Werkplekbeveiliging in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplekbeveiliging in de praktijk"

Transcriptie

1 Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken in het algemeen maar weinig aandacht besteed. Dit heeft toch gevolg dat werkplekken risico s lopen, maar welke? En welke maatregelen zijn het meest geschikt om deze risico s te minimaliseren? De meeste organisaties zijn in belangrijke mate afhankelijk van hun informatievoorziening. Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening. Een doeltreffende beveiliging van de informatievoorziening, en dus ook van de werkplekken, is in hoge mate belangrijk voor organisaties. Toch wordt in de meeste organisaties aan de beveiliging van werkplekken weinig aandacht besteed. Geautomatiseerde werkplekken zijn vatbaar voor bedreigingen. Om de beveiliging van werkplekken goed in te kunnen vullen, moet er enerzijds inzicht bestaan in de bedreigingen die relevant zijn en anderzijds in de maatregelen die mogelijk zijn en de doeltreffendheid van deze maatregelen. Enkele jaren geleden is door de Technische Universiteit Delft een statistisch onderzoek gehouden naar de bedreigingen die zich gemanifesteerd hadden, de in de praktijk getroffen maatregelen en de effectiviteit van deze maatregelen met betrekking tot zowel de centrale als de gespreide informatietechnologie [1]. Uit dit onderzoek zijn praktijkgegevens beschikbaar met betrekking tot de bedreigingen en de beveiliging van werkplekken. Werkplekken Er zijn werkplekken en werkplekken. Zo maakt het nogal uit of iemand thuis tezamen met huisgenoten op een notebook werkt, of in een goed gecontroleerde kantooromgeving op een stand-alone PC. We kunnen onderscheid maken naar de volgende soorten geautomatiseerde werkplekken: Werkplek met stand-alone computer. Hierbij is de computer niet met een netwerk verbonden. Werkplek met lichte computer. Hierbij is de computer wel gekoppeld aan een netwerk. Alle belangrijke gegevensverwerking en -opslag vindt elders plaats, bijvoorbeeld op een server. Werkplek met zware computer. Ook hierbij is de computer gekoppeld aan een netwerk. Een belangrijk deel van de gegevensverwerking of -opslag vindt echter lokaal plaats. Werkplek met mobiele computer. Hierbij is de computer draagbaar (notebook) en al dan niet gekoppeld aan een netwerk. 1

2 Ieder van deze vier soorten werkplekken kan zowel op kantoor als thuis geplaatst zijn. Hoewel de vatbaarheid voor bedreigingen hierdoor in principe niet verandert, zijn er bepaalde bedreigingen die in de thuissituatie prominenter zijn, zoals bijvoorbeeld virussen (geïntroduceerd door spelletjes en dergelijke). Op kantoor kan de werkplek bovendien profiteren van maatregelen die niet specifiek voor de werkplek getroffen zijn, maar deze wel een extra bescherming geven, zoals centrale toegangsbewaking, centrale backup, uitgebreide brandbeveiliging, personeelsselectie, functiescheiding, enzovoorts. In de thuissituatie worden in het algemeen minder van dergelijke maatregelen getroffen. Bedreigingen Een geautomatiseerde werkplek is een eilandje van informatietechnologie, die al dan niet verbonden is met andere (centrale) middelen. Dit eilandje is in principe vatbaar voor alle bedreigingen waar andere informatietechnologie ook vatbaar voor is. In de praktijk komen op de werkplek slechts een beperkt aantal bedreigingen vaker voor dan gemiddeld één keer per tien jaar: Bewuste of onbewuste fouten van gebruikers. Gebruik van illegale programmatuur. Privé-gebruik van apparatuur en/of programmatuur. Storingen in apparatuur of programmatuur. Storingen in de stroomvoorziening. Virussen. Diefstal van apparatuur. Een tweetal bedreigingen (gebruikersfouten en privé-gebruik) wordt binnen sommige organisaties wel, maar binnen andere niet als een bedreiging ervaren. Binnen sommige organisaties wordt privé-gebruik zelfs gestimuleerd. De mate waarin verschillende bedreigingen voorkomen, kan onder meer afhangen van de branche waarin de organisatie opereert. Virussen komen bijvoorbeeld bij het onderwijs beduidend vaker voor dan bij de industrie. Daarentegen treft stroomstoring alle organisaties, zonder onderscheid. De kans op storingen in apparatuur of programmatuur wordt niet zozeer bepaald door de branche, maar door de hoeveelheid apparatuur en programmatuur. De mate waarin dergelijke storingen een probleem vormen hangt daarentegen weer wel af van de branche. Zo zal een storing in de werkplek van een bank wellicht problematiser zijn dan bij een onderwijsinstelling. Met bepaalde weinig voorkomende bedreigingen dient toch rekening gehouden te worden, als de betreffende bedreigingen vanwege de uitzonderlijkheid van de organisatie vaker verwacht worden dan gemiddeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor hacking: normaal gesproken komt hacking zelden voor, maar sommige organisaties hebben een relatief grote kans om doelwit te worden van hackers, zoals bijvoorbeeld bepaalde overheidsinstanties (BVD, Justitie, Sociale dienst, enz.). 2

3 Als bepaalde weinig voorkomende bedreigingen (bijvoorbeeld sabotage) een ernstige schadepost voor de organisatie kunnen veroorzaken, dan dient ook met deze bedreigingen rekening gehouden te worden. Dergelijke bedreigingen kunnen opgespoord worden door middel van risicoanalyse [2]. In een adequaat beveiligingsprogramma is dan ook altijd een vorm van risicoanalyse opgenomen. De verschillende soorten werkplekken zijn in verschillende mate vatbaar voor de verschillende bedreigingen (zie Tabel 1). Een mobiele werkplek is gemiddeld vatbaarder voor bedreigingen dan een vaste werkplek. Bedreiging Standalone Licht Zwaar Mobiel Gebruikersfouten ooo ooo ooo ooo Illegale programmatuur oo o oo ooo Privé-gebruik ooo o ooo ooo Storingen app./progr. oo o oo ooo Stroomstoringen ooo ooo ooo o Virussen o oo ooo ooo Diefstal o o o ooo Vatbaarheid: o = laag, oo = middelmatig, ooo = hoog Tabel 1 Vatbaarheid van de verschillende soorten werkplekken voor bedreigingen. Maatregelen In de praktijk wordt het kiezen van maatregelen vooral gebaseerd op de bekendheid van bedreigingen (brand, hacking, enz.) en niet zozeer op de resultaten van een risicoanalyse. Bovendien spelen ook gewoonte ( iedereen heeft password-beveiliging) en verplichting door derden (bijv. brandweer) een belangrijke rol. Naast de preventieve maatregelen wordt backup vaak als repressieve maatregel getroffen. De effectiviteit van backup op de werkplek (gemiddeld 76%) is lager dan verwacht mocht worden. Dit wordt veroorzaakt doordat de backup-discipline op de werkplek nogal eens te wensen overlaat. De meest voorkomende bedreiging, namelijk gebruikersfouten (inclusief gebruik van illegale programmatuur en privé-gebruik), wordt bij het kiezen van beveiligingsmaatregelen vaak onderschat. Overigens is deze bedreiging niet specifiek voor de werkplek. Fouten maken is menselijk en alle mensen, dus ook gebruikers, maken meer dan eens bewust of onbewust fouten. Vanwege de complexiteit van menselijk handelen, en de variëteit van fouten die gemaakt kan worden, is beveiliging tegen menselijke fouten een complexe zaak [3]. Beveiligen tegen menselijke fouten dient bij voorkeur niet toegespitst te worden op de werkplekken, maar organisatiebreed aangepakt te worden. 3

4 Desalniettemin dient tenminste één maatregel in ieder geval op de werkplek getroffen te worden, namelijk toegangsbeveiliging. Behalve aan fysieke toegangsbeveiliging dient hierbij ook gedacht te worden aan logische toegangsbeveiliging door middel van bijvoorbeeld een login/password-systeem. Welke bedreigingen verder relevant zijn, hangt af van het soort organisatie en de soort werkplek. De relevante risico s kunnen bepaald worden door middel van risicoanalyse. De volgende maatregelen zijn in het algemeen nodig: Maatregelen tegen brand. Hoewel brand weinig voorkomt, vereist de brandweer normaal gesproken dat maatregelen tegen brand getroffen worden. Hierbij kan gedacht worden aan brandalarm, brandblussers, enzovoorts. De effectiviteit van het merendeel van deze maatregelen is echter bedroevend laag. Indien gegevensverwerking en -opslag lokaal plaatsvindt, dan is meer heil te verwachten van backup van locale media. Maatregelen tegen storing in apparatuur en programmatuur. Ook hiervoor geldt dat backup belangrijk is voor werkplekken waar gegevensverwerking en -opslag lokaal plaatsvindt. Omdat er veelal meerdere uitwisselbare werkplekken zijn, is redundantie in apparatuur eigenlijk vanzelf geregeld voor werkplekken. Deze redundantie helpt in het algemeen echter niet tegen storingen in de programmatuur, daar de verschillende werkplekken meestal dezelfde programmatuur hebben (met dezelfde fouten). Aangezien mobiele apparatuur extra gevoelig is voor storingen (onder andere door vallen en stoten), loont het de moeite om hiervoor extra maatregelen te treffen (bijv. het beschikbaar houden van reservecomponenten). Maatregelen tegen stroomstoring. Stroomstoringen treden gemiddeld ongeveer tien keer per jaar per locatie op. Het merendeel hiervan (95%) duurt echter zeer kort (< 0.2 sec). Indien de apparatuur niet direct van slag raakt door het wegvallen van de spanning, dan hoeven wellicht geen maatregelen getroffen te worden. Als dat wel het geval is, of als de continuïteit van de werkplek van essentieel belang is, dan kan een noodstroomvoorziening (UPS) ingezet worden. Maatregelen tegen virus. Op de meeste werkplekken is locale antivirusprogrammatuur nodig. Als deze programmatuur up-to-date gehouden wordt, dan is het een zeer effectief wapen tegen virussen. De succesfactor voor antivirusprogrammatuur is het consistente gebruik ervan. In de praktijk blijkt dat veelal een probleem te zijn. In netwerksituaties kan centrale antivirus-programmatuur ingezet worden. Het voordeel hiervan is dat consistent gebruik dan beter geregeld kan worden. Maatregelen tegen diefstal. Vaste werkplekken kunnen relatief eenvoudig tegen diefstal van apparatuur beveiligd worden met behulp van kabels, sloten, bewakers, en dergelijke. Dit geldt in mindere mate voor diefstal van kleine onderdelen van apparatuur, zoals bijvoorbeeld dure chips. Mobiele apparatuur, zoals een notebook, is moeilijk tegen diefstal te beveiligen. Het loont de moeite om hiervoor maatregelen te treffen die de schade bij diefstal beperken. Een belangrijke regel hierbij is dat medewerkers niet met meer spullen op stap gaan dan ze nodig hebben. Bovendien kan encryptie ingezet worden om vertrouwelijke programmatuur en bestanden tegen nieuwsgierige blikken te beschermen. 4

5 Backup is als repressieve beveiligingsmaatregel werkzaam tegen meerdere bedreigingen. Het dient als het ware als een soort extra vangnet tegen bedreigingen. De effectiviteit van backup wordt sterk beïnvloed door de backup-frequentie. Als voor de bestanden waarvoor backup nodig is, deze ook daadwerkelijk regelmatig (bijv. dagelijks, of na mutatie) en consistent gemaakt wordt, dan is de effectiviteit van backup zeer hoog (> 90%). In andere gevallen neemt de effectiviteit snel af. Voorts is de plaats waar de backup-media opgeslagen worden van belang. Erg effectief is een opslag dichtbij, waarbij de backup-frequentie relatief hoog is, en daarnaast een opslag elders op een veilige locatie, waarbij de backup-frequentie iets lager is. Tenslotte In dit artikel is ingegaan op de bedreigingen die specifiek betrekking hebben op het geautomatiseerde deel van de werkplek. Voor de werkplek zijn echter ook de bedreigingen relevant die betrekking hebben op de rest van de werkplek: bureau, kasten, papieren documenten, telefoon, enzovoorts. Een adequate werkplekbeveiliging neemt ook deze bedreigingen in beschouwing. Voorts staat de beveiliging van werkplekken niet op zichzelf. Werkplekken ondersteunen mensen die deel uitmaken van bedrijfsprocessen. Voor de continuïteit van een organisatie dient het hele conglomeraat van bedrijfsprocessen beveiligd te worden tegen de relevante bedreigingen. Werkplekbeveiliging is daar slechts een onderdeel van. Referenties [1] M.E.M. Spruit en M. Looijen, IT security in Dutch practice, Computers & Security, 15-2, 157, [2] Themanummer Risicomanagement, Informatiebeveiliging Praktijkjournaal 2/3, [3] Themanummer Bewustzijn, Informatiebeveiliging Praktijkjournaal 1,

BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving

BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving Scriptie Scriptienummer: 1086 Auteur Wouter Weusthof 2166801 PwC Begeleiders Dr. René Matthijsse, Vrije

Nadere informatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging

Risicomanagement en informatiebeveiliging PART 13-B Risicomanagement en informatiebeveiliging Dit rapport heeft 65 pagina s CC/sk/rn Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Begrippen in risicomanagement en informatiebeveiliging 4 3 In beeld brengen van

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TELEWERKBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Telewerkbeleid Versienummer 1.0 Versiedatum April

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan GBA 2013. Gemeente Waalwijk

Informatiebeveiligingsplan GBA 2013. Gemeente Waalwijk Informatiebeveiligingsplan GBA 2013 Gemeente Waalwijk Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 ALGEMEEN... 2 1.2 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE... 2 1.3 GOEDKEURING... 2 1.4 WERKGROEP INFORMATIEBEVEILIGING

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

Beveiliging van telewerken: een praktische aanpak

Beveiliging van telewerken: een praktische aanpak Beveiliging van telewerken: een praktische aanpak Nederland heeft wereldwijd één van de hoogste percentages telewerkers en het aantal groeit nog steeds. Informatiebeveiliging bij telewerken is echter niet

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN EXIN is een onafhankelijk, internationaal exameninstituut voor ICT ers. De missie van EXIN is de bevordering van de kwaliteit van het

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving WAAR LIGGEN DE RISICO S EN WAAR IS DE CONTROLE? Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving Smartphones en tablets, zowel zakelijk als privéeigendom, overspoelen de werkomgeving. Op deze apparaten wordt

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

De menselijke factor in IT transities Maart 2015

De menselijke factor in IT transities Maart 2015 De menselijke factor in IT transities Maart 2015 René Voortwist ICT adviseur INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE ICT BEHEERDER OUDE STIJL...4 2.1 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.... 4 2.2 KENNIS EN VAARDIGHEDEN...

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

ICT Barometer over cybercrime

ICT Barometer over cybercrime ICT Barometer over cybercrime Jaargang 11 25 maart Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 5 Hoe afhankelijk zijn organisaties van ICT 6 Welke maatregelen nemen de ondervraagden om ICT te beveiligen

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Dataopslagbeleid Universiteit Twente

Dataopslagbeleid Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Dataopslagbeleid Universiteit Twente Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 1. Afbakening... 3 2. Algemeen beleid... 4 3. Instellingssystemen... 5 4. E-mail en gebruikersdata...

Nadere informatie

Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance. Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding

Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance. Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding Auteur: Lars Hoogendijk Studentnummer: 1904752 Begeleider VU: Jurgen van der Vlugt

Nadere informatie