POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08."

Transcriptie

1 POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G., Verhaegen M..: Burgemeesters-leden; Van den Broeck L., Aerts C., Van Hove L., Van Thielen C., Michiels J., De Cock F., Engelen J., Thys L., Van Looy H., Helsen G., De Groot M., Dehond A., Van de Kerkhof A., Theys K., Scheerens J.: politieraadsleden; Wandelseck C.: korpschef; en Van Thielen A.: secretaris. VERONTSCHULDIGD: Bastiaensen I., Van den Brande P.: politieraadsleden De voorzitter opent de vergadering om uur Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag van 26 juni 2003 Het verslag van 26 juni 2003 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Clement Aerts vraagt waarom het ontwerp van het Veiligheidscentrum niet op de drie gemeentehuizen en het hoofdcommissariaat ligt zoals afgesproken op de vorige zitting. De voorzitter vraagt aan de secretaris om contact op te nemen met de architecten en hen de opdracht te geven om het ontwerp te voorzien op de drie gemeentehuizen en het hoofdcommissariaat. 2. Begrotingswijziging nr. 1/ gewone dienst nr. 10/ buitengewone dienst CP Luc Boogers licht de eerste begrotingswijziging van 2003 toe. Helsen Geert komt de vergaderzaal binnen omstreeks uur. De voorzitter vraagt of de politieraadsleden vragen of opmerkingen hebben op de toelichting van de gewone dienst. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter vraagt of de politieraadsleden vragen of opmerkingen hebben op de toelichting van de buitengewone dienst. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De korpschef komt de vergaderzaal binnen omstreeks uur. Johan Engelen heeft wel een opmerking over het geheel van de begrotingswijziging. Hij vindt het niet correct dat voor de opmaak van de eerste begrotingswijziging geen rekening gehouden is met de rekening van het verleden. De rekening van 2002 is nog niet ter kennisname en goedkeuring gebracht van de politieraadsleden, zoals beloofd op de vorige zitting. Door gebrek aan informatie, gaat hij zich onthouden op het krediet leningen ten laste van de politiezone ingeschreven bij de buitengewone ontvangsten. Hij stelt zich vragen bij de afbetaling van de lening, wat is het meest aangewezen, hoe lenen,

2 hoe financieren, waarom zijn de containers gekocht in plaats van te huren gezien huren veel sneller vooruitgaat,...? An Van de Kerkhof komt de vergaderzaal binnen omstreeks uur. Frans De Cock rekent erop dat de raadsleden op de volgende politieraad de rekening 2002 te zien krijgen. De voorzitter vraagt aan Luc Boogers om te antwoorden op de vraag van Johan Engelen. De lening van ,00 euro (aankoop van gebouwen in uit-voering) wordt geschrapt omwille van het feit dat de zone het rusthuis De Witte Lelie niet aankoopt. Daar tegenover staat een lening van ,00 euro (aankoop van niet-bebouwde bouwgronden) voor de bouwgrond in Westerlo. In overleg met de drie ontvangers van de gemeenten hebben we besloten om over te gaan tot financiering. Omwille van het feit dat de rekening 2002 nog niet is opgemaakt, weet men nog niet op welke manier de aankoop van de grond te financieren. Wat betreft het dossier van de containers, is de aankoop van de containers zo snel mogelijk afgehandeld. Er werd nog niet beslist om de grond met eigen middelen te verwerven of een lening aan te gaan. De voorzitter van de politieraad stelt voor om over te gaan tot het besluit. Gelet op de Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, B.S. van 5 januari 1999, hierna verkort tot WGP; Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie, hierna verkort tot ARPC; Gelet op de voorgelegde begroting; Overwegende dat het KB van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, de verdeling als volgt vastlegt : Herselt 28,59 %, Hulshout 18,30 % en Westerlo 53,11 %; Overwegende dat aan de voorwaarden van artikel 248 van de WGP is voldaan; Gelet op de artikelen 71 tot en met 76 van de WGP, houdende het specifiek toezicht op de begroting en de begrotingswijzigingen evenals de financiële bijdragen van de gemeenten; Gelet op bijgevoegd verslag zoals bedoeld bij artikel 96 van de NGW en van toepassing verklaard bij artikel 27 van de WGP; Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 12/08/2003, zoals voorgeschreven in artikel 11 van het ARPC; Gelet op bijgevoegde tabel van het personeel van de politiezone; Overwegende dat artikel 27 van de WGP stelt dat de artikelen 84, 86, 87, 87 bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 tweede lid, 96, 97, 98, 99, 100 en 101 van de NGW van overeenkomstige toepassing zijn op de politieraad; Gelet op artikel 26 van de WGP dat stelt dat bij stemmingen over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen wordt afgeweken van artikel 25 van de WGP (één stem per lid); Gelet op artikel 24 van de WGP, gevolgd door het KB van 20 december 2000, B.S. 29 december 2000, en verder verduidelijkt door de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001, B.S. 13 april 2001, houdende de verdeling van het aantal stemmen over de burgemeesters bij de stemming over de vaststelling van de begroting/begrotingswijzigingen; Gelet op artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politie; Gelet op artikel 99 van de Nieuwe Gemeentewet; Gehoord de Heer Engelen Joannes die een aparte stemming vraagt over het artikel: Leningen ten laste van de politiezone ingeschreven buitengewone ontvangsten Gelet op het stemgedrag zoals hierna weergegeven met betrekking tot de artikelsgewijze stemming omtrent de verlaging van het artikel nummer Leningen ten laste van de politiezone ingeschreven buitengewone ontvangsten : Stemmen voor: 15 Stemmen tegen: 0

3 Onthoudingen: 3 Gelet op het stemgedrag zoals hierna weergegeven met betrekking tot de stemming omtrent de begrotingswijziging 1/ gewone en buitengewone dienst: Stemmen voor: 15 Stemmen tegen: 0 Onthoudingen: 3 Gelet op de raadsbeslissing van 17 mei 2001 houdende de bepaling van de stemmenweging van de raadsleden, waarbij de raadsleden van de gemeente Herselt over 31 stemmen beschikken, de raadsleden van de gemeente Hulshout over 16 stemmen en de raadsleden van de gemeente Westerlo over 53 stemmen; Besluit: Artikel 1: Artikel 2: Met 74,4 stemmen voor en 0 stemmen tegen en 14,2 onthoudingen het artikel nummer Leningen ten laste van de politiezone ingeschreven buitengewone ontvangsten : te verlagen met : ,00? tot ,00? Met 74,4 stemmen voor 0 en stemmen tegen en 14,2 onthoudingen: de begrotingswijziging gewone dienst nummer 1 en buitengwone dienst nummer 10 dienstjaar 2003 als volgt vast te leggen: GEWONE DIENST NUMMER 1 Oorspronkelijke begr of vorige wijziging Verhoging + Verlaging - Nieuw resultaat Alg.res.begr.rek Res.begr.rek Alg.res.begr.rek Begrotingswijziging 2003 Ontvangsten eigen dienstjaar , , , ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorig dienstjaar 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaar 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting ,00 0,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2003 : 0 BUITENGEWONE DIENST NUMMER 10 Oorspronkelijke begr of vorige wijziging Verhoging + Verlaging - Nieuw resultaat Alg.res.begr.rek Res.begr.rek Alg.res.begr.rek

4 Begrotingswijziging 2003 Ontvangsten eigen dienstjaar , , , ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorig dienstjaar 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaar 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting ,00 0,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2003 : 0 Artikel 3 : Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan de heer Gouverneur over te maken. 3. Elektriciteitsleverancier, delegatie aan gemeentebesturen Motivering Voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier kiest de politiezone voor het systeem GeDIS. Om te kunnen deelnemen in een gezamenlijke openbare aanbesteding wordt dit delegatiebesluit genomen. Feiten en context Elke gemeente kan een elektriciteitsleverancier aanduiden: I. vanaf 1 januari 2003, voor afnamepunten met een aansluitvermogen van meer dan 56kVA II. vanaf 1 juli 2003, voor afnamepunten met een aansluitvermogen van minder dan 56kVA. GeDIS staat voor Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer cvba. Juridische grond I. Richtlijn 96/92EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. II. De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, artikel 94 betreft de gewestelijke aspecten van het energiebeleid. III. Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening. IV. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 19 (samenvoeging van opdrachten van verschillende aanbestedende overheden). V. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. VI. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, en de uitvoeringsbesluiten. VII. Het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. VIII. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. IX. Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. X. De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

5 Advies I. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsmarkt en de Gasmarkt (VREG) heeft in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking op de keuze van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten duidelijk gesteld: - dat besturen zich niet zonder meer kunnen laten toewijzen aan de door de distributienetbeheerder aangewezen leverancier, dit omwille van de te verwachten duurdere prijzen. Dat daarom voor deze levering de wetgeving op de overheidsopdrachten van toepassing is. - dat een niet te lange uitvoeringstermijn voor de opdracht mag worden bepaald, omdat de elektriciteitsmarkt nog vatbaar is voor snelle veranderingen op korte termijn. - dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken. Dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt. II. Na contact met GeDIS blijkt dat naar analogie van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 (samenvoeging van opdrachten door verschillende aanbestedende overheden) de politiezone mag opteren om delegatie te verlenen aan de gemeenten die deel uitmaken van de zone om de gebouwen toebehorend aan de politiezone onder de gunningprocedure van de respectievelijke gemeenten te brengen. Argumentatie De uitvoeringstermijn van de opdracht wordt beperkt tot één jaar met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar teneinde het aantal herhalingsopdrachten te beperken, omdat enerzijds de elektriciteitsmarkt nog vatbaar is voor snelle veranderingen op korte termijn en anderzijds het principe van de jaarlijkse begroting in acht dient genomen. Door de opdrachten van verschillende besturen te bundelen kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft. In de politiezone Zuiderkempen hebben de drie deeluitmakende gemeenten, Herselt, Hulshout en Westerlo voor het systeem GeDIS gekozen. Via het systeem GeDIS kan de politiezone met haar beschikbare middelen zinvol de opdracht uitvoeren. Besluit: unaniem Artikel 1 In deze gunningprocedure voor elektriciteitslevering aan de gebouwen van de politiezone worden voor: I. Wolfsdonksesteenweg 74, 76, 78, 2230 Herselt, - de gemeente Herselt, II. Bistplein 13, 2260 Westerlo, - de gemeente Westerlo, aangeduid om in naam en voor rekening van de politiezone Zuiderkempen op te treden. De overheidsopdracht betreft de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de periode van één jaar, met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar. Artikel 2 Deze overheidsopdracht te organiseren bij openbare aanbesteding en het overeenkomstig bestek goed te keuren. Artikel 3 De distributienetbeheerder maakt een lijst met alle afnamepunten van de politiezone en maakt deze over aan de respectievelijke gemeenten voor opname in het bestek. Artikel 4 De gemeenten, vermeld in artikel 1, zullen alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot deze overheidsopdracht. De respectievelijke gemeenten zullen het gunningvoorstel voor bekrachtiging voorleggen aan de politiezone voordat overgegaan wordt tot effectieve gunning. Artikel 5 De gemeente kan een derde belasten met de materiële organisatie van de overheidsopdracht inzake aankoop van elektrische energie voor de gebouwen en de installaties van de politiezone. Artikel 6 De politiezone staat zelf in voor de opzeg van de huidige elektriciteitsleverancier en maakt de keuze van de nieuwe leverancier bekend aan de distributienetbeheerder. Artikel 7 De politiezone staat zelf in voor de uitvoering van de voor haar rekening aangegane verbintenissen voortspruitend uit deze overheidsopdracht. Zij zal met de aangeduide leverancier, voor haar eigen afnamepunten, een deelovereenkomst afsluiten. Artikel 8

6 De politiezone zal in geval van enig juridisch of ander geschil met betrekking op de uitvoering van de eigen verbintenissen voortspruitend uit deze overheidsopdracht, alle verantwoordelijkheid op zich nemen en de respectievelijke gemeenten ontslaan van elke verantwoordelijkheid ter zake. Artikel 9 In geval van een juridisch geschil met betrekking op deze overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 7, is de politiezone mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief Gemeente Herselt, Gemeente Westerlo, Dienst Logistiek en Financiën. Gouverneur van de provincie. 4. Elektriciteitsleverancier, goedkeuring bestek Herselt Motivering Voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier kiest de politiezone voor het systeem GeDIS. Om te kunnen deelnemen in de gezamenlijke openbare aanbesteding wordt het bestek voor elke gemeente apart voorgelegd. Juridische grond I. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 19 (samenvoeging van opdrachten van verschillende aanbestedende overheden). II. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. III. Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. IV. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. V. Het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. VI. De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. VII. Het politieraadsbesluit van 28 augustus 2003 waarin de gemeente Herselt en de gemeente Westerlo worden aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven. Advies I. Voor elke gemeente waar de politiezone een vestiging of afnamepunt heeft, wordt een bijzonder bestek voorgelegd aan de raad. Elk bestek blijft binnen de gemeentelijke gebiedsomschrijving. Argumentatie Door de opdrachten van verschillende besturen te bundelen kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft. In de politiezone Zuiderkempen hebben de drie deeluitmakende gemeenten, Herselt, Hulshout en Westerlo voor het systeem GeDIS gekozen. Via het systeem GeDIS kan de politiezone met haar beschikbare middelen zinvol de opdracht uitvoeren. Besluit: unaniem Artikel 1 De raad keurt het bestek goed voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de vestiging van de politiezone gelegen te: I Herselt, Wolfsdonksesteenweg 74, 76, 78, 2230 Herselt. De overheidsopdracht, bij openbare aanbesteding, betreft de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de periode van één jaar, met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar.

7 Artikel 2 De gemeente Herselt kennis te geven van deze beslissing. Kopieën Voor beheer Dienst Logistiek en Financiën. Voor kennisname Gemeente Herselt. Voor archief 5. Elektriciteitsleverancier, goedkeuring bestek Westerlo Motivering Voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier kiest de politiezone voor het systeem GeDIS. Om te kunnen deelnemen in de gezamenlijke openbare aanbesteding wordt het bestek voor elke gemeente apart voorgelegd. Juridische grond I. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 19 (samenvoeging van opdrachten van verschillende aanbestedende overheden). II. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. III. Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. IV. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. V. Het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. VI. De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. VII. Het politieraadsbesluit van 28 augustus 2003 waarin de gemeente Herselt en de gemeente Westerlo worden aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven. Advies I. Voor elke gemeente waar de politiezone een vestiging of afnamepunt heeft, wordt een bijzonder bestek voorgelegd aan de raad. Elk bestek blijft binnen de gemeentelijke gebiedsomschrijving. Argumentatie Door de opdrachten van verschillende besturen te bundelen kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft. In de politiezone Zuiderkempen hebben de drie deeluitmakende gemeenten, Herselt, Hulshout en Westerlo voor het systeem GeDIS gekozen. Via het systeem GeDIS kan de politiezone met haar beschikbare middelen zinvol de opdracht uitvoeren. Besluit: unaniem Artikel 1 De raad keurt het bestek goed voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de vestiging van de politiezone gelegen te: I Westerlo, Bistplein 13. De overheidsopdracht, bij openbare aanbesteding, betreft de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de periode van één jaar, met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar. Artikel 2 De gemeente Westerlo kennis te geven van deze beslissing. Kopieën Voor beheer Dienst Logistiek en Financiën. Voor kennisname Gemeente Westerlo. Voor archief

8 6. Huurovereenkomst met de gemeente Hulshout betreffende het gebouw Prof.Dr.Vital Celenplein 4 en twee garages Brouwerijstraat 4+ Frans De Cock vraagt hoe lang de politiemensen nog in Hulshout moeten blijven. De voorzitter antwoordt dat de mensen in Hulshout blijven tot wanneer het gebouw in Westmeerbeek in orde is. Dit kan nog wel een tijdje duren, omdat de bouw een vertraging oploopt. Dit is volgens Mark Verhaegen omdat de aankoop van het huis achterloopt op het schema. Frans De Cock vraagt of de zone zeker is dat ze een bouwvergunning krijgen voor het opstellen van de containers. De voorzitter meldt dat het verkrijgen van een tijdelijke bouwvergunning geen probleem is. De zone heeft dit vooraf reeds besproken. De voorzitter stelt voor om over te gaan tot het besluit. Motivering De gemeente Hulshout heeft in maart 2002 een huurovereenkomst voorgesteld dat niet aanvaard werd door het politiecollege. Dat eerste voorstel werd op 14 mei 2003 in het schepencollege van Hulshout aangepast en in de gemeenteraad van 30 juni 2003 bevestigd. Het wordt nu voor goedkeuring voorgelegd aan de politieraad. Voorgeschiedenis Politiecollege 19 april 2002: kennisname en bespreking van de door de gemeente Hulshout voorgestelde huurovereenkomst. Er wordt gevraagd het voorstel op verschillende punten te wijzigen, zeker wat de huurprijs betreft. Politiecollege 01 oktober 2002: beslist om het niet betwiste gedeelte van de gevraagde huurprijs, a rato van hetgeen ingeschreven is in de begroting 2002, te betalen. Politiecollege 16 januari 2003: voorstel om overleg te plegen met het schepencollege van Hulshout. Politiecollege 07 februari 2003: overleg met het Schepencollege van Hulshout over de huisvestingsproblematiek te Hulshout. Politiecollege 07 maart 2003: kennisname van de brief van de Dienst Toezicht Lokale Politie betreffende de huurprijs van het politiegebouw te Hulshout. Politiecollege 09 mei 2003: kennisname van het besluit van het schepencollege van Hulshout om het voorstel van huurovereenkomst te wijzigen; Besluit van de gemeenteraad van Hulshout 30 juni 2003: bespreking en goedkeuring van de gewijzigde versie van huurovereenkomst. Feiten en context De politiezone betrekt te Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein nr 4, het voormalig politiecommissariaat, dat eigendom is van de gemeente. In de Brouwerijstraat 4+ worden twee garages gebruikt om de dienstvoertuigen te stallen. De kosten van de verwarming, het elektriciteitsverbruik, het waterverbruik en kleine onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door de gemeentelijke diensten, worden bij de eindrekening verrekend. Juridische grond Het koninklijk besluit van 03 februari 2002 houdende de instelling van de politiezone Herselt, Hulshout, Westerlo op datum van 01 januari De nieuwe gemeentewet. Financiële gevolgen De basishuurprijs voor 2002 is 4.340,47 Euro. De huurprijs voor 2003 wordt bepaald op 4.392,921 Euro.

9 De kosten voor verwarming, elektriciteit, water en klein onderhoud voor 2002 bedraagt 1.540,41 Euro. De huurprijs wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Besluit: unaniem Artikel 1 De politieraad keurt de bijgevoegde huurovereenkomst goed. Artikel 2 De bijzonder rekenplichtige regelt de financiële aspecten voor het dienstjaar 2003 als volgt: Omschrijving Bedrag Begrotingscode Beschikbaar krediet Huur van het commissariaat te Hulshout, 4.392,921 Euro 330/126/ ,00 Euro Prof. Dr. Vital Celenplein 4 en van twee garages De kosten voor verwarming, het elektriciteitsverbruik, het waterverbruik en kleine onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door de gemeentelijke diensten, worden bij de eindrekening verrekend. Artikel 3 De politieraad geeft opdracht aan: Dienst Taak Politiecollege Logistiek en financiën Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief Logistiek en Financiën, Bijzonder rekenplichtige. Gemeente Hulshout. De huurovereenkomst uitvoeren volgens dit besluit Een exemplaar van de ondertekende huurovereenkomst terugsturen naar de gemeente Hulshout. 7. Bouwen van een politiecommissariaat. Aanstellen van een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking. Lastvoorwaarden en wijze van gunning Johan Engelen vraagt of de prijs van de veiligheidscoördinator niet beperkt kan worden, door het beperken van de omvang van het dak en de gelijkvloers en het tweede niveau op dezelfde wijze in te delen. Guy Van Hirtum antwoordt hierop dat men niet hoger mag gaan dan de bestaande hoogte. Johan Engelen meldt dat de hoogte van het gebouw de stabiliteit niet beïnvloedt. De voorzitter stelt voor om opmerkingen betreffende het gebouw door te geven aan de architecten via de korpschef. Hierna volgt het besluit. Motivering Voorgeschiedenis I. Gemeenteraadsbesluit van Westerlo van 25 maart 2002 : Bouwen van een brandweerarsenaal. Studieopdracht veiligheidscoördinator-verwezenlijking. Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. II. Schepencollegebesluit van Westerlo van 22 april 2002 : aanstelling van de NV DEBO Projectmanagement uit Keerbergen als veiligheidscoördinator verwezenlijking. III. Politieraad van 05 september 2002: Bespreking huisvestingsproblematiek. IV. Politieraad van 30 januari 2003 : Huisvesting, stand van zaken. Optie centrale huisvesting, Veiligheidscentrum te Westerlo, de Merodedreef, Marlybrug. V. Gemeenteraadsbesluit van Westerlo van 31 maart 2003 : Veiligheidscentrum.Bouwen van een geïntegreerd veiligheidscentrum te Westerlo. Principiële beslissing gemeentelijke eigendommen deels ter beschikking te stellen van de politiezone Zuiderkempen. VI. Besluit van de politieraad van 24 april 2003 : Bouwen van een politiecommissariaat. Principiële beslissing de door de gemeente Westerlo ter beschikking gestelde eigendom, gelegen te Westerlo, de Merodedreef te aanvaarden.

10 VII. VIII. IX. Besluit van de politieraad van 24 april 2003 : Bouwen van een politiecommissariaat. Aanstellen van (een) ontwerper(s). Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunning. Besluit van het politiecollege van 13 juni 2003 : Bouwen van een politiecommissariaat. Aanstellen van ontwerpers. Brief van NV DEBO Projectmanagement van 19 juni 2003 : Bouwen van een brandweerarsenaal en politiecentrum te Westerlo. Opdracht veiligheidscoördinatie. X. Brief van NV DEBO Projectmanagement van 02 juli 2003 aan het schepencollege van Westerlo: Bouwen van een brandweerarsenaal en politiecentrum te Westerlo. Opdracht veiligheidscoördinatie. Feiten en context Als concrete oplossing voor de huisvesting van de politie is er voorgesteld om te Westerlo, de Merodedreef - Kwarekkendreef, een veiligheidscentrum te bouwen. Dit project bestaat uit een brandweerarsenaal en een politiecommissariaat. In het project Veiligheidscentrum Brandweerarsenaal zijn er door de gemeente Westerlo reeds vele stappen gezet, met een bindend karakter, zoals de aanstelling van ontwerpers en de aanstelling van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking. Stedenbouwkundig wordt de bouw van het brandweerarsenaal en het politiecommissariaat, op één bouwperceel, als één project beschouwd. Om de architectonische eenheid te bewaren zijn voor het gedeelte politiecommissariaat dezelfde ontwerpers aangesteld als voor het gedeelte brandweerarsenaal. Ook voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator (ontwerp en verwezenlijking) dient het veiligheidscentrum als één project benaderd te worden. In dit geschetst kader laat de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten, welbepaalde uitzonderingen toe. Juridische grond De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten meer bepaald artikel 17 paragraaf 2.1 f : er kan bij onderhandelingsprocedure gehandeld worden, zonder naleving van bekendmakingregels bij de aanvang van de procedure, wanneer de werken, leveringen of diensten omwille van hun technische of artistieke specificiteit of omwille van de exclusieve rechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen toevertrouwd worden. I. De koninklijke besluiten van 08 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. II. Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de aanstelling van een veiligheidscoördinator. Artikel : wanneer op eenzelfde plaats gelijktijdig bouwwerken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd, voor rekening van meerdere opdrachtgevers, stellen zij ( de opdrachtgevers ) tijdens de studiefase één gemeenschappelijke coördinator ontwerp aan via een schriftelijke overeenkomst. Artikel : zelfde tekst maar betreft de coördinator verwezenlijking. III. De nieuwe gemeentewet. Advies Op 13 maart 2003 tijdens een overlegvergadering met Dienst Naam en functie Politiecollege Luc Peetermans, burgemeester-voorzitter Guy Van Hirtum, burgemeester Cris Wandelseck, HCP-korpschef Schepencollege Westerlo Filip Verrezen, schepen Gemeentesecretarissen Milo Anthonis,secretaris Herselt Staf Adams, secretaris Hulshout Leon Gielis, secretaris Westerlo Brandweer Westerlo Carine Vercalsteren, commandant Politiezone : Logistiek Financiën Luc Boogers, commissaris werd geadviseerd: I. de politiezone treedt best zelf op als bouwheer op gronden die zij in volle eigendom verworven heeft met een eigen project. II. In de politiezone zijn geen specialisten voorhanden om werken met enige omvang op een deskundige manier, dagdagelijks op te volgen. Projectbijstand komt aan dit euvel perfect tegemoet.

11 III. Beslissingen van de politieraad worden best gespiegeld aan en afgestemd op gemeenteraadsbeslissingen van Westerlo. Argumentatie I. Het Veiligheidscentrum wordt beschouwd als één concept. Omdat het project het gemeentelijk brandweerarsenaal van Westerlo en het hoofdcommissariaat van de poltiezone Zuiderkempen omvat, zijn er twee opdrachtgevende besturen. Deze opdrachtgevende besturen hebben om de architectonische eenheid te bewaren dezelfde ontwerpers aangesteld. II. De gemeente Westerlo heeft op 22 april 2002 de NV DEBO Projectmanagement uit Keerbergen als coördinator verwezenlijking aangesteld. Op 01 september 2003 wordt aan de gemeenteraad van Westerlo de goedkeuring voorgelegd van de aanstelling van dezelfde firma tot coördinator ontwerp, door middel van een bijakte aan de bestaande ereloonovereenkomst. III. Rekening houdend met het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en met bovenstaande argumentatie, laat artikel f van de wet van 24 december 1993 de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toe. Financiële gevolgen I. In de bijakte aan de ereloonovereenkomst, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Westerlo van 01 september 2003 wordt een ereloonpercentage van 0,69 % toegepast, zijnde de basisprijs van Euro voor de veiligheidscoördinatie - verwezenlijking van het eerste ontwerp (brandweerarsenaal), berekend op basis van een kostenraming van ongeveer Euro. De budgettering van het aangepaste project (veiligheidscentrum) wordt geraamd op Euro. Besluit: unaniem Artikel 1 De politieraad beslist voor het bouwen van een politiecommissariaat een ereloonovereenkomst af te sluiten met een veiligheidscoördinator - ontwerp en verwezenlijking De bestaande ereloonovereenkomst gegund door het schepencollege van Westerlo op 22 april 2002, en de bijakte, vormen de basis van huidige beslissing omdat het politiecommissariaat en het brandweerarsenaal als concept Veiligheidscentrum één geheel vormen. Artikel 2 Het politiecollege wordt verzocht de opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingregels dit bij toepassing van artikel ;f) van de wet van 24 december Kopieën Voor beheer Logistiek en Financiën. Voor kennisname Gemeentebestuur Westerlo. Voor archief 8. Informatica, Aankoop ISLP PC s, printers en toebehoren. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunning Motivering Feiten en context Het aantal effectieve personeelsleden zal in het laatste trimester van 2003 met vijf uitgebreid zijn, waardoor de behoefte aan werkstations groter is. De twee containers die geplaatst worden bevatten drie verhoorlokalen en twee bureau s. Elk lokaal wordt uitgerust met een ISLP werkstation. Juridische grond Ministeriële omzendbrief PLP1 van 04 oktober 2000, betreft Integretad System for the Local Police, ISLP. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten.

12 De koninklijke besluiten van 08 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De nieuwe gemeentewet. Argumentatie Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een kaderovereenkomst afgesloten met leveranciers van hardware en software binnen het ISLP gebeuren. Deze overeenkomst zorgt voor de noodzakelijke eenheid binnen het netwerk en zorgt tevens voor een vereenvoudigde aankoopprocedure. Voor de toelevering van de hardware en de daaraan gekoppelde besturingssoftware is de overeenkomst afgesloten met de firma GECOTEC NV, Brixtonlaan 29 39, 1930 Zaventem. Financiële gevolgen De kostprijs van de hardware en toebehoren wordt geraamd op Euro. Besluit: unaniem Artikel 1 De politieraad beslist dat de aankoop van ISLP PC s, printers en toebehoren via de onderhandelingsprocedure gebeurt. Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. Artikel 2 De bijzonder rekenplichtige regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Begrotingscode Beschikbaar krediet Aankoop vier ISLP PC s Scenic N ,65 Euro (inclusief 330/742/53 i865g BTW) Aankoop één uitgebreide ISLP PC Scenic 1.719,29 Euro (inclusief 330/742/53 N600 i865g BTW) Aankoop drie printers HP Laserjet ,88 Euro (inclusief 330/742/53 series BTW) Totaal 9.017,83 Euro (inclusief 330/742/ Euro BTW) De aankoop wordt gefinancierd door investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten à rato van de vastgelegde percentages: Bedrag Herselt 28,59% Hulshout 18,30% Westerlo 53,11% 9.017,83 Euro 2.578,20 Euro 1.650,26 Euro 4.789,37 Euro Artikel 3 De politieraad gelast het politiecollege met de verdere uitvoering van de opdracht. Kopieën Voor beheer Dienst Logistiek / Financiën Voor kennisname De bijzonder rekenplichtige Voor archief 9. Toegevoegd agendapunt door VLD-fractie : politie-actie Veilig schoolbegin De voorzitter van de politieraad deelt mee dat het punt Veilig schoolbegin vooraf reeds een goede behandeling heeft gekregen. Frans De Cock had gehoopt dat het politiecollege dit punt aan de dagorde had geplaatst, omdat : Ten eerste de politieraadsleden in de praktijk met het verkeer in aanraking komen en inspraak hebben en ten tweede om een overleg te plegen in vergelijking met verleden jaar. Hij somt enkele voorstellen en bemerkingen op : 1. Is het niet mogelijk om grote opvallende borden te plaatsen waarop staat dat het school opnieuw begint?

13 2. Hoeveel politiemensen worden in die actie betrokken? Wanneer worden de manschappen ingezet? 3. Nu gebeuren de preventieve fietscontroles eind oktober voor de kinderen van de basisschool en eind november voor de kinderen van de middelbare school. Kunnen deze controles niet beter in het begin van het schooljaar gebeuren of ze verspreiden over het ganse schooljaar? 4. Worden er algemene verkeerslessen gegeven in de scholen? 5. Veilig woon- en schoolverkeer : is het niet mogelijk om de ouders te stimuleren om hun kinderen niet met de auto naar school te brengen of de ouders aanzetten tot carpooling of de kinderen in groep naar school laten rijden. De kinderen van de middelbare school kunnen beter het openbaar vervoer nemen in plaats van met de auto gebracht te worden. CP Jan Peeters geeft een antwoord op de hierboven gestelde vragen. 1. We hebben geen opvallende borden in onze zone, wel borden die de snelheid aangeven. 2. De fietscontroles worden verspreid over het ganse schooljaar. 3. Verkeersvormingsklassen worden viermaal per jaar gehouden, waaronder één les enkel voor de bromfietsen. Verkeerslessen worden gegeven door de wijkagent, maar dit is enkel op vraag van de schooldirectie. 4. Woon- en schoolverkeer: De ouders worden aangezet tot carpooling. Er wordt een autoluwe schooldag gehouden. Het verkeerstoezicht wordt verhoogd bij het schoolbegin dit wil zeggen dat : - verschillende ploegen worden over de ganse zone ingezet voor verkeerstoezicht - in de schoolomgeving worden SnelheidsInformatieBorden geplaatst De korpschef meldt tevens dat de inzet van het aantal manschappen 20 à 25 mensen is. Dit is 1/3 van de capaciteit. De voorzitter sluit dit punt en meldt dat het een nuttig onderwerp is, doch dat het geen taak is voor de politieraad om dit punt te behandelen. 10. Overdracht van de gebouwen De korpschef deelt een brief uit aan de politieraadsleden met zijn advies over de overdracht van de gebouwen. De voorzitter vraagt of iedereen akkoord is om met hoogdringendheid dit punt te behandelen. Al de leden gaan akkoord om met hoogdringendheid dit punt te behandelen. De voorzitter stelt voor om het oude rijkswachtgebouw ofwel over te nemen ofwel om de waarde van ,14 euro (ca. 32 milj. BEF) te ontvangen van de federale overheid. De politieraad besluit om af te zien van de aankoop van de locatie Bistplein te Westerlo. De voorzitter sluit de vergadering om uur Bij verordening, De secretaris De burgemeester - voorzitter A. Van Thielen L.Peetermans

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE 14.10.2002 AANWEZIG: Van Hirtum G.: Burgemeester-voorzitter; Peetermans L., Verhaegen

Nadere informatie

1. Verslag vergadering 24 oktober goedkeuring Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Verslag vergadering 24 oktober goedkeuring Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN TWAALF DECEMBER TWEE DUIZEND EN ZES 12.12.2006 AANWEZIG: Peetermans L.:Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.: Burgemeester;

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag van 28 augustus 2003 Het verslag van de vergadering van 28 augustus 2003 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag van 28 augustus 2003 Het verslag van de vergadering van 28 augustus 2003 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN DERTIG OKTOBER TWEE DUIZEND EN DRIE 30.10.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G., Verhaegen

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, Burgemeester Puurs Y. Verlinden, raadslid

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, Burgemeester Puurs Y. Verlinden, raadslid NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 04-04-2011 ===================== Aanwezig: L. De boeck, Burgemeester Bornem voorzitter F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands; H. Cools, E. Van de Veken, K. Van Ranst,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten lokale politie Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007 POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007 Aanwezig: De heer Mark Verhaegen, burgemeester-voorzitter De heren Luc Peetermans,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/2 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstel invoering sociaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 26 maart 2013 van 19u. tot 21u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 26 september 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 07.06.2006 2. Eerste begrotingswijziging

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Waren aanwezig : Deneyer P.: waarnemend Voorzitter Poelaert K., De

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege Stad Antwerpen District Wilrijk beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Thierry Vanderkindere, voorzitter; de heren Gilbert Van Nuffel, Johan Peeters, mevrouw Christiana Matthijssens,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Hoboken Districtscollege

Stad Antwerpen District Hoboken Districtscollege Stad Antwerpen District Hoboken beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Johan Felix, voorzitter; de heren Brahim Razzok, Kristof Waterschoot, mevrouwen Anne- Marie Langmans, Yeliz Citak,

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Frans Rik, burgemeester Janssens Sonja, ondervoorzitter Pauwels Koen, Dorikens Herman, Hendrickx

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 17/04/2008 PUBLIEKE ZITTING

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 17/04/2008 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 17/04/2008 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Delen Simonne - Voorzitter Geyselings Carine, Van Goubergen Willy,

Nadere informatie

POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag

POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Verontschuldigd: Jef Van linden, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Vuylsteke de Laps, Xavier Van Rooy,

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 16 S E PT EMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Jaarverslag politiezone

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Decat P. (Schepen/waarnemend

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERONTSCHULDIGD. Monique De Dobbeleer, Joeri Buttiens, Sara De Kock, Willy Cortens, raadsleden.

VERONTSCHULDIGD. Monique De Dobbeleer, Joeri Buttiens, Sara De Kock, Willy Cortens, raadsleden. ZITTING VAN 14.04.2016 AANWEZIG. Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Verboven, Schuyten, Sannen,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013

POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, De Wilde Koen,

Nadere informatie