ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat"

Transcriptie

1 ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN Natalie VANDEBEEK Advocaat 2010

2 ISBN D BP/RNPS-BI10041 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel.: 0800/14500 (gratis nummer) # 2010 Wolters Kluwer Belgie Behoudens de uitdrukkelijk bij Wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. IV Onroerend goed en huwelijksvermogen Kluwer

3 Deel I. Het primair huwelijksstelsel HOOFDSTUK I. De bescherming van de gezinswoning Wettelijke basis Voorwaarden Onroerend goed Voornaamste gezinswoning Inclusief het huisraad De omvang van de bescherming Zakelijke rechten of huurrechten Beschermingstechnieken De gezinswoning waarop e e n of beide echtgenoten een zakelijk recht heeft of hebben De gezinswoning is een eigen goed a. Beschikkingsverbod b. Behoudens instemming van de andere echtgenoot c. Machtiging van de rechtbank Gemeenschappelijk goed Onverdeeld goed De bescherming van het huisraad Huurrechten op het onroerend goed Medehuur Toepassingsgebied Gevolgen Huurverplichtingen Duur van de bescherming Algemeen Feitelijke scheiding Sancties Niet-vatbaarheid voor beslag woning zelfstandige HOOFDSTUK II. Verplichting tot bijdrage in de lasten van het huwelijk Algemeen Bijzonder geval: de kosten van aankoop van de gezinswoning HOOFDSTUK III. Dringende en voorlopige maatregelen Wettelijke basis geschiedenis Begrip Gronden tot het nemen van de maatregelen Maatregelen inzake onroerende goederen Voorwerp Vervreemdings- en/of hypothekeringsverbod Toewijzing van het gebruik Kluwer Onroerend goed en huwelijksvermogen V

4 4.2. Publiciteitsvoorschriften Afzonderlijke woonst wet d.d. 28 januari HOOFDSTUK IV. Nietigverklaring van rechtshandelingen Wettelijke basis Algemeen Vernietigbare handelingen Handelingen in strijd met artikel 215 B.W. (bescherming van de gezinswoning) Handelingen in strijd met een verbod tot vervreemding of hypothekering De schenkingen die de gezinsbelangen in gevaar brengen Aard van de nietigheid Procedure Termijn Deel II. Secundaire huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK I. Algemene begrippen Vrije keuze van het huwelijksvermogensstelsel Wettelijke basis Toepassingsgebied Beding van overname op schatting Beding van inbreng van toekomstige goederen De Wet Valkeniers Duur van het huwelijksvermogensstelsel Wettelijke basis Bestendigheidsbeginsel Alternatieve overlevingsrechten Vormvereisten Wettelijke basis Plechtige akte Publiciteitsvoorschriften Algemene publiciteit Publiciteit inzake onroerende goederen Registratie in het register van testamenten Publiciteit eigen aan handelaars Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel Wijziging vo o r het huwelijk Wettelijke basis Voorwaarden Geldigheid tussen partijen Werking jegens derden Wijzigingen tijdens het huwelijk Regeling vo o r de Wet van 18 juli Wettelijke basis Algemene beginselen VI Onroerend goed en huwelijksvermogen Kluwer

5 Verschillende procedures van wijziging Grote en middelgrote wijziging Algemeen De inbreng van een bestaand goed Een wijziging van het gemeenschappelijk vermogen, zonder dat voor het overige het huwelijksvermogensstelsel dermate wordt gewijzigd dat het volledig moet worden vereffend Afstand van het recht van natrekking m.b.t. een eigen (onroerend) goed ten voordele van de gemeenschap Kleine wijziging Schenkingen opheffen, wijzigen of toevoegen Huwelijksvoordelen invoegen of opheffen Inbreng van een toekomstig (onroerend) goed in de gemeenschap Vormvereisten en procedure Grote wijziging i. Boedelbeschrijving en regelingsakte ii. Homologatie iii. Controle door de homologatierechter iv. Publiciteit v. Overschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder vi. De slotakte vii. Overlijden tijdens de procedure De middelgrote procedure Kleine wijziging i. Slechts ée n notarie le akte ii. Publiciteit Gevolgen van de wijziging Wijzigingen tijdens het huwelijk Regeling ingevolge de Wet van 18 juli Wettelijke basis Ratio legis Grondvoorwaarden Vormvereisten Wijziging die niet leidt tot de vereffening van het vorige stelsel Wijzigingsakte Boedelbeschrijving Wijziging die wel leidt tot de vereffening van het vorige stelsel Boedelbeschrijving Wijzigingsakte Publiciteit Gevolgen Overgangsrecht Kluwer Onroerend goed en huwelijksvermogen VII

6 HOOFDSTUK II. Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel Inleiding Wettelijke basis Verantwoording van de keuze van de wetgever voor het wettelijk huwelijksvermogensstelsel Aard van het gemeenschappelijk vermogen Wanneer zijn echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel? Baten van de eigen vermogens Wettelijke basis Onderscheid Eigen onroerende goederen omwille van hun oorsprong Onroerende goederen die elk van beide echtgenoten toebehoren op de dag van het huwelijk Onroerende goederen die elk der echtgenoten tijdens het stelsel verkrijgt ingevolge schenking, erfenis of testament Algemeen Bijzondere gevallen Eigen onroerende goederen omwille van hun aard Het toebehoren van eigen onroerende goederen of onroerende rechten Onroerende goederen verkregen bij familieregeling Verkrijging door een echtgenoot van een onverdeeld deel in een (onroerend) goed waarvan hij reeds mede-eigenaar is Algemeen Bijzondere gevallen Zaakvervanging Algemeen Ruil Benadeling Wederinkoop Nietigheid Inbetalinggeving Onroerende (weder)belegging De vervroegde onroerende wederbelegging Roerende wederbelegging Baten van het gemeenschappelijk vermogen Wettelijke basis Vruchten en inkomsten van eigen onroerende goederen Algemeen Huurprijzen Oogsten Houtkappingen Onroerende goederen geschonken of vermaakt aan de twee echtgenoten samen of aan één van hen onder beding dat die goederen gemeenschappelijk zullen zijn Onroerende goederen waarvan niet bewezen is dat zij eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling Passief van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen. 170 VIII Onroerend goed en huwelijksvermogen Kluwer

7 4.1. Verbintenis en bijdrage Het definitief passief (bijdrage) De eigen schulden Wettelijke basis Schulden die dagtekenen van vo o r het huwelijk Schulden ten laste van erfenissen en giften die aan de echtgenoten toevallen tijdens het huwelijk Schulden door e e n der echtgenoten aangegaan in het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen Schulden ontstaan uit een persoonlijke of zakelijke zekerheid, gesteld door een van de echtgenoten in een ander belang dan dat van het gemeenschappelijk vermogen De schulden ingevolge verboden beroepen of verboden handelingen De schulden van het gemeenschappelijk vermogen De schulden aangegaan door beide echtgenoten, gezamenlijk of hoofdelijk De schulden aangegaan door één der echtgenoten ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen Schulden aangegaan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen De schulden ten laste van giften die de gemeenschap toekomen De interesten van eigen schulden Schulden waarvan niet bewezen is dat ze aan één van de echtgenoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling Voorlopig passief (verbintenis) Verhaalsrecht voor eigen schulden Algemene regel Uitzondering: uitbreiding van het verhaalsrecht Verhaalsrecht voor gemeenschappelijke schulden Algemene regel Uitzondering: beperking van het verhaalsrecht Bestuur Algemeen Het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen Het gelijktijdig of concurrentieel bestuur Draagwijdte en toepassingsgebied Wederzijdse eerbiediging van de bestuurshandeling Het alleenbestuur Gezamenlijk bestuur Toestemming van beide echtgenoten vereist Geviseerde handelingen Bestuur van de eigen vermogens Ontbinding Oorzaken Postcommunautaire onverdeeldheid Kluwer Onroerend goed en huwelijksvermogen IX

8 Algemeen Samenstelling Beheer Bijzondere vraagstukken inzake onroerende goederen De aankoop van een onroerend goed gedurende de echtscheidingsprocedure Woonstvergoeding Vereffening Begrip en volgorde van de verrichtingen Gerechtelijke vereffening en verdeling Uitonverdeeldheidtreding Vonnis Problematiek van de openbare verkoop van onroerende goederen Instrumenterende notarissen Het proces-verbaal van opening der werkzaamheden Boedelbeschrijving Tussengeschillen Staat van vereffening-verdeling Homologatievonnis Samenloop gerechtelijke vereffening en uitvoerend beslag op onroerend goed De vergoedingsrekeningen Inleiding Algemene beginselen Vermogensverschuivingen tijdens de werking van het stelsel Oorzaken tot vergoeding Vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen Vergoeding verschuldigd door het gemeenschappelijk vermogen Bedrag der vergoedingen Wettelijke grondslag Historiek Regels m.b.t. de vaststelling van het bedrag Toepassingsgevallen Bewijs van de vergoedingen Wettelijke grondslag Vergoeding verschuldigd door het gemeenschappelijk vermogen Vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen Bewijs van het recht op herwaardering van de vergoeding Interesten Vereffening van de vergoedingen X Onroerend goed en huwelijksvermogen Kluwer

9 Balans tussen debet- en creditverrichtingen van de echtgenoten Beding van ongelijke verdeling Beding van vooruitmaking De gemeenschap vertoont een deficitair saldo Verrekening van de lasten Wettelijke basis Bespreking Verrekening van de vergoedingen Wettelijke grondslag Bespreking Het gemeenschappelijk vermogen is een vergoeding verschuldigd aan een echtgenoot Het gemeenschappelijk vermogen vertoont een batig saldo Het gemeenschappelijk vermogen vertoont geen batig saldo Een echtgenoot is een vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen Een der echtgenoten is vergoedingsgerechtigd, terwijl de andere vergoedingsplichtig is Aard van het recht op vergoeding De preferentie le toewijzing van bepaalde onroerende goederen in het kader van de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen Verdeling in natura Verdeling bij helften Declaratief karakter van de verdeling Toewijzing van preferentie le goederen Algemeen Voor welke goederen? Een gezinswoning en/of een professioneel pand Vaststelling van de bestemming Al dan niet samen met de inboedel? In welke gevallen kan toewijzing bij voorrang worden gevraagd? De toewijzing bij voorrang in geval van overlijden (art B.W.) Toewijzing bij voorrang na echtscheiding of scheiding van tafel en bed Conflict met artikel 1455 B.W Bevoegdheid van de notaris inzake preferentie le toewijzing Op grond van maatschappelijke en gezinsbelangen De rechten van de andere echtgenoot Gelijkwaardige belangen van beide echtgenoten In de loop van de vereffeningsprocedure Opeisbaarheid van de opleg Terugwerkende kracht Kluwer Onroerend goed en huwelijksvermogen XI

10 Verplichting tot vrijwaring Kosten van de toewijzing Kosten van vereffening en verdeling Voorbeeld Deel III. Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen HOOFDSTUK I. De inbreng van onroerende goederen De inbreng van tegenwoordige onroerende goederen Begrip en nut Gevolgen op het vlak van de schulden Tegenover derden Gevolgen tussen echtgenoten Terugname Inbreng onder ontbindende voorwaarde van echtscheiding? Alternatief Vergoeding Artikel 1455 B.W Conflict met de toewijzing bij voorrang Verzaking aan het terugnamerecht Toepassing terugnamerecht in geval van verblijvingsbeding Vereiste van aanwezigheid in natura Ten bezwarende titel Inbreng van toekomstige onroerende goederen Begrip en nut Opname in het huwelijkscontract of wijzigende akte HOOFDSTUK II. Vooruitmaking Wettelijke grondslag Begrip en nut Begunstigde van de vooruitmaking Voorwerp Rechtsaard Weerslag op het passief Lot van de vooruitmaking in geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Beslag of vervreemding van het voorwerp van de vooruitmaking Beding van overname naar schatting HOOFDSTUK III. Bedingen van ongelijke verdeling en verblijving Begrip en nut Onder voorwaarde van overleving Voorwerp Lot van beding van ongelijke verdeling en verblijving in geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en gerechtelijke scheiding Weerslag op het passief XII Onroerend goed en huwelijksvermogen Kluwer

11 6. Eenzijdige afstand van het beding van ongelijke verdeling of verblijving door de langstlevende echtgenoot Rechtsaard van het beding van ongelijke verdeling en verblijving Deel IV. Bedongen scheiding van goederen HOOFDSTUK I. Algemeen Wettelijke bepalingen HOOFDSTUK II. Het bewijs van de eigendom HOOFDSTUK III. Onverdeeldheden Algemeen Onverdeelde gezinswoning HOOFDSTUK IV. Uitonverdeeldheidtreding Algemeen Vordering tot uitonverdeeldheidtreding Inkoop door de andere echtgenoot Toepassingsgebied Controle door de rechter HOOFDSTUK V. Toevoeging van een gemeenschap of vennootschap Begrip en nut Gemeenschap beperkt tot e e n onroerend goed HOOFDSTUK VI. Vereffening van het stelsel van scheiding van goederen Woonvergoedingen Verbouwingen en onderhoudskosten aan een gezamenlijke woning Schuldvorderingen tussen echtgenoten Verdeling van onverdeelde goederen Deel V. Aspecten van huwelijksvermogensrecht inzake schenkingen en testamenten. 391 HOOFDSTUK I. De ouderlijke boedelverdeling Algemeen De ascendentenverdeling bij schenking onder de levenden Algemeen Aanvaarding Overschrijving De ascendentenverdeling bij testament Algemeen Onmogelijkheid van conjunctieve ascendentenverdeling bij testament Geen overschrijving De in de boedelverdeling te betrekken goederen Fiscale aspecten Kluwer Onroerend goed en huwelijksvermogen XIII

12 HOOFDSTUK II. Modaliteiten door echtgenoten verbonden aan de verkoop of de schenking van onroerende goederen Bedingen van aanwas en terugvalling bij verkoop of schenking van onroerende goederen Begrip en nut Aanwas en terugvalling van renten Verkoop van een onroerend goed door ée n der echtgenoten tegen een lijfrente die terugvalt op het hoofd van zijn medeechtgenoot bij het overlijden van de verkoper Schenking onder last aan de schenker een rente te betalen die terugvalt op het hoofd van diens echtgenoot Verkoop door beide echtgenoten van een onroerend goed tegen een lijfrente die aanwast bij de overlevende echtgenoot Schenking door beide echtgenoten op last voor de begiftigden om een rente uit te keren met beding van aangroei in het voordeel van de overlevende Aanwas en terugvalling van het vruchtgebruik op onroerende goederen Vruchtgebruik, essentieel een persoonlijk en levenslang recht Verkoop of schenking van eigen onroerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik dat terugvalt op het hoofd van een derde Verkoop of schenking van onroerende goederen door echtgenoten met voorbehoud van vruchtgebruik op alle verkochte of geschonken goederen ten voordele van de langstlevende der verkopers of schenkers Verkrijging door echtgenoten van het vruchtgebruik van onroerende goederen met beding dat de langstlevende van hen de geheelheid van het vruchtgebruik zal genieten Schenking van het vruchtgebruik van een onroerend goed aan de echtgenoten, met beding dat de langstlevende van de geheelheid van het vruchtgebruik zal genieten Aanwas in volle eigendom Verkoop van de volle eigendom van een onroerend goed aan beide echtgenoten met beding van aanwas tussen de verkrijgers bij overlijden van e e n van hen Aanwas tegen een prijs Afstand door een verkrijger aan zijn medeverkrijger vo o r de verwezenlijking van de aanwas Vervreemding door alle medeverkrijgers van het goed dat het voorwerp uitmaakt van het aanwasbeding Afstand van het beding van aanwas Schenking van de eigendom van een onroerend goed aan twee of meer personen met beding dat het deel van de eerststervende(n) zal aanwassen bij de overlevende(n) XIV Onroerend goed en huwelijksvermogen Kluwer

13 Deel VI. Registratierechten HOOFDSTUK I. Huwelijkscontract HOOFDSTUK II. Verdeling Toepassingsgebied Het beding van vooruitmaking Beding van overname op schatting Terugname van de ingebrachte goederen bij echtscheiding of bij overlijden Beding van verblijving van het volledige gemeenschappelijke vermogen Laattijdige onroerende wederbelegging Vervroegde wederbelegging HOOFDSTUK III. Verkrijging van onroerende goederen tijdens de procedure van echtscheiding Deel VII. Successierechten HOOFDSTUK I. Gevolgen van het huwelijksregime van de erflater op de heffing der successierechten Algemeen De echtgenoten gehuwd zonder huwelijkscontract of na het stelsel van wettelijke gemeenschap te hebben aangenomen De echtgenoten gehuwd met een bedongen gemeenschap Samenstelling van de wettelijke gemeenschap vo o r de wet van 14 juli Algemeen Inzake onroerende goederen Samenstelling van de gemeenschap van aanwinsten (vo o r de wet van 14 juli 1976) Algemeen Specifiek wat de onroerende goederen betreft Wettelijk stelsel (ingesteld door de wet d.d. 14 juli 1976) HOOFDSTUK II. De vrijstelling van successierechten voor de gezinswoning Algemeen Omvang van het voordeel Toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling Het moet gaan om een nalatenschap opengevallen vanaf 1 januari De vrijstelling geldt enkel voor de langstlevende echtgenoot of samenwonende De samenwonende mag niet een bloedverwant zijn in de rechte lijn van de erflater, noch een rechtverkrijgende die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt gelijkgesteld Het moet gaan om de gezinswoning Aanrekening van schulden Kluwer Onroerend goed en huwelijksvermogen XV

14 HOOFDSTUK III. Artikel 5 W. Succ Begrip voorwaarden Beoogde huwelijksvoordelen Onmogelijkheid tot eenzijdige verzaking na overlijden eerststervende Overlevingsvoorwaarde Verblijvingsbeding onder last Bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot Bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot Keuzebeding onder last Het alsof-beding Toepassingsgevallen Verblijvingsbeding Echtgenoten gehuwd vo o r de inwerkingtreding van de Wet d.d. 14 juli Echtgenoten gehuwd sedert de inwerkingtreding van de Wet d.d. 14 juli Bedingen van ongelijke verdeling Vooruitmaking Vordering tot inkorting HOOFDSTUK IV. Artikel 8 W. Succ Toepassingsgebied Belastbaar bedrag bij rentevestiging Verkoop van een goed van het gemeenschappelijk vermogen tegen een lijfrente op het hoofd van elk der echtgenoten apart Schuldsaldoverzekering ten voordele van de onder een stelsel van scheiding van goederen gehuwde echtgenoot of de samenwonende partner HOOFDSTUK V. Artikelen 9, 10 en 11 W. Succ. Algemeen Derde of medecontractant die gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel De erflater gehuwd onder een gemeenschapsstelsel HOOFDSTUK VI. Artikel 10 W. Succ Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel met toebedeling van onroerende goederen Afstand van de blote eigendom door de langstlevende echtgenoot HOOFDSTUK VII. Artikel 11 W. Succ Verkrijger gehuwd onder een gemeenschapsstelsel Verkopers gehuwd onder een gemeenschapsstelsel Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik ten voordele van de verkoper en ten voordele van een derde, zo deze de verkoper overleeft Verkoop, door twee personen, van gemeenschappelijke goederen met voorbehoud van vruchtgebruik ten voordele van de langstlevende Verkoop tegen een lijfrente die terugvalt op het hoofd van een derde XVI Onroerend goed en huwelijksvermogen Kluwer

15 6. Verkoop van gemeenschappelijke goederen door twee echtgenoten, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, tegen een lijfrente die terugvalt op het hoofd van de overlevende Deel VIII. Huwelijksvermogensrecht en het internationaal privaatrecht HOOFDSTUK I. Inleiding HOOFDSTUK II. Internationale bevoegdheid van de rechter Europese bevoegdheidsregels Bilaterale bevoegdheidsregels Interne bevoegdheidsregels HOOFDSTUK III. Conflictregels Verwijzingscategorie huwelijksvermogensrecht Het primaire stelsel Het vroegere conflictenrecht Het nieuw conflictenrecht Cascaderegeling Uitzondering op de cascaderegeling: bescherming van de gezinswoning Het secundair stelsel Het vroegere conflictenrecht Het nieuwe conflictenrecht Rechtskeuze a. Principe b. Voorwaarden waaraan een geldige rechtskeuze dient te voldoen i. De rechtskeuze dient het gehele vermogen van de echtgenoten te betreffen ii. Tijdstip van de rechtskeuze iii. Vormvereisten Toepasselijk recht ingeval van afwezigheid van rechtskeuze of bij ongeldige rechtskeuze Toepassingsgebied van de toepasselijke wet a. Algemeen b. Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel Bescherming van derden Inwerkingtreding a. Algemeen b. Bevoegde rechten c. Toepasselijk recht Bibliografie Algemene werken inzake huwelijksvermogensrecht Artikelen en bijdragen inzake het primair huwelijksstelsel Artikelen en bijdragen inzake secundaire huwelijksvermogensstelsels Kluwer Onroerend goed en huwelijksvermogen XVII

16 4. Overzichten van rechtspraak Algemene werken inzake registratierechten Algemene werken inzake successierechten XVIII Onroerend goed en huwelijksvermogen Kluwer

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING Herhaaldelijk worden wij in een procedure vereffening en verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding geconfronteerd met de vaststelling dat beide

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE...

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE... Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES....................... 1 1.1. Inleiding Afbakening............................... 1 1.2. Enkele principes..................................... 2 1.2.1.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie Uitgegeven door Walter Pintens Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven Buitengewoon

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1387. De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... VOORWOORD...v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1 Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...3 I. Algemeen...3 II. Verplichting tot hulp

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# wettelijk stelsel met varianten Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De heer #, #,

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER V FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT l I. Inleiding 3 II. De schuldenregeling in het nieuwe huwelijksvermogensrecht 4 A. Contributio

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T

Rolnummer 2704. Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T Rolnummer 2704 Arrest nr. 109/2003 van 22 juli 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3, eerste lid, van artikel III, overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

AFKORTINGEN... HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1

AFKORTINGEN... HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 INHOUD VOORWOORD...v AFKORTINGEN... xxxi BIBLIOGRAFIE... xxxii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 HOOFDSTUK II. KENMERKEN, ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN HET

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling Les 1. Inleiding I. Begrippen en terminologie.................................. 3 A. Onverdeeldheid............................................... 3 B. Onverdeeldheid van een boedel (onverdeelde boedel)....................

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 INHOUDSTAFEL TITEL V. HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract... Inhoudsopgave Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. De auteurs............................................... i iii v DEEL

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen 201501 - Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page i Tuesday, January 20, 2015 1:28 PM Woord vooraf...................................................... 1 Inleiding...........................................................

Nadere informatie

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden Als u een fiscale schuld heeft, zal die fiscus die komen invorderen. Dat kan de fiscus niet alleen doen voor een persoonlijke schuld, maar ook voor de belastingschuld van uw echtgenoot. De fiscus hoeft

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

Successierechten. Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli

Successierechten. Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Successierechten Nr. 8 1 september 2016 Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Brussel X P 2A9331 Inhoud p. Rechtspraak Schuld uit keuzebeding onder last bij het tweede overlijden

Nadere informatie

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING: EEN MODELLENBOEK Steven BROUWERS Advocaat-bemiddelaar in familiezaken Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling Marcel GOVAERTS Advocaat Plaatsvervangend vrederechter Tweede herwerkte

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT

INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT INHOUD Woord vooraf........................................................................ v Over de auteurs...................................................................... vii Algemene bibliografie................................................................

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel Omzendbrief 2015/1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Wettelijk erfrecht Duitsland

Wettelijk erfrecht Duitsland De positie van de langstlevende echtgenoten in het Duitse, Franse, Luxemburgse, Belgische en Nederlandse erfrecht Dr. Rembert Süβ Deutsches Notarinstitut Wettelijk erfrecht Duitsland Beperkte vooruitneming

Nadere informatie

VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xxxii. BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT...

VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xxxii. BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... VOORWOORD... v AFKORTINGEN... xxxii BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 HOOFDSTUK II. KENMERKEN, ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN HET FAMILIAAL

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013 Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r III KORTE ANTWOORDEN

VRAGENLIJST n r III KORTE ANTWOORDEN 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST MICHIEL DEWEIRDT BARBARA MAMMARELLA Advocaten bij Monard-D Hulst 2013

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

Rolnummer 2307. Arrest nr. 7/2003 van 22 januari 2003 A R R E S T

Rolnummer 2307. Arrest nr. 7/2003 van 22 januari 2003 A R R E S T Rolnummer 2307 Arrest nr. 7/2003 van 22 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, 3, eerste lid, van artikel III, Overgangsbepalingen, van de wet van 14 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Persoonlijke kopie van ()

Persoonlijke kopie van () PATRIMONIUM 2007 REDACTIERAAD PATRIMONIUM Prof. Dr. Walter Pintens (voorzitter redactieraad) Prof. Dr. Johan Du Mongh (hoofdredacteur) Charlotte Declerck PATRIMONIUM 2007 Prof. Dr. WALTER PINTENS Prof.

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

CLAUSULES - CONSULTATIES

CLAUSULES - CONSULTATIES VERGELIJKEND EXAMEN 2010 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Leuven, zaterdag 6 maart 2010 (voormiddag) VRAGENLIJST n r II CLAUSULES - CONSULTATIES Deze tweede vragenlijst bevat tien vragen. De antwoorden worden op

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

3. DE SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN VOOROVERLIJDEN VAN DE SCHENKER 12

3. DE SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN VOOROVERLIJDEN VAN DE SCHENKER 12 HOOFDSTUK 1 INTERGEWESTELIJKE AANDACHTSPUNTEN INZAKE SCHENKINGSRECHTEN BIJ SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN Tim CARNEWAL Master in het notariaat, jurist Berquin notarissen cvba, Brussel 1. SITUERING 1 2.

Nadere informatie

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi DE WET VALKENIERS, EEN GEMISTE KANS? Prof. MIEKEN PUELINCKX-COENE...1 I. De bedoeling van de wet...1 II. Betekenis van

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie