Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014)"

Transcriptie

1 Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014) Dit is de derde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten gaan taken uitvoeren die nu nog bij de provincie of bij het rijk horen. Het gaat vooral om taken op het sociaal terrein: begeleiding van zorgbehoevende mensen (AWBZ), jeugdzorg, (passend) onderwijs en re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze overheveling van taken noemen we 'decentralisaties'. Met het overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. Gemeenten krijgen minder geld voor de taken dan de provincie en het rijk er aan uitgaven. De gemeenten moeten alles dus op een andere, efficiëntere manier (laten) organiseren. Een omvangrijke operatie, waarbij veel partijen betrokken zijn. De decentralisaties gaan heel wat betekenen voor de gemeentelijke organisaties. Dus het is goed als jullie er van weten. De nieuwsbrief is in de eerste plaats bedoeld voor de medewerkers en colleges van de acht gemeenten. Daarnaast kan de nieuwsbrief binnen de gemeente, eventueel in een eigen bewerking, gebruikt worden voor andere communicatie, bijvoorbeeld richting lokale Wmo-raden en gemeenteraden. In deze nieuwsbrief vertellen we op welke wijze de acht gemeenten in de regio Achterhoek op het vlak van de drie decentralisaties willen samenwerken. De gemeenten hebben opdrachten verstrekt aan de regionale projectorganisatie en daarvoor zijn er diverse kartrekkers aangewezen die de komende tijd hard aan de slag gaan. Daarnaast proberen we voorbeelden te geven van hoe in de toekomst de uitvoering van de nieuwe taken opgepakt gaan worden.

2 De opdrachten Met de notitie D ran in de Transities hebben de acht gemeenteraden zeven opdrachten gegeven. Tot maart 2014 heeft de regionale projectorganisatie de tijd om hier uitvoering aan te geven. Het gaat om de volgende zeven punten waarop we regionale samenwerking nastreven: 1. kennis delen, ontwikkelen en uitdragen 2. zicht op complexe ondersteuningsvraag in termen van participatie en zelfredzaamheid 3. gezamenlijke financiering van gespecialiseerde voorzieningen 4. toeleiding naar gespecialiseerde voorzieningen 5. gemeenschappelijk inkoopkader op diverse ondersteuningsvormen 6. gezamenlijk vormgeven van een aantal uitvoeringstaken 7. gemeenschappelijk vormgeven aan onderdelen van de bedrijfsvoering in de backoffice. De organisatie De regionale organisatie hebben we zo eenvoudig mogelijk gehouden. Allereerst hebben we bestuurlijk het portefeuillehouderoverleg Sociaal (POHO) met daarin de volgende wethouders: Henk Rijks (Aalten), Fred Mulkens en Leo Scharenborg (Berkelland), Josephine Steffens (Bronckhorst), Loes van der Meijs en Jan Bart Wilschut (Doetinchem), René Hoijtink en Paul Wentink (Oost Gelre), Corine Sluiter en Wybe Rijnsaardt (Oude IJsselstreek), Ingrid Wolsing (Montferland), Ilse Saris en Gert Jan te Gronde (Winterswijk). En er is een stuurgroep voor de drie transities bestaande uit drie gemeentesecretarissen Judith Harmsen (Berkelland), Arne van Hout (Bronckhorst), Nicolette van Waart (Doetinchem) met ondersteuning door Rianne Lenselink (Bronckhorst). De opdracht ( de zeven punten ) wordt uitgevoerd binnen de volgende projectstructuur. Allereerst zijn er brede projectgroepen met vertegenwoordigers van alle acht gemeenten voor de drie decentralisaties met de volgende kartrekkers /projectleiders: Jeugd: Susanne Büter (Doetinchem) AWBZ/Wmo: Carla Snels (Aalten) Participatie: Gilles Gerth (Doetinchem). Daarnaast zijn er drie projectgroepen samengesteld uit de eerste drie projectgroepen die een aantal van de zeven punten oppakken, te weten: A. Kennisplatform en communicatie: Jan Dirk Focker (Berkelland). Hieronder zit ook de werkgroep communicatie. B. Vraagverheldering specialistische ondersteuningsvraag en toeleiding naar specialistische voorzieningen: Annette Nijhuis (Aalten). C. Gezamenlijke financiering en inkoop: Jan Hildering (Berkelland).

3 Als aangegeven: de projectondersteuning van de stuurgroep is in handen van Rianne Lenselink (Bronckhorst). Het punt gemeenschappelijk vormgeven van onderdelen van de bedrijfsvoering in de backoffice is in handen van de gemeentesecretarissen van de acht Achterhoekse gemeenten. Het plaatje ziet er dan als volgt uit: POHO Sociaal Stuurgroep 3D -Judith Harmsen -Nicolette van Waart -Arne van Hout -Rianne Lenselink DNA (Directeuren Netwerk Achterhoek) E. Vormgeving bedrijfsvoering BO Projectgroep kartrekkers (6 groepen) Rianne Lenselink (Vz.) (Bronckhorst) A. Kennis en Communicatie - Jan Dirk Focker (Berkelland) B. Vraagverheldering spec. ondersteuningsvraag - Annette Nijhuis (Aalten) C. Gez. Financiering en Inkoop - Jan Hildering (Berkelland) JEUGD Susanne Büter (D chem) AWBZ / WMO Carla Snels (Aalten) PARTICIPATIE Gilles Gerth (D chem) D. Uitvoeringtaken - Rianne Lenselink (Bronckhorst)

4 Hoe staat het er voor met de Participatiewet? De Participatiewet is zeer recent vastgesteld in de Tweede Kamer. Daarmee is op rijksniveau een belangrijke stap gezet. Maar nog niet alles is duidelijk. Zo zijn er nog onduidelijkheden over het budget dat meekomt, over de beleidsruimte voor gemeenten en over de manier waarop de werkgeversbenadering moet worden vormgegeven op regionale schaal. Dit betekent dat er nog een aantal puzzelstukjes ontbreken om de Participatiewet in de Achterhoek concreet vorm te geven. Niet stilzitten Gilles Gerth, regionaal projectleider Participatiewet: We wachten echter niet met het voorbereiden van de invoering van deze belangrijke decentralisatie. Sinds eind januari ligt er een eerste ruwe conceptversie van het regionale beleidsplan Participatiewet. De weken daarna gaan we in gesprek met verschillende inspraakorganen en belangengroepen om het plan aan te scherpen. Als er in Den Haag op korte termijn duidelijkheid komt over de definitieve vorm van de Participatiewet, zit het regionale beleidsplan in juli ter besluitvorming in de gemeenteraden. Laten we het hopen! Aan de hand van dit beleidsplan wordt vervolgens concreet uitgewerkt hoe Achterhoekse werkzoekenden worden ondersteund in het participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarnaast delen de projectgroep Participatiewet en de werkgroep Participatiewet van de regionale Wmo-raden best practices in participatie met elkaar, om van elkaar te leren en succesvolle aanpakken van elkaar over te nemen. Hoe staat het er voor met de AWBZ-Wmo? Carla Snels is projectleider van de werkgroep AWBZ/Wmo. We vragen haar hoe het er voor staat. We willen graag meer weten over de nieuwe mensen die we vanaf 2015 moeten gaan helpen in de Wmo. Ook willen we dringend weten wat de huidige zorg in de AWBZ nu kost. Daarom laten we diverse bestanden analyseren, zodat we beter beslagen ten ijs komen om keuzes aan de gemeenteraden voor te leggen. Onzekerheid troef Ook wordt er gewerkt aan een beleidsplan. Carla: We zijn begonnen met het schrijven van een basis-beleidsplan. Op dit moment ligt er een tweede versie van het wetsontwerp bij de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de staatssecretaris via een brief nog wijzigingen aangekondigd en hebben we als gemeenten via de VNG aangegeven niet akkoord te gaan met het huidige voorstel van de staatssecretaris. Het is dus onzekerheid troef: welke taken kom er over naar de gemeenten? Per wanneer? En, is 1 januari aanstaande nog haalbaar? Pas na de behandeling in de Tweede Kamer weten we weer wat meer. Wanneer de behandeling in de Tweede Kamer is, weten we nu nog niet. Concept regionaal beleidsstuk De regionale werkgroep is bezig met het schrijven van een concept regionaal beleidsstuk. Het is toch handiger om met z n achten een beleidsstuk te maken, dan dat elk van de acht gemeenten dit afzonderlijk

5 gaat doen! aldus Carla Snels. Dit beleidsstuk zal de komende tijd voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Het lokale maatwerk krijgt hierin een belangrijke plek. We houden u van de voortgang op de hoogte. Hoe staat het er voor met de Jeugdwet? Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft 18 februari ingestemd met het wetsvoorstel om de taken van de jeugdzorg naar gemeenten over te hevelen. Dit is de eerste van de drie grote decentralisatiewetten binnen het sociaal domein die door de Eerste en Tweede Kamer zijn vastgesteld. Hierna volgen de Participatiewet en de nieuwe Wmo. De drie wetten die naar de gemeenten komen (ook wel de decentralisaties genoemd) wil het kabinet per 2015 in laten gaan. Regionaal projectleider Jeugdzorg Susanne Büter is blij dat de wet is aangenomen: Nu de wet is aangenomen kunnen we de zorg voor onze inwoners dichterbij, eenvoudiger, op maat gemaakt en efficiënter organiseren. Jeugdzorg: stand van zaken In regionaal verband werken we samen met de acht Achterhoekse gemeenten om op hoofdlijnen het beleidsplan voor Jeugdzorg neer te zetten. Vanuit deze hoofdlijnen kan iedere gemeente met haar eigen lokale invulling aansluiten per Het regionaal beleidsplan wordt gepland in mei 2014 ter besluitvorming in de colleges van de acht Achterhoekse gemeenten te brengen. Dit beleidsplan bevat elementen uit de andere gestelde regionale kaders zoals het regionaal visiedocument Maatschappelijk Domein en de notitie transities D ran, echter dan specifiek toegespitst op Jeugdzorg en de kaders in de Jeugdwet.Verder moet voor 1 april aanstaande bekend zijn hoe de budgetverdeling voor de jeugdzorginstellingen in 2015 eruit ziet. Ook dit wordt regionaal afgestemd. Projectleider regionale Jeugdzorg Susanne Büter legt uit: Aansluiting vanuit de bestaande jeugdzorg op het lokale beleid per gemeente is van groot belang. Iedere gemeente werkt in onze regio met wijkteams, maar de opzet is verschillend. Daarom is regionale afstemming en uitwisseling over Jeugdzorg op hoofdlijnen belangrijk en noodzakelijk. Een tweetal voorbeelden, regionaal en bovenregionaal: Bureau Jeugdzorg houdt de jeugdreclasseringstaken en de jeugdbescherming (o.a. kindermishandeling). De toegang tot (specialistische) jeugdzorg wordt geregeld via de gemeentelijke wijkteams.regionaal wordt er afgesproken aan welke criteria deze toegang tot de specialistische, vaak dure, jeugdzorg moet voldoen. Immers inwoners die deze specialistische zorg nodig hebben moeten daar van op aan kunnen. Als regio moeten we ervoor zorgen dat de uitgangspunten helder zijn en de kosten beheersbaar blijven om maatwerk te kunnen blijven leveren.. Achterhoekbreed zijn we erg op elkaar aangewezen als het om de Jeugdzorg gaat, omdat het om specifieke gevallen gaat. Per gemeente is dat minder interessant dan voor de hele Achterhoek, aldus Susanne Büter.

6 Een ander voorbeeld komt vanuit de veiligheidsregio. Vanuit de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (NOG) wordt één algemeen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) ingericht. Deze samenvoeging is een wettelijke verplichting per 1 januari Op provinciaal niveau is besloten deze nieuwe AMHK s in te richten binnen de drie veiligheidsregio in Gelderland. Hierdoor komt op veiligheidsregio niveau één meldpunt waar alle meldingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling samen komen. Voor inwoners, professionals en gemeenten betekent dit 1 telefoonnummer, dus duidelijkheid en eenvoud. Werkbijeenkomst wijkgerichte aanpak Maar liefst 38 Deelnemers waren er op vrijdagmorgen 31 januari tijdens de werkbijeenkomst wijkgerichte aanpak in het gemeentehuis van de gemeente Berkelland in Borculo. Doelen van deze bijeenkomst: elkaar inspireren uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten in wijkgericht werken afstemming vinden binnen gemeenten tussen beleid en praktijk ontwikkelen van kennis over wijkgericht werken Dagvoorzitter was Paul Berkers, begeleidingskundige Hogeschool Arnhem- Nijmegen. Barbara de Groen, adviseur wijkgericht werken van het kenniscentrum langdurende zorg Vilans, begon met een korte presentatie van de drie transities en consequenties voor de wijkprofessionals. Presentaties van gemeenten zelf Daarna volgden er van zeven gemeenten (Oost Gelre was afwezig) presentaties door zo veel mogelijk duo s van beleidsadviseur en wijkprofessional per gemeente over de huidige ontwikkelingen/ervaringen met wijkgericht werken. De presentaties waren interessant en gevarieerd. Sommige gemeenten begonnen net met het wijkgerichte werken. Anderen waren al verder, maar pakten het verschillend op. De aanpak op het punt van wijkregisseurs en wijkteams varieerden bijvoorbeeld. Brede teams voor 1 kern, maar ook een in meerdere gemeenten actief team voor alleen onderwijs en jeugd passeerden de revue.

7 Wereldcafé Na de pauze waren er zogenaamde wereldcafé s onder leiding van Susanne Büter, Paulien Sikking, Barbara de Groen, Heleen Hartkamp en Wim Vermeer. Gespreksthema s: Stimuleren van zelfredzaamheid: hoe doe je dat en welke vragen stel je? De vragen die bij een sociaal wijkteam komen en de manier waarop je ze behandelt Relatie tussen de generalist en specialistische kennis, ook relatie met wijkverpleegkundige en huisarts Bevoegdheden wijkteam: mandaat en doorzettingsmacht Vervolg Uit de evaluatie bleek dat we veel van de ochtend hadden opgestoken, maar dat we eigenlijk ook nog veel meer van elkaar willen horen. Daarom is er een vervolgbijeenkomst op 4 april aanstaande. Interview Wim Vermeer en Jan Dirk Focker: Het kennisplatform moet leiden tot een éénduidig opleidingsprogramma voor de hele Achterhoek Wim Vermeer en Jan Dirk Focker: Er lopen nu veel initiatieven naast elkaar. Om te beginnen zijn we bezig die met elkaar te verbinden

8 Jan Dirk Focker is kartrekker voor projectgroep A, Kennis en communicatie. Voor het onderdeel kennisplatform en onderwijs dat onder deze projectgroep valt is Wim Vermeer kwartiermaker. We spreken met hen. Waarom een kennisplatform? Jan Dirk: De decentralisaties gaan gepaard met een enorme cultuuromslag. Ons denken en doen moet totaal veranderen ten opzichte van wat we de laatste decennia gewend waren. Dat geldt voor cliënten, maar zeker ook voor de omgeving van cliënten (familie, vrienden, buurt, vrijwilligers), de overheid zelf die minder geld te besteden heeft en terugtreedt en (zorg)aanbieders die zaken heel anders moeten gaan organiseren. Maar bovenal zit de verandering bij medewerkers met klantcontacten. Deze vertegenwoordigen straks een totaal ander gen dan voorheen. Voorheen was het puur dienstverlening. Wat kan ik voor u doen, van welke voorzieningen wilt u gebruik maken. Voortaan voert de generalist regelmatig een pittig gesprek met de cliënt en moet de cliënt nog wel eens de spiegel worden voorgehouden met wat er écht aan de hand is. Allerlei voorzieningen vragen die het echte probleem niet oplossen. Het zou zelfs een keer kunnen gaan over gezondheidsklachten omdat hij of zij niet beweegt en/of ongezond leeft. Of over eenzaamheid omdat hij/zij zelf niets onderneemt. Dat kan pas als er een band tussen de gesprekspartners is gegroeid. Maar het kunnen confronterende gesprekken zijn, een vak apart! Je moet er aanleg voor hebben om die gesprekken te voeren, maar je kunt daarna nog een hoop bij leren. Los van de vakinhoudelijke kennis die nodig is om over de volle breedte van de drie decentralisaties cliënten wegwijs te maken, moeten diegenen die in wijken dit soort maatwerkgesprekken voeren een hoop gesprekstechniek bijleren. In het kennisplatform willen we allerlei van dit soort ervaringen verzamelen en vervolgens gebruiken voor opleiding. De bijeenkomst op 31 januari met Vilans en eerder die voor generalisten in de Jeugdzorg door de Hogeschool Zuyd, waren een mooie start van kennisuitwisseling. Maar het is nog maar een begin. We willen de kennis nog enorm verdiepen en verbreden zodat je straks goede input hebt voor een, samen met zorgpartijen en onderwijsinstellingen te ontwikkelen, onderwijsprogramma. Hoe organiseer je zoiets? Wim: Wat me opviel bij de ongeveer 20 gesprekken die ik heb gevoerd met alle diverse professioneel betrokkenen, is dat men zo af en toe van elkaar niet weet wat men aan het ontwikkelen is. Binnen (Hoge)scholen spreek je diverse mensen die in feite met hetzelfde bezig zijn terwijl ze dat van elkaar niet wisten. Maar ook wij zelf weten van elkaar niet welke pilots er in de regio zijn. Met hulp van de projectgroepen hebben we de pilots nu geïnventariseerd met naam en toenaam. En vanuit die inventarisatie gaan we mensen benaderen om in het kennisplatform zitting te nemen en hun kennis uit te wisselen en vast te leggen. We hebben nu een aantal subsidieaanvragen lopen en we hopen in september/oktober de eerste (proef)opleidingen te laten starten. In mijn ronde kwam ik er overigens ook achter dat MEE bezig is met het ontwikkelen van een kennis-community, een soort van interactieve website, die je uitstekend kan koppelen aan ons kennisnetwerk. Als we het voor elkaar zouden krijgen om daarop aan te sluiten, hoeven we geen dingen dubbel te doen.

9 Pilot: De Broekriem De pilot De Broekriem beoogt werkzoekenden te helpen aan een netwerk waarlangs ze eventueel aan een baan kunnen komen. We hopen hiermee jongeren die geen werk hebben een boost te geven, aldus projectleider Gilles Gerth. DeBroekriem is een initiatief dat zich met name richt op jonge werkzoekenden. Het gelooft in de kracht van een positieve mindset: je bent niet werkloos, je bent in-between-jobs. Deelnemers werken actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk. Dit gebeurt in de vorm van een regionaal (online en offline) netwerk voor en door werkzoekenden. Via inspirerende bijeenkomsten en online cursussen zetten zij stappen naar betaald werk. Stichting DeBroekriem, die dit project op meerdere plekken in Nederland inzet, kreeg van de Regio Achterhoek een aanjaagsubsidie in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid om dit project ook hier op te starten. Sinds eind 2013 is de stichting actief bezig om het netwerk in onze regio op te bouwen. Pieter Vermeer van Stichting DeBroekriem: Het actief werken aan je netwerk, biedt natuurlijk geen garantie op een baan, maar maakt de tijd wel leuker en nuttiger! DeBroekriem vindt dat je je tijd in-between-jobs aan moet grijpen om jezelf en je talenten te blijven ontwikkelen. En dat is precies hoe ook de gemeenten in de Achterhoek het zien: Dit initiatief sluit heel mooi aan bij het feit dat we als gemeenten meer en meer willen inzetten op de eigen kracht van inwoners. Ook die van jongeren. We hopen op deze manier de jongeren die geen werk hebben in onze regio een boost te geven. Zoek elkaar op, praat met elkaar en volg online cursussen. Zo blijven jongeren gemotiveerd en geïnspireerd tijdens hun zoektocht naar een baan, licht Gilles Gerth (projectleider Participatiewet) toe. Positieve ervaringen In de Achterhoek wordt het initiatief nog tot de zomer van 2014 actief begeleidt door stichting DeBroekriem, daarna zet het netwerk zichzelf zelfstandig voort. De actieve coaching en begeleiding wordt dan afgebouwd en de vrijwilligers moeten zelf voor het succes zorgen, het is ten slotte een netwerk voor en door werkzoekenden. De Broekriem blijft bijeenkomsten organiseren zolang werkzoekenden daar behoefte aan hebben. Tot nu toe zijn de ervaringen positief. Gilles: Harde cijfers zijn er nog niet, maar we weten wel dat er inmiddels 150

10 mensen in de Achterhoek actief zijn dankzij de Broekriem. En om een voorbeeld te noemen: 5 van de 7 deelnemers van de eerste kennismakingsbijeenkomst in Doetinchem hebben nu een baan! Vacature kwartiermaker Voormekaar teams Berkelland De gemeenteraad van Berkelland heeft in december ingestemd met de start van de pilots in 2014 met vijf zogenaamde Voormekaarteams. Binnenkort wordt een kwartiermaker aangesteld die er voor moet zorgen dat de vijf teams in het tweede kwartaal van 2014 van start gaan. Op 2 april vorig jaar had de gemeenteraad de visienota Meedoen naar vermogen al vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt in de visienota is het kerngerichte werken met Voormekaarteams. Daarbij speelt de betrokkenheid van inwoners een grote rol. De afgelopen twee jaar bestonden voor de Wmotaken al Voormekaarteams in Beltrum en Ruurlo. De raad heeft nu dus besloten deze teams, maar dan voor het brede pakket van de drie decentralisaties, ook in Borculo, Eibergen en Neede van start te laten gaan. De verbreding gaat dan ook voor de teams in Beltrum en Ruurlo gelden. Het blijven overigens pilots waarmee in 2014 zo veel mogelijk wordt uitgeprobeerd hoe je de Voormekaarteams uiteindelijk het beste kunt inrichten. In 2015 is het de bedoeling dat de taken aan gemeenten daadwerkelijk worden overgedragen en dan gaan de vijf Voormekaarteams inclusief het bijbehorende budget volledig aan de slag. Bronckhorst aan de slag met Scrum In december 2013 stelde de gemeenteraad van Bronckhorst de keuzenota Bronckhorst voor elkaar 3.0 vast. De volgende stap was het maken van een implementatieplan. Omdat de tijd doortikt en er op korte termijn meer zicht moest komen op de uitvoering van de nieuwe taken, ontstond het idee om binnen drie weken een volledig implementatieplan voor de drie decentralisaties op te leveren. Het codewoord daarbij was Scrum. Van oorsprong een term uit de rugbysport, maar steeds vaker ook een werkwijze die organisaties inzetten. Intensief samenwerken Zes dagen verspreid over drie weken in februari, één product owner, één scrum master, acht teamleden en een boel opdrachtjes. Scrum is een manier van samenwerken, die zich kenmerkt door scherpe focus, heldere rollen, bundeling van krachten en een platte structuur Een klein team werkt intensief samen aan een complexe opdracht. Dat we bij de decentralisaties te maken hebben met complexe materie mag duidelijk zijn. Hard werken Het scrumteam bij Bronckhorst, dat begeleidt werd door PinkRoccade, bestond uit beleidsmedewerkers van zorg en participatie, maar ook de disciplines communicatie, inkoop, ict en financiën schoven aan. Beleidsmedewerker Ans

11 Steenblik: Alles moest in zes dagen tijd gebeuren. Dat was hard werken, maar het is ook lekker overzichtelijk. Zo intensief samenwerken geeft bovendien veel energie. Om het behapbaar te maken heeft het team allemaal kleinere opdrachtjes geformuleerd. Hier moest antwoord op komen. Gestart werd met de opdrachten die volgens het team de hoogste prioriteit hebben. Soms pakte een teamlid een opdracht alleen op, een volgende keer samen met andere teamleden. Mensen werken dus ook aan opdrachten buiten hun vakgebied. Dat weet ook Yvonne Besselink van financiën: Normaal zit ik vooral in de cijfers, nu wordt verwacht dat ik ook op inhoud meedenk. Dat is wel even schakelen. Bijkomend voordeel is dat ik nu meteen meer in de inhoud van dit project zit, erg fijn voor het vervolg. De telefoons stonden uit en mail werd alleen aan het begin of einde van de dag bekeken. Dat helpt om te focussen. Al met al was het team erg te spreken over deze nieuwe werkwijze voor een project als dit. Het implementatieplan ligt er, nu is het zaak om aan de slag te gaan met de acties die daaruit volgen. Wordt vervolgd! Het scrumteam tijdens de dagelijkse stand-up, waarbij de teamleden elkaar kort bijpraten over de stand van zaken. Kopij Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk 1 april 2014 inleveren bij Jan Dirk Focker: Colofon Deze nieuwsbrief wordt verzorgd namens de werkgroep communicatie, leden: Projectleider Jan Dirk Focker (Berkelland), Nancy Hermsen (Oude IJsselstreek), Ingrid Kuipers (Bronckhorst) en Marlies ten Tije (Oost Gelre). De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers (intranet gemeenten) en collegeleden (mail), maar kan ook voor andere doeleinden, al dan niet bewerkt, worden gebruikt.

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 6, november 2014)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 6, november 2014) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 6, november 2014) Dit is de zesde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten

Nadere informatie

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 4, mei 2014)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 4, mei 2014) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 4, mei 2014) Dit is de vierde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten gaan

Nadere informatie

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 5, september 2014)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 5, september 2014) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 5, september 2014) Dit is de vijfde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland

Stand van zaken transitie sociaal domein. Gemeente Waterland Stand van zaken transitie sociaal domein Gemeente Waterland Zorg & Welzijn Maart 2014 1 Inleiding In december 2013 (raadsbesluit nr. 106-50) stelde u het beleidsplan 'Op weg naar een nieuw sociaal domein'

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad

Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein. Aan de gemeenteraad Raadd.d. ** '* Besluit: Ĺlh /wi n^, cân* Raadsvoorstel no. R2014.0044 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 11 juni 2014 Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein Aan de gemeenteraad Probleemstelling:

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013 Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Informatieve Raad 4 april 2013 Historie (1) Wet Werken naar Vermogen (Rutte I) : - Iedereen doet mee - Eén regeling onderkant arbeidsmarkt - Wsw voor

Nadere informatie

< RAADSVOORSTEL EN ON

< RAADSVOORSTEL EN ON v < RAADSVOORSTEL EN ON Registratienummer raad: 1106151 Datum: 17 december 2013 Behandeld door: Marieke Scheermeijer Afdeling/Team: Stadsontwikkeling/ Beleidsontwikkeling Onderwerp: Regeling zonder meer,

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Begeleiding Gemeente Tiel

Begeleiding Gemeente Tiel Begeleiding Gemeente Tiel Voortschrijdende notitie versie 05 3 juli 2013 definitief De kaders In het Platform Zelfredzaamheid van regio Rivierenland is op 18 maart 2013 het convenant ondertekend, waarin

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

naar klik hier! Voorwoord

naar klik hier! Voorwoord naar VILANs klik hier! Voorwoord Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om integrale samenwerking tussen zorg en welzijn te realiseren. In deze teams werken professionals met generalistische kennis

Nadere informatie

Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015

Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015 Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015 Transitie: vòòr 2015 de overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten Transformatie: m.i.v. 2015 het opnieuw inrichten van (werk)processen

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team Gemeente Woudenberg RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Besluitenregistratie: Postregistratienummer. 1 ii"? n o if" oz Datum inboeken Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD Ja OR Nee Communicatie Nee Europese

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015 Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein Beeldvormende avond 3 december 2015 1 Binnenlands Bestuur Uitgaven 3d een black box Miljoenentekort jeugdzorg in regio Utrecht 2 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Ureninzet De inzet van de Programmamanager is geraamd op 20 uur per week, uitgaande van de volgende verdeling:

Ureninzet De inzet van de Programmamanager is geraamd op 20 uur per week, uitgaande van de volgende verdeling: NOTITIE: EVALUATIE PROGRAMMAMANAGEMENT SOCIAAL DOMEIN Inleiding In juli 2013 is door de colleges van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede besloten om de implementatie van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg. Derde inventarisatie 31 mei 2013

Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg. Derde inventarisatie 31 mei 2013 Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg Derde inventarisatie 31 mei 2013 Rapportage samenwerking decentralisatie Jeugdzorg Deel 1 Derde inventarisatie regionale samenwerking jeugd De VNG brengt

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo 19 november 2014 Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement Fokke en sukke 2 Terugblik sinds 11 juni 2014 Grote veranderingen voor klanten,

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

beperking, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, pleegzorg, de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

beperking, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, pleegzorg, de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Nieuwsbrief Nummer 3: Februari 2014 De komende tijd staan gemeenten grote veranderingen te wachten. Taken die nu nog bij het Rijk en de provincie horen, komen vanaf 1 januari 2015 naar de gemeente. Het

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Hogeschool 3 december 2015 1. Quizzzz 2. De praktijk stand van

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Raad op zaterdag s Hertogenbosch, 22 november 2014 Hugo ter Steege Programmamanager Jeugd en Wmo gemeente s Hertogenbosch Dorrit de Jong VNG en plv

Nadere informatie