JOHN JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh DENVER FANCLUB ~-...-~--

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOHN JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh DENVER FANCLUB ~-...-~--"

Transcriptie

1 JOHN $fffffffffffffffffffffffff:fffffffffffffffffffffffffffff JOIgJ_.-P~1:~ F1IN~lh Ie Jaargang - nummer 1 - februari Verschijnt twcc-uacludel\jks. ~.PAl~.J:_E..~. H. Bakker en A. Bakker, Spechtstraat 2L~ - ZWijndrecht, Telefoon ~-...-~-- VORl'1GEVING EN DRUK: J. Kroeseklaas - 2e Jan Steenstraat 8 hs, Amsterdam - Telefoon APMINI_~A~~:_ A. Bakke r, 11BONNEl'1ENT :.. 4' ,.. F 10,= per jaar voor Nederlanc. 150 Bfr. voor Belgi~. Buitenland, Suriname en de Nederlandse Antillen op aanvraag. - Losse nunmer s f 2, = / 25 Bf'r, per stuk. ffffffff.fff.fffffffffffff.1fffffffffffffffffffffffffffff.e DENVER FANCLUB!3ESTEl~NS Hier zijn 1>IC dan net ons eerste fanclubblad. Het is nu bijna een jaer geleden, dat we het iec1ee kregen om hier mee te beginl1en en nu aan het begin van dit jaar kunnen we gclukldg zeggen, dat het dan toch zover is gekonen. Wij, ale leden Moeten a11een zien, dat dit niet het eindpunt is, dat We nu een blad hebben, maar dat we nu een blad hebben om aan te gocm bouwen. We rekenon dus de volgendo keer op ju11ie kopie voer het vo1gende nummer. Willen ju11ie dan wel op de envelop vermelden het weord "Kopie". Verder kunnen ju11ie natuurlijk ook suggesties sturen veor nieuwe rubrieken. Bijzonc1erheden over de rubrieken zullen we bi] de rubrieken zelf vertellen, zodat we het een beetje overzich-

2 telijk hopen te houden. ZO wens en wq jullie nog een ~un John Denver Jaar toe. De John Denver Fanclub. U' Jl. f~~~~~t 1?~:#.Ji;~:;'::::,&~:Y-=.. ;,'f.,;; Je-!?JiJ~~:.k..~? :Jlii.~$i gu9, QUD NIE~iS.!. Op veler verzoek plaatsen -wij onder di t ar-tllcol de biografie VEln John Denver. Wij doen dit wel in tw~ lt or, zodat wij wat vcr-der- in kunnen 3c:.Elnop de tekst c.~.nfj_j_o_h_ll'pg_u_t_chgn_~.e..f.!. Biogra fie van JOHN DENVER~ \DEEL 1.) Tijdens een gebeurtenis in Harrah's, Lake Tahoe trade n John Denver en Frank Sinatra volkomen toevallig beiden Ope John Denver zou hot diner opluisteren om 8.15 uur en Frank Sinatra zou di.t doen tijdens de Na cht elijke Sh ow, Di t bet eke nde vo or John Denver' zijn debuuto John Denvers laatste LP "An evening v.fith-io hn Denver werd bekroont net een gouden p,laat. Zijn zeven d e in de rij. In 1974 verkocht hij roeer platen dan iedera andere platenvoortbrengende qrticst en dit jaar hoopt hij zijn eigen rekord van 1974 te verbeteren. John Denver is trouwens cen van de drukst bezette artiesten f wat betreft zijn optredens. Show na show. Stad ne stad bezoekt hq; om deer in totaal uitverkochte zol.cn op te t r-ed en, Zo ook tijdens zijn laatste toi!'!'-- nee, waar hq naast 42 optredens in 31 plaatsen 6 extra ingelnste nachtshows gaf, on zijn fans niet teleur te stellen. Op televisic is John Denver de artiest, die opvalt door z~n persoon101ilieid en talent, want play-backen hoeft hij niet, dankzij zijn uitstekende nuzd ka l.e kennis en ervaring. John Denver akteer talent is trouwens tot uiting geli::oi'!len in TV-series, zoals in "Owen Marshall and McCloud". En in me dd o maakte John Denver zijn debuut a'ls filfilah:tuura'is Mr. Smith in de film "Nr. Smith goes to Washington" van Frank Capra. Zijn populariteit heeft hij gedeeltelijk te danken aan het veelzijdige publiek, dat hij bestrijkt met zijn SONGS, zoals Country & Western mens en en 'lichte ~uziek liefhebbers. John Denvers, komposities kunnen overal gehoord worden, dankzij vertolkingen van nensen zoals; Frank Sinatra, Peggy Lee, Julie Andrews, Arthur Fiedler, Carol Burnett, Andr~ Kostelanetz, Lawrence vfelk, The Oemond s Brothers, Vicki Carr, Eddy Arnold, Perc Faith, Engelbert Hunperdink, Ray Conniff, Lynn Anderson, Bobby Vinton, ~~ntavani, Brenda Lee, Kar.lahl,Euson, en vele ander-en, Dankzij 21 deze r-ela td.os van zangers, filas, optredens e n TV-opna;::!~ns,is John Denver's Wereld neest beluisterde artiest. (Einde Deel 1) c.~:f~&';).'=:.lt ;t~~7.?$fu ~q'..k~f%k1 :1.~1Sk'St:~L~~'f.:"~~Uf~7V2%~~? :ff;.. LEDENtlERFAKTIE: ~ -~.--~~- - ~ Als beginnende f'anclub zitten we eigenlijk ue t een groot probleem; n.1. "Leden". En (taarom hebben we gedacht een Dktie op touw te zetten. Een aktie voor de loden, door de leden en voor en door iedereen. Want Deer led on. voor een fanclub betokent, d2t ZD neer knn gaan do cn, Het is dus een aldie voor jullie eigen bestwil, die Deer leden 1dllen we door u.i.ddel van jullie krijgon. Jullie kunt dus bij familie, vrienden, vriendinnen, kennissen, op school, verenigingen enz. vragen of je die of gene aan mag brengen als lid. Dit doe je - dan op een fornulier, zoals in dit blad zit in~esloten. Als di t forr.1uliervol is, dan stuur je het op (betoal het geld per giro of bank), waarna je van ons een nieuw toegezonden l~ijgt en als je eraeer wilt hebben, knn je doze rrat uur-lijkoo lcweer bij ons aanvr agen,-zodoende houden wij ook een overzicht over de situatie. Aan het eind van olk kwar t aa'l,volgt er dan een be kendmalcl.ng in het fanclubblad wie de mseste leden aangebracht hebben en de drie bosten l~ijgen dan e~n LP toegezonden van hun favoriete artiest John Denver. Welke LP je van hen wilt hebben, als je wint, noet je dan maar verdelden, als jo het eerste fornulier inzendt. Natuurlijk kunnen je vrienden ook ti ed oe n, Ook a1s zij geen lid zijn. Dan kunnen ze in ieder geval a1 vlug -hun aerste lid te pakken hebben en wel zichze1f. Maar het is niet verplicht om lid te worden, als je Dee

3 wil t doen aan deze aldio.als laatste wil ik je dan nog oon advies geven; laat het nieuwc lid eerst betalen,dan krijg je bontri.n st e geen rao ellljlcheden, Vfallt een lid is pas een lid, als h~ betaald hocft. 3~~~~~tS~~3~~~~~~~~~~S~~:G~~~~~~~:~~G~~~;~;;~J:SG~3~~3 ~~~.~N_!J!AR._.gEP_EB.!. Vo1genc1.ekeer hopen 'wijonder deze kop to verneldon, wie er in de korie nd e twee uannd en j2ri,:jzijn, Di t dan wel uc t betrekldng tot riene en, die iets to nake n hebben net de fanclub, zoals je zult begrijpen. In januari en februari troffen wij niecand 2an die in die caandcn verjaarden. Als je sorns iecand woet~ die verjaart en die iets te caken hegft Det de fanclub, stuur jo dan even oen berichtjo naar ons. Wij zorgen dan voor de rest.????????????????????????????????????????????????????? WAAR OF_NI!!.yAJE..!. Geachte Heer Bakker; zo begon de brief, die op 21 decenber 1975 bij ons ward bezorgd door de post. Een brief Det daarop zes grote letters, n.1. INELCO. HaGstig naakte ik de brief opon, Oij} to zien wat er - voor rri.euwete rae Ld en was van hot John Denver Front. En jawel, daar atorid he t, Nu vr aag jo zich md.aachf.en af wat er stond. Maar laat ik je eorst vcrtellen wat."or daar-na geschr~von st ond, zodat je zich niet onn odd.g ver-hcugd, Er volgc1e; \rvij kunnen U he'lacs geen enkele zekerheid doaro~trent Goven, daar de onderhandelingen hierover nog steeds in volle gang zijn.en nu nag je r-ad en, waar-ove r die onc1orhanc1elingon-gnc:n. Wel, laat ik je niet langer in spanning houden. Die onderhandelingen gingen (en g32n) OVer een optredon Van John Denver in "Nederland???? Je, er begint schot in to kone n, Hear ;. zckor-held kunnon we je hierover helonaal niet geven. Toch is het in iedor geval een stap in de goede richting. Als het dan toch zover cag konefl, dan zal dit optrecl.enplaats vinden rond 25 uaar-t, Jij als lid wordt c1aarover natuurlijk op de hoogte gehouden, zonat wij als fanclub dit optreden Muziek & Platenhandel Discocenter Fritsvogelstraat 20 Telefoon Calkhoven Filiaal: Hofvan Holland 19 Winkelcentrum Walburg Telefoon Spar supermarkt K. van Bienen Burg. Jansenlaan Voor telefonische bestellingen De zaak waar U zich thuis voelt met o..a.: Verse groenten, fruit & vleeswaren. Maar ook een zeer exclusieve afdeling van buitenlandse specialiteiten.

4 Wij nspecialist Fauna Verkerk B.Baan Dierenspeciaalzaak I~ Stereoinstalaties en TV's Burg. Jansenlaan 459 Telefoon Winkel centrum Passage 4-6 Telefoon Willem Ruysplein Telefoon Filiaal: De Schoof (winkelcentrum) H.I. Ambacht Telefoon De Vitaminebron voor groenten & fruit Karel Doormanlaan 73-- Telefoon Supermarkt Reurings b.v. Keizerswaard 63 - Rotterdam - Telefoon De zaak van Dienstbetoon & Service. Toyota Dealer Garagebedrijf Ringdijk 141 Telefoon Walburg Grote sortering inruil wagens Filiaal: Merwedestraat 76 - Dordrecht - Tel

5 Spar supermarkt Bras b.v. met warme broodboetiek. P. s. Gerbrandystraat 6-8 Papendrecht Telefoon Spar S. M. v.d. Pol Fritsvogelstraat Telefoon Geheel nieuw in opzet alleen voor U. net z 'n allen aanwezig kunnen zijn, Laten we in-de tussent~d nict stilzitten, maar Qan het werk gaan. Laten we de fanclub groot maken, zodat we misschien in narrr t kunnen zeggen; dit was een optreden voor FANS van John Denver. ~AAA~~AAA~AA~A~AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2E..<:t_TE~N.~ &der c11t no t t o start en wij een rubriek, waarin '.'lij iedere keer cnkele songteksten van John Denver zullen pla2tsen~ Wij hopen dit tc doen, dat iedere keer ecn rocente en ninder recente songtekst wordt gepubliceerd. I.V.D~ de achterstand, die er is gegroeid door z~n vele verschencll platen, zullen wij in het begin meor c~an bwc o teksten p.laa t sen, Songteksten kunnen niet los aarigcvr aagd worden. v\telkun je aanvr agen of wij een songtel~t corder in ons bla~ willen plaatsen. Aen deze verzoeken hopen w~ natuurlijk direkt te vold oen, Ben je het niet eens [let de tekst, ac hr ijf ons Ge.n even, zoc1at wij onze tekstel1 kunnen nazicn of er eventueel-een fout ingeslopen is. Alvast bedankt voor je Docite. 2--i ~ ~_l:..~_~. To sail on a drean on a crystal clear ocean To ride on the crest of the wild raging storn To work in the service of life and the living In search of the anwsers to questions unknown To be pe.rt of the novenent and part of the growing Part of beginning to understand. Refrein: Aye, Calypso The places youtve been to, the things that you!ve show us The stories you tell Aye, Calypso I sing to your spirit The DDu-who have served you so long and so well 'Hadi Id.lte the dolphin who guides you

6 You bring us beside you To li5ht up the darl~ess and show us the way For though we are strangers in your si~ent world To live on the land we nust learn from the sea To be true as the tide And free as a wind-swell Joyfuland loying in letting it be. Refrein (2~::). Songtekst g onomen van de LP: Windsong, APL I_~l~' S--E.9~'?.. ~ (words and mu sd.c by John Denver). You rrn up my senses like a night in the forest Like the mountains in Springtime Like a walk in the rain Like a storn in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses t cose fill De again. CODe let ue love you, let De give my life to you Let De down in your laughter, let me die in your arms Let me lay down beside you, let De always be with you Corae let no love you, CODC Lo vo uo again. Songtekst genooen Van de LP: Back Hone Agc'lin, APLI-058~. (1'relco:LE~ to my norning). Refrein: Welcoce to my morning, welcode to ny day Oh, yes, I 'n the one responsible I made it just this way To make myself some pictures and see what they rlight br.hg I think I made it perfectly I wouldn't change a thing. Welcoue to ny happiness 1 you lcnow it tiake s ue smile And it pleases me to have you here For just a little while While vie open up sone spaces and try to break sone.. _chains And if the truth is told They will never come again. Welcome to my evening, the closing of the day You know I could try a million times Never find a better way To tell you that I love you and all the songs I p18y Are to thank you for allowing me In the lovely day you made. Refrein (lx). Copyright 1973 Cherry Lane Music Co. Songtekst genomen van de LP: Farewell AndroDeda/RCA SF 8369 (APLI-OI01). ffff$k?.. ~:k~ ~T:.JJ.~-;-2-0;Z~~:/S[-:;:.~S~ :~S.: :f- : ':~..i.'s?..is~~~ VOOR P1Ll.!.J?lT EE~_~A.~_i_VOOR 1?-~ A!'!pER E..:l?l:,l-JEET-!_ Ala fanclub hop en we ook een steentje b~ te dragen aan jullie persoonlijke pr-ob Leme n en probleempjes op a'llc r«lei bebied. Dit hopen wij dan t e doen in deze rubriek. Het is echter we L de bedoeling, dat d i.t me or-problcnen zijn op het ma t cr-lele v'l ak, Dus rri.e t o cht o persoonlijke pr ob'leraen. Om toch to kunn en voldoen a an doze eis van de leden, ligt het ook in de bedoeling OD hierover een rubriclc te openen. Hoer hierover :ij.unje vinc1en Oi10.Cr de kop; \fat JlIU??1 1 &mder d eze rubriek Iron je vragen kwijt over pcr soncn, c1ingon en ve Lo andere mo ge'lukheden, Om de za ak wa t duiderl~ker te maken, verll1eldenw~ hier alvast wat punten, waar-over je kurrt ac hr ijven, vvil je korresponderen met andere Le dcn, do3.11 kun jc dit doen door in het kort to stellcn, waarover je wilt korresponderen en watvoor iemand je zelf bent en watvoor intresses je zelf hebt. Fo t o '.slrunncn helaas niet geplaatst wor den, Brieven onder een nunme.r kunrien wel wor den gep'laot.st, Als algemene bepaling geld voor alle inzendingen van de leden, dat de fanclub het recht heeft alle inzendingen, wet betrcft lengt~, aan to passen. En verder draagt de fanclub ~~EP v2fee~1~~~ed~1~~j}. voor alle korresponc1entie, die er door en tussen de leden, in welke vorm dan ook 'plaats vindt. Ruilen kun je ook via onze rubriek regalen. Via advcrtenties Iron je dus ver-melde n, vlcltje voor wat wilt ruilen. Heeft U verder nog andere

7 zaken te regelen, welke je graag via dft blad wilt doen en waarvoor nog geen rubriek aanwgzig is, dan kun je di t gewoon insturen, waar-ria w~j zullen beki.jkenof wij hiervoor een rubriek in het leven kunnen roepen. Is dit niet het geval, clan zal je aanvr aag wel worden behanc1eld ??111111? ???1?1?11111??1???11?1? WAT NU1?? Onder dit mom starten wij'een rubriek voor leden met problemen. Het is mogelijk, da t je orgens m ee zit, waar je geen oplossing voorweet of waarover je niet met je omgeving wilt praten. Wij willen daarbij behulpzaam zijn. Jf? kunt dit op twee manieren regelen. Vind je dat anderen ook wat van je probleem kunnen opsteken of iets kunnen voorkomen als je openbaarhcid geeft aan jc probleem, dan kun je je probleom gowoon inzenden onder vermelding: WAT NU1111 Je probleem wor-d t dan behandeld in 6~n van de daarop direkt volgendo oplagen. W~ doen dit als volgt. W~ geven je probleem, als dit niet te lang gesteld is~ in z~n volle lengte weer met daarb~ de oplossing, die w~ gedacht hadden of een van onze me dewer-ke r-s, Op een onvorkorte weergave kun je rekenen bij een lengte vanoongevecr 100 woorden. Wil je dat verder niemand met je probleem te maken heeft, dan zend je je brief onder vermelc1ing van: vlat NU11-Intern. Je sluit d an e cn postzegel bij voor de snolle afhandeling van jo probleem en krijgt op de ze manier persoonli,jkbericht, van onze speciale medewerker. Verder komt niemand anders iets te weten river wat in je bri~f staat. Leden die nog andere suggesties hebben voor behandelingcn van dit soort zaken, kunnen zich tot de fanclub we nd en, Doe dit dan tevens onder vermelding van WAT NU1111 SS$$ZSS$a$3l~t~$~~S$~I$~~$~S2S~~~t'~t~s~z~t~$fU$S$~$$$ SPREUK VAN HET BLAD. _...--._-_.._ _ _-- z u b 0 e n i n i g h e ide n u w t h u i zen a e e n Fan c 1 u b v 1 ijt 15k a s tel e n met m e e r 1 e den.

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Leermuziek.nl De website voor alles over muziek!

Leermuziek.nl De website voor alles over muziek! Deze les kon natuurlijk niet achterblijven met zo n enorme hit van Mariah arey! Hieronder vindt je de akkoorden! Het akkoord Het akkoord Het m akkoord Het Bm akkoord Het B akkoord Het D akkoord Het Em

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat de Heer jou heeft gegeven, want zoiets liefs, dat geven mensen

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

Zelfportret. Zelfportret, met verschijningsvormen, van de Creatieve Mediator. Creativiteit in Mediaton

Zelfportret. Zelfportret, met verschijningsvormen, van de Creatieve Mediator. Creativiteit in Mediaton Onderzoeker Artiest Rechter Zelfportret Strijder Zelfportret, met verschijningsvormen, van de Creatieve Mediator You are a professional!? So you have to know what to do. If you don t know what to do you

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

It always comes back to You

It always comes back to You Ons nieuwe album King of Kings is een heel mooi persoonlijk album geworden met 13 juweeltjes van Engelstalige en Nederlandstalige, meestal eigen liedjes. It always comes back to You I have looked at You,

Nadere informatie

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat de Heer jou heeft gegeven, want zoiets liefs, dat geven mensen

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

LESBRIEF klas 1. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye. Somebody That I Used To Know

LESBRIEF klas 1. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye. Somebody That I Used To Know LESBRIEF klas 1 MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye Somebody That I Used To Know Inleiding Er zijn van die melodietjes die iedereen opeens lijkt te kennen. De intro van Somebody That I Used To Know

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

18 0ktober 2015. Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen. 40 e jaargang nr 3

18 0ktober 2015. Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen. 40 e jaargang nr 3 18 0ktober 2015 Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen 40 e jaargang nr 3 Programma tot 2016 18 oktober 12.00-13.00 uur. Viering: thema: confrontatie: wat je niet wilt zien, kan je het meeste bieden. Emma,

Nadere informatie

Jeugddienst. Heilige Geest van God, adem in ons midden ) Dan zullen wij aanbidden, de Vader en de Zoon ) 2x

Jeugddienst. Heilige Geest van God, adem in ons midden ) Dan zullen wij aanbidden, de Vader en de Zoon ) 2x Jeugddienst Heilige Geest van God, adem in ons midden Dan zullen wij aanbidden, de Vader en de Zoon 2x Kom, o heilige Geest, wij wachten op U Vervul ons met uw kracht, Heilige Geest kom nu Votum en groet

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Moeder hoe kan ik je bedanken?

Moeder hoe kan ik je bedanken? Moeder hoe kan ik je bedanken? Disclaimer: Bij het samenstellen van dit document is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. kan echter niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Nederlands leren in de bibliotheek In Bibliotheek Zuid-Kennemerland kun je Nederlands leren met boeken

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Eileen Bhakti Mesilio

Eileen Bhakti Mesilio Zoek naar mensen, plaatsen en dingen Eileen Bhakti Mesilio Tijdlijn Info Foto s Vrienden Meer Ken je Eileen? Volg Eileen om haar openbare berichten in je nieuwsoverzicht te ontvangen. Vrienden 310 Eileen

Nadere informatie

http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2

http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2 http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2 Inhoudsopgave Wat is een lipdub?... 3 Een lipdub moet

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Taak: Didactiek module 3 en 4 31/01/11

Taak: Didactiek module 3 en 4 31/01/11 1 Met opmaak: Sectiebegin: doorlopend Met opmaak: Tekstkleur: Blauw, Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren Met opmaak: Lettertype: Vet, Nederlands (standaard) 2 Beeld van nu Leki, Responsible

Nadere informatie

Blowen tijdens High Times in Amsterdam

Blowen tijdens High Times in Amsterdam Blowen tijdens High Times in Amsterdam Dit jaar waren er ruim 2000 Amerikanen naar Amsterdam gekomen om de 22e cannabis cup te vieren. Er was een expo met allerlei leuke standjes en een hoop rook. Een

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Waar ik ben, daar woon jij, in mijn hart op een plekje heel apart!

Waar ik ben, daar woon jij, in mijn hart op een plekje heel apart! Waar ik ben, daar woon jij, in mijn hart op een plekje heel apart! In mijn hart heb ik je lief Je had geen kansen in dit leven Toch heb je door éven hier te zijn ons leven een zachte tint gegeven. De letters

Nadere informatie

Presentation Slides Author Teacher Date Time. # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It

Presentation Slides Author Teacher Date Time. # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It Presentation Slides Author Teacher Date Time Focus groups UDL (2) 11 Ron Barendsen Ron Barendsen 05/15 12:22 # of Students Student Participation Quizzes Correct Answers 16 58% 0% Student List # Nickname

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Toelichting. Leerdoelenoverzicht - niveau 3a

Toelichting. Leerdoelenoverzicht - niveau 3a Toelichting In het schema hieronder zie je per song aan welke EIBO-thema s en aan welke doelen de kinderen werken. Voor Groove.me vormen de TULE-doelen de leidraad. De kerndoelen 13, 14 en 15 komen in

Nadere informatie

PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti Del P

PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti Del P PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti 2 - Catalogus 2014 - www.delponti.be Geachte lezer, Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze producten. Het is eindelijk zover, we kunnen u onze nieuwe

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

1. Ieder jaar wordt een BKM georganiseerd door de Stichting Boeroe Kon Makandra. Vind je dit aantal goed of zou het moeten worden veranderd?

1. Ieder jaar wordt een BKM georganiseerd door de Stichting Boeroe Kon Makandra. Vind je dit aantal goed of zou het moeten worden veranderd? Uitslag enquete 2013 Tussen 16 oktober en 7 november 2013 hebben wij reacties gehad op onze enquete. 1. Ieder jaar wordt een BKM georganiseerd door de Stichting Boeroe Kon Makandra. Vind je dit aantal

Nadere informatie

Je bent mijn levende luit je bent een gevoelige snaar die ik kan raken en oh nog zoveel meer: orkesten vol verliefdheid volgen je zelfs zonder

Je bent mijn levende luit je bent een gevoelige snaar die ik kan raken en oh nog zoveel meer: orkesten vol verliefdheid volgen je zelfs zonder Je bent mijn levende luit je bent een gevoelige snaar die ik kan raken en oh nog zoveel meer: orkesten vol verliefdheid volgen je zelfs zonder partituur en dirigent Intredelied: Trumpet Voluntary J. Clarke

Nadere informatie

Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken elektrotechniek A2 A.1 A complaint A.2. Making an appointment A.3. Helicopter assembly kit A.4. Driving lessons A.5 New series

Nadere informatie

Presteren onder druk. Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw

Presteren onder druk. Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw Presteren onder druk Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw Mentale Training Stellen van doelen Spanningsregulatie Verbeelding Gedachtecontrole

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren NEDERLANDS LEREN IN DE OBA In de OBA kun je Nederlands leren met boeken en op de computer. Op de 5de

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 AGENDA Leerdoelen Wat is sales promotie? Stappenplan voor het ontwikkelen van sales promoties Doelstelllingen van sales promotie Tools

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

ROC Ter AA. Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

ROC Ter AA. Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon ROC Ter AA Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 09 Gesprekken Bouw/BKM en Hand & Design A2 Gesprekken A2 A.1 A complaint A.2. Making an appointment A.3. Driving lessons

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical)

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) 1. Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) Ik ben Jip - I am Jip Ik ben Janneke - I am Janneke En we wonen naast elkaar - And we live beside each other Hij heet Jip - His name is Jip - He is

Nadere informatie

IT auditor en veranderen in 5 kleuren. origineel van: prof.dr. Leon de Caluwé. door: dr.lec. Barry Derksen MMC CISA CGEIT

IT auditor en veranderen in 5 kleuren. origineel van: prof.dr. Leon de Caluwé. door: dr.lec. Barry Derksen MMC CISA CGEIT IT auditor en veranderen in 5 kleuren origineel van: prof.dr. Leon de Caluwé door: dr.lec. Barry Derksen MMC CISA CGEIT En hoe verander je de mens?...... kennis van denk en werkwijze is van belang! Kleur

Nadere informatie

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com LCA, wat kan je er mee Anne Gaasbeek Anne Gaasbeek Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com PRé Consultants PRé is pionier i van LCA sinds 1990; ontwikkelaar van Ecoindicator and ReCiPe

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich 1 Look ahead Bekijk de tekst hieronder. Wat voor een tekst is dit? boodschappenlijst voor een feest menu voor een feestmaaltijd recept voor een bijzondere lunch BLT Sandwich Most people eat this sandwich

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming.

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming. Van: Jo Vermeulen Datum: 5 februari 2014 16:15 Onderwerp: Gebruik afbeelding reclamecampagne 'bushokje met weegschaal' Aan: receptie@nis5.nl Geachte Ik ben Jo Vermeulen, doctoraatsstudent

Nadere informatie

Tussen 17.30 en 18.00 uur kunt u buiten genieten van een heerlijk glaasje glühwein!

Tussen 17.30 en 18.00 uur kunt u buiten genieten van een heerlijk glaasje glühwein! Beste ouders, Woensdag 18 december vieren we kerst op school en dat doen we ook dit jaar weer met een gezellig kerstdiner met kinderen, leerkrachten en klassenouders. Het avondprogramma ziet er als volgt

Nadere informatie

Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011. Week 7 maart- 11 maart:

Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011. Week 7 maart- 11 maart: Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011 Week 14 feb. 18 feb. : Week 21 feb. 25 feb.: Week 28 feb-4 maart: Week 7 maart- 11 maart: dieren op het land dieren in de lucht dieren in de

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Versie 2 November 2014. Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken.

Versie 2 November 2014. Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken. Versie 2 November 2014 Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken. FM123456 FM123456 FM123456 BSI Certificatielogo Toon uw bewijs van uitmuntendheid. Vertel uw klanten over uw commitment om uit te

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Nederland Vertaalt 2015

Nederland Vertaalt 2015 Nederland Vertaalt 2015 Scholierenprijsvraag ENGELS NEDERLANDS Jury Buffi Dubermann Andrew Niemeijer Spinvis Paulien Wiersema Genomineerde vertalingen De vertaalopgave HAPPY Pharrell Williams (eerste couplet)

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Ondernemen als. Deel 1. Visie. Naam: Telefoon:

Ondernemen als. Deel 1. Visie. Naam: Telefoon: Ondernemen als Deel 1 Visie Naam: Telefoon: 2 Over Rose Drs. Rose Jansen Marketingpsycholoog Spiritueel Businesscoach Journeytherapeut In 2006 studeerde ik af als Journeytherapeut bij Brandon Bays. Vol

Nadere informatie

Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011

Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011 Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011 we doen dat als teken van herinnering We planten een boom vandaag We planten een boom vandaag tijdens de novembermaand, maand van het herdenken. We planten

Nadere informatie