Afstudeerproduct Spelen in een band

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerproduct Spelen in een band"

Transcriptie

1 Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade in 20 Les7:Performance 22 Les8:Eindpresentatie 24 Reflectie 26 Bronvermelding 28 2

3 Inleiding Ditafstudeerproductkomtvoortuithetessaydatikoverhetzelfdeonderwerp geschrevenheb,namelijkdemeerwaardevanendemogelijkheidombandlessente introducerenaandemuziekschoolvanbree.detweebelangrijkstevoorwaardenvoor eenintroductievandezelessenleverengeenobstakelsop: 1. Hetismogelijkommetbeperktefinanciëlemiddelenbandlessenteintroduceren aandemuziekschoolvanbree. 2. Erbestaatbehoeftebijzoweldirectie,lerarenalsleerlingenomdergelijkelessen optestarten. Ookisuitmijnessayteconcluderendatbandlesseneenduidelijkemeerwaardehebben ophetbestaandeinstrumentaleonderwijsvanleerlingen.debelangrijksteconclusiesuit deliteratuurwordenhierondernogmaalssamengevat: 1. Hetmakenvanmuziekdieaansluitbijdebelevingswereldvanjongeren,draagt bijaanhunidentiteitsvorming(hermes,naber&dieleman,2007) 2. Socialenetwerken,bijvoorbeeldindevormvaneenband,hebbeneen meerwaardeinhet leren vanjongeren(hermesetal.,2007) 3. Doormusicereninbandvormverbeterenleerlingennaasthunindividuele instrumentalevaardighedenookhunsocialevaardighedenenwordthetleren betekenisvoller. 4. Eenbandiseensamenlevingopmicroniveau.Deplaatsdieleerlingenineen bandinnemen,alsdeelvaneengeheel,kandoorgetrokkenwordenopde samenleving,diebestaatuitindividueleburgers,diegezamenlijkeen maatschappijvormen(hermesetal.,2007) 5. Werkeninbandvormsluitaanbijmoderneopvattingenoverleren,namelijk samenwerkendleren:leerlingenlerenmetenvanelkaar(simonsetal.,2000) 6. Eendocent spelenineenband isindeeersteplaatseencoach,diemeertussen, danbovendeleerlingenstaat. 7. Hetwelslagenvandelessen spelenineenband valtofstaatmetde vaardighedenvaneencoach.nietalleenmoethijhetinstrumentarium beheersen,maarhijmoetinstaatzijnomdekwaliteitenuitiedereleerlingnaar boventehalen,ookopsociaalvlak.samengevatkanditwordenindewoorden sensitiviteitenresponsiviteit:signalenopvangenenhieradequaatopreageren (Rutten&Stuijts,2005) 8. Eenmuzikaalontwikkelingsgebieddatvaakgenegeerdwordt,namelijkauditieve vormingkanbijuitstekgetraindwordendoorspelenineenband:analyserend vormenenonderscheidingsvormen(rutten&stuijts,2005) 9. Spelenineenbandzorgtervoordatleerlingenmuziekgaanervarenvanbinnen uit:samenmetdecoachzetdegroepeeneindresultaatneer,doortelkensweerte passen,meten,schavenentepolijsten(evelein,2008) Dezeconclusiesuithetliteratuuronderzoekdatikvoormijnessayhebverricht,zullen debasisvandebandlessenzijn,waaruitditafstudeerproductbestaat.steedswanneer bepaaldepuntenindeconcreteuitwerkingvandelessenzichtbaarworden,zalhiernaar verwezenworden. 3

4 Tijdenshetonderzoekenenschrijvenvanmijnessayoverbandcoachingkwamikook totdeconclusiedatervaakhetideeheerstdatmuzikanteneersteenhoopervaring moetenhebbenophuninstrument,vooraleerzeinstaatzijnomineenbandtekunnen spelen.metmijnervaringvanuitmijnkeuzestage Kumulus benikervanovertuigddat hetmogelijkisomleerlingen,meteenminimalevaardigheidsgraadophuninstrument, functioneelineenbandtekunnenlatenspelen.hieronderiseenoverzichtgegevenvan dezeminimalevaardigheidsgraad.!! Instapniveauvandeleerlingen ()*+!,-.!/0+-!! Drums:Dedrummermoetdevolgendebasisritmesonderdekniehebben:!!!! "!! #! Gitaar:AlsgitaristishetnoodzakelijkominAdetrappenI,IVenVtekunnen spelenopgitaar.ditwilzeggendatdegitaristdeakkoordena,denemoet kunnenspelen. $!!! %!! Basgitaar:Voordebasgitaristgeldthetzelfde,ookhijmoetindetoonsoortAde &! trappeni,ivenvkunnenspelen.dezezijnechterheelsimpelomdathetdedrie opensnarenzijn.! Toetsen:VoordetoetsenishetookvanbelangdatdetoetsenistdeakkoordenA, DenEkanspelen.Deakkoordenmogenalledrieingrondligginggespeeld '! worden.! "!#$%&'()*+!,--.!/01(023'4552'67$5!!!!!"#$$%&'()'*+$%',"-.&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3'45!82+!9(52! Zang:Dezangerofzangeresmoettoonvastzijnenmoetbreedgeïnteresseerdzijn quamuziekgenre. Opbouwlessenpakket Ditproductbestaatuiteenreeksvan8lessenwaarmeeermetbeginnendemuzikanten eenbasiskangelegdwordenvoorhetvak Spelenineenband.Voordeze8lessengaik uitvaneenlestijddie90minutenbedraagt.perleswordteeninleidingopdeles 4

5 5 gegevenenwordendedoelengeformuleerd.daarnavolgthetlesverloopomdeze doelenzoefficiëntenverantwoordmogelijktebereiken.eenevaluatiesteltdecoachin staatomhetlesverloopnategaanentenslottewordenperleskoppelingengelegdmet debelangrijkstebevindingenuitmijnessay,zoalsgeformuleerdinbovenstaande inleiding.

6 Les1:Gewenningbijhetspelenineenband Inleiding Éénvandebelangrijksteaspectenbijhetspelenineenbandisvertrouwenopen vertrouweninelkaar.elkemuzikantisdeelvaneengroepenmoetwetendathij belangrijkis,dathijsamenmetzijnmedemuzikantenwerktaaneentotaalpresentatie. OmditvertrouwenoptebouwenwordterindezeleseenbluesinAgespeeld.De toonsoortadientalsvoorbereidingopenherkenningspuntvoordevolgendeles. Doelbeschrijving Muzikaledoelenvoordeband: o Aanheteindvandeleskunnendeleerlingendebluesopeenstabiel tempospelen. o Aanheteindvandeleskunnendeleerlingendebluesineenjuistebalans spelen:geenvandeinstrumentenklinktoverheersendofkomtniettot zijnrecht. Individueledoelenperinstrument: o Toetsen:Detoetsenistkanopde2 e en4 e teldejuisteakkoordenspelen, metanderewoordenopdebackbeat. o Gitaar:Degitaristkanaanheteindevandelestweenieuweakkoorden spelen,namelijka7ene7,inachtsten. o Basgitaar:Debasgitaristkanaanheteindevandelesdegrondtonenvan debluesinastrakspelen. o Drums:Dedrummerkandoormiddelvandetweebasisritmesdeband ritmischentempovastondersteunen. o Zang:DezangereskanaanheteindevandelesdecouplettenvanRock aroundtheclockzingen. Lesverloop 1. Laatdedrumshet1 e basisritmespelen(zieinleiding). 2. Laatdebasgitaaropelkebassdrumdegrondtoonvanhetakkoord meespelen. 3. Degitaarmoetopelketikvandehi hatklinken.ditwilzeggendatpertwee tikkendegitaareendown eneenupstrokespeelt.bijdeamoetde middelvingeropgetildwordenomeena7tebekomen.bijdeemoetde ringvingeropgetildwordenomeene7akkoordtebekomen. 4. Laatdedrumshet2 e basisritmespelen(zieinleiding).debasgitaarende gitaarblijvenspelenzoalszedatvoorafgaanddeden. 5. Bijhet2 e drumritmekomtereensnarebij.depianomoetgelijktijdigmeteen slagopdesnarehetjuistakkoordspelen. 6. Zinginhetbeginhet1 e coupletvanhetrock nrollnummer Rockaroundthe clock voor.zinghetnaenkelekerendoorgespeeldtehebbensamenmetde zanger(es).wanneerhetvlotlooptgaatdezanger(es)alleenzingen. 6

7 7. Erstaatnueenklinkendresultaat.Bekijksamenmetdeleerlingenwaarnog moeilijkhedenzittenenwerkgerichtaandezeverbeterpunten. 8. Erstaatnueenverbeterdklinkendresultaat.Gasamenmetdeleerlingenna ofdebluesnu staat :tempovasteninbalans. Evaluatievandeles Dezebluesisbedoeldomdemuzikantenintelatenspelenopelkaarenishetideale momentvoordedocentomdemuzikanteninteschatten.lethierbijgoedopde volgendeaspecten: Straaldendeleerlingenplezierinhetspelenuit? Watisdeeersteindrukvandesamenhangbinnendegroep? Gavenleerlingenelkaarderuimteomfoutentemakenenomteleren? Warendeleerlingeninstaatomfoutenvanzichzelfenvanelkaarteherkennen enbenoemen?kondenzedezemethulpvandebandcoachoplossen? Hoewashetuiteindelijkeklinkenderesultaat? Welkestappenhebikalscoachgezetomnaarditklinkenderesultaattoete werkenentijdenshetprocestezorgenvoorverbetering? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Belangrijkeconclusiesuithetessay,dieindeinleidingvanditproductsamengevatzijn, kunnenindezelesherkendworden. Wanneerleerlingenplezierindeleshadden,kanaangenomenwordendatdeze voldoendebijhunbelevingswereldaanslootendatdelesvoldoetaande belangrijkstevoorwaardevoorleerlingenomtekunnenleren(punt1). Verdermoetindezelesnagegaanwordenofdebandals sociaalnetwerk functioneert,ofleerlingenelkaarruimtegevenenzichveiligvoelen,zodatzezelf, metelkaarenvanelkaarkunnenleren(punt2,4en5). Aansluitendopditlaatstepuntkandecoachinvolgendelessengerichterop lettendatleerlingenelkaarmeergaanstimulerenenelkaaropeenpositieve manieropfoutenkunnenwijzen(punt3). Erwordtgerichtgewerktaandeauditievevormingvandeleerlingen:zegaan zelfnawaarmoeilijkhedeninhetnummerbestaanenwaarverbeteringen aangebrachtkunnenworden.involgendelessenkanhieropvoortgebouwd wordendoorgerichteropmuzikaleaspectenenfouteninindividuelepartijente letten(punt8). Doornategaanhoehetprocesisverlopen,kandecoachnagaanofhijzelfgoed heeftgefunctioneerd:sensitief(aanvoelend)enresponsief(reagerend)(punt6 en7). 7

8 Lesmateriaal Vormschema: Tekst: Putyourgladragsonandjoinmehon', We'llhavesomefunwhentheclockstrikesone. Refrein We'regonnarockaroundtheclocktonight, We'regonnarock,rock,rock,'tillbroaddaylight, We'regonnarockaroundtheclocktonight. Whentheclockstrikestwo,threeandfour, Ifthebandslowsdownwe'llyellformore. Refrein Whenthechimesringfive,six,andseven, We'llberightinseventhheaven. Refrein Whenit'seight,nine,ten,eleventoo, I'llbegoin'strongandsowillyou. Refrein Whentheclockstrikestwelvewe'llcooloffthen, Startrockin''roundtheclockagain. Refrein A A A A7 D D A A E7 D A E 8

9 Les2:Stops&Cues Inleiding Binneneenbandmoeterduidelijkcontactzijntussendebandleden.Natuurlijkishet niethandigomconstantdingentegaanroepennaarelkaar.daaromwordterbinnen eenbandgebruikgemaaktvanduidelijkesignalen:cues.indezelesgaandeleerlingen contactzoekenmetelkaarenlerenzezostrakmogelijktestoppenenintezetten.we gebruikenhiervoordeintrovanhetnummer Rockaroundtheclock.Wanneerzehet spelenvanstops,enhetgevenvancues,beheersenkanhetvolledigenummergespeeld worden. Doelbeschrijving Muzikaledoelenvoordeband: o Deleerlingenkunnenaanheteindevandeleshetvolledigenummer Rock aroundtheclock spelen.ditwilzeggen:meteengoedeintroenineen opgevoerdtempo. o Debandkanstrakgehoorzamenwanneerereenstopofeencuegegeven wordt. o Deleerlingenkunnentijdenshetspelenvaneennummereencuegeven naarelkaartoe,doormiddelvaneenlichamelijkebeweging. Individueledoelenperinstrument: o Drums:dedrummerleertindezeleshoehijduidelijkecuesenstopsmoet maken,enblijftstrakwanneerhijdeinzettenmoetdoen. o Deandereinstrumentalistenlerenhoezemoetenreagerenopde drummer.vooralbijdeintromoetenzehuninstrumentkort,krachtigen correctinzetten. Lesverloop Legkortuitwaaromstopsencueszobelangrijkzijnbijhetspelenineenband.Stopsen cuesdienenerimmersvooromtezorgendat,wanneeréénofmeerdereinstrumenten evennietsspelen,ertochstrakverdergegaankanwordenmethetmusiceren.omdit aantelerengajealsvolgtaanhetwerk: 1. Laatdeleerlingenhetrock nrollnummervandevorigekeerspelenenneem zelfeencentralepositieaanindegroep.zorgervoordatiedereenjekanzien. 2. Spreekmetdeleerlingenafdatwanneerjejearmindeluchtsteekt,en vervolgensmetjevingerstotviertelt,datiedereenopdeeerstvolgendetel vandevolgendemaatéénkortenootopzijninstrumentspeeltenstopt.blijf ditherhalentotdatditstrakis. 3. Leguitdatjijnudegenebentgeweestdiedecuegafendatzeeenstop gespeeldhebben.engeefdeopdrachtaandedrummerom,nadestop,opde vierdeteleenduidelijkebewegingtemakenmetzijnarmenomopde1 e tel terugtebeginnen. 4. Ganuverdermetdeintrovan Rockaroundtheclock.Luistersamenmetde leerlingennaarhetorigineel,zodatzewetenhoehetmoetgaanklinkenen probeersamenditresultaattebereiken. 9

10 5. Neemdetellenvan2matensamenentelhardop(teldusniet2xtot4,maar 1xtot8).Deleerlingenmoeten3xopdeeersteteleenAakkoordspelen,en totslotopde1 e ende5 e teleeneakkoord.vervolgenshervattenzehet nummerzoalszehetkennen.ditcorrespondeertmethetorigineel. 6. Blijfditherhalentothetstrakis,engeefvervolgensweerdetaakaande drummeromeenbewegingtemakenvoorde1 e tel=cue. 7. Wanneerdeintrovanhetnummergoedgespeeldwordtkanverdergegaan wordenmethetdoorspelenvanhethelenummer,enkanbeetjebijbeetjehet tempoopgevoerdworden. 8. Dezangwordtnubijdeintrotoegevoegd.Hetnummerstaatnualsgeheel. 9. Werkdoormiddelvancoaching,samenmetdeleerlingen,aaneensteeds betereindresultaat.gauitvansuggestiesvandeleerlingendoorgericht vragentestellen. Evaluatievandeles Wordendestopscorrectgespeeldenreageertdebandhierop? Wordendecuescorrectgegevenenreageertdebandhierop? Hoeklinkthetgeheel? Iserbinnenhetfunctionerenvandebandenbijhetklinkenderesultaatsprake vansamenhangtussendeverschillendeleerlingen. Hoepresterendeleerlingenenhoekoppelikdatnaarmijzelfterug? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Hetvolledigenummer Rockaroundtheclock staataanheteindvandeles. Wanneerleerlingenuitstralenhiertrotsoptezijn,dusophuneigenprestatieen deprestatievandeband,isvoldaanaandepunten1,2,4en9uitdebevindingen vanhetessay. Ditisdetweedelesdatleerlingensamenmetelkaaronderleidingvandecoach tijdenshetprocesverbeteringenaanbrengen.durvenzeelkaaropfoutente wijzen?geeftiedereenelkaarruimte?belangrijkisdatdecoachsteedszorgt vooreenveiligesituatiewaarinditmogelijkis(punt3,5,6,7en8). Lesmateriaal A A A E E Tekst One,Two,ThreeO'clock,FourO'clockrock, Five,Six,SevenO'clock,EightO'clockrock. Nine,Ten,ElevenO'clock,TwelveO'clockrock, We'regonnarockaroundtheclocktonight. 10

11 Les3:EenstapjeverderI Inleiding Indevoorafgaandeleswerdenstopsencuesingezetenkendendeleerlingen3 akkoorden.indezeleskomendezeweeraanbodenkrijgtelkeleerlingeenbelangrijke rolwaardoorzenaareenhogerniveaugetildwordt.ookwordener2nieuweakkoorden aangeleerd.indezeleswordtervooralaandachtgeschonkenaandeindividueledoelen perinstrument. Doelbeschrijving Muzikaledoelenvoordeband: o Debandkanderefreinenstrakinzettenenstrakspelen. o Debandkanaanheteindevandelesintro,coupletenrefreindoorspelen opeentraagtempozonderstiltevallen. o Deleerlingenkunnen,wanneerzenietmoetenspelen,devormvanhet nummervolgenentonenditaandoormethetjuisteakkoordteruginte zettenophetjuistemoment. Individueledoelenperinstrument: o Gitaar:Aanheteindevandeleskandegitaristtweenieuweakkoorden spelen;namelijkemeng.degitaristweetookdathijvoordepowerzorgt inhetrefreinenbridge. o Basgitaar:Debasgitaristkanaanheteindevandelesdebandstaande houdendoornietstiltevallen.ookkandebasgitaristzelfaangeven waaromzijnpartijzobelangrijkis,hijdraagtnamelijkdecoupletten.aan heteindevandeleskandebassistdenotendenespelen,ennietdoorhet aanslaanvanopensnaren,maarhetspelenindejuisteposities. o Piano:Depianistkanaanheteindevandelesdepartijspelendieheelde tijdterugkeert.doordezepartijtekunnenspelenleertdepianistookom eensyncopetespelen.depianistbeseftdathijvoordemelodischelijn zorgt. o Drums:Dedrummerkanaanheteindevandelesduidelijkecuesgevenen zorgtervoordatdebandstrakblijft.dedrummerweetdathij verantwoordelijkisvoorhetbehoudenvanhettempo.dedrummerkan aanheteindevandelesookdekicksopdederdetelspelenenkaninde krachtigerestukken(refreinenbridge)dehi hatkrachtiglatenklinken doordezeeenkleinbeetjeopentedoen. o Zang:Dezanger(es)kanhetnummerzuiverzingenenzorgtvooreen duidelijkearticulatie.dezangeresweetdatzijcentraalstaatenhaarstem indecouplettenenkelbegeleidtwordtdoorbasgitaarendrums. Lesverloop 1. Begindelesmethetuitdelenvanhetakkoordenschemaenmethetlaten luisterenvanhetnummer.laatdeleerlingenhunhandopstekenwanneerze denkendathuninstrumentspeelt.opdezemaniermoetzichhetbesefvormen vanhetbelangvanhuneigenrolenwordthieropingepikt. 11

12 2. Speelhetnummeropnieuwafenwijsdepositiesaanbijdebassistwaarde bassistdenotenmoetspelen. a. D:A snaar,5 e positie b. E:A snaar,7 e positie c. G:G snaar,open d. A:A snaar,open 3. Laatdebassistzijnpartijsamenmetdeaudiomeeoefenenterwijldegitarist uitlegkrijgtoverdetweenieuweakkoorden. a. Em:EakkoordmetG snaaropeni.p.v.1 e positie b. G:HogeE snaar,3 e positie,endelagee ena snaarnietmeespelen. 4. Laatdedrumsnueenbasisritmespelenenlaathem2kicksopdederdetel speleninplaatsvanéén.laatdebassistdegrondtonenvanhetrefreinconstant herhalen.zokunnendrums,gitaarenzangoefenen. 5. Oefensamenmetdepianistdepianopartijinterwijldeakkoordenvanhetrefrein constantherhaaldwordentotdezegekendis.laatdeleerlingvooralophet gehoorenoefenen,hetmotiefjezieternamelijkmoeilijkeruitdanhetwerkelijk is 6. Laatnuallepartijenhetrefreinsamenspelentotditprobleemloosverloopt. 7. Oefendecouplettenin,hierspeeltalleendrumenbasterwijlergezongenwordt. Wijsopvoorhandophetkleinverschilindelaatstetweematenenzorgervoor datdecombinatiebas+drumstrakklinkt. 8. Beginnuvooraanenspeelintro,couplet,enrefreinnaelkaar. 9. Erstaatnueenklinkendresultaat.Coachnuwaarnodigenzoeksamenmetde leerlingennaarverbetermogelijkheden. Evaluatievandeles Hoeklonkdecombinatietussendrumenbasindecoupletten? Werdhettempogoedaangehouden? Wasdebalansinorde? Werdendeinstructiesgoedopgevolgd,ofwasdeinstructieonduidelijk. Hoegingenleerlingenommetdenieuweakkoordenenritmesdiezeaangeleerd kregen? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Indezeleswordtgestartmethetluisterennaarhetoriginelenummerterwijl leerlingeneenakkoordenschemavolgenenluisterenwaarhuneigeninstrument speelt.opdiemanierwordtinovereenstemmingmetpunt8uitdebevindingen vanmijnessaygewerktaandeauditievevormingvandeleerlingen. Tijdensdezeleswordtbehoorlijkveelaandachtaanmoeilijkhedenopindividuele instrumentengegeven.alleenwanneerbinnendebandeengoedeonderlinge sfeerheerst,accepterenleerlingenhetdataaneenanderaandachtgegeven wordt,terwijlzezelfmoetenwachten.hetiseenverkeerdsignaal,wanneer tijdensdezemomentenonrustontstaatenleerlingengeenbelanghechtenaan moeilijkhedenopanderepartijen.ziepunt2,3en4uitdeessaybevindingen. 12

13 Lesmateriaal VormschemaLiquido Narcotic: Intro: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA Couplet1: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em DEm D Refrein: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA Couplet2: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em DEm D Refrein: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA Bridge: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA Refrein: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Pianopartij: 13

14 14 Tekst: Soyoufaceitwithasmile Thereisnoneedtocry Foratrifle'smorethanthis Willyoustillrecallmyname Andthemonthitallbegan Willyoureleasemewithakiss HaveItriedtodrawtheveil IfIhave howcouldifail? DidIfeartheconsequence Dazedbycarelesswords Cosyinmymind Idon'tmind.Ithinkso.Iwillletyougo Idon'tmind.Ithinkso.Iwillletyougo Nowyoushapedthatliquidwax Fititoutwithcratercracks Sweetdevotion mydelight Oh,you'resuchaprettyone Andthenakedthrillsoffleshandskin Wouldteasemethroughthenight "NowIhatetoleaveyoubare IfyouneedmeI'llbethere Don'tyoueverletmedown" Dazedbycarelesswords Cosyinmymind Refrein AndItouchedyourface NarcoticmindfromlazedMary Jane AndIcalledyourname Likeanaddictedtococainecallsforthestuffhe'dratherblame AndItouchedyourface NarcoticmindfromlazedMary Jane AndIcalledyourname Mycocaine Refrein

15 Les4:EenstapjeverderII Inleiding Inheteerstedeelvandezedubbeleleshebbendeleerlingenhunindividuele vaardighedengetraindenhebbenzegeleerdwatderolvanhuninstrumentwasinhet nummernarcotic.vorigeleszijntevensintro,coupletenrefreiningestudeerd.nuwordt erverdergegaanmetdebridgeenhetgeheel.inhettweededeelvandezelesstaande muzikaledoelenvoordebandcentraalennietdeindividueledoelenperinstrument zoalsinheteerstedeel. Doelbeschrijving: Muzikaledoelenvoordeband: o Deleerlingenwetenwateenbridgeisenkunnendezeaanheteindevan delesdestrakspelen. o Debandkanhetnummeroptempoenfoutloosdoorspelenzonderte versnellenoftevertragen. o Debandledenreagerenopelkaarenzoekencontactmetelkaaromeen strakkersamenspeltebekomen. o Deleerlingenkennenaanheteindevandelesdevormvanhetnummeren kunnenditaantonendoorophetjuistemomentintevallen. Individueledoelenperinstrument: Indeel1vandezelesleerdendeleerlingennieuwenoten,ritmes,partijen,.In dezeleslerendeleerlingendebridgespelen.doorherhalingvanenverbetering vanhetnummerwordendeindividueledoelenvandeel1getraind. Lesverloop 1. Begindelesmethetdoorspelenvanintro,coupletenrefrein,enherhaaldit enkelekerentotdathetvormschemaendenotenweerterugfrisinhet geheugenzitten. 2. Laatdeleerlingenvervolgens4telleninlang,inachtsten,eenAakkoord spelen.geef4tellenvooraf,dande4tellena,envervolgenseenstop,opeen D,opde1 e telvandevolgendemaat.zorgervoordatdeleerlingenonderling contacthebben. 3. Wanneerditgoedluktwordende4tellenAopgesplitstin3tellenD,en1tel A.DestopblijftopdeDopdeeerstetelvandevolgendemaat.Herhaaldittot hetduidelijkis. 4. Koppelnuhetspelenvandeze2matenaandebridge.Leguitdatwatze gespeeldhebbenprecieshetzelfdeisalsdatwatindebridgegespeeldmoet worden. 5. Leerdebridgealsvolgtaan: a. Speelhetrefreindoorenzegopvoorhanddatnahetrefreinopde1 e teleenstopopdkomt. b. Neemdelaatste4matenvanhetrefrein,endoedestoperweerachter aan. 15

16 c. Wanneerditluktonderbreekjeeven,engeefjedetaakaande drummeromeenzoduidelijkmogelijkcuetegevenvoorhetinvallen opde1 e telvandevolgendemaat.ditinvallengebeurtopeenem akkoord.alshulpmiddelkunnendeviertellenmeegetiktworden. Wanneerdeopzetduidelijkiskandevolledigeverantwoordelijkheid opdedrummergelegdworden. 6. Herhaalnude4matenvandebridgeconstanttotiedereenindebandcontact zoektmetelkaarencorrectinvalt. 7. Speelnuhethelenummervanvoortotachter,envoerhettempostilaanop, totophetjuisteniveau. Evaluatievandeles: Warenerproblemenbijhetspelenvandebridgeenwaaraankandatgelegen hebben? Hebbendeleerlingenvooruitganggemaaktinhetspelenvandenieuwe akkoordenvanhetvorigedeelvandeles? Hoehebikdeleerlingengestuurdbijhetinstuderenvandebridge? Klinkthetgeluidvandebandalseengeheelofalseencombinatievanlosse partijen? Hebbendeleerlingentijdenshetspelenvanhetnummercontactmetelkaar? Kijkenzenaarelkaar,reagerenzeopelkaar? Tonendeleerlingen,wanneerzehetnummerbeheersen,plezierinhetspelen? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Indezelesdraaithetweeromsamenhangbinnendebandalsgeheel.Leerlingen moetenzichbewustzijnvanderoldiehunpartijbinnendebandspeelt.wanneer debandalsgeheelfunctioneert,wordtvoldaanaandepunten2,3,4en5uitde bevindingenvanhetessay Hetisbelangrijkdatleerlingenzichbewustzijnvanhetbelangvanverbetering vananderepartijenbetekentvooreenbetergeheel.methulpvandecoach krijgenleerlingendemogelijkheidomhunmeningofvisieophetfunctioneren vanbandledenkenbaartemaken.hetisbelangrijkdathiervoorruimtegegeven wordtendatbandledenelkaarserieusnemenenelkaarsrolrespecteren.alleen danisersprakevansamenwerkendleren,zoalsinpunt4en5isgenoemd. Decoachmoetsteedsnagaanofhetspelenindebandgoedgaatenofhijopeen juistemaniermetzijneigenrolomgaat.zorgtdecoachvooreenprettige werksfeer,stimuleertenmotiveerthijdeleerlingenomhetbesteinzichzelfen elkaarnaarboventehalen,zoalstevindenisinpunt6en7vande essaybevindingen. Tenslotte:belevenleerlingenhetmusicerenmetelkaarindeband.Hebbenze plezierinhetsamenspelenenisditvoordecoachconcreetwaarneembaar(zie punt7en9). 16

17 Les5:Uptempo Inleiding Indezeleswordthetstandaardritmevandedrums,dattotnutoevantoepassingis geweest,losgelaten.indezelesgaanweoveropde16 e beweging.ditwilzeggendatde drummernietmeerslechtsachtstentiktopdehi hatmaardathijzestiendenotengaat tikken.ditdrumritmegeefteenuptempogevoelaanhetnummer.uptemponummers zorgeninveelgevallensnellervoorlichamelijkeexpressiezoalsmeebewegen. Doelbeschrijving Muzikaledoelenvoordeband o Aanheteindevandeleskunnendeleerlingenhetvolledigenummer spelenineenlangzaamtempo. o Debandkanhorendaterindebridgeeenanderesfeerinhetnummerzit enkunnenditverklarendoorgezamenlijkoverleg. Individueledoelenperinstrument o Drums:Dedrummerkanzestiendenspelenopdehi hatenleertderidete gebruikenbijdebridge. o Basgitaar:Debassistkanaanheteindevandeleseennieuwenootspelen, namelijkdeb.ookleertdebassistindezelesomzijnsnarenniettelaten doorklinken,maaromzedirectnahetaanslaantedempen. o Gitaar:Degitaristleertindezeleseenzestiendeslagtegebruikenenkan ditaanheteindevandelesopeenlaagtempotoepassen. o Toetsen:Detoetsenistspeeltdejuisteakkoordenopdebackbeatenkan ditcombinerenmetopde1 e en3 e teleenbasnoottespelenopdepiano. DetoetsenistkanaanheteindevandeleseenBm7akkoordspelen. o Zang:Dezanger(es)kandetekstvanditnummeropeenvertellende manierzingen.ditwilzeggendatzevrijenflexibelkanzijntijdenshet zingenvandetekst. Lesverloop 1. Voorditnummerishetrelevantomdeintrowegtelatenenonmiddellijkte beginnenwaardegitaarinzet.laathetnummerdusvanafdaarluisteren. 2. Stelvragenaanelkbandlidmetbetrekkingophunpartij: Wathoorje?. LijktditophetwatjespeeldebijNarcotic? Hoedenkjedittekunnen spelen.hetresultaatzalzijndatelkeinstrumentalist,metuitzonderingvan debassist,gaatmerkendater snellerenoten inhunpartijzitten. 3. Deeldepartijenuitenconcentreerjeevenopdedrummer.Laathem vervolgensbeginnenmethettikkenvandezestienden.hetkanvoorde drummerhandigzijnalsdeviertellenvandemaatmeegetiktworden. Wanneerdezestiendenstrakzijnkandekickopde1 e en3 e telworden toegevoegd,endesnareopde2 e ende4 e tel. 4. Laatdebassistontdekkendathijsnarenmoetgaanafdempenendatde baspartijeenvoortstuwendefunctieheeft.ditkandoorvragenals: Hoekan 17

18 jeeennootkortenhardlatenklinken? Gamethemevennawatvoorhemde bestemanierisomdezenootaftedempen. 5. Schakeldirectevenmetdegehelebandovernaardebridgeenbespreekhet Bmakkoord.Voordegitaristisditgeengemakkelijketaakomtespelen.Deze moetnamelijkeenbarréakkoordproberentegrijpen,watineenvroeg stadiumvangitaarspeleneenmoeilijkeopgaveis.daaromkanervoor gekozenwordenomdegitaristeendakkoordtelatenspelen,endebassist eenb.opdezemanierverkrijgenweopeeneenvoudigemaniereenbm7 akkoord.legditbm7akkoordookevenuitaandepianist.laatdedrummer zelfontdekkendatzijndrumpartijdaarplotsoverschakeltnaarhettikkenop derideaanhalftempo.ditishetritmewathijvoorgaandelessenheeft gespeeld. 6. Beginnumethetspelenvandeintro,dusenkeleenA akkoord,enlaatde gitaristzienwatvoorslaghijmoetspelen.wanneerhijdezeheeftopgepikt kanerverdergegaanwordenmetderestvanhetlied. 7. Erstaatnueenklinkendresultaat,zorgernuvoordatdebandstrakblijften hetvormschematraagmaarzonderstoppenkandoorspelen.ondertussen kandezangpartijvandezanger(es)samendoorgenomenworden. Evaluatievandeles o Kregendeleerlingendezestiendebewegingonderdeknieenopwelke manierhebikalscoachgezorgdvoorditresultaat. o Hebikdeleerlingengoedbijdelesbetrokken,enopwelkemanierhebik datgedaan? o Hebbendeleerlingendoelgerichtgeluisterdnaarhuneigeninstrument? o Ishetmerkbaardatdeleerlingenplezierhebbeninhetspelenvaneen zeereigentijdsnummeralsdit,bijvoorbeeldinhunmotivatie? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Auditievetrainingspeelttijdensdezeleseengroterol:leerlingenontdekkenzelf datereenzestiendebeweginginditnummerzitenbrengenonderwoordenwat dezebewegingvoorhuneigeninstrumentendesfeervanhetnummerbetekent. Ookonderscheidenzehuneigeninstrumentbinnenhetgeheel,duswerkenze aanhunanalyserendauditiefvermogen(punt8). Dooreeneigentijdsnummertekiezen,wordtaangeslotenopdebelevingswereld vandeleerlingen.hetiswaarschijnlijkdatditeenmotiverendeffectheeft, waardoorzebereidzijnomtewerkenaanhetonderdekniekrijgenvande moeilijkheden(punt1,3en9). Decoachlaatindezelesleerlingendezestiendebewegingzelfontdekken,door gerichttevragen.daarnaastishetzijntaakervoortezorgendatdeleerlingen dezebewegingjuistaanleren.hijmoetduszijneigenmuzikale en coachingsvaardighedenoptimaalbenutten(punt6en7). 18

19 ! Sander Ruijters 2009 Amy Mc Donald - Mr. Rock And Roll Intro Verse 1 So called Mr Rock And Roll Is dancing on his own again Talking on his phone again To someone who tells him that his balance is low He s got no where to go He s on his own again Verse 2 Rock chick of the century Is acting like she used to be Dancing like theres no one there Before she never seemed to care Now she wouldnt dance Its so rock and roll to be alone Chorus And they ll meet one day far way Saying " Hey I wish I was something more" And they ll meet one day far away And say " Hey I wish I knew you, I wish I knew you before" Tussenspel Verse 3 Mrs Black and White Shes never seen a shade of grey Always something on her mind Every single day But now shes lost her way And where does she go from here Verse 4 Mr Multicultural Sees all that one can see Hes living through someone Very different to me But ow he wants to be free Free so he can see Chorus And they ll meet one day far way Saying " Hey I wish I was something more" And they ll meet one day far away And say " Hey I wish I knew you, I wish I knew you before" Tussenspel Bridge He says "I wish I knew you, I wish I met you When time was still on my side" She'll say " I wish I knew you, I wish I loved you Before I was so bright" Verse 5 And so they must depart Too many more a broken heart But I've seen that all before In TV, books and film and more And theres a happy ending Every single day Chorus And they ll meet one day far way Saying " Hey I wish I was something more" And they ll meet one day far away And say " Hey I wish I knew you, I wish I knew you before" A A A A A A A A D D A A A A A A D D A A E E Bm Bm E E Bm E A A A A A A A A D D A A A A A A D D A A E E Bm Bm E E Bm E A A A A Bm E D A Bm E D E E A A A A D D A A E E Bm Bm E E Bm E A A A A 19

20 Les6:Fade in Inleiding Indezeleswordthetnummer MrRock nroll meermaalsherhaaldengerepeteerd.het isvanbelangdatdeleerlingenindezebekendlesrakenmethetbegripfade inendeze kunnenuitvoeren.verderwordterindezelesgewerktaandedynamiekvanhet nummer.enkeledelenvanhetnummerzullenluiderofzachtergespeeldmoeten worden.hierdoorwordtervoorgezorgddatdezangstemmeeruitdeverfkomt.het dynamischaspectvanmuziekstaatindezelesduscentraal. Doelstellingen Muzikaledoelenvoordeband: o Deleerlingenkunnenaanheteindevandeleshetliedopeenhogertempo spelenenkunnentijdenshetspelenhiervanstrakblijven. o Deleerlingenwetenaanheteindevandeleswateenfade inisenkunnen dezegezamenlijkspelen. o Debandkanaanheteindevandeleshetnummerheeldynamischspelen. Concreetgezegdkunnenzeeenfadeinspelenentijdensdeinstrumentale stukkenharderspelenalsindecoupletten. Individueledoelenperinstrument: o Gitaar:degitaristkanaanheteindevandeleseenAsus4akkoordspelen enheeftde16 e slaghelemaalondercontrole. o Drums:dedrummerkanhetritmemetdezestiendenotenstrakspelenen kanvlotschakelentussenditritmeenhetritmevandebridge. o Zang:Dezangisgoedteverstaanengoedgearticuleerd.Ermoetzingend eenverhaalklinken. o Basgitaar:Debasgitaarkentzijnrolomdestuwendekrachtachterhet nummertezijn. o Toetsen:Detoetsenistleertzelfstandighoehetvolumepedaalwerkten hoehijdezebijdefade innuttigkaninzetten. Lesverloop 1. Startdelesmethetnummereenkeerdoortespelenzonderspecifieketipste gevenaandemuzikantenzodatzezelfeenterugkoppelingmakennaarde vorigeles.wanneerhiergeenresponsopkomt,moetdezeterugkoppeling doorgerichtvragentestellenbereiktworden. 2. Leerdegitaristhoeenwaarhijsus4 akkoordenmoetspelen.ditkan gebeurendooreenpinkbijtezettenofdooreenvingerteverschuiven.zoek samenmetdegitaristevenuitwatdegemakkelijkstemanierisvoorhem. 3. Laatdebanddeintroenkelekerennaelkaarherhalenenlaatdegitaristde susinoefenen. 4. Neemhetnummernuenkelekerenhelemaaldoorenzoekoferergensfouten zitten.laatwanneerhetnummerstilvalt,ofietsnietklinktafbreken,de leerlingenuitzoekenwaaromhetmisging,ofwaternietklinkt. 20

21 5. Vraagaandeleerlingenhoeervoorgezorgdkanwordendatdezangheelgoed teverstaanis.hoemoetenwedanspelen? 6. Luisternogsamenmetdeleerlingennaarhetbeginvanhetnummer.Hoe beginthetnummerorigineel?alsnelzal vanstilnaarhard éénvande antwoordenzijndiebovenkomen.koppelhierdeterm Fade in aanvasten daagdeleerlingenuitomditooktedoen.trekjehiervooreventerugenlaat zeexperimenterenhoezeeenfade inkunnenspelen.ditisvooralbelangrijk voordetoetsenistdiehiervoormethetvolumepedaalgaatmoetenleren werken.ditisechtereenproceswatdoordetoetsenistzelfaangeleerden gewendmoetworden. 7. Overloopevenhetvormschemavanhethelenummerengametdeleerlingen nawaarerhetbesthardenwaarzachtgespeeldkanworden. 8. Blijfhetnummernogenkelekerengoeddoorspelenenvoerhettempoop.Bij eenhogertempoishetbelangrijkdatindezelesdeleerlingenautomatisch gaanmeebewegenmetdemuziek.ditkangestimuleerdwordendoor enthousiasmevandedocent. Evaluatievandeles o Namendeleerlingenaanhetbeginvandeleszelfinitiatiefom verbeteringeninhetnummeraantebrengen? o Voeldendeleerlingenzichverantwoordelijkvoorhetbereikenvaneen goedeindresultaat?wezenzeelkaaropverbetermogelijkheden? o Inhoeverrehebbendevaardighedenvandecoachbijgedragenaanhet eindresultaatendeleerlingenverderophetgoedespoorgebracht? o Ishetklinkendresultaatinovereenstemmingmetdelichaamstaalvande leerlingen:bewegenzemeemetdemuziek,voelenzedemuziek? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Dezeleswordtbegonnenmetdemogelijkheidvanleerlingenomzelfinitiatiefte nemen.eenuitgelezenmomentomtekijkenhoedebandalsgeheelfunctioneert. Voelenleerlingenzichonderdeelvanhetgeheel?Onderkennenzehun individuelebelangvoorhetgeheel(punt2,3,4en5). Hebikalscoachgoedgereageerdopsignalenvanuitdeband,zowelsociaalals muzikaal(punt6en7). Ismuzikalebelevingvandeleerlingenzichtbaar?Reagerenzepositiefophet werkenaanhetnummeronderhuneigenverantwoordelijkheidenmethulpvan decoach(punt9). Doordathetingestudeerdenummernuvolledigklinkendis,zijnleerlingenin staatomeennummeruithuneigentijdgoeduittevoeren.hetligtvoordehand datdezeaansluitingbijdebelevingswereldvooreenpositievebijdrageaanhet nummerzorgt(punt1). Erisnuenkelewekenmetdeleerlingengerichtgeluisterdengewerktaan popmuziek.leerlingenhebbenhunauditievevaardighedenverbeterdenkunnen dezeinzettenomhuneigeninstrumentalevaardighedenteverbeterenenhet eindresultaatvandebandbeterklinkendtekrijgen(punt8). 21

22 Les7:Performanceenline up Inleiding Indezelaatsterepetitievanhetlessenpakketgaanwevooruitkijkennaarhet presentatiemoment.watmaakthetzospeciaalalsenbandstaattespelen?indezeles gaatersamenmetdeleerlingeneengoedebandopstellinggezochtworden,enkomen alleanderebelangrijkeaspectenaanboddiebijeenliveoptredenvanbelangzijn. Doelstellingen Muzikaledoelenvoordeband: o Deleerlingenkunnenaanheteindevandelesallenummersstrakspelen enkunnenophetjuistetempoinzetten. o Deleerlingenkunnenaanheteindevandeleseengoedeperformance neerzetten.hieronderwordtverstaan:bewegenopdemuziek,contact zoeken;zowelmetelkaaralsmethetpubliek. o Deleerlingenkunnenaanheteindevandeleshetbluesschemavanles1 vanbuitenspelen. o Debandkantoteengezamenlijkbesluitkomenwatbetreftdeline up. Individueledoelenperinstrument: o Voorallebandledengeldthier:Hetcorrectenstrakkunnenspelenvande nummers o Hetuitstralenvanenthousiasmeenplezierenhetnummer beleven. Lesverloop Begindelesmeteenglobaalbeeldvanhoehetpresentatiemomenteruitzalmoeten zien;watislijktvolgenshendebesteopstellingvandeinstrumentenvooreenlive optredenengahiervervolgensmeeexperimenteren.speelallenummerseensdoorin eenandereopstellingenkijkwelkehetmeestfunctioneelis. 1. Vraagaandeleerlingenhoezeopeengemakkelijkemanier,zostrakmogelijk,een nummerkunnenbeginnenspelen. Heeftiemandooiteenliveoptredengezien? Hoeworddaarafgeteld? enkomsamentothetbesluitdatdedrummeralle nummersmoetaftikken. 2. Experimenteerhiermeeenkelekeren.Zorgdatalleintro svanallenummersenkele kerenaanbodzijngeweestenwijsdedrummeropzijnrolomhetjuistetempointe zetten. 3. Leg,naallesenkelekerenvolledigdoorgespeeldtehebben,hetinitiatiefbijde bandledenomeengoedevolgordevannummersuittekiezen.houhiervanuitde achtergrondcontroleomtecontrolerenofiedereeninspraakheeftbijhetopstellen vandevolgorde. 22

23 23 Evaluatievandeles o Hoeliephetopstellenvandevolgordeenwaaraanheeftdatgelegen? o Hoehooglaghettempoindelesenhoewasdewerksfeerbijde leerlingen? o Hebbendeleerlingenallenummersonderdeknieenzijnzeinstaatom eengoedeperformanceneertezetten? o Hoehebikmijdezelesopgesteldbinnendeband?Actief?Passief? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Indezevoorbereidingslesophetpresentatiemomentkomenallebevindingenuithet essayterug.deindividueleleerlingenkunnenzichalsbandpositioneren,nietalleenop muzikaal,maarookopmuzikaalvlak,doordatzesamentoteenline upkomen.ze voelenzichnietalleenverantwoordelijkvooreengoedmuzikaalverloop,maarookvoor deformeleaspectenvandepresentatie.erzullenzichlangzamerhandverschillende rollenbinnendebandhebbengevormd:deeentreedtnueenmaalmeeropde voorgronddandeander.belangrijkisdatderoldieleerlingenbinnendebandvormen, moetcorresponderenmethunpersoonlijkheid.iedereendientzichbinnendebandop zijnplektevoelen.doordatdevaardighedenvandecoachgedurendedeafgelopen lessenzijningezet,zijnleerlingeninstaatomnuzelfeengrotereverantwoordelijkheid tenemenenkandecoachwatmeeropdeachtergrondblijven.hetisdebedoelingdat aanheteindvandezelesiedereentevredenisoverheteindresultaatenhetprocesen metvertrouwendeeindpresentatietegemoetgaat.

24 24 Les8:Eindpresentatie Inleiding Presentereniseenbelangrijkelementbijdeontwikkelingdieleerlingendoormaken.In dezeleswordenallenummeraaneenpubliekgepresenteerd.nadezepresentatiewordt hetformulieropdevolgendepaginadoorallebandledeningevuld.nietalleenin woorden,maarookinschriftgaanzeelkaarendebandalsgeheelbeoordelen.ookde bandcoachzaleenevaluatieformulierinvullen.alleformulierenwordennaafloopineen evaluatiegesprekdoorgenomenenbesproken.hierisdussprakevanco assessment (Verloop,N.&Lowyck,J.,2003)

25 Evaluatieformuliereindpresentatie 1:Helemaalnietmeeeens 2:Nietmeeeens 3:Neutraal: 4:Meeeens 5:Helemaalmeeeens Proces: Deleerlingenhebbentijdensdelessenenthousiastmeegedaan: Deleerlingenhebbenveelvragengestelduitinteresse: Deleerlingenhebbenveelvragengestelduitonbegripofonduidelijkheden: Deleerlingenhebbenactiefmeegeluisterdbijhetuitzoekenvandenummers: Deleerlingenhebbeneenduidelijkevoortganggeboektopvlakvansamenspel: Deleerlingenhebbenvoortganggemaaktophuninstrument: Deleerlingenhebbensocialevooruitganggemaaktbinnendebandrepetities: Deleerlingenhebbenvertrouweninelkaarontwikkeld: :Zeerslecht 2:Slecht 3:Neutraal: 4:Goed 5:Zeergoed Presentatie: Deleerlingenkunnendepulsbehouden: Deleerlingenspelendenummersfoutloos: Deleerlingenkunneneengoedeperformanceneerzetten: Deleerlingenhebbentijdenshetspelenvandenummerscontactmetelkaar: Deleerlingenstralenplezieruitbijhetspelen: Deleerlingenbewegenopdemuziek: Deleerlingenkomenzelfzekeroverophetpodium: Deleerlingenzetteneengoedklinkendepresentatieneer:

26 26 Reflectie Dithoofdstukvormteenreflectieophetgeheleafstudeerprojectenmijnontwikkeling binnendeopleidingdomuaandehandvandetienkernkwalificatiesvooreen beginnenddocentmuziek. 1.Creërendvermogen TijdensdeopleidingDoMuhebikeeneigenvisieopmuziekkunnenvormen.Ikheb waarderingvoorenkennisgekregenvanuiteenlopendegenresvanmuziek.aande anderekantbeniktrouwgeblevenaandemuziekdiemijhetmeesteaanhethartgaat: popmuziek.ikwilmijnpassievoorpopmuziekindetoekomstgraagoverbrengenaan anderen.ditproductzorgtervoordatditmogelijkis. 2.Ambachtelijkvermogen TijdensdeopleidingDoMuhebikmijninstrumentelevaardighedenenormuitgebreid:ik hebmijnietalleenverdieptininstrumentendieikalbeheerste,maarooknieuwe instrumentenlerenbespelen,zoalsdrumsenbasgitaar.wanneerikvrijetijdhadener tussendelesseneenlokaalvrijwas,hebikmijvaak2ulangopgeslotenomdeze instrumenten,uitpersoonlijkeinteresse,nogbetertebeheersen.hetgevenvan bandlessenstaatofvaltmetdeinstrumentalevaardighedenvandecoach.alleen wanneerhijovergoedevaardighedenopalleinstrumentenuithetpopinstrumentarium beschiktkanhijdezevaardighedenoverbrengenopandereleerlingen. 3.Kunstpedagogischvermogen Zondereenveiligeleersituatiezijnbandlessengedoemdtemislukken.Tijdensdestages vandezeopleidinghebikgeleerdomdezeleersituatievooruiteenlopendedoelgroepen optezetten:voorvmbo ers,basisschoolleerlingen,vwo ersenzelfsvolwassenen. Alleenwanneerleerlingenzichveiligvoelentijdensdebandlessen,zullenzeprogressie kunnenmaken.zedurvendanhunmeningkenbaartemaken,anderenop verbeterpuntentewijzenenkritiekvananderenteaccepteren.degroepsdynamiekvan eenbandkanikdoormijnverkregenvaardighedenpositiefbeïnvloeden. 4.Didactischvermogen Dedidactischevaardighedendieiktijdensdeopleidinghebopgedaan,komentot uitdrukkingindeinditproductbeschrevenlesverlopen,dieleerlingeninstaatstellen omopeenzoefficiëntengestructureerdmogelijkewijzeeengoedeindresultaatneerte zetten.ookkanikinschattenwelkedoelenbinneneenonderwijssituatieofeenbandles realiseerbaarzijn.ikweetwatikvanleerlingen,metzoalsindesituatievandit afstudeerproductminimaleinstrumentalevaardigheden,kanverwachtenenhoeikzein relatiefkortetijdveelbijkanleren. 5.Operationaliserendvermogen Ditafstudeerprojectenmijnessaygaanuitvaneensituatieopeenmuziekschool,waar noggeenbandlessenwordengegeven.hetessayheeftduidelijkgemaaktdatiknuin staatbenomopeendergelijkemuziekschoolhetnieuwevakteintroducerenen onderhouden.hetispositiefdatikhebkunneninschattenwaarmogelijkhedenliggen omeennieuweimpulstegevenaaneenbestaandeonderwijssituatie.

27 27 6.Vermogentotsamenwerking Voorditafstudeerprojecthebikcontactmoetenzoekenmetdedirecteurvande muziekschoolinbree,metleerlingenendocenten.tijdensinterviewshebikde mogelijkhedenverkendomtoteenintroductievanbandlessentekomen.voorhet uitwerkenvanhetfinanciëleplaatjehebikrekeningmoetenhoudenmetdebestaande situatieenaankunnentonendatikinstaatbenombinnendezesituatienieuwewegen inteslaan. 7.Communicatievevaardigheden Opditpuntkanikaansluitenopbovenstaande.Mijncommunicatievevaardighedenheb ikmoeteninzettentijdensgesprekkeneninterviewsmetdebetrokkenen.hierbijhebik geleerdomnietalleenvanuitmijzelfteredeneren,maaruittegaanvandesituatievan deander.tijdensdebandlessenmoetikmijncommunicatievevaardighedenook aanpassenaandegroepdieikcoach:iniederegroepheersteenanderedynamieken iederegroepmoetdaaromandersbenaderdwordenomtoteengoedeindresultaatte komen. 8.Reflectiefvermogen Reflectieisnooitmijnsterkstekantgeweest:alsdoenergrijpiklieverzakenaandandat ikerlangovernadenk.tochhebikdoorstage ervaringenenopdrachtengedurendevier jaardomugeleerdomlangerbijmijnhandelenstiltestaan.waaromhebikbepaalde stappenondernomenenwatkanikdaarvoordetoekomstuitleren? 9.Vermogentotgroeienvernieuwing Debandlessendieikgraagwilintroducereneninditlessenpakkethebbeschreven, vormeneenuitgangspuntomsteedsverdertewerken.doorhetgevenvandelessen komikerachteropwelkepuntenverbeteringendoorgevoerdkunnenworden,waarik mijnvaardighedenalsdocent/coachnogkanperfectionerenofopwelkepuntenikmeer moetaansluitenbijmijnleerlingen.ikbeninstaatomsignalendieikopvangvan leerlingentevertalennaardepraktijk,bijvoorbeelddoorhetkiezenvanandere nummersofdooreenanderelesopzettekiezen.ikzitnietvastineenbepaaldstramien, maarweetmijzelfsteedsaantepassenaandesituatiedieikvoormijzie. 10.Omgevingsgerichtheid Voorditafstudeerprojectbenikuitgegaanvanmijnthuisomgeving.Ikwistdathiernog geenbandlessengegevenwerdenenbenervanuitgegaandathierwelbehoefteaan bestond.hetessayheeftduidelijkgemaaktdatdezebehoeftebestaatendatdelessen geïntroduceerdkunnenworden. Ikwilmeeraansluitenbijdebelevingswereldvanjongerendoorhunmuziekuithun dagelijksesituatietelatenmaken:popmuziek.hetisinmijnogennietmeermogelijk leerlingenmuziektelatenmakenwaarzebuitendemuzieklessengeenwaardeaan hechten.hetuiteindelijkedoelvanmuzieklessenmoetzijnomleerlingentestimuleren inhunmuzikaleensocialeontwikkeling.bandlessensluitenhierinmijnogenperfectop aan.

28 Bronvermelding Hermes,J.Naber,P.&Dieleman,A.(2007)Coutinho.Leefwereldenvanjongeren Rutten,M.&Stuijts,M.(2005)MuziekstrategieOrthopedagogischeMuziekbeoefening Maastricht:HogeschoolZuydConservatorium Verloop,N.&Lowyck,J.(2003.)Onderwijskunde.Groningen:WoltersNoordhoff 28

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

Lied/filmpje: Belle en het Beest Something there (youtube: belle and the beast something there)

Lied/filmpje: Belle en het Beest Something there (youtube: belle and the beast something there) AVONDWOORDJE Disney THEMA Dit avondwoordje gaat over dingen zien, er oog voor hebben. Een doodgewone disney film, die vreemde jongen naast jou, Vaak zit er meer achter, bevatten ze een boodschap, hebben

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Leermuziek.nl De website voor alles over muziek!

Leermuziek.nl De website voor alles over muziek! Deze les kon natuurlijk niet achterblijven met zo n enorme hit van Mariah arey! Hieronder vindt je de akkoorden! Het akkoord Het akkoord Het m akkoord Het Bm akkoord Het B akkoord Het D akkoord Het Em

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2

http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2 http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2 Inhoudsopgave Wat is een lipdub?... 3 Een lipdub moet

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

It always comes back to You

It always comes back to You Ons nieuwe album King of Kings is een heel mooi persoonlijk album geworden met 13 juweeltjes van Engelstalige en Nederlandstalige, meestal eigen liedjes. It always comes back to You I have looked at You,

Nadere informatie

Moeder hoe kan ik je bedanken?

Moeder hoe kan ik je bedanken? Moeder hoe kan ik je bedanken? Disclaimer: Bij het samenstellen van dit document is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. kan echter niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van G eluidssystemen Cultuur ontwikkeling technologie Voorbeeld: luidsprekertechnologie & line arrays Technologie cultuur & gedrag

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Tussen 17.30 en 18.00 uur kunt u buiten genieten van een heerlijk glaasje glühwein!

Tussen 17.30 en 18.00 uur kunt u buiten genieten van een heerlijk glaasje glühwein! Beste ouders, Woensdag 18 december vieren we kerst op school en dat doen we ook dit jaar weer met een gezellig kerstdiner met kinderen, leerkrachten en klassenouders. Het avondprogramma ziet er als volgt

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Het bezoek aan Roemenië, op eigen kosten, begon op 4 april 2014, de internationale dag voor de zwerfdieren, aan het nieuwe asiel van Happy Dogs Moreni. This visit to Romania,

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

LESBRIEF klas 1. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye. Somebody That I Used To Know

LESBRIEF klas 1. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye. Somebody That I Used To Know LESBRIEF klas 1 MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye Somebody That I Used To Know Inleiding Er zijn van die melodietjes die iedereen opeens lijkt te kennen. De intro van Somebody That I Used To Know

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

JAAROPENING 2015-2016

JAAROPENING 2015-2016 JAAROPENING 2015-2016 JAARVIERING 2014-2015 TRINITAS COLLEGE LOCATIE HAN FORTMANN MET MUZIKALE MEDEWERKING VAN: Drums: Sven Koehorst Bas: Rik Bankras Gitaar: Jorrit Polder Keys: Pleun Koenis, Benthe de

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Games and the internet Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Woningnood - Boudewijn De Groot (2:11)

Woningnood - Boudewijn De Groot (2:11) STELLINGENSPEL - Bijlage 1: Liedjesteksten Lied 1: Woningnood - Boudewijn De Groot (2:11) De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat En de mensen staan te kijken en ze zeggen: Zie je dat In die ouwe

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

JEZUS IN BEELD 100-beelden-dienst

JEZUS IN BEELD 100-beelden-dienst JEZUS IN BEELD 100-beelden-dienst Observeer 60 seconden aandachtig deze afbeelding. Kijk daarna naar de muur.. Jezus Christus vergelijk hem rustig met andere groten: Socrates Erasmus Gandhi, Hij kan er

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Grammatica les 7 THE PRESENT PERFECT- Voltooid Tegenwoordige tijd 7.1 DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD ALS ER IETS " GEBEURD IS"

Grammatica les 7 THE PRESENT PERFECT- Voltooid Tegenwoordige tijd 7.1 DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD ALS ER IETS  GEBEURD IS 1 Grammatica les 7 THE PRESENT PERFECT- Voltooid Tegenwoordige tijd 7.1 DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD ALS ER IETS " GEBEURD IS" Deze tijd maak je met " have - has" plus voltooid deelwoord (van het werkwoord).

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011. Week 7 maart- 11 maart:

Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011. Week 7 maart- 11 maart: Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011 Week 14 feb. 18 feb. : Week 21 feb. 25 feb.: Week 28 feb-4 maart: Week 7 maart- 11 maart: dieren op het land dieren in de lucht dieren in de

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

De grote Peenvogelquiz 2015. Aantal punten

De grote Peenvogelquiz 2015. Aantal punten De grote Peenvogelquiz 2015 Naam Aantal punten Ronde 1. Fotovragen Om erin te komen. Even twee simpele fotovragen. 1.) Welke Engels fotomodel is dit en voor welke firma maakt ze reclame? (punt per goed

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s Score Wim Henderickx ZOON VAN EROS for soprano and piano poems by Hans Andreus Part I: Het hart van de nacht Part II: Ik heb je liever Part III: Voor een dag van morgen 1 NORSK MUSIKFORLAG a/s ZOON VAN

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Nederlands leren in de bibliotheek In Bibliotheek Zuid-Kennemerland kun je Nederlands leren met boeken

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren NEDERLANDS LEREN IN DE OBA In de OBA kun je Nederlands leren met boeken en op de computer. Op de 5de

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee. Fact sheet.

This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee. Fact sheet. 1 This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee In the Glee club, the pupils sing famous songs from Britney Spears to One Direction,

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Presteren onder druk. Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw

Presteren onder druk. Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw Presteren onder druk Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw Mentale Training Stellen van doelen Spanningsregulatie Verbeelding Gedachtecontrole

Nadere informatie

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn IE in de LED-wereld praktijkvoorbeelden, tips & trucs Hub Dohmen twitter: http://twitter.com/hdohmen LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET PUBERS?

HOE OMGAAN MET PUBERS? HOE OMGAAN MET PUBERS? DE SPURT ( MET HINDERNISSEN) NAAR VOLWASSENHEID Maurits.wysmans@khleuven.be Opvoeden gaat gepaard met verwachtingen All families are making plans (XTC) We re only making plans for

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 6 mei 2012

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 6 mei 2012 Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 6 mei 2012 Er was eens een meisje alleen in een donker bos. Zo donker was het, dat het meisje de bomen niet zag en het pad dat ze dwars door het bos volgde, maar nauwelijks

Nadere informatie

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

Let op intonatie. Timing van de piano en de zang, beter op elkaar afstemmen. De uitstraling van de band mag meer richting die van de zangeres.

Let op intonatie. Timing van de piano en de zang, beter op elkaar afstemmen. De uitstraling van de band mag meer richting die van de zangeres. Nr. Act Titel 1 ROHS Tremors Zangeres moet letten op de intonatie en mag meer kracht geven. Blijf verstaanbaar. 2e stem beter kleuren/intoneren. Met dynamiek kan meer gespeeld worden. Let op de volumes

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken elektrotechniek A2 A.1 A complaint A.2. Making an appointment A.3. Helicopter assembly kit A.4. Driving lessons A.5 New series

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Waar ik ben, daar woon jij, in mijn hart op een plekje heel apart!

Waar ik ben, daar woon jij, in mijn hart op een plekje heel apart! Waar ik ben, daar woon jij, in mijn hart op een plekje heel apart! In mijn hart heb ik je lief Je had geen kansen in dit leven Toch heb je door éven hier te zijn ons leven een zachte tint gegeven. De letters

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Ondernemen als. Deel 1. Visie. Naam: Telefoon:

Ondernemen als. Deel 1. Visie. Naam: Telefoon: Ondernemen als Deel 1 Visie Naam: Telefoon: 2 Over Rose Drs. Rose Jansen Marketingpsycholoog Spiritueel Businesscoach Journeytherapeut In 2006 studeerde ik af als Journeytherapeut bij Brandon Bays. Vol

Nadere informatie

18 0ktober 2015. Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen. 40 e jaargang nr 3

18 0ktober 2015. Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen. 40 e jaargang nr 3 18 0ktober 2015 Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen 40 e jaargang nr 3 Programma tot 2016 18 oktober 12.00-13.00 uur. Viering: thema: confrontatie: wat je niet wilt zien, kan je het meeste bieden. Emma,

Nadere informatie

The 10 funniest apologies

The 10 funniest apologies 1 The 10 funniest apologies read Lees de lijst met tien beste, grappigste, gekste smoesjes. Wanneer kun je deze smoesjes gebruiken? I m really sorry I m late, but... 1 the bus driver got lost! 2 my bike

Nadere informatie

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK. The Emptiness of Auschwitz. Linda Schouten

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK. The Emptiness of Auschwitz. Linda Schouten HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK The Emptiness of Auschwitz Linda Schouten De leegte van Auschwitz The Emptiness of Auschwitz 2015 Uitgeverij Verbum en Linda Schouten Design: Van Boom & Rijnbende, Amsterdam

Nadere informatie

ROC Ter AA. Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

ROC Ter AA. Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon ROC Ter AA Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 09 Gesprekken Bouw/BKM en Hand & Design A2 Gesprekken A2 A.1 A complaint A.2. Making an appointment A.3. Driving lessons

Nadere informatie

Fairway 1 Instaptoets

Fairway 1 Instaptoets Fairway 1 Instaptoets Opgaven Met behulp van deze toets kan bepaald worden op welk niveau van de cursus Engels u kunt instappen. De toets bestaat uit opgavenbladen en antwoordbladen. Vul uw antwoorden

Nadere informatie

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant!

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Juli 2015 Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Als ik door de school loop, hoor ik regelmatig uit de

Nadere informatie

Je bent mijn levende luit je bent een gevoelige snaar die ik kan raken en oh nog zoveel meer: orkesten vol verliefdheid volgen je zelfs zonder

Je bent mijn levende luit je bent een gevoelige snaar die ik kan raken en oh nog zoveel meer: orkesten vol verliefdheid volgen je zelfs zonder Je bent mijn levende luit je bent een gevoelige snaar die ik kan raken en oh nog zoveel meer: orkesten vol verliefdheid volgen je zelfs zonder partituur en dirigent Intredelied: Trumpet Voluntary J. Clarke

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : My wallet Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute B: 2 taaltaken

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

TAAL DOET LEREN. Kris Van den Branden

TAAL DOET LEREN. Kris Van den Branden TAAL DOET LEREN Kris Van den Branden Ter inleiding Taal is de zuurstof van het onderwijs. Taal doet leren. (Handboek taalbeleid basisonderwijs, p. 9) Het belang van schooltaal Het is van het grootste belang

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

vertrouwd thema, nieuw arrangement lesbrief klas 1 en 2 vmbo/havo/ vwo Fireflies Owl City Foto: Polaris / Hollandse Hoogte

vertrouwd thema, nieuw arrangement lesbrief klas 1 en 2 vmbo/havo/ vwo Fireflies Owl City Foto: Polaris / Hollandse Hoogte vertrouwd thema, nieuw arrangement lesbrief klas 1 en 2 vmbo/havo/ vwo Fireflies Owl City Foto: Polaris / Hollandse Hoogte 1 Inleiding Deze lesbrief gaat over het muziekproject Owl City van muzikant Adam

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E

ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E NH Naarden Hotel is gemakkelijk bereikbaar per auto. (A1) Neem de afslag Gooimeer (afrit 6). Komt u vanuit Amsterdam dan gaat u onderaan de afslag naar links.

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Toelichting. Leerdoelenoverzicht - niveau 3c

Toelichting. Leerdoelenoverzicht - niveau 3c Toelichting In het schema hieronder zie je per song aan welke EIBO-thema s en aan welke doelen de kinderen werken. Voor Groove.me vormen de TULE-doelen de leidraad. De kerndoelen 13, 14 en 15 komen in

Nadere informatie

Nederland Vertaalt 2015

Nederland Vertaalt 2015 Nederland Vertaalt 2015 Scholierenprijsvraag ENGELS NEDERLANDS Jury Buffi Dubermann Andrew Niemeijer Spinvis Paulien Wiersema Genomineerde vertalingen De vertaalopgave HAPPY Pharrell Williams (eerste couplet)

Nadere informatie

Task Navigator - Voorbeeld rapport. Thomas Robinson 17.04.2014. Task Navigator - Voorbeeld rapport Thomas Robinson 17.04.2014 14:25 1.

Task Navigator - Voorbeeld rapport. Thomas Robinson 17.04.2014. Task Navigator - Voorbeeld rapport Thomas Robinson 17.04.2014 14:25 1. 17.04.2014 17.04.2014 14:25 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. Dit rapport geeft de diagnose resultaten weer aan de hand van vijf metingen: Contextual Scale

Nadere informatie

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum Stille Jouw persoonlijke notities momenten met teksten van Mirjam van der Vegt Boekencentrum Vormgeving omslag en binnenwerk Studio Vrolijk ISBN 978 90 239 2643 6 NUR 707 2012 Uitgeverij Boekencentrum,

Nadere informatie

Thema: SERVE AND CHANGE!

Thema: SERVE AND CHANGE! World Servants-uitzendingsdienst 19 juli 2015 Thema: SERVE AND CHANGE! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Koster: Ds. A.A. v.d. Berg Goof Gravendeel Cor Groenendijk Barbara Broeren Rinus

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Toelichting. Leerdoelenoverzicht - niveau 3b

Toelichting. Leerdoelenoverzicht - niveau 3b Toelichting In het schema hieronder zie je een overzicht van de leerdoelen van de 15 songs van niveau 3b voor het schooljaar 2015-2016. Per song is aangegeven aan welke EIBO-thema s en aan welke doelen

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

HET HELENE KRÖLLER-MÜLLER FONDS: PERSOONLIJK BETROKKEN THE HELENE KRÖLLER-MÜLLER FUND: PERSONALLY INVOLVED

HET HELENE KRÖLLER-MÜLLER FONDS: PERSOONLIJK BETROKKEN THE HELENE KRÖLLER-MÜLLER FUND: PERSONALLY INVOLVED HET HELENE KRÖLLER-MÜLLER FONDS: PERSOONLIJK BETROKKEN Het Kröller-Müller Museum is het levenswerk van Helene Kröller-Müller. Tussen 1907 en 1922 koopt zij samen met haar man Anton Kröller bijna 11.500

Nadere informatie

vrijdag 2 september 2005 3 oktober 2005 02.00 Vervolg van donderdag 1 september 2005 / Film: Der Auftrag - Mordfall In Der Heimat 02.15 N12S 02.20 Hom

vrijdag 2 september 2005 3 oktober 2005 02.00 Vervolg van donderdag 1 september 2005 / Film: Der Auftrag - Mordfall In Der Heimat 02.15 N12S 02.20 Hom donderdag 1 september 2005 3 oktober 2005 02.00 Homeshopping 02.20 N17S 02.25 Doorlopende herhaling RTL Nieuws 06.40 M03S 09.51 M32B 12.30 Puzzeltijd 13.15 A09S 13.20 Dagstrijd 14.10 A12S 15.05 Oprah Winfrey

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie