AFKORTINGEN... HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFKORTINGEN... HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1"

Transcriptie

1 INHOUD VOORWOORD...v AFKORTINGEN... xxxi BIBLIOGRAFIE... xxxii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 HOOFDSTUK II. KENMERKEN, ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 4 Afdeling I. Het familiaal vermogensrecht tussen partijautonomie en gebondenheid... 4 Afdeling II. Het familiaal vermogensrecht tussen techniciteit en fundamentele beginselen... 5 Afdeling III. De doorwerking van het familierecht... 5 Afdeling IV. De doorwerking van het vermogensrecht... 8 Afdeling V. Naar een europeanisatie van het familiaal vermogensrecht?... 8 DEEL I HUWELIJKSVERMOGENSRECHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Afdeling I. Begrip Afdeling II. Enkele grondregels vii

2 HOOFDSTUK II. RECHTEN EN PLICHTEN VAN ECHTGENOTEN Afdeling I. Algemeen Voorwerp Dwingend karakter Toepassingsgebied Afdeling II. Handelingsbekwaamheid van de echtgenoten Afdeling III. Verplichting tot hulp en bijdrage in de lasten van het huwelijk Algemeen Vordering tot onderhoudsuitkering en ontvangstmachtiging Afdeling IV. Bescherming van de gezinswoning Algemeen Voorwerp van de bescherming I. Voornaamste gezinswoning II. Huisraad Duur van de bescherming Beschermingstechniek I. Gezinswoning waarop een echtgenoot een zakelijk recht heeft A. Beschikkingsverbod zonder instemming van de andere echtgenoot B. Instemming van de andere echtgenoot II. Gehuurde gezinswoning III. Huisraad Sancties Afdeling V. Beroepsuitoefening Recht om een beroep uit te oefenen Verhaal door de mede-echtgenoot Sancties Afdeling VI. Inning, besteding en bestuur van inkomsten Algemeen Inning Besteding I. Bijdrage in de lasten van het huwelijk II. Aanschaf van verantwoorde beroepsgoederen III. Saldo Bestuur Sancties Afdeling VII. Opening van een bankrekening Recht om een bankrekening te openen Bestuur Kennisgeving aan de echtgenoot Sancties viii

3 Afdeling VIII. Lastgeving tussen echtgenoten Beginsel Voorwerp en vorm van de lastgeving Herroepelijkheid Verantwoording Afdeling IX. Rechterlijke machtiging en gerechtelijke indeplaatsstelling Rechterlijke machtiging Gerechtelijke indeplaatsstelling Ontvangstmachtiging Afdeling X. Hoofdelijkheid inzake schulden voor de huishouding en de opvoeding van de kinderen Hoofdelijkheid voor huishoudelijke schulden Hoofdelijkheid voor schulden voor de opvoeding van de kinderen Buitensporige schulden Afdeling XI. Dringende voorlopige maatregelen Begrip en draagwijdte van de maatregelen Toepassingsvoorwaarden Keuze van de maatregelen I. Algemene regel II. Beperkingen A. Geen maatregelen die tot de bevoegdheid van een andere rechter behoren B. Geen maatregelen die strijdig zijn met het recht Soorten maatregelen I. Afzonderlijke verblijfplaats II. Roerende goederen A. Verbod tot vervreemden en verpanden B. Verplaatsingsverbod en toewijzing van het persoonlijk gebruik C. Blokkering van bankkoffer, rekeningen en waardepapieren. Consignatie van geldsommen D. Teruggave van vermogensbestanddelen E. Schuldvorderingen. Verbod aan derden tot uitbetaling F. Borgstelling G. Publiciteit H. Verzegeling III. Onroerende goederen A. Verbod tot vervreemden en hypothekeren. Verkopingen onder voorwaarde en uitbetaling van de prijs B. Toewijzing van het gebruik C. Publiciteit IV. Beroepsuitoefening V. Schuldenregeling Sancties Afdeling XII. Nietigverklaring van rechtshandelingen ix

4 1. Vernietigbare handelingen I. Handelingen strijdig met artikel II. Handelingen strijdig met een verbod tot vervreemding of tot hypothekering III. Schenkingen die de gezinsbelangen in gevaar brengen IV. Persoonlijke zekerheden die de gezinsbelangen in gevaar brengen Aard van de nietigheid Schadevergoeding Termijn HOOFDSTUK III. WETTELIJK STELSEL Afdeling I. Algemeen Aard en inwerkingtreding van het wettelijk stelsel Kenmerken van het wettelijk stelsel Afdeling II. Kwalificatie van de vermogens Afdeling III. Baten Baten van het eigen vermogen I. Goederen eigen door hun oorsprong A. Goederen verkregen vóór het huwelijk B. Goederen verkregen om niet tijdens het huwelijk C. Bewijs Tussen echtgenoten Ten aanzien van derden II. Goederen eigen door hun aard A. Accessoria Toebehoren van eigen onroerende goederen of onroerende rechten Toebehoren van eigen waardepapieren Goederen aan een echtgenoot overgedragen door een bloedverwant in de opgaande lijn Aandeel door een echtgenoot verkregen in een goed waarvan hij reeds mede-eigenaar is Goederen door zaakvervanging, belegging of wederbelegging van eigen goederen verkregen a. Zaakvervanging b. Belegging en wederbelegging Gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep Rechten verbonden aan een personenverzekering door de begunstigde zelf gesloten, die hij verkrijgt bij de x

5 dood van de echtgenoot of na de ontbinding van het stelsel B. Strikt persoonlijke goederen Klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik Literaire, artistieke of industriële eigendomsrechten Recht op herstel van persoonlijke, lichamelijke of morele schade Recht op een pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkering, dat één van de echtgenoten alleen bezit Lidmaatschapsrechten Baten van het gemeenschappelijk vermogen I. Specifieke gemeenschappelijke goederen A. Inkomsten uit beroepsbezigheden B. Vruchten, inkomsten en interesten van eigen goederen C. Schenkingen en legaten aan beide echtgenoten II. Restcategorie Afdeling IV. Lasten Definitief passief (bijdrage) I. Eigen schulden A. Schulden eigen door hun oorsprong B. Schulden eigen door hun aard Schulden door een van de echtgenoten aangegaan in het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen Schulden ontstaan uit een persoonlijke of zakelijke zekerheid door één van de echtgenoten gesteld in een ander belang dan dat van het gemeenschappelijk vermogen Schulden ingevolge verboden beroepen of verboden handelingen Schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige daad door één van de echtgenoten begaan II. Gemeenschappelijke schulden A. Schulden aangegaan door beide echtgenoten, gezamenlijk of hoofdelijk B. Schulden aangegaan door een van de echtgenoten ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen C. Schulden door een van de echtgenoten aangegaan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen D. Schulden ten laste van giften die aan het gemeenschappelijk vermogen toekomen E. Interesten van eigen schulden F. Onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de rechte lijn van één van de echtgenoten xi

6 G. Schulden waarvan niet bewezen is dat ze aan één van de echtgenoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling Voorlopig passief (verbintenis) I. Verhaalbaarheid van de eigen schulden A. Algemene regel B. Uitzondering: uitbreiding van het verhaalsrecht Voorhuwelijkse schulden en lasten van giften en erfenissen Schulden uit een verboden beroep of handeling Schulden uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige daad Schulden aangegaan door beide echtgenoten in verschillende hoedanigheid II. Verhaalbaarheid van de gemeenschappelijke schulden A. Algemene regel B. Uitzondering: beperking van de verhaalbaarheid Schulden door een echtgenoot aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen, wanneer zij lasten meebrengen die gelet op de bestaansmiddelen van het gezin buitensporig zijn Interesten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van een echtgenoot Schulden door een echtgenoot aangegaan bij de uitoefening van zijn beroep Onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende lijn van een echtgenoot Schulden tussen echtgenoten Afdeling V. Bestuur Algemeen Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen I. Begrip en karakter van het bestuur II. Gelijktijdig bestuur als algemene regel A. Principe B. Toepassingsgebied C. Gevolgen III. Eerste uitzondering: alleenbestuur A. Principe B. Toepassingsgebied IV. Tweede uitzondering: gezamenlijk bestuur A. Principe B. Toepassingsgebied Daden van beschikking in het kader van een gezamenlijke beroepsuitoefening xii

7 2. Bepaalde gewichtige handelingen a. Verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van voor hypotheek vatbare goederen b. Verkrijgen, overdragen of in pand geven van een handelszaak of een bedrijf c. Sluiten, vernieuwen of opzeggen van huurovereenkomsten van langer dan negen jaar en het toestaan van een handelshuur- of pachtovereenkomst d. Overdracht of inpandgeving van een hypothecaire schuldvordering e. Ontvangen van de prijs van een vervreemd onroerend goed of van de terugbetaling van een hypothecaire schuldvordering en verlenen van opheffing van een hypothecaire inschrijving f. Aanvaarding of verwerping van legaten en schenkingen onder beding dat ze gemeenschappelijk zullen zijn g. Aangaan van leningen h. Sluiten van een kredietovereenkomst, bedoeld door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet i. Schenken van gemeenschapsgoederen Bestuur van de eigen vermogens Handhavings- en sanctieregeling I. Rechterlijke machtiging A. Toepassingsgebied B. Gevolgen II. Rechterlijk verbod III. Nietigverklaring en schadevergoeding A. Toepassingsgebied B. Aard van de nietigheid C. Rechten van derden te goeder trouw D. Schadevergoeding E. Termijn IV. Ontneming van bestuursbevoegdheden A. Toepassingsgebied B. Maatregel Afdeling VI. Ontbinding, vereffening en verdeling Ontbinding I. Oorzaken A. Ontbinding door overlijden B. Ontbinding door echtscheiding door onderlinge toestemming xiii

8 C. Ontbinding door echtscheiding op grond van bepaalde feiten Algemeen Feitelijke scheiding D. Ontbinding door scheiding van tafel en bed E. Gerechtelijke scheiding van goederen Begrip Grondvereisten Titularissen van de vordering Gevolgen F. Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel II. Boedelbeschrijving A. Verplichting en vorm B. Inhoud C. Sancties Vereffening-verdeling I. Algemeen A. Begrip en volgorde van de verrichtingen B. Rechten van de erfgenamen en erfopvolgers II. Vereffening A. Vergoedingsrekeningen Begrip Vergoedingsgevallen Bedrag van de vergoeding Bewijs van de vergoeding Compensatie van de vergoedingen Interesten B. Verrekening van de gemeenschappelijke lasten C. Verrekening van de vergoedingen Vergoeding aan een echtgenoot verschuldigd Vergoeding door een echtgenoot verschuldigd Het gemeenschappelijk vermogen is tezelfdertijd schuldenaar en schuldeiser III. Verdeling A. Algemeen B. Toewijzing van preferentiële goederen Beginselen Toewijzing bij overlijden Toewijzing bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of gerechtelijke scheiding van goederen C. Heling Begrip Gevolgen D. Kosten van vereffening en verdeling xiv

9 HOOFDSTUK IV. CONVENTIONELE STELSELS Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Gemeenschapsstelsels Algemene regels Bedingen tot uitbreiding van de gemeenschappelijke baten I. Inbreng A. Begrip B. Voorwerp C. Kwalificatie D. Gevolgen II. Algehele gemeenschap A. Begrip B. Samenstelling van de vermogens Bedingen van ongelijke verdeling I. Vooruitmaking A. Begrip B. Voorwerp C. Kwalificatie D. Gevolgen II. Ongelijke verdeling en verblijving A. Begrip B. Voorwerp C. Kwalificatie D. Gevolgen Huwelijksvoordelen en stiefkinderen Huwelijksvoordelen en overlevingsrechten I. Begrip II. Lot van de huwelijksvoordelen en overlevingsrechten bij de ontbinding van het stelsel A. Overlijden B. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed Echtscheiding op grond van bepaalde feiten Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding Echtscheiding door onderlinge toestemming C. Gerechtelijke scheiding van goederen D. Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel E. Faillissement F. Erkenning van een overspelig kind Afdeling III. Stelsels van scheiding van goederen Algemeen Zuivere scheiding van goederen I. Activa A. Twee vermogens xv

10 B. Onverdeeldheid C. Bewijs Bewijs van eigendom van een goed a. Tussen echtgenoten b. Ten aanzien van derden c. Wettelijk vermoeden van onverdeelde eigendom Bewijs van schuldvordering II. Passiva III. Bestuur A. Principe B. Beperkingen Krachtens het primair stelsel Krachtens andere wettelijke bepalingen IV. Ontbinding, uitonverdeeldheidtreding en verrekening A. Ontbinding B. Uitonverdeeldheidtreding C. Verrekening Afwijkingen aan de zuivere scheiding van goederen HOOFDSTUK V. HUWELIJKSCONTRACT Afdeling I. Begrip Afdeling II. Geldigheidsvereisten Algemene vereisten van overeenkomsten I. Toestemming II. Bekwaamheid A. Algemeen B. Minderjarige C. Voorlopig bewind III. Oorzaak IV. Voorwerp Vormvereisten I. Notariële akte II. Opmaken vóór het huwelijk III. Geen eenvoudige verwijzing naar een opgeheven wetgeving Afdeling III. Inwerkingtreding Principe Verval van het huwelijkscontract Huwelijksvermogensstelsel op termijn of onder voorwaarde Afdeling IV. Publiciteit van het huwelijkscontract Vermelding in de huwelijksakte xvi

11 2. Overschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder Registratie in het register van testamenten Vermelding in het bevolkingsregister en in het vreemdelingenregister Vermelding in het handelsregister Afdeling V. Interpretatie van het huwelijkscontract Afdeling VI. Nietigheid van het huwelijkscontract HOOFDSTUK VI. WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL Afdeling I. Bestendigheid van de huwelijksvoorwaarden Afdeling II. Wijziging voor het huwelijk Afdeling III. Wijziging tijdens het huwelijk Grondvereisten I. Akkoord van de echtgenoten II. Geen strijdigheid met dwingende regels Vormvereisten en procedure Gevolgen Toepassingsgevallen I. Grote wijziging A. Vereffening van het vorig stelsel B. Dadelijke verandering in de samenstelling van de vermogens II. Middelgrote wijziging III. Kleine wijziging HOOFDSTUK VII. OVERGANGSRECHT DEEL II SAMENWONINGSRECHT HOOFDSTUK I. WETTELIJKE SAMENWONING Afdeling I. Uitwerking van een vermogensrechtelijk statuut Afdeling II. Rechten en plichten van wettelijke samenwoners Algemeen Bescherming van de gezinswoning Bijdrage in de lasten van het samenleven Hoofdelijke aansprakelijkheid xvii

12 5. Dringende en voorlopige maatregelen Afdeling III. Secundair stelsel Gemeenrechtelijke regeling I. Aanvullend recht II. Scheiding van goederen III. Vereffening van de onverdeeldheid Conventionele regeling I. Algemeen II. Vorm III. Inhoud Bijzondere regelingen I. Verblijvingsbedingen II. Andere constructies HOOFDSTUK II. FEITELIJKE SAMENWONING DEEL III SCHENKINGEN HOOFDSTUK I. BEGRIP EN CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN Afdeling I. Begrip Afdeling II. Constitutieve bestanddelen Verarming en verrijking I. Algemeen II. Dadelijke verarming en verrijking III. Onherroepelijke verarming en verrijking Animus donandi HOOFDSTUK II. GRONDVEREISTEN Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Toestemming Gezondheid van geest I. Begrip II. Bewijs A. Algemeen B. Bewijsmiddelen Vermoedens Getuigen xviii

13 3. Medische getuigschriften Gewone wilsgebreken I. Bedrog II. Geweld III. Dwaling Sanctie Afdeling III. Bekwaamheid Algemeen Bekwaamheid tot beschikken I. Minderjarige II. Voorlopig bewind Bekwaamheid tot ontvangen I. Bestaan op het ogenblik van de schenking II. Bepaald persoon III. Vertegenwoordiging A. Minderjarige onder ouderlijk gezag B. Minderjarige onder voogdij C. Ontvoogde minderjarige D. Aanvaarding door een ascendent E. Voorlopig bewind Bijzondere onbekwaamheden om te schenken en schenkingen te ontvangen I. Onbekwaamheid van de pupil om aan zijn voogd te schenken II. Onbekwaamheid van geneeskundigen, beheerders en personeelsleden van rusthuizen, en bedienaars van de eredienst Technieken gebruikt om de onbekwaamheden tot ontvangen te omzeilen Afdeling IV. Voorwerp Afdeling V. Oorzaak Algemeen Ongeoorloofde oorzaak I. Algemeen II. Giften tussen samenwoners A. Gewoon samenwonen B. Overspelig samenwonen C. Bewijslast Verdwenen oorzaak I. Principe II. Toepassingsvoorwaarden III. Gevolgen Valse oorzaak Afdeling VI. Modaliteiten Termijn xix

14 2. Voorwaarde I. Opschortende en ontbindende voorwaarde II. Bedongen recht van terugkeer III. Onmogelijke of ongeoorloofde voorwaarde A. Onmogelijke voorwaarde B. Voorwaarde strijdig met de wet C. Voorwaarde strijdig met de goede zeden IV. Potestatieve voorwaarde Last HOOFDSTUK III. SCHENKINGSVORMEN Afdeling I. Notariële schenking Algemene regel Toepassingsgebied Overzicht van de vormvereisten I. Notariële akte II. Aanvaarding en betekening III. Schenking van roerende goederen Sanctie I. Tijdens het leven van de schenker II. Na het overlijden van de schenker III. Gevolgen Afdeling II. Handgift Begrip Geldigheidsvereisten I. Traditio A. Begrip B. Voorwerp II. Animus donandi III. Aanvaarding IV. Traditio en aanvaarding tijdens het leven van beide partijen Modaliteiten Bewijs Afdeling III. Vermomde schenking Begrip Geldigheidsvereisten I. Noodzaak van veinzing II. Vorm- en grondvereisten van de geveinsde handeling III. Grondvereisten van schenkingen Bewijs Sanctie Afdeling IV. Onrechtstreekse schenking xx

15 1. Begrip Geldigheidsvereisten I. Rechtshandeling met een abstract en definitief karakter II. Rechtshandeling met een autonoom karakter III. Grondvereisten van schenkingen Bewijs Toepassingen I. Kwijtschelding van een schuld II. Betaling van andermans schuld III. Beding ten behoeve van een derde IV. Overschrijving van rekening naar rekening HOOFDSTUK IV. GEVOLGEN Afdeling I. Overdracht van eigendom Tussen partijen Tegenover derden Afdeling II. Plichten van de schenker Levering Vrijwaring Afdeling III. Plichten van de begiftigde Algemeen Dankbaarheid Contractkosten Uitvoering van de aan de schenking verbonden lasten HOOFDSTUK V. ONTBINDING VAN DE SCHENKING Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Ontbinding wegens het niet-vervullen van een voorwaarde Begrip Vordering tot ontbinding Procedure. Rol van de rechter Gevolgen Afdeling III. Ontbinding wegens ondankbaarheid Begrip Vordering tot ontbinding Procedure. Rol van de rechter Gevolgen xxi

16 HOOFDSTUK VI. SCHENKING TUSSEN ECHTGENOTEN Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Herroepelijkheid ad nutum Regel Uitoefening Gevolgen DEEL IV ERFRECHT HOOFDSTUK I. ALGEMENE SITUERING VAN HET ERFRECHT Afdeling I. Grondslag van het erfrecht Afdeling II. Voorwerp van het erfrecht Afdeling III. Wijzen van erfopvolging HOOFDSTUK II. OPENVALLEN VAN DE NALATENSCHAP Afdeling I. De nalatenschap valt open door de dood Afdeling II. Afwezigheid Afdeling III. Tijdstip Afdeling IV. Plaats HOOFDSTUK III. VOORWAARDEN VEREIST OM TE ERVEN Afdeling I. Bestaan bij het openvallen van de nalatenschap De erfgenaam moet in leven zijn I. Levend en levensvatbaar II. Tenminste verwekt De erfgenaam mag nog niet overleden zijn I. Afwezigen II. Commoriënten Afdeling II. Niet onwaardig zijn Algemene gronden van onwaardigheid I. Limitatieve opsomming A. Veroordeling wegens doding of poging tot doding van de erflater xxii

17 B. Lasterlijk geoordeelde aangifte ten laste van de erflater van een feit waarop levenslange opsluiting of levenslange hechtenis is gesteld C. Verzuim van aangifte door een meerderjarige erfgenaam van de doodslag op de erflater II. Sanctie III. Gevolgen Bijzondere gronden van onwaardigheid I. Artikel 33, 5º Jeugdbeschermingswet II. Artikel 745septies HOOFDSTUK IV. OVERGANG VAN DE NALATENSCHAP Afdeling I. Saisine Begrip Titularissen Afdeling II. Eigendomsovergang Optierecht Zuivere aanvaarding Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving Verwerping HOOFDSTUK V. DEVOLUTIE VAN DE NALATENSCHAP Afdeling I. Wettelijke devolutie Erfrecht van de langstlevende echtgenoot I. De langstlevende echtgenoot is een volwaardig erfgenaam II. Voorwaarden III. Erfrechtelijk aandeel A. De langstlevende echtgenoot komt op samen met afstammelingen van de decuius B. De langstlevende echtgenoot komt op samen met andere bloedverwanten van de decuius C. De langstlevende echtgenoot komt op zonder erfgerechtigde bloedverwanten van de decuius IV. Omzetting van het vruchtgebruik en afkoop van de blote eigendom A. Begrip en modaliteiten B. Kenmerken Persoonlijk recht Niet van openbare orde xxiii

18 3. Deelbaar recht Preferentiële goederen C. Titularissen van het omzettingsrecht Samenloop van de langstlevende echtgenoot met afstammelingen Samenloop van de langstlevende echtgenoot met andere erfgenamen dan afstammelingen Bijzonder geval: de anomale nalatenschap D. Voorwerp van het omzettingsrecht E. Evaluatie van het vruchtgebruik F. Procedure Minnelijke omzetting Gerechtelijke omzetting G. Gevolgen Rechten van de erfgerechtigde bloedverwanten I. Bloedverwantschap II. Basisbegrippen A. Orde B. Graad C. Lijn III. Toebedelingscriteria tussen de bloedverwanten A. Verschillende erforden Orde van de descendenten Orde van de bevoorrechte verwanten in de opgaande lijn en in de zijlijn Orde van de ascendenten Orde van de zijverwanten B. Kloving Begrip Techniek a. Grote kloving b. Kleine kloving C. Plaatsvervulling Begrip Techniek IV. Toebedeling binnen de erforden A. Binnen de orde van de descendenten B. Binnen de orde van de bevoorrechte ascendenten en zijverwanten van de decuius C. Binnen de orde van de ascendenten D. Binnen de orde van de zijverwanten Adoptie I. Volle adoptie A. Erfaanspraken van het ten volle geadopteerde kind en van zijn afstammelingen xxiv

19 B. Erfaanspraken in de nalatenschap van het ten volle geadopteerde kind II. Gewone adoptie A. Erfaanspraken van het geadopteerde kind en van zijn afstammelingen B. Erfaanspraken in de nalatenschap van het geadopteerde kind Wettelijke terugkeer I. Begrip II. Voorwaarden III. Wettelijke terugkeer en erfrecht van de langstlevende echtgenoot Rechten van de staat I. Beginsel II. Erfloze nalatenschap en O.C.M.W Afdeling II. Testamentaire devolutie Erfrecht, reserve en testeervrijheid Definitie en kenmerken I. Akte II. Waarbij de erflater III. Voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn IV. Beschikt V. Over het geheel of een deel van zijn goederen VI. Die hij steeds kan herroepen Grondvereisten I. Toestemming A. Gezondheid van geest B. Klassieke wilsgebreken Bedrog Geweld Dwaling II. Bekwaamheid A. Algemeen Beginselen Tijdstip van bekwaamheid B. Bekwaamheid tot beschikken Minderjarige Voorlopig bewind C. Bekwaamheid tot ontvangen Bestaan Bepaalbaar Vertegenwoordiging III. Voorwerp A. Patrimoniale beschikkingen Algemeen xxv

20 2. Legaten a. Indeling b. Voorwerp c. Gevolgen Onterving B. Extrapatrimoniale beschikkingen IV. Oorzaak V. Modaliteiten A. Termijn B. Voorwaarde C. Last Testamentsvormen I. Algemeen II. Openbaar testament A. Begrip. Voor- en nadelen B. Bewerkingen Dictee door de erflater in aanwezigheid van de getuigen Voorlezing van het testament in tegenwoordigheid van de getuigen Ondertekening in tegenwoordigheid van de getuigen Melding van de verrichte formaliteiten C. Bewijskracht III. Eigenhandig testament A. Begrip. Voor- en nadelen B. Vormvereisten Geheel met de hand door de testator geschreven Gedagtekend door de testator Door de testator ondertekend C. Bewijskracht IV. Internationaal testament V. Bevoorrechte testamenten Publiciteit Interpretatie van testamenten I. Algemeen A. Vereiste van onduidelijkheid B. Bewijskracht van de akte II. Algemene interpretatieregels van het verbintenissenrecht A. Artikel B. Artikel C. Artikel D. Artikel 1158 en III. Specifieke interpretatieregels Nietigheid, herroeping en verval I. Begrippen xxvi

21 II. Nietigheid III. Herroeping A. Herroeping door de testator Uitdrukkelijke herroeping Stilzwijgende herroeping B. Gerechtelijke herroeping Niet-vervulling van de lasten Onwaardigheid IV. Verval A. Vooroverlijden van de legataris B. Overlijden van de legataris vóór de vervulling van de voorwaarde C. Tenietgaan van de gelegateerde zaak D. Verwerping door de legataris E. Onbekwaamheid van de legataris F. Verdwijning van de oorzaak V. Gevolgen Formaliteiten bij de uitvoering Afdeling III. Erfovereenkomsten Erfovereenkomsten zijn verboden I. Beding houdende verbintenis ten aanzien van een toekomstige nalatenschap II. Afwijking van de wettelijke regeling III. Rechten in een nalatenschap IV. Nog niet opengevallen nalatenschap V. Toekenning, wijziging of afstand van louter eventuele rechten Wettelijke uitzonderingen HOOFDSTUK VI. RESERVE Afdeling I. Begrip Afdeling II. Kenmerken De reserve is een pars hereditatis De reserve is van openbare orde De reserve is een eigen en individueel recht Afdeling III. Titularissen van de reserve en voorbehouden delen Afstammelingen Ascendenten Langstlevende echtgenoot I. Abstracte reserve II. Reserve op de preferentiële goederen III. Onterving bij feitelijke scheiding xxvii

22 A. Onterving op initiatief van de erflater B. Onterving bij vonnis IV. Onterving bij echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming V. Onterving wegens vaststelling van een overspelige afstamming Afdeling IV. Bescherming van de reserve Algemeen Samenstelling van de fictieve massa I. Bestaande goederen II. Schenkingen A. Omschrijving B. Waardering Waarde bij het openvallen van de nalatenschap Staat ten tijde van de schenking Schenking van goederen met toepassing van art. 140bis W. Reg C. Huwelijksvoordelen III. Schulden A. Omschrijving B. Lasten C. Volgorde van aanrekening Aanrekening van schenkingen en legaten op het beschikbaar deel I. Principe II. Volgorde van aanrekening Inkorting I. Vordering tot inkorting A. Principe B. Kenmerken van de vordering tot inkorting Persoonlijke vordering eigen aan de reservatairen De reservatair kan aan de vordering verzaken De vordering tot inkorting is individueel en deelbaar De vordering tot inkorting is een zakelijke vordering II. Volgorde van inkorting A. Legaten B. Schenkingen III. Wijze van inkorting A. In natura Regel Uitzonderingen a. Artikel b. Artikel c. Artikel d. Artikel 922, tweede lid xxviii

23 e. Artikel f. Artikel h. Artikel B. Met terugwerkende kracht HOOFDSTUK VII. VEREFFENING-VERDELING VAN DE NALATENSCHAP Afdeling I. Vordering tot verdeling Afdeling II. Samenstelling van de massa s Actief I. Bestaande goederen II. Inbreng A. Inbreng van giften Begrip Aard Personen die tot inbreng gehouden zijn a. Erfgenaam ab intestato zijn b. Begiftigde zijn Personen die de inbreng kunnen vorderen Aan inbreng onderworpen giften a. Giften als voorschot op erfdeel b. Vrijstelling van inbreng Inbreng van onroerende goederen a. Inbreng in natura b. Inbreng door minderneming Inbreng van roerende goederen Invloed van de Wet van 14 mei a. Inbreng door de erfgenamen b. Inbreng door de langstlevende echtgenoot C. Inbreng van schulden Passief I. Schulden van de erflater II. Schulden ontstaan na het openvallen van de nalatenschap Afdeling III. Verdeling Actief I. Verdeling in natura II. Uitzonderingen op de verdeling in natura A. Erfgenamen wier banden met de overledene niet zijn vastgesteld en die hun rechten niet tijdig hebben opgeëist B. Kleine nalatenschappen C. Landbouwbedrijven D. Ouderlijke boedelverdeling xxix

24 1. Begrip Betwistingsgronden a. Vernietiging wegens overslaan van een kind b. Vernietiging wegens benadeling c. Bijzondere vordering tot inkorting E. Dubbele akte Begrip Voor- en nadelen in vergelijking met de ouderlijke boedelverdeling III. Heling van erfgoederen Passief Gevolgen I. Declaratief karakter II. Vrijwaring van de kavels Vernietiging xxx

VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xxxii. BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT...

VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xxxii. BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... VOORWOORD... v AFKORTINGEN... xxxii BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 HOOFDSTUK II. KENMERKEN, ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN HET FAMILIAAL

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

SCHETS VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

SCHETS VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT SCHETS VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT SCHETS VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT WALTER PINTENS Gewoon hoogleraar KU Leuven Honorarprofessor Universität des Saarlandes CHARLOTTE DECLERCK Docent U Hasselt

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT

INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT INHOUD Woord vooraf........................................................................ v Over de auteurs...................................................................... vii Algemene bibliografie................................................................

Nadere informatie

Voorwoord Afkortingen. Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2

Voorwoord Afkortingen. Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2 Voorwoord Afkortingen V XLIX INLEIDING Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2 Hfdst. II. Kenmerken van het familiaal vermogensrecht 6 Afd. I. Het familiaal vermogensrecht tussen partijautonomie

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT VI ERFRECHT DEELI OPENVALLEN EN TOEWIJZING VAN DE NALATENSCHAP, ERFOVEREENKOMSTEN, RESERVE EN INBRENG

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT VI ERFRECHT DEELI OPENVALLEN EN TOEWIJZING VAN DE NALATENSCHAP, ERFOVEREENKOMSTEN, RESERVE EN INBRENG BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT VI ERFRECHT DEELI OPENVALLEN EN TOEWIJZING VAN DE NALATENSCHAP, ERFOVEREENKOMSTEN, RESERVE EN INBRENG M. PUELINCKX-COENE Prof. Emeritus Univ. Antwerpen 2011 LKluwer

Nadere informatie

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN Natalie VANDEBEEK Advocaat 2010 ISBN 978 90 4652 864 8 D 2010 2664 096 BP/RNPS-BI10041 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Waker PINTENS Gewoon hoogleraar K.U.Leuven Honorarprofessor Universitat des Saarlandes Dr. Charlotte DECLERCK Doctor-assistent K.U.Leuven Advocaat Prof. Dr. Johan Du

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... VOORWOORD...v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1 Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...3 I. Algemeen...3 II. Verplichting tot hulp

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1387. De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten

Nadere informatie

Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogensrecht 2

Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogensrecht 2 Inhoud Voorwoord Afkortingen V XLIX INLEIDING Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogensrecht 2 Hfdst. II. Kenmerken van het familiaal vermogensrecht 6 Afd. I. Het familiaal vermogensrecht tussen partijautonomie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE IN ESSENTIE FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE RENATE BARBAIX Antwerpen Cambridge Familiaal vermogensrecht in essentie Renate Barbaix 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia-educatief.be ISBN 978-94-000-0674-4

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 INHOUDSTAFEL TITEL V. HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 TITEL I Genot en verlies van de burgerlijke rechten 7-33 Hoofdstuk I Genot

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES A. Relatievermogensrecht.............................................. 3 Grondwettelijk Hof Grondwettelijk

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie Uitgegeven door Walter Pintens Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven Buitengewoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling Les 1. Inleiding I. Begrippen en terminologie.................................. 3 A. Onverdeeldheid............................................... 3 B. Onverdeeldheid van een boedel (onverdeelde boedel)....................

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 6 InhoudArtikelen Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 Boek I Personen Titel I Genot en verlies van de burgerlijke rechten Hoofdstuk I Genot van de burgerlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Begripsbepaling H OOFDSTUK

Begripsbepaling H OOFDSTUK H OOFDSTUK Begripsbepaling I 1. WETTELIJKE DEFINITIE Artikel 1075 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna BW) bepaalt: De vader, de moeder en andere bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen hun goederen

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# wettelijk stelsel met varianten Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De heer #, #,

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Samenvatting. Familiale vermogensplanning

Samenvatting. Familiale vermogensplanning Samenvatting Familiale vermogensplanning Jonathan Van Dooren 1 Inhoud Deel I: Wettelijk erfrecht (deels herhaling) Hoofdstuk 1: Bloedverwanten van de decuius o Afdeling 1: De bloedverwanten o Afdeling

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

INFOSESSIE ERFRECHT. Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon

INFOSESSIE ERFRECHT. Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon INFOSESSIE ERFRECHT Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon 1 inhoudstafel Deel I erfrecht 1. erfgerechtigden 2. LLE 3. aanvaarding/verwerping 4. testament 5. wijziging erfrecht LLE Deel II successierechten

Nadere informatie

Persoonlijke kopie van ()

Persoonlijke kopie van () PATRIMONIUM 2007 REDACTIERAAD PATRIMONIUM Prof. Dr. Walter Pintens (voorzitter redactieraad) Prof. Dr. Johan Du Mongh (hoofdredacteur) Charlotte Declerck PATRIMONIUM 2007 Prof. Dr. WALTER PINTENS Prof.

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck........................ 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Renate Barbaix Antwerpen Cambridge Handboek familiaal vermogensrecht Renate Barbaix 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014

INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 INHOUDSTAFEL BURGERLIJK RECHT GEANNOTEERD EDITIE 2014 WOORD VOORAF METHODIEK INHOUDSTAFEL Art. INLEIDENDE TITEL. BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN (door K. Boone) 1-6 BOEK

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk Monografieèn Privaatrecht Nieuw erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vierde druk Deventer - 2004 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Het nieuwe erfrecht. Rudi Mattheus. CEO AXIS Finance

Het nieuwe erfrecht. Rudi Mattheus. CEO AXIS Finance Het nieuwe erfrecht Rudi Mattheus CEO AXIS Finance Inhoudsopgave De nieuwe reserveregeling Nieuwe regels inzake inkorting Nieuwe regels inzake inbreng Schenking buiten erfdeel Erfovereenkomsten De erfrechtelijke

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Burgerlijk recht. Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 3 Boek I. Personen................

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart

Burgerlijk recht. Burgerlijk wetboek van 21 maart Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804........................ 3 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen............. 3 Boek I. Personen......................

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE...

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE... Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES....................... 1 1.1. Inleiding Afbakening............................... 1 1.2. Enkele principes..................................... 2 1.2.1.

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk Monografieèn Privaatrecht Erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vijfde druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28 INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen / XIX Lijst van verkort aangehaalde werken / XXII lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur

Nadere informatie