JOHN JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh DENVER FANCLUB ~-...-~--

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOHN JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh DENVER FANCLUB ~-...-~--"

Transcriptie

1 JOHN $fffffffffffffffffffffffff:fffffffffffffffffffffffffffff JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh Ie Jaargang - nummer 1 - februari Verschijnt twcc-uacludel\jks. ~.PAl~.J:_E..~. H. Bakker en A. Bakker, Spechtstraat 2L~ - ZWijndrecht, Telefoon ~-...-~-- VORl'1GEVING EN DRUK: J. Kroeseklaas - 2e Jan Steenstraat 8 hs, Amsterdam - Telefoon APMINI_~A~~:_ A. Bakke r, 11BONNEl'1ENT :.. 4' ,.. F 10,= per jaar voor Nederlanc. 150 Bfr. voor Belgi~. Buitenland, Suriname en de Nederlandse Antillen op aanvraag. - Losse nunmer s f 2, = / 25 Bf'r, per stuk. ffffffff.fff.fffffffffffff.1fffffffffffffffffffffffffffff.e DENVER FANCLUB!3ESTEl~NS Hier zijn 1>IC dan net ons eerste fanclubblad. Het is nu bijna een jaer geleden, dat we het iec1ee kregen om hier mee te beginl1en en nu aan het begin van dit jaar kunnen we gclukldg zeggen, dat het dan toch zover is gekonen. Wij, ale leden Moeten a11een zien, dat dit niet het eindpunt is, dat We nu een blad hebben, maar dat we nu een blad hebben om aan te gocm bouwen. We rekenon dus de volgendo keer op ju11ie kopie voer het vo1gende nummer. Willen ju11ie dan wel op de envelop vermelden het weord "Kopie". Verder kunnen ju11ie natuurlijk ook suggesties sturen veor nieuwe rubrieken. Bijzonc1erheden over de rubrieken zullen we bi] de rubrieken zelf vertellen, zodat we het een beetje overzich-

2 telijk hopen te houden. ZO wens en wq jullie nog een ~un John Denver Jaar toe. De John Denver Fanclub. U' Jl. f~~~~~t 1?~:#.Ji;~:;'::::,&~:Y-=.. ;,'f.,;; Je-!?JiJ~~:.k..~? :Jlii.~$i gu9, QUD NIE~iS.!. Op veler verzoek plaatsen -wij onder di t ar-tllcol de biografie VEln John Denver. Wij doen dit wel in tw~ lt or, zodat wij wat vcr-der- in kunnen 3c:.Elnop de tekst c.~.nfj_j_o_h_ll'pg_u_t_chgn_~.e..f.!. Biogra fie van JOHN DENVER~ \DEEL 1.) Tijdens een gebeurtenis in Harrah's, Lake Tahoe trade n John Denver en Frank Sinatra volkomen toevallig beiden Ope John Denver zou hot diner opluisteren om 8.15 uur en Frank Sinatra zou di.t doen tijdens de Na cht elijke Sh ow, Di t bet eke nde vo or John Denver' zijn debuuto John Denvers laatste LP "An evening v.fith-io hn Denver werd bekroont net een gouden p,laat. Zijn zeven d e in de rij. In 1974 verkocht hij roeer platen dan iedera andere platenvoortbrengende qrticst en dit jaar hoopt hij zijn eigen rekord van 1974 te verbeteren. John Denver is trouwens cen van de drukst bezette artiesten f wat betreft zijn optredens. Show na show. Stad ne stad bezoekt hq; om deer in totaal uitverkochte zol.cn op te t r-ed en, Zo ook tijdens zijn laatste toi!'!'-- nee, waar hq naast 42 optredens in 31 plaatsen 6 extra ingelnste nachtshows gaf, on zijn fans niet teleur te stellen. Op televisic is John Denver de artiest, die opvalt door z~n persoon101ilieid en talent, want play-backen hoeft hij niet, dankzij zijn uitstekende nuzd ka l.e kennis en ervaring. John Denver akteer talent is trouwens tot uiting geli::oi'!len in TV-series, zoals in "Owen Marshall and McCloud". En in me dd o maakte John Denver zijn debuut a'ls filfilah:tuura'is Mr. Smith in de film "Nr. Smith goes to Washington" van Frank Capra. Zijn populariteit heeft hij gedeeltelijk te danken aan het veelzijdige publiek, dat hij bestrijkt met zijn SONGS, zoals Country & Western mens en en 'lichte ~uziek liefhebbers. John Denvers, komposities kunnen overal gehoord worden, dankzij vertolkingen van nensen zoals; Frank Sinatra, Peggy Lee, Julie Andrews, Arthur Fiedler, Carol Burnett, Andr~ Kostelanetz, Lawrence vfelk, The Oemond s Brothers, Vicki Carr, Eddy Arnold, Perc Faith, Engelbert Hunperdink, Ray Conniff, Lynn Anderson, Bobby Vinton, ~~ntavani, Brenda Lee, Kar.lahl,Euson, en vele ander-en, Dankzij 21 deze r-ela td.os van zangers, filas, optredens e n TV-opna;::!~ns,is John Denver's Wereld neest beluisterde artiest. (Einde Deel 1) c.~:f~&';).'=:.lt ;t~~7.?$fu ~q'..k~f%k1 :1.~1Sk'St:~L~~'f.:"~~Uf~7V2%~~? :ff;.. LEDENtlERFAKTIE: ~ -~.--~~- - ~ Als beginnende f'anclub zitten we eigenlijk ue t een groot probleem; n.1. "Leden". En (taarom hebben we gedacht een Dktie op touw te zetten. Een aktie voor de loden, door de leden en voor en door iedereen. Want Deer led on. voor een fanclub betokent, d2t ZD neer knn gaan do cn, Het is dus een aldie voor jullie eigen bestwil, die Deer leden 1dllen we door u.i.ddel van jullie krijgon. Jullie kunt dus bij familie, vrienden, vriendinnen, kennissen, op school, verenigingen enz. vragen of je die of gene aan mag brengen als lid. Dit doe je - dan op een fornulier, zoals in dit blad zit in~esloten. Als di t forr.1uliervol is, dan stuur je het op (betoal het geld per giro of bank), waarna je van ons een nieuw toegezonden l~ijgt en als je eraeer wilt hebben, knn je doze rrat uur-lijkoo lcweer bij ons aanvr agen,-zodoende houden wij ook een overzicht over de situatie. Aan het eind van olk kwar t aa'l,volgt er dan een be kendmalcl.ng in het fanclubblad wie de mseste leden aangebracht hebben en de drie bosten l~ijgen dan e~n LP toegezonden van hun favoriete artiest John Denver. Welke LP je van hen wilt hebben, als je wint, noet je dan maar verdelden, als jo het eerste fornulier inzendt. Natuurlijk kunnen je vrienden ook ti ed oe n, Ook a1s zij geen lid zijn. Dan kunnen ze in ieder geval a1 vlug -hun aerste lid te pakken hebben en wel zichze1f. Maar het is niet verplicht om lid te worden, als je Dee

3 wil t doen aan deze aldio.als laatste wil ik je dan nog oon advies geven; laat het nieuwc lid eerst betalen,dan krijg je bontri.n st e geen rao ellljlcheden, Vfallt een lid is pas een lid, als h~ betaald hocft. 3~~~~~tS~~3~~~~~~~~~~S~~:G~~~~~~~:~~G~~~;~;;~J:SG~3~~3 ~~~.~N_!J!AR._.gEP_EB.!. Vo1genc1.ekeer hopen 'wijonder deze kop to verneldon, wie er in de korie nd e twee uannd en j2ri,:jzijn, Di t dan wel uc t betrekldng tot riene en, die iets to nake n hebben net de fanclub, zoals je zult begrijpen. In januari en februari troffen wij niecand 2an die in die caandcn verjaarden. Als je sorns iecand woet~ die verjaart en die iets te caken hegft Det de fanclub, stuur jo dan even oen berichtjo naar ons. Wij zorgen dan voor de rest.????????????????????????????????????????????????????? WAAR OF_NI!!.yAJE..!. Geachte Heer Bakker; zo begon de brief, die op 21 decenber 1975 bij ons ward bezorgd door de post. Een brief Det daarop zes grote letters, n.1. INELCO. HaGstig naakte ik de brief opon, Oij} to zien wat er - voor rri.euwete rae Ld en was van hot John Denver Front. En jawel, daar atorid he t, Nu vr aag jo zich md.aachf.en af wat er stond. Maar laat ik je eorst vcrtellen wat."or daar-na geschr~von st ond, zodat je zich niet onn odd.g ver-hcugd, Er volgc1e; \rvij kunnen U he'lacs geen enkele zekerheid doaro~trent Goven, daar de onderhandelingen hierover nog steeds in volle gang zijn.en nu nag je r-ad en, waar-ove r die onc1orhanc1elingon-gnc:n. Wel, laat ik je niet langer in spanning houden. Die onderhandelingen gingen (en g32n) OVer een optredon Van John Denver in "Nederland???? Je, er begint schot in to kone n, Hear ;. zckor-held kunnon we je hierover helonaal niet geven. Toch is het in iedor geval een stap in de goede richting. Als het dan toch zover cag konefl, dan zal dit optrecl.enplaats vinden rond 25 uaar-t, Jij als lid wordt c1aarover natuurlijk op de hoogte gehouden, zonat wij als fanclub dit optreden Muziek & Platenhandel Discocenter Fritsvogelstraat 20 Telefoon Calkhoven Filiaal: Hofvan Holland 19 Winkelcentrum Walburg Telefoon Spar supermarkt K. van Bienen Burg. Jansenlaan Voor telefonische bestellingen De zaak waar U zich thuis voelt met o..a.: Verse groenten, fruit & vleeswaren. Maar ook een zeer exclusieve afdeling van buitenlandse specialiteiten.

4 Wij nspecialist Fauna Verkerk B.Baan Dierenspeciaalzaak I~ Stereoinstalaties en TV's Burg. Jansenlaan 459 Telefoon Winkel centrum Passage 4-6 Telefoon Willem Ruysplein Telefoon Filiaal: De Schoof (winkelcentrum) H.I. Ambacht Telefoon De Vitaminebron voor groenten & fruit Karel Doormanlaan 73-- Telefoon Supermarkt Reurings b.v. Keizerswaard 63 - Rotterdam - Telefoon De zaak van Dienstbetoon & Service. Toyota Dealer Garagebedrijf Ringdijk 141 Telefoon Walburg Grote sortering inruil wagens Filiaal: Merwedestraat 76 - Dordrecht - Tel

5 Spar supermarkt Bras b.v. met warme broodboetiek. P. s. Gerbrandystraat 6-8 Papendrecht Telefoon Spar S. M. v.d. Pol Fritsvogelstraat Telefoon Geheel nieuw in opzet alleen voor U. net z 'n allen aanwezig kunnen zijn, Laten we in-de tussent~d nict stilzitten, maar Qan het werk gaan. Laten we de fanclub groot maken, zodat we misschien in narrr t kunnen zeggen; dit was een optreden voor FANS van John Denver. ~AAA~~AAA~AA~A~AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2E..<:t_TE~N.~ &der c11t no t t o start en wij een rubriek, waarin '.'lij iedere keer cnkele songteksten van John Denver zullen pla2tsen~ Wij hopen dit tc doen, dat iedere keer ecn rocente en ninder recente songtekst wordt gepubliceerd. I.V.D~ de achterstand, die er is gegroeid door z~n vele verschencll platen, zullen wij in het begin meor c~an bwc o teksten p.laa t sen, Songteksten kunnen niet los aarigcvr aagd worden. v\telkun je aanvr agen of wij een songtel~t corder in ons bla~ willen plaatsen. Aen deze verzoeken hopen w~ natuurlijk direkt te vold oen, Ben je het niet eens [let de tekst, ac hr ijf ons Ge.n even, zoc1at wij onze tekstel1 kunnen nazicn of er eventueel-een fout ingeslopen is. Alvast bedankt voor je Docite. 2--i ~ ~_l:..~_~. To sail on a drean on a crystal clear ocean To ride on the crest of the wild raging storn To work in the service of life and the living In search of the anwsers to questions unknown To be pe.rt of the novenent and part of the growing Part of beginning to understand. Refrein: Aye, Calypso The places youtve been to, the things that you!ve show us The stories you tell Aye, Calypso I sing to your spirit The DDu-who have served you so long and so well 'Hadi Id.lte the dolphin who guides you

6 You bring us beside you To li5ht up the darl~ess and show us the way For though we are strangers in your si~ent world To live on the land we nust learn from the sea To be true as the tide And free as a wind-swell Joyfuland loying in letting it be. Refrein (2~::). Songtekst g onomen van de LP: Windsong, APL I_~l~' S--E.9~'?.. ~ (words and mu sd.c by John Denver). You rrn up my senses like a night in the forest Like the mountains in Springtime Like a walk in the rain Like a storn in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses t cose fill De again. CODe let ue love you, let De give my life to you Let De down in your laughter, let me die in your arms Let me lay down beside you, let De always be with you Corae let no love you, CODC Lo vo uo again. Songtekst genooen Van de LP: Back Hone Agc'lin, APLI-058~. (1'relco:LE~ to my norning). Refrein: Welcoce to my morning, welcode to ny day Oh, yes, I 'n the one responsible I made it just this way To make myself some pictures and see what they rlight br.hg I think I made it perfectly I wouldn't change a thing. Welcoue to ny happiness 1 you lcnow it tiake s ue smile And it pleases me to have you here For just a little while While vie open up sone spaces and try to break sone.. _chains And if the truth is told They will never come again. Welcome to my evening, the closing of the day You know I could try a million times Never find a better way To tell you that I love you and all the songs I p18y Are to thank you for allowing me In the lovely day you made. Refrein (lx). Copyright 1973 Cherry Lane Music Co. Songtekst genomen van de LP: Farewell AndroDeda/RCA SF 8369 (APLI-OI01). ffff$k?.. ~:k~ ~T:.JJ.~-;-2-0;Z~~:/S[-:;:.~S~ :~S.: :f- : ':~..i.'s?..is~~~ VOOR P1Ll.!.J?lT EE~_~A.~_i_VOOR 1?-~ A!'!pER E..:l?l:,l-JEET-!_ Ala fanclub hop en we ook een steentje b~ te dragen aan jullie persoonlijke pr-ob Leme n en probleempjes op a'llc r«lei bebied. Dit hopen wij dan t e doen in deze rubriek. Het is echter we L de bedoeling, dat d i.t me or-problcnen zijn op het ma t cr-lele v'l ak, Dus rri.e t o cht o persoonlijke pr ob'leraen. Om toch to kunn en voldoen a an doze eis van de leden, ligt het ook in de bedoeling OD hierover een rubriclc te openen. Hoer hierover :ij.unje vinc1en Oi10.Cr de kop; \fat JlIU??1 1 &mder d eze rubriek Iron je vragen kwijt over pcr soncn, c1ingon en ve Lo andere mo ge'lukheden, Om de za ak wa t duiderl~ker te maken, verll1eldenw~ hier alvast wat punten, waar-over je kurrt ac hr ijven, vvil je korresponderen met andere Le dcn, do3.11 kun jc dit doen door in het kort to stellcn, waarover je wilt korresponderen en watvoor iemand je zelf bent en watvoor intresses je zelf hebt. Fo t o '.slrunncn helaas niet geplaatst wor den, Brieven onder een nunme.r kunrien wel wor den gep'laot.st, Als algemene bepaling geld voor alle inzendingen van de leden, dat de fanclub het recht heeft alle inzendingen, wet betrcft lengt~, aan to passen. En verder draagt de fanclub ~~EP v2fee~1~~~ed~1~~j}. voor alle korresponc1entie, die er door en tussen de leden, in welke vorm dan ook 'plaats vindt. Ruilen kun je ook via onze rubriek regalen. Via advcrtenties Iron je dus ver-melde n, vlcltje voor wat wilt ruilen. Heeft U verder nog andere

7 zaken te regelen, welke je graag via dft blad wilt doen en waarvoor nog geen rubriek aanwgzig is, dan kun je di t gewoon insturen, waar-ria w~j zullen beki.jkenof wij hiervoor een rubriek in het leven kunnen roepen. Is dit niet het geval, clan zal je aanvr aag wel worden behanc1eld ??111111? ???1?1?11111??1???11?1? WAT NU1?? Onder dit mom starten wij'een rubriek voor leden met problemen. Het is mogelijk, da t je orgens m ee zit, waar je geen oplossing voorweet of waarover je niet met je omgeving wilt praten. Wij willen daarbij behulpzaam zijn. Jf? kunt dit op twee manieren regelen. Vind je dat anderen ook wat van je probleem kunnen opsteken of iets kunnen voorkomen als je openbaarhcid geeft aan jc probleem, dan kun je je probleom gowoon inzenden onder vermelding: WAT NU1111 Je probleem wor-d t dan behandeld in 6~n van de daarop direkt volgendo oplagen. W~ doen dit als volgt. W~ geven je probleem, als dit niet te lang gesteld is~ in z~n volle lengte weer met daarb~ de oplossing, die w~ gedacht hadden of een van onze me dewer-ke r-s, Op een onvorkorte weergave kun je rekenen bij een lengte vanoongevecr 100 woorden. Wil je dat verder niemand met je probleem te maken heeft, dan zend je je brief onder vermelc1ing van: vlat NU11-Intern. Je sluit d an e cn postzegel bij voor de snolle afhandeling van jo probleem en krijgt op de ze manier persoonli,jkbericht, van onze speciale medewerker. Verder komt niemand anders iets te weten river wat in je bri~f staat. Leden die nog andere suggesties hebben voor behandelingcn van dit soort zaken, kunnen zich tot de fanclub we nd en, Doe dit dan tevens onder vermelding van WAT NU1111 SS$$ZSS$a$3l~t~$~~S$~I$~~$~S2S~~~t'~t~s~z~t~$fU$S$~$$$ SPREUK VAN HET BLAD. _...--._-_.._ _ _-- z u b 0 e n i n i g h e ide n u w t h u i zen a e e n Fan c 1 u b v 1 ijt 15k a s tel e n met m e e r 1 e den.

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Inhoudsopgave Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Van de voorzitter...2 In memoriam...3 Jeugdprogramma's 2008...4 Nieuws vanuit CC PWA...6 Curling Club Tilburg...8 It Geht Oan!!!!... 10 Ladiesnight

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

ER MOET OOK NOG TEKST. Liedteksten schrijven voor gevorderde beginners {en vice versa} Gerry De Mol

ER MOET OOK NOG TEKST. Liedteksten schrijven voor gevorderde beginners {en vice versa} Gerry De Mol ER MOET OOK NOG TEKST OP Liedteksten schrijven voor gevorderde beginners {en vice versa} Gerry De Mol Een initiatief van: Creatief Schrijven (www.creatiefschrijven.be), Muziekmozaïek (www.muziekmozaiek.be)

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

In de jaren 90 werd er in Rotown sporadisch een popquiz georganiseerd.

In de jaren 90 werd er in Rotown sporadisch een popquiz georganiseerd. 128 POPQUIZMARATHON 129 POPQUIZMARATHON Méér popquiz Dan maken we er toch gewoon een marathon van! tekst Rock n Roll Highschool Er zijn een hoop mensen die vinden dat zij het fenomeen popquizzen in Nederland

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw.

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Janneke Ambagts 12 IJssel HAVO Vrijeschool Zutphen December 2012. En de verschillen tussen man en vrouw. 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

1 Zo presenteer je jezelf

1 Zo presenteer je jezelf 1 Zo presenteer je jezelf Wat voor impact heb je op anderen? Hoe kom je over? Welke uitstraling heb je, en welke uitstraling hebben jouw bedrijf en je bedrijfspand? Het zijn geen vragen die je jezelf dagelijks

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Wat gebeurt er in de act van het focussen? (Deel I)

Wat gebeurt er in de act van het focussen? (Deel I) Wat gebeurt er in de act van het focussen? (Deel I) Vertaling van deel I van hoofdstuk VIII-A, a, p. 216-220 van A Process Model van E.T. Gendlin Vertaald door Aukje Strandstra en Frans Depestele (2010)

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

stoma en werk Nederlandse Stomavereniging

stoma en werk Nederlandse Stomavereniging stoma en werk Nederlandse Stomavereniging Colofon Tweede druk: april 2010 Oplage: 5000 Tekst en interviews: Rietje Krijnen, Utrecht Fotografie: Lieske Meima, Doorwerth Vormgeving en realisatie: Van den

Nadere informatie

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Start vanuit je Hart Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Begin een groot, dwaas project. Het maakt niet uit wat anderen van

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie