BEHANDELINGSFORMULIER AB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHANDELINGSFORMULIER AB"

Transcriptie

1 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting, zoals deze ter visie is gezonden aan de gemeenten, vast te stellen, zonder de verhoging van de bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden van 1 naar 2 per inwoner per De tranche 2013 van de bezuinigingen is in de begroting verwerkt. Korte motivering Financiële gevolgen Bijlagen Gevolgde procedure Verdere Procedure Publiciteit De (financiële) gevolgen van het overdragen van taken aan de Metropoolregio zullen in de loop van het jaar of volgend jaar bekend worden. Zowel over de voor de Metropoolregio gevraagde bijdragen als over het effect hierop van de begroting van het Stadsgewest zal u dan een wijzigingsbesluit worden voorgelegd. Een nadere motivering is onder het hoofdstuk Noodzaak vaststelling begroting verder toegelicht. Zie voorstel De begroting en reacties van de gemeenten Bestuurlijk overleg nvt Dagelijks bestuur Commissie van advies Overleg/inspraak Anders, te weten bekendmaking nvt nvt nvt Publicatie en toezending gemeenten en provincie

2 2 Vergadering: 4 juli 2012 Agendapunt: 8 Nummer: ABV Portefeuillehouder: W.A. Mateman Contactpersoon: P. Morauw AA. Doorkiesnummer: Den Haag, 21 juni 2012 Aan het algemeen bestuur Programmabegroting 2013 CONCEPT Nota van aanbieding 1. Inleiding Overeenkomstig het bepaalde in artikel 52 van de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995 bieden wij u hierbij de ontwerpbegroting voor het jaar 2013 ter vaststelling aan. De ontwerpbegroting is voorzien van een meerjarenraming. Er is veel gaande in onze regionale samenwerking. Naast de Metropoolvorming, die volop in ontwikkeling is, kennen we ook vele functionele wgrverbanden in onze regio. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest heeft de wens uitgesproken te onderzoeken of het samenbrengen van verschillende gemeenschappelijke regelingen binnen de regio mogelijk is. Het naast elkaar bestaan van vele gemeenschappelijke regelingen zorgt voor bestuurlijke en ambtelijke drukte, is bestuurlijk niet overzichtelijk en is bedrijfstechnisch inefficiënt. Dit onderzoek, dat getrokken wordt door de gemeente Zoetermeer, heeft als eerste produkt een inventarisatie van de relevante regionale gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens wordt nagegaan of een bestuurlijke bundeling mogelijk is en tenslotte of deze bundeling leidt tot een verbetering van de bedrijfsvoering en een kostenreductie. De uitkomsten van de eerste fase worden voor de zomer verwacht, zodat na de zomer de vervolgfasen kunnen worden aangevangen. Naast dit onderzoek zijn de ontwikkelingen rond opheffing van de plusstatus en de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van belang: 1. Het kabinet was voornemens om de Wet Gemeenschappelijke Regeling Plus (WGR+), waarop de plustaken van het huidige Stadsgewest Haaglanden zijn gebaseerd, met ingang van 1 januari 2013 in te trekken. 2. Gemeenten zijn bezig met de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de nota Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden, die de regering op 10 oktober 2011 aan beide Kamers der Staten-Generaal heeft gezonden is de visie

3 over de inrichting van het land gegeven. In deze visienota wordt de opheffing van de WGR+ status aangekondigd. Door de val van het Kabinet is deze planning vertraagd maar is het onderwerp door de Kamer niet controversieel verklaard. Inzake de Visienota Bestuur en Bestuurlijke inrichting is op dit moment (20 juni) nog geen Algemeen Overleg ingepland op de agenda van de vaste Kamercommissie BZK. De Ontwerp-Wet afschaffing plusregio ligt nog bij Raad van State als aanhangig advies. Het is ongewis of ook een nieuw Kabinet zal voorstellen de Wgr-plus in te trekken. Omdat op dit moment, zowel voor de WGR+ als voor de MRDH, nog geen inzicht bestaat in het tijdpad, noch de uiteindelijke bestuurlijke besluiten, zijn de consequenties niet in te schatten. 2. De noodzaak van indiening van een begroting. Op 30 december 2011 hebben de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het plan Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Plan voor de Metropoolvorming aangeboden. Dit plan bevat, naast de missie en strategieën van de Metropoolregio, de twee sporen hoe gekomen wordt tot die metropoolregio; namelijk: Spoor 1: opbouw Metropoolregio Rotterdam Den Haag Spoor 2: afbouw WGR+-regio s De planning van spoor 1 is om per 1 januari 2013 de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in te stellen. Op dat moment zullen taken van het huidige Stadsgewest Haaglanden over gaan naar de Metropoolregio. Voor de taken die niet over gaan naar de Metropoolregio zal besloten moeten gaan worden of zij kunnen worden afgebouwd, of dat gemeenten hechten aan de voortzetting van de samenwerking voor deze taken en zo ja, hoe dit zal worden georganiseerd. Hierbij zal in ieder geval de woonruimteverdeling en de jeugdzorg aan de orde zijn. Vanwege de aangekondigde organisatiewijzigingen zou het kunnen dat de noodzaak tot het vaststellen van de begroting 2013 van het Stadsgewest vervalt. Wij hebben echter gemeend u toch een begroting 2013 van het Stadsgewest voor te leggen. Deze keuze is er op gebaseerd dat: de aanbieding van een begroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vóór de wettelijk vereiste termijnen (i.c. voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) niet mogelijk zal zijn. Vaststelling van de begroting 2013 geeft gemeenten aanleiding de (nu) gevraagde bijdragen in hun begroting op te nemen. Dit zorgt er voor dat de Metropoolregio in 2013 kan beschikken over werkkapitaal. De provincie eist dat de begroting van het Stadsgewest vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar wordt vastgesteld en ingezonden teneinde het toezicht van de provincie mogelijk te maken. De vastgestelde begroting kan dienen als norm waaraan de uitvoering kan worden getoetst. De recente ontwikkelingen hebben de noodzaak voor een begroting 2013 verder versterkt. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke bijdragen de MRDH-begroting zal vragen is bijgaande begroting beleidsarm, d.w.z. er is slechts uitgegaan van de gebruikelijke indexering en de verlaging tengevolge van de jaarschijf 2013 van de in 2011 vastgestelde bezuinigingen. Gezien de reacties van de gemeenten is de door het algemeen bestuur vastgestelde verhoging van het Fonds Groen Haaglanden één jaar uitgesteld. De begroting bevat derhalve geen nieuwe initiatieven. 3

4 4 Als in de loop van het jaar meer duidelijkheid ontstaat over de overdracht van taken zal door middel van begrotingswijzigingen het effect van die veranderingen worden voorgelegd. Gezien de mogelijkheid dat taken van het huidige Stadsgewest overgedragen gaan worden aan de MRDH is het in de risicoparagraaf opgenomen bedrag voor het risico voor bestuurlijk organisatorische ontwikkelingen en de kans hierop verhoogd. Naast de mogelijke kosten voor de afbouw van het Stadsgewest (de frictiekosten) dient ook rekening gehouden te worden met de kosten voor de opbouw van de Metropoolregio. Omdat thans nog geen inzicht bestaat in de consequenties van de afbouw van taken is geen reorganisatievoorziening opgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de weerstandscapaciteit van het Stadsgewest beperkt is. Het bestuur streeft ernaar de bijdragen voor de Haaglanden gemeenten aan de Metropoolregio en aan het Stadsgewest tesamen structureel en gemiddeld op het niveau van deze begroting te houden. Als meer duidelijkheid bestaat over de taken en omvang van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt u geïnformeerd over de financiële consequenties van deze ontwikkeling. Gedacht kan daarbij worden aan een indicatieve begroting MRDH 2013/2014, een ontwerpbegroting MRDH 2013/2014, een verschillenoverzicht met de begroting Stadsgewest Haaglanden 2013 en, indien noodzakelijk, een liquidatieplan voor de over te dragen of te beeïndigen taken. Dit laatste plan bevat de zogenoemde frictiekosten en de dekking daarvan. Het dagelijks bestuur heeft inmiddels besloten eventuele frictiekosten in rekening te brengen bij de veroorzaker, i.c. het Ministerie van BZK. Ook een evenredige dekking uit de BDU-VV gelden ligt voor de hand. 3. Financieel beleid Bezuinigingen Op 24 november 2010 heeft het algemeen bestuur de nota Bezuinigingen vastgesteld. In deze nota is vastgelegd dat (op basis van de cijfers in 2011) een tot 2014 oplopend bedrag van moet worden bezuinigd. In de begrotingen voor 2011 en 2012 is daarvan ingevuld. In de voorliggende begroting is het voor 2013 vastgelegde bedrag van bezuinigd. Dit betekent dat in de voorliggende begroting de bijdrage per inwoner per saldo verlaagd is van 5,52 naar 5,46. Hiermee is driekwart van de totale bezuiniging van in totaal 10 % van de gemeentelijke bijdrage per inwoner ( ) gerealiseerd en voldoet het Stadsgewest aan de doelstelling van deze substantiële bezuinigingen. Uitzettingen Trend De onderhandelingen voor de nieuw af te sluiten CAO per 1 juli 2011, zijn bij het opstellen van de begroting 2012 nog niet afgerond. In de voorliggende begroting is een looncompensatie van 1% per 1 januari 2012 structureel en 0,25% incidenteel doorgevoerd. Dit betekent dat, na de doorwerking van de bezuinigingen, de basisbijdrage per inwoner (inclusief onderstaande uitzettingen) verlaagd is naar 5,46 (was 5,52). Overigens wordt in de jaarrekening de afwijking tussen de begrote en werkelijke index van het verslagjaar verrekend: een overschot op de indexatie wordt aan de gemeenten teruggestort en een tekort in rekening gebracht. Deze verrekening worden structureel doorgewerkt naar latere begrotingen.

5 Fonds Groen Haaglanden In de ontwerp-begroting 2012 van het Stadsgewest was voor 2012, in vervolg op het besluit van het algemeen bestuur van 17 februari 2010, een bijdrage opgenomen van 2,- (2011 was 1,-) voor het Fonds Groen Haaglanden, terwijl voor 2013, overeenkomstig het zelfde besluit, de bijdrage was geraamd op 3,- per inwoner. Gezien de reacties van gemeenten is bij de vaststelling van de begroting 2013 besloten deze verhogingen, evenals in 2012, een jaar uit te stellen. Deze bijdrage wordt afzonderlijk in rekening gebracht en is niet begrepen in de basisbijdrage (zie bijlage 2 van de begroting). Mobiliteitsfonds In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2010 is onder meer de bijdrage van gemeenten voor het Mobiliteitsfonds vastgesteld op een te indexeren bedrag van 8,67 per inwoner. Deze bijdrage is in de begroting 2013 opgenomen en is niet begrepen in de basisbijdrage (zie bijlage 2 van de begroting). 4. Financiering 5 De totale uitgaven van het Stadsgewest worden voor 2013 geraamd op 480 miljoen. Dit bedrag wordt als volgt gedekt: 1. rijksbijdragen 462 miljoen 2. de gemeentelijke bijdrage per inwoner 5,6 miljoen 3. de gemeentelijke bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden 2 miljoen 4. de gemeentelijke bijdrage aan het Mobiliteitsfonds 9 miljoen 5. bijdrage provincie 1 miljoen 6. overige (detacheringen, onttrekkingen reserves, treasury ed.) 0,4 miljoen 5. Risico s De voorliggende begroting voor de jaren 2013 e.v. is gebaseerd op de huidige taken en werkzaamheden van het Stadsgewest Haaglanden. In de begrotingsparagraaf weerstandsvermogen is, uitgaande van een going-concern, een schatting gemaakt van de mogelijke omvang van het risico en de kans dat dit zich voordoet. Uit deze twee schattingen kan een benodigd weerstandsvermogen worden berekend van 6,1 miljoen. Dit bedrag is in lijn met de door het algemeen bestuur vastgestelde bandbreedte van 5 tot 10 miljoen. Per ultimo 2011 was een egalisatiefonds van 2,8 miljoen gevormd, zodat de gemeenten rekening moeten houden met een dekkingsrisico van ruim 3,3 miljoen. In de paragraaf 1 Weerstandsvermogen zijn de volgende risico s opgenomen: 1. Risico's als gevolg van bestuurlijk organisatorische ontwikkelingen (deze risico s zijn tengevolge van de onzekerheid over de Wgr-plus toegenomen.); 2. Doorberekening huisvestingslasten aan (tijdelijke) projecten; 3. Kostenoverschrijding ten gevolge van aanleg infrastructuur; 4. Risico s in de concessieverlening voor het openbaar vervoer; 5. Recht op jeugdzorg; 6. Schadeclaim Monseigneur van Steelaan; 7. Dekking projecten. Gegeven de ontwikkelingen naar enerzijds een Metropoolregio en anderzijds een gewone WGR waarin de resterende regionale taken worden uitgevoerd is het onzeker of de hierboven genoemde berekeningen op going concern basis wel een juist uitgangspunt vormen voor de risico s. Als op enig moment blijkt dat een belangrijk deel van het personeel zal moeten worden

6 afgestoten en niet overgaat naar de Metropoolregio of blijft binnen het Stadsgewest, zal rekening moeten worden gehouden met frictiekosten; gegeven de samenstelling van het personeelsbestand (leeftijd en dienstjaren) zijn de opgebouwde rechten bij ontslag aanzienlijk en is het, gezien de huidige marktomstandigheden, niet gemakkelijk om personeel elders te werk te stellen. De huidige rechten van het zittend personeel bedragen 55 miljoen euro. Daarnaast bestaan nog verplichtingen in de vorm van contracten, zoals het huurcontract voor de bureauruimte voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro, zodat de totale maximale frictiekosten 60 miljoen euro bedragen. Als de frictiekosten door het Rijk niet geheel worden vergoed of als geen andere dekkingsmogelijkheden worden gevonden, dan zullen deze kosten, conform artikel 54 lid 2 c.q. 62 lid 5 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden, op de gemeenten, respectievelijk de BDU-VV gelden worden verhaald. 6. Procedure vaststelling begroting De procedure voor de vaststelling van de begroting is vermeld in artikel 52, leden 1, 2 en 6 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden Deze procedure houdt in dat het dagelijks bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting opmaakt, voorzien van een meerjarenraming. Deze ontwerpbegroting wordt uiterlijk zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden der deelnemende gemeenten toegezonden. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur hun zienswijze geven. Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren waarin de zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk vast 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen. Zoals bij de inleiding is aangegeven zal de op 1 januari 2013 of later in te stellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag grote wijzigingen in de taken van het Stadsgewest met zich brengen. Zodra meer bekend wordt over de (financiële) gevolgen van deze wijzigingen, zowel voor wat betreft de overdracht van taken aan de Metropoolregio als de bij het Stadsgewest blijvende taken, zullen de gemeenten hierover geïnformeerd worden. 7. De bijdrage van de deelnemende gemeenten Ingevolge artikel 52, lid 4, van de gemeenschappelijke regeling stadsgewest Haaglanden 1995 wordt bij de begroting voor de berekening van de bijdrage per deelnemende gemeente uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Het aantal inwoners van de aan het Stadsgewest deelnemende gemeenten bedraagt per 1 januari 2012 in totaal De bijdrage per inwoner bedraagt 5,46 (2011: 5,52). De verlaging is het saldo van de bezuiniging van ( 0,13) en een verhoging van 0,07 als gevolg van de indexatie. De berekening van de bijdrage per gemeente is opgenomen als bijlage 2 bij de begroting. De indexatie is berekend op 1,25%, namelijk een geraamde loonstijging voor 2012 van 1% (doorgerekend vanaf 1 januari 2011) en 0,25% incidenteel. Voor de berekening van de meerjarencijfers wordt uitgegaan van 1% voor de jaren na De bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt verhoogd met de bijdrage van het Mobiliteitsfonds 2005 van 8,67. De bijdrage is gebaseerd op het prijspeil 2010 en zal worden geïndexeerd. Daarnaast wordt een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van 1 (2013) gevraagd.

7 7 8. Het begrotingsbeeld Het totaalbeeld is als volgt: (in duizenden euro s) 2013 Lasten Baten Saldo 1 Bestuur Mobiliteit Jeugdzorg Economie Milieu Ruimte Wonen Financiering saldo voor bestemming 149 mutatie op reserves saldo na bestemming Meerjarenramingen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de meerjarenraming als onderdeel van de begroting voorgeschreven. Voor 2014 en latere jaren is uitgegaan van het voortzetten van het huidige pakket van werkzaamheden. De cijfers 2014 en later zijn derhalve in het algemeen geëxtrapoleerd met het trendpercentage van 1%. Voor het Fonds Groen Haaglanden is, voor 2014 de gemeentelijke bijdrage geraamd op 2,- per inwoner (2014 3). De BDU-bijdrage van het Rijk voor Verkeer en Vervoer is verminderd met een geraamde korting door het Rijk van 14 miljoen voor 2013, 28 miljoen voor 2015 en oplopend tot ruim 42 miljoen in Intern overleg Op grond van artikel 31a, lid 7 WOR is advies gevraagd over de ontwerp begroting aan de ondernemingsraad. Op 26 maart is de conceptbegroting in de Ondernemingsraad (OR) toegelicht. Bij brief van 1 juni 2012 pleit de OR voor een verhoging van het opleidingsbudget en een onderzoek naar de uitbreiding van de formatie voor P&O. Aan het eerste verzoek wordt gevolg gegeven door het voorstel een bedrag van uit het voordelig resultaat 2011 te reserveren voor besteding in 2012 en Voor een uitbreiding van de formatie van P&O is in de huidige begroting geen ruimte gevonden. 11. Reactie gemeenten De ontwerpbegroting is, conform procedure, ter visie gezonden aan de gemeenten. Van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg,Midden-Delfland,Pijnacker Noordorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland zijn reacties ontvangen. Alle gemeenten, behoudens Midden-Delfland, hebben aangegeven, gezien de eigen bezuinigingstaakstellingen, geen ruimte te hebben voor de verhoging van de bijdrage van het Fonds Groen Haaglanden. De gemeente Midden-Delfland kan instemmen met de gevraagde gemeentelijke bijdragen. In de

8 8 beantwoording op de brieven zal voor enkele gemeenten ingegaan worden op de specifieke vragen. De ontvangen brieven zijn als bijlage gevoegd. 12. Voorstel Uit de reacties van de gemeenten komt naar voren dat er alom bezwaren bestaan tegen de verhoging van de bijdragen voor het Groenfonds Haaglanden voor 2013 (naar 2) en 2014 en latere jaren (naar 3). Wij hebben op basis van deze bezwaren besloten deze verhoging niet op te nemen in de begroting 2013, maar deze één jaar uit te stellen. De verhoging kan dan in 2014 opnieuw onderwerp van discussie zijn. Wij hebben de begroting op dit punt aangepast en stellen u voor: de begroting 2013, inclusief de, niet verhoogde, bijdrage aan het Groenfonds Haaglanden van 1 per inwoner voor 2013, zoals deze in ontwerp is bijgevoegd, vast te stellen. Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, de secretaris, de voorzitter

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 1 CONCEPT :23 PROGRAMMABEGROTING 2013 Vastgesteld op

34 2

35 3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. PROGRAMMA S Programma Bestuur Programma Mobiliteit 10 Programmaonderdeel Verkeer 12 Programmaonderdeel Openbaar Vervoer Programma Zorg 21 Programmaonderdeel Jeugdzorg 21 Programmaonderdeel RAS Haaglanden Programma Economie Programma Milieu 32 Programmaonderdeel Luchtkwaliteit 32 Programmaonderdeel Externe Veiligheid 33 Programmaonderdeel Overige activiteiten Programma Ruimte 38 Programmaonderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling 38 Programmaonderdeel Groen 40 Programmaonderdeel Europa 41 Programmaonderdeel Financiering woningbouw Programma Wonen BESLUIT PARAGRAFEN 55 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 56 Paragraaf 2 Onderhoud Kapitaalgoederen 60 Paragraaf 3 Financiering 61 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 64 Paragraaf 5 Verbonden partijen 67 Paragraaf 6 Grondbeleid FINANCIËLE BEGROTING SPECIFICATIE LASTEN EN BATEN BIJLAGEN 89 I. Kostenverdeelstaat 91 II. Bijdrage per deelnemende gemeente 93 III. Personeelslasten IV. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen 96 V. Kasgeldlimiet VI. Toelichting op gebruikte afkortingen 98

36 4

37 5 1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2013 en de meerjarencijfers. Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van de situatie zolas die begin 2012 was. Weliswaar zullen de bestuurlijke veranderingen in de loop van 2012 en 2013 leiden tot een aantal wijzigingen, maar als vertekpunt voor die veranderingen kan deze begroting goed dienen. Inzake de toekomst van het Wgr-plus-orgaan Stadsgewest Haaglanden zijn twee ontwikkelingen van belang: 1. Het kabinet is voornemens om de Wet Gemeenschappelijke Regeling Plus (Wgr-plus), waarop de plustaken van het huidige Stadsgewest Haaglanden zijn gebaseerd, met ingang van 1 januari 2013 in te trekken. 2. Gemeenten zijn bezig met de opbouw van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de nota 'Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden', die de regering op 10 oktober 2011 aan beide Kamers der Staten-Generaal heeft gezonden is de visie over de inrichting van het land gegeven. In deze visienota wordt de opheffing van de Wgr-plus-status aangekondigd. Dit wordt door het Kabinet in de kamerbrief van 1 maart 2012 bevestigd. Volgens planning zal de daarvoor benodigde wetswijziging nog voor het zomerreces van 2012 aan de Kamers worden gezonden. Op 30 december 2011 hebben de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het plan 'Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Plan voor de Metropoolvorming' aangeboden. Dit plan bevat, naast de missie en strategieën van de Metropoolregio, de twee sporen hoe gekomen wordt tot die Metropoolregio, namelijk: Spoor 1: opbouw Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Spoor 2: afbouw Wgr-plus-regio s. De planning van spoor 1 is om per 1 januari 2013 de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in te stellen. Op dat moment zullen taken van het huidige Stadsgewest Haaglanden over gaan naar de Metropoolregio. Voor taken die niet over gaan naar de Metropoolregio zal besloten moeten gaan worden of zij kunnen worden afgebouwd, of dat gemeenten hechten aan de voortzetting van de samenwerking voor deze taken en zo ja, hoe dit zal worden georganiseerd. Hierbij zullen in ieder geval de woonruimteverdeling, de jeugdzorg en andere WGR-regelingen binnen Haaglanden aan de orde zijn. Gezien de mogelijkheid dat taken van het huidige Stadsgewest overgedragen gaan worden, is het opgenomen bedrag voor het risico voor bestuurlijk organisatorische ontwikkelingen en de kans hierop in de risicoparagraaf verhoogd. Omdat op dit moment nog geen inzicht bestaat in de consequenties van de overdracht van taken, is geen reorganisatievoorziening opgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de weerstandscapaciteit van het Stadsgewest beperkt is. Als meer duidelijkheid bestaat over de taken en omvang van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt u geïnformeerd over de financiële consequenties van deze ontwikkeling.gedacht kan daarbij worden aan een indicatieve begroting MRDH 2013, een ontwerpbegroting MRDH 2013, een verschillenoverzicht met de begroting Stadsgewest Haaglanden 2013 en, indien noodzakelijk, een liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden. Dit laatste plan bevat de zogenoemde frictiekosten en de dekking daarvan. Bezuinigingen 2011 Bezuiniging op het apparaat Op basis van een voorstel van het dagelijks bestuur van 10 november 2010 heeft het algemeen bestuur op 24 november 2010 de nota Bezuinigingen vastgesteld. Hierin is de opgelegde bezuinigingstaakstelling uitgewerkt naar de programma s en begrotingsjaren volgens het onderstaande schema.

38 6 Programma Totaal Bestuur Mobiliteit Economie Milieu Wonen Financiën Totaal programma's Ondersteuning Totaal per jaarschijf Totaal cumulatief De bezuinigingsopgaven voor voorgaande jaren is inmiddels gerealiseerd. De bezuinigingsopgave voor 2013 van is in deze begroting verwerkt. Bezuiniging op de subsidies Het Kabinet Rutte heeft de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer(BDU-VV) drie bezuinigingen opgelegd, te weten: een korting van 23%, het bevriezen van de prijscompensatie, een korting op het openbaar vervoer vanwege de aanbesteding van diensten van 97 miljoen voor de stadsregio s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden samen. In het programma Mobiliteit wordt hierop nader ingegaan. Bestuursorganen en portefeuilleverdeling dagelijks bestuur De bestuursorganen van het Stadsgewest Haaglanden bestaan uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur heeft vier adviescommissies ingesteld: de commissie Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Volkshuisvesting en Milieu (RGVM), de commissie Verkeer en Vervoer en Economische Zaken (VVEZ), de commissie van advies voor bezwaarschriften en de Rekeningcommissie. De programma s zijn als volgt verdeeld over de leden van het dagelijks bestuur: Programma (onderdeel) Voorzitter Bestuur Zorg Wonen Concernzaken, Communicatie en Europa Groen, Recreatie en Toerisme Milieu Financiën Economie Mobiliteit Ruimte (Regio)bestuurder J.J. van Aartsen drs. F.H. Buddenberg ir. B. Emmens drs. J.Th. Hoekema mr. M.A. Houtzager H.H.V. Horlings W.A. Mateman J. van der Tak drs. P.W.M. Smit mr.drs. G.A.A. Verkerk

39 2. PROGRAMMA S 7

40 8 2.1 PROGRAMMA BESTUUR Bestuurder: Budgethouder: J.J. van Aartsen drs. C. Schep Waar gaat het over? Het Stadsgewest Haaglanden is een plusregio (Wgr-plus, nov. 2005) waarin negen gemeenten in de regio Haaglanden met elkaar samenwerken. Het Stadsgewest is een vorm van verlengd lokaal bestuur en kent geen open huishouding. Het voert alleen die taken uit die bij of krachtens de wet, door de provincie (in geval van de jeugdzorg) of door de deelnemende gemeenten zijn opgedragen of gedelegeerd. Het bestuur zet zich ervoor in de beschikbare middelen te besteden aan projecten en investeringen die het economisch functioneren, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat van de regio effectief en efficiënt ten goede komen. Het Stadsgewest kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit 65 leden die de gemeenteraden van de negen stadsgewestelijke gemeenten uit hun midden en uit de colleges van burgemeester en wethouders hebben gekozen. Het dagelijks bestuur wordt door en uit leden van het algemeen bestuur gekozen. Het algemeen bestuur vergadert ongeveer zes maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Alle gemeenten die binnen het Stadsgewest samenwerken, zijn met één lid per gemeente in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd. Het is in het Stadsgewest gebruik dat deze leden lid zijn van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester van Den Haag is voorzitter van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur komt eens in de veertien dagen bijeen. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. Wat willen we bereiken? Het bestuur beoogt allereerst inhoudelijk succesvol te zijn door intensief samen te werken met de gemeenten. De inhoudelijke projecten en investeringen komen bij de verschillende begrotingsprogramma s aan orde. In bestuurlijk en organisatorisch opzicht kent het bestuur de volgende speerpunten: het kiezen, het doelmatig en efficiënt uitvoeren van activiteiten en het doen van investeringen die door de gemeenten en inwoners als nuttig en noodzakelijk worden ervaren; het hanteren van transparante besluitvormingsprocessen, zowel voor gemeenten als voor burgers en andere belanghebbenden; het aangaan van allianties met andere overheden en externe partijen, indien dat voor de positie van de regio nuttig en noodzakelijk is. Wat gaan we ervoor doen? De bestuurlijke omgeving van het Stadsgewest is sinds het aantreden van het Kabinet Rutte in 2010 veranderd. De Wgr-plus wordt per 1 januari 2013 ingetrokken. In de Metropoolregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag moeten per 1 januari 2013 vervoersregio s komen. Het kabinetsbeleid heeft de urgentie van verdere samenwerking tussen de regio s versterkt. Sinds 2008 zoeken de steden Den Haag en Rotterdam elkaar op en streven ze naar een Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In 2010 zijn de regio s Haaglanden en Rotterdam hierbij aangesloten. In 2012 is de samenwerking inhoudelijk, organisatorisch, juridisch en financieel ingevuld. Ook is bezien op welke wijze de taken van het Stadsgewest die niet over gaan naar de Metropoolregio worden voortgezet, naar gemeenten teruggaan of worden beëindigd.

41 9 De volgende activiteiten zijn afhankelijk van het proces dat hier is beschreven: verdere invulling van de samenwerking van taken waarvoor de samenwerking buiten de Metropoolregio wordt voortgezet; juridische adviesfunctie ten behoeve van bestuur, de directie en sectoren, de behandeling van de bezwaarschriftencommissie, het voeren van gerechtelijke procedures, ondersteuning bij het beheer van contractbeheer en begeleiden van aanbestedingsprocedures voorzover deze van toepassing zijn op taken die buiten de Metropoolregio vallen; voor gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders informatieve en opiniërende bijeenkomsten organiseren voor taken die buiten de Metropoolregio worden voortgezet; communicatie over bestuursvergaderingen, genomen besluiten, in voorbereiding zijnde projecten en behaalde resultaten; periodiek overleg voeren met de regio s in Nederland; contacten onderhouden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wat gaat het kosten? De programmabegroting Bestuur voorziet in een activiteitenbudget ten behoeve van bestuurlijk onderzoek, bestuurlijke organisatorische activiteiten en andere algemene bestuurlijke kosten. Ook de apparaatskosten die met het bestuur samenhangen, hebben daarin een plaats. In het programma Bestuur is ook een budget opgenomen om burgers, maatschappelijke groeperingen en andere partijen te informeren over de activiteiten van de regionale samenwerking. Dat budget wordt onder andere ingezet voor periodieke berichtgeving over grote projecten in de regio en officiële bekendmakingen in de huis-aan-huisbladen. Zoals alle participanten doen, betaalt ook het Stadsgewest een bijdrage aan het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel. Afhankelijk van de invulling van de samenwerking in de Metropoolregio wordt de samenwerking in de Zuidvleugel herijkt. Voorts is het lidmaatschap van de VNG opgenomen in deze post. Bestuur Financiële middelen/meerjarenperspectief in euro's begr begr.2013 begr.2014 begr.2015 begr.2016 begr.2017 lasten baten saldo exploitatie lasten per inwoner 1,16 baten per inwoner 0,11 kosten per inwoner 1,04 Beleidsdocumenten Plan Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2011), Ontwerp-voorstellen inhoud, regeling en financiering Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2012), Voorstellen voortzetting of afbouw samenwerking taken buiten Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2012).

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden...

1 Inleiding...4. 2 Bestuurlijke Zaken...7. 2.1 Wetgeving...7 2.2 Gemeenschappelijke regeling...7 2.3 Samenwerking met andere overheden... JAARVERSLAG 2003 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389 fax: 010-4047347 e-mail:sr@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.rotterdam.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...4

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie