SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT"

Transcriptie

1 SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie 3 Bestuur 4 Van de voorzitter 5 Agenda A.L.V. 7 Notulen A.L.V. 21 maart Jaarverslag secretaris 13 Sport-in 14 Jaarverslag volleybal 15 Jaarverslag gymnastiek 22 Jaarverslag bewegen-op-muziek 25 Jaarverslag badminton 26 De Boutermeter 33 Bewegen-op-muziek 33 Gymnastiek 34 Zaalrooster sportzaal Neerpolder Zaterdagrooster sportzaal Neerpolder Van de redactie Van de redactie Van de redactie Hallo allemaal, Een nieuwe lente dient zich aan. Dat betekent dat ook de ALV van s.v. VRIDOS weer voor de deur staat! Deze editie van de clubkrant is dan ook grotendeels daar aan gewijd. Veel leesplezier en tot de volgende keer! Maarten Scholtes-Timmerman Oproep! Oproep! Oproep! Heb je leuke foto's, tekeningen, weetjes of heb je gewoon iets leuks te vertellen? En vind je het leuk om dat met iedereen te delen? Stuur het dan op naar je favoriete clubblad (wij dus) en we plaatsen het! Het eerstvolgende nummer van het clubblad zal verschijnen in mei/juni 2013; alle stukjes die op 28 april binnen zijn bij de redactie worden geplaatst! Kopij kan worden gestuurd aan: Pagina 2

3 administratie Ledenadministratie Ledenadminist Het bijhouden van een ledenadministratie voor een vereniging met zo n 750 leden en 6 verschillende afdelingen is een sport op zich. Om alles zo soepel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal spelregels. Als we ons hier allemaal aan houden kunnen we het spel van de ledenadministratie spelen, zoals het gespeeld moet worden. Contributie (per kwartaal) Twee t/m vijf jaar 15,50 per kwartaal Zes t/m zeventien jaar 21,50 per kwartaal Achttien jaar en ouder 32,50 per kwartaal Bij ouder-kind gym wordt contributie geheven bij de ouder. Het kind is gratis. Selectie groepen gymnastiek/badminton/volleybal 11,00 per kwartaal extra Competitie badminton jeugd 17,50 per kwartaal extra Competitie badminton senioren 22,00 per kwartaal extra Competitie volleybal 14,50 per kwartaal extra Inschrijfgeld 5,00 Incasso s Om de ledenadministratie zo eenvoudig mogelijk te houden wordt, conform een besluit van de ledenvergadering, de contributie automatisch per kwartaal geïncasseerd. Leden, die (om principiële redenen) geen machtiging hiertoe willen afgeven, ontvangen een acceptgirokaart. Hiervoor wordt wel 5,00 per keer, extra in rekening gebracht. Leden van de afdelingen badminton, gymnastiek en volleybal zijn ook bondscontributie verschuldigd. Deze bedragen veranderen ieder jaar. De bondscontributie wordt in april (voor de afdelingen badminton en gymnastiek) en in november (voor de afdeling volleybal) geïnd en worden niet verrekend bij opzegging lopende een seizoen. Nieuwe leden Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom. Alvorens echt lid te worden, mag er veelal twee of drie keer meegedaan worden, om de sfeer te proeven. Daarna is het toch echt de bedoeling dat het inschrijfformulier wordt ingevuld en bij de ledenadministratie terecht komt. Dit is in principe de taak van de leiding, maar uiteraard wordt hierbij ieders medewerking gevraagd. Eigen initiatief van (de ouders van) leden, indien de leiding vergeet de aanmelding te verzorgen, hoort bij de normale regels van het spel. Bij het inschrijfformulier zit ook de machtiging voor de automatische incasso. Het inschrijfgeld bedraagt 5,00. Dit bedrag wordt verrekend bij de eerste contributiebetaling, evenals de verschuldigde bondscontributie voor het lopende seizoen. Opzeggen van het lidmaatschap - Dit kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie. Natuurlijk ook de leiding op de hoogte brengen. - De opzegging gaat in met het volgende kwartaal. - Bij verhuizing graag even de ledenadministratie op de hoogte brengen. Dit geldt ook als het bankrekeningnummer verandert. Ledenadministratie sportvereniging Vridos Bas van Genderen De Boodtstraat AC Giessenburg Pagina 3

4 Bestuur Bestuur Bestuur Voorzitter Penningmeester Ledenadministratie Secretaris Ben Klieverik Burg. v/d Bruggelaan 1 Kees Timmerman Burg. v/d Bruggelaan 2 Bas van Genderen De Boodtstraat 8 Koos Beentjes Oranjelaan Trim & Judo Adriaan van Houwelingen Volleybal Vincent Wols Gymnastiek & Bewegen op Muziek Anita Heijkoop Badminton André Gelauf Sporthal Neerpolder Bogerd 45, Giessenburg Pagina 4

5 n de voorzitter Van de voorzitter Van de voorzitt Beste VRIDOS leden, Het derde kwartaal van ons zaalseizoen zit er haast weer op. De maand maart is de maand waarin de algemene ledenvergadering wordt gehouden. Zo ook dit jaar, en wel op donderdag 21 maart 2013 in de kantine van sportzaal Neerpolder. In deze vergaderingen zullen enkele verrassende agenda punten passeren. Een reden om zeker de vergadering bij te wonen. We nemen, na 11 jaar penningmeester te zijn geweest, afscheid van Kees Timmerman. Hij heeft aangegeven lang genoeg gegoocheld te hebben met cijfers en dit werk graag aan een ander over te dragen. We hebben hiervoor gelukkig iemand gevonden die dit wel wil gaan doen. E.e.a. zal bekrachtig moeten worden tijdens de algemene ledenvergadering. Kees heeft aangegeven wel beschikbaar te blijven voor VRIDOS als vrijwilliger. Ik wil hierbij dan ook Kees heel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor VRIDOS. Een inzet die veel meer heeft bevat dan enkel het penningmeesterschap. In de reguliere competities van zowel de badminton als die van het volleyballen is de tijd aangebroken dat de prijzen worden verdeeld. Wat ik begrepen heb zullen we dit jaar niet veel kampioenschappen mogen vieren. Opmerkelijk is wel dat heren 2 volleybal op titelkoers ligt. De afgelopen weken werden vele punten binnengehaald. Bij de afdeling badminton hebben zowel het eerste team als het tweede team zie gehandhaafd op het landelijk niveau. Een prestatie van formaat. Hopelijk worden er nog wat jeugdteams kampioen. Aan de inzet van onze jeugd zal het niet liggen! Tenslotte hoop ik velen van jullie te mogen ontmoeten op de algemene ledenvergadering in sportzaal Neerpolder, tot dan. Met sportieve groeten Ben Klieverik voorzitter Pagina 5

6 Pagina 6

7 Agenda A.L.V. Agenda A.L.V. Agenda A.L.V. Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van s.v. Vridos, uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 21 maart 2013, in de kantine van Sportzaal Neerpolder. Aanvang 20:00uur. AGENDA 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 21 maart VERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN 5. FINANCIEEL VERSLAG Verslag kascontrolecommissie Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 6. BEGROTING VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 8. BESTUURSVERKIEZING Aftredend en Herkiesbaar: Afdeling BOM : Vacature (waargenomen door Anita Heijkoop) Afdeling Volleybal : Vincent Wols Aftredend en niet herkiesbaar: Penningmeester : Kees Timmerman Verkiesbaar: Bestuurslid : Wim Goedegebuur (Tegen)kandidaten kunnen zich, tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering, melden bij één van de bestuursleden. Het bestuur is voornemens na deze ALV Wim Goedegebuur aan te wijzen als penningmeester. 9. RONDVRAAG 10. JUBILARISSEN 11. SLUITING VAN DE ALV De notulen van de ledenvergadering van 2012, alsmede de verslagen van de afdelingen staan vermeld op de website en zijn opgenomen in deze editie van de clubkrant. Tot ziens op de ALV in Met vriendelijke groet, Koos Beentjes Secretariaat s.v. VRIDOS. Pagina 7

8 Pagina 8

9 rt 2012 Notulen A.L.V. 21 maart 2012 Notulen Aanwezige leden(22): Christel Bor, Marja van Straten, Wanda Timmerman-Scholtes, Maryan Gorree, Lennert Buijk, Marijn Roverts, Huib den Breejen, Bart v.d. Brink, Wouter Slob, Arjan Slob, Henry Houweling, André Aantjes, Anja de Graaf, Rian v.d. Boer, Irma Heikoop, Wim Goedegebuur, Babette de Graaf, Bas Aantjes, Eva Vonk, Geertje Overduin, Cor Loman, Jasper Rietveld. Afmeldingen leden(4): Dicky Janssen, Janine Kuiper, Lisa Meijer, Ingrid Verhagen. Aanwezige bestuursleden(7): Ben Klieverik, Kees Timmerman, André Gelauf, Vincent Wols, Anita Heijkoop, Adriaan van Houwelingen en Koos Beentjes. Afwezige bestuursleden(1): Bas van Genderen (met kennisgeving) 1. Opening Om uur opent Ben de vergadering en heet iedereen welkom. De ereleden Huib den Breejen, Bas Aantjes en Maryan Gorree worden hierbij extra vermeld. 2. Mededelingen bestuur Ben staat stil bij het overlijden van het erelid Ria Vermeulen. Ook wordt aandacht besteed aan het feit dat de man van Hannie Hoogendoorn ernstig ziek is. Na bovenvermelde trieste mededelingen volgen twee positieve opmerkingen, t.w. De opknapbeurt van de kantine verloopt voorspoedig. De kantine is geschilderd, het meubilair is vervangen, de nieuwe TV is besteld en a.s. zaterdag worden de bovenbladen van de bar afgeleverd. Het onderhoud van de sporthal is in volle gang. In de zomervakantie 2012 zal de vloer vernieuwd worden. 3. Notulen ledenvergadering 21 maart 2011 De notulen stonden vermeld op de website. Arjan Slob vraagt hoe het afgelopen is met zijn vraag om extra opslagruimte. Ben geeft aan dat dit punt onderwerp van gesprek is geweest met de heer Van Krugten van De Tilgroep. Resultaat is dat er geen uitbreiding komt. Diverse leden merken op dat er een gevaarlijke situatie is in de opslagruimte. Door de vele attributen is de nooduitgang moeilijk te bereiken. Ben zegt toe dit punt nogmaals te bespreken met Van Krugten. Er zijn verder geen op- en aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. De voorzitter Ben Klieverik en secretaris Koos Beentjes tekenen de notulen. 4. Verslagen van de afdelingen De verslagen van de afdelingen en van de secretaris stonden eveneens op de website. Er is geen extra toelichting gewenst en er worden geen op- en/of aanmerkingen gemaakt over de verslagen van de afdelingen. Ben bedankt de makers voor hun inbreng. 5. Financiëel verslag 2011 Kees merkt op dat het een bijzonder jaar is. Er zijn veel eenmalige inkomsten en uitgaven. Kees geeft hiervan een paar voorbeelden. Het digitaal verschijnen van de clubkrant levert en besparing op van De Pagina 9

10 volleybaljeugd heeft 700 binnen gebracht met de actie varkentje krassen. De gymuitvoering leverde, na aftrek van de kosten, een positief saldo op van 1800, etc. Extra uitgaven waren o.a. een nieuwe geluidsinstallatie, de renovatie van de kantine, 2300 participatie Volleybalbond, enz. Bij de resultaten per afdeling wordt door Eva Vonk de opmerking geplaatst dat het ledental van de afdeling Badminton sterk is teruggelopen (van 151 naar 129 leden). André Gelauf geeft aan dat er veel minder recreanten zijn. In het nieuwe seizoen start de leiding van de afdeling dan ook een Aktie om nieuwe jeugdleden binnen te krijgen. Ook judo kampt met een achteruitgang in ledental. De afdeling start eerst met de Aktie neem een vriendje mee. Levert dit onvoldoende leden op dan wordt overwogen een aktie op de basisscholen te houden. Wim Goedegebuur merkt op dat vooral de afdelingen gym en badminton negatief bijdragen aan het resultaat. Kees geeft aan dat Vridos een omnivereniging is, hetgeen inhoudt dat de ene afdeling winst maakt en de andere afdeling verlies. Badminton heeft bijvoorbeeld veel zaalruimte, dus veel zaalhuur, nodig om met betrekkelijk weinig leden te sporten. Afdeling Gym bestaat veelal uit jeugdleden, hetgeen minder contributieopbrengst betekent. Tot slot wordt nog de opmerking geplaatst dat Vridos voor het eerst in haar bestaan in 2012 één ton omzet heeft. 6. Kascontrolecommissie a. Verslag kascontrolecommissie De kascontrolecommissie heeft aangegeven dat de financiële stukken er keurig uitzien en verleent de penningmeester decharge. Een getekende verklaring is afgegeven. b. Benoeming kascontrolecommissie 2012 Naast de leden Gert Heikoop en Bert de Groot, wordt Wanda Timmerman- Scholtes als reservelid benoemd. 7. Begroting 2012 Kees merkt op dat in de begroting rekening is gehouden met verhoging van de zaalhuur. Elk jaar wordt de zaalhuur automatisch verhoogd met één euro per zaaldeel. Ook zal de subsidie in 2012 worden verlaagd. De gemeente Giessenlanden bezuinigt over vier jaar het subsidiebedrag met 20%. Dit komt neer op over vier jaar. Het tekort 2012 wordt begroot op In dit tekort zit wel een eenmalig bedrag voor vervanging van de bar in de kantine. 8. Vaststelling contributieverhoging Het bestuur heeft zich beraden over een verandering in de contributieopbouw. De zaalhuur wordt elk jaar meer, badminton en gym zullen bij ongewijzigd beleid steeds grotere verliezen laten zien. Het bestuur stelt dan ook voor om over te gaan tot differentiëren van de contributie. De bedragen zijn bedragen op jaarbasis. VOORSTEL CONTRIBUTIEVERHOGING 2012 Groep bedrag 2011 voorstel bedrag 2012 verhoging 1. 2 t/m 5jr 52,00 62,00 10, t/m 17jr 76,00 86,00 10, jr en ouder 120,00 130,00 10,00 4. selectie gym/bad 40,00 44,00 4,00 Pagina 10

11 5a.competitie bad jeugd 48,00 71,00 23,00 5b.competitie bad senior 48,00 88,00 40,00 6. competitie volleybal 48,00 58,00 10,00 Wim Goedegebuur merkt op dat het voor gezinnen met meerdere sporters bezwaarlijk zou kunnen zijn. Het bestuur beaamt dit, maar ziet geen andere oplossingen. Voor gezinsleden waar van ouders een uitkering o.i.d. hebben, zijn speciale gemeentelijke regelingen. Het voorstel tot contributieverhoging 2012 wordt met algemene stemmen aangenomen. De aanwezigen geven de penningmeester een applaus voor heldere uitleg en goede vastlegging van de financiële gegevens v.w.b. het boekingsjaar Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar Afdeling BOM : Vacature, waargenomen door Anita Heijkoop Ledenadministratie : Bas van Genderen Voorzitter : Ben Klieverik Bas en Ben worden herkozen. Aangezien er geen aanmeldingen zijn om de afdeling BOM te gaan leiden, blijft Anita waarnemen. 10. Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk reglement Het bestuur stelt voor om het Huishoudelijk reglement met artikel 23 uit te breiden. De reden hiervoor is dat het bestuur de mogelijkheid wil hebben naast ereleden ook leden als lid van verdienste te benoemen. De tekst van artikel 23 luidt dan als volgt: Art. 23 Het bestuur kan naast ereleden, genoemd in art. 4 lid 3 van de statuten, een lid als lid van verdienste met reden omkleed voordragen aan de ALV. 1. Leden van verdienste zijn actieve leden (vrijwilligers of betaalde krachten) die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 2. Ereleden zijn zij die, naast een bestuursfunctie, zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk reglement. 11. Rondvraag Een lid is van mening dat de Ledenadministratie niet naar volle tevredenheid loopt en vraagt het bestuur hier aandacht aan te besteden. Diverse andere leden beamen dit. Ben zegt toe dit met Bas op te nemen. De vraag wordt gesteld of de mogelijkheid bestaat de gehele afdeling Badminton in eenzelfde tenue te laten sporten. André antwoordt dat Arjan Slob en hij hiermee bezig zijn. Afdeling Bodyfit wil een sleutel van de badmintonkast zodat deze afdeling zo nu en dan een partijtje kunnen badmintonnen. Koos bekijkt of zij nog een sleutel heeft, anders zal Arjan Slob voor een kopiesleutel zorgen. Bas Aantjes merkt op dat Vridos al twee jaar de sportweek en de gondelvaart aan zich voorbij laat gaan. Ben bevestigt dit. Het animo voor de sportweek was de laatste keer dermate laag dat deze activiteit is afgelast. Met de gondelvaart doet Vridos niet meer mee (te weinig vrijwilligers om te bouwen). Op de gondelmarkt is Vridos wel aanwezig, maar niet meer met oliebollenbakken. In het onderhoudsprogramma van de sportzaal is gerealiseerd dat het licht aan- /uitgaat d.m.v. bewegingssensoren. Wouter Slob vraagt zich nu af hoe de Pagina 11

12 organisatie van het Vridosfeest het licht in de sportzaal uit krijgt tijdens de Disco etc. Ben geeft aan dat dit wellicht geregeld kan worden in de stoppenkast. Vincent Wols kondigt een verenigingsfeestavond aan op 9 juni. Op deze avond kan er eerst gekeken worden naar een voetbalwedstrijd van het EK, daarna volgt de verkiezing van sportman, -vrouw, -ploeg van het jaar. Kampioensteams zullen worden gehuldigd, een discofeest wordt gehouden, etc, etc. Vincent vraagt de aanwezigen dit binnen de afdeling bekend te maken. 12. Sluiting Ben sluit de vergadering en Kees merkt op dat hij, na het spontane applaus bij de behandeling van de financiële stukken, niet kan achterblijven en de aanwezigen namens het bestuur een drankje aanbiedt. Pagina 12

13 secretaris Jaarverslag secretaris Jaarverslag 1. Het bestuur is in 2012 elf maal bij elkaar gekomen. 2. In het bestuur heeft zich geen mutaties voorgedaan. De bestuursleden Bas van Genderen en voorzitter Ben Klieverik zijn tijdens de ALV in maart 2012 herkozen. De openstaande vacature voor de afdeling BOM wordt ook in 2012 waargenomen door Anita Heijkoop. 3. Er is een Activiteitencommissie opgericht. 4. In juni is een feestavond georganiseerd, te weten Vridance 12. Op deze avond zijn sportman/-vrouw/-talent/-ploeg /-trainer van het jaar bekend gemaakt. Het bestuur van Vridos is zeer enthousiast over de inbreng van alle vrijwilligers en hoop dat de activiteitencommissie nog veel leuke festiviteiten zal organiseren. 5. Twee bestuursleden hebben met goed gevolg de cursus Sociale Hygiëne gevolgd. Naast de vele leden die de IVA-certificaat hebben heeft Vridos nu de beschikking over vier leden die het diploma sociale hygiëne hebben. Dit diploma is nodig om naast het beheer van de kantine ook andere activiteiten te mogen organiseren. 6. Aantal leden is gedaald met 56 leden, 2011 ledenaantal 714, 2012 ledenaantal In augustus heeft Vridos flyers t.b.v. werving nieuwe leden verspreid in Giessenburg. 8. Tijdens de Gondelmarkt in september heeft Vridos activiteiten ontplooid in samenwerking met de Cor Verhoeven, Richard Ooms en slagerij Bouter. Vridos heeft trampolinespringen en streetdance gedemonstreerd. De optredens waren een groot succes. De bezoekers van de gondelmarkt bleven lang staan kijken. Vridos serveerde tijdens de gondelmarkt ook drankjes. De opbrengst is in de clubkas gestort. 9. Vridos heeft in samenspraak met Da Capo en Middenstand Sinterklaas weer ingehaald in Giessen-Oudekerk en Giessenburg. Het kinderfeest in de Til was wederom succesvol. 10. Omdat de bezetting van de sportzaal Neerpolder maximaal is heeft het bestuur van Vridos moeten besluiten de sporthal in Schelluinen te huren voor training van de afdeling volleybal. 11. In december 2012 heeft Vridos bij de kerstmarkt op het terrein van firma Welkoop een kraam bemand. Gezien het frisse weer gingen de oliebollen en glühwein grif van de hand. De clubkas werd hierdoor goed gespekt. Secretaris Vridos Koos Beentjes maart 2013 Pagina 13

14 Sport-in Sport-in Sport-in Ook in 2013 zijn we weer volop met sporten bezig. Je moet toch in ieder geval wat doen om wat lichaamsbeweging te hebben. Waarom dan niet bij, de Vridos, een vereniging die dat als doelstelling heeft. De sport-in is een en al beweging met als doel om plezier te beleven in het sporten en ook om de sociale contacten een beetje op te halen of te creëren. Lekker even een goed uur bezig zijn met andere dingen. We doen van alles en hebben vooral veel plezier met of om een ander. De vaardigheden zijn niet altijd even goed maar dat maakt het juist zo leuk. We doen velerlei sporten zoals: volleybal, basketbal, voetbal, etc. Het is echt een avond voor iedereen en geen verplichting om er iedere keer te zijn. Dus ook voor mensen die onregelmatig werken is de sport-in uitermate geschikt. Het afgelopen jaar hebben we per avond zo n mannen en vrouwen veel plezier beleefd. Er kunnen er altijd meer bij want ook bij ons geldt: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!! Kom gerust een kijkje nemen om te zien of het wat voor jou is. Pagina 14

15 lag volleybal Jaarverslag volleybal Jaarverslag v Indeling Volleybalcommissie: Vincent Wols : Voorzitter Vincent Wols : Wedstrijdsecretariaat / Contactpersoon Senioren Wouter Slob : Contactpersoon Jeugd/CMV Henk Pierhagen : Scheidsrechtercoördinator / Bardienst Zaalwachtindeler Eindstanden competitie : Aan het begin van het seizoen zijn er totaal 7 teams opgegeven om deel te nemen aan de competitie: Heren 1 Heren 2 Heren 3 Heren 4 Dames 1 Jongens C CMV Meisjes Niveau 6 Heren 1 is op een mooie 5e plaats geëindigd. Heren 2e klasse C 1 Alfa/Next Volley 5 2 WIK/Univé 4 3 RVC/Libanon 3 4 AVVA 2 5 Vridos 6 Fusion 5 7 DVO 2 8 Schovocomca 3 9 SNA 2 10 Move4U 3 11 VCN King Software 5 Heren 2 is in dit seizoen in de 3e klasse op een hele mooie 7e plaats geëindigd. Heren 3e klasse B 1 OKK ' Sliedrecht 8 3 City Bril 5 4 Hou Stand 2 5 Voleco HS 5 6 Fusion 7 7 Vridos 2 8 Volley Zuid 4 9 RVC/Libano 5 10 Voleco HS 6 11 BeneVia 5 Pagina 15

16 Na de herindeling binnen onze Bond tot 1 grote regio Zuid is de 4e klasse komen te vervallen. Vorig jaar als Heren 3 uitkomend in 4e klasse is dit team in het 1e jaar in de 3e klasse op heel mooie 4e plaats geëindigd. Heren 3e klasse H 1 WHV 4 2 Alfa/Next Volley 7 3 Mikro-Electro 6 4 Vridos 3 5 BeneVia 6 6 Spirit 5 7 Move4U 7 8 Volley Meerkerk 3 9 Podarwic 3 10 Vridos 4 11 VIA Vorig jaar als Heren 4 uitkomend in 4e klasse is dit team in het 1e jaar in de 3e klasse op een 10e plaats geëindigd. Heren 3e klasse H 1 WHV 4 2 Alfa/Next Volley 7 3 Mikro-Electro 6 4 Vridos 3 5 BeneVia 6 6 Spirit 5 7 Move4U 7 8 Volley Meerkerk 3 9 Podarwic 3 10 Vridos 4 11 VIA 10-4 Pagina 16

17 Dames 1 spelen net als vorig jaar weer in de 3e klasse. Dames 1 is in het 3e jaar in de 3e klasse op een heel mooie 3e plaats geëindigd. Het team heeft lang mee gedaan om het kampioenschap in de 3e Klasse C, maar moest helaas aan het eind van het seizoen haar meerdere erkennen in Condor en AVVA. Dames 3e klasse D 1 Condor 2 2 AVVA 2 3 Vridos 4 Atak' CSS 6 Volley Meerkerk 5 7 Burgst 7 8 Phoenix 3 9 Jola Olympus 5 10 Olympus'69 Nu even een blik werpen hoe onze jeugd het in het seizoen heeft gedaan in de competitie: De Jeugd speelt in een seizoen 2 competities: 1e competitie Sept. Dec. en 2e competitie Jan. Apr. Jongens C en CMV Meisjes Niveau 6 zijn in de eerste helft van de competitie op de laatste plaats geëindigd in hun competitie, maar hebben wel al met veel plezier hun eerste wedstrijden in hun nog korte volleybal carrière gespeeld. In het 2e gedeelte van de competitie hebben we er zelfs nog een 3e Jeugdteam bij gekregen en dat zijn onze Jeugd CMV Niveau 5 volleyballertjes. CMV Meisjes Niveau 6 zijn Meisjes C geworden en Jongens C zijn als hetzelfde team de 2e Competitie gestart Eindstand 2e Competitie Jeugdteams ZW meisjes C poule F 1 VCN King Software 1 2 Sliedrecht Sport 2 Pagina 17

18 3 Alfa/Next 2 4 Volley2B 5 5 Sliedrecht 4 6 Volley Meerkerk 1 7 WIK/Univé 1 8 Flits 1 9 Podarwic 3 10 Meteoor 2 11 Vridos 1 12 Yum 1 ZW jongens C poule C 1 Alfa/Next Volley 1 2 WIK/Univé 1 3 AVVA 1 4 Udenhout 1 5 Meteoor 1 6 Sliedrecht Sport 2 7 Haaften Kwiek 1 8 Podarwic 1 9 Phoenix 1 10 Vridos 1 Niveau 5 Poule F laag 2e helft 1 Foranto 2 2 Molenwiek' 2 3 Podarwic 4 Alfa/Next 4 5 SNA 6 Alfa/Next 5 7 Haaften Kwiek 8 Flits 2 9 WIK/Univé 10 Vridos 11 Volley Meerkerk Toekomst: Zoals jullie allemaal kunnen lezen hadden we gelukkig weer Jeugdteams uitkomend in de Jeugdcompetitie, nadat we in het seizoen zijn begonnen met CMV volleybal. Tevens hebben we ook nog een groot aantal CMV Volleyballertjes die alleen trainen en soms een CMV toernooi spelen. Maar het duurt dus nog wel even voordat zij de seniorenteams kunnen gaan versterken voor de toekomst van de afdeling volleybal, maar de basis is hopelijk weer gelegd. Nieuwe Seizoen Aan het begin van het nieuwe seizoen zijn er totaal 9 teams opgegeven om deel te nemen aan de competitie: Heren 1 Pagina 18

19 Heren 2 Heren 3 Dames 1 Jongens C Meisjes C Meisjes CMV Niveau 6 Jongens 1 CMV Niveau 5 Jongens 2 CMV Niveau 5 Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn we op ongeveer 3/4 van de Competitie beland. Vridos HS 1, tweede klasse D De verjonging is merkbaar op alle vlakken, zo zijn in ons 1e herenteam een groot aantal senioren spelers die hun sporen binnen onze afdeling ruimschoots verdient hebben, vervangen door een nieuwe lichting jonge talenten. De doelstelling was in ieder geval het behoud van de tweede klasse, maar ondertussen mag het team trots zijn op hun verdienstelijke 4e plaats. Vridos HS 2, derde klasse E De senioren spelers uit het eerste van vorig jaar hebben hun plaats in genomen in het 2e herenteam en ook hier kan gezegd worden dat de samenwerking voorspoedig loopt. Een goede mix van ervaring, met de gezelligheid van de jonge garde zorgde ervoor dat dit team ondertussen eerste staat in de derde klasse. Lukt het ze om het kampioenschap binnen te halen? Vridos HS3, derde klasse F Het 3e herenteam van Vridos is een team vol ervaring! Oudgedienden welke gezellig samen onder begeleiding van Ben Klieverik trainen en een wedstrijdje spelen. Tijdens de wedstrijden wordt er fel strijd geleverd om elke punt om zo de achtste plaats te kunnen bemachtigen. Vridos DS 1, derde klasse D Het 1e damesteam van Vridos doet het net als vorig jaar weer voortreffelijk. Ook hier zorgt een goede combinatie van ervaring en jong geweld voor een goed team wat momenteel weer af streeft op een kampioenschap. Lukt het ze om dit seizoen wel het kampioenschap binnen te halen? Vridos JC, poule D Het eerste jongensteam van Vridos staat onder begeleiding van Bart van den Brink en speelt nu voor het tweede jaar competitie. Na een leerzaam, maar moeilijk vorig seizoen is de competitie dit jaar beter. De eerste punten worden verzameld en er wordt een felle strijd gestreden om iedere set! Ondertussen staat het team op een negende plaats in de competitie en de jongens werken zichtbaar aan een goede vooruitgang! Vridos MC, poule I Het eerste meisjesteam van Vridos staat onder begeleiding van Wouter Slob en hier spelen een aantal spelers die dit jaar voor het eerst meespelen in de competitie. De eerste wedstrijden waren moeilijk en zwaar, maar ondertussen is de eerste 4-0 binnen en zijn de vooruitzichten gunstig, lukt het ze nog om aansluiting te vinden bij de top 5? Momenteel staan de meiden op een mooie zevende plaats en de goede combinatie van snelle spelverdeelster en sterke aanvalsters laat ondertussen mooi werk zien! Pagina 19

20 Vridos CMV N6, poule C Het tweede meisjesteam van Vridos begon de competitie met een aantal hoge verwachtingen. De strijd bleek echter wat zwaarder en ondertussen staat het team op een negende plaats. Het verschil met de nummer vijf is echter maar vier punten dus wie weet wat er dit seizoen nog haalbaar is? Wel laten de speelsters zien dat ze meer in hun mars hebben en ze weten elkaar tijdens de wedstrijden steeds beter weten te vinden! Wordt dus vervolgd. Vridos CMV N5, poule B en poule E Na het jongens C team bezit Vridos over nog een groot jongensteam welke onder leiding van Patrick de Bruine fanatiek aan het volleyballen is! De twaalf jongens, in een combinatie van ervaren en nieuwe spelers, komen met twee teams uit in de CMV niveau 5 competitie. Ook hier blijkt de strijd pittig, de jongens spelen immers tegen spelers welke vaak 1 à 2 jaar ouder zijn, maar de jongens hebben op inzet een aantal mooie wedstrijden weten te spelen. Vridos N5-1 staat ondertussen achtste terwijl Vridos N5-2 zelfs een mooie vierde plaats heeft weten te bemachtigen! Ga in ieder geval zo door en hopelijk lukt het om met wat meer concentratie nog een aantal punten in de wacht te slepen. Vridos DS2, nog niet competitiespelend Het voormalig 2e damesteam heeft sinds kort plaats moeten maken voor een nieuwe groep. Een aantal meiden en bovenal vriendinnen in de leeftijd van jaar heeft besloten om samen te gaan volleyballen. Kwestie van een trainer en tijd vinden en aan de slag. Art van Houwelingen heeft besloten om deze groep te gaan begeleiden en we wensen de meiden natuurlijk veel succes! Overigens is er in deze groep ruimte, dus heb jij ook zin om te komen? Vridos DS3, recreatief Het voormalige 2e damesteam wordt zo automatisch derde aangezien, omdat het 2e damesteam ambities heeft om op termijn competitie te gaan spelen. Dit team bestaat uit een aantal dames welke gezellig samen onder begeleiding van Esther Hoogendoorn een volleyballetje slaan en zelfs geregeld succesvol een oefenwedstrijdje spelen. Vridos CMV N4, nog niet competitie spelend Door de onverwachte groei binnen het team is de groep ondertussen opgedeeld in twee groepen en trainen de meiden van 7-10 jaar op dinsdag (CMV N4-1) en donderdag (CMV N4-2). Deze groepen spelen nog geen competitie maar komen geregeld uit op een CMV toernooi waar ze op hun eigen niveau deelnemen in een strijd tegen leeftijdsgenoten. De eerste toernooien waren zwaar, maar de stap van niveau 2 naar 3 en voor sommige zelfs naar niveau 4 is moeilijk. Wel begint het spel voor de meiden steeds duidelijker te worden en is het enkel maar wachten op de eerste resultaten! Overigens wordt het eerste team getraind door onze jongste trainster ooit, Naomi de Weerdt, in combinatie met Wouter. De verwachting is dat een aantal speelsters uit dit team vanaf september de eer mogen ontvangen om als 6de jeugdteam en als 10de of 11de team van Vridos deel te nemen aan de regionale competitie. Wordt dus vervolg. Vridos CMV N2, niet competitie spelend Dit team van jongens in de leeftijd van 7-8 jaar traint onder begeleiding van Wouter Slob. Deze groep traint officieel overigens niet volgens het Cool Moves Volley principe, maar volgens Smashbal. Door de aanvallende principe van deze theorie kunnen de jongens Pagina 20

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Het nieuwe sportseizoen is al weer in volle gang. Hoog tijd dus om een nieuwe editie van het VRIDOS clubblad te presenteren!

Het nieuwe sportseizoen is al weer in volle gang. Hoog tijd dus om een nieuwe editie van het VRIDOS clubblad te presenteren! Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie 3 Bestuur 4 Van de voorzitter 5 Vacature 6 Sport-in 7 Volleybal 8 Vacature (2) 13 Gymnastiek 14 Judo 16 Bewegen-op-muziek

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Weekbericht Fusion Rotterdam

Weekbericht Fusion Rotterdam Weekbericht Fusion Rotterdam Week 33 19 augustus 2017 Beste , Een nieuw seizoen, en een nieuw uiterlijk voor het weekbericht. Met het overnemen van het weekbericht heb ik dit in een nieuw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief mei Nieuwsbrief 24 01 mei 2016 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de derde nieuwsbrief van dit seizoen! Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen Scarabee en wij willen in deze nieuwsbrief zowel

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres:

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: FEBRUARI 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Beste mensen, Wat is het jammer dat badminton

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen Nummer 1 Seizoen 2015-2016 2015-2016-1 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 Overig nieuws 9 Digitale info 10 Voor de ouders

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 december 2013

NIEUWSBRIEF 4 december 2013 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

TOTAALPROGRAMMA - SEIZOEN E PROGRAMMA. Heren 1. Heren 2

TOTAALPROGRAMMA - SEIZOEN E PROGRAMMA. Heren 1. Heren 2 TOTAALPROGRAMMA - SEIZOEN 2017-2018 1 E PROGRAMMA Heren 1 30-09-2017 15:00 Voleco HS 1 AVVA HS 1 De Drie Maenen, OUDERKERK A/D IJSSEL 07-10-2017 18:30 AVVA HS 1 Erasmus Volley HS 1 Het Spant, AMEIDE 14-10-2017

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie SPORTVERENIGING D.I.O Pagina 1 NIEUWSBRIEF Beste DIO Volleyballers, Het seizoen 2015/2016 zit er al weer op. We hebben een succesvol jaar gehad, met een aantal kampioensteams. De laatste trainingen zijn

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Volleybal Club City Bril Krimpen w w w. v c k r i m p e n. n l

Volleybal Club City Bril Krimpen w w w. v c k r i m p e n. n l INSCHRIJFFORMULIER Naam :...... M / V * Adres :.... Postcode :.... Woonplaats:..... Telefoon :. Mobiel:..... E-mail adres (1) :... E-mail adres (2) :... Geboortedatum :... Trainingsgroep :.. Comp.: J /

Nadere informatie

Inleiding Noodzaak Werkgroep

Inleiding Noodzaak Werkgroep Dit is de 2e nieuwsbrief van het seizoen 2012-2013 Voor de eerstvolgende nieuwsbrief kan tot 28 februari 2013 kopij ingeleverd worden bij l.j.kamphuis@chello.nl Van de voorzitter: Inleiding In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

zondag 20 september 2015

zondag 20 september 2015 Heren 1, Stichting Rotterdam Volleybal en spelen in de Eredivisie. Onderstaand bericht ontvingen we van de voorzitter van de stichting: Beste leden van Fusion, Voor een aantal van jullie kwam de berichtgeving

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Ons seizoen van het begin tot het einde.

Ons seizoen van het begin tot het einde. Ons seizoen van het begin tot het einde. SGV F1 Trainsters: Mart Ise Tamara Gijs Yara Daphne Matthias Mirthe Op woensdag 20 augustus was het dan eindelijk zo ver het seizoen ging van start met de eerste

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD MAART APRIL 2017

NIEUWSBRIEF JEUGD MAART APRIL 2017 NIEUWSBRIEF JEUGD MAART APRIL 2017 VAN DE VOORZITTER VINCENT Met nog vier badmintonmaanden voor de boeg staan er nog een hoop leuke activiteiten op het programma. Om te beginnen het ouder-kindtoernooi

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Jaaroverzicht AFC Volleybal

Jaaroverzicht AFC Volleybal Jaaroverzicht AFC Volleybal 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Bestuur... 3 Vrijwilligers in onze club... 3 Ledenontwikkeling... 4 Financieel Jaarverslag 2016/2017... 4 Uit de technische commissie...

Nadere informatie

BADMINTON VERENIGING BC YAPTON

BADMINTON VERENIGING BC YAPTON BADMINTON VERENIGING BC YAPTON YAPTON MAGAZINE no.1-2012 Algemeen Mrt 2012 Bestuur: Marc Tiellemans Voorzitter 476899 m.tiellemans2@chello.nl Gerard Slaats Secretaris 475160 Irma.gerard@hetnet.nl Sylvia

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen 2015 2016. De samenstelling: De TC heeft het afgelopen seizoen uit de volgende leden bestaan: Niesko Veenker : Dames afdeling Koos van Delden: Jeugd en CMV.

Nadere informatie

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie.

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie. Flyer nr. 18 1 13 e Jaargang nummer 18 Verschijnt 2x per maand 24-04-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015

Informatieboekje. Gymnastiekvereniging. OKK Ridderkerk 2015 Informatieboekje 2015 Gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk 2015 Vakantie De gymnastiekvakanties zijn gelijk aan de vakanties van de openbare basisscholen in Ridderkerk. Algemene informatie voor nieuwe leden.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 Vanuit het bestuur: Kijkje in de keuken van het bestuur. De nieuwsbrief van november, dat betekend dat het jaar alweer bijna om is. De tijd vliegt voorbij. Wat hebben

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Sport Vereent

Gymnastiekvereniging Sport Vereent Gymnastiekvereniging Sport Vereent www.sportvereent.nl 1 nl Inhoud Welkom bij Sport Vereent.................. 3 Locaties lessen........................... 4 Ledenadministratie....................... 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Opgericht november 1967

Opgericht november 1967 Opgericht november 1967 Juli 2015 Beste badmintonners, Het seizoen zit er net een week op, tijd voor de vakantie en de nodige rust. Daarna gaan we weer met zijn allen sporten. Namens het bestuur wens ik

Nadere informatie

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen:

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Verslag secretariaat Haaften Kwiek seizoen 2014-2015 Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Vacature Jan Poppelier Angela de Best Alie van der Moore John van der Meer

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF Leer een handstand van Mike Krabbenborg DE GESCHIEDENIS VAN RAP EN SNEL Rap en Snel is opgericht in 1928. Er zaten toen nog maar 35 jongens en heren bij de vereniging, geen meisjes

Nadere informatie

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Mini niveau 3, team 2: kampioen!!!!! Mini niveau 3, team 1: kampioen!!!!! N I E U W S B R I E F A P R I L

Mini niveau 3, team 2: kampioen!!!!! Mini niveau 3, team 1: kampioen!!!!! N I E U W S B R I E F A P R I L N I E U W S B R I E F A P R I L 2 0 1 6 De optimale mix tussen plezier en prestatie! Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de PDF Versie online! Mini niveau 3, team 2: kampioen!!!!! Mini

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 TEAM 1 en TEAM 3 kampioen Zie standen en foto s verder op in deze nieuwsbrief Activiteitenkalender 2 e deel van het seizoen 2013-2014 Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 5, februari 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met het laatste bowling- nieuws. Er is veel gebeurd de laatste weken. Veel leesplezier. Informatie Voor de scores van onze eigen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

t Shuttelke www.bcweert67.nl Mededelingen Badminton Club Weert 67 10de jaargang, nummer 11: Oktober 2012

t Shuttelke www.bcweert67.nl Mededelingen Badminton Club Weert 67 10de jaargang, nummer 11: Oktober 2012 Voor in de agenda: SL2 cursus op data: * 12 + 26 oktober * 9 + 30 november 12 oktober verrassingsactiviteit door de jeugdcommisie Algemene Leden Vergadering seizoen 2012-2013: 23 november om 19:00 uur

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

NAAM BEDRIJF VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda!

NAAM BEDRIJF VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda! NAAM BEDRIJF MINI DIGI SHUTTLE Groot nieuws! Nieuwsbrief 1 2018 Mijdrecht januari 2018 VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda! We vieren dit

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

Infobulletin Jeugd. (Seizoen: )

Infobulletin Jeugd. (Seizoen: ) Infobulletin Jeugd (Seizoen: 2014-2015) opgericht: 29 augustus 1982 www. revoc.nl Aanmelden Een nieuw jeugdlid kan aangemeld worden bij één van de train(st)ers. De eerste 3 trainingen zijn gratis. Als

Nadere informatie

Hoornse Badmintonvereniging

Hoornse Badmintonvereniging Hoornse Badmintonvereniging Informatiebrochure 2015-2016 Sporthal Nieuwe Steen E-mail: info@hoornse-bv.nl Website: www.hoornse-bv.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Onze geschiedenis... 4 2. Wat is badminton...

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 Van de voorzitter Het is gebruikelijk om op deze plaats aandacht te hebben voor het volgende, maar de afgelopen periode hebben meerdere leden van onze club één van hun naasten veloren.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Nieuwsbrief mei Het schiet al weer aardig op met het seizoen. Voor een paar teams (o.a. dames 1) breekt een cruciale fase aan in de competitie. Kampioen of niet?? Natuurlijk kijken we met z n allen ook

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden

Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden Ledenadministratie Versie: 1 mei 2015. Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden Hallo nieuw (jeugd)lid en beste ouders en belangstellenden. Je hebt je misschien

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016!

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Woordje van de voorzitter Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Ik vraag in dit stukje graag uw aandacht voor de wedstrijden

Nadere informatie