RGI-026: LBS-24-7 Tussenrapportage DP-1: Gebruikerswensen LBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RGI-026: LBS-24-7 Tussenrapportage DP-1: Gebruikerswensen LBS"

Transcriptie

1 RGI-026: LBS-24-7 Tussenrapportage DP-1: Gebruikerswensen LBS Wim Looijen, Milan Uitentuis en Peter Bange Redactie: Edward Verbree en Elfriede Fendel GISt Rapport No. 36/RGI LBS September 2005

2

3 RGI-026: LBS-24-7 Tussenrapportage DP-1: Gebruikerswensen LBS Wim Looijen Pandoro Value Added Services Milan Uitentuis en Peter Bange - ATLIS Redactie: Edward Verbree en Elfriede Fendel TU Delft-OTB GISt Rapport No. 36/RGI LBS September 2005

4 Samenvatting In het kader van het project LBS-24-7 uit het Ruimte voor Geo-informatie (RGI) programma is een definitiestudie uitgevoerd naar locatiegebonden diensten (Location Based Services) gericht op de handhaving van de rechtsorde en hulpverlening. In deze rapportage (DP-1) wordt een beeld gegeven van het huidig gebruik, de eisen en de wensen t.a.v. LBS voor politie, brandweer en andere hulpverlenende instanties. ISSN: Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Ruimte voor Geo-informatie Postbus AM Amersfoort Koningin Wilhelminalaan HN Amersfoort 2005 Sectie GIS technologie Onderzoeksinstituut OTB TU Delft Jaffalaan 9, 2628 BX Delft Tel.: ; Fax Websites:

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Wat is LBS? Huidig gebruik van LBS Buurtbeeld Veiligheidsnet Nationale Locatie Server Sherpa P-info Buiten Beter Brandweer Noodhulpverlening Integrale Milieu Controle Verkeer en Waterstaat ANWB Aanpak studie Beschikbaarheid Toegankelijkheid Betaalbaarheid Tijdigheid Betrouwbaarheid Eisen en wensen aan LBS Beschikbaarheid Toegankelijkheid Betaalbaarheid Tijdigheid Betrouwbaarheid Interviews NVBR Mobi-Spot Buitengewoon Beter ISC Sherpa In-pact CIP Meldkamer Politie Haaglanden Geraadpleegde literatuur Onderzoeksinstituut OTB iii

6 iv Onderzoeksinstituut OTB

7 1 Inleiding In het kader van het LBS 24-7 project is één van de onderdelen het inventariseren van de gebruikerswensen voor het gebruik van LBS voor rechtshandhaving, hulpverlening en rampenbestrijding. In dit verslag wordt ingegaan op de activiteiten die geleid hebben tot het opstellen van een globale indruk van de gebruikerswensen. Vanwege de korte doorlooptijd en de (vakantie)periode waarin de studie is uitgevoerd is niet meer dan een globale indruk verkregen. Deze indruk is verkregen aan de hand van deskresearch, gevoerde interviews en de workshop van 28 juli Wat is LBS? Location Based Service (LBS) of locatiegebonden dienst is een dienst die afhankelijk van de positie waar men zich bevindt, wordt geleverd. Een LBS bestaat grofweg uit een aantal elementen: de dienst (service) het apparaat en de plaatsbepaling (location aware device) de gegevens (geo-information) De diensten zijn er in twee soorten: pull diensten en push diensten. Push diensten worden geleverd aan de vrager van de dienst. Pull diensten maken gebruik van de positiegegevens van het apparaat. Een bekend voorbeeld van de eerste soort is het weergeven van het dichtstbijzijnde restaurant op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Een bekend voorbeeld van de tweede soort zijn de websites en Het laatste bedrijf heeft overigens vanwege een buitensporige tariefverhoging van de locatiebepaling door Vodafone haar activiteiten moeten staken. Een LBS kan geleverd worden op diverse (draagbare) apparaten variërend van mobiele telefoon en PDA tot tablet PC (bij push diensten) tot server (pull diensten). De meest gangbare apparaten zijn de mobiele telefoons en PDA s. Naast de apparaten is het noodzakelijk dat op een of andere manier de positie bepaald wordt. De positie kan bepaald worden door GPS of door de locatie van de mobiele telefoon te bepalen. Afhankelijk van de positie van het apparaat wordt de dienst geleverd. Deze kan bestaan uit diverse soorten informatie zoals bijv. aanwijzingen, een adres, een route, een kaartje etc. Deze gegevens staan opgeslagen op een centrale server en met behulp van positiegevoelige zoekcriteria worden deze doorgestuurd naar het (mobiele) apparaat. Daarnaast kan de positie-informatie gebruikt worden om een overzicht te creëren van de locatie van het apparaat en andere apparaten. Een goed overzicht van LBS en tracking services wordt gegeven in: J.G.M. Steenbruggen en S. Saeidi Mobarakeh Tracking services gepositioneerd, te vinden onder Onderzoeksinstituut OTB 1

8 In het artikel van J.G.M. Steenbruggen en M.J.M. Grothe Location Based Services gepositioneerd als informatiedienst wordt duidelijk gemaakt dat LBS een veelomvattend begrip is, en daarom ook meer als een noemer gezien moet worden waaronder diverse diensten vallen. Ook wordt benadrukt dat LBS niet denkbaar is zonder de moderne telecommunicatie. Vier belangrijke telecom begrippen die geïntroduceerd worden zijn: allocutie: op initiatief van de centrale wordt informatie verspreid naar individuen; consultatie: het individu vraagt informatie op bij het centrum; registratie: de centrale haalt informatie op bij individuen; conversatie: het individu wisselt informatie uit met ander individuen. Respectievelijke voorbeelden hiervan zijn: ether en kabel omroep; teletekst; verkeersinformatie vergaren via localisatie van mobiele telefoons van automobilisten; een telefoongesprek. Met deze begrippen in het achterhoofd is het eenvoudiger uitspraken te doen rond architectuur, keuze van technologie en marktwerking van nieuw te ontwikkelen (locatie gebonden) technologie. Zie verder onder In het artikel Location Based Services van M.J.M. Grothe en J.G.M. Steenbruggen wordt uitgelegd hoe LBS zich verhoudt tot mobiel GIS en wordt geïnventariseerd wat het belang is van LBS voor Verkeer en Waterstaat. LBS wordt beschreven als een stap verder dan mobiel GIS omdat de informatie in een mobiel GIS nog niet afhankelijk hoeft te zijn van de plaats waar de gebruiker zich bevindt. Mogelijkheden voor V & W: verstrekken en ontsluiten van publieksinformatie als: files, (water)weg werkzaamheden, waterstanden; locatie afhankelijk afrekenen: rekening rijden; openbare orde en veiligheid: informatie bij calamiteiten zoals de vuurwerkramp; handhaving van vergunningen: een inspecteur krijgt ter plaatse direct relevante informatie; directe overdracht van metingen in het veld naar de centrale opslag. De verschillende methoden van plaatsbepaling komen aan bod en tenslotte wordt nog aandacht besteed aan privacy aspecten. Zie verder onder 2 Onderzoeksinstituut OTB

9 2 Huidig gebruik van LBS In Nederland zijn een aantal initiatieven ontwikkeld die het gebruik van LBS voor rechtshandhaving, hulpverlening en rampenbestrijding mogelijk maken, maakten of mogelijk gemaakt hebben. Hieronder volgt een korte samenvatting van een aantal initiatieven, in willekeurige volgorde. 2.1 Buurtbeeld Onder de noemer BuurtBeeld biedt Nederlands Veiligheids Net (NVN) toegang tot een gebiedsgericht procesmanagementmodel voor integrale veiligheidsaanpak met gegevens en analysemogelijkheden betreffende een wijk of buurt en de daarin samenwerkende ketenpartners. Het BuurtBeeld-model heeft drie lagen: een samenwerkingslaag, een coördinatielaag en een veldlaag. In de samenwerkingslaag wordt gerichte aandacht besteed aan het optuigen, professionaliseren en borgen van samenwerkingsconstructies. Ook is er inhoudelijke begeleiding op de implementatie van werkwijzen, op de eerste inzet van de verschillende interfaces (desktop-applicaties, PDA's, briefing bords), bij strategisch overleg, evenals bij het ontwikkelen van innovatieve veiligheidsprojecten. De coördinatielaag kent een kennisdeel die toegankelijk is via de NVN-webportal, waarin naast praktische gebiedsgegevens ook procesgegevens beschikbaar zijn. Daarnaast kent de coördinatielaag een analysedeel, waarin informatie doorgegeven wordt naar de mensen in het veld. Via het interventiedeel worden op basis van analyses en alarmeringen operationele interventies ondersteund, hetzij in directe respons op een incident, hetzij preventief. In de veldlaag is snelle, multimediale input én briefing mogelijk, kan gebruikersvriendelijk geopereerd worden met praktische informatie (FAQ's, instructies, alarmeringen, checklists, procedures) en kan direct contact verkregen worden met relevante ketenpartners. 2.2 Veiligheidsnet Veiligheidsnet is een geo-applicatie voor de hulpverleningsdiensten. Het betreft een Open-GIS Internet toepassing, die de verschillende hulpverleningsdiensten de mogelijkheid geeft om continu actuele informatie (tekstueel, administratief en geogegevens) aan te bieden en op te vragen. Daarnaast kan er via het systeem ook onderling gecommuniceerd worden; er kan informatie-uitwisseling plaatsvinden. Doordat het systeem open is en er gewerkt wordt met webservices, kunnen de benodigde gegevens van alle aangesloten ketenpartners real-time in het veld worden opgevraagd en verwerkt en kan tevens de in het veld ingevoerde (geo-)informatie door de andere ketenpartners op andere locaties worden gebruikt. Onderzoeksinstituut OTB 3

10 2.3 Nationale Locatie Server Registratie van locatiegebonden gegevens voor bijvoorbeeld processen-verbaal, adressen en al wat voor het politiewerk van belang is gebeurt op dit moment nog op zeer uiteenlopende wijzen binnen de verschillende politieregio s. Om hierin eenheid te brengen wordt een nationale locatie server opgezet. Volgens een vaste beschrijving worden in een Oracle Spatial database locatiegebonden administratieve gegevens opgeslagen. In Rotterdam start hiermee binnenkort een proef. Wanneer uiteindelijk alle regio s van dezelfde opzet gebruik gaan maken, wordt uitwisseling van gegevens en software veel eenvoudiger. Hiervoor is het niet nodig dat de verschillende regio s fysiek van dezelfde database gebruik maken, men kan ook verschillende gesynchroniseerde Oracle Spatial databases aanspreken. Deze nationale locatie server (ook wel ISL van Informatie Services: Locatie genaamd) bevat geen kaartmateriaal. Dit deel moet uiteindelijk worden ingebracht door toekomstige versmelting met Sherpa (paragraaf 2.4). 2.4 Sherpa Steeds meer politieregio's maken gebruik van Geografische Informatie Systemen en positiebepalingsapparatuur. De - in totaal vijfentwintig - regio's maken gebruik van verschillende systemen en diverse digitale kaartbestanden. Dit maakt het lastig of soms onmogelijk om informatie uit een GIS uit te wisselen tussen regio's of zelfs met andere afdelingen binnen dezelfde regio. Bij gebruik van positiebepalingsapparatuur is het niet mogelijk om voertuigen uit de ene regio zichtbaar te maken op het GIS in de meldkamer van een andere regio. Bij grensoverschrijdende operaties, zoals achtervolgingen, kan dit zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. In het project Sherpa worden deze problemen aangepakt. Door het standaardiseren van communicatie en basisbestanden kan op uniforme wijze gewerkt worden met geo-informatie en wordt de interregionale communicatie sterk verbeterd. 2.5 P-info P-Info is een systeem waarmee agenten op straat op ieder gewenst moment via hun mobiele apparaat regionale politiedatabases (o.a. informatie over incidenten, betrokken personen en goederen, burgers en ondernemingen) en landelijke registers (voertuigen, personen) kunnen bevragen. Ook kunnen zij automatisch notificaties ontvangen als er een nieuwe melding binnenkomt voor het werkgebied waarin zij actief zijn. Het is mogelijk locaties van incidenten weer te geven op kaartjes, te en, afspraken te plannen in een agenda, en adressen en telefoonnummers op te vragen en te bewaren. 2.6 Buiten Beter Begin september 2005 start de operationele fase van het project BuitenBeter waarin ongeveer 150 toezichthouders en opsporingsambtenaren van onder meer gemeenten, provincies, waterschappen, inspecties en terreinbeherende instanties (ca 25 organisaties) digitaal gaan handhaven. Het project is het vervolg op de pilot BuitengewoonBeter die in 2003 in een kleiner gebied is uitgevoerd. 4 Onderzoeksinstituut OTB

11 Doel van het project is met hetzelfde aantal toezichthouders een betere en efficiëntere handhaving te realiseren. Overtredingen in het buitengebied worden uniform geregistreerd en eventueel digitaal doorgegeven aan elkaar. Ook is relevante handhavinginformatie in het veld digitaal op te vragen. Tenslotte komt voor een groot gebied informatie beschikbaar ten behoeve van beleidsontwikkeling en inzet van menskracht bij de handhaving en wordt invulling gegeven aan een deel van de kwaliteitscriteria professionalisering van de milieuhandhaving. 2.7 Brandweer De NVBR is de branchevereniging van en voor de brandweer en rampenbestrijding in Nederland en vervult hierin een bindende rol en ondersteunt de brandweer en alle bij de rampenbestrijding betrokken organisaties bij hun zorg voor de fysieke veiligheid van onze samenleving. Een onderdeel hiervan is de visie van de NBVR voor een OOV-breed GIS. Deze visie is onder andere een reactie op het besluit van BZK om Sherpa multidisciplinair in te zetten (dus niet alleen voor politie, maar ook voor brandweer en ambulancediensten). Het uit de visie voortvloeiende programma van eisen en wensen voor GIS voor de brandweer is door de Raad van Regionale Commandanten op 10 juni 2005 vastgesteld Noodhulpverlening In het kader van Europese richtlijnen moet eind 2006 van iedere noodoproep de positie te herleiden zijn zodat adequaat kan worden ingegrepen op de plek waar dit nodig is. Vanuit Nederland houdt de KLPD zich hier mee bezig, ondersteunt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gebruikmakend van de KPN infrastructuur moeten alle operators de locatie-informatie bij noodoproepen real-time beschikbaar stellen. Op Europees niveau is afgesproken er in de toekomst voor te zorgen dat ook mobiele 112 oproepen meteen leiden tot localisatie van de oproeper. Het recht op privacy is hierbij al ondergeschikt gemaakt aan het belang van snelle afhandeling, alleen het localiseren zelf is nog een probleem. De grofste methodiek die men kan gebruiken is indicatie op grond van de gebruikte GSM mast; in stedelijk gebied valt hiermee een precisie te halen van 150 meter, in landelijk gebied kan dit echter oplopen tot 35 km. Deze nauwkeurigheid valt met verschillende technieken te verbeteren (driehoeksmetingen e.d.), maar werkelijk goede localisatie zal pas mogelijk zijn in combinatie met GPS. In Amerika is men al sinds 1993 druk doende met de localisatie van 911 oproepen, de problemen die daarbij zijn opgetreden zijn meegenomen in het bepalen van de Europese strategie. Voor verdere informatie wordt verwezen naar: het artikel ANWB Wegenwacht en het gebruik van mobiele geo-ict van J.G.M. Steenbruggen en B. de Priester ( 2.9 Integrale Milieu Controle Bij de milieucontrole en -handhaving in de uiterwaarden zijn een groot aantal partijen betrokken met ieder hun eigen verantwoordelijkheid. M.b.v. de IMC-applicatie is het mogelijk om in het veld enerzijds de relevante gegevens op te vragen en anderzijds Onderzoeksinstituut OTB 5

12 waarnemingen, zoals overtredingen, in te voeren (zowel tekstueel als geografisch), die aan alle betrokken partijen integraal ter beschikking worden gesteld. Illustratief in dit verband is ook het artikel Location Based Services en professionalisering milieuhandhaving van de hand van P.J.M. Jonk en J.G.M. Steenbruggen, zie Verkeer en Waterstaat Bij Rijkswaterstaat (RWS) zijn enkele duizenden professionals actief die regelmatig in het veld werkzaamheden verrichten. Zij maken op verschillende manieren gebruik van informatie en in het bijzonder van locatie- en ruimtelijke informatie. In 2005 is een onderzoek afgerond naar de toegevoegde waarde en economische voordelen van LBS voor RWS. De volledige resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het eindrapport Locatiegebonden informatietechnologie voor buitendienstmedewerkers Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de toegevoegde waarde en economische voordelen van Location Based Services van E. Beinat, A.J. Wagtendonk en J.G.M. Steenbruggen (uitgave van het Spatial Information Laboratory, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam, rapportnr. E-05/02). De belangrijkste resultaten van deze studie zijn samengevat in het artikel Locatiegebonden informatietechnologie voor Rijkswaterstaat van E. Beinat, A.J. Wagtendonk en J.G.M. Steenbruggen ( /s pdf) ANWB LBS spelen een belangrijke rol bij de inzet van de wegenwacht. Onder de naam Engine ontwikkelde de ANWB een systeem dat met behulp van GPS voor de locatie en TMC voor de actuele toestand op de weg niet de kortste, maar de snelste route naar een locatie kan bepalen. Vanuit de centrale wordt vrijwel automatisch de inzet van de wegenwachters gecoördineerd doordat bekend is waar iedereen zich bevindt. Tenslotte wordt ook van LBS gebruik gemaakt om tot de beste keuze van een takelbedrijf te komen, mocht deze service noodzakelijk blijken. Voor verdere details wordt verwezen naar het artikel ANWB Wegenwacht en het gebruik van mobiele geo-ict van J.G.M. Steenbruggen en B. de Priester ( 6 Onderzoeksinstituut OTB

13 3 Aanpak studie Op basis van de binnen het projectteam bestaande expertise is een overzicht gemaakt van de belangrijkste projecten en organisaties die zich bezig houden met een of andere vorm van LBS in het domein van rechtshandhaving, hulpverlening en rampenbestrijding. Op basis van deskresearch is een inventarisatie gemaakt van deze projecten en organisaties. Daarnaast zijn een aantal interviews uitgevoerd. De volgende personen zijn geïnterviewd: Persoon Organisatie Interviewer Status L. Uijlenbroek ISC ATLIS verslag E. Langendoen In-pact ATLIS verslag/workshop J. Hoogstraten CIP ATLIS verslag P.Kok Meldkamer Politie ATLIS verslag Haaglanden J. Smit NVBR/Brandweer Pandoro verslag Regio IJssel Vecht A. Wassink Provincie Pandoro verslag Gelderland A. van Rongen Mobi-SPOT Pandoro verslag/workshop J. Malenstein KLPD Pandoro workshop Voor het houden van de interviews is geen strak vragenformulier ontwikkeld maar zijn een aantal steekwoorden gegeven die het verkrijgen van eisen en wensen moeten vergemakkelijken. Deze steekwoorden vallen onder de noemer AAATR (Availability (Beschikbaarheid), Accessibility (Toegankelijkheid), Affordability (Betaalbaarheid), Timeliness (Tijdigheid) en Reliability (Betrouwbaarheid) zijn. In initiële systeemdefinitiestudies worden deze steekwoorden als de sleutelwoorden beschouwd omdat deze in korte tijd een globale indruk geven van het systeem in kwestie. 3.1 Beschikbaarheid 24 Uur per dag/7 dagen in de week? Hoeveelheid en type gebruikers? Single supplier of meerdere leveranciers? Support/maintenance? 3.2 Toegankelijkheid Toegang voor iedereen of geselecteerde groep professionele gebruikers? Externe en interne afhankelijkheden (GPS?/Telecom?) Open LS/GIS? Onderzoeksinstituut OTB 7

14 3.3 Betaalbaarheid Kosten van ontwikkeling? Kosten van operaties? Training noodzakelijk? Ontwikkeling en operatie brengen wijziging in organisatie met zich mee? 3.4 Tijdigheid Verwerking: real-time, near real-time of off-line (in speciale gevallen)? Wanneer is "systeem" nodig? 3.5 Betrouwbaarheid Percentage betrouwbaarheid? Down-time eisen? Betrouwbaarheidseisen aan gegevens, apparatuur, diensten? Betrouwbaarheid interne bronnen? Daarnaast zijn verschillende organisaties benaderd, die hun medewerking in principe hebben toegezegd maar door de vakantieperiode nog benaderd konden worden. Persoon Organisatie S. Diehl Veiligheidsnet N. Bourgonjen Geodan T. Tjerkstra Ministerie van Binnenlandse Zaken T. Eleijzen Integrale Milieu Controle; RWS-ON U. Vos en I. Steens Ambulance Zorg Nederland M. Hagen Ministerie van Justitie 8 Onderzoeksinstituut OTB

15 4 Eisen en wensen aan LBS Op basis van de deskresearch, de interviews en de workshop zijn de volgende globale eisen en wensen geformuleerd: 4.1 Beschikbaarheid 1. Een LBS moet 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar zijn. 2. De dienst/informatie uit een LBS moet zowel beschikbaar komen in voertuigen (zogeheten voertuiggebonden systemen) als bij personen (zogeheten persoonsgebonden systemen) 3. User interface, informatie en signalering moeten uniform beschikbaar komen. 4. Het Nationaal Locatie Bestand (NLB) dient up-to-date te zijn. 5. Het NLB dient de informatielagen te bevatten die door de organisaties in het OOV domein worden gewenst. 6. De gegevens uit diverse interne en externe databases moeten uitwisselbaar zijn. 7. Er dient gebruik gemaakt te worden van commerciële draadloze/vaste netwerken. Deze netwerken kenmerken zich door dekking, kosten, apparaatkeuze. 8. Rampenplannen moeten digitaal beschikbaar zijn. 9. De informatie die benodigd is moet zo snel mogelijk geïnventariseerd worden en beschikbaar worden gemaakt. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen objectinformatie, geo-informatie, planinformatie, bevolkingsinformatie, capaciteitsinformatie, effectinformatie, activiteiteninformatie en voorspellingsinformatie. Deze typen informatie zijn onder te verdelen in statische informatie, dynamische informatie en modelmatige informatie (bron: ACIR, Onderzoeksinstituut OTB 9

16 4.2 Toegankelijkheid 1. Een LBS dient toegang te geven tot administratieve en ruimtelijke informatie. Beide typen informatie zorgen voor een compleet beeld van de omgevingssituatie zodat gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen. 2. De toegang tot externe databases (bijv. Rijkswaterstaat, waterschappen) dient geregeld te worden. Deze databases bieden vaak aanvullende informatie die moeilijk toegankelijk is voor de organisaties die werkzaam zijn in het openbare orde en veiligheidsdomein 3. De locatie van mensen in het veld dient toegankelijk te zijn voor andere mensen in het veld. In het geval van assistentie bij alarmerende situaties is het overzicht van de locatie van aanwezige personen gewenst. 4. De informatiestroom die gestuurd wordt naar of gevraagd wordt door personen dient gecontroleerd en beheerst te worden door een centrale regie, dit om te voorkomen dat zinloze informatie wordt verstuurd en om te voorkomen dat de mensen in het veld overvoerd worden met informatie. 5. Een LBS dient te werken in elk commercieel of privaat draadloos/vast netwerk. 6. Het gebruik van standaarden is noodzakelijk. Hieronder vallen communicatiestandaarden, gegevensopslagstandaarden en open GIS en open LS standaarden. 7. Rampenplannen moeten digitaal toegankelijk zijn. 8. Rampenplannen moeten via het nabootsen van reële situaties door middel van scenario s levende en up-to-date documenten worden. 4.3 Betaalbaarheid 1. Voor het in stand houden van een LBS is niet alleen het beheer van het systeem noodzakelijk maar ook het beheer van de content : de informatie in het systeem. Een goede beheerstructuur is een must voor het gebruik van het systeem. De informatie in het systeem dient up-to-date te zijn. 2. Voor een goede acceptatie en werking van het systeem is de ervaring van praktijkmensen bij het ontwerp van het systeem gewenst. 3. Het ERNP (European Radio Navigation Plan) een Europees initiatief om navigatie, plaatsbepaling & timing toepassingen te standaardiseren en te harmoniseren gestuurd vanuit de vraag/applicatie dient leidend te zijn voor LBS ontwikkelingen. 4. De licentiekosten van commercieel verkrijgbare software moeten lager zijn dan wanneer maatwerk software ontwikkeld moet worden. 5. Er dient gebruik gemaakt te worden van commercieel verkrijgbare apparaten. Deze apparaten hebben over het algemeen een gunstige kosten/baten verhouding. 6. Een LBS dient apparaatonafhankelijk te zijn. In verband met de hoge ontwikkelingssnelheid en hiermee gepaard gaande veroudering van mobiele apparaten levert apparaatonafhankelijkheid een kostenbesparing op. 7. Er dient een centrale regisseur te zijn die de grote lijnen uitzet op nationaal niveau en de richtlijnen aangeeft die op disciplineniveau uitgevoerd moeten worden. 10 Onderzoeksinstituut OTB

17 4.4 Tijdigheid 1. Een LBS moet de dienst real-time leveren. Dit geldt met name in het geval van mensbedreigende situaties. 2. De, op dit moment ontbrekende, informatie moet zo snel mogelijk beschikbaar komen. In de praktijk blijkt dat veel informatie op dit moment ontbreekt of niet up-to-date is. 4.5 Betrouwbaarheid 1. De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling in horizontale en verticale positie moet beter zijn dan 5m. De huidige, gebruikte plaatsbepalingmethoden (voornamelijk GPS en/of GSM) leveren niet de juiste nauwkeurigheid. 2. Er moet een betrouwbare positiebepaling in gebouwen zijn. De gebruikte plaatsbepalingmethoden (GPS, GSM) zijn niet bruikbaar in gebouwen omdat het signaal van de satelliet of het belsignaal niet doordringen in gebouwen. 3. Er dient een alternatieve terrestrische positiebepalinginfrastructuur te komen als back-up voor GPS en GSM. 4. De veiligheid van commerciële draadloze/vaste netwerken moet gewaarborgd zijn. 5. De mobiele apparaten dienen geen gegevensfunctionaliteit te bevatten, waardoor ongeoorloofd toegang verkregen zou kunnen worden tot gevoelige informatie. Onderzoeksinstituut OTB 11

18 12 Onderzoeksinstituut OTB

19 5 Interviews De inventarisatie van de gebruikswensen is deels uitgevoerd door het houden van interviews aan de hand van een aantal steekwoorden: beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, tijdigheid en betrouwbaarheid. Hieronder volgt een kort verslag van de gevoerde gesprekken. 5.1 NVBR Jaap Smit, Projectleider GIS van het NVBR: Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Interviewer: Wim Looijen Pandoro De NVBR is de branchevereniging van en voor de brandweer en rampenbestrijding in Nederland en vervult hierin een bindende rol en ondersteunt de brandweer en alle bij de rampenbestrijding betrokken organisaties bij hun zorg voor de fysieke veiligheid van onze samenleving. Jaap Smit is gedetacheerd vanuit de Brandweer Regio IJssel-Vecht als Projectleider GIS. Een onderdeel hiervan is de visie van de NBVR voor een OOV-breed GIS. Het hieruit voortvloeiende programma van eisen en wensen voor GIS voor de Brandweer (document in pdf-vorm beschikbaar) is door de Raad van Regionale Commandanten op 10 juni 2005 vastgesteld. Deze visie is onder andere een reactie op het besluit van BZK om Sherpa multidisciplinair in te zetten (dus niet alleen voor politie, maar ook voor brandweer en ambulancediensten). Daarnaast zijn er nog diverse andere soortgelijke initiatieven (P-info resp OOV-info, V-Net, Ambunet, Multi-Team, Incident Master; en vanuit Defensie: ISIS) die allemaal geografische en locatiegebonden diensten verlenen. De huidige eisen, die aan Sherpa gesteld worden zijn, voornamelijk gebaseerd op eisen vanuit de politieorganisatie. De brandweer heeft in bovengenoemd document aangegeven wat nodig is voor een dergelijk systeem voor de brandweer. De in dit document genoemde eis+ en eis(basis) worden voor een deel reeds gedekt door Sherpa 1.0. De planning is dat Sherpa multidisciplinair in een regio wordt geïmplementeerd en dat op basis van deze ervaringen verdere besluitvorming plaatsvindt. Binnen BZK is Tjerk Terpstra projectleider voor Sherpa. Een LBS (Location Based Service) is meer dan alleen mobiel GIS en staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Een LBS wordt onderverdeeld in drie blokken: positie, gegevens en diensten. De positie-informatie is voor de brandweer in het algemeen minder van belang (men staat of in de garage of is bij de plaats van het ongeval, brand, etc.), maar bijv. het volgen van eenheden in specifieke situaties en het snel zichtbaar krijgen van de locatie van bluskranen is wel weer interessant. In Sherpa wordt gebruik gemaakt van GPS. De firma EAL heeft in dit verband een dedicated oplossing gemaakt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende netwerken: GPRS, C2000 en RAM. De gegevens zijn van groot belang. In dit verband wordt gewezen op het NLB (Nationaal Locatie Bestand). Dit bestand is in Onderzoeksinstituut OTB 13

20 beheer bij het ISC. De verdere ontwikkeling hiervan zou via RGI (Ruimte voor Geoinformatie) bespoedigd kunnen worden. In dit verband wordt het huidige RGI project RGI-006 Geoloketten vrijheid in gebondenheid genoemd (projectleider Mark Hoogerwerf van Alterra (tel ). Daarin was voorzien in een demonstrator OOV waarin via geowebservices een aantal voor OOV belangrijke bestanden beschikbaar worden gesteld. Daarnaast beschikt bijvoorbeeld de Brandweer Regio IJssel-Vecht over een eigen digitale kaartenserver 'Regio Atlas' (ArcIMS en GeoWeb), waarin de beschikbare gemeentelijke bestanden, TOP25, GBKN en vectorkaarten ter beschikking worden gesteld. In termen van brandweertaken wordt gesproken over koude organisatie (zeg maar kantoorwerkzaamheden zonder spoed) en warme (de werkzaamheden voor de afhandeling van een 112 melding; hierbij is behoefte aan bijna real-time actuele gegevens). Voor beide situaties ontbreken vaak de gegevens. Qua diensten denkt men eigenlijk aan de standaard GIS functionaliteit, met de mobiele GIS component, zoals het opvragen van informatie. Daarnaast is er (niet op korte termijn) interesse voor 3D informatie van complexe gebouwen (ziekenhuizen, bedrijfsgebouwen). Dan kan ook positiebepaling in gebouwen interessant worden, zodat men bij de bestrijding van een brand de locatie van de ingezette ploeg in het gebouw kan volgen. 5.2 Mobi-Spot Arnold-Kees van Rongen, Managing Partner bij Mobi-Spot Interviewer: Wim Looijen Pandoro Arnold-Kees van Rongen geeft een uitgebreide introductie van zichzelf. De laatste 6 jaar is hij samen met Paul Potters de drijvende kracht achter Mobi-Spot. Arnold is meer gericht op marketing- en businessdevelopmentactiviteiten. Mobi-Spot heeft haar werkterrein vanuit de logistiek/het transport uitgebreid naar andere sectoren. De laatste 2-3 jaar heeft Mobi-Spot geïnvesteerd in het opzetten van een LBSnetwerk binnen de OOV sector en de 112 (nood)hulpverlening- & gezondheidszorgsectoren. Naast zijn werkzaamheden bij Mobi-Spot is hij ook bestuurslid van het NIN (Nederlands Instituut voor Navigatie) zie ook: een vereniging van ongeveer 250 leden/professionals, werkzaam in diverse sectoren ten behoeve van navigatie, plaatsbepaling en timingtoepassingen. Met betrekking tot de LBS workshop doet hij twee suggesties: (1) Activiteiten die voortvloeien uit de workshop dienen zich te conformeren aan het ERNP (European Radio Navigation Plan). Voor verdere informatie zie of (een Europees initiatief om navigatie, plaatsbepaling & timingtoepassingen te standaardiseren en te harmoniseren gestuurd vanuit de vraag/applicatie). Het ERNP is een beleidsdocument om de Europese overheden op één golflengte te krijgen. (2) Te kijken naar de kwetsbaarheid en integriteit bij de keuze van de plaatsbepaling en timinginfrastructuren. Het lijkt erop alsof de meerderheid van de overheden alleen eenzijdig naar GPS/Glonass/Egnos en t.z.t. Galileo kijken zonder alternatieve terrestrische infrastructuren of autonome systeem back-ups te overwegen. Zoals de Amerikaans, Britse en Franse overheden en defensieindustrie al hebben besloten, zijn back-up navigatie/plaatsbepaling & timing scenario s dringend gewenst c.q. noodzakelijk bij toepassing van LBS applicaties in het kader van Safety, Security & 14 Onderzoeksinstituut OTB

RGI-026: LBS-24-7 Eindrapportage DP-4: Workshop 28-07-2005 Geo-informatie voor politie, brandweer en hulpverlening ter plaatse

RGI-026: LBS-24-7 Eindrapportage DP-4: Workshop 28-07-2005 Geo-informatie voor politie, brandweer en hulpverlening ter plaatse RGI-026: LBS-24-7 Eindrapportage DP-4: Workshop 28-07-2005 Geo-informatie voor politie, brandweer en hulpverlening ter plaatse Edward Verbree, Elfriede Fendel, Milan Uitentuis, Peter Bange, Wim Looijen,

Nadere informatie

RGI-026: LBS-24-7. Tussenrapportage DP-2: Inventarisatie geo-informatie en -services

RGI-026: LBS-24-7. Tussenrapportage DP-2: Inventarisatie geo-informatie en -services RGI-026: LBS-24-7 Tussenrapportage DP-2: Inventarisatie geo-informatie en -services Corné van Strien, Wim Looijen, Peter Bange, Andras Wilcsinszky, John Steenbruggen en Edward Verbree Redactie: Edward

Nadere informatie

KARTOGRAFIE IN BEWEGING. mobiele en gedistribueerde toepassingen. Barend Köbben KARTOGRAFIE IN BEWEGING 1 22 MEI 2003 KARTOGRAFIE IN BEWEGING

KARTOGRAFIE IN BEWEGING. mobiele en gedistribueerde toepassingen. Barend Köbben KARTOGRAFIE IN BEWEGING 1 22 MEI 2003 KARTOGRAFIE IN BEWEGING KARTOGRAFIE IN BEWEGING mobiele en gedistribueerde toepassingen Barend Köbben KARTOGRAFIE IN BEWEGING 1 22 MEI 2003 KARTOGRAFIE IN BEWEGING BUZZWORDS: mobiele kartografie/gis ~ telekartografie Location

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Driedimensionale Topografische Terreinmodellering op basis van Tetraëder Netwerken: Top10-3D

Driedimensionale Topografische Terreinmodellering op basis van Tetraëder Netwerken: Top10-3D Driedimensionale Topografische Terreinmodellering op basis van Tetraëder Netwerken: Project Initiatie Document / Plan van Aanpak Promotieproject TOP10-3D Ir. E. Verbree GISt Report No. 16 Delft, December

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

De mensen kunnen opgeroepen worden via de telefoon met een gesproken boodschap of via sms.

De mensen kunnen opgeroepen worden via de telefoon met een gesproken boodschap of via sms. Het basis principe OOV Alert is een multimediaal systeem dat het mogelijk maakt snel (groepen) mensen multimediaal te informeren over een calamiteit of een gebeurtenis en die mensen snel te mobiliseren.

Nadere informatie

" Inleiding: " Sectie GISt " GDMC " TUDelft " Case studies " Conclusies

 Inleiding:  Sectie GISt  GDMC  TUDelft  Case studies  Conclusies De impact van open vs closed source voor geo DBMS research Seminar Open Source GEO ICT Delft Wilko Quak 1 Overzicht " Inleiding: " Sectie GISt " GDMC " TUDelft " Case studies " Conclusies 2 Section GIS

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Elke oproepeenheid heeft zijn eigen vulgraad. Dit is het aantal mensen dat binnen de betreffende oproepeenheid minimaal aanwezig moet zijn.

Elke oproepeenheid heeft zijn eigen vulgraad. Dit is het aantal mensen dat binnen de betreffende oproepeenheid minimaal aanwezig moet zijn. Het basis principe OOV Alert is een multimediaal systeem dat het mogelijk maakt snel (groepen) mensen multimediaal te informeren over een calamiteit of een gebeurtenis en die mensen snel te mobiliseren.

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1. Opzet aanpak Navigatie. inowit. Datum: augustus 2013. Versie 4. Pagina 1 van 7

Bijlage 1. Opzet aanpak Navigatie. inowit. Datum: augustus 2013. Versie 4. Pagina 1 van 7 Bijlage 1 Opzet aanpak Navigatie inowit Datum: augustus 2013 Versie 4 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Stappen:... 3 Stap 1: beheer kaartapplicatie / wegennetwerk... 3 Stap 2: CCS-M ingeven van (operationele)

Nadere informatie

Multidisciplinair GIS en interregionaal GIS in de OOV

Multidisciplinair GIS en interregionaal GIS in de OOV Stephan Miegies MVA Multidisciplinair GIS en interregionaal GIS in de OOV GIS = Geografisch Informatie Systeem Multidisciplinair en interregionaal GIS = Koppelen tussen disciplines Koppelen tussen regio

Nadere informatie

Mobiele technologie. Rijkswaterstaat gaat mobiel. Een kwestie van goede dingen doen. en dingen goed doen! Paul Jonk WSI-giv Rijkswaterstaat 2006

Mobiele technologie. Rijkswaterstaat gaat mobiel. Een kwestie van goede dingen doen. en dingen goed doen! Paul Jonk WSI-giv Rijkswaterstaat 2006 Mobiele technologie Rijkswaterstaat gaat mobiel Een kwestie van goede dingen doen. en dingen goed doen! Paul Jonk WSI-giv Rijkswaterstaat 2006 Agenda Toelichting Mobiele Technologie Wat is Location Based

Nadere informatie

3D Topografie. Inhoud presentatie

3D Topografie. Inhoud presentatie 3D Topografie Promotie-onderzoek naar een 3D datamodellering Studiedag 3D Topografie 03 April 2007 1 ir. Friso Penninga sectie GIS Technologie Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Inhoud

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Onderzoeken van de bruikbaarheid van mobiele kaarten. Rosemarijn Looije

Onderzoeken van de bruikbaarheid van mobiele kaarten. Rosemarijn Looije Onderzoeken van de bruikbaarheid van mobiele kaarten Rosemarijn Looije Usable and well scaled mobile maps for consumers (RGI-233) http://www.rgi-otb.nl/uwsm2/ Richt zich op voor consumenten bruikbare mobiele

Nadere informatie

Bauke Ybema. Lid Stuurgroep Brandweer 100% Mobiel Themacoördinator RGI OOV

Bauke Ybema. Lid Stuurgroep Brandweer 100% Mobiel Themacoördinator RGI OOV Bauke Ybema Lid Stuurgroep Brandweer 100% Mobiel Themacoördinator RGI OOV Multidisciplinair toepasbaar voor Brandweer Politie GHOR Anderen Aanleiding: Gebeurtenissen uit het verleden Grote Brand Koningkerk

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM Contactdag Inspectie Veiligheid en Justitie RBCB en Brandweer Erik van Borkulo, Coördinator Netcentrisch Werken Guus Welter, Adviseur Informatisering Agenda Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag

Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag Incidentbeheer bij VNOG: Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag Sinds 2005 is de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland betrokken geweest bij de ontwikkeling van het incident-volgsysteem CCS-M

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject

Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject Student: Begeleiders: Professor: Sandra Desabandu (s.desabandu@zoetermeer.nl Edward Verbree (GIMA/TU Delft) en Pieter Bresters (CBS)

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

BUITEN BETER Integrale milieuhandhaving in het buitengebied met behulp van mobiele technologie Oog en oorfunctie voor collega-handhavers Alle kleurspo

BUITEN BETER Integrale milieuhandhaving in het buitengebied met behulp van mobiele technologie Oog en oorfunctie voor collega-handhavers Alle kleurspo Presentatie voor de projectgroep RGI-149 GEO-info to-go op 26-06-2007 door Henk Janssen en Barry Peet BUITEN BETER Integrale milieuhandhaving in het buitengebied met behulp van mobiele technologie Oog

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Detectie van (het begin van) een calamiteit

Detectie van (het begin van) een calamiteit Detectie van (het begin van) een calamiteit Raak MKB Wireless Sensortechnologie bij Calamiteiten Enschede, 20 januari 2011 Auteur Ir. P. S. Griffioen lectoraat Ambient Intelligence Samenvatting In het

Nadere informatie

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC

Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie. Frank Hendriksen Principal Architect ISC Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie Frank Hendriksen Principal Architect ISC ISC Verder in Veiligheid Dé (overheids) ICT dienstverlener voor Politie, Brandweer,

Nadere informatie

Kabel- en leidingnetwerken in de kadastrale registratie Advies voor een toekomstvaste implementatie

Kabel- en leidingnetwerken in de kadastrale registratie Advies voor een toekomstvaste implementatie Kabel- en leidingnetwerken in de kadastrale registratie Advies voor een toekomstvaste implementatie Friso Penninga Peter van Oosterom GISt Rapport No. 42 Mei 2006 Kabel- en leidingnetwerken in de kadastrale

Nadere informatie

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems COCON IN HET KORT: Speer IT Speer IT glass fiber registration systems glass fiber registration systems VOORDELEN WIE WERKEN ER MET COCON Cocon is specifiek ontwikkeld voor glasvezel- IN DE TOEKOMST WERKEN

Nadere informatie

1. Checklist klantgegevens SMC V1.0

1. Checklist klantgegevens SMC V1.0 1. Checklist klantgegevens SMC V1.0 SMC en X Guard werken sinds het begin van het jaar zeer nauw samen. Via de servicedesk van X Guard voor SMC wordt er extra aandacht geschonken aan uw vragen en problemen.

Nadere informatie

DoBeacon = 230V. Die app kunt u zelf maken met de door ons bijgeleverde tracking-api. Wij kunnen zelfs uw eigen logo op de DoBeacon plaatsen!

DoBeacon = 230V. Die app kunt u zelf maken met de door ons bijgeleverde tracking-api. Wij kunnen zelfs uw eigen logo op de DoBeacon plaatsen! DOBEACON De DoBeacon is een fysieke BLE-zender, die overal in een gebouw geplaatst kan worden. Het zendt berichten uit met signaalsterktes, oftewel beacons. Een smartphone kan dit signaal op de achtergrond

Nadere informatie

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V.

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Webplatform & Klantmanagement 112 Applicaties Met Microsoft technologie Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Agenda Onderwerpen: Beschrijving van het probleemdomein Mobiele

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Naar een gemeenschappelijk beeld. Jeroen Neuvel

Naar een gemeenschappelijk beeld. Jeroen Neuvel Naar een gemeenschappelijk beeld Jeroen Neuvel Context Achtergrond PhD in ruimtelijke planning: Geographical dimensions of risk management Docent Integrale veiligheidskunde Deventer en Enschede Onderzoeker

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE

Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in 2020 Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE agenda Huidige informatie-uitwisseling kabels en leidingen Onderzoeksvraag Methode en

Nadere informatie

Betrouwbaar Eenvoud. Overzichtelijk. Privacy

Betrouwbaar Eenvoud. Overzichtelijk. Privacy Betrouwbaar Eenvoud Overzichtelijk Privacy Wilt u voor uw bedrijf: Efficiëntere inzet van uw medewerkers? Besparen op het brandstofverbruik en de onderhoudskosten? 24/7 beveiligde toegang tot de posities

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

SNELLER OP JE BESTEMMING

SNELLER OP JE BESTEMMING TOMTOM TRAFFIC. BRENGT JE SNELLER OP JE BESTEMMING TomTom is een toonaangevende leverancier van verkeersinformatie. TomTom controleert, verwerkt en levert verkeersinformatie met behulp van eigen technologie.

Nadere informatie

CityNav ADVANCED NAVIGATOR FOR PUBLIC SAFETY BLUEFIELDS. BLUEFIELDS Belgium +32 491 95 19 11 info@bluefields.be

CityNav ADVANCED NAVIGATOR FOR PUBLIC SAFETY BLUEFIELDS. BLUEFIELDS Belgium +32 491 95 19 11 info@bluefields.be 2015 CityNav ADVANCED NAVIGATOR FOR PUBLIC SAFETY BLUEFIELDS BLUEFIELDS Belgium +32 491 95 19 11 info@bluefields.be Inleiding In de dagelijkse praktijk wordt steeds vaker gebruik gemaakt van route begeleiding.

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

FAQ. Koppeling en verbinding

FAQ. Koppeling en verbinding FAQ Bluetooth Algemeen Bluetooth is een protocol voor radiocommunicatie met kort bereik, waarmee men gegevens en diensten kan uitwisselen tussen ten minste twee elektronische apparaten. Het geïntegreerde

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie een betere toegang tot federale geografische informatie Intro De broker rol 3 projecten NGI Federale parastatale B Defensie Stafkaarten Federale efficiëntieprogramma s Doel Duurzame besparingen verwezenlijken

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Zoeken binnen Pleio Moderne zoektechnologie in een sociale omgeving

Zoeken binnen Pleio Moderne zoektechnologie in een sociale omgeving Zoeken binnen Pleio Moderne zoektechnologie in een sociale omgeving Next2Know, maart 2014 Inhoud Zoeken op Pleio... 1 De pijlers van Pleio... 1 Information Retrieval als sociale activiteit... 1 Geavanceerd

Nadere informatie

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging Bijlage 2 Beveiligingsplan Informatiebeveiliging De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het dagelijks bestuur. In de DB-vergadering van 31 augustus 2015 is stilgestaan bij een aantal

Nadere informatie

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0 CatchPlus Workspaces Tav: Auteur: Patricia Alkhoven CatchPlus Gert-Jan van Dijk Target Media BV Datum: 27 april - 2011 Versie: 1.0 1. Inleiding Achtergrond Onder de projectnaam Scratch4all is er een samenwerking

Nadere informatie

Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's

Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's De Regiopolitie Groningen zoekt continu naar mogelijkheden om de buurt- en jeugdagenten een informatievoorsprong

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016

Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016 Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016 Leo Bingen RAI Vereniging Adviseur ITS Chris Huijboom HAN Automotive Research Projectleider 2 Agenda 1. Definities 2. Stakeholders-1

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen. Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011

Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen. Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011 Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011 Data is als voedsel. Brandstof voor processen Alleen geconsumeerd als goed bereid Standaard beschikbaar in een menu. Of buiten

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM. Functioneel overzicht

PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM. Functioneel overzicht PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM Functioneel overzicht Zonale dispatching Zone Centrum Geschiedenis en inleiding Componenten Uitdagingen - Toekomst Geschiedenis Tot 2008 Geschiedenis Geschiedenis Nood

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools)

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools) In het kader van bovengenoemde marktconsultatie zijn tot en met 30 oktober 2014 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door partijen onderstaande vragen gesteld. KENMERK IUC14-023 Bij

Nadere informatie

MELDINGEN & VERGUNNINGEN

MELDINGEN & VERGUNNINGEN BEHEER / AFHANDELING / TOEZICHT Optimaal procesmanagement bij werkzaamheden aan kabels en leidingen Efficiënte verwerking van administratieve processen bij meldingen en vergunningen Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

GI4OOV. Geo-informatie voor Openbare Orde en veiligheid. Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i.

GI4OOV. Geo-informatie voor Openbare Orde en veiligheid. Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i. GI4OOV Geo-informatie voor Openbare Orde en veiligheid Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i. GIS-coördinator Brandweer Regio IJssel-Vecht Agenda 1. De (regionale) brandweer 2. Aanleidingen

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten.

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Paul Harmzen ControlSolutions Peter Potters - Informer 16 juni 2016 1. Actuele stand van zaken 2. Datalekken en Privacy Shield

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie