Afstudeerproduct Spelen in een band

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerproduct Spelen in een band"

Transcriptie

1 Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade in 20 Les7:Performance 22 Les8:Eindpresentatie 24 Reflectie 26 Bronvermelding 28 2

3 Inleiding Ditafstudeerproductkomtvoortuithetessaydatikoverhetzelfdeonderwerp geschrevenheb,namelijkdemeerwaardevanendemogelijkheidombandlessente introducerenaandemuziekschoolvanbree.detweebelangrijkstevoorwaardenvoor eenintroductievandezelessenleverengeenobstakelsop: 1. Hetismogelijkommetbeperktefinanciëlemiddelenbandlessenteintroduceren aandemuziekschoolvanbree. 2. Erbestaatbehoeftebijzoweldirectie,lerarenalsleerlingenomdergelijkelessen optestarten. Ookisuitmijnessayteconcluderendatbandlesseneenduidelijkemeerwaardehebben ophetbestaandeinstrumentaleonderwijsvanleerlingen.debelangrijksteconclusiesuit deliteratuurwordenhierondernogmaalssamengevat: 1. Hetmakenvanmuziekdieaansluitbijdebelevingswereldvanjongeren,draagt bijaanhunidentiteitsvorming(hermes,naber&dieleman,2007) 2. Socialenetwerken,bijvoorbeeldindevormvaneenband,hebbeneen meerwaardeinhet leren vanjongeren(hermesetal.,2007) 3. Doormusicereninbandvormverbeterenleerlingennaasthunindividuele instrumentalevaardighedenookhunsocialevaardighedenenwordthetleren betekenisvoller. 4. Eenbandiseensamenlevingopmicroniveau.Deplaatsdieleerlingenineen bandinnemen,alsdeelvaneengeheel,kandoorgetrokkenwordenopde samenleving,diebestaatuitindividueleburgers,diegezamenlijkeen maatschappijvormen(hermesetal.,2007) 5. Werkeninbandvormsluitaanbijmoderneopvattingenoverleren,namelijk samenwerkendleren:leerlingenlerenmetenvanelkaar(simonsetal.,2000) 6. Eendocent spelenineenband isindeeersteplaatseencoach,diemeertussen, danbovendeleerlingenstaat. 7. Hetwelslagenvandelessen spelenineenband valtofstaatmetde vaardighedenvaneencoach.nietalleenmoethijhetinstrumentarium beheersen,maarhijmoetinstaatzijnomdekwaliteitenuitiedereleerlingnaar boventehalen,ookopsociaalvlak.samengevatkanditwordenindewoorden sensitiviteitenresponsiviteit:signalenopvangenenhieradequaatopreageren (Rutten&Stuijts,2005) 8. Eenmuzikaalontwikkelingsgebieddatvaakgenegeerdwordt,namelijkauditieve vormingkanbijuitstekgetraindwordendoorspelenineenband:analyserend vormenenonderscheidingsvormen(rutten&stuijts,2005) 9. Spelenineenbandzorgtervoordatleerlingenmuziekgaanervarenvanbinnen uit:samenmetdecoachzetdegroepeeneindresultaatneer,doortelkensweerte passen,meten,schavenentepolijsten(evelein,2008) Dezeconclusiesuithetliteratuuronderzoekdatikvoormijnessayhebverricht,zullen debasisvandebandlessenzijn,waaruitditafstudeerproductbestaat.steedswanneer bepaaldepuntenindeconcreteuitwerkingvandelessenzichtbaarworden,zalhiernaar verwezenworden. 3

4 Tijdenshetonderzoekenenschrijvenvanmijnessayoverbandcoachingkwamikook totdeconclusiedatervaakhetideeheerstdatmuzikanteneersteenhoopervaring moetenhebbenophuninstrument,vooraleerzeinstaatzijnomineenbandtekunnen spelen.metmijnervaringvanuitmijnkeuzestage Kumulus benikervanovertuigddat hetmogelijkisomleerlingen,meteenminimalevaardigheidsgraadophuninstrument, functioneelineenbandtekunnenlatenspelen.hieronderiseenoverzichtgegevenvan dezeminimalevaardigheidsgraad.!! Instapniveauvandeleerlingen ()*+!,-.!/0+-!! Drums:Dedrummermoetdevolgendebasisritmesonderdekniehebben:!!!! "!! #! Gitaar:AlsgitaristishetnoodzakelijkominAdetrappenI,IVenVtekunnen spelenopgitaar.ditwilzeggendatdegitaristdeakkoordena,denemoet kunnenspelen. $!!! %!! Basgitaar:Voordebasgitaristgeldthetzelfde,ookhijmoetindetoonsoortAde &! trappeni,ivenvkunnenspelen.dezezijnechterheelsimpelomdathetdedrie opensnarenzijn.! Toetsen:VoordetoetsenishetookvanbelangdatdetoetsenistdeakkoordenA, DenEkanspelen.Deakkoordenmogenalledrieingrondligginggespeeld '! worden.! "!#$%&'()*+!,--.!/01(023'4552'67$5!!!!!"#$$%&'()'*+$%',"-.&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3'45!82+!9(52! Zang:Dezangerofzangeresmoettoonvastzijnenmoetbreedgeïnteresseerdzijn quamuziekgenre. Opbouwlessenpakket Ditproductbestaatuiteenreeksvan8lessenwaarmeeermetbeginnendemuzikanten eenbasiskangelegdwordenvoorhetvak Spelenineenband.Voordeze8lessengaik uitvaneenlestijddie90minutenbedraagt.perleswordteeninleidingopdeles 4

5 5 gegevenenwordendedoelengeformuleerd.daarnavolgthetlesverloopomdeze doelenzoefficiëntenverantwoordmogelijktebereiken.eenevaluatiesteltdecoachin staatomhetlesverloopnategaanentenslottewordenperleskoppelingengelegdmet debelangrijkstebevindingenuitmijnessay,zoalsgeformuleerdinbovenstaande inleiding.

6 Les1:Gewenningbijhetspelenineenband Inleiding Éénvandebelangrijksteaspectenbijhetspelenineenbandisvertrouwenopen vertrouweninelkaar.elkemuzikantisdeelvaneengroepenmoetwetendathij belangrijkis,dathijsamenmetzijnmedemuzikantenwerktaaneentotaalpresentatie. OmditvertrouwenoptebouwenwordterindezeleseenbluesinAgespeeld.De toonsoortadientalsvoorbereidingopenherkenningspuntvoordevolgendeles. Doelbeschrijving Muzikaledoelenvoordeband: o Aanheteindvandeleskunnendeleerlingendebluesopeenstabiel tempospelen. o Aanheteindvandeleskunnendeleerlingendebluesineenjuistebalans spelen:geenvandeinstrumentenklinktoverheersendofkomtniettot zijnrecht. Individueledoelenperinstrument: o Toetsen:Detoetsenistkanopde2 e en4 e teldejuisteakkoordenspelen, metanderewoordenopdebackbeat. o Gitaar:Degitaristkanaanheteindevandelestweenieuweakkoorden spelen,namelijka7ene7,inachtsten. o Basgitaar:Debasgitaristkanaanheteindevandelesdegrondtonenvan debluesinastrakspelen. o Drums:Dedrummerkandoormiddelvandetweebasisritmesdeband ritmischentempovastondersteunen. o Zang:DezangereskanaanheteindevandelesdecouplettenvanRock aroundtheclockzingen. Lesverloop 1. Laatdedrumshet1 e basisritmespelen(zieinleiding). 2. Laatdebasgitaaropelkebassdrumdegrondtoonvanhetakkoord meespelen. 3. Degitaarmoetopelketikvandehi hatklinken.ditwilzeggendatpertwee tikkendegitaareendown eneenupstrokespeelt.bijdeamoetde middelvingeropgetildwordenomeena7tebekomen.bijdeemoetde ringvingeropgetildwordenomeene7akkoordtebekomen. 4. Laatdedrumshet2 e basisritmespelen(zieinleiding).debasgitaarende gitaarblijvenspelenzoalszedatvoorafgaanddeden. 5. Bijhet2 e drumritmekomtereensnarebij.depianomoetgelijktijdigmeteen slagopdesnarehetjuistakkoordspelen. 6. Zinginhetbeginhet1 e coupletvanhetrock nrollnummer Rockaroundthe clock voor.zinghetnaenkelekerendoorgespeeldtehebbensamenmetde zanger(es).wanneerhetvlotlooptgaatdezanger(es)alleenzingen. 6

7 7. Erstaatnueenklinkendresultaat.Bekijksamenmetdeleerlingenwaarnog moeilijkhedenzittenenwerkgerichtaandezeverbeterpunten. 8. Erstaatnueenverbeterdklinkendresultaat.Gasamenmetdeleerlingenna ofdebluesnu staat :tempovasteninbalans. Evaluatievandeles Dezebluesisbedoeldomdemuzikantenintelatenspelenopelkaarenishetideale momentvoordedocentomdemuzikanteninteschatten.lethierbijgoedopde volgendeaspecten: Straaldendeleerlingenplezierinhetspelenuit? Watisdeeersteindrukvandesamenhangbinnendegroep? Gavenleerlingenelkaarderuimteomfoutentemakenenomteleren? Warendeleerlingeninstaatomfoutenvanzichzelfenvanelkaarteherkennen enbenoemen?kondenzedezemethulpvandebandcoachoplossen? Hoewashetuiteindelijkeklinkenderesultaat? Welkestappenhebikalscoachgezetomnaarditklinkenderesultaattoete werkenentijdenshetprocestezorgenvoorverbetering? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Belangrijkeconclusiesuithetessay,dieindeinleidingvanditproductsamengevatzijn, kunnenindezelesherkendworden. Wanneerleerlingenplezierindeleshadden,kanaangenomenwordendatdeze voldoendebijhunbelevingswereldaanslootendatdelesvoldoetaande belangrijkstevoorwaardevoorleerlingenomtekunnenleren(punt1). Verdermoetindezelesnagegaanwordenofdebandals sociaalnetwerk functioneert,ofleerlingenelkaarruimtegevenenzichveiligvoelen,zodatzezelf, metelkaarenvanelkaarkunnenleren(punt2,4en5). Aansluitendopditlaatstepuntkandecoachinvolgendelessengerichterop lettendatleerlingenelkaarmeergaanstimulerenenelkaaropeenpositieve manieropfoutenkunnenwijzen(punt3). Erwordtgerichtgewerktaandeauditievevormingvandeleerlingen:zegaan zelfnawaarmoeilijkhedeninhetnummerbestaanenwaarverbeteringen aangebrachtkunnenworden.involgendelessenkanhieropvoortgebouwd wordendoorgerichteropmuzikaleaspectenenfouteninindividuelepartijente letten(punt8). Doornategaanhoehetprocesisverlopen,kandecoachnagaanofhijzelfgoed heeftgefunctioneerd:sensitief(aanvoelend)enresponsief(reagerend)(punt6 en7). 7

8 Lesmateriaal Vormschema: Tekst: Putyourgladragsonandjoinmehon', We'llhavesomefunwhentheclockstrikesone. Refrein We'regonnarockaroundtheclocktonight, We'regonnarock,rock,rock,'tillbroaddaylight, We'regonnarockaroundtheclocktonight. Whentheclockstrikestwo,threeandfour, Ifthebandslowsdownwe'llyellformore. Refrein Whenthechimesringfive,six,andseven, We'llberightinseventhheaven. Refrein Whenit'seight,nine,ten,eleventoo, I'llbegoin'strongandsowillyou. Refrein Whentheclockstrikestwelvewe'llcooloffthen, Startrockin''roundtheclockagain. Refrein A A A A7 D D A A E7 D A E 8

9 Les2:Stops&Cues Inleiding Binneneenbandmoeterduidelijkcontactzijntussendebandleden.Natuurlijkishet niethandigomconstantdingentegaanroepennaarelkaar.daaromwordterbinnen eenbandgebruikgemaaktvanduidelijkesignalen:cues.indezelesgaandeleerlingen contactzoekenmetelkaarenlerenzezostrakmogelijktestoppenenintezetten.we gebruikenhiervoordeintrovanhetnummer Rockaroundtheclock.Wanneerzehet spelenvanstops,enhetgevenvancues,beheersenkanhetvolledigenummergespeeld worden. Doelbeschrijving Muzikaledoelenvoordeband: o Deleerlingenkunnenaanheteindevandeleshetvolledigenummer Rock aroundtheclock spelen.ditwilzeggen:meteengoedeintroenineen opgevoerdtempo. o Debandkanstrakgehoorzamenwanneerereenstopofeencuegegeven wordt. o Deleerlingenkunnentijdenshetspelenvaneennummereencuegeven naarelkaartoe,doormiddelvaneenlichamelijkebeweging. Individueledoelenperinstrument: o Drums:dedrummerleertindezeleshoehijduidelijkecuesenstopsmoet maken,enblijftstrakwanneerhijdeinzettenmoetdoen. o Deandereinstrumentalistenlerenhoezemoetenreagerenopde drummer.vooralbijdeintromoetenzehuninstrumentkort,krachtigen correctinzetten. Lesverloop Legkortuitwaaromstopsencueszobelangrijkzijnbijhetspelenineenband.Stopsen cuesdienenerimmersvooromtezorgendat,wanneeréénofmeerdereinstrumenten evennietsspelen,ertochstrakverdergegaankanwordenmethetmusiceren.omdit aantelerengajealsvolgtaanhetwerk: 1. Laatdeleerlingenhetrock nrollnummervandevorigekeerspelenenneem zelfeencentralepositieaanindegroep.zorgervoordatiedereenjekanzien. 2. Spreekmetdeleerlingenafdatwanneerjejearmindeluchtsteekt,en vervolgensmetjevingerstotviertelt,datiedereenopdeeerstvolgendetel vandevolgendemaatéénkortenootopzijninstrumentspeeltenstopt.blijf ditherhalentotdatditstrakis. 3. Leguitdatjijnudegenebentgeweestdiedecuegafendatzeeenstop gespeeldhebben.engeefdeopdrachtaandedrummerom,nadestop,opde vierdeteleenduidelijkebewegingtemakenmetzijnarmenomopde1 e tel terugtebeginnen. 4. Ganuverdermetdeintrovan Rockaroundtheclock.Luistersamenmetde leerlingennaarhetorigineel,zodatzewetenhoehetmoetgaanklinkenen probeersamenditresultaattebereiken. 9

10 5. Neemdetellenvan2matensamenentelhardop(teldusniet2xtot4,maar 1xtot8).Deleerlingenmoeten3xopdeeersteteleenAakkoordspelen,en totslotopde1 e ende5 e teleeneakkoord.vervolgenshervattenzehet nummerzoalszehetkennen.ditcorrespondeertmethetorigineel. 6. Blijfditherhalentothetstrakis,engeefvervolgensweerdetaakaande drummeromeenbewegingtemakenvoorde1 e tel=cue. 7. Wanneerdeintrovanhetnummergoedgespeeldwordtkanverdergegaan wordenmethetdoorspelenvanhethelenummer,enkanbeetjebijbeetjehet tempoopgevoerdworden. 8. Dezangwordtnubijdeintrotoegevoegd.Hetnummerstaatnualsgeheel. 9. Werkdoormiddelvancoaching,samenmetdeleerlingen,aaneensteeds betereindresultaat.gauitvansuggestiesvandeleerlingendoorgericht vragentestellen. Evaluatievandeles Wordendestopscorrectgespeeldenreageertdebandhierop? Wordendecuescorrectgegevenenreageertdebandhierop? Hoeklinkthetgeheel? Iserbinnenhetfunctionerenvandebandenbijhetklinkenderesultaatsprake vansamenhangtussendeverschillendeleerlingen. Hoepresterendeleerlingenenhoekoppelikdatnaarmijzelfterug? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Hetvolledigenummer Rockaroundtheclock staataanheteindvandeles. Wanneerleerlingenuitstralenhiertrotsoptezijn,dusophuneigenprestatieen deprestatievandeband,isvoldaanaandepunten1,2,4en9uitdebevindingen vanhetessay. Ditisdetweedelesdatleerlingensamenmetelkaaronderleidingvandecoach tijdenshetprocesverbeteringenaanbrengen.durvenzeelkaaropfoutente wijzen?geeftiedereenelkaarruimte?belangrijkisdatdecoachsteedszorgt vooreenveiligesituatiewaarinditmogelijkis(punt3,5,6,7en8). Lesmateriaal A A A E E Tekst One,Two,ThreeO'clock,FourO'clockrock, Five,Six,SevenO'clock,EightO'clockrock. Nine,Ten,ElevenO'clock,TwelveO'clockrock, We'regonnarockaroundtheclocktonight. 10

11 Les3:EenstapjeverderI Inleiding Indevoorafgaandeleswerdenstopsencuesingezetenkendendeleerlingen3 akkoorden.indezeleskomendezeweeraanbodenkrijgtelkeleerlingeenbelangrijke rolwaardoorzenaareenhogerniveaugetildwordt.ookwordener2nieuweakkoorden aangeleerd.indezeleswordtervooralaandachtgeschonkenaandeindividueledoelen perinstrument. Doelbeschrijving Muzikaledoelenvoordeband: o Debandkanderefreinenstrakinzettenenstrakspelen. o Debandkanaanheteindevandelesintro,coupletenrefreindoorspelen opeentraagtempozonderstiltevallen. o Deleerlingenkunnen,wanneerzenietmoetenspelen,devormvanhet nummervolgenentonenditaandoormethetjuisteakkoordteruginte zettenophetjuistemoment. Individueledoelenperinstrument: o Gitaar:Aanheteindevandeleskandegitaristtweenieuweakkoorden spelen;namelijkemeng.degitaristweetookdathijvoordepowerzorgt inhetrefreinenbridge. o Basgitaar:Debasgitaristkanaanheteindevandelesdebandstaande houdendoornietstiltevallen.ookkandebasgitaristzelfaangeven waaromzijnpartijzobelangrijkis,hijdraagtnamelijkdecoupletten.aan heteindevandeleskandebassistdenotendenespelen,ennietdoorhet aanslaanvanopensnaren,maarhetspelenindejuisteposities. o Piano:Depianistkanaanheteindevandelesdepartijspelendieheelde tijdterugkeert.doordezepartijtekunnenspelenleertdepianistookom eensyncopetespelen.depianistbeseftdathijvoordemelodischelijn zorgt. o Drums:Dedrummerkanaanheteindevandelesduidelijkecuesgevenen zorgtervoordatdebandstrakblijft.dedrummerweetdathij verantwoordelijkisvoorhetbehoudenvanhettempo.dedrummerkan aanheteindevandelesookdekicksopdederdetelspelenenkaninde krachtigerestukken(refreinenbridge)dehi hatkrachtiglatenklinken doordezeeenkleinbeetjeopentedoen. o Zang:Dezanger(es)kanhetnummerzuiverzingenenzorgtvooreen duidelijkearticulatie.dezangeresweetdatzijcentraalstaatenhaarstem indecouplettenenkelbegeleidtwordtdoorbasgitaarendrums. Lesverloop 1. Begindelesmethetuitdelenvanhetakkoordenschemaenmethetlaten luisterenvanhetnummer.laatdeleerlingenhunhandopstekenwanneerze denkendathuninstrumentspeelt.opdezemaniermoetzichhetbesefvormen vanhetbelangvanhuneigenrolenwordthieropingepikt. 11

12 2. Speelhetnummeropnieuwafenwijsdepositiesaanbijdebassistwaarde bassistdenotenmoetspelen. a. D:A snaar,5 e positie b. E:A snaar,7 e positie c. G:G snaar,open d. A:A snaar,open 3. Laatdebassistzijnpartijsamenmetdeaudiomeeoefenenterwijldegitarist uitlegkrijgtoverdetweenieuweakkoorden. a. Em:EakkoordmetG snaaropeni.p.v.1 e positie b. G:HogeE snaar,3 e positie,endelagee ena snaarnietmeespelen. 4. Laatdedrumsnueenbasisritmespelenenlaathem2kicksopdederdetel speleninplaatsvanéén.laatdebassistdegrondtonenvanhetrefreinconstant herhalen.zokunnendrums,gitaarenzangoefenen. 5. Oefensamenmetdepianistdepianopartijinterwijldeakkoordenvanhetrefrein constantherhaaldwordentotdezegekendis.laatdeleerlingvooralophet gehoorenoefenen,hetmotiefjezieternamelijkmoeilijkeruitdanhetwerkelijk is 6. Laatnuallepartijenhetrefreinsamenspelentotditprobleemloosverloopt. 7. Oefendecouplettenin,hierspeeltalleendrumenbasterwijlergezongenwordt. Wijsopvoorhandophetkleinverschilindelaatstetweematenenzorgervoor datdecombinatiebas+drumstrakklinkt. 8. Beginnuvooraanenspeelintro,couplet,enrefreinnaelkaar. 9. Erstaatnueenklinkendresultaat.Coachnuwaarnodigenzoeksamenmetde leerlingennaarverbetermogelijkheden. Evaluatievandeles Hoeklonkdecombinatietussendrumenbasindecoupletten? Werdhettempogoedaangehouden? Wasdebalansinorde? Werdendeinstructiesgoedopgevolgd,ofwasdeinstructieonduidelijk. Hoegingenleerlingenommetdenieuweakkoordenenritmesdiezeaangeleerd kregen? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Indezeleswordtgestartmethetluisterennaarhetoriginelenummerterwijl leerlingeneenakkoordenschemavolgenenluisterenwaarhuneigeninstrument speelt.opdiemanierwordtinovereenstemmingmetpunt8uitdebevindingen vanmijnessaygewerktaandeauditievevormingvandeleerlingen. Tijdensdezeleswordtbehoorlijkveelaandachtaanmoeilijkhedenopindividuele instrumentengegeven.alleenwanneerbinnendebandeengoedeonderlinge sfeerheerst,accepterenleerlingenhetdataaneenanderaandachtgegeven wordt,terwijlzezelfmoetenwachten.hetiseenverkeerdsignaal,wanneer tijdensdezemomentenonrustontstaatenleerlingengeenbelanghechtenaan moeilijkhedenopanderepartijen.ziepunt2,3en4uitdeessaybevindingen. 12

13 Lesmateriaal VormschemaLiquido Narcotic: Intro: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA Couplet1: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em DEm D Refrein: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA Couplet2: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em DEm D Refrein: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA Bridge: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA Refrein: D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Em G DA D Pianopartij: 13

14 14 Tekst: Soyoufaceitwithasmile Thereisnoneedtocry Foratrifle'smorethanthis Willyoustillrecallmyname Andthemonthitallbegan Willyoureleasemewithakiss HaveItriedtodrawtheveil IfIhave howcouldifail? DidIfeartheconsequence Dazedbycarelesswords Cosyinmymind Idon'tmind.Ithinkso.Iwillletyougo Idon'tmind.Ithinkso.Iwillletyougo Nowyoushapedthatliquidwax Fititoutwithcratercracks Sweetdevotion mydelight Oh,you'resuchaprettyone Andthenakedthrillsoffleshandskin Wouldteasemethroughthenight "NowIhatetoleaveyoubare IfyouneedmeI'llbethere Don'tyoueverletmedown" Dazedbycarelesswords Cosyinmymind Refrein AndItouchedyourface NarcoticmindfromlazedMary Jane AndIcalledyourname Likeanaddictedtococainecallsforthestuffhe'dratherblame AndItouchedyourface NarcoticmindfromlazedMary Jane AndIcalledyourname Mycocaine Refrein

15 Les4:EenstapjeverderII Inleiding Inheteerstedeelvandezedubbeleleshebbendeleerlingenhunindividuele vaardighedengetraindenhebbenzegeleerdwatderolvanhuninstrumentwasinhet nummernarcotic.vorigeleszijntevensintro,coupletenrefreiningestudeerd.nuwordt erverdergegaanmetdebridgeenhetgeheel.inhettweededeelvandezelesstaande muzikaledoelenvoordebandcentraalennietdeindividueledoelenperinstrument zoalsinheteerstedeel. Doelbeschrijving: Muzikaledoelenvoordeband: o Deleerlingenwetenwateenbridgeisenkunnendezeaanheteindevan delesdestrakspelen. o Debandkanhetnummeroptempoenfoutloosdoorspelenzonderte versnellenoftevertragen. o Debandledenreagerenopelkaarenzoekencontactmetelkaaromeen strakkersamenspeltebekomen. o Deleerlingenkennenaanheteindevandelesdevormvanhetnummeren kunnenditaantonendoorophetjuistemomentintevallen. Individueledoelenperinstrument: Indeel1vandezelesleerdendeleerlingennieuwenoten,ritmes,partijen,.In dezeleslerendeleerlingendebridgespelen.doorherhalingvanenverbetering vanhetnummerwordendeindividueledoelenvandeel1getraind. Lesverloop 1. Begindelesmethetdoorspelenvanintro,coupletenrefrein,enherhaaldit enkelekerentotdathetvormschemaendenotenweerterugfrisinhet geheugenzitten. 2. Laatdeleerlingenvervolgens4telleninlang,inachtsten,eenAakkoord spelen.geef4tellenvooraf,dande4tellena,envervolgenseenstop,opeen D,opde1 e telvandevolgendemaat.zorgervoordatdeleerlingenonderling contacthebben. 3. Wanneerditgoedluktwordende4tellenAopgesplitstin3tellenD,en1tel A.DestopblijftopdeDopdeeerstetelvandevolgendemaat.Herhaaldittot hetduidelijkis. 4. Koppelnuhetspelenvandeze2matenaandebridge.Leguitdatwatze gespeeldhebbenprecieshetzelfdeisalsdatwatindebridgegespeeldmoet worden. 5. Leerdebridgealsvolgtaan: a. Speelhetrefreindoorenzegopvoorhanddatnahetrefreinopde1 e teleenstopopdkomt. b. Neemdelaatste4matenvanhetrefrein,endoedestoperweerachter aan. 15

16 c. Wanneerditluktonderbreekjeeven,engeefjedetaakaande drummeromeenzoduidelijkmogelijkcuetegevenvoorhetinvallen opde1 e telvandevolgendemaat.ditinvallengebeurtopeenem akkoord.alshulpmiddelkunnendeviertellenmeegetiktworden. Wanneerdeopzetduidelijkiskandevolledigeverantwoordelijkheid opdedrummergelegdworden. 6. Herhaalnude4matenvandebridgeconstanttotiedereenindebandcontact zoektmetelkaarencorrectinvalt. 7. Speelnuhethelenummervanvoortotachter,envoerhettempostilaanop, totophetjuisteniveau. Evaluatievandeles: Warenerproblemenbijhetspelenvandebridgeenwaaraankandatgelegen hebben? Hebbendeleerlingenvooruitganggemaaktinhetspelenvandenieuwe akkoordenvanhetvorigedeelvandeles? Hoehebikdeleerlingengestuurdbijhetinstuderenvandebridge? Klinkthetgeluidvandebandalseengeheelofalseencombinatievanlosse partijen? Hebbendeleerlingentijdenshetspelenvanhetnummercontactmetelkaar? Kijkenzenaarelkaar,reagerenzeopelkaar? Tonendeleerlingen,wanneerzehetnummerbeheersen,plezierinhetspelen? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Indezelesdraaithetweeromsamenhangbinnendebandalsgeheel.Leerlingen moetenzichbewustzijnvanderoldiehunpartijbinnendebandspeelt.wanneer debandalsgeheelfunctioneert,wordtvoldaanaandepunten2,3,4en5uitde bevindingenvanhetessay Hetisbelangrijkdatleerlingenzichbewustzijnvanhetbelangvanverbetering vananderepartijenbetekentvooreenbetergeheel.methulpvandecoach krijgenleerlingendemogelijkheidomhunmeningofvisieophetfunctioneren vanbandledenkenbaartemaken.hetisbelangrijkdathiervoorruimtegegeven wordtendatbandledenelkaarserieusnemenenelkaarsrolrespecteren.alleen danisersprakevansamenwerkendleren,zoalsinpunt4en5isgenoemd. Decoachmoetsteedsnagaanofhetspelenindebandgoedgaatenofhijopeen juistemaniermetzijneigenrolomgaat.zorgtdecoachvooreenprettige werksfeer,stimuleertenmotiveerthijdeleerlingenomhetbesteinzichzelfen elkaarnaarboventehalen,zoalstevindenisinpunt6en7vande essaybevindingen. Tenslotte:belevenleerlingenhetmusicerenmetelkaarindeband.Hebbenze plezierinhetsamenspelenenisditvoordecoachconcreetwaarneembaar(zie punt7en9). 16

17 Les5:Uptempo Inleiding Indezeleswordthetstandaardritmevandedrums,dattotnutoevantoepassingis geweest,losgelaten.indezelesgaanweoveropde16 e beweging.ditwilzeggendatde drummernietmeerslechtsachtstentiktopdehi hatmaardathijzestiendenotengaat tikken.ditdrumritmegeefteenuptempogevoelaanhetnummer.uptemponummers zorgeninveelgevallensnellervoorlichamelijkeexpressiezoalsmeebewegen. Doelbeschrijving Muzikaledoelenvoordeband o Aanheteindevandeleskunnendeleerlingenhetvolledigenummer spelenineenlangzaamtempo. o Debandkanhorendaterindebridgeeenanderesfeerinhetnummerzit enkunnenditverklarendoorgezamenlijkoverleg. Individueledoelenperinstrument o Drums:Dedrummerkanzestiendenspelenopdehi hatenleertderidete gebruikenbijdebridge. o Basgitaar:Debassistkanaanheteindevandeleseennieuwenootspelen, namelijkdeb.ookleertdebassistindezelesomzijnsnarenniettelaten doorklinken,maaromzedirectnahetaanslaantedempen. o Gitaar:Degitaristleertindezeleseenzestiendeslagtegebruikenenkan ditaanheteindevandelesopeenlaagtempotoepassen. o Toetsen:Detoetsenistspeeltdejuisteakkoordenopdebackbeatenkan ditcombinerenmetopde1 e en3 e teleenbasnoottespelenopdepiano. DetoetsenistkanaanheteindevandeleseenBm7akkoordspelen. o Zang:Dezanger(es)kandetekstvanditnummeropeenvertellende manierzingen.ditwilzeggendatzevrijenflexibelkanzijntijdenshet zingenvandetekst. Lesverloop 1. Voorditnummerishetrelevantomdeintrowegtelatenenonmiddellijkte beginnenwaardegitaarinzet.laathetnummerdusvanafdaarluisteren. 2. Stelvragenaanelkbandlidmetbetrekkingophunpartij: Wathoorje?. LijktditophetwatjespeeldebijNarcotic? Hoedenkjedittekunnen spelen.hetresultaatzalzijndatelkeinstrumentalist,metuitzonderingvan debassist,gaatmerkendater snellerenoten inhunpartijzitten. 3. Deeldepartijenuitenconcentreerjeevenopdedrummer.Laathem vervolgensbeginnenmethettikkenvandezestienden.hetkanvoorde drummerhandigzijnalsdeviertellenvandemaatmeegetiktworden. Wanneerdezestiendenstrakzijnkandekickopde1 e en3 e telworden toegevoegd,endesnareopde2 e ende4 e tel. 4. Laatdebassistontdekkendathijsnarenmoetgaanafdempenendatde baspartijeenvoortstuwendefunctieheeft.ditkandoorvragenals: Hoekan 17

18 jeeennootkortenhardlatenklinken? Gamethemevennawatvoorhemde bestemanierisomdezenootaftedempen. 5. Schakeldirectevenmetdegehelebandovernaardebridgeenbespreekhet Bmakkoord.Voordegitaristisditgeengemakkelijketaakomtespelen.Deze moetnamelijkeenbarréakkoordproberentegrijpen,watineenvroeg stadiumvangitaarspeleneenmoeilijkeopgaveis.daaromkanervoor gekozenwordenomdegitaristeendakkoordtelatenspelen,endebassist eenb.opdezemanierverkrijgenweopeeneenvoudigemaniereenbm7 akkoord.legditbm7akkoordookevenuitaandepianist.laatdedrummer zelfontdekkendatzijndrumpartijdaarplotsoverschakeltnaarhettikkenop derideaanhalftempo.ditishetritmewathijvoorgaandelessenheeft gespeeld. 6. Beginnumethetspelenvandeintro,dusenkeleenA akkoord,enlaatde gitaristzienwatvoorslaghijmoetspelen.wanneerhijdezeheeftopgepikt kanerverdergegaanwordenmetderestvanhetlied. 7. Erstaatnueenklinkendresultaat,zorgernuvoordatdebandstrakblijften hetvormschematraagmaarzonderstoppenkandoorspelen.ondertussen kandezangpartijvandezanger(es)samendoorgenomenworden. Evaluatievandeles o Kregendeleerlingendezestiendebewegingonderdeknieenopwelke manierhebikalscoachgezorgdvoorditresultaat. o Hebikdeleerlingengoedbijdelesbetrokken,enopwelkemanierhebik datgedaan? o Hebbendeleerlingendoelgerichtgeluisterdnaarhuneigeninstrument? o Ishetmerkbaardatdeleerlingenplezierhebbeninhetspelenvaneen zeereigentijdsnummeralsdit,bijvoorbeeldinhunmotivatie? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Auditievetrainingspeelttijdensdezeleseengroterol:leerlingenontdekkenzelf datereenzestiendebeweginginditnummerzitenbrengenonderwoordenwat dezebewegingvoorhuneigeninstrumentendesfeervanhetnummerbetekent. Ookonderscheidenzehuneigeninstrumentbinnenhetgeheel,duswerkenze aanhunanalyserendauditiefvermogen(punt8). Dooreeneigentijdsnummertekiezen,wordtaangeslotenopdebelevingswereld vandeleerlingen.hetiswaarschijnlijkdatditeenmotiverendeffectheeft, waardoorzebereidzijnomtewerkenaanhetonderdekniekrijgenvande moeilijkheden(punt1,3en9). Decoachlaatindezelesleerlingendezestiendebewegingzelfontdekken,door gerichttevragen.daarnaastishetzijntaakervoortezorgendatdeleerlingen dezebewegingjuistaanleren.hijmoetduszijneigenmuzikale en coachingsvaardighedenoptimaalbenutten(punt6en7). 18

19 ! Sander Ruijters 2009 Amy Mc Donald - Mr. Rock And Roll Intro Verse 1 So called Mr Rock And Roll Is dancing on his own again Talking on his phone again To someone who tells him that his balance is low He s got no where to go He s on his own again Verse 2 Rock chick of the century Is acting like she used to be Dancing like theres no one there Before she never seemed to care Now she wouldnt dance Its so rock and roll to be alone Chorus And they ll meet one day far way Saying " Hey I wish I was something more" And they ll meet one day far away And say " Hey I wish I knew you, I wish I knew you before" Tussenspel Verse 3 Mrs Black and White Shes never seen a shade of grey Always something on her mind Every single day But now shes lost her way And where does she go from here Verse 4 Mr Multicultural Sees all that one can see Hes living through someone Very different to me But ow he wants to be free Free so he can see Chorus And they ll meet one day far way Saying " Hey I wish I was something more" And they ll meet one day far away And say " Hey I wish I knew you, I wish I knew you before" Tussenspel Bridge He says "I wish I knew you, I wish I met you When time was still on my side" She'll say " I wish I knew you, I wish I loved you Before I was so bright" Verse 5 And so they must depart Too many more a broken heart But I've seen that all before In TV, books and film and more And theres a happy ending Every single day Chorus And they ll meet one day far way Saying " Hey I wish I was something more" And they ll meet one day far away And say " Hey I wish I knew you, I wish I knew you before" A A A A A A A A D D A A A A A A D D A A E E Bm Bm E E Bm E A A A A A A A A D D A A A A A A D D A A E E Bm Bm E E Bm E A A A A Bm E D A Bm E D E E A A A A D D A A E E Bm Bm E E Bm E A A A A 19

20 Les6:Fade in Inleiding Indezeleswordthetnummer MrRock nroll meermaalsherhaaldengerepeteerd.het isvanbelangdatdeleerlingenindezebekendlesrakenmethetbegripfade inendeze kunnenuitvoeren.verderwordterindezelesgewerktaandedynamiekvanhet nummer.enkeledelenvanhetnummerzullenluiderofzachtergespeeldmoeten worden.hierdoorwordtervoorgezorgddatdezangstemmeeruitdeverfkomt.het dynamischaspectvanmuziekstaatindezelesduscentraal. Doelstellingen Muzikaledoelenvoordeband: o Deleerlingenkunnenaanheteindevandeleshetliedopeenhogertempo spelenenkunnentijdenshetspelenhiervanstrakblijven. o Deleerlingenwetenaanheteindevandeleswateenfade inisenkunnen dezegezamenlijkspelen. o Debandkanaanheteindevandeleshetnummerheeldynamischspelen. Concreetgezegdkunnenzeeenfadeinspelenentijdensdeinstrumentale stukkenharderspelenalsindecoupletten. Individueledoelenperinstrument: o Gitaar:degitaristkanaanheteindevandeleseenAsus4akkoordspelen enheeftde16 e slaghelemaalondercontrole. o Drums:dedrummerkanhetritmemetdezestiendenotenstrakspelenen kanvlotschakelentussenditritmeenhetritmevandebridge. o Zang:Dezangisgoedteverstaanengoedgearticuleerd.Ermoetzingend eenverhaalklinken. o Basgitaar:Debasgitaarkentzijnrolomdestuwendekrachtachterhet nummertezijn. o Toetsen:Detoetsenistleertzelfstandighoehetvolumepedaalwerkten hoehijdezebijdefade innuttigkaninzetten. Lesverloop 1. Startdelesmethetnummereenkeerdoortespelenzonderspecifieketipste gevenaandemuzikantenzodatzezelfeenterugkoppelingmakennaarde vorigeles.wanneerhiergeenresponsopkomt,moetdezeterugkoppeling doorgerichtvragentestellenbereiktworden. 2. Leerdegitaristhoeenwaarhijsus4 akkoordenmoetspelen.ditkan gebeurendooreenpinkbijtezettenofdooreenvingerteverschuiven.zoek samenmetdegitaristevenuitwatdegemakkelijkstemanierisvoorhem. 3. Laatdebanddeintroenkelekerennaelkaarherhalenenlaatdegitaristde susinoefenen. 4. Neemhetnummernuenkelekerenhelemaaldoorenzoekoferergensfouten zitten.laatwanneerhetnummerstilvalt,ofietsnietklinktafbreken,de leerlingenuitzoekenwaaromhetmisging,ofwaternietklinkt. 20

21 5. Vraagaandeleerlingenhoeervoorgezorgdkanwordendatdezangheelgoed teverstaanis.hoemoetenwedanspelen? 6. Luisternogsamenmetdeleerlingennaarhetbeginvanhetnummer.Hoe beginthetnummerorigineel?alsnelzal vanstilnaarhard éénvande antwoordenzijndiebovenkomen.koppelhierdeterm Fade in aanvasten daagdeleerlingenuitomditooktedoen.trekjehiervooreventerugenlaat zeexperimenterenhoezeeenfade inkunnenspelen.ditisvooralbelangrijk voordetoetsenistdiehiervoormethetvolumepedaalgaatmoetenleren werken.ditisechtereenproceswatdoordetoetsenistzelfaangeleerden gewendmoetworden. 7. Overloopevenhetvormschemavanhethelenummerengametdeleerlingen nawaarerhetbesthardenwaarzachtgespeeldkanworden. 8. Blijfhetnummernogenkelekerengoeddoorspelenenvoerhettempoop.Bij eenhogertempoishetbelangrijkdatindezelesdeleerlingenautomatisch gaanmeebewegenmetdemuziek.ditkangestimuleerdwordendoor enthousiasmevandedocent. Evaluatievandeles o Namendeleerlingenaanhetbeginvandeleszelfinitiatiefom verbeteringeninhetnummeraantebrengen? o Voeldendeleerlingenzichverantwoordelijkvoorhetbereikenvaneen goedeindresultaat?wezenzeelkaaropverbetermogelijkheden? o Inhoeverrehebbendevaardighedenvandecoachbijgedragenaanhet eindresultaatendeleerlingenverderophetgoedespoorgebracht? o Ishetklinkendresultaatinovereenstemmingmetdelichaamstaalvande leerlingen:bewegenzemeemetdemuziek,voelenzedemuziek? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Dezeleswordtbegonnenmetdemogelijkheidvanleerlingenomzelfinitiatiefte nemen.eenuitgelezenmomentomtekijkenhoedebandalsgeheelfunctioneert. Voelenleerlingenzichonderdeelvanhetgeheel?Onderkennenzehun individuelebelangvoorhetgeheel(punt2,3,4en5). Hebikalscoachgoedgereageerdopsignalenvanuitdeband,zowelsociaalals muzikaal(punt6en7). Ismuzikalebelevingvandeleerlingenzichtbaar?Reagerenzepositiefophet werkenaanhetnummeronderhuneigenverantwoordelijkheidenmethulpvan decoach(punt9). Doordathetingestudeerdenummernuvolledigklinkendis,zijnleerlingenin staatomeennummeruithuneigentijdgoeduittevoeren.hetligtvoordehand datdezeaansluitingbijdebelevingswereldvooreenpositievebijdrageaanhet nummerzorgt(punt1). Erisnuenkelewekenmetdeleerlingengerichtgeluisterdengewerktaan popmuziek.leerlingenhebbenhunauditievevaardighedenverbeterdenkunnen dezeinzettenomhuneigeninstrumentalevaardighedenteverbeterenenhet eindresultaatvandebandbeterklinkendtekrijgen(punt8). 21

22 Les7:Performanceenline up Inleiding Indezelaatsterepetitievanhetlessenpakketgaanwevooruitkijkennaarhet presentatiemoment.watmaakthetzospeciaalalsenbandstaattespelen?indezeles gaatersamenmetdeleerlingeneengoedebandopstellinggezochtworden,enkomen alleanderebelangrijkeaspectenaanboddiebijeenliveoptredenvanbelangzijn. Doelstellingen Muzikaledoelenvoordeband: o Deleerlingenkunnenaanheteindevandelesallenummersstrakspelen enkunnenophetjuistetempoinzetten. o Deleerlingenkunnenaanheteindevandeleseengoedeperformance neerzetten.hieronderwordtverstaan:bewegenopdemuziek,contact zoeken;zowelmetelkaaralsmethetpubliek. o Deleerlingenkunnenaanheteindevandeleshetbluesschemavanles1 vanbuitenspelen. o Debandkantoteengezamenlijkbesluitkomenwatbetreftdeline up. Individueledoelenperinstrument: o Voorallebandledengeldthier:Hetcorrectenstrakkunnenspelenvande nummers o Hetuitstralenvanenthousiasmeenplezierenhetnummer beleven. Lesverloop Begindelesmeteenglobaalbeeldvanhoehetpresentatiemomenteruitzalmoeten zien;watislijktvolgenshendebesteopstellingvandeinstrumentenvooreenlive optredenengahiervervolgensmeeexperimenteren.speelallenummerseensdoorin eenandereopstellingenkijkwelkehetmeestfunctioneelis. 1. Vraagaandeleerlingenhoezeopeengemakkelijkemanier,zostrakmogelijk,een nummerkunnenbeginnenspelen. Heeftiemandooiteenliveoptredengezien? Hoeworddaarafgeteld? enkomsamentothetbesluitdatdedrummeralle nummersmoetaftikken. 2. Experimenteerhiermeeenkelekeren.Zorgdatalleintro svanallenummersenkele kerenaanbodzijngeweestenwijsdedrummeropzijnrolomhetjuistetempointe zetten. 3. Leg,naallesenkelekerenvolledigdoorgespeeldtehebben,hetinitiatiefbijde bandledenomeengoedevolgordevannummersuittekiezen.houhiervanuitde achtergrondcontroleomtecontrolerenofiedereeninspraakheeftbijhetopstellen vandevolgorde. 22

23 23 Evaluatievandeles o Hoeliephetopstellenvandevolgordeenwaaraanheeftdatgelegen? o Hoehooglaghettempoindelesenhoewasdewerksfeerbijde leerlingen? o Hebbendeleerlingenallenummersonderdeknieenzijnzeinstaatom eengoedeperformanceneertezetten? o Hoehebikmijdezelesopgesteldbinnendeband?Actief?Passief? Terugkoppelingnaarbevindingenessay Indezevoorbereidingslesophetpresentatiemomentkomenallebevindingenuithet essayterug.deindividueleleerlingenkunnenzichalsbandpositioneren,nietalleenop muzikaal,maarookopmuzikaalvlak,doordatzesamentoteenline upkomen.ze voelenzichnietalleenverantwoordelijkvooreengoedmuzikaalverloop,maarookvoor deformeleaspectenvandepresentatie.erzullenzichlangzamerhandverschillende rollenbinnendebandhebbengevormd:deeentreedtnueenmaalmeeropde voorgronddandeander.belangrijkisdatderoldieleerlingenbinnendebandvormen, moetcorresponderenmethunpersoonlijkheid.iedereendientzichbinnendebandop zijnplektevoelen.doordatdevaardighedenvandecoachgedurendedeafgelopen lessenzijningezet,zijnleerlingeninstaatomnuzelfeengrotereverantwoordelijkheid tenemenenkandecoachwatmeeropdeachtergrondblijven.hetisdebedoelingdat aanheteindvandezelesiedereentevredenisoverheteindresultaatenhetprocesen metvertrouwendeeindpresentatietegemoetgaat.

24 24 Les8:Eindpresentatie Inleiding Presentereniseenbelangrijkelementbijdeontwikkelingdieleerlingendoormaken.In dezeleswordenallenummeraaneenpubliekgepresenteerd.nadezepresentatiewordt hetformulieropdevolgendepaginadoorallebandledeningevuld.nietalleenin woorden,maarookinschriftgaanzeelkaarendebandalsgeheelbeoordelen.ookde bandcoachzaleenevaluatieformulierinvullen.alleformulierenwordennaafloopineen evaluatiegesprekdoorgenomenenbesproken.hierisdussprakevanco assessment (Verloop,N.&Lowyck,J.,2003)

25 Evaluatieformuliereindpresentatie 1:Helemaalnietmeeeens 2:Nietmeeeens 3:Neutraal: 4:Meeeens 5:Helemaalmeeeens Proces: Deleerlingenhebbentijdensdelessenenthousiastmeegedaan: Deleerlingenhebbenveelvragengestelduitinteresse: Deleerlingenhebbenveelvragengestelduitonbegripofonduidelijkheden: Deleerlingenhebbenactiefmeegeluisterdbijhetuitzoekenvandenummers: Deleerlingenhebbeneenduidelijkevoortganggeboektopvlakvansamenspel: Deleerlingenhebbenvoortganggemaaktophuninstrument: Deleerlingenhebbensocialevooruitganggemaaktbinnendebandrepetities: Deleerlingenhebbenvertrouweninelkaarontwikkeld: :Zeerslecht 2:Slecht 3:Neutraal: 4:Goed 5:Zeergoed Presentatie: Deleerlingenkunnendepulsbehouden: Deleerlingenspelendenummersfoutloos: Deleerlingenkunneneengoedeperformanceneerzetten: Deleerlingenhebbentijdenshetspelenvandenummerscontactmetelkaar: Deleerlingenstralenplezieruitbijhetspelen: Deleerlingenbewegenopdemuziek: Deleerlingenkomenzelfzekeroverophetpodium: Deleerlingenzetteneengoedklinkendepresentatieneer:

26 26 Reflectie Dithoofdstukvormteenreflectieophetgeheleafstudeerprojectenmijnontwikkeling binnendeopleidingdomuaandehandvandetienkernkwalificatiesvooreen beginnenddocentmuziek. 1.Creërendvermogen TijdensdeopleidingDoMuhebikeeneigenvisieopmuziekkunnenvormen.Ikheb waarderingvoorenkennisgekregenvanuiteenlopendegenresvanmuziek.aande anderekantbeniktrouwgeblevenaandemuziekdiemijhetmeesteaanhethartgaat: popmuziek.ikwilmijnpassievoorpopmuziekindetoekomstgraagoverbrengenaan anderen.ditproductzorgtervoordatditmogelijkis. 2.Ambachtelijkvermogen TijdensdeopleidingDoMuhebikmijninstrumentelevaardighedenenormuitgebreid:ik hebmijnietalleenverdieptininstrumentendieikalbeheerste,maarooknieuwe instrumentenlerenbespelen,zoalsdrumsenbasgitaar.wanneerikvrijetijdhadener tussendelesseneenlokaalvrijwas,hebikmijvaak2ulangopgeslotenomdeze instrumenten,uitpersoonlijkeinteresse,nogbetertebeheersen.hetgevenvan bandlessenstaatofvaltmetdeinstrumentalevaardighedenvandecoach.alleen wanneerhijovergoedevaardighedenopalleinstrumentenuithetpopinstrumentarium beschiktkanhijdezevaardighedenoverbrengenopandereleerlingen. 3.Kunstpedagogischvermogen Zondereenveiligeleersituatiezijnbandlessengedoemdtemislukken.Tijdensdestages vandezeopleidinghebikgeleerdomdezeleersituatievooruiteenlopendedoelgroepen optezetten:voorvmbo ers,basisschoolleerlingen,vwo ersenzelfsvolwassenen. Alleenwanneerleerlingenzichveiligvoelentijdensdebandlessen,zullenzeprogressie kunnenmaken.zedurvendanhunmeningkenbaartemaken,anderenop verbeterpuntentewijzenenkritiekvananderenteaccepteren.degroepsdynamiekvan eenbandkanikdoormijnverkregenvaardighedenpositiefbeïnvloeden. 4.Didactischvermogen Dedidactischevaardighedendieiktijdensdeopleidinghebopgedaan,komentot uitdrukkingindeinditproductbeschrevenlesverlopen,dieleerlingeninstaatstellen omopeenzoefficiëntengestructureerdmogelijkewijzeeengoedeindresultaatneerte zetten.ookkanikinschattenwelkedoelenbinneneenonderwijssituatieofeenbandles realiseerbaarzijn.ikweetwatikvanleerlingen,metzoalsindesituatievandit afstudeerproductminimaleinstrumentalevaardigheden,kanverwachtenenhoeikzein relatiefkortetijdveelbijkanleren. 5.Operationaliserendvermogen Ditafstudeerprojectenmijnessaygaanuitvaneensituatieopeenmuziekschool,waar noggeenbandlessenwordengegeven.hetessayheeftduidelijkgemaaktdatiknuin staatbenomopeendergelijkemuziekschoolhetnieuwevakteintroducerenen onderhouden.hetispositiefdatikhebkunneninschattenwaarmogelijkhedenliggen omeennieuweimpulstegevenaaneenbestaandeonderwijssituatie.

27 27 6.Vermogentotsamenwerking Voorditafstudeerprojecthebikcontactmoetenzoekenmetdedirecteurvande muziekschoolinbree,metleerlingenendocenten.tijdensinterviewshebikde mogelijkhedenverkendomtoteenintroductievanbandlessentekomen.voorhet uitwerkenvanhetfinanciëleplaatjehebikrekeningmoetenhoudenmetdebestaande situatieenaankunnentonendatikinstaatbenombinnendezesituatienieuwewegen inteslaan. 7.Communicatievevaardigheden Opditpuntkanikaansluitenopbovenstaande.Mijncommunicatievevaardighedenheb ikmoeteninzettentijdensgesprekkeneninterviewsmetdebetrokkenen.hierbijhebik geleerdomnietalleenvanuitmijzelfteredeneren,maaruittegaanvandesituatievan deander.tijdensdebandlessenmoetikmijncommunicatievevaardighedenook aanpassenaandegroepdieikcoach:iniederegroepheersteenanderedynamieken iederegroepmoetdaaromandersbenaderdwordenomtoteengoedeindresultaatte komen. 8.Reflectiefvermogen Reflectieisnooitmijnsterkstekantgeweest:alsdoenergrijpiklieverzakenaandandat ikerlangovernadenk.tochhebikdoorstage ervaringenenopdrachtengedurendevier jaardomugeleerdomlangerbijmijnhandelenstiltestaan.waaromhebikbepaalde stappenondernomenenwatkanikdaarvoordetoekomstuitleren? 9.Vermogentotgroeienvernieuwing Debandlessendieikgraagwilintroducereneninditlessenpakkethebbeschreven, vormeneenuitgangspuntomsteedsverdertewerken.doorhetgevenvandelessen komikerachteropwelkepuntenverbeteringendoorgevoerdkunnenworden,waarik mijnvaardighedenalsdocent/coachnogkanperfectionerenofopwelkepuntenikmeer moetaansluitenbijmijnleerlingen.ikbeninstaatomsignalendieikopvangvan leerlingentevertalennaardepraktijk,bijvoorbeelddoorhetkiezenvanandere nummersofdooreenanderelesopzettekiezen.ikzitnietvastineenbepaaldstramien, maarweetmijzelfsteedsaantepassenaandesituatiedieikvoormijzie. 10.Omgevingsgerichtheid Voorditafstudeerprojectbenikuitgegaanvanmijnthuisomgeving.Ikwistdathiernog geenbandlessengegevenwerdenenbenervanuitgegaandathierwelbehoefteaan bestond.hetessayheeftduidelijkgemaaktdatdezebehoeftebestaatendatdelessen geïntroduceerdkunnenworden. Ikwilmeeraansluitenbijdebelevingswereldvanjongerendoorhunmuziekuithun dagelijksesituatietelatenmaken:popmuziek.hetisinmijnogennietmeermogelijk leerlingenmuziektelatenmakenwaarzebuitendemuzieklessengeenwaardeaan hechten.hetuiteindelijkedoelvanmuzieklessenmoetzijnomleerlingentestimuleren inhunmuzikaleensocialeontwikkeling.bandlessensluitenhierinmijnogenperfectop aan.

28 Bronvermelding Hermes,J.Naber,P.&Dieleman,A.(2007)Coutinho.Leefwereldenvanjongeren Rutten,M.&Stuijts,M.(2005)MuziekstrategieOrthopedagogischeMuziekbeoefening Maastricht:HogeschoolZuydConservatorium Verloop,N.&Lowyck,J.(2003.)Onderwijskunde.Groningen:WoltersNoordhoff 28

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran LESBRIEF onderbouw MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House Ed Sheeran Inleiding Lego House is één van de recente hits van singer-songwriter Ed Sheeran. In deze lesbrief ga je met dit nummer aan de

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry,

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry, Hello, it's me I was wondering if after all these years You'd like to meet, to go over everything They say that time's supposed to heal ya But I ain't done much healing Hello, can you hear me I'm in California

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. onlinemuziekcursus.nl

Inhoudsopgave. onlinemuziekcursus.nl Inhoudsopgave Week 1 Onderdelen van de gitaar 2 Week 2 Speelhouding en speeltechiek: de basis 3 Week 3 Het -akkoord 5 Week 4 Het D-akkoord 6 Week 5 Het E-akkoord 7 Week 6 kkoordwisseling met, D en E 8

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

En zo kwam je bij ons. Ik zette je op mama s bed en ook zij was verloren.

En zo kwam je bij ons. Ik zette je op mama s bed en ook zij was verloren. 15-11-2013 Lieve Lieve Femke, Vandaag ben je naar de Regenboogbrug gegaan. Heel rustig ben je in mijn armen ingeslapen. De laatste weken was je zo moe. Je kon niet meer, maar oh, je wilde nog zo graag

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Puzzle. Fais ft. Afrojack Niveau 3a Song 6 Lesson A Worksheet. a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel.

Puzzle. Fais ft. Afrojack Niveau 3a Song 6 Lesson A Worksheet. a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel. Puzzle a Lees de omschrijvingen. Zet de Engelse woorden in de puzzel. een beloning voor de winnaar iemand die piano speelt een uitvoering 4 wat je wil gaan doen; voornemens 5 niet dezelfde 6 deze heb je

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Lied/filmpje: Belle en het Beest Something there (youtube: belle and the beast something there)

Lied/filmpje: Belle en het Beest Something there (youtube: belle and the beast something there) AVONDWOORDJE Disney THEMA Dit avondwoordje gaat over dingen zien, er oog voor hebben. Een doodgewone disney film, die vreemde jongen naast jou, Vaak zit er meer achter, bevatten ze een boodschap, hebben

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

De Wisch Productions

De Wisch Productions Versie 2013-06 Alle acts zijn mogelijk met of zonder projecties van films, afbeeldingen en teksten. Gages in overleg. De hoogte daarvan is onder andere afhankelijk van speelduur, aantal muzikanten, aantal

Nadere informatie

Het is een nacht - Guus Meeuwis

Het is een nacht - Guus Meeuwis - Guus Meeuwis Je vraagt of ik zin heb in een sigaret Het is twee uur 's nachts We liggen op bed In een hotel in een stad Waar niemand ons hoort Waar niemand ons kent En niemand ons stoort Op de vloer

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

..diepe kras in mijn ziel..

..diepe kras in mijn ziel.. G I TA A R TO K K E L E N. N L L E S 8..diepe kras in mijn ziel.. Basloopjes met je duim tokkelen dat je prima kunt spelen, bijvoorbeeld van het A Soms neemt het leven een loopje met je. Maar nu neem mineur

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Zondag 13 november Orgelspel. Koor zingt: Thanks be to our God

Zondag 13 november Orgelspel. Koor zingt: Thanks be to our God Zondag 13 november 2016 Orgelspel Koor zingt: Thanks be to our God For the road that leads from darkness into light For the hope that rescues us from endless night For the grace that covers sin At the

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte De herdertjes lagen bij nachte De herdertjes lagen bij nachte Zij lagen bij nacht in het veld Zij hielden vol trouwe de wachte Zij hadden hun schaapjes geteld. Daar hoorden zij engelen zingen Hun liederen

Nadere informatie

Leermuziek.nl De website voor alles over muziek!

Leermuziek.nl De website voor alles over muziek! Deze les kon natuurlijk niet achterblijven met zo n enorme hit van Mariah arey! Hieronder vindt je de akkoorden! Het akkoord Het akkoord Het m akkoord Het Bm akkoord Het B akkoord Het D akkoord Het Em

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Animal friends. Animal friends

Animal friends. Animal friends 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends Momi the African elephant and Otto the Labrador both live at the Greenwood Animal Park in California. They are very good friends

Nadere informatie

Moeder hoe kan ik je bedanken?

Moeder hoe kan ik je bedanken? Moeder hoe kan ik je bedanken? Disclaimer: Bij het samenstellen van dit document is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. kan echter niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop?

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? Gym Class Heroes ft. Adam Levine 1 Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? 1 We ll start with the arms. Make a nice box with your arms. Hip-hop Hip-hop dance started many years ago, in the 1970

Nadere informatie

1. Kies 2 tot 5 klanken die je met je lichaam kan maken. Noteer ze hier:

1. Kies 2 tot 5 klanken die je met je lichaam kan maken. Noteer ze hier: De sonatevorm 1. Kies 2 tot 5 klanken die je met je lichaam kan maken. Noteer ze hier: 2. Kies een maatsoort: Noteer indien nodig de ritmetabel van die maatsoort op een kladblad. 3. Schrijf een thema van

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Active or passive. Patricia Termeer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/66055

Active or passive. Patricia Termeer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/66055 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 16 september 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/66055 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

It always comes back to You

It always comes back to You Ons nieuwe album King of Kings is een heel mooi persoonlijk album geworden met 13 juweeltjes van Engelstalige en Nederlandstalige, meestal eigen liedjes. It always comes back to You I have looked at You,

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

This Is What You Will Do

This Is What You Will Do A Beautiful Day Each morning is the start of a new and beautiful day. Every new day is full of chances and possibilities. What are the things you want to do today? Are there people you want to meet? Today

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

VANDAAG LEER JE DE SMOOTH VERSIE VAN HET 3 KWARTS MAAT SLAG RITME. Gitaarles 9

VANDAAG LEER JE DE SMOOTH VERSIE VAN HET 3 KWARTS MAAT SLAG RITME. Gitaarles 9 GITAARLES.NL - G I TA A R LES 9 G I TA A R L E S 9 VANDAAG LEER JE DE SMOOTH VERSIE VAN HET 3 KWARTS MAAT SLAG RITME Gitaarles 9 Nog maar 2 lessen te gaan en je hebt de basis van het gitaarspelen onder

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2

http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2 http://tvworkshop.nl/ Lipdub maken Met de kinderen van groep 8 Basisschool De Bareel. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Vak: (minor) ICT 2 Inhoudsopgave Wat is een lipdub?... 3 Een lipdub moet

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

zing met mij, maak groot onze God. Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God.

zing met mij, maak groot onze God. Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God. Opwekking 661 1. De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht; kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem. Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt, dan vlucht het voor zijn

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

LESBRIEF klas 1. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye. Somebody That I Used To Know

LESBRIEF klas 1. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye. Somebody That I Used To Know LESBRIEF klas 1 MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Gotye Somebody That I Used To Know Inleiding Er zijn van die melodietjes die iedereen opeens lijkt te kennen. De intro van Somebody That I Used To Know

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie Kunstmatige intelligentie Auteur: Emma Moormann Doelgroep: 3 de graad ASO Duur: 50 min. LESDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen Reflecteren over de mogelijkheden en beperkingen van techniek en de gevolgen

Nadere informatie

Tussen 17.30 en 18.00 uur kunt u buiten genieten van een heerlijk glaasje glühwein!

Tussen 17.30 en 18.00 uur kunt u buiten genieten van een heerlijk glaasje glühwein! Beste ouders, Woensdag 18 december vieren we kerst op school en dat doen we ook dit jaar weer met een gezellig kerstdiner met kinderen, leerkrachten en klassenouders. Het avondprogramma ziet er als volgt

Nadere informatie

Afsluitende viering bij het programma van csg. Comenius bij Nijkleaster te Jorwert (7-11 november 2016)

Afsluitende viering bij het programma van csg. Comenius bij Nijkleaster te Jorwert (7-11 november 2016) Afsluitende viering bij het programma van csg. Comenius bij Nijkleaster te Jorwert (7-11 november 2016) Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it. (Chief Seattle) Doe seach God alles

Nadere informatie

HET MAKEN VAN EEN VIDEOCLIP

HET MAKEN VAN EEN VIDEOCLIP LO 1 nieuw 6 2007 10-01-2007 14:51 Pagina 28 P X vo HET MAKEN VAN EEN VIDEOCLIP (1) Vakkenintegratie is een gevleugeld woord in het onderwijs. Leergebieden worden uitgedaagd of verplicht samen te werken

Nadere informatie

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van G eluidssystemen Cultuur ontwikkeling technologie Voorbeeld: luidsprekertechnologie & line arrays Technologie cultuur & gedrag

Nadere informatie

JEZUS IN BEELD 100-beelden-dienst

JEZUS IN BEELD 100-beelden-dienst JEZUS IN BEELD 100-beelden-dienst Observeer 60 seconden aandachtig deze afbeelding. Kijk daarna naar de muur.. Jezus Christus vergelijk hem rustig met andere groten: Socrates Erasmus Gandhi, Hij kan er

Nadere informatie

Gitaarles 7. Vandaag begint het werk voor gevorderden, te weten: TOKKELEN!

Gitaarles 7. Vandaag begint het werk voor gevorderden, te weten: TOKKELEN! GITAARLES.NL - G I TA A R LES 7 G I TA A R L E S 7 VANDAAG LEER JE OOK HET 3 KWARTS MAAT SLAG RITME Gitaarles 7 Vandaag begint het werk voor gevorderden, te weten: TOKKELEN! Ieders hart slaat op hol bij

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Het bezoek aan Roemenië, op eigen kosten, begon op 4 april 2014, de internationale dag voor de zwerfdieren, aan het nieuwe asiel van Happy Dogs Moreni. This visit to Romania,

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

DE WAKKERE BERG. Vo o r w o o r d T EN B E R G E, BE R L A R E. In dit nummer: Vormgever: Kathy Braeckman

DE WAKKERE BERG. Vo o r w o o r d T EN B E R G E, BE R L A R E. In dit nummer: Vormgever: Kathy Braeckman T EN B E R G E, BE R L A R E D e w a k k e r e b e r g N u m m e r 9 DE WAKKERE BERG Vo o r w o o r d In dit nummer: Lied 2-4 Recept 5 Recensie game 6 Mopjes 7 Gedicht 8 Kleuren maar 9 Foto s 10-11 Vormgever:

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Gerlof Koopman Band: The Worship Collection Kerk-tv: Gerrit Mulder Koster: Hans v. Polen

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Gerlof Koopman Band: The Worship Collection Kerk-tv: Gerrit Mulder Koster: Hans v. Polen Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Gerlof Koopman Band: The Worship Collection Kerk-tv: Gerrit Mulder Koster: Hans v. Polen Opw. 720 God maakt vrij In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,

Nadere informatie

ERVARINGSDESKUNDIGEN & HERSTELONDERSTEUNING

ERVARINGSDESKUNDIGEN & HERSTELONDERSTEUNING ERVARINGSDESKUNDIGEN & HERSTELONDERSTEUNING Samenstelling & Presentatie Menno van Veen I LL BE YOUR MIRROR I'll be your mirror Reflect what you are, in case you don't know I'll be the wind, the rain and

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 Nieuwsbrief juni 2016 Uniformen op de basisschool (Sekolah Dasar) In de nieuwsbrief van afgelopen december hebben we al iets verteld over de verschillende uniformen die door de kinderen op de basisschool

Nadere informatie

Kerstmis Vallende sterren!

Kerstmis Vallende sterren! Kerstmis 2014 Vallende sterren! Engeltje in de kerstboom Engeltje in de kerstboom, vlieg eens omlaag Engeltje in de kerstboom, hoor je wat ik vraag Twee glazen vleugeltjes zijn om te vliegen Hoog uit de

Nadere informatie

Interactieve fictie voor talen

Interactieve fictie voor talen Interactieve fictie voor talen Ineke Verheul, Game Onderwijs Onderzoek Mienke Droop, RU Karly van Gorp, RU Conferentie Gamedidactiek Utrecht Interactieve fictie in het VO Aanleiding: vragen van de vo-scholen

Nadere informatie

JAAROPENING 2015-2016

JAAROPENING 2015-2016 JAAROPENING 2015-2016 JAARVIERING 2014-2015 TRINITAS COLLEGE LOCATIE HAN FORTMANN MET MUZIKALE MEDEWERKING VAN: Drums: Sven Koehorst Bas: Rik Bankras Gitaar: Jorrit Polder Keys: Pleun Koenis, Benthe de

Nadere informatie

De grote Peenvogelquiz 2015. Aantal punten

De grote Peenvogelquiz 2015. Aantal punten De grote Peenvogelquiz 2015 Naam Aantal punten Ronde 1. Fotovragen Om erin te komen. Even twee simpele fotovragen. 1.) Welke Engels fotomodel is dit en voor welke firma maakt ze reclame? (punt per goed

Nadere informatie

Joos Vandewalle. wiskunde voor iedereen

Joos Vandewalle. wiskunde voor iedereen Joos Vandewalle wiskunde voor iedereen Hoe kan je het wiskundig denken laten groeien en bloeien bij alle leerlingen? Joos Vandewalle Op basis van de ideeën van Jo Boaler Youcubed Mythes over wiskunde Mythes

Nadere informatie