ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING: Leveren en plaatsen van hard- en software en het verlenen van consultancy Nummer aanbestedingsdossier: Datum goedkeuring: 06/05/2010 Wijze van gunnen van de opdracht: Algemene offerteaanvraag Naam en adres van de ontwerper : PHL - centrale diensten Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt Kostprijs van het printen en aangetekend versturen van dit dossier: 25 Euro

2 /05/ De opening van de offertes heeft plaats op dinsdag 24 augustus 2010 om uur ten overstaan van de algemeen directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg of zijn afgevaardigde, in de raadzaal van de PHL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt (1 ste verdieping gebouw - A)

3 /05/ Toepasselijke reglementering Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de latere wijzigingen. 1. Het Koninklijk besluit van 8 december 1988 betreffende de mededinging inzake bepaalde overheidsopdrachten van leveringen in het raam van de Europese Gemeenschappen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 8 november 1998 (BS VAN ) betreffende de wijziging van Art. 100 van het KB van Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en de latere wijzigingen. 5. Ministrieel besluit van 17/12/2007 (BS ) betreffenfe de overheidsopdrachten. 6. Europese richtlijnen van 15/06/2006 en de wet van 16/06/2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers. 7. Wet van 12 januari 2007 ( BS ) 8. KB van 23/11/2007 tot wijziging van de wet van 24/12/92 9. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) uitgegeven door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 10. Het Algemeen Reglement op de Electrische Installaties (AREI laatste uitgave). 11. Dit bestek, dat bovenvermelde bepalingen aanvult, wijzigt of ervan afwijkt voor sommige artikels toegelaten door de Algemene Aannemingsvoorwaarden. 12. Alle bescheiden waarnaar de hierboven vermelde documenten verwijzen, zijn ook van toepassing op deze opdracht. De inschrijver wordt geacht rekening te hebben gehouden met alle wijzigingen aan voormelde documenten die van kracht werden tot uiterlijk de vijfde dag welke de opening der inschrijvingen voorafgaat. Opmerking: toevoegingen en wijzigingen m.i.v. 01/11/ Wet van Motivering voor de onregelmatigheid van de offertes artikel 21bis, 2, 1 e lid Speciale sectoren gunningscriteria artikel 41bis Vervanging van de bijlage 1 en 2 door aangepaste bijlagen 2. KB Raming van het opdrachtbedrag artikels 2, 28 en 54 Kandidaatstellingen artikels 6, 3, 32, 3 en 58, 3 Indieningstermijnen artikels 7, 15, 33, 41, 59 en 67 PV van gegunde Europese opdracht artikels 9, 35 en 61 Selectiebeperking artikels 16, 42 en 68 Kwalitatieve selectiecriteria artikels 16, 42 en 68 Uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectie artikels 17, 1, 20bis, 20ter, 43, 1, 45, 46bis, 69, 1, 73bis en 73ter

4 /05/ Ontwerpenprijsvragen artikels 75 en 76, 2 Technische specificaties en normen artikels 82bis en 83bis en 85 Verplichtingen inzake belastingen, milieu en arbeid die op de plaats van uitvoering gelden kunnen in het bestek worden opgenomen Verantwoordingen voor abnormale eenheids- en totale prijzen artikel 110, 3 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gesteund op dwingende spoed artikel 120bis Verloop van de onderhandelingen artikel 122ter Gebruik van elektronische middelen artikel 81ter & quater, 104, 106 en 108

5 /05/ AFWIJKINGEN + eventuele MOTIVATIE (artikel 3 KB van ) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. (Art 33 bijlage KB van 26/09/96) Aan de aannemer wordt een bijzondere terugnemingsplicht inzake verpakkingen opgelegd. De leverancier is verplicht iedere verpakking terug te nemen. Onder verpakking wordt verstaan: alle producten, vervaardigd in gelijk welk materiaal, die gebruikt worden voor het insluiten, beschermen en aanbieden van goederen aan de aanbestedende overheid. Motivatie: De aanbestedende instellingen hebben niet permanent de nodige voorzieningen om de verpakkings-materialen of verwijderde materialen te ruimen. De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige dienst(en) op 90 kalenderdagen gebracht. (artikel 116 KB van ) Motivatie: Gelet op het nalezen van de dossiers door de verschillende diensten is het noodzakelijk de gestanddoeningstermijn te verlengen.

6 /05/ DEEL I REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN 1.1 Algemene bepalingen De regelementering die van toepassing is op deze opdracht wordt aangegeven op blz. 3 en 4 van dit dossier. Op deze opdracht zijn in het bijzonder van toepassing: de wet van 24 december 1993 (BS van ) en van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. Alle bescheiden waarnaar de hierboven vermelde documenten verwijzen, zijn ook van toepassing op deze opdracht. 1.2 Opdrachtgever van de levering Provinciale Hogeschool Limburg Elfde-Liniestraat Hasselt tel. (011) Voorwerp van de opdracht Leveren en plaatsen van hardware. De opdracht omvat vijf percelen, te weten: Perceel 1: Consultancy Perceel 2: Uitbreiding netwerk Perceel 3: Applicatie firewall Perceel 4: Beheerssoftware voor WLan Perceel 5: Servers en storage Elke kandidaat inschrijver kan een offerte voor één of voor meerdere percelen indienen. 1.4 Wijze van gunnen van de opdracht (artikel 13 wet ) De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. Dit is een gunningsprocedure waarbij elke aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen voor één of meerdere percelen en aanwezig mag zijn op de openingszitting van de offertes. Bij deze procedure worden zowel selectie- als gunningscriteria gehanteerd voor alle percelen. Gezien de omvang van de gunning en de nodige service voor, tijdens en na de leveringen is een referentielijst van de inschrijvers noodzakelijk Terwijl de gunning slaat op het product, stoelt de kwalitatieve selectie op drie groepen van criteria die alle drie betrekking hebben op de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaat. Deze criteria voor de kwalitatieve selectie worden opgenomen in de aankondiging.

7 /05/ Een eerste reeks heeft betrekking op de geloofwaardigheid van de kandidaten, een tweede groep van selectiecriteria heeft betrekking op de financieel-economische draagkracht van de kandidaten en de derde reeks kwalitatieve criteria slaat op de technische bekwaamheid. 1.5 Wijze van prijsbepaling (artikel 86 wet ) Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht voor globale prijs. 1.6 Berichten en terechtwijzingen De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen, die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 1.7 Opmaak van de offerte (artikel 89 KB van ) De offerte en de inventaris en de bijlagen bij de inventaris worden in één exemplaar (artikel 103 KB van ) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 90 van het KB van Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden : Ik, ondergetekende, [Naam inschrijver], verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden. Vormvereiste van de ingediende offerte: de offerte dient ingebonden te zijn; Deze inbinding kan uitgevoerd worden met een ringmap, kan met kant- of spiraalringen of een gelijkwaardig systeem. De ingediende offerte MAG niet worden ingelijmd. Op straffe van nietigheid kan er geen losbladig systeem gehanteerd worden. 1.8 Wijziging hoeveelheden (artikel 97 KB van ) De inschrijver kan de aangeduide hoeveelheden van de inventaris NIET wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel om vermoedelijke hoeveelheden gaat. 1.9 Prijsopgave opdrachten in percelen (artikel 101 KB van ) Het bestuur behoudt zich het recht voor om een perceel niet toe te wijzen.

8 /05/ De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijsverminderingen, indien hem meerdere percelen gegund zouden worden (art 101, 2 lid). Toepassing van Art. 18. wet van Het volgen van de procedure van aanbesteding, offerteaanvraag of via onderhandelingen houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Wanneer de opdracht verschillende percelen betreft, heeft de aanbestedende overheid het recht er slechts één of enkele toe te wijzen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden gegund, op voorwaarde dat zij zich dit recht uitdrukkelijk heeft voorbehouden in het bestek of de als zodanig geldende stukken Vergissingen + leemten (artikel 98 KB van ) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven Indiening van de offerte (artikel 104 KB van ) Gelet op de gunningswijze zal een kandidaat inschrijver zowel de gunningscriteria als de selectiecriteria beantwoorden en afleveren. De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop staat vermeld : offerte ; het kenmerk van het bestek ( ); de omschrijving van de opdracht (Leveren en plaatsen van hard- en software) Inzending per post Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: Provinciale Hogeschool Limburg - PHL t.a.v. de heer Ben Lambrechts Algemeen Directeur Elfde-Liniestraat Hasselt De offerte moet bij het bestuur toekomen ten laatste de dag vóór de opening van de offertes. Afgifte ten kantore De inschrijvingen kunnen op dezelfde wijze tegen ontvangstbewijs eveneens afgegeven worden op volgend adres: PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG, Gebouw A, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt en dit tot één uur voor de opening van de zitting.

9 /05/ Afgifte ter zitting De inschrijvingen kunnen op de dezelfde wijze afgegeven worden aan de voorzitter en dit voor de opening van de zitting Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (artikel 2 KB van ) De opening van de offertes heeft plaats op dinsdag 24 augustus 2010 om 10 uur ten overstaan van de algemeen directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg of zijn afgevaardigde, in de raadzaal, Elfde- Liniestraat 24 te 3500 Hasselt (1 ste verdieping, gebouw A) Varianten (artikel 113 KB van ) Varianten zijn niet toegestaan Criteria voor selectie van de inschrijvers (Art. 3 6 KB ) Elke inschrijver dient te volddoen aan onderstaande criteria : De inschrijver moet volgende attesten voorleggen (alle attesten dienen voorzien van naam, functie en handtekening): 1. Een attest van de rechtbank van koophandel of een afschrift van van een ondernemersloket of van een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van herkomst dat hij niet verkeert in staat van faillissement of van vereffening, of een gerechtelijk akkoord heeft verkregen of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement of dat een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen of reglementeringen. Wanneer het document niet uitgereikt wordt in het betrokken land kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van herkomst. 2. Een attest van de RSZ overeenkomstig art.90 3 en art.43bis 1 van het KB van ; op dit attest moet een droogstempel van de RSZ zijn aangebracht. De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte een attest voegen zoals bepaald in art.43bis 2 van hetzelfde KB. Dit bewijsstuk mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor de publicatiedatum. 3. Financiële en economische draagkracht van de leverancier (art.44- KB ). De inschrijver voegt bij zijn offerte een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over een bepaalde toestand van de inschrijver t.o.v. de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om door de bank gekende contracten of projecten uit te voeren die de cliënt worden toegewezen. 4. Bewijs aan de hand van een verklaring op eer door de persoon die gemachtigd is om de onderneming te verbinden (of de persoon die hiervoor door deze gemandateerd zal zijn) dat de onderneming zich niet bevindt in de gevallen van art.43 van het K.B. van 8 januari 1996.

10 /05/ Overeenkomstig art. 43 7, van het KB van kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht de inschrijver die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het raam van de selectiecriteria. 5. Technische bekwaamheid: a. De inschrijvers voegen een lijst toe van de externe medewerkende firma s of onderaannemers aan dit project. De inschrijver zorgt er voor dat de aanbestedende overheid zich een duidelijk beeld kan vormen van deze onderaannemers. b. De inschrijver geeft aan welke gelijkaardige projecten er door de firma uitgevoerd werden in andere onderwijsinstellingen of bedrijven. Refertielijst. c. De inschrijver voegt een ondertekende verklaring toe met de uitdrukkelijke vermelding van de volledige timing. (Uitgedrukt in kalenderdagen na ontvangst van de opdracht via een aangetekend schrijven) - Voorbereidingstijd voor productie - De productietijd van de hardware - De effectieve levering Via de deelneming aan deze algemene offerteaanvraag neemt de inschrijver kennis van het feit dat het opdrachtgevend bestuur de leverancier in gebreke kan stellen conform de A.A.V wanneer de aangegeven timing niet gerespecteerd wordt Criteria voor de gunning van deze opdracht (artikel 115 KB van ) toegepast op beide percelen Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrchten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met in achtneming van de volgende gunninscriteria: 1 Prijs 50 punten 2 De technische conformiteit 40 punten 3 Diverse functionaliteiten, installatie, configuratie, implementatie, garantie/onderhoudscontract 10 punten Ad. Criterium 1. Prijs: punten te berekenen volgens de evenredigheidsregel. Ad. Criterium 2. De inschrijver die de beste technische waarde biedt krijgt de meeste punten. Bij de overige inschrijvers worden voor elke afzonderlijke technische minderwaarde punten in mindering gebracht. Ad. Criterium 3. Tussen de verschillende kandidaat leveranciers zal er een weging gemaakt worden omtrent de vernoemde punten Vrije varianten (artikel 115 KB van ) Vrije varianten zijn niet toegestaan.

11 /05/ Gestanddoeningstermijn (artikel 116 KB van ) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, is 90 kalenderdagen.

12 /05/ DEEL II ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN Conform KB van 26 september Algemeen Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. 2.2 Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leidende ambtenaar is de algemeen directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg, de heer B. Lambrechts, vertegenwoordigd door de dienst aankoop m.n. de heer André s Heeren (+32 (0) ) voor de administratieve verwerking en de heer Bart Vos (+32 (0) ) voor het technisch luik van dit dossier. De algemeen directeur of zijn vertegenwoordiger heeft de leiding en de controle op de uitvoering van de levering. Hij is belast met: de algemene coördinatie van de levering; het naleven en doen naleven van alle bepalingen van dit bestek; het nazicht van de afrekeningen; het opmaken van de verslagen en processen-verbaal vereist op grond van dit bestek; het afleveren van de documenten die nodig zijn om de levering te voltooien Alleen de algemeen directeur of zijn vertegenwoordiger zijn gemachtigd bevelen te geven aan de opdrachtnemer. Alle briefwisseling in verband met de levering wordt gericht aan de dienst aankoop. 2.3 Artikel 5 - borgtocht Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. BTW). Indien deze groter is dan euro excl. BTW. De borgtocht is van toepassing op alle 5 percelen. (Dus per perceel!) 2.4 Artikel 9 - Vrijgave borgtocht De borgtocht gestort voor onderhavige levering zal als volgt worden vrijgegeven: 50% na de voorlopige keuringen van de levering ; 50% na de definitieve oplevering. In elk geval stuurt de dienstverlener het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid.

13 /05/ Artikel 13 Prijsherziening Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing Artikel 15 Betalingen De facturatie dient te gebeuren volgens bestelbon, voor de totaliteit vermeld op de bestelbon. De betalingen van onderhavige opdracht gebeuren binnen de 50 (vijftig) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de factuur, met vermelding van de belasting over de toegevoegde waarde, alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. De facturen mogen enkel verstuurd na de volledige voorlopige keuring van de betrokken bestelling: op de facturen moet verwezen worden naar het proces-verbaal waarin de voorlopige keuring gemeld wordt. Indien het bestuur niet in het bezit is van de factuur bij de voltooiing en aanvaarding der levering, gaat de betalingstermijn in op de datum van de ontvangst van de factuur. 2.7 Artikel 19 - Opleveringskosten De opleveringskosten vallen ten laste van de leverancier. 2.8 Artikel 20 - Middelen van optreden De leverancier wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn : wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het bestek; wanneer de leveringen niet gebeuren volgens het ingediende dossier. 2.9 Artikel 49 - Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de levering(en) wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: de kosten voor verpakking, behalve bij toepassing van artikel 56 2, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van de levering, op voorwaarde dat het bestek de juiste plaats van levering en de toegangswijzen vermeldt. Bij gebreke hiervan vallen deze kosten ten laste van de aanbestedende overheid; de kosten voor de documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist betreffende de levering; het monteren en het bedrijfsklaar maken; de tol- en accijnsrechten;

14 /05/ de keurings- en de opleveringskosten. Een uitgebreide demonstratie over de werking van de verschillende toestellen Artikel 50 - Eigendomsoverdracht Het bestuur wordt van rechtswege eigenaar van de leveringen van zodra deze voor betaling werden aanvaard overeenkomstig art Artikel 52 - Wijze van uitvoering Na gunning zal de opdracht uitvoerig worden besproken met de heer Bart Vos, hoofd IT Dienst Artikel Plaats van de levering De goederen dienen geleverd te worden op de volgende locatie: Provinciale Hogeschool Limburg Gebouw D Centraal goederenmagazijn Elfde-Liniestraat 23, gebouw D B-3500 HASSELT Er is een loskade beschikbaar. De leveringen kunnen uitsluitend gebeuren met europalletten. De kosten verbonden aan het feit dat er niet op europallletten wordt geleverd zijn ten laste van de leverancier Artikel Nazicht van de levering De gebroken en/of geschonden goederen zullen op kosten van de leverancier vervangen worden Artikel 56 - terugnameplicht De leverancier is verplicht iedere oververpakking terug te nemen. Onder verpakking wordt verstaan: alle producten, vervaardigd in gelijk welk materiaal, die gebruikt worden voor het insluiten, beschermen en aanbieden van goederen aan de aanbestedende overheid Artikel 57 - Voorlopige oplevering Bij het verstrijken van de in artikel 55 4 bepaalde termijn voor het nazicht van de levering van vijftien (15) kalenderdagen wordt overgegaan tot het opstellen van een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van de levering.

15 /05/ Artikel 65 - Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn, welke bij ontstentenis van een andere bepaling in het bestek één jaar bedraagt. De definitieve oplevering gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende de waarborgtermijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven

16 /05/ Technische Bepalingen Technische en algemene voorwaarden Perceel 1: consultancy De PHL wenst voor een aantal lopende en nieuwe projecten beroep te doen op externe consultants. Van de externe consultants wordt verwacht dat zij samen met de medewerkers van de IT-dienst een analyse doen van de huidige situatie en een voorstel uitwerken om de huidige situatie te optimaliseren. Consultancy Windows 7 deployment services Als hogeschool met de laptop beheert de IT-dienst van de PHL een groot aantal laptops. De PHL wenst de procedure voor imaging te automatiseren via Microsoft Windows Deployment Service met volgende functionaliteiten: - 1 image voor verschillende type laptops - 1 image met zowel besturingssysteem als applicaties - distributie van het image over het netwerk Voor dit project wenst de PHL 4 dagen (2 en 2) consultancy in te huren. De aanbieder geeft in de offerte: - een algemeen plan van aanpak (invulling van de 4 dagen consultancy) - een overzicht van gelijkaardige gerealiseerde projecten - het cv van de consultant(s) Consultancy migratie van exchange server 2003 naar exchange server 2010 De IT-dienst van de PHL beheert 2 exchange server 2003 platformen, 1 voor administratie en 1 voor studenten/docenten. De PHL wenst beide platformen te migreren naar exchange server 2010 met volgende functionaliteiten: - design van server infrastructuur - stap voor stap migratieplan - implementatie nieuwe functionaliteiten van exchange 2010 Voor dit project wenst de PHL 4 dagen (2 en 2) consultancy in te huren. De aanbieder geeft in de offerte: - een algemeen plan van aanpak (invulling van de 4 dagen consultancy) - een overzicht van gelijkaardige gerealiseerde projecten - het cv van de consultant(s)

17 /05/ Consultancy beveiliging webapplicaties (IIS/asp.net) / sqlserver (Microsoft SQL2005) Een aantal webpplicaties wordt door de IT-dienst van de PHL ontwikkeld. Deze applicaties worden ontwikkeld in een Microsoft.net omgeving (asp / vb), de database server is Microsoft sql De PHL wenst de beveiliging van deze applicaties te optimaliseren: - beveiliging IIS (ntfs security, application pools, ) - beveiliging van applicatie (web.config, folder structuur, ) - beveiliging van sql databases (setup sql, database security, sql injection, ) Voor dit project wenst de PHL 3 dagen consultancy in te huren. De aanbieder geeft in de offerte: - een algemeen plan van aanpak (invulling van de 3 dagen consultancy) - een overzicht van gelijkaardige gerealiseerde projecten - het cv van de consultant(s)

18 /05/ Perceel 2: uitbreiding netwerk De PHL wenst een uitbreiding te doen van de bestaande netwerkinfrastructuur. De actieve apparatuur is opgebouwd met Alcatel-Lucent switches. Passieve apparatuur glasvezel 3 paar Multi-mode glasvezel vanaf het serverlokaal in gebouw A kelder naar de feestzaal 1 e verdieping in gebouw A. De glasvezel moet afgewerkt worden op ST connectoren. De voorgestelde glasvezelkabel bezit minimaal volgende kenmerken : buitenkabel, multimode met diameter van 62,5/125µm : minimale bandbreedte van 500 Mhz.km op 1300 nm golflengte eenvormige verzwakking < 0.2 db gewapende (kevlar-mantel) bundelkabel met kunststoffen trekdraad De geschatte afstand tussen beide locaties is 100 meter. De locaties zijn bereikbaar via kruipkelders, de bestaande kabelgoten kunnen gebruikt worden. Actieve apparatuur switches Alcatel-Lucent OS6850-P24L switch (10/100mb Uplink 1000Mb) Aantal: 3 Locatie: Campus Elfde-Linie gebouw A rack feestzaal Campus Elfde-Linie gebouw A rack serverlokaal Campus Elfde-Linie gebouw C rack serverlokaal 1000Base-SX Gigabit Ethernet optical transceiver Aantal: 1 Locatie: Campus Elfde-Linie gebouw A rack feestzaal Alcatel-Lucent OS6850-P24L stacking module + kabel Aantal: 2 Locatie: Campus Elfde-Linie gebouw C rack serverlokaal Campus Elfde-Linie gebouw A rack serverlokaal Installatie en configuratie De leverancier zorgt ervoor dat de apparatuur de hoogste firmaware heeft. De installatie en configuratie gebeurt door de IT-dienst van de PHL. Onderhoudscontract De aanbieder maak een voorstel van onderhoudscontract met volgende specificaties: - vervanging van defecte apparatuur binnen de 4 uur, tijdens de normale kantooruren - de vervanging van apparatuur gebeurd volledig door aanbieder (montage, patching, configuratie, ) - alle updates van firmware, patches, op software en hardware - 1 defecte poort = vervanging van blade / switch

19 /05/ Perceel 3: Applicatie firewall Voor de verdere beveiliging van het netwerk wenst de PHL een bijkomende firewall te installeren. Naast de klassieke firewall is het de bedoeling dat de applicatie firewall een bijkomende controle gaat uitvoeren van het netwerkverkeer. Bijkomend moet deze firewall de beheerders inzicht geven over het netwerkverkeer zodat zij op basis van deze informatie de beveiliging kunnen bijsturen. Technische vereisten: - de applicatie firewall is een appliance of dedicated server die op verschillende plaatsen in het netwerk kan geplaatst worden: - als firewall / router in het netwerk - transparant inline - span port - de applicatie firewall heeft minstens 12 Gb UTP poorten en 2 Gb SFP poorten - minimum performantie eisen: - Firewall: 1Gbps - Threat prevention: 500 Mbps - aantal nieuwe sessies per seconde: aantal sessies: de applicatie firewall heeft bij voorkeur een eigen besturingssysteem - Het moet een statefull inspection zijn - De application firewall moet applicaties kunnen herkennen zoals p2p, proxyservers, messaging, games, ssl encryptie, tunneling, en dit ook kunnen blokkeren waarbij de mogelijkheid moet bestaan om eigen applicatie definities toe te voegen. Detectie van applicaties dient een standaard functie van de oplossing te zijn. De aanbieder geeft een overzicht van de applicaties die herkend worden. - User identificatie op basis van verschillende active directory domeinen moet mogelijk zijn om policies te maken op basis van active directory gebruikers en groepen. De inschrijver geeft aan hoe deze implementatie gebeurt en welke impact deze heeft op de performantie van het toestel - Alle netwerk verkeer moet gescand worden op virussen. Deze functionaliteit moet aan en uitgezet kunnen worden, bij voorkeur per policy - Er moet een URL filtering oplossing voorzien zijn waarbij het mogelijk moet zijn om eigen categorieën toe te voegen. Deze filtering moet instelbaar zijn per policy in combinatie met active directory gebruikers / groepen. De inschrijver geeft een overzicht van de beschikbare categorieën en op welke tijdsinterval deze database wordt bijgewerkt. - Het activeren van Anti-virus, URL filtering en/of intrusion detection mag geen significante impact (>60%) hebben op de throughput van de oplossing - De application firewall moet duidelijk inzicht kunnen brengen in de verkeersstromen en bedreigingen zonder de installatie van externe tools - De application firewall heeft een rapport generator ingebouwd waarbij het mogelijk is dat er rapporten automatisch via worden doorgestuurd - Het dagelijks beheert moet gebeuren via een grafische interface (web / aparte applicatie) Installatie en configuratie De leverancier zorgt voor de volledige installatie en configuratie van de application firewall. De installatie en configuratie gebeurt in overleg met de IT-dienst van de PHL. Tijdens de installatie / configuratie is er een kennisoverdracht tussen leverancier en PHL. 1 maand na het operationeel maken wordt er terug een afspraak gemaakt om de configuratie te evalueren en eventueel bij te sturen.

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat 20 2800 Mechelen

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat 20 2800 Mechelen PG1280-00311N1 19-03-2014 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie