Beleidsprioriteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsprioriteiten 2012-2013"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 1775 ( ) Nr oktober 2012 ( ) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport verzendcode: REG

2 2 Stuk 1775 ( ) Nr. 1 LIJST VAN AFKORTINGEN... MANAGEMENTSAMENVATTING... VOORWOORD STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: SLAGKRACHTIGE VLAAMSE FINANCIËN OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1: TRANSPARANT, EFFICIËNT EN DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID... Verslag uitvoering tijdens werkjaar Actieprogramma Initiatief 1. Meetbaar maken van efficiëntiewinsten... Initiatief 2. Verdere stappen in het sleutelproject optimalisering en vernieuwing financieel instrumentarium... Initiatief 3. Verdere implementatie economic governance... Initiatief 4. Nieuwe begrotingstool... Initiatief 5. Nieuwe dienstverlening dienst vastgoedakten... Initiatief 6. Hernieuwd financieel kader PPS-projecten... Initiatief 7. Opstart pilootproject Toerisme Vlaanderen in Orafin... Initiatief 8. Begrotingsstructuur op niveau van artikel in de middelenbegroting en bij de Vlaamse rechtspersonen... Initiatief 9. Faciliteren veiling emissierechten... Initiatief 10. Actualisatie functie invulling van de afgevaardigden van Financiën en Begroting... OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2: ONDERSTEUNING VAN BELEIDSVOORBEREIDENDE CAPACITEIT M.H.O. OP EEN PROACTIEF, ONDERBOUWD BUDGETTAIR, FINANCIEEL EN FISCAAL BELEID... Verslag uitvoering tijdens werkjaar Actieprogramma Initiatief 11. Beleidsrelevant onderzoek in functie van nieuwe bevoegdheden... Initiatief 12. Uitvoering eerste fase globaal datamodel... Initiatief 13. Projectgroep staatshervorming... Initiatief 14. Bundeling fiscale adviezen... Initiatief 15. Gender budgeting... OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3: ACTIEF SCHULDBEHEER EN RISICOMANAGEMENT... Verslag uitvoering tijdens werkjaar Actieprogramma Initiatief 16. Aanpassing procedureel kader VFLD... Initiatief 17. Herfinancieringen... Initiatief 18. Opvolging inbreng financiële instellingen... Initiatief 19. Waarborgbeheer... Initiatief 20. Aanbesteden verzekeringsmakelaar voor de pooling van de verzekeringen... Initiatief 21. Bewaking juridische risico s STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: EEN KLANTVRIENDELIJKE OVERHEID... OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1: EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER.. Verslag uitvoering tijdens werkjaar Actieprogramma Initiatief 22. Informatiebeleid... Initiatief 23. Overname inning registratie- en successierechten... Initiatief 24. Onderzoek en ontwikkeling van een unieke Vlaamse Codex Fiscaliteit... Initiatief 25. Vernieuwing VFP... Initiatief 26. Integratorrol van VLABEL bij internationale invorderingsbijstand V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 1775 ( ) Nr STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: PROBAAT EN VEREENVOUDIGD VLAAMS FISCAAL BELEID MET AANDACHT VOOR EEN GOED ONDERNEMINGSKLIMAAT OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1: DOELGERICHT FISCAAL BELEID... Verslag uitvoering tijdens werkjaar Actieprogramma Initiatief 27. Continue versterking en benutting van fiscale bevoegdheden... Initiatief 28. Ontwikkeling van Europese impactfiches... Initiatief 29. Toekennen van een sociaal tarief onroerende voorheffing bij verhuur door SVK... Initiatief 30. Verder vorm geven aan een slimme kilometerheffing... Initiatief 31. Vergroening verkeersbelasting... Initiatief 32. Uitdoving onroerende voorheffing materieel en outillage... BIJLAGE 1: OVERZICHT AANGENOMEN MOTIES EN RESOLUTIES VLAAMS PARLEMENT, ALSOOK AANBEVELINGEN REKENHOF... BIJLAGE 2: OVERZICHT GEVOLGEN ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF EN HOF VAN JUSTITIE... BIJLAGE 3 BIJ DE BELEIDSBRIEF FINANCIËN EN BEGROTING VAN MINISTER MUYTERS: REGELGEVINGSAGENDA

4 4 Stuk 1775 ( ) Nr. 1 Lijst van afkortingen BBP BCP BI BIV BUTEO CFO ESR EVA FEDICT FOD ICT INR IVA KSZ PPS RSZ RUP SERV SOFI VLABEL VFLD VFP Bruto binnenlands product Belgian Commercial Paper Business Intelligence Belasting op de inverkeerstelling Budgetteringstool voor de opmaak en opvolging van de Vlaamse begroting Centraal Financieringsorgaan Europees Systeem van Rekeningen Extern verzelfstandigd agentschap Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie Instituut voor de nationale rekeningen Intern verzelfstandigd agentschap Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Publiek-private samenwerking Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Ruimtelijk uitvoeringsplan Sociaal Economische Raad van Vlaanderen Strategisch Overleg Financiën Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaamse Belastingdienst Vlaams Fonds voor de Lastendelging Vlaamse Fiscaal Platform

5 Stuk 1775 ( ) Nr. 1 5 Managementsamenvatting De eerste strategische doelstelling die in deze beleidsbrief aan bod komt, is het streven naar slagkrachtige Vlaamse financiën. Op basis van de resultaten 2011 enerzijds en de verwachte evolutie van de gewestbelastingen 2012 anderzijds mogen de budgettaire teugels niet zomaar worden gevierd. Recente macro-economische waarnemingen wijzen immers op een stagnatie van de economie. Vlaanderen moet zich behoeden voor een economische recessie. In 2012 en 2013 zal het bijgevolg mijn primordiale opdracht zijn om verder over de gezondheid van de Vlaamse openbare financiën te waken. Diverse acties van het voorbije jaar alsook initiatieven voor het komende jaar tonen aan hoe ik de Vlaamse financiën wil vrijwaren. Voor wat de eerste operationele doelstelling, transparant, efficiënt en duurzaam budgettair en financieel beleid, betreft, heeft de inwerkingtreding van het Rekendecreet (op 1 januari 2012) enkele belangrijke wijzigingen tot gevolg gehad op het vlak van begroting en boekhoudrapportering. De initiatieven voor het volgende jaar zijn niet minder ambitieus met onder meer een ruimere dienstverlening van de dienst vastgoedakten, de implementatie van het economic governance pakket en het werken aan een nieuwe begrotingstool. In navolging van de tweede operationele doelstelling Ondersteuning van beleidsvoorbereidende capaciteit m.h.o. op een proactief, onderbouwd budgettair, financieel en fiscaal beleid, zet ik in op beleidsondersteunend onderzoek. Dit zowel binnen mijn administratie via het globaal datamodel als in het kader van het steunpunt Fiscaliteit & Begroting (II) via diverse onderzoeksporen. Dat beleidsondersteunend onderzoek zal zich het komende jaar bijvoorbeeld focussen op de implementatie van de zesde staatshervorming. Een derde operationele doelstelling in het kader van de eerste strategische doelstelling is het actief schuldbeheer en risicomanagement. Niet alleen de totstandkoming van een hernieuwd regelgevend kader voor het VFLD maar ook andere resultaten tonen aan dat ik samen mijn administratie vooruitgang boek bij het verbeteren van het actief schuldbeheer en risicomanagement. Het volgende jaar zal ik blijven streven naar verbetering. Bij de herfinancieringen zal ik blijven inzetten op een optimale mix van schuldinstrumenten. Voorts zal ik de inbreng in de financiële instellingen van nabij blijven opvolgen en zal eind 2012 een makelaar worden aangesteld voor de polissen van de pooling van de verzekeringen. Een actief schuldbeheer en risicomanagement met doorgedreven bewaking en beperking van de juridische risico s ligt eveneens voor de hand. Hierbij gaat het vooral om het voorkomen van "grote" juridische risico's. Het vermijden van juridische verrassingen blijft evenwel een belangrijk aandachtspunt. Een tweede strategische doelstelling die ik vooropstel is een klantvriendelijke overheid. Operationeel vertolkt zich dat in het nastreven van een efficiënte en effectieve inning en invordering van de belastingen in eigen beheer. Het voorbije werkjaar werd opnieuw zwaar ingezet op die doelstelling via bijvoorbeeld een versterkt informatiebeleid (onder meer een grondige vernieuwing en uitbreiding van het belastingportaal en het verder bekend maken van de Vlaamse fiscale navigator), het leggen van fundamenten voor de overname van de inning en invordering registratie- en successierechten (installatie en werkzaamheden van projectgroep) alsook continue bijsturing van het VFP. De verschillende facetten om de inning van belastingen (nog) efficiënter te laten verlopen, zijn voor de burger niet altijd even zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk. Belangrijke initiatieven voor het volgende jaar zijn de aanvang van de concrete implementatie van de overname van de inning van registratie- en successierechten alsook het onderzoek en de ontwikkeling van een unieke Vlaamse Codex Fiscaliteit. Met mijn derde strategische doelstelling, probaat en vereenvoudigd Vlaams fiscaal beleid met aandacht voor een goed ondernemingsklimaat, vertolk ik mijn streven om in te zetten op het verbeteren, verfijnen en doelgerichter maken van de Vlaamse fiscaliteit. Het voorbije jaar zijn er in dat opzicht belangrijke concrete resultaten geboekt met de vergroening van de BIV, de implementatie van de nieuwe fiscale bejegening van familiale ondernemingen, en de verbetering van vermindering van

6 6 Stuk 1775 ( ) Nr. 1 onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen. Het volgende jaar zal ik uiteraard de werkzaamheden in het kader van Institutioneel akkoord bewaken en in goede banen leiden. Ik zal voorts blijven werken aan het verhogen van de kwaliteit van de regelgeving. De opmaak van nieuwe regelgeving zal gebeuren op basis van het verrichte onderzoek. Bovendien moet bij de opmaak van nieuwe regelgeving ook voldoende oog zijn voor de overdracht van nieuwe bevoegdheden ingevolge de zesde staatshervorming. Het streven naar een ecologische invulling van de verkeersfiscaliteit wordt voortgezet. Uitgangspunt blijft het handhaven van het principe vastgesteld in het interregionaal akkoord betreffende de hervorming van de verkeersbelasting begin 2011, meer bepaald dat de globale druk inzake verkeersbelasting niet mag toenemen.

7 Stuk 1775 ( ) Nr. 1 7 Voorwoord Niets is zeker in het leven is een bekend adagium, dat opgaat voor ieder van ons. Voor ieder, behalve voor de Vlaamse Gemeenschap, zo leek het althans. Want tot op heden was de Vlaamse Gemeenschap relatief goed beschermd tegen schommelingen, zowel in de opwaartse als de neerwaartse zin. De eigen gewestbelastingen waren en zijn grotendeels gebaseerd op vermogens(transacties) en die schommelen niet zo sterk als de economische conjunctuur. Het belangrijkste deel van de gedeelde en samengevoegde belastingen is weliswaar gekoppeld aan de groei van het BBP en van de inflatie, maar de onderliggende basis (btw en personenbelasting) ervan is veel volatieler dan het deel dat de gewesten en gemeenschappen hieruit krijgen. Zolang een voorzichtige en vooruitziende begrotingskoers werd gevaren, bleef de begrotingszee tot op heden relatief rustig. Enkel vóór en na de verkiezingen waren er wat schokgolven. Zowel in als in moest de nieuwe ingrijpen, om een dreigende ontsporing te vermijden. Fitch, het derde grote ratingbureau, heeft onlangs nog bij haar eerste doorlichting de goede status van de begrotingssituatie bevestigd. Maar de langetermijngroei komt meer en meer onder druk te staan. Voorheen kon de Vlaamse Gemeenschap rekenen op een gemiddelde lange termijn economische groei van iets minder dan 2 %. Dit zorgde ervoor dat de eigen middelen jaarlijks in reële termen bijna met hetzelfde percentage groeiden. Dat percentage volstond om de zogenaamd onvermijdbare meeruitgaven te honoreren. Onvermijdbare meeruitgaven zijn die uitgaven, waar de uitgavendrijvers verankerd liggen in decreten (en/of sociale akkoorden) en die dus tenzij het Vlaams Parlement zou toelaten dat de drijvers wijzigen automatisch moeten voldaan worden. De langetermijngroei in België en Vlaanderen zal echter de komende jaren duidelijk onder deze historische groeivoet terechtkomen. De Vlaamse economie steunt immers in sterke mate op de Europese economie. Behalve de vergrijzing drukken nu ook de drastische besparingen, die absoluut noodzakelijk zijn om de Eurozone opnieuw in evenwicht te brengen, de economische groei. De landen in de Zuiderse periferie moeten voor zover ze erin slagen hun begrotingsdoelstellingen in 2012 te halen - verder gaan in het herstel van de overheidsfinanciën. Vorderingensaldo Griekenland - 6,7-4,6-2,1 Portugal - 4,5-3,0-1,8 Ierland - 8,6-7,5-4,8 Spanje - 5,3-3,0-2,2 Italië - 1,7-0,5-0,1 Bron: officiële documenten Europese Commissie Alternatieven om hun begrotingen in orde te brengen, hebben die landen overigens niet. Hun handelsbalansen zijn negatief en hun intern spaarvermogen is niet in staat om de private financiering en de overheidsfinanciering te dekken. Dat zet een domper op de groei van die landen, en in afgeleide orde op die van hun handelspartners. Wellicht nog moeilijker wordt het voor de Vlaamse economie, als ook de Franse overheid de tering naar de nering zet. Tot voor kort werd aangenomen dat de Belgische economie in 2013 een matige groei zou kennen van 1,4 % in 2013 en 1,9 % de jaren nadien (zie Planbureau d.d ). Aangezien de Vlaamse economie traditioneel wat conjunctuurgevoeliger is dan de Belgische, had men dus kunnen hopen dat Vlaanderen terug kon aanknopen met een groei rond 2 %, een percentage waarop de geen drastische besparingen hoeft te doen en integendeel elk jaar nog wat beleidsruimte overhoudt. De dalende wereldconjunctuur doet deze cijfers echter verder inkrimpen, (naar 0,7 % voor 2013) en ook de langetermijnverwachtingen worden naar beneden bijgesteld. Dit zal zich vertalen in een

8 8 Stuk 1775 ( ) Nr. 1 beperking van de toekomstige beleidsruimte. De Vlaamse Gemeenschap zal hiermee rekening moeten houden en tijdig de gepaste maatregelen moeten nemen. Maar de onzekerheid is niet alleen van economische aard. Zij is ook en zelfs in de eerste plaats van constitutionele aard. In haar plannen, die de Federale heeft aangegeven in het stabilisatieprogramma dat zij aan de Europese Commissie ter heeft voorgelegd, is het volgende opgenomen: Zoals hoger reeds aangehaald zijn de respectieve doelstellingen van entiteit I en entiteit II vanaf 2014 geconditioneerd door de overdracht van lasten van entiteit I naar entiteit II. Die overdracht kan onder andere worden geconcretiseerd via de hervorming van de bijzondere financieringswet. Om het traject naar het evenwicht in 2015 te vrijwaren, zullen de verschillende entiteiten de gepaste inspanningen leveren. Daartoe zal de regering zich baseren op het verslag van de Hoge Raad van Financiën van april De Hoge Raad van Financiën schrijft voor dat de gemeenschappen en gewesten vanaf 2014 elk een begroting in evenwicht hebben terwijl de lokale overheden in de jaren 2013, 2014 en 2015 een overschot van 0,1% van het BBP moeten boeken. Vanaf 2015 moet ook Entiteit I in evenwicht zijn. De Hoge Raad heeft niet gezegd wat de hoegrootheid van de bijdrage van Entiteit II tot de sanering van de overheidsfinanciën moet zijn. Enkel de doelstelling is bepaald (iedereen in evenwicht) en de methode (via de BFW en het schrappen van federale uitgaven op bevoegdheidsdomeinen van de gemeenschappen en de gewesten). De bijdrage van de gemeenschappen en de gewesten in de sanering moet worden vervat in de nieuwe bijzondere financieringswet en op die manier eens en voor altijd worden geregeld. Dit om te vermijden dat bepaalde gewesten op een structurele wijze overschotten moeten boeken. De Hoge Raad van Financiën heeft erop gewezen dat dergelijke overschotten weinig coherent zijn met de principes van het budgettair federalisme. Die moedigen traditioneel de decentralisatie van de bevoegdheden aan met het oog op een betere toewijzing van de collectieve goederen en diensten. Dat is des te meer het geval naarmate de uitgaven van onderzoek en ontwikkeling en de investeringen in menselijk kapitaal zoals onderwijs ( growth-enhancing ) sterk gelokaliseerd zijn bij Entiteit II. Die beschouwingen hebben weerklank gevonden in verschillende federale staten van de Europese Unie zoals Oostenrijk, Duitsland of Spanje, waar de gouden begrotingsregel omgezet is in een structureel evenwicht voor de deelstaten. Voor België zou de MTO (Medium-Term Objective) van Entiteit II niet zeer veraf liggen van het structureel evenwicht. De zesde staatshervorming zal op termijn wellicht niet budgettair neutraal zijn (fiscale uitgaven die bij ongewijzigd beleid meer kosten dan de compensatie is op moment van overdracht (denk hierbij aan de woonbonus) of een beperkte indexering van de nieuwe dotaties). Het zou dan niet gaan om een inhouding die zoals in 1989 tijdelijk is en die slechts aanleiding geeft tot een tijdelijk deficit maar om een structurele inhouding die aanleiding geeft tot structurele maatregelen. Op het moment van de overdracht zal de staatshervorming in principe budgettair neutraal zijn voor alle partijen door het systeem van de verevening. Maar zoals reeds met de fiscale uitgaven voor energiebesparing is gebeurd, kan de federale overheid altijd besparen op de over te dragen (fiscale) uitgaven. Een tweede aanzet in de sanering van de financiën van Entiteit I vormt de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage. Het is voorzien dat die jaarlijks stijgt tot een percentage van 8,86 % (te bereiken in 2030) op de loonmassa van statutaire ambtenaren en leerkrachten (goed voor circa 50 % van de huidige totale begrotingsmassa; m.a.w. een inlevering van 4,3 % op de totale begroting (weliswaar gespreid over 17 jaar)). De Vlaamse koppelt een hogere responsabiliseringsbijdrage aan het toekennen aan de betrokken overheden van de bevoegdheid om zelf de minimumpensioenleeftijd te bepalen waarop haar personeelsleden een vervroegd rustpensioen kunnen krijgen. De door de gemeenschappen en de gewesten te betalen responsabiliseringsbijdrage moet ook rekening houden met de afwijkingen van de feitelijke pensioenleeftijd ten opzichte van de federale minimumpensioenleeftijd. Ten slotte mag de Vlaamse overheid niet uit het oog verliezen dat een belangrijk deel van haar gewestmiddelen veel dynamischer zal reageren op macro-economische factoren dan heden het geval

9 Stuk 1775 ( ) Nr. 1 9 is. Dat is op zich positief. Als Vlaanderen een actief werkgelegenheidsbeleid voert, zal het in de toekomst daar rechtstreeks de positieve gevolgen van ondervinden (de zogenaamde elasticiteitsbonus op de personenbelasting speelt dan in haar voordeel) maar evenzeer zal een krimpende tewerkstelling (wat een logisch gevolg zou kunnen zijn van een snel verouderende beroepsbevolking) aanleiding geven tot dalende inkomstentendensen. We zullen in de toekomst dus nog meer oog moeten hebben voor het versterken van ons sociaaleconomisch draagvlak en specifiek voor uitgaven die aanleiding geven tot inkomstenstijgingen.

10 10 Stuk 1775 ( ) Nr Strategische doelstelling 1: slagkrachtige Vlaamse financiën Ik wil ook in deze beleidsbrief herhalen dat de zorg voor en het behoud van gezonde Vlaamse openbare financiën in combinatie met het versterken van het sociale en economische weefsel voor de Vlaamse in het algemeen en voor mezelf als Vlaams minister steeds een topprioriteit is geweest. De jaren volgend op de financiële crisis van 2009 werden gekenmerkt door een gestaag herstel van de gerealiseerde opbrengst, zoals blijkt uit grafiek 1. Grafiek 1: Evolutie van de gewestbelastingen (in miljoen euro) Ook op het vlak van het vorderingensaldo liet de financieel economische crisis haar sporen na. De Vlaamse Gemeenschap werd voor het eerst sinds jaren geconfronteerd met tekorten op het vorderingensaldo, een op dat ogenblik ongewone situatie voor de Vlaamse Gemeenschap. Aan de reeks van jaarlijks toenemende overschotten kwam in 2009 abrupt een einde. Grafiek 2 toont op visuele wijze de evolutie van het vorderingensaldo 1. 1 Cijfers INR gecorrigeerd voor de schuldovername ten behoeve van de lokale overheden (641,6 miljoen in 2008), de reserve-opbouw bij het Zorgfonds (209,5 miljoen in 2008), de verschuiving van onderwijsuitgaven (355,8 in 2008 en 2009) en de transfer naar en van het Vlaams Pensioenfonds (500,0 miljoen in 2009 en 2010).

11 Stuk 1775 ( ) Nr Grafiek 2: Evolutie van het vorderingensaldo (in miljoen euro) 1.500, ,0 500,0 0, , , ,0 Bron: INR, Nationale Rekeningen, Rekeningen van de overheid 2011, juli 2012 De financieel-economische crisis had niet alleen Vlaanderen, maar ook heel Europa in haar greep. Het besparingsplan dat als antwoord hierop door de Vlaamse op de rails werd gezet, was ongezien in de prille geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschap. Het besparingsplan zou vanaf 2011 de Vlaamse Gemeenschap opnieuw naar een begrotingsevenwicht loodsen. Grafiek 2 toont ontegensprekelijk aan dat de Vlaamse in haar opzet geslaagd is. Terwijl de Vlaamse in 2009 het begrotingsjaar nog afsloot met een negatief doch grotendeels gebudgetteerd resultaat van 1,2 miljard euro, was het tekort in 2010 reeds meer dan gehalveerd tot 0,4 miljard euro. Uit de gedetailleerde nationale rekeningen van het INR blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap in 2011 opnieuw een overschot heeft gerealiseerd van 0,2 miljard euro. Het zou evenwel niet verstandig zijn om op basis van de resultaten 2011 enerzijds en de verwachte evolutie van de gewestbelastingen 2012 anderzijds te besluiten dat de budgettaire teugels mogen worden gevierd. Recente macro-economische waarnemingen wijzen immers op een stagnatie van de economie. Het is duidelijk dat de Eurozone in het algemeen en Vlaanderen in het bijzonder zich moet behoeden voor een economische recessie. In 2012 en 2013 zal het bijgevolg mijn primordiale opdracht zijn om verder over de gezondheid van de Vlaamse openbare financiën te waken. Gezonde openbare financiën bij alle overheden van dit land resulteren in een eerlijke en blijvende welvaart voor alle inwoners. Hierna geef ik aan welke acties ik het voorbije jaar heb ondernomen en hoe ik via diverse initiatieven de Vlaamse financiën wil vrijwaren in het komende jaar.

12 12 Stuk 1775 ( ) Nr. 1 Operationele doelstelling 1.1: transparant, efficiënt en duurzaam budgettair en financieel beleid Verslag uitvoering tijdens werkjaar Niet alleen op het vlak van het voeren van beleid (bijvoorbeeld aangaande efficiëntiewinsten) werd belangrijke progressie geboekt. Ook uit meer concrete realisaties blijkt dat heel wat van de voorgenomen initiatieven uit mijn vorige beleidsbrief uitvoering kregen. 1) Voeren van beleid gericht op efficiëntiewinsten In 2011 en 2012 werd binnen de Vlaamse overheid verder gewerkt aan duurzame en meetbare efficiëntiewinsten. Overheidsbreed werkte ik vanuit Financiën en Begroting mee aan het opzetten van efficiëntie-indicatoren in het kader van het project slagkrachtige overheid en werd in de schoot van het CAG beslist de verschillende strategische overlegfora waaronder het SOFI dat onder de verantwoordelijkheid van mijn administratie ressorteert beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast maakte mijn administratie een doorgedreven efficiëntieberekening van de dienst Vastgoedakten. Die berekening moet in 2012 en 2013 mee de basis leggen voor andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid om met meetbare efficiëntie-oefeningen aan de slag te gaan. Op die manier kunnen mijn collegae in de Vlaamse mee de in deze legislatuur genomen initiatieven op vlak van doeltreffendheid en doelgerichtheid nauwgezetter monitoren en sneller inspelen op maatschappelijke evoluties. Tenslotte slaagde ik er in 2012 in om samen met mijn collegae binnen de Vlaamse en de verschillende actoren in het Vlaamse auditveld het auditproces te stroomlijnen door de principes van Single Audit goed te keuren. Het in de praktijk brengen van deze principes zal er mee voor zorgen dat de Vlaamse administratie in het algemeen en de overheidsfinanciën in het bijzonder nog doeltreffender worden georganiseerd. 2) Implementatie Rekendecreet Het Rekendecreet is op 1 januari 2012 in werking getreden en heeft enkele belangrijke wijzigingen tot gevolg gehad op het vlak van begroting en boekhoudrapportering. Met het besluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse betreffende de financiën en de begrotingen heb ik de regels inzake kredietherverdelingen bij ministeries en Vlaamse rechtspersonen, inzake de begroting en de boekhouding van diensten met afzonderlijk beheer en inzake de rapportering en het financiële toezicht bij Vlaamse rechtspersonen verder geïmplementeerd. Het uitvoeringsbesluit single audit werd reeds definitief goedgekeurd door de Vlaamse. Het uitvoeringsbesluit inzake subsidiëring wordt in het najaar ter aan de Vlaamse voorgelegd. Om op termijn tot een prestatiegerichte begroting te kunnen komen, werd bij de begrotingsopmaak 2012 voor de algemene uitgavenbegroting en de uitgavenzijde van de DAB-begrotingen een tussenniveau ingevoegd tussen de begrotingsprogramma s en de basisallocaties, met name het begrotingsartikel. Het begrotingsartikel vervangt de basisallocatie als basisniveau voor de budgetcontrole van de uitgaven en vormt een eerste stap in de richting van een prestatiegerichte begroting. Bij de begrotingsopmaak 2013 worden zowel de algemene uitgavenbegroting, de algemene middelenbegroting als de DAB-begrotingen volledig opgesteld aan de hand van begrotingsartikelen. Met het oog op het verder evolueren richting een prestatiegerichte begroting vanaf de begrotingsopmaak 2014 wordt een nota aan de Vlaamse voorbereid die een overkoepelende visie op de programmastructuur zal uitwerken. In de aanloop naar de definitieve van het uitvoeringsbesluit inzake single audit werd de implementatie ervan begeleid door een stuurgroep waarin alle belangrijke controleactoren, inclusief het Rekenhof, vertegenwoordigd waren. Daarnaast wordt per afzonderlijke entiteit een single audit team geïnstalleerd. In een audit team is, naast de betrokken controleactoren, de gecontroleerde zelf ook

13 Stuk 1775 ( ) Nr betrokken. Dit maakt de aanpak uniek. De krachten van alle bij de entiteit betrokken controleactoren worden gebundeld en de expertise van zowel controleactoren als gecontroleerde worden gedeeld. Deze aanpak krijgt mijn volle steun. Op basis van de eerste ervaringen heb ik dan ook, samen met de collega s van de Vlaamse, een ontwerp tot wijziging van het Rekendecreet bij het Vlaams Parlement ingediend. Door gebruik te maken van de impliciete bevoegdheid uit de bijzondere wet op de hervorming der instellingen kon een uitzondering op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten gunste van het Rekenhof en IAVA met betrekking tot Vlaamse instellingen aan het Vlaamse Parlement worden voorgesteld. Hierdoor worden mogelijke juridische bezwaren bij bedrijfsrevisoren, door het uitwisselen van informatie met het Rekenhof en IAVA, vermeden. Het invoeren van het single audit concept verloopt momenteel via 2 pilootprojecten, maar zal in 2013, na evaluatie, verder uitgerold worden naar alle entiteiten die onder het Rekendecreet ressorteren. Het geheel zal bovendien leiden tot efficiëntere controles, die ons toelaten te voldoen aan de eisen die door Europa worden opgelegd naar controle op de financiële rapportering in het kader van six pack (zie verder, aangaande economic governance). Met betrekking tot de efficiënte en effectieve aanpak van subsidieregelingen werd het afgelopen jaar in overleg getreden met de belanghebbenden binnen de Vlaamse overheid door middel van een ad hoc werkgroep die werd opgericht binnen de schoot van het SOFI. Op basis van de opmerkingen en de gevallen die uit deze werkgroep en andere overlegmomenten naar voor zijn gekomen werd het ontwerpbesluit bijgesteld. Vanaf begin 2012 worden de bepalingen van het ontwerpbesluit bovendien informeel afgetoetst in het kader van de dossiers die ter begrotingsakkoord worden voorgelegd aan de minister van Financiën en Begroting. Na het finaal overleg met alle betrokken actoren zal het ontwerpbesluit betreffende de algemene regels inzake subsidiëring ter aan de Vlaamse voorgelegd worden met het oog op de inwerkingtreding van het nieuwe besluit vanaf 1 januari ) Het sleutelproject optimalisering en vernieuwing financieel instrumentarium Optimalisering en vernieuwing van het financieel instrumentarium is een sleutelproject in het kader van het Meerjarenprogramma slagkrachtige overheid. Vanuit de deelprojecten werd in 2012 verder gewerkt aan de projectdoelstelling om het financieel instrumentarium te optimaliseren en te vernieuwen. In 2012 werd het door het CAG goedgekeurde concept van de overkoepelende benadering van de analytische boekhouding verder uitgewerkt en toegepast op de initiële begroting Dit deelproject heeft tot doel overkoepelende managementinformatie ter beschikking te stellen. De uitgaven werden hierbij opgedeeld in grote uitgavengroepen zoals onder andere loonkosten personeel, ICT uitgaven, uitgaven m.b.t. huisvesting, beleidsuitgaven, apparaatskosten en toelagen aan te consolideren instellingen. De verfijnde principes werden toegelicht aan en gevalideerd door de werkgroep en de stuurgroep van het sleutelproject. Op basis van analyse per entiteit wordt een set van verdeelsleutels verfijnd om de algemene kosten ICT, huisvesting en lonen toe te wijzen aan beleidsuitgaven, apparaatskosten intern en apparaatskosten Vlaamse overheid. De invoering van de budgetcontrole voor de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap op begrotingsartikel en geaggregeerde ESR-code verhoogt in grote mate de soepelheid bij de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen. Zowel de ESR-code als de economische rekening kan meer gedetailleerd en dus correcter worden gebruikt. Het verkrijgen van uniformiteit in de rapporteringen is een belangrijk objectief van het sleutelproject. Voor de aangepaste rapportering naar aanleiding van het Rekendecreet werd eenzelfde rapporteringsjabloon voor Vlaamse Gemeenschap en rechtspersonen opgemaakt en meegedeeld aan de Vlaamse. Het rapporteringsjabloon bevat een bedrijfseconomische rapportering, aansluiting tussen balans/resultatenrekening en uitvoering van de begroting.

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2008

Rekeningenboek over 2008 stuk ingediend op 36-A (2009-2010) Nr. 1 17 juni 2010 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2008 Ver slag van het Re ken hof

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019)

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 26.11.2013 SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18 ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOON STRATEGISCHE ADVIESRADEN Advies 2010/18 24 september 2010 Gezamenlijk standpunt van: De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) De Milieu en Natuurraad van

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie