Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014)"

Transcriptie

1 Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014) Dit is de derde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten gaan taken uitvoeren die nu nog bij de provincie of bij het rijk horen. Het gaat vooral om taken op het sociaal terrein: begeleiding van zorgbehoevende mensen (AWBZ), jeugdzorg, (passend) onderwijs en re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze overheveling van taken noemen we 'decentralisaties'. Met het overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. Gemeenten krijgen minder geld voor de taken dan de provincie en het rijk er aan uitgaven. De gemeenten moeten alles dus op een andere, efficiëntere manier (laten) organiseren. Een omvangrijke operatie, waarbij veel partijen betrokken zijn. De decentralisaties gaan heel wat betekenen voor de gemeentelijke organisaties. Dus het is goed als jullie er van weten. De nieuwsbrief is in de eerste plaats bedoeld voor de medewerkers en colleges van de acht gemeenten. Daarnaast kan de nieuwsbrief binnen de gemeente, eventueel in een eigen bewerking, gebruikt worden voor andere communicatie, bijvoorbeeld richting lokale Wmo-raden en gemeenteraden. In deze nieuwsbrief vertellen we op welke wijze de acht gemeenten in de regio Achterhoek op het vlak van de drie decentralisaties willen samenwerken. De gemeenten hebben opdrachten verstrekt aan de regionale projectorganisatie en daarvoor zijn er diverse kartrekkers aangewezen die de komende tijd hard aan de slag gaan. Daarnaast proberen we voorbeelden te geven van hoe in de toekomst de uitvoering van de nieuwe taken opgepakt gaan worden.

2 De opdrachten Met de notitie D ran in de Transities hebben de acht gemeenteraden zeven opdrachten gegeven. Tot maart 2014 heeft de regionale projectorganisatie de tijd om hier uitvoering aan te geven. Het gaat om de volgende zeven punten waarop we regionale samenwerking nastreven: 1. kennis delen, ontwikkelen en uitdragen 2. zicht op complexe ondersteuningsvraag in termen van participatie en zelfredzaamheid 3. gezamenlijke financiering van gespecialiseerde voorzieningen 4. toeleiding naar gespecialiseerde voorzieningen 5. gemeenschappelijk inkoopkader op diverse ondersteuningsvormen 6. gezamenlijk vormgeven van een aantal uitvoeringstaken 7. gemeenschappelijk vormgeven aan onderdelen van de bedrijfsvoering in de backoffice. De organisatie De regionale organisatie hebben we zo eenvoudig mogelijk gehouden. Allereerst hebben we bestuurlijk het portefeuillehouderoverleg Sociaal (POHO) met daarin de volgende wethouders: Henk Rijks (Aalten), Fred Mulkens en Leo Scharenborg (Berkelland), Josephine Steffens (Bronckhorst), Loes van der Meijs en Jan Bart Wilschut (Doetinchem), René Hoijtink en Paul Wentink (Oost Gelre), Corine Sluiter en Wybe Rijnsaardt (Oude IJsselstreek), Ingrid Wolsing (Montferland), Ilse Saris en Gert Jan te Gronde (Winterswijk). En er is een stuurgroep voor de drie transities bestaande uit drie gemeentesecretarissen Judith Harmsen (Berkelland), Arne van Hout (Bronckhorst), Nicolette van Waart (Doetinchem) met ondersteuning door Rianne Lenselink (Bronckhorst). De opdracht ( de zeven punten ) wordt uitgevoerd binnen de volgende projectstructuur. Allereerst zijn er brede projectgroepen met vertegenwoordigers van alle acht gemeenten voor de drie decentralisaties met de volgende kartrekkers /projectleiders: Jeugd: Susanne Büter (Doetinchem) AWBZ/Wmo: Carla Snels (Aalten) Participatie: Gilles Gerth (Doetinchem). Daarnaast zijn er drie projectgroepen samengesteld uit de eerste drie projectgroepen die een aantal van de zeven punten oppakken, te weten: A. Kennisplatform en communicatie: Jan Dirk Focker (Berkelland). Hieronder zit ook de werkgroep communicatie. B. Vraagverheldering specialistische ondersteuningsvraag en toeleiding naar specialistische voorzieningen: Annette Nijhuis (Aalten). C. Gezamenlijke financiering en inkoop: Jan Hildering (Berkelland).

3 Als aangegeven: de projectondersteuning van de stuurgroep is in handen van Rianne Lenselink (Bronckhorst). Het punt gemeenschappelijk vormgeven van onderdelen van de bedrijfsvoering in de backoffice is in handen van de gemeentesecretarissen van de acht Achterhoekse gemeenten. Het plaatje ziet er dan als volgt uit: POHO Sociaal Stuurgroep 3D -Judith Harmsen -Nicolette van Waart -Arne van Hout -Rianne Lenselink DNA (Directeuren Netwerk Achterhoek) E. Vormgeving bedrijfsvoering BO Projectgroep kartrekkers (6 groepen) Rianne Lenselink (Vz.) (Bronckhorst) A. Kennis en Communicatie - Jan Dirk Focker (Berkelland) B. Vraagverheldering spec. ondersteuningsvraag - Annette Nijhuis (Aalten) C. Gez. Financiering en Inkoop - Jan Hildering (Berkelland) JEUGD Susanne Büter (D chem) AWBZ / WMO Carla Snels (Aalten) PARTICIPATIE Gilles Gerth (D chem) D. Uitvoeringtaken - Rianne Lenselink (Bronckhorst)

4 Hoe staat het er voor met de Participatiewet? De Participatiewet is zeer recent vastgesteld in de Tweede Kamer. Daarmee is op rijksniveau een belangrijke stap gezet. Maar nog niet alles is duidelijk. Zo zijn er nog onduidelijkheden over het budget dat meekomt, over de beleidsruimte voor gemeenten en over de manier waarop de werkgeversbenadering moet worden vormgegeven op regionale schaal. Dit betekent dat er nog een aantal puzzelstukjes ontbreken om de Participatiewet in de Achterhoek concreet vorm te geven. Niet stilzitten Gilles Gerth, regionaal projectleider Participatiewet: We wachten echter niet met het voorbereiden van de invoering van deze belangrijke decentralisatie. Sinds eind januari ligt er een eerste ruwe conceptversie van het regionale beleidsplan Participatiewet. De weken daarna gaan we in gesprek met verschillende inspraakorganen en belangengroepen om het plan aan te scherpen. Als er in Den Haag op korte termijn duidelijkheid komt over de definitieve vorm van de Participatiewet, zit het regionale beleidsplan in juli ter besluitvorming in de gemeenteraden. Laten we het hopen! Aan de hand van dit beleidsplan wordt vervolgens concreet uitgewerkt hoe Achterhoekse werkzoekenden worden ondersteund in het participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarnaast delen de projectgroep Participatiewet en de werkgroep Participatiewet van de regionale Wmo-raden best practices in participatie met elkaar, om van elkaar te leren en succesvolle aanpakken van elkaar over te nemen. Hoe staat het er voor met de AWBZ-Wmo? Carla Snels is projectleider van de werkgroep AWBZ/Wmo. We vragen haar hoe het er voor staat. We willen graag meer weten over de nieuwe mensen die we vanaf 2015 moeten gaan helpen in de Wmo. Ook willen we dringend weten wat de huidige zorg in de AWBZ nu kost. Daarom laten we diverse bestanden analyseren, zodat we beter beslagen ten ijs komen om keuzes aan de gemeenteraden voor te leggen. Onzekerheid troef Ook wordt er gewerkt aan een beleidsplan. Carla: We zijn begonnen met het schrijven van een basis-beleidsplan. Op dit moment ligt er een tweede versie van het wetsontwerp bij de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de staatssecretaris via een brief nog wijzigingen aangekondigd en hebben we als gemeenten via de VNG aangegeven niet akkoord te gaan met het huidige voorstel van de staatssecretaris. Het is dus onzekerheid troef: welke taken kom er over naar de gemeenten? Per wanneer? En, is 1 januari aanstaande nog haalbaar? Pas na de behandeling in de Tweede Kamer weten we weer wat meer. Wanneer de behandeling in de Tweede Kamer is, weten we nu nog niet. Concept regionaal beleidsstuk De regionale werkgroep is bezig met het schrijven van een concept regionaal beleidsstuk. Het is toch handiger om met z n achten een beleidsstuk te maken, dan dat elk van de acht gemeenten dit afzonderlijk

5 gaat doen! aldus Carla Snels. Dit beleidsstuk zal de komende tijd voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Het lokale maatwerk krijgt hierin een belangrijke plek. We houden u van de voortgang op de hoogte. Hoe staat het er voor met de Jeugdwet? Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft 18 februari ingestemd met het wetsvoorstel om de taken van de jeugdzorg naar gemeenten over te hevelen. Dit is de eerste van de drie grote decentralisatiewetten binnen het sociaal domein die door de Eerste en Tweede Kamer zijn vastgesteld. Hierna volgen de Participatiewet en de nieuwe Wmo. De drie wetten die naar de gemeenten komen (ook wel de decentralisaties genoemd) wil het kabinet per 2015 in laten gaan. Regionaal projectleider Jeugdzorg Susanne Büter is blij dat de wet is aangenomen: Nu de wet is aangenomen kunnen we de zorg voor onze inwoners dichterbij, eenvoudiger, op maat gemaakt en efficiënter organiseren. Jeugdzorg: stand van zaken In regionaal verband werken we samen met de acht Achterhoekse gemeenten om op hoofdlijnen het beleidsplan voor Jeugdzorg neer te zetten. Vanuit deze hoofdlijnen kan iedere gemeente met haar eigen lokale invulling aansluiten per Het regionaal beleidsplan wordt gepland in mei 2014 ter besluitvorming in de colleges van de acht Achterhoekse gemeenten te brengen. Dit beleidsplan bevat elementen uit de andere gestelde regionale kaders zoals het regionaal visiedocument Maatschappelijk Domein en de notitie transities D ran, echter dan specifiek toegespitst op Jeugdzorg en de kaders in de Jeugdwet.Verder moet voor 1 april aanstaande bekend zijn hoe de budgetverdeling voor de jeugdzorginstellingen in 2015 eruit ziet. Ook dit wordt regionaal afgestemd. Projectleider regionale Jeugdzorg Susanne Büter legt uit: Aansluiting vanuit de bestaande jeugdzorg op het lokale beleid per gemeente is van groot belang. Iedere gemeente werkt in onze regio met wijkteams, maar de opzet is verschillend. Daarom is regionale afstemming en uitwisseling over Jeugdzorg op hoofdlijnen belangrijk en noodzakelijk. Een tweetal voorbeelden, regionaal en bovenregionaal: Bureau Jeugdzorg houdt de jeugdreclasseringstaken en de jeugdbescherming (o.a. kindermishandeling). De toegang tot (specialistische) jeugdzorg wordt geregeld via de gemeentelijke wijkteams.regionaal wordt er afgesproken aan welke criteria deze toegang tot de specialistische, vaak dure, jeugdzorg moet voldoen. Immers inwoners die deze specialistische zorg nodig hebben moeten daar van op aan kunnen. Als regio moeten we ervoor zorgen dat de uitgangspunten helder zijn en de kosten beheersbaar blijven om maatwerk te kunnen blijven leveren.. Achterhoekbreed zijn we erg op elkaar aangewezen als het om de Jeugdzorg gaat, omdat het om specifieke gevallen gaat. Per gemeente is dat minder interessant dan voor de hele Achterhoek, aldus Susanne Büter.

6 Een ander voorbeeld komt vanuit de veiligheidsregio. Vanuit de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (NOG) wordt één algemeen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) ingericht. Deze samenvoeging is een wettelijke verplichting per 1 januari Op provinciaal niveau is besloten deze nieuwe AMHK s in te richten binnen de drie veiligheidsregio in Gelderland. Hierdoor komt op veiligheidsregio niveau één meldpunt waar alle meldingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling samen komen. Voor inwoners, professionals en gemeenten betekent dit 1 telefoonnummer, dus duidelijkheid en eenvoud. Werkbijeenkomst wijkgerichte aanpak Maar liefst 38 Deelnemers waren er op vrijdagmorgen 31 januari tijdens de werkbijeenkomst wijkgerichte aanpak in het gemeentehuis van de gemeente Berkelland in Borculo. Doelen van deze bijeenkomst: elkaar inspireren uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten in wijkgericht werken afstemming vinden binnen gemeenten tussen beleid en praktijk ontwikkelen van kennis over wijkgericht werken Dagvoorzitter was Paul Berkers, begeleidingskundige Hogeschool Arnhem- Nijmegen. Barbara de Groen, adviseur wijkgericht werken van het kenniscentrum langdurende zorg Vilans, begon met een korte presentatie van de drie transities en consequenties voor de wijkprofessionals. Presentaties van gemeenten zelf Daarna volgden er van zeven gemeenten (Oost Gelre was afwezig) presentaties door zo veel mogelijk duo s van beleidsadviseur en wijkprofessional per gemeente over de huidige ontwikkelingen/ervaringen met wijkgericht werken. De presentaties waren interessant en gevarieerd. Sommige gemeenten begonnen net met het wijkgerichte werken. Anderen waren al verder, maar pakten het verschillend op. De aanpak op het punt van wijkregisseurs en wijkteams varieerden bijvoorbeeld. Brede teams voor 1 kern, maar ook een in meerdere gemeenten actief team voor alleen onderwijs en jeugd passeerden de revue.

7 Wereldcafé Na de pauze waren er zogenaamde wereldcafé s onder leiding van Susanne Büter, Paulien Sikking, Barbara de Groen, Heleen Hartkamp en Wim Vermeer. Gespreksthema s: Stimuleren van zelfredzaamheid: hoe doe je dat en welke vragen stel je? De vragen die bij een sociaal wijkteam komen en de manier waarop je ze behandelt Relatie tussen de generalist en specialistische kennis, ook relatie met wijkverpleegkundige en huisarts Bevoegdheden wijkteam: mandaat en doorzettingsmacht Vervolg Uit de evaluatie bleek dat we veel van de ochtend hadden opgestoken, maar dat we eigenlijk ook nog veel meer van elkaar willen horen. Daarom is er een vervolgbijeenkomst op 4 april aanstaande. Interview Wim Vermeer en Jan Dirk Focker: Het kennisplatform moet leiden tot een éénduidig opleidingsprogramma voor de hele Achterhoek Wim Vermeer en Jan Dirk Focker: Er lopen nu veel initiatieven naast elkaar. Om te beginnen zijn we bezig die met elkaar te verbinden

8 Jan Dirk Focker is kartrekker voor projectgroep A, Kennis en communicatie. Voor het onderdeel kennisplatform en onderwijs dat onder deze projectgroep valt is Wim Vermeer kwartiermaker. We spreken met hen. Waarom een kennisplatform? Jan Dirk: De decentralisaties gaan gepaard met een enorme cultuuromslag. Ons denken en doen moet totaal veranderen ten opzichte van wat we de laatste decennia gewend waren. Dat geldt voor cliënten, maar zeker ook voor de omgeving van cliënten (familie, vrienden, buurt, vrijwilligers), de overheid zelf die minder geld te besteden heeft en terugtreedt en (zorg)aanbieders die zaken heel anders moeten gaan organiseren. Maar bovenal zit de verandering bij medewerkers met klantcontacten. Deze vertegenwoordigen straks een totaal ander gen dan voorheen. Voorheen was het puur dienstverlening. Wat kan ik voor u doen, van welke voorzieningen wilt u gebruik maken. Voortaan voert de generalist regelmatig een pittig gesprek met de cliënt en moet de cliënt nog wel eens de spiegel worden voorgehouden met wat er écht aan de hand is. Allerlei voorzieningen vragen die het echte probleem niet oplossen. Het zou zelfs een keer kunnen gaan over gezondheidsklachten omdat hij of zij niet beweegt en/of ongezond leeft. Of over eenzaamheid omdat hij/zij zelf niets onderneemt. Dat kan pas als er een band tussen de gesprekspartners is gegroeid. Maar het kunnen confronterende gesprekken zijn, een vak apart! Je moet er aanleg voor hebben om die gesprekken te voeren, maar je kunt daarna nog een hoop bij leren. Los van de vakinhoudelijke kennis die nodig is om over de volle breedte van de drie decentralisaties cliënten wegwijs te maken, moeten diegenen die in wijken dit soort maatwerkgesprekken voeren een hoop gesprekstechniek bijleren. In het kennisplatform willen we allerlei van dit soort ervaringen verzamelen en vervolgens gebruiken voor opleiding. De bijeenkomst op 31 januari met Vilans en eerder die voor generalisten in de Jeugdzorg door de Hogeschool Zuyd, waren een mooie start van kennisuitwisseling. Maar het is nog maar een begin. We willen de kennis nog enorm verdiepen en verbreden zodat je straks goede input hebt voor een, samen met zorgpartijen en onderwijsinstellingen te ontwikkelen, onderwijsprogramma. Hoe organiseer je zoiets? Wim: Wat me opviel bij de ongeveer 20 gesprekken die ik heb gevoerd met alle diverse professioneel betrokkenen, is dat men zo af en toe van elkaar niet weet wat men aan het ontwikkelen is. Binnen (Hoge)scholen spreek je diverse mensen die in feite met hetzelfde bezig zijn terwijl ze dat van elkaar niet wisten. Maar ook wij zelf weten van elkaar niet welke pilots er in de regio zijn. Met hulp van de projectgroepen hebben we de pilots nu geïnventariseerd met naam en toenaam. En vanuit die inventarisatie gaan we mensen benaderen om in het kennisplatform zitting te nemen en hun kennis uit te wisselen en vast te leggen. We hebben nu een aantal subsidieaanvragen lopen en we hopen in september/oktober de eerste (proef)opleidingen te laten starten. In mijn ronde kwam ik er overigens ook achter dat MEE bezig is met het ontwikkelen van een kennis-community, een soort van interactieve website, die je uitstekend kan koppelen aan ons kennisnetwerk. Als we het voor elkaar zouden krijgen om daarop aan te sluiten, hoeven we geen dingen dubbel te doen.

9 Pilot: De Broekriem De pilot De Broekriem beoogt werkzoekenden te helpen aan een netwerk waarlangs ze eventueel aan een baan kunnen komen. We hopen hiermee jongeren die geen werk hebben een boost te geven, aldus projectleider Gilles Gerth. DeBroekriem is een initiatief dat zich met name richt op jonge werkzoekenden. Het gelooft in de kracht van een positieve mindset: je bent niet werkloos, je bent in-between-jobs. Deelnemers werken actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk. Dit gebeurt in de vorm van een regionaal (online en offline) netwerk voor en door werkzoekenden. Via inspirerende bijeenkomsten en online cursussen zetten zij stappen naar betaald werk. Stichting DeBroekriem, die dit project op meerdere plekken in Nederland inzet, kreeg van de Regio Achterhoek een aanjaagsubsidie in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid om dit project ook hier op te starten. Sinds eind 2013 is de stichting actief bezig om het netwerk in onze regio op te bouwen. Pieter Vermeer van Stichting DeBroekriem: Het actief werken aan je netwerk, biedt natuurlijk geen garantie op een baan, maar maakt de tijd wel leuker en nuttiger! DeBroekriem vindt dat je je tijd in-between-jobs aan moet grijpen om jezelf en je talenten te blijven ontwikkelen. En dat is precies hoe ook de gemeenten in de Achterhoek het zien: Dit initiatief sluit heel mooi aan bij het feit dat we als gemeenten meer en meer willen inzetten op de eigen kracht van inwoners. Ook die van jongeren. We hopen op deze manier de jongeren die geen werk hebben in onze regio een boost te geven. Zoek elkaar op, praat met elkaar en volg online cursussen. Zo blijven jongeren gemotiveerd en geïnspireerd tijdens hun zoektocht naar een baan, licht Gilles Gerth (projectleider Participatiewet) toe. Positieve ervaringen In de Achterhoek wordt het initiatief nog tot de zomer van 2014 actief begeleidt door stichting DeBroekriem, daarna zet het netwerk zichzelf zelfstandig voort. De actieve coaching en begeleiding wordt dan afgebouwd en de vrijwilligers moeten zelf voor het succes zorgen, het is ten slotte een netwerk voor en door werkzoekenden. De Broekriem blijft bijeenkomsten organiseren zolang werkzoekenden daar behoefte aan hebben. Tot nu toe zijn de ervaringen positief. Gilles: Harde cijfers zijn er nog niet, maar we weten wel dat er inmiddels 150

10 mensen in de Achterhoek actief zijn dankzij de Broekriem. En om een voorbeeld te noemen: 5 van de 7 deelnemers van de eerste kennismakingsbijeenkomst in Doetinchem hebben nu een baan! Vacature kwartiermaker Voormekaar teams Berkelland De gemeenteraad van Berkelland heeft in december ingestemd met de start van de pilots in 2014 met vijf zogenaamde Voormekaarteams. Binnenkort wordt een kwartiermaker aangesteld die er voor moet zorgen dat de vijf teams in het tweede kwartaal van 2014 van start gaan. Op 2 april vorig jaar had de gemeenteraad de visienota Meedoen naar vermogen al vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt in de visienota is het kerngerichte werken met Voormekaarteams. Daarbij speelt de betrokkenheid van inwoners een grote rol. De afgelopen twee jaar bestonden voor de Wmotaken al Voormekaarteams in Beltrum en Ruurlo. De raad heeft nu dus besloten deze teams, maar dan voor het brede pakket van de drie decentralisaties, ook in Borculo, Eibergen en Neede van start te laten gaan. De verbreding gaat dan ook voor de teams in Beltrum en Ruurlo gelden. Het blijven overigens pilots waarmee in 2014 zo veel mogelijk wordt uitgeprobeerd hoe je de Voormekaarteams uiteindelijk het beste kunt inrichten. In 2015 is het de bedoeling dat de taken aan gemeenten daadwerkelijk worden overgedragen en dan gaan de vijf Voormekaarteams inclusief het bijbehorende budget volledig aan de slag. Bronckhorst aan de slag met Scrum In december 2013 stelde de gemeenteraad van Bronckhorst de keuzenota Bronckhorst voor elkaar 3.0 vast. De volgende stap was het maken van een implementatieplan. Omdat de tijd doortikt en er op korte termijn meer zicht moest komen op de uitvoering van de nieuwe taken, ontstond het idee om binnen drie weken een volledig implementatieplan voor de drie decentralisaties op te leveren. Het codewoord daarbij was Scrum. Van oorsprong een term uit de rugbysport, maar steeds vaker ook een werkwijze die organisaties inzetten. Intensief samenwerken Zes dagen verspreid over drie weken in februari, één product owner, één scrum master, acht teamleden en een boel opdrachtjes. Scrum is een manier van samenwerken, die zich kenmerkt door scherpe focus, heldere rollen, bundeling van krachten en een platte structuur Een klein team werkt intensief samen aan een complexe opdracht. Dat we bij de decentralisaties te maken hebben met complexe materie mag duidelijk zijn. Hard werken Het scrumteam bij Bronckhorst, dat begeleidt werd door PinkRoccade, bestond uit beleidsmedewerkers van zorg en participatie, maar ook de disciplines communicatie, inkoop, ict en financiën schoven aan. Beleidsmedewerker Ans

11 Steenblik: Alles moest in zes dagen tijd gebeuren. Dat was hard werken, maar het is ook lekker overzichtelijk. Zo intensief samenwerken geeft bovendien veel energie. Om het behapbaar te maken heeft het team allemaal kleinere opdrachtjes geformuleerd. Hier moest antwoord op komen. Gestart werd met de opdrachten die volgens het team de hoogste prioriteit hebben. Soms pakte een teamlid een opdracht alleen op, een volgende keer samen met andere teamleden. Mensen werken dus ook aan opdrachten buiten hun vakgebied. Dat weet ook Yvonne Besselink van financiën: Normaal zit ik vooral in de cijfers, nu wordt verwacht dat ik ook op inhoud meedenk. Dat is wel even schakelen. Bijkomend voordeel is dat ik nu meteen meer in de inhoud van dit project zit, erg fijn voor het vervolg. De telefoons stonden uit en mail werd alleen aan het begin of einde van de dag bekeken. Dat helpt om te focussen. Al met al was het team erg te spreken over deze nieuwe werkwijze voor een project als dit. Het implementatieplan ligt er, nu is het zaak om aan de slag te gaan met de acties die daaruit volgen. Wordt vervolgd! Het scrumteam tijdens de dagelijkse stand-up, waarbij de teamleden elkaar kort bijpraten over de stand van zaken. Kopij Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk 1 april 2014 inleveren bij Jan Dirk Focker: Colofon Deze nieuwsbrief wordt verzorgd namens de werkgroep communicatie, leden: Projectleider Jan Dirk Focker (Berkelland), Nancy Hermsen (Oude IJsselstreek), Ingrid Kuipers (Bronckhorst) en Marlies ten Tije (Oost Gelre). De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers (intranet gemeenten) en collegeleden (mail), maar kan ook voor andere doeleinden, al dan niet bewerkt, worden gebruikt.

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 2, december 2013)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 2, december 2013) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 2, december 2013) Dit is de tweede nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten

Nadere informatie

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 7, februari 2015)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 7, februari 2015) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 7, februari 2015) Dit is de zevende nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Het is begonnen!

Nadere informatie

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 6, november 2014)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 6, november 2014) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 6, november 2014) Dit is de zesde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten

Nadere informatie

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 4, mei 2014)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 4, mei 2014) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 4, mei 2014) Dit is de vierde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten gaan

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 5, september 2014)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 5, september 2014) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 5, september 2014) Dit is de vijfde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 8, mei 2015)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 8, mei 2015) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 8, mei 2015) Dit is de achtste nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Het is begonnen! Alle

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Naam steller, Merlijn Kurvers Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder

Naam steller, Merlijn Kurvers Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Concept Beleidsplan Transformatie van AWBZ naar WMO deel 2 Datum 11 maart 2014 Naam steller, Merlijn Kurvers Kenmerk telefoon 9267 Afdeling SMO Portefeuillehouder Hendrik Hoeksema Voorstel 1.

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland Stand van zaken transitie sociaal domein Gemeente Waterland Zorg & Welzijn Maart 2014 1 Inleiding In december 2013 (raadsbesluit nr. 106-50) stelde u het beleidsplan 'Op weg naar een nieuw sociaal domein'

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

NOTITIE STAND VAN ZAKEN EXPERIMENTEN AMBULANTE JEUGDHULP ZONDER INDICATIE

NOTITIE STAND VAN ZAKEN EXPERIMENTEN AMBULANTE JEUGDHULP ZONDER INDICATIE NOTITIE STAND VAN ZAKEN EXPERIMENTEN AMBULANTE JEUGDHULP ZONDER INDICATIE Adviseurs: Ewoud Jonker & Lotte Vermeer, Dock4& Organisatieadvies in Zorg Opdrachtgever: Provincie Gelderland Datum: 25 maart 2013

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 april 2013 Bundelnummer : 4 13int : Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 april 2013 Bundelnummer : 4 13int : Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 april 2013 Bundelnummer : 4 13int00144 Onderwerp : Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Voorgestelde beslissing: 1. Kennisnemen van het rapport Verkenning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling visiedocument transitie jeugdzorg

Onderwerp : Vaststelling visiedocument transitie jeugdzorg Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/003998 Raadsvergadering : 17 juni 2013 Agendapunt : Onderwerp : Vaststelling visiedocument transitie jeugdzorg Samenvatting voorstel De transitie jeugdzorg wordt

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Leeswijzer: In hoofdstuk 1 treft u de tekst over het regionaal diagnostisch team aan zoals deze is opgenomen in het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Informatienota voor de raad Onderwerp Stand van zaken transitie Jeugdzorg Datum collegebesluit 22 november 2011 Verzenddatum 28 november 2011 Portefeuillehouder Wethouder Van Balken Nummer postregistratie

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie