taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken"

Transcriptie

1 November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER

2

3 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager, myler research Tot stand gekomen dankzij de leden van myler research 1

4 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 4 2 INLEIDING 5 3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIE 3.1 Administratie Behoefte aan een administratief product om ZZP ers te ontlasten Kenmerken van een administratief product om ZZP ers te ontlasten 3.2 Juridische Zaken Behoefte aan een product om ZZP ers m.b.t. juridische zaken te ontlasten kenmerken van een product om ZZP ers m.b.t. juridische zaken te ontlasten 3.3 Duurzaamheid 3.4 Algehele conclusie BIJLAGE 1: METHODE 4.1 Deelnemers 4.2 Uitvoering 4.3 Analyse BIJLAGE 2: RESULTATEN 5.1 Administratie huidige administratie Administratieve wel/niet taken uitbesteden waarom wel/niet bijscholen en/of uitbesteden Kenmerken van een administratief product of service administratieve taken die ZZP ers willen uitbesteden kosten van een product of service voor administratieve taken potentiële tijdwinst

5 5.2 Juridische Zaken wel/niet bijscholen in juridische zaken mate van inzicht in juridische zaken huidige juridische behoefte van ZZP ers huidige frequentie van juridische Behoefte waarom denken ZZP ers juridische experts nodig te hebben? Waarvoor hebben ZZP ers juridische specia listen in het verleden nodig gehad? huidige kosten van juridische zaken voor ZZP ers tijd per maand die ZZP ers besteden aan juridische zaken 5.3 Potentiële juridische producten een abonnement op juridisch advies hoeveel mag een juridisch abonnement maandelijks kosten? Behoefte aan een juridisch abonnement wat zou een juridisch consult/abonnement moeten afdek ken? legal scan Behoefte aan een legal scan contact met juridische specialisten conclusie m.b.t. behoefte aan facilitatie voor juridische Zaken 5.4 Positieve en/of negatieve ervaringen van ZZP ers 5.5 Eén vraag over duurzaamheid 5.6 Opmerkingen van respondenten: 5.7 Demografische gegevens van de respondenten 6 LITERATUURLIJST

6 SAMEnVATTING Naast de facturabele uren, besteden ZZP ers tijd en/of geld aan een aantal andere werkgerelateerde taken. Onderzocht is of er op administratief en juridisch vlak behoefte is aan een product of service om ZZP ers hierin te ondersteunen. Van de ZZP ers wil 52.7% zijn/haar administratieve taken uitbesteden en/of op dit vlak bijscholing volgen. We hebben geïnventariseerd waar een product/service voor administratieve zaken volgens ZZP ers aan moet voldoen en welke redenen ZZP ers hiervoor hebben. Met betrekking tot juridische zaken is 16.9% van de ZZP ers geïnteresseerd in bijscholing, 24.4% in een abonnement, 42.5% in een Legal Scan en 34.4% in proactief juridisch advies. Geïnventariseerd is waar een abonnement volgens ZZP ers aan moet voldoen. Naast administratieve en juridische zaken hebben we ook kort gekeken naar duurzaamheid. ZZP ers zouden gemiddeld 28.63% van de korting, indien van toepassing, op een product inleveren ten behoeve van duurzaamheid. 4

7 INLEIDING Vergeleken met iemand in loondienst heeft een ZZP er naast de daadwerkelijke opdracht(en) nog veel meer zaken die hij/zij zelf moet regelen. Dit zijn nogal wat extra taken.deze kosten allemaal tijd of, als je het uitbesteed, geld. De uren die er aan besteed worden kunnen ook niet gefactureerd worden maar deze zaken moeten wel goed geregeld zijn. De kans dat één of meer van deze zaken sneller en/of kwalitatief beter kunnen is aannemelijk. Sneller betekent een tijdwinst voor ZZP ers waardoor ze meer tijd over houden om aan iets anders te besteden zoals bijvoorbeeld het eigen specialisme. En betere kwaliteit betekent meer grip op je eigen situatie. Met deze twee doelen in het achterhoofd Kan het sneller en beter? willen we deze zaken voor ZZP ers onderzoeken. Alle onderwerpen kunnen niet tegelijkertijd belicht worden. Door de onderwerpen één voor één of geclusterd te onderzoeken behandelen we ze uiteindelijk allemaal. Bijscholing is in een vorig onderzoek al onder de loep genomen (de Jager, 2011). Dit onderzoek richt zich op twee onderwerpen administratie en juridische zaken. Onderzocht wordt of er behoefte is aan een oplossing, service of product voor deze onderwerpen. Hiervoor wordt een behoefte ondergrens gehanteerd van 15%. Omdat de verwachting is dat meer dan 15% van de ZZP ers baat heeft bij facilitatie voor administratieve en/of juridische zaken, wordt in dit onderzoek ook meteen onderzocht wat een dergelijke oplossing, service of product zou moeten afdekken en wat het zou mogen kosten. Als blijkt dat er inderdaad een behoefte is aan dergelijke producten of services, kunnen we aan de hand van de eerste beeldvorming die uit dit onderzoek naar voren komt samen met de community en geschikte aanbieders verder aan deslag om het uit te werken tot concrete producten en/of diensten waar ZZP ers ècht iets aan hebben. 5

8 3. BEVINDINGEN EN CONCLUSIE Uit dit onderzoek blijkt dat ZZP ers behoefte hebben aan een product om hen op het administratieve en/of juridische vlak te ondersteunen of te faciliteren. Zeker niet alle ZZP ers hebben hier behoefte aan maar wel zoveel ZZP ers dat Myler met de resultaten van dit onderzoek aan de slag zal gaan om deze producten te (laten) ontwikkelen. Hieronder de bevindingen per onderwerp, administratie, juridische zaken en duurzaamheid administratie BEHOEFTE AAN EEN ADMINISTRATIEF PRODUCT OM ZZP ERS TE ONTLASTEN Meer dan de helft van de ZZP ers (52.7%) zou zijn/haar administratieve taken willen uitbesteden en/of hierin willen bijscholen. Puur uitbesteden is wat dit betreft het meest populair, 38.0% van de ZZP ers zou de administratieve taken het liefst uitbesteden. Een kleine groep, 14,7% is ook geinteresseerd in bijscholing op dit gebied. Het is duidelijk dat een product of service die ZZP ers op het gebied van administratieve zaken zou kunnen ontlasten voor veel ZZP ers een verademing zou zijn. De belangrijkste redenen om administratieve zaken uit te besteden zijn tijdwinst (40.55%), het feit dat administratie niet het eigen vakgebied is (27.03%) en dat het goed moet gebeuren (24.32%). Los daarvan vindt 27.3% van de ZZP ers administratieve taken vervelend om te doen. De belangrijkste redenen om bij te scholen op het gebied van administratieve zaken zijn dat het goed is om op de hoogte te blijven (33.33%) en dat het belangrijk is om inzicht te houden in de eigen administratie (33.33%) ZZP ers die niet willen bijscholen op dit vlak en het ook niet willen uitbesteden zijn dat men het zelf goed genoeg kan (48.89%) of omdat men er zelf in gespecialiseerd is (17.78%) Kenmerken van een administratief product om ZZP ers te ONTLASTEN Op dit moment bestaat de administratie van ZZP ers voornamelijk uit: Bonnen en facturen (98.7%) BTW-aangifte (90.0%) Het bijwerken van de administratieve portfolio (87.3%) De urendeclaratie (78.7%). Opvallend is dat maar 54,7% van de ZZP ers aangeeft zelf aangifte doen van hun loonbelasting en dat slechts 20,0% een budget opstelt. De administratieve zaken die ZZP ers het liefst uit zouden besteden zijn: Balans en journaalrekening (54.0%) Aangifte loonbelasting (52.7%) BTW-aangifte (36.0%) Opvallend is dat slechts 42.0% van de ZZP ers het opstellen van de balans en journaalrekening onder de eigen administratie rekent maar dat 54.0% dit graag zou willen uitbesteden. Deze 54% bestaat uit zowel ZZP ers die het als één van de eigen administratieve taken zien als wel ZZP ers die niet hebben aangegeven dat het één van de eigen administratieve taken is. 6

9 Een klein gedeelte van de ZZP ers die BTW-aangifte doen willen dit juist niet uitbesteden. Een administratieve service of product zou per maand 168,12 mogen kosten. Dit komt neer op 1.52% van de jaaromzet van de respondenten die administratieve zaken zouden willen uitbesteden. Dit zou ZZP ers gemiddeld 6.73 uur per maand aan tijdwinst opleveren. Voor 10,1% van de ZZP ers zou dit ook een stressfactor wegnemen omdat zij aangeven eigenlijk tijd tekort te komen voor hun administratie. 3.2 Juridische Zaken Juridische zaken kunnen in tegenstelling tot administratieve zaken niet uitbesteed worden. Waar administratieve zaken maandelijks aan de orde zijn, komen juridische zaken het liefst helemaal niet voor. Facilitatie op dit vlak kan in principe in twee onderwerpen opgesplitst worden: 1. Bijstand indien een partij niet voldoet aan juridische eisen, bijvoorbeeld bij een geschil over een contract of wanbetaling door een klant. 2. Preventie om bovenstaande te voorkomen. Punt 1 wordt al redelijk gedekt door verzekeringen zoals een rechtsbijstandsverzekering. Over punt 2 is meer onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat jurisprudentie niet van elke opleiding een onderdeel is en omdat kennis hierover in de praktijk niet zo vaak nodig is dat deze kennis onder de parate kennis van ZZP ers valt. Hier lijkt sprake te zijn van een klassiek voorbeeld uit Behavioral Economics Who would give up eternity in the garden of Eden for an apple right now? D. Ariely, Is iemand bereid om nu een voordeel te nemen (geen maandelijkse juridische lasten) met een potentieel nadeel in de toekomst als gevolg (een rechtszaak met hoge lasten). Of andersom, is iemand bereid om in het heden kosten te maken (bijvoorbeeld diëten) om een mogelijk nadeel in de toekomst te voorkomen (slechte gezondheid). Een nadeel dat misschien überhaupt niet plaats zal vinden maar wel heel kostbaar kan worden als het wel voorkomt. De kosten die men in dit geval zou moeten maken zijn ofwel tijd en geld investeren om op de hoogte te zijn van de jurisprudentie (bijscholen) of (meer) geld uitgeven aan iemand anders zodat hij/zij jou kan behoeden voor het betreffende nadeel in de toekomst(hoge juridische kosten). Niet alleen zal het genoemde nadeel niet gegarandeerd plaats vinden, het ligt ook nog eens in de toekomst en voelt daardoor als minder bedreigend. In het heden kosten maken voelt daardoor snel overbodig, maar zouden ZZP ers het toch doen? Dit laatste is voor punt 2 onderzocht, zijn ZZP ers bereid om kosten te maken om preventief potentieel hogere kosten in de toekomst te voorkomen Behoefte aan een product om ZZP ers m.b.t. juridische zaken te ONTLASTEN Om preventief hogere kosten in de toekomst te voorkomen kan gekeken worden naar verschillende manieren. In dit onderzoek is gekeken naar interesse in bijscholing, een abonnement op juridisch advies (een fictief maar uitvoerbaar product), een legal scan (ene bestaand product) en proactief juridisch advies. Percentage ZZP ers dat behoefte heeft aan: Bijscholing (16.9%) Abonnement (25.4% eventueel, afhankelijk van de kosten en de baten) Legal scan (42.5%) Proactief juridisch advies (34.4%) 7

10 Gesteld kan worden dat meer dan 15% van de ZZP ers geinteresseerd is in een juridisch product/service om hoge juridische kosten te voorkomen. De belangrijkste redenen om bij te scholen zijn het op de hoogte blijven (31.82%), interesse (27.27%) en het afdekken van risico s (22.72%). De belangrijkste redenen om niet bij te scholen zijn het feit dat men genoeg juridische kennis heeft (22.13%), dit het eigen specialisme is (20.36%) of omdat men hier gewoon geen behoefte aan heeft (20.35%). Een minderheid (15.05%) raadpleegt een jurist uit het eigen netwerk. Van de ZZP ers zegt 57.8% goed zicht te hebben op juridische risico s. In totaal zegt 87.4% van de ZZP ers redelijk tot goed zicht te hebben op juridische risico s. Dit is verbazingwekkend veel! Juridische kennis is vrij specifiek. Toch vinden veel ZZP ers vinden dat ze een goed inzicht hebben op de risico s. Dit kan niet komen door scholing (zo n hoog percentage i.i.g. niet) en ook niet door ervaringen want zo vaak komt het niet voor (zoals hieronder blijkt). Zijn ZZP ers blind voor juridische risico s? Of zijn zij inderdaad zo goed op de hoogte dat zij geen juridische specialisten nodig hebben? Vermoedelijk is hier sprake van bagatellisering van juridische risico s. Dit is in dit onderzoek echter niet onderzocht en zou nader bekeken moeten worden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het eerder genoemde effect dat in het heden risico s die in de toekomst liggen kleiner lijken of minder ernstig als ze zich zouden voordoen. ZZP ers hebben 0.62 keer per jaar een juridisch adviseur nodig, 0.34 keer per jaar een advocaat en 0.21 keer een notaris. Aan ZZP ers is gevraagd hoe hoog zij denken dat het uurtarief van deze experts is. Dit is afgezet tegen het huidige daadwerkelijke tarief (zoals vermeld op diverse digitale bronnen, zie Resultaten ) Juridisch adviseur (ZZP ers: 131,- Daadwerkelijk: 104,-) Advocaat (ZZP ers: 204,44 Daadwerkelijk: 180,-) Notaris (ZZP ers: Daadwerkelijk: Geen uurtarief, verkopen producten) Van alle ZZP ers heeft 41.27% ooit in het verleden gebruik gemaakt van juridische producten/diensten. Deze ZZP ers hadden vooral een Notaris nodig (22.41%), een advocaat (15.52%), juridisch advies (8.62%) of hulp bij een ontslagprocedure (8.62%). Per jaar geven ZZP ers gemiddeld 236,70 uit aan juridische zaken. Hierbij moet wel bij gezegd worden dat 76,79% van de ZZP ers geen kosten heeft en dat een enkeling hele hoge kosten heeft ( ,-) per jaar. Gemiddeld besteden ZZP ers 0.57 uur per maand aan juridische zaken. Geen enkele ZZP er komt hier tijd voor tekort Kenmerken van een product om ZZP ers m.b.t. juridische zaken TE ontlasten ZZP ers denken voornamelijk juridische experts nodig te hebben voor het opstellen/ screenen van contracten (19.30%) en voor bijstand bij een geschil/rechtszaak (19.30%). Een juridisch abonnement met vijf consults per jaar zou per maand 86,05 mogen kosten. Dit komt neer op per jaar. Dit is meer dan ZZP ers nu per jaar uitgeven aan juridische zaken. Hiervoor zouden ZZP ers dan ook vijf consults krijgen waarmee wellicht ook een voordeel te behalen is of preventief een nadeel te voorkomen. 42.6% van de ZZP ers is het (helemaal) met de stelling eens dat een dergelijk abonnement preventief de juridische kosten zou kunnen verlagen. Voor geen enkele ZZP er is dit echter een reden om een dergelijk abonnement te nemen. 6.1% is geinteresseerd in een dergelijk abonnement en 25.4% is misschien geinteresseerd afhankelijk van wat het abonnement zou kosten en wat een consult precies inhoudt. Een juridisch abonnement zou moeten dienen als een kennisbank voor juridische zaken (22.22%), voor juridisch advies (14.29%), als hulp bij contracten (12.70%) en hulp bij wanbetalers (12.70%). 8

11 Meer dan de helft van de ZZP ers (56.45%) had geen idee wat een Legal Scan is of vond het onzin. Een legal scan is een soort juridische APK (Voor de volledige definitie zie p %% bij Resultaten). 42.5% van de ZZP ers zou eenmalig, soms of regelmatig een legal scan willen laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de juridische risico s van het eigen bedrijf. Ongeveer een derde van de ZZP ers (34.4%) zou proactief advies willen hebben van juridische specialisten. Dit advies ontvangen zij het liefst in de vorm van een nieuwsbrief/ (46.87%) of via lezingen en bijeenkomsten (25.24%). De manieren waarop ZZP ers het liefst contact hebben met juridische experts zijn (32.0%, persoonlijk (24.7%) en via de telefoon (20.7%) 3.3 Duurzaamheid In dit onderzoek is ook een vraag gesteld over duurzaamheid voor het geval ZZP ers geinteresseerd zouden zijn in een product of service voor één van al die extra taken. Bij een dergelijke interesse is de volgende stap namelijk het (laten) ontwikkelen van een dergelijk product/service. In hoeverre moet dan rekening gehouden worden met duurzaamheid (indien mogelijk)? Als de Myler community bijvoorbeeld een groepskorting kan bedingen, hoeveel kan hiervan dan gebruikt worden voor een duurzamer product/service (indien mogelijk en indien duurzaam duurder is dan conventioneel)? Omdat de vragenlijst al aardig lang was, is het onderwerp duurzaamheid in dit onderzoek beperkt tot één vraag. ZZP ers zouden gemiddeld 28.63% van de korting op een bepaald product/service inleveren ten behoeve van duurzaamheid. 3.4 Algehele conclusie Er is duidelijk een behoefte aan ontlasting op het gebied van administratieve zaken. In mindere mate is er behoefte aan proactief en/of preventief advies op het gebied van juridische zaken. Slechts marginaal is er interesse aan bijscholing op beide vlakken. Omdat er een zo n duidelijke behoefte is aan ondersteuning op administratieve en juridische zaken, gaat Myler op zoek naar geschikte aanbieders om producten/diensten hiervoor te ontwikkelen. Hierbij kan zowel gedacht worden aan één grote aanbieder of meerdere, zoals bijvoorbeeld een groep ZZP ers uit onze eigen community, die een oplossing kunnen bieden. Als de producten/diensten worden ontwikkeld, leggen we deze aan de community voor. De community kan dan haar mening hierover geven. Met die feedback kunnen aanbieders het product verder uitwerken zodat het afgeronde product voldoet aan de verwachting van ZZP ers. Ben jij of ken jij een geschikte aanbieder voor een administratief en/of juridisch product? Neem dan contact op met Pieter Martens van Myler. 9

12 4 Bijlage 1: Methode There is no such thing as luck; only adequate and inadequate preparation to cope with the statistical universe. -Robert A. Heinlein, Have Space Suit Will Travel (1958) 4.1 Deelnemers Alle 1962 leden van Myler ZZP research zijn benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. ZZP ers (een door de belastingdienst bedachte verzamelnaam) betreffen in dit onderzoek voornamelijk Zelfstandig Ondernemers en Zelfstandige Professionals werkzaam in de zakelijke dienstverlening en de ICT en andere voornamelijk hoogopgeleide zelfstandige kenniswerkers. Deze term zal in dit onderzoek als overkoepelende term gebruikt worden om al die professionals te dekken. 4.2 Uitvoering De leden van Myler ZZP Research ontvingen een uitnodigingsmail voor het onderzoek. Via een link konden ze digitaal een vragenlijst invullen. Het onderzoek bestond deels uit meerkeuze vragen en deels uit open vragen om de eigen mening te verduidelijken. 4.3 Analyse Er waren 150 respondenten. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% (het percentage zekerheid waarmee kan worden aangegeven dat een gegeven interval een onbekende insluit) is het betrouwbaarheidsinterval van de resultaten van de vragenlijst 8% (een interval dat met een vastgestelde kans de meetverwachting bevat) uitgaande van een doelgroep van (hoog opgeleide) ZZP ers. Dit onderzoek was volledig exploratief. Een aantal correlaties tussen de verschillende variabelen is bekeken. Om de kans op Type I fouten te vermijden (deze zijn aannemelijk bij het zoeken naar verbanden in een grote dataset) wordt hierbij een betrouwbaarheidsinterval van 99% gebruikt. De op deze manier exploratief gevonden verbanden zijn nader onderzocht maar zouden in een vervolgonderzoek specifieker onderzocht kunnen worden. Voor de analyse van dichotome variabelen is gebruikt gemaakt van de chi-kwadraat toets en bij schendingen van de aanname van homogeniteit van variantie is gekozen voor de niet-parametrische (verdelingsvrije) Mann-Whitney-toets. Voor één vraag is een Repeated Measures ANOVA uitgevoerd. Deze vraag werd twee keer gesteld met daar tussenin een stelling over het onderwerp. In sommige tabellen zijn met blauw de hoogste waarden aangegeven en met rood de laagste waarden. Dit om deze tabellen makkelijk leesbaar te maken. Deze kleuren dienen alleen als visueel hulpmiddel. 10

13 5 Bijlage 2: Resultaten 5.1 Administratie Onderzocht is of er een behoefte is aan facilitatie op het gebied van administratieve zaken. Als 15% of meer van de respondenten aangeeft bijscholing te willen volgen hiervoor en/of het zou willen uitbesteden wordt aangenomen dat er een behoefte is aan een product of service om ZZP ers hierin te faciliteren. Daarnaast is een aantal vragen gesteld om een eerste beeld te krijgen van hoe een dergelijk product/service er volgens ZZP ers uit moet zien. Dit kan verder uitgewerkt worden als er een behoefte aan blijkt te zijn Huidige administratie Om te onderzoeken of er behoefte is aan facilitatie voor administratieve zaken zijn de respondenten eerst geprimed om over hun administratieve zaken na te denken door te vragen waar hun administratie eigenlijk uit bestaat. Dit om vervolgens een realistisch beeld te scheppen van de behoefte aan facilitatie hierin. Zie hiervoor Tabel 1. Niet onverwacht verwerken bijna alle ZZP ers bonnen en facturen (98.7%) en doen zij BTW-aangifte (90%). Het bijwerken van de administratieve portfolio doet ook 87.3% van de ZZP ers. Opvallend is dat slechts 54.7% zelf aangifte doet van loonbelasting en maar één op de vijf ZZP ers (20,0%) een budget opstelt voor het komende jaar/de komende jaren (Tabel 1) Administratieve wel/niet taken uitbesteden Minder dan de helft van de ZZP ers (47.3%; Tabel 2, Figuur 1) wil de administratieve taken uitbesteden noch erin bijscholen. 52.7% wil dit echter wel, waarbij uitbesteden de populairste optie is (38.0%). Uitbesteden is significant, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval van 8%, meer dan de gestelde ondergrens van 15%, t = 3.34, p < % van de ZZP ers wil bijscholen (bijscholen + beide gedeeltelijk). Dit is net lager dan de ondergrens van 15% maar niet significant verschillend, t =.07, p >.05. Gesteld kan worden dat er een behoefte is aan een product of dienst om administratieve zaken voor ZZP ers te faciliteren waarbij er meer behoefte is aan het uitbesteden van administratieve zaken en een lage behoefte aan bijscholing. 11

14 Figuur 1. Mate waarin ZZP ers administratieve zaken willen uitbesteden en/of willen bijscholen hiervoor waarom wel/niet bijscholen en/of uitbesteden De ZZP ers is een open vraag gesteld waarom zij wel of niet administratieve taken willen uitbesteden of er bijscholing voor willen volgen. De antwoorden op deze open vraag zijn gecategoriseerd en weergegeven in Tabel 3 hieronder:riseerd). 12

15 De voornaamste redenen om administratieve zaken uit te besteden zijn tijdwinst (40.55%), het feit dat administratie niet het eigen vakgebied is (27.03%) en omdat men wil dat het goed gebeurt (24.32%) ZZP ers die enkel willen bijscholen in het onderwerp doen dit om goed op de hoogte te blijven (33,33%) en omdat ze het belangrijk vinden om inzicht te houden in de eigen administratie (33,33%). ZZP ers die gedeeltelijk willen bijscholen in het onderwerp en het gedeeltelijk willen uitbesteden, kiezen hiervoor omdat ze willen dat het goed gebeurd (63.64%) en i.v.m. de tijdwinst (18.18%). De voornaamste redenen om geen van beide te doen is omdat men het zelf goed genoeg kan (48.89%) of omdat men er zelf in is gespecialiseerd (17.78%). Niet alleen met een open vraag werd de respondenten gevraagd waarom zij administratieve zaken zouden willen uitbesteden. Later in de vragenlijst werd de vraag nogmaals gesloten gesteld, specifiek voor het uitbesteden van administratieve zaken. Hierbij werd bijscholing buiten beschouwing gelaten. De antwoordcategorieën uit de gesloten vraag waren van te voren vastgesteld. Uit de antwoorden op de open vraag bleek duidelijk dat ZZP ers Administratie mijn vakgebied en ik wil dat het goed gebeurt (kwaliteit) als aparte categorieën zagen. Desalniettemin bevestigen de resultaten (Tabel 3 op pagina 15 en Tabel 4 hieronder) elkaar dat tijdwinst, kwaliteit en administratie mijn vakgebied de drie belangrijkste redenen zijn om administratieve zaken uit te besteden. Iets meer dan een kwart van de ZZP ers vindt administratie ook vervelend om te doen (27.3%) Wat wel opvallend is dat bij de gesloten vraag 18.0% van de ZZP ers koos voor Geen (Ik besteed het niet uit) terwijl eerder bleek dat 47.3% van de ZZP ers het niet wilde uitbesteden of hiervoor bijscholing wilde volgen (Tabel 2 en Figuur 1 op pagina 14). De specifieke vraag was dan ook Om welke reden(en) zou je willen uitbesteden? Een gedeelte van die 47.3% heeft die vraag wellicht geïnterpreteerd als Als ik zou uitbesteden zou ik het om de volgende redenen doen, ook al ben ik het niet van plan. Of misschien twijfelen deze ZZP ers en hield slechts 18,0% van de ZZP ers voet bij stuk dat zij echt niet van plan zijn hun administratie uit te besteden. Dit is echter speculatief en kan niet als zodanig uit de data geconcludeerd worden maar zou nader onderzocht moeten worden. Eén van de respondenten, Randy Schmidt, gaf een heel uigebreide weergave van hoe hij zijn administratie op orde houdt: Ik houd de administratie zo eenvoudig als maar mogelijk is. Op de factuur, die ik digitaal verzend, vermeld ik plaats en tijd en wat ik heb gedaan, BTW e.d.. Plus een papieren verzendlijst die ik bijhoud met kolomen als betaald (betalingen allemaal digitaal, overzichtelijk voor de BD) herinneringen,via of post, tezamen met uitdraai factuur. Hiermee is de factuur ook deels dossier van plaats en handeling. Op gezette tijden verwerk ik via papieren verzendlijst de inkomsten in Excel. Ik kan zo via deze lijst in één oogopslag zien, wie er nog moeten betalen, herinnerd zijn/moeten worden, hoe de factuur is verzonden en wat ik heb uitstaan. Uitgaven is wat ingewikkelder, maar ik verzamel alles in een map aan facturen, plak op gezette tijden alles in een multomap en, omdat ik zoveel mogelijk via de zakelijke rekening zakelijke kosten betaal, loop ik vnl. via bankoverzicht de betalingen na om vervolgens in te voeren in Excel. In Excel maak ik ongeveer halfjaarlijks een maand overzicht aan inkomsten en uitgaven en kijk dan waar ik eventueel op moet bijsturen. Bij de IB kan ik uiteindelijk via de Excel gegevens alles samenvatten en opsturen. Klinkt als veel werk, maar gemiddeld 1-2 dagen administratie/ maand en 1 dag extra voor de BD voor jaaropgaaf Kenmerken van een administratief product of service Er is een behoeft aan een product of service om de administratieve zaken te faciliteren. Naar een aantal kenmerken is gevraagd om een eerste beeld te kunnen vormen over hoe een dergelijk product of service vormgegeven zou moeten worden. 13

16 Administratieve taken die ZZP ers willen uitbesteden Het opstellen van de balans en journaalrekening (54.0%), de aangifte van loonbelasting (52.7%) en in iets mindere mate de BTW-aangifte (36.0%) besteden ZZP ers het liefst uit. Het bijwerken van de administratieve portfolio (6.0%), de urendeclaratie (2.7%) en het opstellen van budgetten (2.7%) besteden ZZP ers het minst graag uit (Tabel 5). Opvallend is, vergeleken met Tabel 1 ( Waar bestaat jouw administratie uit op pagina 13) dat slechts 42.0% van de ZZP ers het opstellen van de balans en journaalrekening onder de eigen administratie rekent maar dat 54.0% van de ZZP ers het zou willen uitbesteden. Er is geen significant verband tussen het willen uitbesteden van balans en journaalrekening en het onder de eigen administratie rekenen ervan, r =.05, p >.05. Dit betekent dat niet voornamelijk die ZZP ers die het opstellen van de balans en journaalrekening onder de eigen administratie rekenen het willen uitbesteden maar ook ZZP ers waarvan het (nog) geen onderdeel is van hun administratie het willen uitbesteden. Voor loonbelasting, r (148) =.24, p <.01 geldt juist dat aantoonbaar een gedeelte van de ZZP ers die het nu als onderdeel van hun administratie rekenen, het ook willen uitbesteden. Ter illustratie een paar quotes van respondenten over hun jaarlijkse administratieve kosten m.b.t. verborgen kosten: 1 pak Printpapier en Inktcartidge, dus 30 maar eigenlijk ook (mijn uurloon is Eur. 80,-) dus is de overweging waard dit uit te besteden uur eigen tijd Voor BTW-aangifte, r (148) = -.21, p <.01 geldt echter dat een gedeelte van de ZZP ers die het nu als onderdeel van hun administratie rekenen, het juist niet willen uitbesteden Kosten van een product of service voor administratieve taken Voor de analyse van deze vraag is als missing value aangewezen 0 omdat er dan geen sprake is van uitbesteding. Per maand zou de uitbesteding van administratieve zaken 168,12 (SD = ) mogen kosten. Dit komt neer op 1.52% van de jaaromzet van de respondenten die administratieve zaken zouden willen uitbesteden. Dit is iets minder dan ZZP ers nu uitgeven aan administratieve kosten per jaar, namelijk 1.55% van hun jaaromzet. Dit betreft echter geen significant verschil, t(53) =.20, p >

17 Potentiële tijdwinst Figuur 2. Mate waarin ZZP ers vinden dat zij genoeg tijd per maand investeren in administratieve zaken. ZZP ers besteden per maand 6.73 uur (SD = 5.13) aan administratieve zaken. Uit Figuur 2 en Tabel 6 blijkt dat voor 79.1% van de ZZP ers dit ook voldoende tijd is. Eén op de tien ZZP ers (10.1%) komt eigenlijk tijd tekort en 5.8% weet niet of deze tijdsbesteding voldoende is voor hun administratieve zaken. 5.2 Juridische Zaken Onderzocht is of er een behoefte is aan facilitatie op het gebied van juridische zaken. In tegenstelling tot administratieve zaken, kunnen juridische zaken niet echt uitbesteed worden. Als alles goed gaat heeft een ZZP er ook niet maandelijks te maken met juridische zaken zoals dat met administratieve zaken wel het geval is. Voor juridische zaken wordt eerder advies aangevraagd. Om hier inzicht in te krijgen zijn aan de ZZP ers twee producten voorgelegd. De één is fictief en de ander een reeds bestaand product. Interesse hierin dient als maatstaf voor interesse in facilitatie op het gebied van juridische zaken. Indien 15% of meer van de respondenten aangeeft bijscholing te willen volgen en/of geinteresseerd is in de aangeboden producten, wordt aangenomen dat er een behoefte is aan een product of service om ZZP ers hierin te faciliteren. Een aantal vragen is gesteld om een eerste beeld te krijgen van hoe een dergelijk product/service er volgens ZZP ers uit moet zien. Dit kan verder uitgewerkt worden als er een behoefte aan blijkt te zijn. 15

18 5.2.1 wel/niet bijscholen in juridische zaken Om van het onderwerp administratieve zaken over te gaan op juridische zaken, werden de respondenten geprimed op juridische zaken door te vragen of zij hiervoor bijscholing zouden willen volgen. Vervolgens kregen zij een open vraag om hun antwoord nader te verklaren. Van de respondenten wil 16.9% bijscholing volgen voor juridische zaken. 83.1% wil dit niet. Gesteld kan worden dat er interesse is in bijscholing. Hierbij is de ondergrens van 15% net gehaald. 16,9% verschilt hier, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval, niet significant van, t =.41, p >.05. Uit tabel 7 hieronder blijkt dat de ZZP ers die bijscholing willen volgen dit willen om op de hoogte te blijven (31.82%), uit interesse (27.27%) en om risico s af te dekken (22.72%). De ZZP ers die geen bijscholing willen volgen voor juridische zaken zeggen genoeg juridische kennis te hebben (22.13%), vinden dat daar juridische zaken niet hun specialisme is (20.36%) of hebben er geen behoefte aan (20.35%). Een minderheid raadpleegt hier een jurist uit het eigen netwerk voor (15.05%) Mate van inzicht in juridische zaken Figuur 3. Mate waarin ZZP ers het eens zijn met de stelling Ik heb goed zicht op juridische risico s 16

19 Aan de respondenten werd gevraagd in welke mate zij het eens waren met de stelling Ik heb als zelfstandige een goed zicht op juridische risico s. 57.8% van de ZZP ers is het hier (helemaal) mee eens. Bij deze stelling is vooral het woord goed van belang. Respondenten die hier neutraal tegenover staan zijn het niet met de stelling oneens of eens. Daarmee geven ze aan misschien geen goed zicht op juridische risico s te hebben maar dan in ieder geval wel een redelijk zicht op juridische risico s want ze zijn het ook niet oneens met de stelling. In dat licht geeft slechts 12.6% van de ZZP ers aan onvoldoende zicht te hebben op juridische risico s en is 87,4% van de ZZP ers van mening voldoende tot goed op de hoogte te zijn van juridische risico s (Figuur 3 en Tabel 8) Huidige juridische behoefte van ZZP ers Huidige frequentie van juridische behoefte De mate van inzicht van ZZP ers is enerzijds een gevolg van scholing en anderzijds een gevolg van ervaringen. ZZP ers is gevraagd hoe vaak zij juridische specialisten nodig hebben en wat zij op het juridische vlak hebben meegemaakt. Uit Tabel 9 blijkt dat ZZP ers juridische experts niet zo vaak nodig hebben. Zo hebben zij 0.62 keer per jaar een juridisch adviseur nodig, 0.34 keer per jaar een advocaat en 0.21 keer per een notaris. ZZP ers overschatten het gemiddelde uurtarief van juridische adviseurs met 27 euro en het gemiddelde uurtarief van advocaten met euro. Een notaris heeft geen uurtarief. 17

20 waarom denken ZZP ers juridische experts nodig te hebben? ZZP ers hebben juridische experts kennelijk niet zo vaak nodig. Maar als ze juridische experts nodig zouden hebben, voor welke zaken dan? Hieronder de redenen waarom ZZP ers deze experts nodig denken te hebben in Tabel 10. ZZP ers denken voornamelijk juridische experts nodig te hebben voor het opstellen/ screenen van contracten (19.30%) en bij geschillen (19.30%). Daarnaast denken zij voor diverse onderwerpen een juridische specialist nodig te hebben, bijvoorbeeld advies (5.26%) en aansprakelijkheid (2.63%; Tabel 10) waarvoor hebben ZZP ers juridische specialisten in het verleden nodig gehad? Van de ZZP ers heeft 41.27% in het verleden (ooit) gebruik gemaakt van juridische producten/diensten % van de ZZP ers heeft (nog) nooit gebruik gemaakt van juridische producten/ diensten. De ZZP ers die er wel gebruik van hebben gemaakt, hadden het nodig voor de zaken zoals aangegeven in Tabel 11 hieronder. De ZZP ers die gebruik hebben gemaakt van juridische bijstand hadden voornamelijk een notaris nodig (22.41%), een advocaat (15.52%), juridisch advies (8.62%) of hulp bij een ontslagprocedure (8.62%). Wellicht had men voor de ontslagprocedure ook een advocaat nodig, maar het was een open vraag en deze groep gaf slechts ontslagprocedure aan. Daarom is dit als aparte dienst meegenomen in de resultaten. 18

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship Mogelijke sturing door de ondernemer in een perspectief van vaste fasering van de ondernemingsontwikkeling. Bijlagen AFSTUDEERONDERZOEK: R.R. DE JONG (405286) TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Een digitale kluis voor je administratie.

Een digitale kluis voor je administratie. Een digitale kluis voor je administratie. Rabobank. Een bank met ideeën. Kimberley Beers 1582044, Charlotte Janus 1581800, Toine Legters 1577004 Inhoud Inleiding 3 Concept 4 Desk research 6 Onderzoek Evernote

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Toegang tot advocaten

Toegang tot advocaten Toegang tot advocaten Een kwalitatief onderzoek naar belemmeringen in de toegang tot advocaten voor betalende particulieren en MKB-bedrijven. O. Couwenberg M.J. Schol H.B. Winter Groningen, oktober 2009

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie