JOHN JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh DENVER FANCLUB ~-...-~--

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOHN JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh DENVER FANCLUB ~-...-~--"

Transcriptie

1 JOHN $fffffffffffffffffffffffff:fffffffffffffffffffffffffffff JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh Ie Jaargang - nummer 1 - februari Verschijnt twcc-uacludel\jks. ~.PAl~.J:_E..~. H. Bakker en A. Bakker, Spechtstraat 2L~ - ZWijndrecht, Telefoon ~-...-~-- VORl'1GEVING EN DRUK: J. Kroeseklaas - 2e Jan Steenstraat 8 hs, Amsterdam - Telefoon APMINI_~A~~:_ A. Bakke r, 11BONNEl'1ENT :.. 4' ,.. F 10,= per jaar voor Nederlanc. 150 Bfr. voor Belgi~. Buitenland, Suriname en de Nederlandse Antillen op aanvraag. - Losse nunmer s f 2, = / 25 Bf'r, per stuk. ffffffff.fff.fffffffffffff.1fffffffffffffffffffffffffffff.e DENVER FANCLUB!3ESTEl~NS Hier zijn 1>IC dan net ons eerste fanclubblad. Het is nu bijna een jaer geleden, dat we het iec1ee kregen om hier mee te beginl1en en nu aan het begin van dit jaar kunnen we gclukldg zeggen, dat het dan toch zover is gekonen. Wij, ale leden Moeten a11een zien, dat dit niet het eindpunt is, dat We nu een blad hebben, maar dat we nu een blad hebben om aan te gocm bouwen. We rekenon dus de volgendo keer op ju11ie kopie voer het vo1gende nummer. Willen ju11ie dan wel op de envelop vermelden het weord "Kopie". Verder kunnen ju11ie natuurlijk ook suggesties sturen veor nieuwe rubrieken. Bijzonc1erheden over de rubrieken zullen we bi] de rubrieken zelf vertellen, zodat we het een beetje overzich-

2 telijk hopen te houden. ZO wens en wq jullie nog een ~un John Denver Jaar toe. De John Denver Fanclub. U' Jl. f~~~~~t 1?~:#.Ji;~:;'::::,&~:Y-=.. ;,'f.,;; Je-!?JiJ~~:.k..~? :Jlii.~$i gu9, QUD NIE~iS.!. Op veler verzoek plaatsen -wij onder di t ar-tllcol de biografie VEln John Denver. Wij doen dit wel in tw~ lt or, zodat wij wat vcr-der- in kunnen 3c:.Elnop de tekst c.~.nfj_j_o_h_ll'pg_u_t_chgn_~.e..f.!. Biogra fie van JOHN DENVER~ \DEEL 1.) Tijdens een gebeurtenis in Harrah's, Lake Tahoe trade n John Denver en Frank Sinatra volkomen toevallig beiden Ope John Denver zou hot diner opluisteren om 8.15 uur en Frank Sinatra zou di.t doen tijdens de Na cht elijke Sh ow, Di t bet eke nde vo or John Denver' zijn debuuto John Denvers laatste LP "An evening v.fith-io hn Denver werd bekroont net een gouden p,laat. Zijn zeven d e in de rij. In 1974 verkocht hij roeer platen dan iedera andere platenvoortbrengende qrticst en dit jaar hoopt hij zijn eigen rekord van 1974 te verbeteren. John Denver is trouwens cen van de drukst bezette artiesten f wat betreft zijn optredens. Show na show. Stad ne stad bezoekt hq; om deer in totaal uitverkochte zol.cn op te t r-ed en, Zo ook tijdens zijn laatste toi!'!'-- nee, waar hq naast 42 optredens in 31 plaatsen 6 extra ingelnste nachtshows gaf, on zijn fans niet teleur te stellen. Op televisic is John Denver de artiest, die opvalt door z~n persoon101ilieid en talent, want play-backen hoeft hij niet, dankzij zijn uitstekende nuzd ka l.e kennis en ervaring. John Denver akteer talent is trouwens tot uiting geli::oi'!len in TV-series, zoals in "Owen Marshall and McCloud". En in me dd o maakte John Denver zijn debuut a'ls filfilah:tuura'is Mr. Smith in de film "Nr. Smith goes to Washington" van Frank Capra. Zijn populariteit heeft hij gedeeltelijk te danken aan het veelzijdige publiek, dat hij bestrijkt met zijn SONGS, zoals Country & Western mens en en 'lichte ~uziek liefhebbers. John Denvers, komposities kunnen overal gehoord worden, dankzij vertolkingen van nensen zoals; Frank Sinatra, Peggy Lee, Julie Andrews, Arthur Fiedler, Carol Burnett, Andr~ Kostelanetz, Lawrence vfelk, The Oemond s Brothers, Vicki Carr, Eddy Arnold, Perc Faith, Engelbert Hunperdink, Ray Conniff, Lynn Anderson, Bobby Vinton, ~~ntavani, Brenda Lee, Kar.lahl,Euson, en vele ander-en, Dankzij 21 deze r-ela td.os van zangers, filas, optredens e n TV-opna;::!~ns,is John Denver's Wereld neest beluisterde artiest. (Einde Deel 1) c.~:f~&';).'=:.lt ;t~~7.?$fu ~q'..k~f%k1 :1.~1Sk'St:~L~~'f.:"~~Uf~7V2%~~? :ff;.. LEDENtlERFAKTIE: ~ -~.--~~- - ~ Als beginnende f'anclub zitten we eigenlijk ue t een groot probleem; n.1. "Leden". En (taarom hebben we gedacht een Dktie op touw te zetten. Een aktie voor de loden, door de leden en voor en door iedereen. Want Deer led on. voor een fanclub betokent, d2t ZD neer knn gaan do cn, Het is dus een aldie voor jullie eigen bestwil, die Deer leden 1dllen we door u.i.ddel van jullie krijgon. Jullie kunt dus bij familie, vrienden, vriendinnen, kennissen, op school, verenigingen enz. vragen of je die of gene aan mag brengen als lid. Dit doe je - dan op een fornulier, zoals in dit blad zit in~esloten. Als di t forr.1uliervol is, dan stuur je het op (betoal het geld per giro of bank), waarna je van ons een nieuw toegezonden l~ijgt en als je eraeer wilt hebben, knn je doze rrat uur-lijkoo lcweer bij ons aanvr agen,-zodoende houden wij ook een overzicht over de situatie. Aan het eind van olk kwar t aa'l,volgt er dan een be kendmalcl.ng in het fanclubblad wie de mseste leden aangebracht hebben en de drie bosten l~ijgen dan e~n LP toegezonden van hun favoriete artiest John Denver. Welke LP je van hen wilt hebben, als je wint, noet je dan maar verdelden, als jo het eerste fornulier inzendt. Natuurlijk kunnen je vrienden ook ti ed oe n, Ook a1s zij geen lid zijn. Dan kunnen ze in ieder geval a1 vlug -hun aerste lid te pakken hebben en wel zichze1f. Maar het is niet verplicht om lid te worden, als je Dee

3 wil t doen aan deze aldio.als laatste wil ik je dan nog oon advies geven; laat het nieuwc lid eerst betalen,dan krijg je bontri.n st e geen rao ellljlcheden, Vfallt een lid is pas een lid, als h~ betaald hocft. 3~~~~~tS~~3~~~~~~~~~~S~~:G~~~~~~~:~~G~~~;~;;~J:SG~3~~3 ~~~.~N_!J!AR._.gEP_EB.!. Vo1genc1.ekeer hopen 'wijonder deze kop to verneldon, wie er in de korie nd e twee uannd en j2ri,:jzijn, Di t dan wel uc t betrekldng tot riene en, die iets to nake n hebben net de fanclub, zoals je zult begrijpen. In januari en februari troffen wij niecand 2an die in die caandcn verjaarden. Als je sorns iecand woet~ die verjaart en die iets te caken hegft Det de fanclub, stuur jo dan even oen berichtjo naar ons. Wij zorgen dan voor de rest.????????????????????????????????????????????????????? WAAR OF_NI!!.yAJE..!. Geachte Heer Bakker; zo begon de brief, die op 21 decenber 1975 bij ons ward bezorgd door de post. Een brief Det daarop zes grote letters, n.1. INELCO. HaGstig naakte ik de brief opon, Oij} to zien wat er - voor rri.euwete rae Ld en was van hot John Denver Front. En jawel, daar atorid he t, Nu vr aag jo zich md.aachf.en af wat er stond. Maar laat ik je eorst vcrtellen wat."or daar-na geschr~von st ond, zodat je zich niet onn odd.g ver-hcugd, Er volgc1e; \rvij kunnen U he'lacs geen enkele zekerheid doaro~trent Goven, daar de onderhandelingen hierover nog steeds in volle gang zijn.en nu nag je r-ad en, waar-ove r die onc1orhanc1elingon-gnc:n. Wel, laat ik je niet langer in spanning houden. Die onderhandelingen gingen (en g32n) OVer een optredon Van John Denver in "Nederland???? Je, er begint schot in to kone n, Hear ;. zckor-held kunnon we je hierover helonaal niet geven. Toch is het in iedor geval een stap in de goede richting. Als het dan toch zover cag konefl, dan zal dit optrecl.enplaats vinden rond 25 uaar-t, Jij als lid wordt c1aarover natuurlijk op de hoogte gehouden, zonat wij als fanclub dit optreden Muziek & Platenhandel Discocenter Fritsvogelstraat 20 Telefoon Calkhoven Filiaal: Hofvan Holland 19 Winkelcentrum Walburg Telefoon Spar supermarkt K. van Bienen Burg. Jansenlaan Voor telefonische bestellingen De zaak waar U zich thuis voelt met o..a.: Verse groenten, fruit & vleeswaren. Maar ook een zeer exclusieve afdeling van buitenlandse specialiteiten.

4 Wij nspecialist Fauna Verkerk B.Baan Dierenspeciaalzaak I~ Stereoinstalaties en TV's Burg. Jansenlaan 459 Telefoon Winkel centrum Passage 4-6 Telefoon Willem Ruysplein Telefoon Filiaal: De Schoof (winkelcentrum) H.I. Ambacht Telefoon De Vitaminebron voor groenten & fruit Karel Doormanlaan 73-- Telefoon Supermarkt Reurings b.v. Keizerswaard 63 - Rotterdam - Telefoon De zaak van Dienstbetoon & Service. Toyota Dealer Garagebedrijf Ringdijk 141 Telefoon Walburg Grote sortering inruil wagens Filiaal: Merwedestraat 76 - Dordrecht - Tel

5 Spar supermarkt Bras b.v. met warme broodboetiek. P. s. Gerbrandystraat 6-8 Papendrecht Telefoon Spar S. M. v.d. Pol Fritsvogelstraat Telefoon Geheel nieuw in opzet alleen voor U. net z 'n allen aanwezig kunnen zijn, Laten we in-de tussent~d nict stilzitten, maar Qan het werk gaan. Laten we de fanclub groot maken, zodat we misschien in narrr t kunnen zeggen; dit was een optreden voor FANS van John Denver. ~AAA~~AAA~AA~A~AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2E..<:t_TE~N.~ &der c11t no t t o start en wij een rubriek, waarin '.'lij iedere keer cnkele songteksten van John Denver zullen pla2tsen~ Wij hopen dit tc doen, dat iedere keer ecn rocente en ninder recente songtekst wordt gepubliceerd. I.V.D~ de achterstand, die er is gegroeid door z~n vele verschencll platen, zullen wij in het begin meor c~an bwc o teksten p.laa t sen, Songteksten kunnen niet los aarigcvr aagd worden. v\telkun je aanvr agen of wij een songtel~t corder in ons bla~ willen plaatsen. Aen deze verzoeken hopen w~ natuurlijk direkt te vold oen, Ben je het niet eens [let de tekst, ac hr ijf ons Ge.n even, zoc1at wij onze tekstel1 kunnen nazicn of er eventueel-een fout ingeslopen is. Alvast bedankt voor je Docite. 2--i ~ ~_l:..~_~. To sail on a drean on a crystal clear ocean To ride on the crest of the wild raging storn To work in the service of life and the living In search of the anwsers to questions unknown To be pe.rt of the novenent and part of the growing Part of beginning to understand. Refrein: Aye, Calypso The places youtve been to, the things that you!ve show us The stories you tell Aye, Calypso I sing to your spirit The DDu-who have served you so long and so well 'Hadi Id.lte the dolphin who guides you

6 You bring us beside you To li5ht up the darl~ess and show us the way For though we are strangers in your si~ent world To live on the land we nust learn from the sea To be true as the tide And free as a wind-swell Joyfuland loying in letting it be. Refrein (2~::). Songtekst g onomen van de LP: Windsong, APL I_~l~' S--E.9~'?.. ~ (words and mu sd.c by John Denver). You rrn up my senses like a night in the forest Like the mountains in Springtime Like a walk in the rain Like a storn in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses t cose fill De again. CODe let ue love you, let De give my life to you Let De down in your laughter, let me die in your arms Let me lay down beside you, let De always be with you Corae let no love you, CODC Lo vo uo again. Songtekst genooen Van de LP: Back Hone Agc'lin, APLI-058~. (1'relco:LE~ to my norning). Refrein: Welcoce to my morning, welcode to ny day Oh, yes, I 'n the one responsible I made it just this way To make myself some pictures and see what they rlight br.hg I think I made it perfectly I wouldn't change a thing. Welcoue to ny happiness 1 you lcnow it tiake s ue smile And it pleases me to have you here For just a little while While vie open up sone spaces and try to break sone.. _chains And if the truth is told They will never come again. Welcome to my evening, the closing of the day You know I could try a million times Never find a better way To tell you that I love you and all the songs I p18y Are to thank you for allowing me In the lovely day you made. Refrein (lx). Copyright 1973 Cherry Lane Music Co. Songtekst genomen van de LP: Farewell AndroDeda/RCA SF 8369 (APLI-OI01). ffff$k?.. ~:k~ ~T:.JJ.~-;-2-0;Z~~:/S[-:;:.~S~ :~S.: :f- : ':~..i.'s?..is~~~ VOOR P1Ll.!.J?lT EE~_~A.~_i_VOOR 1?-~ A!'!pER E..:l?l:,l-JEET-!_ Ala fanclub hop en we ook een steentje b~ te dragen aan jullie persoonlijke pr-ob Leme n en probleempjes op a'llc r«lei bebied. Dit hopen wij dan t e doen in deze rubriek. Het is echter we L de bedoeling, dat d i.t me or-problcnen zijn op het ma t cr-lele v'l ak, Dus rri.e t o cht o persoonlijke pr ob'leraen. Om toch to kunn en voldoen a an doze eis van de leden, ligt het ook in de bedoeling OD hierover een rubriclc te openen. Hoer hierover :ij.unje vinc1en Oi10.Cr de kop; \fat JlIU??1 1 &mder d eze rubriek Iron je vragen kwijt over pcr soncn, c1ingon en ve Lo andere mo ge'lukheden, Om de za ak wa t duiderl~ker te maken, verll1eldenw~ hier alvast wat punten, waar-over je kurrt ac hr ijven, vvil je korresponderen met andere Le dcn, do3.11 kun jc dit doen door in het kort to stellcn, waarover je wilt korresponderen en watvoor iemand je zelf bent en watvoor intresses je zelf hebt. Fo t o '.slrunncn helaas niet geplaatst wor den, Brieven onder een nunme.r kunrien wel wor den gep'laot.st, Als algemene bepaling geld voor alle inzendingen van de leden, dat de fanclub het recht heeft alle inzendingen, wet betrcft lengt~, aan to passen. En verder draagt de fanclub ~~EP v2fee~1~~~ed~1~~j}. voor alle korresponc1entie, die er door en tussen de leden, in welke vorm dan ook 'plaats vindt. Ruilen kun je ook via onze rubriek regalen. Via advcrtenties Iron je dus ver-melde n, vlcltje voor wat wilt ruilen. Heeft U verder nog andere

7 zaken te regelen, welke je graag via dft blad wilt doen en waarvoor nog geen rubriek aanwgzig is, dan kun je di t gewoon insturen, waar-ria w~j zullen beki.jkenof wij hiervoor een rubriek in het leven kunnen roepen. Is dit niet het geval, clan zal je aanvr aag wel worden behanc1eld ??111111? ???1?1?11111??1???11?1? WAT NU1?? Onder dit mom starten wij'een rubriek voor leden met problemen. Het is mogelijk, da t je orgens m ee zit, waar je geen oplossing voorweet of waarover je niet met je omgeving wilt praten. Wij willen daarbij behulpzaam zijn. Jf? kunt dit op twee manieren regelen. Vind je dat anderen ook wat van je probleem kunnen opsteken of iets kunnen voorkomen als je openbaarhcid geeft aan jc probleem, dan kun je je probleom gowoon inzenden onder vermelding: WAT NU1111 Je probleem wor-d t dan behandeld in 6~n van de daarop direkt volgendo oplagen. W~ doen dit als volgt. W~ geven je probleem, als dit niet te lang gesteld is~ in z~n volle lengte weer met daarb~ de oplossing, die w~ gedacht hadden of een van onze me dewer-ke r-s, Op een onvorkorte weergave kun je rekenen bij een lengte vanoongevecr 100 woorden. Wil je dat verder niemand met je probleem te maken heeft, dan zend je je brief onder vermelc1ing van: vlat NU11-Intern. Je sluit d an e cn postzegel bij voor de snolle afhandeling van jo probleem en krijgt op de ze manier persoonli,jkbericht, van onze speciale medewerker. Verder komt niemand anders iets te weten river wat in je bri~f staat. Leden die nog andere suggesties hebben voor behandelingcn van dit soort zaken, kunnen zich tot de fanclub we nd en, Doe dit dan tevens onder vermelding van WAT NU1111 SS$$ZSS$a$3l~t~$~~S$~I$~~$~S2S~~~t'~t~s~z~t~$fU$S$~$$$ SPREUK VAN HET BLAD. _...--._-_.._ _ _-- z u b 0 e n i n i g h e ide n u w t h u i zen a e e n Fan c 1 u b v 1 ijt 15k a s tel e n met m e e r 1 e den.

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Het is een nacht - Guus Meeuwis

Het is een nacht - Guus Meeuwis - Guus Meeuwis Je vraagt of ik zin heb in een sigaret Het is twee uur 's nachts We liggen op bed In een hotel in een stad Waar niemand ons hoort Waar niemand ons kent En niemand ons stoort Op de vloer

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN He, pas nu goed op, En huil niet zo dom, Pruilen is een flop, Ik zeg je waarom Hij maakt nu een lijst,

Nadere informatie

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran LESBRIEF onderbouw MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House Ed Sheeran Inleiding Lego House is één van de recente hits van singer-songwriter Ed Sheeran. In deze lesbrief ga je met dit nummer aan de

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Leermuziek.nl De website voor alles over muziek!

Leermuziek.nl De website voor alles over muziek! Deze les kon natuurlijk niet achterblijven met zo n enorme hit van Mariah arey! Hieronder vindt je de akkoorden! Het akkoord Het akkoord Het m akkoord Het Bm akkoord Het B akkoord Het D akkoord Het Em

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Zondag 13 november Orgelspel. Koor zingt: Thanks be to our God

Zondag 13 november Orgelspel. Koor zingt: Thanks be to our God Zondag 13 november 2016 Orgelspel Koor zingt: Thanks be to our God For the road that leads from darkness into light For the hope that rescues us from endless night For the grace that covers sin At the

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Can you help me, please? Om hulp vragen Do you speak English? Vragen of iemand spreekt Do you speak _[language]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt I don't speak_[language]_.

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation #dutchgrammar for beginners - lesson 4 1 the verb het werkwoord 2 to watch ik kijk jij kijkt u kijkt hij kijkt zij kijkt het kijkt wij jullie zij 3 most verbs end with: -en first person singular: without

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

VANDAAG LEER JE DE SMOOTH VERSIE VAN HET 3 KWARTS MAAT SLAG RITME. Gitaarles 9

VANDAAG LEER JE DE SMOOTH VERSIE VAN HET 3 KWARTS MAAT SLAG RITME. Gitaarles 9 GITAARLES.NL - G I TA A R LES 9 G I TA A R L E S 9 VANDAAG LEER JE DE SMOOTH VERSIE VAN HET 3 KWARTS MAAT SLAG RITME Gitaarles 9 Nog maar 2 lessen te gaan en je hebt de basis van het gitaarspelen onder

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat de Heer jou heeft gegeven, want zoiets liefs, dat geven mensen

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u? Vragen of iemand spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen _[taal]_. Duidelijk

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u? Vragen of iemand spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen _[taal]_. Duidelijk

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Zelfportret. Zelfportret, met verschijningsvormen, van de Creatieve Mediator. Creativiteit in Mediaton

Zelfportret. Zelfportret, met verschijningsvormen, van de Creatieve Mediator. Creativiteit in Mediaton Onderzoeker Artiest Rechter Zelfportret Strijder Zelfportret, met verschijningsvormen, van de Creatieve Mediator You are a professional!? So you have to know what to do. If you don t know what to do you

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

En zo kwam je bij ons. Ik zette je op mama s bed en ook zij was verloren.

En zo kwam je bij ons. Ik zette je op mama s bed en ook zij was verloren. 15-11-2013 Lieve Lieve Femke, Vandaag ben je naar de Regenboogbrug gegaan. Heel rustig ben je in mijn armen ingeslapen. De laatste weken was je zo moe. Je kon niet meer, maar oh, je wilde nog zo graag

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

De Wisch Productions

De Wisch Productions Versie 2013-06 Alle acts zijn mogelijk met of zonder projecties van films, afbeeldingen en teksten. Gages in overleg. De hoogte daarvan is onder andere afhankelijk van speelduur, aantal muzikanten, aantal

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Inhoudsopgave. onlinemuziekcursus.nl

Inhoudsopgave. onlinemuziekcursus.nl Inhoudsopgave Week 1 Onderdelen van de gitaar 2 Week 2 Speelhouding en speeltechiek: de basis 3 Week 3 Het -akkoord 5 Week 4 Het D-akkoord 6 Week 5 Het E-akkoord 7 Week 6 kkoordwisseling met, D en E 8

Nadere informatie

It always comes back to You

It always comes back to You Ons nieuwe album King of Kings is een heel mooi persoonlijk album geworden met 13 juweeltjes van Engelstalige en Nederlandstalige, meestal eigen liedjes. It always comes back to You I have looked at You,

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

zing met mij, maak groot onze God. Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God.

zing met mij, maak groot onze God. Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God. Opwekking 661 1. De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht; kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem. Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt, dan vlucht het voor zijn

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

LESBRIEF klas 1. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye. Somebody That I Used To Know

LESBRIEF klas 1. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye. Somebody That I Used To Know LESBRIEF klas 1 MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye Somebody That I Used To Know Inleiding Er zijn van die melodietjes die iedereen opeens lijkt te kennen. De intro van Somebody That I Used To Know

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg 1. Research 2. Project: het buddy-model 1. Wetenschappelijk

Nadere informatie

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry,

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry, Hello, it's me I was wondering if after all these years You'd like to meet, to go over everything They say that time's supposed to heal ya But I ain't done much healing Hello, can you hear me I'm in California

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren

om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren tips 11 om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren Mandy Israel Fantastisch dat je dit ebook hebt aangevraagd! Ontbreekt er wat in je leven? Voel je je niet voldaan? Wil jij RIJK zijn? Rijkdom gaat voor

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie