkeling is, kennen we ook vele functionele wgrverbanden in onze regio. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest heeft de wens uitgesproken te onderzoeken of het samenbrengen van verschillende gemeenschappelijke regelingen binnen de regio mogelijk is. Het naast elkaar bestaan van vele gemeenschappelijke regelingen zorgt voor bestuurlijke en ambtelijke drukte, is bestuurlijk niet overzichtelijk en is bedrijfstechnisch inefficiënt. Dit onderzoek, dat getrokken wordt door de gemeente Zoetermeer, heeft als eerste produkt een inventarisatie van de relevante regionale gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens wordt nagegaan of een bestuurlijke bundeling mogelijk is en tenslotte of deze bundeling leidt tot een verbetering van de bedrijfsvoering en een kostenreductie. De uitkomsten van de eerste fase worden voor de zomer verwacht, zodat na de zomer de vervolgfasen kunnen worden aangevangen. Naast dit onderzoek zijn de ontwikkelingen rond opheffing van de plusstatus en de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van belang: 1. Het kabinet was voornemens om de Wet Gemeenschappelijke Regeling Plus (WGR+), waarop de plustaken van het huidige Stadsgewest Haaglanden zijn gebaseerd, met ingang van 1 januari 2013 in te trekken. 2. Gemeenten zijn bezig met de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de nota Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden, die de regering op 10 oktober 2011 aan beide Kamers der Staten-Generaal heeft gezonden is de visie

3 over de inrichting van het land gegeven. In deze visienota wordt de opheffing van de WGR+ status aangekondigd. Door de val van het Kabinet is deze planning vertraagd maar is het onderwerp door de Kamer niet controversieel verklaard. Inzake de Visienota Bestuur en Bestuurlijke inrichting is op dit moment (20 juni) nog geen Algemeen Overleg ingepland op de agenda van de vaste Kamercommissie BZK. De Ontwerp-Wet afschaffing plusregio ligt nog bij Raad van State als aanhangig advies. Het is ongewis of ook een nieuw Kabinet zal voorstellen de Wgr-plus in te trekken. Omdat op dit moment, zowel voor de WGR+ als voor de MRDH, nog geen inzicht bestaat in het tijdpad, noch de uiteindelijke bestuurlijke besluiten, zijn de consequenties niet in te schatten. 2. De noodzaak van indiening van een begroting. Op 30 december 2011 hebben de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het plan Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Plan voor de Metropoolvorming aangeboden. Dit plan bevat, naast de missie en strategieën van de Metropoolregio, de twee sporen hoe gekomen wordt tot die metropoolregio; namelijk: Spoor 1: opbouw Metropoolregio Rotterdam Den Haag Spoor 2: afbouw WGR+-regio s De planning van spoor 1 is om per 1 januari 2013 de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in te stellen. Op dat moment zullen taken van het huidige Stadsgewest Haaglanden over gaan naar de Metropoolregio. Voor de taken die niet over gaan naar de Metropoolregio zal besloten moeten gaan worden of zij kunnen worden afgebouwd, of dat gemeenten hechten aan de voortzetting van de samenwerking voor deze taken en zo ja, hoe dit zal worden georganiseerd. Hierbij zal in ieder geval de woonruimteverdeling en de jeugdzorg aan de orde zijn. Vanwege de aangekondigde organisatiewijzigingen zou het kunnen dat de noodzaak tot het vaststellen van de begroting 2013 van het Stadsgewest vervalt. Wij hebben echter gemeend u toch een begroting 2013 van het Stadsgewest voor te leggen. Deze keuze is er op gebaseerd dat: de aanbieding van een begroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vóór de wettelijk vereiste termijnen (i.c. voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) niet mogelijk zal zijn. Vaststelling van de begroting 2013 geeft gemeenten aanleiding de (nu) gevraagde bijdragen in hun begroting op te nemen. Dit zorgt er voor dat de Metropoolregio in 2013 kan beschikken over werkkapitaal. De provincie eist dat de begroting van het Stadsgewest vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar wordt vastgesteld en ingezonden teneinde het toezicht van de provincie mogelijk te maken. De vastgestelde begroting kan dienen als norm waaraan de uitvoering kan worden getoetst. De recente ontwikkelingen hebben de noodzaak voor een begroting 2013 verder versterkt. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke bijdragen de MRDH-begroting zal vragen is bijgaande begroting beleidsarm, d.w.z. er is slechts uitgegaan van de gebruikelijke indexering en de verlaging tengevolge van de jaarschijf 2013 van de in 2011 vastgestelde bezuinigingen. Gezien de reacties van de gemeenten is de door het algemeen bestuur vastgestelde verhoging van het Fonds Groen Haaglanden één jaar uitgesteld. De begroting bevat derhalve geen nieuwe initiatieven. 3

4 4 Als in de loop van het jaar meer duidelijkheid ontstaat over de overdracht van taken zal door middel van begrotingswijzigingen het effect van die veranderingen worden voorgelegd. Gezien de mogelijkheid dat taken van het huidige Stadsgewest overgedragen gaan worden aan de MRDH is het in de risicoparagraaf opgenomen bedrag voor het risico voor bestuurlijk organisatorische ontwikkelingen en de kans hierop verhoogd. Naast de mogelijke kosten voor de afbouw van het Stadsgewest (de frictiekosten) dient ook rekening gehouden te worden met de kosten voor de opbouw van de Metropoolregio. Omdat thans nog geen inzicht bestaat in de consequenties van de afbouw van taken is geen reorganisatievoorziening opgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de weerstandscapaciteit van het Stadsgewest beperkt is. Het bestuur streeft ernaar de bijdragen voor de Haaglanden gemeenten aan de Metropoolregio en aan het Stadsgewest tesamen structureel en gemiddeld op het niveau van deze begroting te houden. Als meer duidelijkheid bestaat over de taken en omvang van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt u geïnformeerd over de financiële consequenties van deze ontwikkeling. Gedacht kan daarbij worden aan een indicatieve begroting MRDH 2013/2014, een ontwerpbegroting MRDH 2013/2014, een verschillenoverzicht met de begroting Stadsgewest Haaglanden 2013 en, indien noodzakelijk, een liquidatieplan voor de over te dragen of te beeïndigen taken. Dit laatste plan bevat de zogenoemde frictiekosten en de dekking daarvan. Het dagelijks bestuur heeft inmiddels besloten eventuele frictiekosten in rekening te brengen bij de veroorzaker, i.c. het Ministerie van BZK. Ook een evenredige dekking uit de BDU-VV gelden ligt voor de hand. 3. Financieel beleid Bezuinigingen Op 24 november 2010 heeft het algemeen bestuur de nota Bezuinigingen vastgesteld. In deze nota is vastgelegd dat (op basis van de cijfers in 2011) een tot 2014 oplopend bedrag van moet worden bezuinigd. In de begrotingen voor 2011 en 2012 is daarvan ingevuld. In de voorliggende begroting is het voor 2013 vastgelegde bedrag van bezuinigd. Dit betekent dat in de voorliggende begroting de bijdrage per inwoner per saldo verlaagd is van 5,52 naar 5,46. Hiermee is driekwart van de totale bezuiniging van in totaal 10 % van de gemeentelijke bijdrage per inwoner ( ) gerealiseerd en voldoet het Stadsgewest aan de doelstelling van deze substantiële bezuinigingen. Uitzettingen Trend De onderhandelingen voor de nieuw af te sluiten CAO per 1 juli 2011, zijn bij het opstellen van de begroting 2012 nog niet afgerond. In de voorliggende begroting is een looncompensatie van 1% per 1 januari 2012 structureel en 0,25% incidenteel doorgevoerd. Dit betekent dat, na de doorwerking van de bezuinigingen, de basisbijdrage per inwoner (inclusief onderstaande uitzettingen) verlaagd is naar 5,46 (was 5,52). Overigens wordt in de jaarrekening de afwijking tussen de begrote en werkelijke index van het verslagjaar verrekend: een overschot op de indexatie wordt aan de gemeenten teruggestort en een tekort in rekening gebracht. Deze verrekening worden structureel doorgewerkt naar latere begrotingen.

5 Fonds Groen Haaglanden In de ontwerp-begroting 2012 van het Stadsgewest was voor 2012, in vervolg op het besluit van het algemeen bestuur van 17 februari 2010, een bijdrage opgenomen van 2,- (2011 was 1,-) voor het Fonds Groen Haaglanden, terwijl voor 2013, overeenkomstig het zelfde besluit, de bijdrage was geraamd op 3,- per inwoner. Gezien de reacties van gemeenten is bij de vaststelling van de begroting 2013 besloten deze verhogingen, evenals in 2012, een jaar uit te stellen. Deze bijdrage wordt afzonderlijk in rekening gebracht en is niet begrepen in de basisbijdrage (zie bijlage 2 van de begroting). Mobiliteitsfonds In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2010 is onder meer de bijdrage van gemeenten voor het Mobiliteitsfonds vastgesteld op een te indexeren bedrag van 8,67 per inwoner. Deze bijdrage is in de begroting 2013 opgenomen en is niet begrepen in de basisbijdrage (zie bijlage 2 van de begroting). 4. Financiering 5 De totale uitgaven van het Stadsgewest worden voor 2013 geraamd op 480 miljoen. Dit bedrag wordt als volgt gedekt: 1. rijksbijdragen 462 miljoen 2. de gemeentelijke bijdrage per inwoner 5,6 miljoen 3. de gemeentelijke bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden 2 miljoen 4. de gemeentelijke bijdrage aan het Mobiliteitsfonds 9 miljoen 5. bijdrage provincie 1 miljoen 6. overige (detacheringen, onttrekkingen reserves, treasury ed.) 0,4 miljoen 5. Risico s De voorliggende begroting voor de jaren 2013 e.v. is gebaseerd op de huidige taken en werkzaamheden van het Stadsgewest Haaglanden. In de begrotingsparagraaf weerstandsvermogen is, uitgaande van een going-concern, een schatting gemaakt van de mogelijke omvang van het risico en de kans dat dit zich voordoet. Uit deze twee schattingen kan een benodigd weerstandsvermogen worden berekend van 6,1 miljoen. Dit bedrag is in lijn met de door het algemeen bestuur vastgestelde bandbreedte van 5 tot 10 miljoen. Per ultimo 2011 was een egalisatiefonds van 2,8 miljoen gevormd, zodat de gemeenten rekening moeten houden met een dekkingsrisico van ruim 3,3 miljoen. In de paragraaf 1 Weerstandsvermogen zijn de volgende risico s opgenomen: 1. Risico's als gevolg van bestuurlijk organisatorische ontwikkelingen (deze risico s zijn tengevolge van de onzekerheid over de Wgr-plus toegenomen.); 2. Doorberekening huisvestingslasten aan (tijdelijke) projecten; 3. Kostenoverschrijding ten gevolge van aanleg infrastructuur; 4. Risico s in de concessieverlening voor het openbaar vervoer; 5. Recht op jeugdzorg; 6. Schadeclaim Monseigneur van Steelaan; 7. Dekking projecten. Gegeven de ontwikkelingen naar enerzijds een Metropoolregio en anderzijds een gewone WGR waarin de resterende regionale taken worden uitgevoerd is het onzeker of de hierboven genoemde berekeningen op going concern basis wel een juist uitgangspunt vormen voor de risico s. Als op enig moment blijkt dat een belangrijk deel van het personeel zal moeten worden

6 afgestoten en niet overgaat naar de Metropoolregio of blijft binnen het Stadsgewest, zal rekening moeten worden gehouden met frictiekosten; gegeven de samenstelling van het personeelsbestand (leeftijd en dienstjaren) zijn de opgebouwde rechten bij ontslag aanzienlijk en is het, gezien de huidige marktomstandigheden, niet gemakkelijk om personeel elders te werk te stellen. De huidige rechten van het zittend personeel bedragen 55 miljoen euro. Daarnaast bestaan nog verplichtingen in de vorm van contracten, zoals het huurcontract voor de bureauruimte voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro, zodat de totale maximale frictiekosten 60 miljoen euro bedragen. Als de frictiekosten door het Rijk niet geheel worden vergoed of als geen andere dekkingsmogelijkheden worden gevonden, dan zullen deze kosten, conform artikel 54 lid 2 c.q. 62 lid 5 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden, op de gemeenten, respectievelijk de BDU-VV gelden worden verhaald. 6. Procedure vaststelling begroting De procedure voor de vaststelling van de begroting is vermeld in artikel 52, leden 1, 2 en 6 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden Deze procedure houdt in dat het dagelijks bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting opmaakt, voorzien van een meerjarenraming. Deze ontwerpbegroting wordt uiterlijk zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden der deelnemende gemeenten toegezonden. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur hun zienswijze geven. Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren waarin de zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk vast 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen. Zoals bij de inleiding is aangegeven zal de op 1 januari 2013 of later in te stellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag grote wijzigingen in de taken van het Stadsgewest met zich brengen. Zodra meer bekend wordt over de (financiële) gevolgen van deze wijzigingen, zowel voor wat betreft de overdracht van taken aan de Metropoolregio als de bij het Stadsgewest blijvende taken, zullen de gemeenten hierover geïnformeerd worden. 7. De bijdrage van de deelnemende gemeenten Ingevolge artikel 52, lid 4, van de gemeenschappelijke regeling stadsgewest Haaglanden 1995 wordt bij de begroting voor de berekening van de bijdrage per deelnemende gemeente uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Het aantal inwoners van de aan het Stadsgewest deelnemende gemeenten bedraagt per 1 januari 2012 in totaal De bijdrage per inwoner bedraagt 5,46 (2011: 5,52). De verlaging is het saldo van de bezuiniging van ( 0,13) en een verhoging van 0,07 als gevolg van de indexatie. De berekening van de bijdrage per gemeente is opgenomen als bijlage 2 bij de begroting. De indexatie is berekend op 1,25%, namelijk een geraamde loonstijging voor 2012 van 1% (doorgerekend vanaf 1 januari 2011) en 0,25% incidenteel. Voor de berekening van de meerjarencijfers wordt uitgegaan van 1% voor de jaren na De bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt verhoogd met de bijdrage van het Mobiliteitsfonds 2005 van 8,67. De bijdrage is gebaseerd op het prijspeil 2010 en zal worden geïndexeerd. Daarnaast wordt een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van 1 (2013) gevraagd.

7 7 8. Het begrotingsbeeld Het totaalbeeld is als volgt: (in duizenden euro s) 2013 Lasten Baten Saldo 1 Bestuur Mobiliteit Jeugdzorg Economie Milieu Ruimte Wonen Financiering saldo voor bestemming 149 mutatie op reserves saldo na bestemming Meerjarenramingen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de meerjarenraming als onderdeel van de begroting voorgeschreven. Voor 2014 en latere jaren is uitgegaan van het voortzetten van het huidige pakket van werkzaamheden. De cijfers 2014 en later zijn derhalve in het algemeen geëxtrapoleerd met het trendpercentage van 1%. Voor het Fonds Groen Haaglanden is, voor 2014 de gemeentelijke bijdrage geraamd op 2,- per inwoner (2014 3). De BDU-bijdrage van het Rijk voor Verkeer en Vervoer is verminderd met een geraamde korting door het Rijk van 14 miljoen voor 2013, 28 miljoen voor 2015 en oplopend tot ruim 42 miljoen in Intern overleg Op grond van artikel 31a, lid 7 WOR is advies gevraagd over de ontwerp begroting aan de ondernemingsraad. Op 26 maart is de conceptbegroting in de Ondernemingsraad (OR) toegelicht. Bij brief van 1 juni 2012 pleit de OR voor een verhoging van het opleidingsbudget en een onderzoek naar de uitbreiding van de formatie voor P&O. Aan het eerste verzoek wordt gevolg gegeven door het voorstel een bedrag van uit het voordelig resultaat 2011 te reserveren voor besteding in 2012 en Voor een uitbreiding van de formatie van P&O is in de huidige begroting geen ruimte gevonden. 11. Reactie gemeenten De ontwerpbegroting is, conform procedure, ter visie gezonden aan de gemeenten. Van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg,Midden-Delfland,Pijnacker Noordorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland zijn reacties ontvangen. Alle gemeenten, behoudens Midden-Delfland, hebben aangegeven, gezien de eigen bezuinigingstaakstellingen, geen ruimte te hebben voor de verhoging van de bijdrage van het Fonds Groen Haaglanden. De gemeente Midden-Delfland kan instemmen met de gevraagde gemeentelijke bijdragen. In de

8 8 beantwoording op de brieven zal voor enkele gemeenten ingegaan worden op de specifieke vragen. De ontvangen brieven zijn als bijlage gevoegd. 12. Voorstel Uit de reacties van de gemeenten komt naar voren dat er alom bezwaren bestaan tegen de verhoging van de bijdragen voor het Groenfonds Haaglanden voor 2013 (naar 2) en 2014 en latere jaren (naar 3). Wij hebben op basis van deze bezwaren besloten deze verhoging niet op te nemen in de begroting 2013, maar deze één jaar uit te stellen. De verhoging kan dan in 2014 opnieuw onderwerp van discussie zijn. Wij hebben de begroting op dit punt aangepast en stellen u voor: de begroting 2013, inclusief de, niet verhoogde, bijdrage aan het Groenfonds Haaglanden van 1 per inwoner voor 2013, zoals deze in ontwerp is bijgevoegd, vast te stellen. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, de secretaris, de voorzitter

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 1 CONCEPT :23 PROGRAMMABEGROTING 2013 Vastgesteld op

34 2

35 3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. PROGRAMMA S Programma Bestuur Programma Mobiliteit 10 Programmaonderdeel Verkeer 12 Programmaonderdeel Openbaar Vervoer Programma Zorg 21 Programmaonderdeel Jeugdzorg 21 Programmaonderdeel RAS Haaglanden Programma Economie Programma Milieu 32 Programmaonderdeel Luchtkwaliteit 32 Programmaonderdeel Externe Veiligheid 33 Programmaonderdeel Overige activiteiten Programma Ruimte 38 Programmaonderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling 38 Programmaonderdeel Groen 40 Programmaonderdeel Europa 41 Programmaonderdeel Financiering woningbouw Programma Wonen BESLUIT PARAGRAFEN 55 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 56 Paragraaf 2 Onderhoud Kapitaalgoederen 60 Paragraaf 3 Financiering 61 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 64 Paragraaf 5 Verbonden partijen 67 Paragraaf 6 Grondbeleid FINANCIËLE BEGROTING SPECIFICATIE LASTEN EN BATEN BIJLAGEN 89 I. Kostenverdeelstaat 91 II. Bijdrage per deelnemende gemeente 93 III. Personeelslasten IV. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen 96 V. Kasgeldlimiet VI. Toelichting op gebruikte afkortingen 98

36 4

37 5 1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2013 en de meerjarencijfers. Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van de situatie zolas die begin 2012 was. Weliswaar zullen de bestuurlijke veranderingen in de loop van 2012 en 2013 leiden tot een aantal wijzigingen, maar als vertekpunt voor die veranderingen kan deze begroting goed dienen. Inzake de toekomst van het Wgr-plus-orgaan Stadsgewest Haaglanden zijn twee ontwikkelingen van belang: 1. Het kabinet is voornemens om de Wet Gemeenschappelijke Regeling Plus (Wgr-plus), waarop de plustaken van het huidige Stadsgewest Haaglanden zijn gebaseerd, met ingang van 1 januari 2013 in te trekken. 2. Gemeenten zijn bezig met de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de nota 'Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden', die de regering op 10 oktober 2011 aan beide Kamers der Staten-Generaal heeft gezonden is de visie over de inrichting van het land gegeven. In deze visienota wordt de opheffing van de Wgr-plus-status aangekondigd. Dit wordt door het Kabinet in de kamerbrief van 1 maart 2012 bevestigd. Volgens planning zal de daarvoor benodigde wetswijziging nog voor het zomerreces van 2012 aan de Kamers worden gezonden. Op 30 december 2011 hebben de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het plan 'Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Plan voor de Metropoolvorming' aangeboden. Dit plan bevat, naast de missie en strategieën van de Metropoolregio, de twee sporen hoe gekomen wordt tot die Metropoolregio, namelijk: Spoor 1: opbouw Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Spoor 2: afbouw Wgr-plus-regio s. De planning van spoor 1 is om per 1 januari 2013 de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in te stellen. Op dat moment zullen taken van het huidige Stadsgewest Haaglanden over gaan naar de Metropoolregio. Voor taken die niet over gaan naar de Metropoolregio zal besloten moeten gaan worden of zij kunnen worden afgebouwd, of dat gemeenten hechten aan de voortzetting van de samenwerking voor deze taken en zo ja, hoe dit zal worden georganiseerd. Hierbij zullen in ieder geval de woonruimteverdeling, de jeugdzorg en andere WGR-regelingen binnen Haaglanden aan de orde zijn. Gezien de mogelijkheid dat taken van het huidige Stadsgewest overgedragen gaan worden, is het opgenomen bedrag voor het risico voor bestuurlijk organisatorische ontwikkelingen en de kans hierop in de risicoparagraaf verhoogd. Omdat op dit moment nog geen inzicht bestaat in de consequenties van de overdracht van taken, is geen reorganisatievoorziening opgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de weerstandscapaciteit van het Stadsgewest beperkt is. Als meer duidelijkheid bestaat over de taken en omvang van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt u geïnformeerd over de financiële consequenties van deze ontwikkeling.gedacht kan daarbij worden aan een indicatieve begroting MRDH 2013, een ontwerpbegroting MRDH 2013, een verschillenoverzicht met de begroting Stadsgewest Haaglanden 2013 en, indien noodzakelijk, een liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden. Dit laatste plan bevat de zogenoemde frictiekosten en de dekking daarvan. Bezuinigingen 2011 Bezuiniging op het apparaat Op basis van een voorstel van het dagelijks bestuur van 10 november 2010 heeft het algemeen bestuur op 24 november 2010 de nota Bezuinigingen vastgesteld. Hierin is de opgelegde bezuinigingstaakstelling uitgewerkt naar de programma s en begrotingsjaren volgens het onderstaande schema.

38 6 Programma Totaal Bestuur Mobiliteit Economie Milieu Wonen Financiën Totaal programma's Ondersteuning Totaal per jaarschijf Totaal cumulatief De bezuinigingsopgaven voor voorgaande jaren is inmiddels gerealiseerd. De bezuinigingsopgave voor 2013 van is in deze begroting verwerkt. Bezuiniging op de subsidies Het Kabinet Rutte heeft de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer(BDU-VV) drie bezuinigingen opgelegd, te weten: een korting van 23%, het bevriezen van de prijscompensatie, een korting op het openbaar vervoer vanwege de aanbesteding van diensten van 97 miljoen voor de stadsregio s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden samen. In het programma Mobiliteit wordt hierop nader ingegaan. Bestuursorganen en portefeuilleverdeling dagelijks bestuur De bestuursorganen van het Stadsgewest Haaglanden bestaan uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur heeft vier adviescommissies ingesteld: de commissie Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Volkshuisvesting en Milieu (RGVM), de commissie Verkeer en Vervoer en Economische Zaken (VVEZ), de commissie van advies voor bezwaarschriften en de Rekeningcommissie. De programma s zijn als volgt verdeeld over de leden van het dagelijks bestuur: Programma (onderdeel) Voorzitter Bestuur Zorg Wonen Concernzaken, Communicatie en Europa Groen, Recreatie en Toerisme Milieu Financiën Economie Mobiliteit Ruimte (Regio)bestuurder J.J. van Aartsen drs. F.H. Buddenberg ir. B. Emmens drs. J.Th. Hoekema mr. M.A. Houtzager H.H.V. Horlings W.A. Mateman J. van der Tak drs. P.W.M. Smit mr.drs. G.A.A. Verkerk

39 2. PROGRAMMA S 7

40 8 2.1 PROGRAMMA BESTUUR Bestuurder: Budgethouder: J.J. van Aartsen drs. C. Schep Waar gaat het over? Het Stadsgewest Haaglanden is een plusregio (Wgr-plus, nov. 2005) waarin negen gemeenten in de regio Haaglanden met elkaar samenwerken. Het Stadsgewest is een vorm van verlengd lokaal bestuur en kent geen open huishouding. Het voert alleen die taken uit die bij of krachtens de wet, door de provincie (in geval van de jeugdzorg) of door de deelnemende gemeenten zijn opgedragen of gedelegeerd. Het bestuur zet zich ervoor in de beschikbare middelen te besteden aan projecten en investeringen die het economisch functioneren, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat van de regio effectief en efficiënt ten goede komen. Het Stadsgewest kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit 65 leden die de gemeenteraden van de negen stadsgewestelijke gemeenten uit hun midden en uit de colleges van burgemeester en wethouders hebben gekozen. Het dagelijks bestuur wordt door en uit leden van het algemeen bestuur gekozen. Het algemeen bestuur vergadert ongeveer zes maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Alle gemeenten die binnen het Stadsgewest samenwerken, zijn met één lid per gemeente in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd. Het is in het Stadsgewest gebruik dat deze leden lid zijn van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester van Den Haag is voorzitter van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur komt eens in de veertien dagen bijeen. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. Wat willen we bereiken? Het bestuur beoogt allereerst inhoudelijk succesvol te zijn door intensief samen te werken met de gemeenten. De inhoudelijke projecten en investeringen komen bij de verschillende begrotingsprogramma s aan orde. In bestuurlijk en organisatorisch opzicht kent het bestuur de volgende speerpunten: het kiezen, het doelmatig en efficiënt uitvoeren van activiteiten en het doen van investeringen die door de gemeenten en inwoners als nuttig en noodzakelijk worden ervaren; het hanteren van transparante besluitvormingsprocessen, zowel voor gemeenten als voor burgers en andere belanghebbenden; het aangaan van allianties met andere overheden en externe partijen, indien dat voor de positie van de regio nuttig en noodzakelijk is. Wat gaan we ervoor doen? De bestuurlijke omgeving van het Stadsgewest is sinds het aantreden van het Kabinet Rutte in 2010 veranderd. De Wgr-plus wordt per 1 januari 2013 ingetrokken. In de Metropoolregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag moeten per 1 januari 2013 vervoersregio s komen. Het kabinetsbeleid heeft de urgentie van verdere samenwerking tussen de regio s versterkt. Sinds 2008 zoeken de steden Den Haag en Rotterdam elkaar op en streven ze naar een Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In 2010 zijn de regio s Haaglanden en Rotterdam hierbij aangesloten. In 2012 is de samenwerking inhoudelijk, organisatorisch, juridisch en financieel ingevuld. Ook is bezien op welke wijze de taken van het Stadsgewest die niet over gaan naar de Metropoolregio worden voortgezet, naar gemeenten teruggaan of worden beëindigd.

41 9 De volgende activiteiten zijn afhankelijk van het proces dat hier is beschreven: verdere invulling van de samenwerking van taken waarvoor de samenwerking buiten de Metropoolregio wordt voortgezet; juridische adviesfunctie ten behoeve van bestuur, de directie en sectoren, de behandeling van de bezwaarschriftencommissie, het voeren van gerechtelijke procedures, ondersteuning bij het beheer van contractbeheer en begeleiden van aanbestedingsprocedures voorzover deze van toepassing zijn op taken die buiten de Metropoolregio vallen; voor gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders informatieve en opiniërende bijeenkomsten organiseren voor taken die buiten de Metropoolregio worden voortgezet; communicatie over bestuursvergaderingen, genomen besluiten, in voorbereiding zijnde projecten en behaalde resultaten; periodiek overleg voeren met de regio s in Nederland; contacten onderhouden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wat gaat het kosten? De programmabegroting Bestuur voorziet in een activiteitenbudget ten behoeve van bestuurlijk onderzoek, bestuurlijke organisatorische activiteiten en andere algemene bestuurlijke kosten. Ook de apparaatskosten die met het bestuur samenhangen, hebben daarin een plaats. In het programma Bestuur is ook een budget opgenomen om burgers, maatschappelijke groeperingen en andere partijen te informeren over de activiteiten van de regionale samenwerking. Dat budget wordt onder andere ingezet voor periodieke berichtgeving over grote projecten in de regio en officiële bekendmakingen in de huis-aan-huisbladen. Zoals alle participanten doen, betaalt ook het Stadsgewest een bijdrage aan het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel. Afhankelijk van de invulling van de samenwerking in de Metropoolregio wordt de samenwerking in de Zuidvleugel herijkt. Voorts is het lidmaatschap van de VNG opgenomen in deze post. Bestuur Financiële middelen/meerjarenperspectief in euro's begr begr.2013 begr.2014 begr.2015 begr.2016 begr.2017 lasten baten saldo exploitatie lasten per inwoner 1,16 baten per inwoner 0,11 kosten per inwoner 1,04 Beleidsdocumenten Plan Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2011), Ontwerp-voorstellen inhoud, regeling en financiering Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2012), Voorstellen voortzetting of afbouw samenwerking taken buiten Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2012).

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

ZITTING 2010 2014 A.1

ZITTING 2010 2014 A.1 ZITTING 2010 2014 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 70 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 21 mei 2014, AANVANG 14.00 UUR TE DEN HAAG Aanwezig: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

ZITTING 2014 2018 A.1

ZITTING 2014 2018 A.1 ZITTING 2014 2018 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 1 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 9 juli 2014, AANVANG 13.45 UUR TE ROTTERDAM Aanwezig: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds Vergadering: AB 13 april 2011 Agendapunt: 9 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070 7501 678 Den Haag, 16 maart 2011 Aan het algemeen bestuur Eindrapportage

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Uitsnede van Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit. pagina's 6-8, 16-22. Begroting 2015 stadsregio Rotterdam,

BIJLAGE 1. Uitsnede van Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit. pagina's 6-8, 16-22. Begroting 2015 stadsregio Rotterdam, BIJLAGE 1 Uitsnede van Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit pagina's 6-8, 16-22 Begroting 2015 stadsregio Rotterdam, ter vaststelling door het algemeen bestuur op 9 juli 2014 2.2 B ede Doeluitkering

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Korte motivering Rendement BOR fonds De heer J.Th. Hoekema (plaatsvervangend) Vergadering 24-09-2014 Agendapunt Verkeer

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

ZITTING 2010 2014 A.1

ZITTING 2010 2014 A.1 ZITTING 2010 2014 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 89 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 13 oktober 2010, AANVANG 14.00 UUR TE DEN HAAG Aanwezig: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Betreft: Advies gemeenschappelijke regeling beoogde Metropoolregio

Betreft: Advies gemeenschappelijke regeling beoogde Metropoolregio De heer U. Spaans Voorzitter Initiatiefgroep Democratische Legitimiteit Metropoolregio Rotterdam-Rijnmond-Haaglanden Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK/WESTLAND Doorkiesnummer: 020 30 50 120 iskander@gijsheutinkadvocaten.nl

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Een risico is een onzekere gebeurtenis die de financiële positie van het Stadsgewest aanmerkelijk kan verslechteren.

Een risico is een onzekere gebeurtenis die de financiële positie van het Stadsgewest aanmerkelijk kan verslechteren. Vergadering: 17 februari 2010 Agendapunt: 10 Nummer: ABV8 Portefeuillehouder: W.A. Mateman Contactpersoon: P. Morauw AA. Doorkiesnummer: 070 750 1 537 Den Haag, 3 februari 2010 Aan het algemeen bestuur

Nadere informatie

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli Aan de leden van de raad. Betreft: Voorstel met toelichting Agendering: 26 mei 2015 GEMEENTE Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli GEMEENTE RUNWAAROEN *0m1MMXIt Ontvangstdatum: 4-6-2015 Behandelend

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten

Nota van Uitgangspunten Recreatieschap Spaarnwoude AB 25/01/2013 Agendapunt 4 financiële uitgangspunten 2013 en 2014 BIJLAGE Nota van Uitgangspunten Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SPW 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

ZITTING 2006 2010 A.1. VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 25 augustus 2010, AANVANG 14.00 UUR TE DEN HAAG

ZITTING 2006 2010 A.1. VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 25 augustus 2010, AANVANG 14.00 UUR TE DEN HAAG ZITTING 2006 2010 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 86 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 25 augustus 2010, AANVANG 14.00 UUR TE DEN HAAG Aanwezig: J. J. van Aartsen

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb Aan de voorzitter van de stadsregio Rotterdam en de voorzitter van het stadsgewest Haaglanden Potsbus 12600 2500 DJ DEN HAAG Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: 4-09-2012

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke projectorganisatie ter uitvoering van de strategische agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke projectorganisatie ter uitvoering van de strategische agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Versie 7 augustus 2014 Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke projectorganisatie ter uitvoering van de strategische agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Preambule De afgelopen periode is er hard

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten.

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten. Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS Rapport aan B&W d.d. 14.10oktober 2015 secretaris V.Raats Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving openbaar

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

: De heer J. Vlaar : M. Gadella

: De heer J. Vlaar : M. Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :199811 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe I. ALGEMEEN DEEL Inleiding De gemeente Groningen en de provincies

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Wethouder. Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de Secretaris DIV-2012-17992

Wethouder. Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de Secretaris DIV-2012-17992 Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

1 7 FEB 2015. Gem nd. Gemeente Waterland GESCAND. aan De colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten van de

1 7 FEB 2015. Gem nd. Gemeente Waterland GESCAND. aan De colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten van de Gemeente Waterland 1 7 FEB 2015 GESCAND Gem 1 7 FEB 2015 nd Stadsregio Amsterdam aan De colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten van de Stadsregio Amsterdam datum ons

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Vergadering 20-2-2013 Agendapunt 7 Onderwerp Benoeming leden bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden Portefeuille- De heer drs. J.Th. Hoekema houder Beleidstaak Juridische

Nadere informatie

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Voorloper Onderwerp Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek -- -- Meningsvormende raad 23 april 2009 -- Besluitvormende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013 RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Financiële uitgangspunten 2013 en

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie