SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT"

Transcriptie

1 SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie 3 Bestuur 4 Van de voorzitter 5 Agenda A.L.V. 7 Notulen A.L.V. 21 maart Jaarverslag secretaris 13 Sport-in 14 Jaarverslag volleybal 15 Jaarverslag gymnastiek 22 Jaarverslag bewegen-op-muziek 25 Jaarverslag badminton 26 De Boutermeter 33 Bewegen-op-muziek 33 Gymnastiek 34 Zaalrooster sportzaal Neerpolder Zaterdagrooster sportzaal Neerpolder Van de redactie Van de redactie Van de redactie Hallo allemaal, Een nieuwe lente dient zich aan. Dat betekent dat ook de ALV van s.v. VRIDOS weer voor de deur staat! Deze editie van de clubkrant is dan ook grotendeels daar aan gewijd. Veel leesplezier en tot de volgende keer! Maarten Scholtes-Timmerman Oproep! Oproep! Oproep! Heb je leuke foto's, tekeningen, weetjes of heb je gewoon iets leuks te vertellen? En vind je het leuk om dat met iedereen te delen? Stuur het dan op naar je favoriete clubblad (wij dus) en we plaatsen het! Het eerstvolgende nummer van het clubblad zal verschijnen in mei/juni 2013; alle stukjes die op 28 april binnen zijn bij de redactie worden geplaatst! Kopij kan worden gestuurd aan: Pagina 2

3 administratie Ledenadministratie Ledenadminist Het bijhouden van een ledenadministratie voor een vereniging met zo n 750 leden en 6 verschillende afdelingen is een sport op zich. Om alles zo soepel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal spelregels. Als we ons hier allemaal aan houden kunnen we het spel van de ledenadministratie spelen, zoals het gespeeld moet worden. Contributie (per kwartaal) Twee t/m vijf jaar 15,50 per kwartaal Zes t/m zeventien jaar 21,50 per kwartaal Achttien jaar en ouder 32,50 per kwartaal Bij ouder-kind gym wordt contributie geheven bij de ouder. Het kind is gratis. Selectie groepen gymnastiek/badminton/volleybal 11,00 per kwartaal extra Competitie badminton jeugd 17,50 per kwartaal extra Competitie badminton senioren 22,00 per kwartaal extra Competitie volleybal 14,50 per kwartaal extra Inschrijfgeld 5,00 Incasso s Om de ledenadministratie zo eenvoudig mogelijk te houden wordt, conform een besluit van de ledenvergadering, de contributie automatisch per kwartaal geïncasseerd. Leden, die (om principiële redenen) geen machtiging hiertoe willen afgeven, ontvangen een acceptgirokaart. Hiervoor wordt wel 5,00 per keer, extra in rekening gebracht. Leden van de afdelingen badminton, gymnastiek en volleybal zijn ook bondscontributie verschuldigd. Deze bedragen veranderen ieder jaar. De bondscontributie wordt in april (voor de afdelingen badminton en gymnastiek) en in november (voor de afdeling volleybal) geïnd en worden niet verrekend bij opzegging lopende een seizoen. Nieuwe leden Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom. Alvorens echt lid te worden, mag er veelal twee of drie keer meegedaan worden, om de sfeer te proeven. Daarna is het toch echt de bedoeling dat het inschrijfformulier wordt ingevuld en bij de ledenadministratie terecht komt. Dit is in principe de taak van de leiding, maar uiteraard wordt hierbij ieders medewerking gevraagd. Eigen initiatief van (de ouders van) leden, indien de leiding vergeet de aanmelding te verzorgen, hoort bij de normale regels van het spel. Bij het inschrijfformulier zit ook de machtiging voor de automatische incasso. Het inschrijfgeld bedraagt 5,00. Dit bedrag wordt verrekend bij de eerste contributiebetaling, evenals de verschuldigde bondscontributie voor het lopende seizoen. Opzeggen van het lidmaatschap - Dit kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie. Natuurlijk ook de leiding op de hoogte brengen. - De opzegging gaat in met het volgende kwartaal. - Bij verhuizing graag even de ledenadministratie op de hoogte brengen. Dit geldt ook als het bankrekeningnummer verandert. Ledenadministratie sportvereniging Vridos Bas van Genderen De Boodtstraat AC Giessenburg Pagina 3

4 Bestuur Bestuur Bestuur Voorzitter Penningmeester Ledenadministratie Secretaris Ben Klieverik Burg. v/d Bruggelaan 1 Kees Timmerman Burg. v/d Bruggelaan 2 Bas van Genderen De Boodtstraat 8 Koos Beentjes Oranjelaan Trim & Judo Adriaan van Houwelingen Volleybal Vincent Wols Gymnastiek & Bewegen op Muziek Anita Heijkoop Badminton André Gelauf Sporthal Neerpolder Bogerd 45, Giessenburg Pagina 4

5 n de voorzitter Van de voorzitter Van de voorzitt Beste VRIDOS leden, Het derde kwartaal van ons zaalseizoen zit er haast weer op. De maand maart is de maand waarin de algemene ledenvergadering wordt gehouden. Zo ook dit jaar, en wel op donderdag 21 maart 2013 in de kantine van sportzaal Neerpolder. In deze vergaderingen zullen enkele verrassende agenda punten passeren. Een reden om zeker de vergadering bij te wonen. We nemen, na 11 jaar penningmeester te zijn geweest, afscheid van Kees Timmerman. Hij heeft aangegeven lang genoeg gegoocheld te hebben met cijfers en dit werk graag aan een ander over te dragen. We hebben hiervoor gelukkig iemand gevonden die dit wel wil gaan doen. E.e.a. zal bekrachtig moeten worden tijdens de algemene ledenvergadering. Kees heeft aangegeven wel beschikbaar te blijven voor VRIDOS als vrijwilliger. Ik wil hierbij dan ook Kees heel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor VRIDOS. Een inzet die veel meer heeft bevat dan enkel het penningmeesterschap. In de reguliere competities van zowel de badminton als die van het volleyballen is de tijd aangebroken dat de prijzen worden verdeeld. Wat ik begrepen heb zullen we dit jaar niet veel kampioenschappen mogen vieren. Opmerkelijk is wel dat heren 2 volleybal op titelkoers ligt. De afgelopen weken werden vele punten binnengehaald. Bij de afdeling badminton hebben zowel het eerste team als het tweede team zie gehandhaafd op het landelijk niveau. Een prestatie van formaat. Hopelijk worden er nog wat jeugdteams kampioen. Aan de inzet van onze jeugd zal het niet liggen! Tenslotte hoop ik velen van jullie te mogen ontmoeten op de algemene ledenvergadering in sportzaal Neerpolder, tot dan. Met sportieve groeten Ben Klieverik voorzitter Pagina 5

6 Pagina 6

7 Agenda A.L.V. Agenda A.L.V. Agenda A.L.V. Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van s.v. Vridos, uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 21 maart 2013, in de kantine van Sportzaal Neerpolder. Aanvang 20:00uur. AGENDA 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 21 maart VERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN 5. FINANCIEEL VERSLAG Verslag kascontrolecommissie Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 6. BEGROTING VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 8. BESTUURSVERKIEZING Aftredend en Herkiesbaar: Afdeling BOM : Vacature (waargenomen door Anita Heijkoop) Afdeling Volleybal : Vincent Wols Aftredend en niet herkiesbaar: Penningmeester : Kees Timmerman Verkiesbaar: Bestuurslid : Wim Goedegebuur (Tegen)kandidaten kunnen zich, tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering, melden bij één van de bestuursleden. Het bestuur is voornemens na deze ALV Wim Goedegebuur aan te wijzen als penningmeester. 9. RONDVRAAG 10. JUBILARISSEN 11. SLUITING VAN DE ALV De notulen van de ledenvergadering van 2012, alsmede de verslagen van de afdelingen staan vermeld op de website en zijn opgenomen in deze editie van de clubkrant. Tot ziens op de ALV in Met vriendelijke groet, Koos Beentjes Secretariaat s.v. VRIDOS. Pagina 7

8 Pagina 8

9 rt 2012 Notulen A.L.V. 21 maart 2012 Notulen Aanwezige leden(22): Christel Bor, Marja van Straten, Wanda Timmerman-Scholtes, Maryan Gorree, Lennert Buijk, Marijn Roverts, Huib den Breejen, Bart v.d. Brink, Wouter Slob, Arjan Slob, Henry Houweling, André Aantjes, Anja de Graaf, Rian v.d. Boer, Irma Heikoop, Wim Goedegebuur, Babette de Graaf, Bas Aantjes, Eva Vonk, Geertje Overduin, Cor Loman, Jasper Rietveld. Afmeldingen leden(4): Dicky Janssen, Janine Kuiper, Lisa Meijer, Ingrid Verhagen. Aanwezige bestuursleden(7): Ben Klieverik, Kees Timmerman, André Gelauf, Vincent Wols, Anita Heijkoop, Adriaan van Houwelingen en Koos Beentjes. Afwezige bestuursleden(1): Bas van Genderen (met kennisgeving) 1. Opening Om uur opent Ben de vergadering en heet iedereen welkom. De ereleden Huib den Breejen, Bas Aantjes en Maryan Gorree worden hierbij extra vermeld. 2. Mededelingen bestuur Ben staat stil bij het overlijden van het erelid Ria Vermeulen. Ook wordt aandacht besteed aan het feit dat de man van Hannie Hoogendoorn ernstig ziek is. Na bovenvermelde trieste mededelingen volgen twee positieve opmerkingen, t.w. De opknapbeurt van de kantine verloopt voorspoedig. De kantine is geschilderd, het meubilair is vervangen, de nieuwe TV is besteld en a.s. zaterdag worden de bovenbladen van de bar afgeleverd. Het onderhoud van de sporthal is in volle gang. In de zomervakantie 2012 zal de vloer vernieuwd worden. 3. Notulen ledenvergadering 21 maart 2011 De notulen stonden vermeld op de website. Arjan Slob vraagt hoe het afgelopen is met zijn vraag om extra opslagruimte. Ben geeft aan dat dit punt onderwerp van gesprek is geweest met de heer Van Krugten van De Tilgroep. Resultaat is dat er geen uitbreiding komt. Diverse leden merken op dat er een gevaarlijke situatie is in de opslagruimte. Door de vele attributen is de nooduitgang moeilijk te bereiken. Ben zegt toe dit punt nogmaals te bespreken met Van Krugten. Er zijn verder geen op- en aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. De voorzitter Ben Klieverik en secretaris Koos Beentjes tekenen de notulen. 4. Verslagen van de afdelingen De verslagen van de afdelingen en van de secretaris stonden eveneens op de website. Er is geen extra toelichting gewenst en er worden geen op- en/of aanmerkingen gemaakt over de verslagen van de afdelingen. Ben bedankt de makers voor hun inbreng. 5. Financiëel verslag 2011 Kees merkt op dat het een bijzonder jaar is. Er zijn veel eenmalige inkomsten en uitgaven. Kees geeft hiervan een paar voorbeelden. Het digitaal verschijnen van de clubkrant levert en besparing op van De Pagina 9

10 volleybaljeugd heeft 700 binnen gebracht met de actie varkentje krassen. De gymuitvoering leverde, na aftrek van de kosten, een positief saldo op van 1800, etc. Extra uitgaven waren o.a. een nieuwe geluidsinstallatie, de renovatie van de kantine, 2300 participatie Volleybalbond, enz. Bij de resultaten per afdeling wordt door Eva Vonk de opmerking geplaatst dat het ledental van de afdeling Badminton sterk is teruggelopen (van 151 naar 129 leden). André Gelauf geeft aan dat er veel minder recreanten zijn. In het nieuwe seizoen start de leiding van de afdeling dan ook een Aktie om nieuwe jeugdleden binnen te krijgen. Ook judo kampt met een achteruitgang in ledental. De afdeling start eerst met de Aktie neem een vriendje mee. Levert dit onvoldoende leden op dan wordt overwogen een aktie op de basisscholen te houden. Wim Goedegebuur merkt op dat vooral de afdelingen gym en badminton negatief bijdragen aan het resultaat. Kees geeft aan dat Vridos een omnivereniging is, hetgeen inhoudt dat de ene afdeling winst maakt en de andere afdeling verlies. Badminton heeft bijvoorbeeld veel zaalruimte, dus veel zaalhuur, nodig om met betrekkelijk weinig leden te sporten. Afdeling Gym bestaat veelal uit jeugdleden, hetgeen minder contributieopbrengst betekent. Tot slot wordt nog de opmerking geplaatst dat Vridos voor het eerst in haar bestaan in 2012 één ton omzet heeft. 6. Kascontrolecommissie a. Verslag kascontrolecommissie De kascontrolecommissie heeft aangegeven dat de financiële stukken er keurig uitzien en verleent de penningmeester decharge. Een getekende verklaring is afgegeven. b. Benoeming kascontrolecommissie 2012 Naast de leden Gert Heikoop en Bert de Groot, wordt Wanda Timmerman- Scholtes als reservelid benoemd. 7. Begroting 2012 Kees merkt op dat in de begroting rekening is gehouden met verhoging van de zaalhuur. Elk jaar wordt de zaalhuur automatisch verhoogd met één euro per zaaldeel. Ook zal de subsidie in 2012 worden verlaagd. De gemeente Giessenlanden bezuinigt over vier jaar het subsidiebedrag met 20%. Dit komt neer op over vier jaar. Het tekort 2012 wordt begroot op In dit tekort zit wel een eenmalig bedrag voor vervanging van de bar in de kantine. 8. Vaststelling contributieverhoging Het bestuur heeft zich beraden over een verandering in de contributieopbouw. De zaalhuur wordt elk jaar meer, badminton en gym zullen bij ongewijzigd beleid steeds grotere verliezen laten zien. Het bestuur stelt dan ook voor om over te gaan tot differentiëren van de contributie. De bedragen zijn bedragen op jaarbasis. VOORSTEL CONTRIBUTIEVERHOGING 2012 Groep bedrag 2011 voorstel bedrag 2012 verhoging 1. 2 t/m 5jr 52,00 62,00 10, t/m 17jr 76,00 86,00 10, jr en ouder 120,00 130,00 10,00 4. selectie gym/bad 40,00 44,00 4,00 Pagina 10

11 5a.competitie bad jeugd 48,00 71,00 23,00 5b.competitie bad senior 48,00 88,00 40,00 6. competitie volleybal 48,00 58,00 10,00 Wim Goedegebuur merkt op dat het voor gezinnen met meerdere sporters bezwaarlijk zou kunnen zijn. Het bestuur beaamt dit, maar ziet geen andere oplossingen. Voor gezinsleden waar van ouders een uitkering o.i.d. hebben, zijn speciale gemeentelijke regelingen. Het voorstel tot contributieverhoging 2012 wordt met algemene stemmen aangenomen. De aanwezigen geven de penningmeester een applaus voor heldere uitleg en goede vastlegging van de financiële gegevens v.w.b. het boekingsjaar Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar Afdeling BOM : Vacature, waargenomen door Anita Heijkoop Ledenadministratie : Bas van Genderen Voorzitter : Ben Klieverik Bas en Ben worden herkozen. Aangezien er geen aanmeldingen zijn om de afdeling BOM te gaan leiden, blijft Anita waarnemen. 10. Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk reglement Het bestuur stelt voor om het Huishoudelijk reglement met artikel 23 uit te breiden. De reden hiervoor is dat het bestuur de mogelijkheid wil hebben naast ereleden ook leden als lid van verdienste te benoemen. De tekst van artikel 23 luidt dan als volgt: Art. 23 Het bestuur kan naast ereleden, genoemd in art. 4 lid 3 van de statuten, een lid als lid van verdienste met reden omkleed voordragen aan de ALV. 1. Leden van verdienste zijn actieve leden (vrijwilligers of betaalde krachten) die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 2. Ereleden zijn zij die, naast een bestuursfunctie, zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk reglement. 11. Rondvraag Een lid is van mening dat de Ledenadministratie niet naar volle tevredenheid loopt en vraagt het bestuur hier aandacht aan te besteden. Diverse andere leden beamen dit. Ben zegt toe dit met Bas op te nemen. De vraag wordt gesteld of de mogelijkheid bestaat de gehele afdeling Badminton in eenzelfde tenue te laten sporten. André antwoordt dat Arjan Slob en hij hiermee bezig zijn. Afdeling Bodyfit wil een sleutel van de badmintonkast zodat deze afdeling zo nu en dan een partijtje kunnen badmintonnen. Koos bekijkt of zij nog een sleutel heeft, anders zal Arjan Slob voor een kopiesleutel zorgen. Bas Aantjes merkt op dat Vridos al twee jaar de sportweek en de gondelvaart aan zich voorbij laat gaan. Ben bevestigt dit. Het animo voor de sportweek was de laatste keer dermate laag dat deze activiteit is afgelast. Met de gondelvaart doet Vridos niet meer mee (te weinig vrijwilligers om te bouwen). Op de gondelmarkt is Vridos wel aanwezig, maar niet meer met oliebollenbakken. In het onderhoudsprogramma van de sportzaal is gerealiseerd dat het licht aan- /uitgaat d.m.v. bewegingssensoren. Wouter Slob vraagt zich nu af hoe de Pagina 11

12 organisatie van het Vridosfeest het licht in de sportzaal uit krijgt tijdens de Disco etc. Ben geeft aan dat dit wellicht geregeld kan worden in de stoppenkast. Vincent Wols kondigt een verenigingsfeestavond aan op 9 juni. Op deze avond kan er eerst gekeken worden naar een voetbalwedstrijd van het EK, daarna volgt de verkiezing van sportman, -vrouw, -ploeg van het jaar. Kampioensteams zullen worden gehuldigd, een discofeest wordt gehouden, etc, etc. Vincent vraagt de aanwezigen dit binnen de afdeling bekend te maken. 12. Sluiting Ben sluit de vergadering en Kees merkt op dat hij, na het spontane applaus bij de behandeling van de financiële stukken, niet kan achterblijven en de aanwezigen namens het bestuur een drankje aanbiedt. Pagina 12

13 secretaris Jaarverslag secretaris Jaarverslag 1. Het bestuur is in 2012 elf maal bij elkaar gekomen. 2. In het bestuur heeft zich geen mutaties voorgedaan. De bestuursleden Bas van Genderen en voorzitter Ben Klieverik zijn tijdens de ALV in maart 2012 herkozen. De openstaande vacature voor de afdeling BOM wordt ook in 2012 waargenomen door Anita Heijkoop. 3. Er is een Activiteitencommissie opgericht. 4. In juni is een feestavond georganiseerd, te weten Vridance 12. Op deze avond zijn sportman/-vrouw/-talent/-ploeg /-trainer van het jaar bekend gemaakt. Het bestuur van Vridos is zeer enthousiast over de inbreng van alle vrijwilligers en hoop dat de activiteitencommissie nog veel leuke festiviteiten zal organiseren. 5. Twee bestuursleden hebben met goed gevolg de cursus Sociale Hygiëne gevolgd. Naast de vele leden die de IVA-certificaat hebben heeft Vridos nu de beschikking over vier leden die het diploma sociale hygiëne hebben. Dit diploma is nodig om naast het beheer van de kantine ook andere activiteiten te mogen organiseren. 6. Aantal leden is gedaald met 56 leden, 2011 ledenaantal 714, 2012 ledenaantal In augustus heeft Vridos flyers t.b.v. werving nieuwe leden verspreid in Giessenburg. 8. Tijdens de Gondelmarkt in september heeft Vridos activiteiten ontplooid in samenwerking met de Cor Verhoeven, Richard Ooms en slagerij Bouter. Vridos heeft trampolinespringen en streetdance gedemonstreerd. De optredens waren een groot succes. De bezoekers van de gondelmarkt bleven lang staan kijken. Vridos serveerde tijdens de gondelmarkt ook drankjes. De opbrengst is in de clubkas gestort. 9. Vridos heeft in samenspraak met Da Capo en Middenstand Sinterklaas weer ingehaald in Giessen-Oudekerk en Giessenburg. Het kinderfeest in de Til was wederom succesvol. 10. Omdat de bezetting van de sportzaal Neerpolder maximaal is heeft het bestuur van Vridos moeten besluiten de sporthal in Schelluinen te huren voor training van de afdeling volleybal. 11. In december 2012 heeft Vridos bij de kerstmarkt op het terrein van firma Welkoop een kraam bemand. Gezien het frisse weer gingen de oliebollen en glühwein grif van de hand. De clubkas werd hierdoor goed gespekt. Secretaris Vridos Koos Beentjes maart 2013 Pagina 13

14 Sport-in Sport-in Sport-in Ook in 2013 zijn we weer volop met sporten bezig. Je moet toch in ieder geval wat doen om wat lichaamsbeweging te hebben. Waarom dan niet bij, de Vridos, een vereniging die dat als doelstelling heeft. De sport-in is een en al beweging met als doel om plezier te beleven in het sporten en ook om de sociale contacten een beetje op te halen of te creëren. Lekker even een goed uur bezig zijn met andere dingen. We doen van alles en hebben vooral veel plezier met of om een ander. De vaardigheden zijn niet altijd even goed maar dat maakt het juist zo leuk. We doen velerlei sporten zoals: volleybal, basketbal, voetbal, etc. Het is echt een avond voor iedereen en geen verplichting om er iedere keer te zijn. Dus ook voor mensen die onregelmatig werken is de sport-in uitermate geschikt. Het afgelopen jaar hebben we per avond zo n mannen en vrouwen veel plezier beleefd. Er kunnen er altijd meer bij want ook bij ons geldt: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!! Kom gerust een kijkje nemen om te zien of het wat voor jou is. Pagina 14

15 lag volleybal Jaarverslag volleybal Jaarverslag v Indeling Volleybalcommissie: Vincent Wols : Voorzitter Vincent Wols : Wedstrijdsecretariaat / Contactpersoon Senioren Wouter Slob : Contactpersoon Jeugd/CMV Henk Pierhagen : Scheidsrechtercoördinator / Bardienst Zaalwachtindeler Eindstanden competitie : Aan het begin van het seizoen zijn er totaal 7 teams opgegeven om deel te nemen aan de competitie: Heren 1 Heren 2 Heren 3 Heren 4 Dames 1 Jongens C CMV Meisjes Niveau 6 Heren 1 is op een mooie 5e plaats geëindigd. Heren 2e klasse C 1 Alfa/Next Volley 5 2 WIK/Univé 4 3 RVC/Libanon 3 4 AVVA 2 5 Vridos 6 Fusion 5 7 DVO 2 8 Schovocomca 3 9 SNA 2 10 Move4U 3 11 VCN King Software 5 Heren 2 is in dit seizoen in de 3e klasse op een hele mooie 7e plaats geëindigd. Heren 3e klasse B 1 OKK ' Sliedrecht 8 3 City Bril 5 4 Hou Stand 2 5 Voleco HS 5 6 Fusion 7 7 Vridos 2 8 Volley Zuid 4 9 RVC/Libano 5 10 Voleco HS 6 11 BeneVia 5 Pagina 15

16 Na de herindeling binnen onze Bond tot 1 grote regio Zuid is de 4e klasse komen te vervallen. Vorig jaar als Heren 3 uitkomend in 4e klasse is dit team in het 1e jaar in de 3e klasse op heel mooie 4e plaats geëindigd. Heren 3e klasse H 1 WHV 4 2 Alfa/Next Volley 7 3 Mikro-Electro 6 4 Vridos 3 5 BeneVia 6 6 Spirit 5 7 Move4U 7 8 Volley Meerkerk 3 9 Podarwic 3 10 Vridos 4 11 VIA Vorig jaar als Heren 4 uitkomend in 4e klasse is dit team in het 1e jaar in de 3e klasse op een 10e plaats geëindigd. Heren 3e klasse H 1 WHV 4 2 Alfa/Next Volley 7 3 Mikro-Electro 6 4 Vridos 3 5 BeneVia 6 6 Spirit 5 7 Move4U 7 8 Volley Meerkerk 3 9 Podarwic 3 10 Vridos 4 11 VIA 10-4 Pagina 16

17 Dames 1 spelen net als vorig jaar weer in de 3e klasse. Dames 1 is in het 3e jaar in de 3e klasse op een heel mooie 3e plaats geëindigd. Het team heeft lang mee gedaan om het kampioenschap in de 3e Klasse C, maar moest helaas aan het eind van het seizoen haar meerdere erkennen in Condor en AVVA. Dames 3e klasse D 1 Condor 2 2 AVVA 2 3 Vridos 4 Atak' CSS 6 Volley Meerkerk 5 7 Burgst 7 8 Phoenix 3 9 Jola Olympus 5 10 Olympus'69 Nu even een blik werpen hoe onze jeugd het in het seizoen heeft gedaan in de competitie: De Jeugd speelt in een seizoen 2 competities: 1e competitie Sept. Dec. en 2e competitie Jan. Apr. Jongens C en CMV Meisjes Niveau 6 zijn in de eerste helft van de competitie op de laatste plaats geëindigd in hun competitie, maar hebben wel al met veel plezier hun eerste wedstrijden in hun nog korte volleybal carrière gespeeld. In het 2e gedeelte van de competitie hebben we er zelfs nog een 3e Jeugdteam bij gekregen en dat zijn onze Jeugd CMV Niveau 5 volleyballertjes. CMV Meisjes Niveau 6 zijn Meisjes C geworden en Jongens C zijn als hetzelfde team de 2e Competitie gestart Eindstand 2e Competitie Jeugdteams ZW meisjes C poule F 1 VCN King Software 1 2 Sliedrecht Sport 2 Pagina 17

18 3 Alfa/Next 2 4 Volley2B 5 5 Sliedrecht 4 6 Volley Meerkerk 1 7 WIK/Univé 1 8 Flits 1 9 Podarwic 3 10 Meteoor 2 11 Vridos 1 12 Yum 1 ZW jongens C poule C 1 Alfa/Next Volley 1 2 WIK/Univé 1 3 AVVA 1 4 Udenhout 1 5 Meteoor 1 6 Sliedrecht Sport 2 7 Haaften Kwiek 1 8 Podarwic 1 9 Phoenix 1 10 Vridos 1 Niveau 5 Poule F laag 2e helft 1 Foranto 2 2 Molenwiek' 2 3 Podarwic 4 Alfa/Next 4 5 SNA 6 Alfa/Next 5 7 Haaften Kwiek 8 Flits 2 9 WIK/Univé 10 Vridos 11 Volley Meerkerk Toekomst: Zoals jullie allemaal kunnen lezen hadden we gelukkig weer Jeugdteams uitkomend in de Jeugdcompetitie, nadat we in het seizoen zijn begonnen met CMV volleybal. Tevens hebben we ook nog een groot aantal CMV Volleyballertjes die alleen trainen en soms een CMV toernooi spelen. Maar het duurt dus nog wel even voordat zij de seniorenteams kunnen gaan versterken voor de toekomst van de afdeling volleybal, maar de basis is hopelijk weer gelegd. Nieuwe Seizoen Aan het begin van het nieuwe seizoen zijn er totaal 9 teams opgegeven om deel te nemen aan de competitie: Heren 1 Pagina 18

19 Heren 2 Heren 3 Dames 1 Jongens C Meisjes C Meisjes CMV Niveau 6 Jongens 1 CMV Niveau 5 Jongens 2 CMV Niveau 5 Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn we op ongeveer 3/4 van de Competitie beland. Vridos HS 1, tweede klasse D De verjonging is merkbaar op alle vlakken, zo zijn in ons 1e herenteam een groot aantal senioren spelers die hun sporen binnen onze afdeling ruimschoots verdient hebben, vervangen door een nieuwe lichting jonge talenten. De doelstelling was in ieder geval het behoud van de tweede klasse, maar ondertussen mag het team trots zijn op hun verdienstelijke 4e plaats. Vridos HS 2, derde klasse E De senioren spelers uit het eerste van vorig jaar hebben hun plaats in genomen in het 2e herenteam en ook hier kan gezegd worden dat de samenwerking voorspoedig loopt. Een goede mix van ervaring, met de gezelligheid van de jonge garde zorgde ervoor dat dit team ondertussen eerste staat in de derde klasse. Lukt het ze om het kampioenschap binnen te halen? Vridos HS3, derde klasse F Het 3e herenteam van Vridos is een team vol ervaring! Oudgedienden welke gezellig samen onder begeleiding van Ben Klieverik trainen en een wedstrijdje spelen. Tijdens de wedstrijden wordt er fel strijd geleverd om elke punt om zo de achtste plaats te kunnen bemachtigen. Vridos DS 1, derde klasse D Het 1e damesteam van Vridos doet het net als vorig jaar weer voortreffelijk. Ook hier zorgt een goede combinatie van ervaring en jong geweld voor een goed team wat momenteel weer af streeft op een kampioenschap. Lukt het ze om dit seizoen wel het kampioenschap binnen te halen? Vridos JC, poule D Het eerste jongensteam van Vridos staat onder begeleiding van Bart van den Brink en speelt nu voor het tweede jaar competitie. Na een leerzaam, maar moeilijk vorig seizoen is de competitie dit jaar beter. De eerste punten worden verzameld en er wordt een felle strijd gestreden om iedere set! Ondertussen staat het team op een negende plaats in de competitie en de jongens werken zichtbaar aan een goede vooruitgang! Vridos MC, poule I Het eerste meisjesteam van Vridos staat onder begeleiding van Wouter Slob en hier spelen een aantal spelers die dit jaar voor het eerst meespelen in de competitie. De eerste wedstrijden waren moeilijk en zwaar, maar ondertussen is de eerste 4-0 binnen en zijn de vooruitzichten gunstig, lukt het ze nog om aansluiting te vinden bij de top 5? Momenteel staan de meiden op een mooie zevende plaats en de goede combinatie van snelle spelverdeelster en sterke aanvalsters laat ondertussen mooi werk zien! Pagina 19

20 Vridos CMV N6, poule C Het tweede meisjesteam van Vridos begon de competitie met een aantal hoge verwachtingen. De strijd bleek echter wat zwaarder en ondertussen staat het team op een negende plaats. Het verschil met de nummer vijf is echter maar vier punten dus wie weet wat er dit seizoen nog haalbaar is? Wel laten de speelsters zien dat ze meer in hun mars hebben en ze weten elkaar tijdens de wedstrijden steeds beter weten te vinden! Wordt dus vervolgd. Vridos CMV N5, poule B en poule E Na het jongens C team bezit Vridos over nog een groot jongensteam welke onder leiding van Patrick de Bruine fanatiek aan het volleyballen is! De twaalf jongens, in een combinatie van ervaren en nieuwe spelers, komen met twee teams uit in de CMV niveau 5 competitie. Ook hier blijkt de strijd pittig, de jongens spelen immers tegen spelers welke vaak 1 à 2 jaar ouder zijn, maar de jongens hebben op inzet een aantal mooie wedstrijden weten te spelen. Vridos N5-1 staat ondertussen achtste terwijl Vridos N5-2 zelfs een mooie vierde plaats heeft weten te bemachtigen! Ga in ieder geval zo door en hopelijk lukt het om met wat meer concentratie nog een aantal punten in de wacht te slepen. Vridos DS2, nog niet competitiespelend Het voormalig 2e damesteam heeft sinds kort plaats moeten maken voor een nieuwe groep. Een aantal meiden en bovenal vriendinnen in de leeftijd van jaar heeft besloten om samen te gaan volleyballen. Kwestie van een trainer en tijd vinden en aan de slag. Art van Houwelingen heeft besloten om deze groep te gaan begeleiden en we wensen de meiden natuurlijk veel succes! Overigens is er in deze groep ruimte, dus heb jij ook zin om te komen? Vridos DS3, recreatief Het voormalige 2e damesteam wordt zo automatisch derde aangezien, omdat het 2e damesteam ambities heeft om op termijn competitie te gaan spelen. Dit team bestaat uit een aantal dames welke gezellig samen onder begeleiding van Esther Hoogendoorn een volleyballetje slaan en zelfs geregeld succesvol een oefenwedstrijdje spelen. Vridos CMV N4, nog niet competitie spelend Door de onverwachte groei binnen het team is de groep ondertussen opgedeeld in twee groepen en trainen de meiden van 7-10 jaar op dinsdag (CMV N4-1) en donderdag (CMV N4-2). Deze groepen spelen nog geen competitie maar komen geregeld uit op een CMV toernooi waar ze op hun eigen niveau deelnemen in een strijd tegen leeftijdsgenoten. De eerste toernooien waren zwaar, maar de stap van niveau 2 naar 3 en voor sommige zelfs naar niveau 4 is moeilijk. Wel begint het spel voor de meiden steeds duidelijker te worden en is het enkel maar wachten op de eerste resultaten! Overigens wordt het eerste team getraind door onze jongste trainster ooit, Naomi de Weerdt, in combinatie met Wouter. De verwachting is dat een aantal speelsters uit dit team vanaf september de eer mogen ontvangen om als 6de jeugdteam en als 10de of 11de team van Vridos deel te nemen aan de regionale competitie. Wordt dus vervolg. Vridos CMV N2, niet competitie spelend Dit team van jongens in de leeftijd van 7-8 jaar traint onder begeleiding van Wouter Slob. Deze groep traint officieel overigens niet volgens het Cool Moves Volley principe, maar volgens Smashbal. Door de aanvallende principe van deze theorie kunnen de jongens Pagina 20

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 MINIMIKS B A D M I N T O N C L U B B E E K E N D O N K JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4 Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 Jaargang 34 - nr 4 - Juli - 2014 MINIMIKS Clubblad

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014

Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014 Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014 Inhoud Uitnodiging pag 2 Notulen JAV 2014 pag 3 Jaarverslag bestuur pag 6 Jaarslag CTL pag 7 Jaarverslag JC pag 10 Jaarverslag PPC pag 12 Verslag activiteiten pag 14

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 De Looping Driver is het clubblad van Docos tafeltennis, te Leiden. De Looping Driver verschijnt met uitzondering van de zomer een keer per

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie