Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014)"

Transcriptie

1 Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014) Dit is de derde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten gaan taken uitvoeren die nu nog bij de provincie of bij het rijk horen. Het gaat vooral om taken op het sociaal terrein: begeleiding van zorgbehoevende mensen (AWBZ), jeugdzorg, (passend) onderwijs en re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze overheveling van taken noemen we 'decentralisaties'. Met het overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. Gemeenten krijgen minder geld voor de taken dan de provincie en het rijk er aan uitgaven. De gemeenten moeten alles dus op een andere, efficiëntere manier (laten) organiseren. Een omvangrijke operatie, waarbij veel partijen betrokken zijn. De decentralisaties gaan heel wat betekenen voor de gemeentelijke organisaties. Dus het is goed als jullie er van weten. De nieuwsbrief is in de eerste plaats bedoeld voor de medewerkers en colleges van de acht gemeenten. Daarnaast kan de nieuwsbrief binnen de gemeente, eventueel in een eigen bewerking, gebruikt worden voor andere communicatie, bijvoorbeeld richting lokale Wmo-raden en gemeenteraden. In deze nieuwsbrief vertellen we op welke wijze de acht gemeenten in de regio Achterhoek op het vlak van de drie decentralisaties willen samenwerken. De gemeenten hebben opdrachten verstrekt aan de regionale projectorganisatie en daarvoor zijn er diverse kartrekkers aangewezen die de komende tijd hard aan de slag gaan. Daarnaast proberen we voorbeelden te geven van hoe in de toekomst de uitvoering van de nieuwe taken opgepakt gaan worden.

2 De opdrachten Met de notitie D ran in de Transities hebben de acht gemeenteraden zeven opdrachten gegeven. Tot maart 2014 heeft de regionale projectorganisatie de tijd om hier uitvoering aan te geven. Het gaat om de volgende zeven punten waarop we regionale samenwerking nastreven: 1. kennis delen, ontwikkelen en uitdragen 2. zicht op complexe ondersteuningsvraag in termen van participatie en zelfredzaamheid 3. gezamenlijke financiering van gespecialiseerde voorzieningen 4. toeleiding naar gespecialiseerde voorzieningen 5. gemeenschappelijk inkoopkader op diverse ondersteuningsvormen 6. gezamenlijk vormgeven van een aantal uitvoeringstaken 7. gemeenschappelijk vormgeven aan onderdelen van de bedrijfsvoering in de backoffice. De organisatie De regionale organisatie hebben we zo eenvoudig mogelijk gehouden. Allereerst hebben we bestuurlijk het portefeuillehouderoverleg Sociaal (POHO) met daarin de volgende wethouders: Henk Rijks (Aalten), Fred Mulkens en Leo Scharenborg (Berkelland), Josephine Steffens (Bronckhorst), Loes van der Meijs en Jan Bart Wilschut (Doetinchem), René Hoijtink en Paul Wentink (Oost Gelre), Corine Sluiter en Wybe Rijnsaardt (Oude IJsselstreek), Ingrid Wolsing (Montferland), Ilse Saris en Gert Jan te Gronde (Winterswijk). En er is een stuurgroep voor de drie transities bestaande uit drie gemeentesecretarissen Judith Harmsen (Berkelland), Arne van Hout (Bronckhorst), Nicolette van Waart (Doetinchem) met ondersteuning door Rianne Lenselink (Bronckhorst). De opdracht ( de zeven punten ) wordt uitgevoerd binnen de volgende projectstructuur. Allereerst zijn er brede projectgroepen met vertegenwoordigers van alle acht gemeenten voor de drie decentralisaties met de volgende kartrekkers /projectleiders: Jeugd: Susanne Büter (Doetinchem) AWBZ/Wmo: Carla Snels (Aalten) Participatie: Gilles Gerth (Doetinchem). Daarnaast zijn er drie projectgroepen samengesteld uit de eerste drie projectgroepen die een aantal van de zeven punten oppakken, te weten: A. Kennisplatform en communicatie: Jan Dirk Focker (Berkelland). Hieronder zit ook de werkgroep communicatie. B. Vraagverheldering specialistische ondersteuningsvraag en toeleiding naar specialistische voorzieningen: Annette Nijhuis (Aalten). C. Gezamenlijke financiering en inkoop: Jan Hildering (Berkelland).

3 Als aangegeven: de projectondersteuning van de stuurgroep is in handen van Rianne Lenselink (Bronckhorst). Het punt gemeenschappelijk vormgeven van onderdelen van de bedrijfsvoering in de backoffice is in handen van de gemeentesecretarissen van de acht Achterhoekse gemeenten. Het plaatje ziet er dan als volgt uit: POHO Sociaal Stuurgroep 3D -Judith Harmsen -Nicolette van Waart -Arne van Hout -Rianne Lenselink DNA (Directeuren Netwerk Achterhoek) E. Vormgeving bedrijfsvoering BO Projectgroep kartrekkers (6 groepen) Rianne Lenselink (Vz.) (Bronckhorst) A. Kennis en Communicatie - Jan Dirk Focker (Berkelland) B. Vraagverheldering spec. ondersteuningsvraag - Annette Nijhuis (Aalten) C. Gez. Financiering en Inkoop - Jan Hildering (Berkelland) JEUGD Susanne Büter (D chem) AWBZ / WMO Carla Snels (Aalten) PARTICIPATIE Gilles Gerth (D chem) D. Uitvoeringtaken - Rianne Lenselink (Bronckhorst)

4 Hoe staat het er voor met de Participatiewet? De Participatiewet is zeer recent vastgesteld in de Tweede Kamer. Daarmee is op rijksniveau een belangrijke stap gezet. Maar nog niet alles is duidelijk. Zo zijn er nog onduidelijkheden over het budget dat meekomt, over de beleidsruimte voor gemeenten en over de manier waarop de werkgeversbenadering moet worden vormgegeven op regionale schaal. Dit betekent dat er nog een aantal puzzelstukjes ontbreken om de Participatiewet in de Achterhoek concreet vorm te geven. Niet stilzitten Gilles Gerth, regionaal projectleider Participatiewet: We wachten echter niet met het voorbereiden van de invoering van deze belangrijke decentralisatie. Sinds eind januari ligt er een eerste ruwe conceptversie van het regionale beleidsplan Participatiewet. De weken daarna gaan we in gesprek met verschillende inspraakorganen en belangengroepen om het plan aan te scherpen. Als er in Den Haag op korte termijn duidelijkheid komt over de definitieve vorm van de Participatiewet, zit het regionale beleidsplan in juli ter besluitvorming in de gemeenteraden. Laten we het hopen! Aan de hand van dit beleidsplan wordt vervolgens concreet uitgewerkt hoe Achterhoekse werkzoekenden worden ondersteund in het participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarnaast delen de projectgroep Participatiewet en de werkgroep Participatiewet van de regionale Wmo-raden best practices in participatie met elkaar, om van elkaar te leren en succesvolle aanpakken van elkaar over te nemen. Hoe staat het er voor met de AWBZ-Wmo? Carla Snels is projectleider van de werkgroep AWBZ/Wmo. We vragen haar hoe het er voor staat. We willen graag meer weten over de nieuwe mensen die we vanaf 2015 moeten gaan helpen in de Wmo. Ook willen we dringend weten wat de huidige zorg in de AWBZ nu kost. Daarom laten we diverse bestanden analyseren, zodat we beter beslagen ten ijs komen om keuzes aan de gemeenteraden voor te leggen. Onzekerheid troef Ook wordt er gewerkt aan een beleidsplan. Carla: We zijn begonnen met het schrijven van een basis-beleidsplan. Op dit moment ligt er een tweede versie van het wetsontwerp bij de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de staatssecretaris via een brief nog wijzigingen aangekondigd en hebben we als gemeenten via de VNG aangegeven niet akkoord te gaan met het huidige voorstel van de staatssecretaris. Het is dus onzekerheid troef: welke taken kom er over naar de gemeenten? Per wanneer? En, is 1 januari aanstaande nog haalbaar? Pas na de behandeling in de Tweede Kamer weten we weer wat meer. Wanneer de behandeling in de Tweede Kamer is, weten we nu nog niet. Concept regionaal beleidsstuk De regionale werkgroep is bezig met het schrijven van een concept regionaal beleidsstuk. Het is toch handiger om met z n achten een beleidsstuk te maken, dan dat elk van de acht gemeenten dit afzonderlijk

5 gaat doen! aldus Carla Snels. Dit beleidsstuk zal de komende tijd voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Het lokale maatwerk krijgt hierin een belangrijke plek. We houden u van de voortgang op de hoogte. Hoe staat het er voor met de Jeugdwet? Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft 18 februari ingestemd met het wetsvoorstel om de taken van de jeugdzorg naar gemeenten over te hevelen. Dit is de eerste van de drie grote decentralisatiewetten binnen het sociaal domein die door de Eerste en Tweede Kamer zijn vastgesteld. Hierna volgen de Participatiewet en de nieuwe Wmo. De drie wetten die naar de gemeenten komen (ook wel de decentralisaties genoemd) wil het kabinet per 2015 in laten gaan. Regionaal projectleider Jeugdzorg Susanne Büter is blij dat de wet is aangenomen: Nu de wet is aangenomen kunnen we de zorg voor onze inwoners dichterbij, eenvoudiger, op maat gemaakt en efficiënter organiseren. Jeugdzorg: stand van zaken In regionaal verband werken we samen met de acht Achterhoekse gemeenten om op hoofdlijnen het beleidsplan voor Jeugdzorg neer te zetten. Vanuit deze hoofdlijnen kan iedere gemeente met haar eigen lokale invulling aansluiten per Het regionaal beleidsplan wordt gepland in mei 2014 ter besluitvorming in de colleges van de acht Achterhoekse gemeenten te brengen. Dit beleidsplan bevat elementen uit de andere gestelde regionale kaders zoals het regionaal visiedocument Maatschappelijk Domein en de notitie transities D ran, echter dan specifiek toegespitst op Jeugdzorg en de kaders in de Jeugdwet.Verder moet voor 1 april aanstaande bekend zijn hoe de budgetverdeling voor de jeugdzorginstellingen in 2015 eruit ziet. Ook dit wordt regionaal afgestemd. Projectleider regionale Jeugdzorg Susanne Büter legt uit: Aansluiting vanuit de bestaande jeugdzorg op het lokale beleid per gemeente is van groot belang. Iedere gemeente werkt in onze regio met wijkteams, maar de opzet is verschillend. Daarom is regionale afstemming en uitwisseling over Jeugdzorg op hoofdlijnen belangrijk en noodzakelijk. Een tweetal voorbeelden, regionaal en bovenregionaal: Bureau Jeugdzorg houdt de jeugdreclasseringstaken en de jeugdbescherming (o.a. kindermishandeling). De toegang tot (specialistische) jeugdzorg wordt geregeld via de gemeentelijke wijkteams.regionaal wordt er afgesproken aan welke criteria deze toegang tot de specialistische, vaak dure, jeugdzorg moet voldoen. Immers inwoners die deze specialistische zorg nodig hebben moeten daar van op aan kunnen. Als regio moeten we ervoor zorgen dat de uitgangspunten helder zijn en de kosten beheersbaar blijven om maatwerk te kunnen blijven leveren.. Achterhoekbreed zijn we erg op elkaar aangewezen als het om de Jeugdzorg gaat, omdat het om specifieke gevallen gaat. Per gemeente is dat minder interessant dan voor de hele Achterhoek, aldus Susanne Büter.

6 Een ander voorbeeld komt vanuit de veiligheidsregio. Vanuit de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (NOG) wordt één algemeen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) ingericht. Deze samenvoeging is een wettelijke verplichting per 1 januari Op provinciaal niveau is besloten deze nieuwe AMHK s in te richten binnen de drie veiligheidsregio in Gelderland. Hierdoor komt op veiligheidsregio niveau één meldpunt waar alle meldingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling samen komen. Voor inwoners, professionals en gemeenten betekent dit 1 telefoonnummer, dus duidelijkheid en eenvoud. Werkbijeenkomst wijkgerichte aanpak Maar liefst 38 Deelnemers waren er op vrijdagmorgen 31 januari tijdens de werkbijeenkomst wijkgerichte aanpak in het gemeentehuis van de gemeente Berkelland in Borculo. Doelen van deze bijeenkomst: elkaar inspireren uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten in wijkgericht werken afstemming vinden binnen gemeenten tussen beleid en praktijk ontwikkelen van kennis over wijkgericht werken Dagvoorzitter was Paul Berkers, begeleidingskundige Hogeschool Arnhem- Nijmegen. Barbara de Groen, adviseur wijkgericht werken van het kenniscentrum langdurende zorg Vilans, begon met een korte presentatie van de drie transities en consequenties voor de wijkprofessionals. Presentaties van gemeenten zelf Daarna volgden er van zeven gemeenten (Oost Gelre was afwezig) presentaties door zo veel mogelijk duo s van beleidsadviseur en wijkprofessional per gemeente over de huidige ontwikkelingen/ervaringen met wijkgericht werken. De presentaties waren interessant en gevarieerd. Sommige gemeenten begonnen net met het wijkgerichte werken. Anderen waren al verder, maar pakten het verschillend op. De aanpak op het punt van wijkregisseurs en wijkteams varieerden bijvoorbeeld. Brede teams voor 1 kern, maar ook een in meerdere gemeenten actief team voor alleen onderwijs en jeugd passeerden de revue.

7 Wereldcafé Na de pauze waren er zogenaamde wereldcafé s onder leiding van Susanne Büter, Paulien Sikking, Barbara de Groen, Heleen Hartkamp en Wim Vermeer. Gespreksthema s: Stimuleren van zelfredzaamheid: hoe doe je dat en welke vragen stel je? De vragen die bij een sociaal wijkteam komen en de manier waarop je ze behandelt Relatie tussen de generalist en specialistische kennis, ook relatie met wijkverpleegkundige en huisarts Bevoegdheden wijkteam: mandaat en doorzettingsmacht Vervolg Uit de evaluatie bleek dat we veel van de ochtend hadden opgestoken, maar dat we eigenlijk ook nog veel meer van elkaar willen horen. Daarom is er een vervolgbijeenkomst op 4 april aanstaande. Interview Wim Vermeer en Jan Dirk Focker: Het kennisplatform moet leiden tot een éénduidig opleidingsprogramma voor de hele Achterhoek Wim Vermeer en Jan Dirk Focker: Er lopen nu veel initiatieven naast elkaar. Om te beginnen zijn we bezig die met elkaar te verbinden

8 Jan Dirk Focker is kartrekker voor projectgroep A, Kennis en communicatie. Voor het onderdeel kennisplatform en onderwijs dat onder deze projectgroep valt is Wim Vermeer kwartiermaker. We spreken met hen. Waarom een kennisplatform? Jan Dirk: De decentralisaties gaan gepaard met een enorme cultuuromslag. Ons denken en doen moet totaal veranderen ten opzichte van wat we de laatste decennia gewend waren. Dat geldt voor cliënten, maar zeker ook voor de omgeving van cliënten (familie, vrienden, buurt, vrijwilligers), de overheid zelf die minder geld te besteden heeft en terugtreedt en (zorg)aanbieders die zaken heel anders moeten gaan organiseren. Maar bovenal zit de verandering bij medewerkers met klantcontacten. Deze vertegenwoordigen straks een totaal ander gen dan voorheen. Voorheen was het puur dienstverlening. Wat kan ik voor u doen, van welke voorzieningen wilt u gebruik maken. Voortaan voert de generalist regelmatig een pittig gesprek met de cliënt en moet de cliënt nog wel eens de spiegel worden voorgehouden met wat er écht aan de hand is. Allerlei voorzieningen vragen die het echte probleem niet oplossen. Het zou zelfs een keer kunnen gaan over gezondheidsklachten omdat hij of zij niet beweegt en/of ongezond leeft. Of over eenzaamheid omdat hij/zij zelf niets onderneemt. Dat kan pas als er een band tussen de gesprekspartners is gegroeid. Maar het kunnen confronterende gesprekken zijn, een vak apart! Je moet er aanleg voor hebben om die gesprekken te voeren, maar je kunt daarna nog een hoop bij leren. Los van de vakinhoudelijke kennis die nodig is om over de volle breedte van de drie decentralisaties cliënten wegwijs te maken, moeten diegenen die in wijken dit soort maatwerkgesprekken voeren een hoop gesprekstechniek bijleren. In het kennisplatform willen we allerlei van dit soort ervaringen verzamelen en vervolgens gebruiken voor opleiding. De bijeenkomst op 31 januari met Vilans en eerder die voor generalisten in de Jeugdzorg door de Hogeschool Zuyd, waren een mooie start van kennisuitwisseling. Maar het is nog maar een begin. We willen de kennis nog enorm verdiepen en verbreden zodat je straks goede input hebt voor een, samen met zorgpartijen en onderwijsinstellingen te ontwikkelen, onderwijsprogramma. Hoe organiseer je zoiets? Wim: Wat me opviel bij de ongeveer 20 gesprekken die ik heb gevoerd met alle diverse professioneel betrokkenen, is dat men zo af en toe van elkaar niet weet wat men aan het ontwikkelen is. Binnen (Hoge)scholen spreek je diverse mensen die in feite met hetzelfde bezig zijn terwijl ze dat van elkaar niet wisten. Maar ook wij zelf weten van elkaar niet welke pilots er in de regio zijn. Met hulp van de projectgroepen hebben we de pilots nu geïnventariseerd met naam en toenaam. En vanuit die inventarisatie gaan we mensen benaderen om in het kennisplatform zitting te nemen en hun kennis uit te wisselen en vast te leggen. We hebben nu een aantal subsidieaanvragen lopen en we hopen in september/oktober de eerste (proef)opleidingen te laten starten. In mijn ronde kwam ik er overigens ook achter dat MEE bezig is met het ontwikkelen van een kennis-community, een soort van interactieve website, die je uitstekend kan koppelen aan ons kennisnetwerk. Als we het voor elkaar zouden krijgen om daarop aan te sluiten, hoeven we geen dingen dubbel te doen.

9 Pilot: De Broekriem De pilot De Broekriem beoogt werkzoekenden te helpen aan een netwerk waarlangs ze eventueel aan een baan kunnen komen. We hopen hiermee jongeren die geen werk hebben een boost te geven, aldus projectleider Gilles Gerth. DeBroekriem is een initiatief dat zich met name richt op jonge werkzoekenden. Het gelooft in de kracht van een positieve mindset: je bent niet werkloos, je bent in-between-jobs. Deelnemers werken actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk. Dit gebeurt in de vorm van een regionaal (online en offline) netwerk voor en door werkzoekenden. Via inspirerende bijeenkomsten en online cursussen zetten zij stappen naar betaald werk. Stichting DeBroekriem, die dit project op meerdere plekken in Nederland inzet, kreeg van de Regio Achterhoek een aanjaagsubsidie in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid om dit project ook hier op te starten. Sinds eind 2013 is de stichting actief bezig om het netwerk in onze regio op te bouwen. Pieter Vermeer van Stichting DeBroekriem: Het actief werken aan je netwerk, biedt natuurlijk geen garantie op een baan, maar maakt de tijd wel leuker en nuttiger! DeBroekriem vindt dat je je tijd in-between-jobs aan moet grijpen om jezelf en je talenten te blijven ontwikkelen. En dat is precies hoe ook de gemeenten in de Achterhoek het zien: Dit initiatief sluit heel mooi aan bij het feit dat we als gemeenten meer en meer willen inzetten op de eigen kracht van inwoners. Ook die van jongeren. We hopen op deze manier de jongeren die geen werk hebben in onze regio een boost te geven. Zoek elkaar op, praat met elkaar en volg online cursussen. Zo blijven jongeren gemotiveerd en geïnspireerd tijdens hun zoektocht naar een baan, licht Gilles Gerth (projectleider Participatiewet) toe. Positieve ervaringen In de Achterhoek wordt het initiatief nog tot de zomer van 2014 actief begeleidt door stichting DeBroekriem, daarna zet het netwerk zichzelf zelfstandig voort. De actieve coaching en begeleiding wordt dan afgebouwd en de vrijwilligers moeten zelf voor het succes zorgen, het is ten slotte een netwerk voor en door werkzoekenden. De Broekriem blijft bijeenkomsten organiseren zolang werkzoekenden daar behoefte aan hebben. Tot nu toe zijn de ervaringen positief. Gilles: Harde cijfers zijn er nog niet, maar we weten wel dat er inmiddels 150

10 mensen in de Achterhoek actief zijn dankzij de Broekriem. En om een voorbeeld te noemen: 5 van de 7 deelnemers van de eerste kennismakingsbijeenkomst in Doetinchem hebben nu een baan! Vacature kwartiermaker Voormekaar teams Berkelland De gemeenteraad van Berkelland heeft in december ingestemd met de start van de pilots in 2014 met vijf zogenaamde Voormekaarteams. Binnenkort wordt een kwartiermaker aangesteld die er voor moet zorgen dat de vijf teams in het tweede kwartaal van 2014 van start gaan. Op 2 april vorig jaar had de gemeenteraad de visienota Meedoen naar vermogen al vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt in de visienota is het kerngerichte werken met Voormekaarteams. Daarbij speelt de betrokkenheid van inwoners een grote rol. De afgelopen twee jaar bestonden voor de Wmotaken al Voormekaarteams in Beltrum en Ruurlo. De raad heeft nu dus besloten deze teams, maar dan voor het brede pakket van de drie decentralisaties, ook in Borculo, Eibergen en Neede van start te laten gaan. De verbreding gaat dan ook voor de teams in Beltrum en Ruurlo gelden. Het blijven overigens pilots waarmee in 2014 zo veel mogelijk wordt uitgeprobeerd hoe je de Voormekaarteams uiteindelijk het beste kunt inrichten. In 2015 is het de bedoeling dat de taken aan gemeenten daadwerkelijk worden overgedragen en dan gaan de vijf Voormekaarteams inclusief het bijbehorende budget volledig aan de slag. Bronckhorst aan de slag met Scrum In december 2013 stelde de gemeenteraad van Bronckhorst de keuzenota Bronckhorst voor elkaar 3.0 vast. De volgende stap was het maken van een implementatieplan. Omdat de tijd doortikt en er op korte termijn meer zicht moest komen op de uitvoering van de nieuwe taken, ontstond het idee om binnen drie weken een volledig implementatieplan voor de drie decentralisaties op te leveren. Het codewoord daarbij was Scrum. Van oorsprong een term uit de rugbysport, maar steeds vaker ook een werkwijze die organisaties inzetten. Intensief samenwerken Zes dagen verspreid over drie weken in februari, één product owner, één scrum master, acht teamleden en een boel opdrachtjes. Scrum is een manier van samenwerken, die zich kenmerkt door scherpe focus, heldere rollen, bundeling van krachten en een platte structuur Een klein team werkt intensief samen aan een complexe opdracht. Dat we bij de decentralisaties te maken hebben met complexe materie mag duidelijk zijn. Hard werken Het scrumteam bij Bronckhorst, dat begeleidt werd door PinkRoccade, bestond uit beleidsmedewerkers van zorg en participatie, maar ook de disciplines communicatie, inkoop, ict en financiën schoven aan. Beleidsmedewerker Ans

11 Steenblik: Alles moest in zes dagen tijd gebeuren. Dat was hard werken, maar het is ook lekker overzichtelijk. Zo intensief samenwerken geeft bovendien veel energie. Om het behapbaar te maken heeft het team allemaal kleinere opdrachtjes geformuleerd. Hier moest antwoord op komen. Gestart werd met de opdrachten die volgens het team de hoogste prioriteit hebben. Soms pakte een teamlid een opdracht alleen op, een volgende keer samen met andere teamleden. Mensen werken dus ook aan opdrachten buiten hun vakgebied. Dat weet ook Yvonne Besselink van financiën: Normaal zit ik vooral in de cijfers, nu wordt verwacht dat ik ook op inhoud meedenk. Dat is wel even schakelen. Bijkomend voordeel is dat ik nu meteen meer in de inhoud van dit project zit, erg fijn voor het vervolg. De telefoons stonden uit en mail werd alleen aan het begin of einde van de dag bekeken. Dat helpt om te focussen. Al met al was het team erg te spreken over deze nieuwe werkwijze voor een project als dit. Het implementatieplan ligt er, nu is het zaak om aan de slag te gaan met de acties die daaruit volgen. Wordt vervolgd! Het scrumteam tijdens de dagelijkse stand-up, waarbij de teamleden elkaar kort bijpraten over de stand van zaken. Kopij Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk 1 april 2014 inleveren bij Jan Dirk Focker: Colofon Deze nieuwsbrief wordt verzorgd namens de werkgroep communicatie, leden: Projectleider Jan Dirk Focker (Berkelland), Nancy Hermsen (Oude IJsselstreek), Ingrid Kuipers (Bronckhorst) en Marlies ten Tije (Oost Gelre). De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers (intranet gemeenten) en collegeleden (mail), maar kan ook voor andere doeleinden, al dan niet bewerkt, worden gebruikt.

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugdzorg Ministerie van Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verder in dit nummer: Wacht- en doorlooptijden jeugdzorg 4 Overzicht wet- en regelgeving per 1 januari 2005 5 Officiële start jeugdzorgbrigade

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie