INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. xiii. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT"

Transcriptie

1 INHOUD Woord vooraf v Over de auteurs vii Algemene bibliografie ix DEEL 1. KERNBEGRIPPEN RELATIEVERMOGENSRECHT ONDERDEEL 1. HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Inleiding Afdeling 1. Definitie en begrippen Afdeling 2. Bronnen van het huwelijks vermogens recht Hoofdstuk 1. Het primair stelsel Inleiding Afdeling 1. Toepassingsgebied ratione personae en ratione temporis Afdeling 2. Krachtlijnen van het primair huwelijksvermogensstelsel A. Krachtlijn 1. Gelijkheid en behoud van de handelingsbekwaamheid B. Krachtlijn 2. Solidariteit tussen de echtgenoten en bescherming van het gezinsleven Hulp- en bijdrageverplichting De bescherming van de gezinswoning a. Echtgenoot (of één van hen) is eigenaar van of houder van een zakelijk recht op de gezinswoning b. Echtgenoot (of één van hen) is huurder van de gezinswoning Hoofdelijkheid voor de huishoudelijke schulden Handhavingsregime a. Dringende en voorlopige maatregelen b. Nietigverklaring van bepaalde rechtshandelingen C. Krachtlijn 3. Behoud van de zelfstandigheid De vrijheid van beroepsuitoefening Inning en besteding van de inkomsten Opening van een bankrekening of een kluis Hoofdstuk 2. Secundair huwelijksvermogensrecht Afdeling 1. Wettelijk huwelijksvermogens stelsel A. Het statuut van de goederen De residuaire gemeenschapskwalificatie als uitgangspunt a. Principe b. Bewijs xiii

2 Kernbegrippen familiaal vermogensrecht 2. De baten a. Baten van het eigen vermogen Goederen eigen omwille van hun oorsprong i. Goederen eigen omwille van het ogenblik van de verwerving ii. Goederen verkregen onder kosteloze titel Goederen eigen door hun aard i. De accessoria ii. De strikt persoonlijke goederen b. Baten van het gemeenschappelijk vermogen Inkomsten uit beroepsbezigheden Inkomsten uit eigen goederen Schenkingen en legaten aan beide echtgenoten De schulden a. Het definitief passief en het voorlopig passief b. Contributio definitief passief Eigen schulden i. Schulden eigen door hun oorsprong artikel 1406 BW ii. Schulden eigen door hun aard artikel 1407 BW Gemeenschappelijke schulden i. De schulden aangegaan door beide echtgenoten, gezamenlijk of hoofdelijk artikel 1408, 1e streepje BW ii. Schulden aangegaan door een van de echtgenoten ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen artikel 1408, 2de streepje BW iii. Schulden door een der echtgenoten aangegaan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen iv. Schulden ten laste van giften, aan de twee echtgenoten gezamenlijk of aan een van de echtgenoten onder beding dat de gegeven of vermaakte goederen gemeenschappelijk zijn v. De interesten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten vi. Onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de neerdalende lijn van één van de echtgenoten c. Obligatio voorlopig passief Verhaalsrecht van de schuldeisers met betrekking tot de eigen schulden i. Regel ii. Uitzonderingen Verhaalsrecht van de schuldeisers met betrekking tot gemeenschappelijke schulden i. Regel: volmaakt gemeenschappelijke schulden ii. Uitzonderingen: onvolmaakt gemeenschappelijke schulden B. Het bestuur van de vermogens Bestuur van het eigen vermogen xiv

3 Inhoud 2. Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen a. Principe: het concurrent bestuur b. Uitzondering 1: alleenbestuur c. Uitzondering 2: het gezamenlijk bestuur Gewichtige rechtshandelingen Schenking van gemeenschapsgoederen Beschermingsmechanisme bij onrechtmatig gebruik van de bestuursregeling a. Bescherming tegen de weigering of de onmogelijkheid medewerking te verlenen b. Bescherming tegen het onrechtmatige optreden Preventieve bescherming Repressieve bescherming i. De vordering tot nietigverklaring ii. De vordering tot schadevergoeding C. Ontbinding, vereffening en verdeling De ontbinding a. De gronden van ontbinding b. Het ogenblik van de ontbinding van het stelsel Ogenblik van de ontbinding bij overlijden Ogenblik van de ontbinding bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed i. Echtscheiding of scheiding van tafel en bed wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk ii. Echtscheiding of scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming Ogenblik van de ontbinding bij overgang naar een ander stelsel c. De gevolgen van de ontbinding van het stelsel Vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel a. Stap 1. Vaststelling van de samenstelling van de verschillende vermogens b. Stap 2. Opmaak van de vergoedingsrekeningen Wat? Wanneer? i. Vermogensverschuivingen tussen de vermogens ii. Overschrijding van de bestuursbevoegdheid Omvang van de vergoeding Dubbele compensatie c. Stap 3. Verrekening van de lasten van het gemeenschappelijk vermogen d. Stap 4. Verrekening van de vergoedingen e. Stap 5. Verdeling Principe De preferentiële toebedeling als uitzondering op de regel van de kwalitatieve gelijkheid i. Voorwerp van de preferentiële toewijzing xv

4 Kernbegrippen familiaal vermogensrecht ii. Modaliteiten van de preferentiële toewijzing iii. Toepassingsgebied ratione materiae iv. Beneficiaris van de preferentiële toewijzing en toewijzingscriteria Heling als wettelijke uitzondering op de regel van de kwantitatieve gelijkheid Afdeling 2. Conventionele huwelijks vermogens stelsels Inleiding A. Het huwelijkscontract Inhoudelijke geldigheidsvereisten a. Algemeen b. Bekwaamheid Vormvereisten a. Voorhuwelijks huwelijkscontract b. Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gedurende het huwelijk Algemeen De basiswijzigingsprocedure i. De wijzigingsakte en de facultatieve boedelbeschrijving ii. De publicatievoorschriften De grote wijzigingsprocedure i. De vormvereisten ii. De vereffening van het vorige stelsel Gevolgen van de wijziging B. De conventionele stelsels Algemeen a. Contractvrijheid (en de grenzen daaraan) b. Rol van het wettelijk stelsel Gemeenschapsstelsels a. De mogelijke bedingen Het statuut van de goederen i. Inbreng ii. Uitbreng iii. Gevolgen Vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen i. Vereffening van het huwelijksvermogensstelsel ii. Verdeling van het gemeenschappelijk vermogen b. Kwalificatie van de toegekende voordelen Inleiding Draagwijdte van de wettelijke kwalificatieregels De wettelijke kwalificatieregels plafonds i. Kwalificatie van huwelijksvermogensrechtelijke voordelen tegenover gemeenschappelijke kinderen ii. Kwalificatie van huwelijksvermogensrechtelijke voordelen tegenover niet-gemeenschappelijke kinderen iii. Samenloop tussen gemeenschappelijke en niet-gemeenschappelijke kinderen xvi

5 Inhoud 4. Theorie van de huwelijksvoordelen c. Lot van de huwelijksvoordelen en de erfrechtelijke regelingen bij ontbinding van het stelsel Bij ontbinding van het huwelijk door overlijden Bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel om een andere reden dan overlijden i. Bij echtscheiding (en scheiding van tafel en bed) ii. De conventionele overgang naar een ander stelsel en de gerechtelijke scheiding van goederen Bij de erkenning of vaststelling van een overspelige afstamming Bij de feitelijke scheiding Stelsel van scheiding van goederen a. Zuivere scheiding van goederen Statuut van de goederen i. Actief ii. Passief iii. Bewijs Bestuur Ontbinding, vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel b. Correcties op het stelsel van scheiding van goederen Externe of zakenrechtelijke correcties Interne of verbintenisrechtelijke correcties i. Aard en kenmerken van het verrekenbeding ii. De kwalificatie van de verrekenvordering ONDERDEEL 2. SAMENWONINGSVERMOGENSRECHT Inleiding Afdeling 1. Definitie, historiek en begrippen Afdeling 2. Bronnen van het samenwonings vermogensrecht Hoofstuk 1. Wettelijke samenwoning Inleiding Afdeling 1. Primair wettelijk samenwoningsvermogens recht A. Toepassingsgebied ratione personae en ratione temporis B. Krachtlijnen van het primair samenwonings vermogensstelsel Bescherming van de gezinswoning Bijdrageverplichting in de lasten van de samenwoning Hoofdelijkheid voor huishoudelijke schulden en de opvoeding van de kinderen Handhaving Afdeling 2. Secundair wettelijk samenwonings vermogensrecht? A. Wettelijke regeling B. Conventionele regeling Samenwoningsovereenkomsten xvii

6 Kernbegrippen familiaal vermogensrecht a. Algemeen b. Contractvrijheid en beperkingen Beschermingstechnieken buiten een samenwoningsovereenkomst Hoofdstuk 2. Feitelijke samenwoning Afdeling 1. Primair (feitelijk) samenwonings vermogensrecht (?) Een (soort van) verplichting tot bijdrage in de lasten van de samenleving Hoofdelijkheid (?) Afdeling 2. Secundair (feitelijk) samen woningsvermogensrecht (?) A. Wettelijke regeling B. Conventionele regeling Samenlevingsovereenkomsten Andere overeenkomsten DEEL 2. KERNBEGRIPPEN ERFRECHT Inleiding Afdeling 1. Definitie en kernbegrippen Afdeling 2. Bronnen van het erfrecht Afdeling 3. Het voorwerp van het erfrecht Afdeling 4. De gewone en de anomale nalatenschap Afdeling 5. Verkrijging iure hereditario iure proprio Hoofdstuk 1. Het openvallen van de nalatenschap Afdeling 1. De nalatenschap valt open door de dood Afdeling 2. De nalatenschap valt open in de woonplaats Hoofdstuk 2. Erfbekwaamheid Afdeling 1. Bestaan A. De erfgenaam moet al leven B. De erfgenaam moet nog in leven zijn Algemeen Het bijzondere geval van de commoriënten Afdeling 2. Niet onwaardig zijn A. De onwaardigheid in de ab intestaatdevolutie De algemene gronden van onwaardigheid: artikel 727 BW a. De onbetamelijke gedragingen Automatisme: opzettelijke feiten met de dood tot gevolg Geen automatisme: opzettelijke feiten zonder de dood tot gevolg b. Gevolgen van de onwaardigheid Gevolgen van de onwaardigheid voor de onwaardige erfgenaam De gevolgen voor de erfgenamen van de onwaardige erfgerechtigde De gevolgen voor de derden-verkrijgers Specifieke gronden tot onwaardigheid B. De onwaardigheid in de conventionele devolutie xviii

7 Inhoud Hoofdstuk 3. Overgang van de nalatenschap Afdeling 1. De voorlopige bezitsoverdracht (saisine) Afdeling 2. De eigendomsoverdracht en de erfkeuze Hoofdstuk 4. Wettelijke devolutie Afdeling 1. De bloedverwanten A. Wie is een erfgerechtigde bloedverwant? Principe: juridisch vastgestelde afstamming als sleutel tot erfgerechtigdheid a. Algemeen b. Gevolgen van de adoptie Volle adoptie Gewone adoptie Uitzondering: erfrechtelijke aanspraken zonder juridische vastgestelde afstammingsband B. Kwantitatieve toewijzingsregels Toewijzingscriteria a. Orde b. Graad c. Lijn Toewijzingsregels tussen de bloedverwanten a. Regel 1: prioriteit van de ordes b. Regel 2: prioriteit van de graden binnen dezelfde orde c. Uitzondering 1. Kloving (Gewone) kloving Kleine kloving d. Uitzondering 2. Plaatsvervulling Afdeling 2. De langstlevende partner A. De erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende echtgenote Voorwaarden vereist om te erven a. De niet uit de echt of van tafel en bed gescheiden echtgenote b. die geen afstand heeft gedaan van haar ab intestaat erfrechtelijke aanspraken De omvang van de erfaanspraken a. De langstlevende echtgenote komt op met afstammelingen van de overledene Algemeen Compensatiemaatregelen ten voordele van (bepaal)de afstammelingen b. De langstlevende echtgenote komt op met andere bloedverwanten dan afstammelingen c. De langstlevende echtgenote komt op zonder bloedverwanten d. Erfrechtelijke aanspraken ongeacht met wie de langstlevende echtgenote tot de nalatenschap komt Bijzondere kenmerken van het erfrechtelijk vruchtgebruik a. Bijzondere regels bij de aanvang van het erfrechtelijk vruchtgebruik xix

8 Kernbegrippen familiaal vermogensrecht b. Bijzondere regels inzake de beëindiging van het erfrechtelijk vruchtgebruik De omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik i. Begrip ii. Omzettingsmodaliteiten iii. Titularissen van het omzettingsrecht iv. Kenmerken van het omzettingsrecht v. Waardebepaling van het erfrechtelijk vruchtgebruik vi. Voorwerp van het omzettingsrecht Uitsluiting of vervallenverklaring van het erfrechtelijk vruchtgebruik B. De langstlevende wettelijk samenwonende partner Voorwaarden vereist om te erven a. De wettelijk samenwonende partner b. die geen afstammeling is van de eerstoverledene De omvang van de erfrechtelijke aanspraken a. Een dubbel omschreven erfrechtelijke aanspraak op de preferentiële goederen b. Compensatiemaatregelen voor het gedeeltelijke verlies van erfrechtelijke aanspraken Hoofdstuk 5. Conventionele devolutie Afdeling 1. Instrumenten van de conventionele devolutie A. Testamentaire devolutie B. Contractuele devolutie: erfovereenkomsten Het principiële verbod van erfovereenkomsten a. Principe en ratio legis b. Definitie en constitutieve bestanddelen Niet-betwiste bestanddelen Twee betwiste bestanddelen i. Rechten in een nalatenschap of in een bestanddeel ervan ii. De toekenning, wijziging of afstand van louter eventuele rechten c. Sanctie Enkele wettelijke uitzonderingen De contractuele erfstelling De overeenkomst tot afstand van erfrechtelijke aanspraken Artikel 1287 Ger.W Artikel 1388 lid 2 BW Artikel 858bis lid 2 BW Afdeling 2. De inhoudelijke begrenzing: de reserve A. Definitie en kenmerken van de reserve Definitie Kenmerken van de reserve a. De reserve is een pars hereditatis b. De reserve is een kwantitatief en kwalitatief beschermd deel van de nalatenschap xx

9 Inhoud c. De reserve verschaft de reservataire erfgenaam een persoonlijk, individueel en eigen betwistingsrecht d. De reserve is van dwingend recht B. De reservatairen en de omvang van het reservatair deel De reservatairen De omvang van het beschikbare deel a. De reserve van de afstammelingen b. De reserve van de ascendenten c. De reserve van de langstlevende echtgenote d. Bijzondere hypothese van samenloop tussen de echtgenote en de afstammelingen De begiftigde is de langstlevende echtgenote De begiftigde is een derde C. De techniek van de reservebescherming De techniek van de kwantitatieve reservebescherming a. Stap 1. De fictieve massa De bestaande goederen Toevoeging van de schenkingen i. Alle schenkingen die de overledene heeft gedaan, moeten worden toegevoegd ii. Voorwerp van de toe te voegen schenkingen iii. Waardebepaling van de toe te voegen schenkingen iv. Een bijzonder probleem: de verrekening van de huwelijksvoordelen De aftrek van de schulden b. Stap 2. Aanrekening van de giften buiten erfdeel op het beschikbare deel Algemeen De aanrekening van alle giften buiten erfdeel De aanrekeningsvolgorde De relevante aanrekeningsdatum c. Stap 3. De inkorting Algemeen Kenmerken van de vordering tot inkorting De wijze van inkorting i. Principe ii. Uitzonderingen De techniek van de kwalitatieve reservebescherming a. Algemeen b. Toepassingsgebied van de kwalitatieve bescherming c. Evolutie: van onbeschikbaarheid naar een functionele interpretatie d De vordering tot nietigverklaring van de last D. (On)aantastbaarheid van de reserve? a. De aantasting van de ascendentenreserve b. De aantasting van de reserve van de langstlevende echtgenote xxi

10 Kernbegrippen familiaal vermogensrecht Hoofdstuk 6. Verdeling van de nalatenschap Afdeling 1. Voorwerp van de verdeling: te verdelen massa A. Verplichting tot inbreng B. Algemene kenmerken van de inbreng C. De wijze van inbreng van de schenkingen De klassieke inbrengregels tussen de erfgenamen-bloedverwanten a. Inbreng van onroerende goederen b. Inbreng van roerende goederen De inbreng aan en door de langstlevende echtgenote a. Inbreng aan de langstlevende echtgenote b. Inbreng door de langstlevende echtgenote Afdeling 2. Wijze van verdeling A. Principe: erfrecht in natura B. Uitzonderingen: erfrecht in waarde Algemeen De later opduikende erfgenamen DEEL 3. KERNBEGRIPPEN GIFTEN Inleiding Hoofdstuk 1. Giften (algemeen) Afdeling 1. Constitutieve bestanddelen van een gift A. Materieel element B. Intentioneel element Afdeling 2. Algemene grondvereisten voor giften A. Algemene (inhoudelijke) geldigheidsvereisten Toestemming a. Een volwaardige wilsvorming b. Een wil, vrij van gebreken Bekwaamheid a. Beschermende rechtsonbekwaamheid om te beschikken (schenken of testeren) b. Handelingsonbekwaamheid Handelingsonbekwaamheid om te beschikken (schenken of legateren) i. Minderjarigen ii. De beschermde personen in de zin van artikel 492/1 BW (wet 17 maart 2013) Handelingsonbekwaamheid om te ontvangen Het speciale geval van giften aan rechtspersonen De oorzaak a. Het begrip oorzaak b. Functies van de oorzaak De geoorloofdheid van de determinerende beweegredenen als totstandkomingsvereiste De determinerende beweegreden als voortbestaansvereiste? xxii

11 Inhoud B. Ongeoorloofde voorwaarde of last C. Ontbinding van de gift De ontbinding van de gift wegens niet-uitvoering van de last De ontbinding van de gift wegens ondankbaarheid Hoofdstuk 2. Schenkingen Afdeling 1. Specifieke grondvereisten voor schenkingen A. De schenking is een overeenkomst B. De dadelijke overdracht C. De onherroepelijke overdracht Algemeen Bijzondere regels voor de schenkingen aan en tussen echtgenoten Afdeling 2. De vormvereisten van de schenking A. De notariële schenking Formalisme in de eerste graad Formalisme in de tweede graad B. De alternatieve schenkingsvormen De handgift De vermomde schenking De onrechtstreekse schenking C. Sanctie bij de niet-naleving van de opgelegde vormvereisten Afdeling 3. De modalisering van schenkingen clausules Het ferrarisyndroom Het heksensyndroom Het naaktheidssyndroom Het baronsyndroom Het dynastiesyndroom Hoofdstuk 3. Testamenten Afdeling 1. Specifieke grondvereisten voor testamenten A. Een testament is een eenzijdige rechtshandeling B. Een beschikking met uitwerking na het overlijden Aanspraken van de legataris De omvang van het legaat C. Een herroepelijke beschikking Uitdrukkelijke herroeping Impliciete herroeping D. Een testament is een hoogstpersoonlijke rechtshandeling Afdeling 2. Vormvereisten van het testament A. Vormvereisten Het openbaar testament Het eigenhandig testament a. Eigenhandig geschrift b. De dagtekening c. De handtekening Het internationaal testament xxiii

12 Kernbegrippen familiaal vermogensrecht B. Gevolgen van de vormvereisten van het testament Gevolgen voor het bewijs van het testament Gevolgen voor de interpretatie van het testament a. De (gevolgen van de) gemeenrechtelijke interpretatieregels b. Nuanceringen op de gemeenrechtelijke interpretatieregelen Verbod op interpretatie in geval van duidelijkheid Voor de naar voren geschoven interpretatie bestaat er een geschreven basis in het testament Afdeling 3. Modalisering van de legaten clausules xxiv

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE IN ESSENTIE FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE RENATE BARBAIX Antwerpen Cambridge Familiaal vermogensrecht in essentie Renate Barbaix 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia-educatief.be ISBN 978-94-000-0674-4

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Renate Barbaix Antwerpen Cambridge Handboek familiaal vermogensrecht Renate Barbaix 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Renate Barbaix Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek familiaal vermogensrecht. Tweede editie Renate Barbaix 2018 Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... VOORWOORD...v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1 Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...3 I. Algemeen...3 II. Verplichting tot hulp

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

AFKORTINGEN... HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1

AFKORTINGEN... HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 INHOUD VOORWOORD...v AFKORTINGEN... xxxi BIBLIOGRAFIE... xxxii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 HOOFDSTUK II. KENMERKEN, ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN HET

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel Beknopte inhoudstafel Inleiding... 21 Eerste titel. Erfenissen... 25 Eerste hoofdstuk. Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen... 25 Hoofdstuk II. Hoedanigheden vereist om te kunnen erven...

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES A. Relatievermogensrecht.............................................. 3 Grondwettelijk Hof Grondwettelijk

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel Beknopte inhoudstafel Inleiding... 1 Eerste titel. Erfenissen... 5 Eerste hoofdstuk. Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen... 5 Hoofdstuk II. Hoedanigheden vereist om te kunnen erven...

Nadere informatie

VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xxxii. BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT...

VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xxxii. BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... VOORWOORD... v AFKORTINGEN... xxxii BIBLIOGRAFIE... xxxiii INLEIDING... 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT... 1 HOOFDSTUK II. KENMERKEN, ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN HET FAMILIAAL

Nadere informatie

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE IN ESSENTIE FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN ESSENTIE RENATE BARBAIX Vierde editie Antwerpen Cambridge Familiaal vermogensrecht in essentie, vierde editie Renate Barbaix

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 3

HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 3 Inhoud VOORWOORD V BIBLIOGRAFIE XXXV INLEIDING 1 HOOFDSTUK I. VOORWERP VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 3 HOOFDSTUK II. KENMERKEN, ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 6 Afdeling

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT VI ERFRECHT DEELI OPENVALLEN EN TOEWIJZING VAN DE NALATENSCHAP, ERFOVEREENKOMSTEN, RESERVE EN INBRENG

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT VI ERFRECHT DEELI OPENVALLEN EN TOEWIJZING VAN DE NALATENSCHAP, ERFOVEREENKOMSTEN, RESERVE EN INBRENG BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT VI ERFRECHT DEELI OPENVALLEN EN TOEWIJZING VAN DE NALATENSCHAP, ERFOVEREENKOMSTEN, RESERVE EN INBRENG M. PUELINCKX-COENE Prof. Emeritus Univ. Antwerpen 2011 LKluwer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN 143 UITSPRAKEN

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN 143 UITSPRAKEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT IN 143 UITSPRAKEN Walter PINTENS Hoogleraar K.U. Leuven Frank BUYSSENS Assistent K.U. Leuven Huwelijksvermogensstelsels Schenkingen Erfenissen - Testamenten Familiale Schikkingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Begripsbepaling H OOFDSTUK

Begripsbepaling H OOFDSTUK H OOFDSTUK Begripsbepaling I 1. WETTELIJKE DEFINITIE Artikel 1075 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna BW) bepaalt: De vader, de moeder en andere bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen hun goederen

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck........................ 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract... Inhoudsopgave Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. De auteurs............................................... i iii v DEEL

Nadere informatie

SCHETS VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

SCHETS VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT SCHETS VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT SCHETS VAN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT WALTER PINTENS Gewoon hoogleraar KU Leuven Honorarprofessor Universität des Saarlandes CHARLOTTE DECLERCK Docent U Hasselt

Nadere informatie

Persoonlijke kopie van ()

Persoonlijke kopie van () PATRIMONIUM 2007 REDACTIERAAD PATRIMONIUM Prof. Dr. Walter Pintens (voorzitter redactieraad) Prof. Dr. Johan Du Mongh (hoofdredacteur) Charlotte Declerck PATRIMONIUM 2007 Prof. Dr. WALTER PINTENS Prof.

Nadere informatie

De hervorming van het erfrecht. Grote lijnen van de wet van 31 juli 2017 en aandachtspunten Vlaamse registratie- en erfbelasting

De hervorming van het erfrecht. Grote lijnen van de wet van 31 juli 2017 en aandachtspunten Vlaamse registratie- en erfbelasting De hervorming van het erfrecht Grote lijnen van de wet van 31 juli 2017 en aandachtspunten Vlaamse registratie- en erfbelasting Inleiding Inleiding Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Voorwoord Afkortingen. Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2

Voorwoord Afkortingen. Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2 Voorwoord Afkortingen V XLIX INLEIDING Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2 Hfdst. II. Kenmerken van het familiaal vermogensrecht 6 Afd. I. Het familiaal vermogensrecht tussen partijautonomie

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Structuur van het volume Schenking

Structuur van het volume Schenking Voorwoord Inbedding Dit boek is het tweede volume van het Handboek Estate Planning, Algemeen Deel. In de voorgaande pagina s kon u nadere uitleg en toelichting vinden bij het globale concept van dit handboek.

Nadere informatie

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi DE WET VALKENIERS, EEN GEMISTE KANS? Prof. MIEKEN PUELINCKX-COENE...1 I. De bedoeling van de wet...1 II. Betekenis van

Nadere informatie

HERVORMING ERFRECHT ESTATE PLANNING. PHILIPP BOLLEN 1 februari 2018

HERVORMING ERFRECHT ESTATE PLANNING. PHILIPP BOLLEN 1 februari 2018 HERVORMING ERFRECHT ESTATE PLANNING PHILIPP BOLLEN 1 februari 2018 Situering Oorsprong: 1804 Gebaseerd op - traditionele relatievorm/norm = (standvastig) huwelijk - bloedrecht - onroerend goed als waardevast

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN Natalie VANDEBEEK Advocaat 2010 ISBN 978 90 4652 864 8 D 2010 2664 096 BP/RNPS-BI10041 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

privé-vermogenvermogen

privé-vermogenvermogen FAMILIAAL VERMOGENSRECHT VENNOOTSCHAPSRECHT Inleiding Prof. Dr. Johan Du Mongh KU Leuven Advocaat Johan Du Mongh 1 Johan Du Mongh 2 Het huwelijksgoederenrecht speelt op het ogenblik van inbreng van privé-vermogenvermogen

Nadere informatie

HERVORMING ERFRECHT ESTATE PLANNING. PHILIPP BOLLEN 26 april 2018

HERVORMING ERFRECHT ESTATE PLANNING. PHILIPP BOLLEN 26 april 2018 HERVORMING ERFRECHT ESTATE PLANNING PHILIPP BOLLEN 26 april 2018 Situering Oorsprong: 1804 Gebaseerd op - traditionele relatievorm/norm = (standvastig) huwelijk - bloedrecht - onroerend goed als waardevast

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

PATRIMONIUM Persoonlijke kopie van ()

PATRIMONIUM Persoonlijke kopie van () PATRIMONIUM 2006 REDACTIERAAD PATRIMONIUM Prof. Dr. Walter Pintens (voorzitter redactieraad) Prof. Dr. Johan Du Mongh (hoofdredacteur), Charlotte Declerck, Ann Maelfait (redactiesecretaris), Dominique

Nadere informatie

HET (NIEUWE) ERFRECHT ANNO 2018

HET (NIEUWE) ERFRECHT ANNO 2018 HET (NIEUWE) ERFRECHT ANNO 2018 INLEIDING AGENDA INLEIDING ERFRECHT ERFBELASTING WIJZIGING RESERVE WIJZIGING REGELS INBRENG ERFOVEREENKOMSTEN CASUS INLEIDING HERVORMING ERFRECHT NOODZAKELIJK Het erfrecht

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE...

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE... Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES....................... 1 1.1. Inleiding Afbakening............................... 1 1.2. Enkele principes..................................... 2 1.2.1.

Nadere informatie

Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. zevende druk Deventer KLUWER

Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. zevende druk Deventer KLUWER s t u d i e p oc ke t s privaatrecht Erfrecht zevende druk Prof. mr. M.J.A. van Mourik KLUWER 2002 Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enige verkort aangehaalde werken XV XVII

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Waker PINTENS Gewoon hoogleraar K.U.Leuven Honorarprofessor Universitat des Saarlandes Dr. Charlotte DECLERCK Doctor-assistent K.U.Leuven Advocaat Prof. Dr. Johan Du

Nadere informatie

s t-u-d i e p o c k e t s p r i v a a t r e c h t* 37 Erfrecht zevende druk Prof. mr. M.J.A. van Mourik 2002 Deventer KLUWER

s t-u-d i e p o c k e t s p r i v a a t r e c h t* 37 Erfrecht zevende druk Prof. mr. M.J.A. van Mourik 2002 Deventer KLUWER s t-u-d i e p o c k e t s p r i v a a t r e c h t* 37 Erfrecht zevende druk Prof. mr. M.J.A. van Mourik KLUWER 2002 Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van symbolen Enige verkort aangehaalde

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

Erfopvolging in de praktijk. Wedersamengestelde gezinnen

Erfopvolging in de praktijk. Wedersamengestelde gezinnen Erfopvolging in de praktijk Wedersamengestelde gezinnen Diane 55 jaar en marketing manager Bart 56 jaar en zaakvoerder eigen IT-bedrijf Geen kinderen, wel 1 broer en 1 zus Eigen appartement wordt verhuurd

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

ACTUALIA VERMOGENSRECHT

ACTUALIA VERMOGENSRECHT ACTUALIA VERMOGENSRECHT Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen en de faculteit

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS De wet van 14 juli 1976 Een evaluatie Uitgegeven door Walter Pintens Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven Buitengewoon

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... ix Lijst van afkortingen.................................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans.... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

INFOSESSIE ERFRECHT. Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon

INFOSESSIE ERFRECHT. Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon INFOSESSIE ERFRECHT Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon 1 inhoudstafel Deel I erfrecht 1. erfgerechtigden 2. LLE 3. aanvaarding/verwerping 4. testament 5. wijziging erfrecht LLE Deel II successierechten

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Inhoud. Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3. I. Inleiding... 3

Inhoud. Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3. I. Inleiding... 3 Voorwoord...v DEEL I. Actuele ontwikkelingen... 1 Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3 I. Inleiding... 3 1. Opzet... 3 2. Recht in beweging... 3 II. Tendensen

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de zevende druk / V. Voorwoord bij de zesde druk / VI. Enige afkortingen en symbolen / XV

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de zevende druk / V. Voorwoord bij de zesde druk / VI. Enige afkortingen en symbolen / XV INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de zevende druk / V Voorwoord bij de zesde druk / VI Enige afkortingen en symbolen / XV Enige verkort aangehaalde werken / XVII HOOFDSTUK I Inleiding / 1 1 Erfrecht / 1 2 De

Nadere informatie

Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen

Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen Editie 2015 Huwelijksvermogensstelsels: hoofdlijnen auteurs: Prof. Hélène Casman, Ere Notaris, hoogleraar emerita (VUB en ULB) Me Philippe De Page, Avocat au barreau de Bruxelles. Chargé de cours à l Université

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans... 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck en Sven Mosselmans.... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT BURGERLIJK WETBOEK. BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL AFDELING I. vermogens en wederbelegging Art. 1398. Het wettelijk

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# wettelijk stelsel met varianten Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De heer #, #,

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling Les 1. Inleiding I. Begrippen en terminologie.................................. 3 A. Onverdeeldheid............................................... 3 B. Onverdeeldheid van een boedel (onverdeelde boedel)....................

Nadere informatie

Impact hervorming van het federale erfrecht op de Vlaamse erfbelasting

Impact hervorming van het federale erfrecht op de Vlaamse erfbelasting Impact hervorming van het federale erfrecht op de Vlaamse erfbelasting Hoorzitting, Vlaams Parlement, 20 februari 2018 1 Inleiding / agenda Verwijzing naar het verslag van de hoorzitting van 6 februari

Nadere informatie

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN......................... 1 Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2013 Renate

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie