eaanbesteden Europese beleidsontwikkelingen Standaarden nieuw en in beheer Toepassing standaarden Nederlandse betrokkenheid Eind-tot-eind eaanbesteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eaanbesteden Europese beleidsontwikkelingen Standaarden nieuw en in beheer Toepassing standaarden Nederlandse betrokkenheid Eind-tot-eind eaanbesteden"

Transcriptie

1 Eind-tot-eind eaanbesteden De Commissie heeft in april 2012 een eaanbesteding strategie naar buiten gebracht. Dit bevat een aantal actiepunten. De mededeling eind-tot-eind e- aanbesteden is hier een vervolg op. Mededeling eind-tot-eind aanbesteden (COM(2013)453) Op 26 juni 2013 heeft de Europese Commissie de mededeling Eind-tot-eind e- aanbesteding gepubliceerd. De mededeling plaatst de ontwerprichtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten (zie ontwikkeling onder efacturering) in een bredere context en bevat het standpunt van de Commissie over de digitalisering van de procedures voor overheidsopdrachten. Eind-tot-eind e-aanbesteding is het gebruik van elektronische communicatie en transactieverwerking door organisaties uit de overheidssector bij de inkoop van goederen en diensten of bij de aanbesteding van openbare werken, vanaf de bekendmaking tot en met de betaling. De mededeling beschrijft de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van elektronische aanbestedingen en elektronische facturering in de EU. Ook beschrijft de mededeling de terreinen waarop maatregelen moeten worden genomen om de overgang naar eind-toteind e-aanbesteding te bewerkstelligen. De mededeling vormt de basis voor toekomstige initiatieven voor verdere CEN/WS Bii2 De CEN Workshop voor "Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe" heeft ter afsluiting van haar tweede fase in december 2012 een vijftal CWA s gepubliceerd: CWA Bii2 Architecture; CWA enotification; CWA etendering; CWA ecatalogue CWA Post-Award Alle CWA's bevatten profiles en een aantal ook guidelines. De CEN workshop Bii2 heeft haar werk mede gebaseerd op de CII V2.0 van UN/CEFACT en op UBL. De diverse standaarden worden toegepast in verschillende Nederlandse Overheidsprogramma s als Standard Business Reporting, E- Factureren, EBF en TenderNed. In de private sector worden deze standaarden ook toegepast, maar soms ook eigen standaarden zoals bijvoorbeeld bij de Haven van Rotterdam. De samenhang tussen de verschillende standaarden is niet altijd duidelijk. Zie hiervoor ook het advies over lastenverlichting. CEN Bii-profielen worden gebruikt binnen PEPPOL (zie hieronder). In de CEN Workshop Bii2 nemen de volgende Nederlandse personen deel: Heleen Mosselman en Kornelis Drijfhout, PIANOo (EZ)/TenderNed Fred van Blommestein, Flowcanto/RuG NEN (Jaap van der Marel) verzorgt het secretariaat van CEN/WS Bii2.

2 Eind-tot-eind eaanbesteden digitalisering van procedures voor overheidsopdrachten. Nederland staat positief tegenover de mededeling. Het stimuleren van eaanbesteden is van belang voor het verbeteren van de werking van de digitale interne markt. De inzet van de Commissie om de pre-gunningsfase beter op de postgunningsfase te laten aansluiten wordt ook onderstreept. De focus moet hierbij liggen op het interoperabel maken van de verschillende elektronische systemen. In het BNC-fiche wordt verwezen naar de informele triloog waar de verplichting van het elektronisch bekendmaken, elektronisch beschikbaar stellen van documenten en elektronisch inschrijven wordt voorgesteld. Nederland is hier ook voorstander van; dit akkoord moet nog formeel worden vastgesteld. Op 16 oktober 2013 heeft het EESC haar advies uitgebracht over de mededeling eind-tot-eind e-aanbesteden. Het EESC is voorstander van dit voorstel en ziet het als een kans om het openbaar bestuur te moderniseren en efficiënter te maken. Het Comité is teleurgesteld over de tegenvallende resultaten die tot dusver zijn geboekt en betwijfelt of de doelstelling om over te stappen vóór 2016 gehaald gaat worden. Het Comité onderstreept de werkzaamheden die in het PEPPOLproject zijn verricht en hoopt dat deze resultaten gebruikt gaan worden.

3 Eind-tot-eind eaanbesteden European Multistakeholder Platform on ICT standardisation (MSP) Het European Multistakeholder Platform on ICT standardisation (MSP) is een expertgroep die de Europese Commissie ondersteunt en adviseert bij de implementatie van het ICT standaardisatie beleid. Het MSP houdt zich onder andere bezig met de ICT-standaarden voor aanbesteden. Het platform bestaat uit vertegenwoordigingen van nationale autoriteiten in de lidstaten, Europese en internationale ICT standaardisatie organisaties en stakeholder organisatie die de industrie en het MKB vertegenwoordigen. Het platform wordt voorgezeten door de Europese Commissie, DG Enterprise en DG CNECT. De Europese Commissie heeft, na advies van het MSP, zes consultaties in de vorm van online vragenlijsten geopend. Het gaat om internationale ICT-standaarden rond het aanbestedingproces Nederland is namens het ministerie van EZ en het Forum Standaardisatie vertegenwoordigd in het MSP. Domain Keys Identified Mail Signatures (DKIM) Domain ECMAScript-402 Internationalization API Specification Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) from Internet Engineering Task Force (IETF) Internet Protocol version 6 (IPv6) Extensible Markup Language (XML) produced by World Wide Web Consortium (W3C)

4 Eind-tot-eind eaanbesteden Lightweight Directory Access Protocol version 3 "LDAPv3" Uit de publieke consultaties is gebleken dat het advies van het MSP om deze 6 technische specificaties aan te wijzen wordt ondersteund. De Europese Commissie heeft besloten deze specificaties aan te nemen.

5 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement. (COM(2013)455) In de Digitale Agenda voor Europa werd vastgesteld dat lock-in (overheden die aan een systeem komen vast te zitten) een probleem vormt en in kernactie 23 wordt ingegaan op het verband tussen ICTnormalisatie en openbare aanbestedingen. Door beter gebruik van normen kunnen concurrenten alternatieve oplossingen aanbieden waardoor afnemers minder vast komen te zitten en concurrentie wordt versterkt. Bij deze mededeling is een praktische gids gevoegd die laat zien hoe bij aanbestedingen beter gebruik kan worden gemaakt van normen. De Europese Commissie heeft de voornaamste problemen waarmee overheidsinstanties bij de aankoop van ICT-systemen geconfronteerd worden, geïdentificeerd en de best practices van een aantal lidstaten op een rijtje gezet. Er wordt o.a. een advies uitgebracht om een ICT-strategie uit te stippelen met voornaamste beginselen die moeten worden gevolgd zodat ICT-systemen samen kunnen functioneren en een advies om normen op methodische, eerlijke en transparante wijze te evalueren om te bepalen welke gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de ICT-strategie en om lock-in te vermijden Nederland staat positief tegenover het voorstel, aangezien dit aansluit bij het

6 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement. (COM(2013)455) Nederlandse beleid op dit gebied. Het huidige Nederlandse beleid is wel verder uitgewerkt dan de Europese gids. De toekomstige kennisuitwisseling die de Europese Commissie rondom dit thema voorstelt wordt gesteund. Nederland plaatst wel de volgende opmerkingen: De mededeling beperkt zich tot de aanschaf van software. Nederland ziet het echter ook van belang dat er gebruik wordt gemaakt van open standaarden bij in-house software. Het Nederlandse beleid gaat uit van open standaarden, standaarden met een open beheerproces die op geen enkele wijze leverancier specifiek zijn. Het voorstel komt alleen impliciet terug op het belang van openheid. Nederland zou graag zien dat de openheid van standaarden expliciet terugkomen, zoals ook in de Verordening betreffende Europese normalisatie wordt gedaan en de Richtlijn voor Hergebruik van Overheidsinformatie. Het zou goed zijn als de gids vertaald wordt in de talen van de andere lidstaten, wat de doorwerking van de gids en toekomstige EU-documenten rondom dit thema kan vergroten.

7 PEPPOL Tussen mei 2008 en april 2012 heeft de Commissie een grootschalige pilot gehouden met de naam PEPPOL. PEPPOL staat voor: Pan-European Public Procurement Online. Binnen PEPPOL is gewerkt aan de interoperabiliteit van de volgende bouwstenen: Digitale handtekeningen; Digitale Bedrijfsdossiers (hergebruik van al beschikbare elektronische bedrijfsinformatie); Managen van elektronische Catalogi die gebruikt worden in het aanbestedingsproces ; eordering met als doel een eordering raamwerk; efactureren; een raamwerk voor het uitwisselen van elektronische facturen tussen lidstaten. PEPPOL is afgelopen maar de implementatie van PEPPOL zal door het OpenPEPPOL initiatief op twee manieren worden voortgezet. Het ISA programma zal zorg dragen voor de governance van de gecentraliseerde software onderdelen/services (SML) voor PEPPOL transport infrastructuur (edelivery). Voorts zullen de resultaten uit PEPPOL verder worden geïmplementeerd via de nieuw op te zetten overkoepelende grootschalige pilot esens die in mei 2013 van start is gegaan. Diensten die nu zijn beproefd in PEPPOL zijn onder andere elektronische uitwisseling van catalogi, het indienen van een tender, orders, facturen, virtuele bedrijfsdossiers. Ook is het gebruik, op beperkte schaal, van elektronische handtekeningen beproefd en de standaarden en systemen om uitwisseling mogelijk te maken (PEPPOL infrastructure). De resultaten van PEPPOL zijn onderverdeeld in infrastructuur en gebruik. PEPPOL heeft de BIS en de BusDox standaarden ontwikkeld. PEPPOL ondersteunt het gebruik van UBL 2.0 documenten en CEN/BII profielen. Een CEN/BII (Business Interoperability Interfaces) profiel is een specificatie van hoe men business processen, zoals efactureren kan uitvoeren. PEPPOL implementeert de CEN/BII profielen om specifieke business scenario s te definiëren. Een PEPPOL Business Interoperability Specification (BIS) is een CEN BII Profiel met toegevoegde organisatorische en technische vereisten om Pan-Europees gebruik te ondersteunen. De PEPPOL transportinfrastructuur gebruikt een set van technische specificaties die bekend staat onder de naam BusDox (Business Document Exchange). Deze worden gebruikt om organisaties toe te staan om veilig en betrouwbaar elektronische documenten uit te kunnen wisselen. BusDox is Het Ministerie van EZ geeft aan dat het de standaarden en ontwikkelingen binnen PEPPOL volgt. Waar noodzakelijk ondernemen ze actie voor bijvoorbeeld de dossiers efactuur en DigiInkoop. In PEPPOL heeft Nederland (Ministerie van El&I) een toehoorderstatus. TenderNed participeerde in PEPPOL

8 PEPPOL document agnostic, dit betekent dat gebruikers elk soort XML document kunnen uitwisselen tussen elk netwerk. eaanbesteden OpenPEPPOL Het OpenPEPPOL initiatief zal de implementatie van PEPPOL verder voortzetten. OpenPEPPOL bestaat uit publieke en private leden van de PEPPOL gemeenschap. OpenPEPPOL project heeft een position paper gepubliceerd met aanbevelingen aan de Europese Commissie over de richtlijn rond efactureren. OpenPEPPOL heeft in deze paper vijf belangrijke aanbevelingen gedaan: 1- to use the results from the CEN WS BII, and in particular the CEN Workshop Agreement (CWA) 16562, as the basis for the establishment of the European standard for the semantic data model; 2- to limit the number of syntaxes that contracting authorities in Europe must be able to receive and process based on the European standard for the semantic data model. This is in order to reduce the cost and complexity of conversion from one syntax to another. The cost and complexity of Draft standardization mandate for the development of a European Standard (EN) on the semantic data model for the core section of an electronic invoice Het mandaat van de Europese Commissie is nog niet definitief aan CEN verstrekt. Het concept-mandaat beschrijft dat de EN eisen moet vaststellen die worden gesteld aan de Core section van de factuur (Legal section & Common Section). Daarnaast moet de EN een beperkt aantal factuurformaten (syntaxes) identificeren die gebaseerd zijn op adoptie door de internationale zakelijke gebruikersgroepen. In de EN moeten een aantal mappings worden gespecificeerd van de core semantic data model naar de syntaxes. Bij de ontwikkeling van de EN moet gebruik worden gemaakt van bestaand materiaal (CEN CWA MUG, UN/CEFACT CII v. 2.0, OASIS UBL Invoice, CEN BII core invoice for public procurement, Financial Invoice gebaseerd op ISO methodologie en andere relevante In het EU-MSF wordt actief deelgenomen door Nederlandse experts. De formele afvaardiging vanuit Nederland bestaat uit: Jan Julianus, EL&I David de Nood, VNO/NCW Peter Potgieser (RBS) vertegenwoordigt CEN in het Forum. Activity 4 van het Forum wordt geleid door Peter Potgieser (RBS, als vertegenwoordiger van CEN). Daarnaast zijn de volgende Nederlandse experts betrokken bij de vier activiteiten van het Forum: Activity 1: Fred van Blommestein, RuG Activity 2: Henk van Heerde, Syntens, en David de Nood, VNO/NCW Activity 3: Rob Zwart (Ricoh) Activity 4: Jan Julianus, EL&I Als Nederlands klankbord fungeert het

9 OpenPEPPOL syntax conversion can be significant even if the syntaxes are based on a common semantic data model. Contracting authorities could, on a voluntary basis, accept the receipt of electronic invoices based on other syntaxes, compliant with the common semantic data model; 3- that contracting authorities are given the right to mandate the use of e- Invoicing from their suppliers. Ideally, it should be mandatory for all economic operators to send invoices to their public sector customers electronically; 4- that the Commission shall be empowered to adopt delegated acts, to ensure the interoperability of technical formats as well as process and messaging standards; 5- that the Commission consider reducing the transposition period from 48 to a maximum of 24 months. ontwikkelingen). De norm moet technologie-neutraal zijn. De EN moet niet in isolatie worden ontwikkeld maar moet aangesloten zijn op de fysieke en financiële supply chain. Inmiddels is binnen CEN een voorstel van NEN en UNI (het Italiaans normalisatie instituut) goedgekeurd om een CEN Project Committee op te richten. Binnen de CEN Project Committee zal gewerkt worden aan de deliverables waar de Commissie om zal vragen in het Standardization Request on einvoicing. Naar verwachting zal de eerste vergadering van de CEN Project Committee worden georganiseerd in september. Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) met de volgende samenstelling: Jan Julianus, EZ (voorzitter) Joost Kuipers, Belastingdienst Rachel Peeters, ECP Jelle Attema, ECP (secretaris) Hein Gorter de Vries, GS 1 Rogier de Boer, EZ Tony van Oorschot, SRA Peter Potgieser, RBS Rob Zwart, Ricoh Fred van Blommestein, RUG David de Nood, VNO/NCW Gertjan van den Akker, NEN Henk van Heerde, Syntens Janny Kamp, VNO/NCW Allard Keuter, Betaalvereniging Friso de Jong, Platform ELFA NEN zal een Nederlandse normcommissie oprichten om de Nederlandse stem binnen de CEN PC te bepalen. eaanbesteden RDF De werkgroep RDF en RDFa houdt zich bezig met het beschrijven van resources. Dit heeft een direct raakvlak met semantiek. Vanuit Nederland nemen Jan Wielemaker, Dan Brickley, Guus Schreiber en Ivan Herman deel aan de werkgroep RDF.

10 Catalogi W3C besteedt in werkgroepen aandacht aan verschillende onderwerpen welke ook toegepast kunnen worden binnen de context van kenmerken en eigenschappen van catalogi. Zij worden daarmee relevant voor het onderwerp eaanbesteden. Standaarden specifiek voor de overheid en het publiceren van gegevens zijn samengebracht binnen de werkgroep Government Linked Data. The mission of the Government Linked Data (GLD) Working Group is to provide standards and other information which help governments around the world publish their data as effective and usable Linked Data using Semantic Web technologies. Gepubliceerde standaard: Implementatie van GLDstandaarden in Nederland door Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (zie eadmin/os/documenten/casusbesch rijving_vu- KOOP_v1_0_concept.pdf) Vanuit Nederland neemt Bart van Leeuwen (Netage.nl) deel in het linkeddata werk van W3C Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0 Nog goed te keuren standaarden: Data Catalog Vocabulary (DCAT) The RDF Data Cube Vocabulary The Organization Ontology In de werkgroep Cascading Style Sheets en HTML is aandacht voor layoutstandaarden, die relevant kunnen zijn voor e-catalogi en daarmee voor

11 Catalogi eaanbesteden. Er wordt gewerkt aan nieuwe normontwerpen op verschillend niveau: API niveau Module niveau eaanbesteden Catalogi De werkgroep Rule Interchange Format definieert regels voor het uitwisselen en hergebruiken van gegevens in andere toepassingen. Denk hierbij aan catalogi, aanbesteden en bid process. De werkgroep Protocols and Formats geeft aandacht aan Accessible Rich Internet Applications to increase the support for accessibility and interoperability in web specifications. De werkgroep SOAP-JMS ontwikkelt een standaard voor de Java Message Service Veel belangrijke publicaties van W3C zijn overgedragen aan ISO/IEC JTC 1 voor formele afstemming. IETF besteedt in verschillende werkgroepen aandacht aan specifieke onderwerpen welke ook toegepast kunnen worden binnen de context van kenmerken en eigenschappen van

12 Catalogi catalogi. Zowel toepasbaar binnen de context van het dossier Dienstencatalogus als binnen de context van het dossier Aanbesteden. Van specifiek belang zijn de volgende werkgroepen van IETF: Internationalized Resource Identifiers. Uniform Resource Names OASIS UBL UBL, een uniform business language ontwikkeld door OASIS bevat XML schema s voor 31 bedrijfsdocumenten voor alle typen organisaties. Onder deze documenten zijn ook schema s voor aanbesteding te vinden. Pim van der Eyk van Sonnenglanz Consulting neemt deel in de OASIS UBL TC. eaanbesteden Catalogi OASIS - catalogi OASIS besteedt in circa 15 technische commissies aandacht aan specifieke onderwerpen welke samenhangen met de kenmerken en eigenschappen van catalogi. Daarmee zijn ze relevant voor het onderwerp eaanbesteden. De volgende voor dit dossier relevante OASIS-commissies zijn actief:

13 Catalogi Business-Centric Methodology (BCM), defining methods to acquire interoperable e-business information systems within communities of interest CGM Open WebCGM; advancing the vector graphics standard for online technical documents Content Management Interoperability Services (CMIS), using Web services and Web 2.0 interfaces to enable information sharing across content management repositories from different vendors Customer Information Quality (CIQ), delivering royalty free, open, international, industry and application neutral XML specifications for representing, interoperating, and managing Party (Person/Organisation) Centric Information (Name, Address, Party Profile and Party Relationships) Energy Market Information Exchange (emix), exchanging price information and product definitions in energy markets and to those following markets

14 Catalogi CEN/WS ecat is in 2002 opgericht met het doel produktclassificatieschema's en hun toepassing in elektronische catalogi te standaardiseren. In 2010 is WS ecat begonnen aan een tweetal nieuwe projecten onder de naam CEN/WS ecat/cc3p (Classification and Catalogue systems for Public and Private Procurement). Het eerste project is epps (electronic product property server). Het tweede lijkt van specifiek belang binnen deze verkenning: CC3P (classification and catalogue systems for public and private procurement) analyseert de classificatiesystemen die in Europa gebruikt worden voor openbare aanbesteding (CPV Common Procurement Vocabulary) en enkele in de private sector (UNSPSC, GPC en Vanuit het CC3P-project zullen voorstellen gedaan worden voor harmonisatie, mapping-methodes, het gebruik van elektronische catalogi en verbeteringen van het CPV. De workshop heeft tot dusver de volgende CWA's gepubliceerd: CWA 15045:2004 Multilingual catalogue strategies for ecommerce and ebusiness; CWA 15294: epdc project Dictionary of Terminology for Product Classification and Description CWA 15295:2005 epdc project ecat/cc3p is van specifiek belang voor aanbestedingen. De relevantie van dit nieuwe werk voor dienstencatalogi moet nader onderzocht worden. Open standaarden voor objectclassificatie en identificatie ontbreken in de Lijst open standaarden. CWA is mede-geratificeerd door ICTU (Melle Stegeman / Hans Overbeek). Vanuit de Nederlandse overheid wordt niet deelgenomen in WS ecat/cc3p.

15 Catalogi Description of References and Data Models for Classification CWA :2006 Gen-ePDC project Product Description and Classification New Property Library CWA :2006 Gen-ePDC project Product Description and Classification Product Classes with sets of properties CWA :2006 Gen-ePDC Product description and Classification product Classes with sets of properties CWA 16100:2010 epps Guidelines for the design, implementation and operation of a product property server CWA 16138:2010 CC3P Classification and catalogue systems for public and private procurement CWA 16525:2012 Multilingual electronic cataloguing and classification in ebusiness Classification Mapping for open and standardized product classification usage in ebusiness

16 Diverse ontwikkelingen In de e-tendering expert group (e-teg) is een blauwdruk ontwikkeld voor het ideale eaanbestedings-systeem 1. Tegelijkertijd zijn bestaande systemen geanalyseerd en good practices geidentificeerd in het Golden Book of e-procurement practices 2. Uit beide projecten is duidelijk geworden dat standaardisatie een sleutelrol speelt in de verdere uitrol van eaanbesteden. De blauwdruk van e-teg is voornamelijk gebaseerd op het werk van UN/CEFACT en CEN Bii. Deze expertgroep heeft het werk in februari 2013 afgerond. WP 5.1 eprocurement van esens legt een focus op eaanbestedingspilots, onder leiding van DiFi (Noorwegen). Op basis van de uitkomst van deze pilots, de resultaten van PEPPOL (PEPPOL BIS), CEN Bii en OASIS worden in esens specificaties ontwikkeld voor pre-award etendering. Coordinatie en samenwerking wordt bewaakt door OpenPEPPOL (beheerder van PEPPOL BIS) als lid van zowel het esens consortium en deelnemer in CEN Bii(3). CEN/WS Bii3 Een aantal deelnemers in CEN/WS Bii2 heeft begin 2013 een business plan opgesteld voor een derde fase Bii3. Doel hiervan is toegevoegde waarde te creëren voor de gebruikers van al eerder gepubliceerde CWA's, het opvullen van gaten in het elektronisch aanbestedingsproces en verdere stabilisatie en inbedding in Europees beleid. De workshop is gestart op 21 maart De Europese Commissie ondersteunt de workshop door de werkzaamheden van experts en promotie activiteiten te ondersteunen. Zie ook Bii2. Hoewel Bii3 een B2G perspectief heeft, zal daar waar mogelijk een B2B benadering worden meegenomen bij de ontwikkeling van de standaarden. Een aantal good practices uit het Golden Book zal worden meegenomen bij de ontwikkeling van standaarden. In CEN/WS Bii3 nemen de volgende Nederlandse personen deel: Kornelis Drijfhout, Bas Crompvoets en Annemiek Verhoeven van PIANOo (EZ)/TenderNed Peter Potgieser, RBS Fred van Blommestein, Flowcanto/RuG In het Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardization heeft DG MARKT in juni 2013 op basis van het e-teg-rapport de eerste aanbevelingen gedaan voor verdere standaardisatie. Daaruit blijkt een voorkeur voor de ontwikkeling van Europese normen naast CWA s om waar nodig een groter Nederland is namens het ministerie van EZ en het Forum Standaardisatie vertegenwoordigd in het MSP

17 Diverse ontwikkelingen draagvlak te creëren. Gelijk aan de oprichting van het European Multi-stakeholder Forum on e-invoicing (EMSFEI) zal in de toekomst ook een European Forum on e-procurement (EFEP) worden opgericht. In het werkprogramma van het EMSFEI is dat als volgt beschreven: The EMSFEI takes the lead on all aspects of e-invoicing, and addresses actively the most closely related steps in the e-procurement post-award processes ranging from purchase orders to e-payments and e-archiving. The EMSFEI works in close cooperation with the EFEP and can contribute to work on any other element of e-procurement. The EFEP is to take the overall holistic view and the responsibility regarding end-to-end e-procurement. Its work will take place in the context of the legislation in the domain of e- procurement, including the Directive on e-invoicing in public procurement. EMSFEI and EFEP will monitor relevant components of initiatives like the esens project, or the establishment of the Digital Service Infrastructures (DSI) within the Connecting Europe Facility (CEF) Telecommunications, with a view to provide guidance and contributions to the work, as appropriate.

2.3.1.2 Nederlandse situatie

2.3.1.2 Nederlandse situatie Pagina 8 2.3.1.2 Nederlandse situatie De Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit (bijgewerkt t/m 16 december 2010) bevat de volgende documentformaten: Open Document Format ISO 26300 [sic] voor

Nadere informatie

FS 42-02-07B. Versie 1.1

FS 42-02-07B. Versie 1.1 In dit document worden in tabelvorm de belangrijkste recente ontwikkelingen weergegeven per dossier: etoegang, edocumenten, efactureren, eaanbesteden, erapporteren en egegevens, uitwisseling en opslag.

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Geonovum NEN TU-Delft WUR, CGI datum 7 maart 2008 versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Internationaal

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling electronisch factureren. 1. Algemene gegevens

Fiche 3: Mededeling electronisch factureren. 1. Algemene gegevens Fiche 3: Mededeling electronisch factureren 1. Algemene gegevens Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 24 095 Frequentiebeleid Nr. 319 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies CMIS v1.0 Datum 12 februari 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies CMIS v1.0 Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Wie reguleert het internet? Horizontalisering en rechtsmacht bij de technische regulering van het internet Koops, Bert Jaap; Lips, A.M.B.

Wie reguleert het internet? Horizontalisering en rechtsmacht bij de technische regulering van het internet Koops, Bert Jaap; Lips, A.M.B. Tilburg University Wie reguleert het internet? Horizontalisering en rechtsmacht bij de technische regulering van het internet Koops, Bert Jaap; Lips, A.M.B. Published in: Zeven essays over informatietechnologie

Nadere informatie

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Introductie Elektronisch factureren is een onderwerp dat de laatste tijd steeds

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard

Nadere informatie

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Auteurs JEAN JOCHMANS & PETER STRICKX > Voorwoord De basis van deze tekst is

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Beursvennootschappen worden in verschillende landen geconfronteerd met codes voor corporate governance. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance

Nadere informatie

E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken. *connectedthinking

E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken. *connectedthinking E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken *connectedthinking 1 PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory. Ons

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.noiv.nl NOiV

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie