POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08."

Transcriptie

1 POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G., Verhaegen M..: Burgemeesters-leden; Van den Broeck L., Aerts C., Van Hove L., Van Thielen C., Michiels J., De Cock F., Engelen J., Thys L., Van Looy H., Helsen G., De Groot M., Dehond A., Van de Kerkhof A., Theys K., Scheerens J.: politieraadsleden; Wandelseck C.: korpschef; en Van Thielen A.: secretaris. VERONTSCHULDIGD: Bastiaensen I., Van den Brande P.: politieraadsleden De voorzitter opent de vergadering om uur Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag van 26 juni 2003 Het verslag van 26 juni 2003 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Clement Aerts vraagt waarom het ontwerp van het Veiligheidscentrum niet op de drie gemeentehuizen en het hoofdcommissariaat ligt zoals afgesproken op de vorige zitting. De voorzitter vraagt aan de secretaris om contact op te nemen met de architecten en hen de opdracht te geven om het ontwerp te voorzien op de drie gemeentehuizen en het hoofdcommissariaat. 2. Begrotingswijziging nr. 1/ gewone dienst nr. 10/ buitengewone dienst CP Luc Boogers licht de eerste begrotingswijziging van 2003 toe. Helsen Geert komt de vergaderzaal binnen omstreeks uur. De voorzitter vraagt of de politieraadsleden vragen of opmerkingen hebben op de toelichting van de gewone dienst. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter vraagt of de politieraadsleden vragen of opmerkingen hebben op de toelichting van de buitengewone dienst. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De korpschef komt de vergaderzaal binnen omstreeks uur. Johan Engelen heeft wel een opmerking over het geheel van de begrotingswijziging. Hij vindt het niet correct dat voor de opmaak van de eerste begrotingswijziging geen rekening gehouden is met de rekening van het verleden. De rekening van 2002 is nog niet ter kennisname en goedkeuring gebracht van de politieraadsleden, zoals beloofd op de vorige zitting. Door gebrek aan informatie, gaat hij zich onthouden op het krediet leningen ten laste van de politiezone ingeschreven bij de buitengewone ontvangsten. Hij stelt zich vragen bij de afbetaling van de lening, wat is het meest aangewezen, hoe lenen,

2 hoe financieren, waarom zijn de containers gekocht in plaats van te huren gezien huren veel sneller vooruitgaat,...? An Van de Kerkhof komt de vergaderzaal binnen omstreeks uur. Frans De Cock rekent erop dat de raadsleden op de volgende politieraad de rekening 2002 te zien krijgen. De voorzitter vraagt aan Luc Boogers om te antwoorden op de vraag van Johan Engelen. De lening van ,00 euro (aankoop van gebouwen in uit-voering) wordt geschrapt omwille van het feit dat de zone het rusthuis De Witte Lelie niet aankoopt. Daar tegenover staat een lening van ,00 euro (aankoop van niet-bebouwde bouwgronden) voor de bouwgrond in Westerlo. In overleg met de drie ontvangers van de gemeenten hebben we besloten om over te gaan tot financiering. Omwille van het feit dat de rekening 2002 nog niet is opgemaakt, weet men nog niet op welke manier de aankoop van de grond te financieren. Wat betreft het dossier van de containers, is de aankoop van de containers zo snel mogelijk afgehandeld. Er werd nog niet beslist om de grond met eigen middelen te verwerven of een lening aan te gaan. De voorzitter van de politieraad stelt voor om over te gaan tot het besluit. Gelet op de Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, B.S. van 5 januari 1999, hierna verkort tot WGP; Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie, hierna verkort tot ARPC; Gelet op de voorgelegde begroting; Overwegende dat het KB van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, de verdeling als volgt vastlegt : Herselt 28,59 %, Hulshout 18,30 % en Westerlo 53,11 %; Overwegende dat aan de voorwaarden van artikel 248 van de WGP is voldaan; Gelet op de artikelen 71 tot en met 76 van de WGP, houdende het specifiek toezicht op de begroting en de begrotingswijzigingen evenals de financiële bijdragen van de gemeenten; Gelet op bijgevoegd verslag zoals bedoeld bij artikel 96 van de NGW en van toepassing verklaard bij artikel 27 van de WGP; Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 12/08/2003, zoals voorgeschreven in artikel 11 van het ARPC; Gelet op bijgevoegde tabel van het personeel van de politiezone; Overwegende dat artikel 27 van de WGP stelt dat de artikelen 84, 86, 87, 87 bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 tweede lid, 96, 97, 98, 99, 100 en 101 van de NGW van overeenkomstige toepassing zijn op de politieraad; Gelet op artikel 26 van de WGP dat stelt dat bij stemmingen over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen wordt afgeweken van artikel 25 van de WGP (één stem per lid); Gelet op artikel 24 van de WGP, gevolgd door het KB van 20 december 2000, B.S. 29 december 2000, en verder verduidelijkt door de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001, B.S. 13 april 2001, houdende de verdeling van het aantal stemmen over de burgemeesters bij de stemming over de vaststelling van de begroting/begrotingswijzigingen; Gelet op artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politie; Gelet op artikel 99 van de Nieuwe Gemeentewet; Gehoord de Heer Engelen Joannes die een aparte stemming vraagt over het artikel: Leningen ten laste van de politiezone ingeschreven buitengewone ontvangsten Gelet op het stemgedrag zoals hierna weergegeven met betrekking tot de artikelsgewijze stemming omtrent de verlaging van het artikel nummer Leningen ten laste van de politiezone ingeschreven buitengewone ontvangsten : Stemmen voor: 15 Stemmen tegen: 0

3 Onthoudingen: 3 Gelet op het stemgedrag zoals hierna weergegeven met betrekking tot de stemming omtrent de begrotingswijziging 1/ gewone en buitengewone dienst: Stemmen voor: 15 Stemmen tegen: 0 Onthoudingen: 3 Gelet op de raadsbeslissing van 17 mei 2001 houdende de bepaling van de stemmenweging van de raadsleden, waarbij de raadsleden van de gemeente Herselt over 31 stemmen beschikken, de raadsleden van de gemeente Hulshout over 16 stemmen en de raadsleden van de gemeente Westerlo over 53 stemmen; Besluit: Artikel 1: Artikel 2: Met 74,4 stemmen voor en 0 stemmen tegen en 14,2 onthoudingen het artikel nummer Leningen ten laste van de politiezone ingeschreven buitengewone ontvangsten : te verlagen met : ,00? tot ,00? Met 74,4 stemmen voor 0 en stemmen tegen en 14,2 onthoudingen: de begrotingswijziging gewone dienst nummer 1 en buitengwone dienst nummer 10 dienstjaar 2003 als volgt vast te leggen: GEWONE DIENST NUMMER 1 Oorspronkelijke begr of vorige wijziging Verhoging + Verlaging - Nieuw resultaat Alg.res.begr.rek Res.begr.rek Alg.res.begr.rek Begrotingswijziging 2003 Ontvangsten eigen dienstjaar , , , ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorig dienstjaar 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaar 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting ,00 0,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2003 : 0 BUITENGEWONE DIENST NUMMER 10 Oorspronkelijke begr of vorige wijziging Verhoging + Verlaging - Nieuw resultaat Alg.res.begr.rek Res.begr.rek Alg.res.begr.rek

4 Begrotingswijziging 2003 Ontvangsten eigen dienstjaar , , , ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorig dienstjaar 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaar 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 Geraamd resultaat van de begroting ,00 0,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2003 : 0 Artikel 3 : Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan de heer Gouverneur over te maken. 3. Elektriciteitsleverancier, delegatie aan gemeentebesturen Motivering Voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier kiest de politiezone voor het systeem GeDIS. Om te kunnen deelnemen in een gezamenlijke openbare aanbesteding wordt dit delegatiebesluit genomen. Feiten en context Elke gemeente kan een elektriciteitsleverancier aanduiden: I. vanaf 1 januari 2003, voor afnamepunten met een aansluitvermogen van meer dan 56kVA II. vanaf 1 juli 2003, voor afnamepunten met een aansluitvermogen van minder dan 56kVA. GeDIS staat voor Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer cvba. Juridische grond I. Richtlijn 96/92EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. II. De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, artikel 94 betreft de gewestelijke aspecten van het energiebeleid. III. Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening. IV. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 19 (samenvoeging van opdrachten van verschillende aanbestedende overheden). V. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. VI. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, en de uitvoeringsbesluiten. VII. Het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. VIII. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. IX. Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. X. De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

5 Advies I. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsmarkt en de Gasmarkt (VREG) heeft in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking op de keuze van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten duidelijk gesteld: - dat besturen zich niet zonder meer kunnen laten toewijzen aan de door de distributienetbeheerder aangewezen leverancier, dit omwille van de te verwachten duurdere prijzen. Dat daarom voor deze levering de wetgeving op de overheidsopdrachten van toepassing is. - dat een niet te lange uitvoeringstermijn voor de opdracht mag worden bepaald, omdat de elektriciteitsmarkt nog vatbaar is voor snelle veranderingen op korte termijn. - dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken. Dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt. II. Na contact met GeDIS blijkt dat naar analogie van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 (samenvoeging van opdrachten door verschillende aanbestedende overheden) de politiezone mag opteren om delegatie te verlenen aan de gemeenten die deel uitmaken van de zone om de gebouwen toebehorend aan de politiezone onder de gunningprocedure van de respectievelijke gemeenten te brengen. Argumentatie De uitvoeringstermijn van de opdracht wordt beperkt tot één jaar met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar teneinde het aantal herhalingsopdrachten te beperken, omdat enerzijds de elektriciteitsmarkt nog vatbaar is voor snelle veranderingen op korte termijn en anderzijds het principe van de jaarlijkse begroting in acht dient genomen. Door de opdrachten van verschillende besturen te bundelen kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft. In de politiezone Zuiderkempen hebben de drie deeluitmakende gemeenten, Herselt, Hulshout en Westerlo voor het systeem GeDIS gekozen. Via het systeem GeDIS kan de politiezone met haar beschikbare middelen zinvol de opdracht uitvoeren. Besluit: unaniem Artikel 1 In deze gunningprocedure voor elektriciteitslevering aan de gebouwen van de politiezone worden voor: I. Wolfsdonksesteenweg 74, 76, 78, 2230 Herselt, - de gemeente Herselt, II. Bistplein 13, 2260 Westerlo, - de gemeente Westerlo, aangeduid om in naam en voor rekening van de politiezone Zuiderkempen op te treden. De overheidsopdracht betreft de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de periode van één jaar, met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar. Artikel 2 Deze overheidsopdracht te organiseren bij openbare aanbesteding en het overeenkomstig bestek goed te keuren. Artikel 3 De distributienetbeheerder maakt een lijst met alle afnamepunten van de politiezone en maakt deze over aan de respectievelijke gemeenten voor opname in het bestek. Artikel 4 De gemeenten, vermeld in artikel 1, zullen alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot deze overheidsopdracht. De respectievelijke gemeenten zullen het gunningvoorstel voor bekrachtiging voorleggen aan de politiezone voordat overgegaan wordt tot effectieve gunning. Artikel 5 De gemeente kan een derde belasten met de materiële organisatie van de overheidsopdracht inzake aankoop van elektrische energie voor de gebouwen en de installaties van de politiezone. Artikel 6 De politiezone staat zelf in voor de opzeg van de huidige elektriciteitsleverancier en maakt de keuze van de nieuwe leverancier bekend aan de distributienetbeheerder. Artikel 7 De politiezone staat zelf in voor de uitvoering van de voor haar rekening aangegane verbintenissen voortspruitend uit deze overheidsopdracht. Zij zal met de aangeduide leverancier, voor haar eigen afnamepunten, een deelovereenkomst afsluiten. Artikel 8

6 De politiezone zal in geval van enig juridisch of ander geschil met betrekking op de uitvoering van de eigen verbintenissen voortspruitend uit deze overheidsopdracht, alle verantwoordelijkheid op zich nemen en de respectievelijke gemeenten ontslaan van elke verantwoordelijkheid ter zake. Artikel 9 In geval van een juridisch geschil met betrekking op deze overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 7, is de politiezone mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief Gemeente Herselt, Gemeente Westerlo, Dienst Logistiek en Financiën. Gouverneur van de provincie. 4. Elektriciteitsleverancier, goedkeuring bestek Herselt Motivering Voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier kiest de politiezone voor het systeem GeDIS. Om te kunnen deelnemen in de gezamenlijke openbare aanbesteding wordt het bestek voor elke gemeente apart voorgelegd. Juridische grond I. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 19 (samenvoeging van opdrachten van verschillende aanbestedende overheden). II. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. III. Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. IV. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. V. Het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. VI. De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. VII. Het politieraadsbesluit van 28 augustus 2003 waarin de gemeente Herselt en de gemeente Westerlo worden aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven. Advies I. Voor elke gemeente waar de politiezone een vestiging of afnamepunt heeft, wordt een bijzonder bestek voorgelegd aan de raad. Elk bestek blijft binnen de gemeentelijke gebiedsomschrijving. Argumentatie Door de opdrachten van verschillende besturen te bundelen kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft. In de politiezone Zuiderkempen hebben de drie deeluitmakende gemeenten, Herselt, Hulshout en Westerlo voor het systeem GeDIS gekozen. Via het systeem GeDIS kan de politiezone met haar beschikbare middelen zinvol de opdracht uitvoeren. Besluit: unaniem Artikel 1 De raad keurt het bestek goed voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de vestiging van de politiezone gelegen te: I Herselt, Wolfsdonksesteenweg 74, 76, 78, 2230 Herselt. De overheidsopdracht, bij openbare aanbesteding, betreft de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de periode van één jaar, met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar.

7 Artikel 2 De gemeente Herselt kennis te geven van deze beslissing. Kopieën Voor beheer Dienst Logistiek en Financiën. Voor kennisname Gemeente Herselt. Voor archief 5. Elektriciteitsleverancier, goedkeuring bestek Westerlo Motivering Voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier kiest de politiezone voor het systeem GeDIS. Om te kunnen deelnemen in de gezamenlijke openbare aanbesteding wordt het bestek voor elke gemeente apart voorgelegd. Juridische grond I. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 19 (samenvoeging van opdrachten van verschillende aanbestedende overheden). II. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. III. Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de wijzigingen. IV. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. V. Het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten. VI. De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. VII. Het politieraadsbesluit van 28 augustus 2003 waarin de gemeente Herselt en de gemeente Westerlo worden aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven. Advies I. Voor elke gemeente waar de politiezone een vestiging of afnamepunt heeft, wordt een bijzonder bestek voorgelegd aan de raad. Elk bestek blijft binnen de gemeentelijke gebiedsomschrijving. Argumentatie Door de opdrachten van verschillende besturen te bundelen kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft. In de politiezone Zuiderkempen hebben de drie deeluitmakende gemeenten, Herselt, Hulshout en Westerlo voor het systeem GeDIS gekozen. Via het systeem GeDIS kan de politiezone met haar beschikbare middelen zinvol de opdracht uitvoeren. Besluit: unaniem Artikel 1 De raad keurt het bestek goed voor de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de vestiging van de politiezone gelegen te: I Westerlo, Bistplein 13. De overheidsopdracht, bij openbare aanbesteding, betreft de aanduiding van een elektriciteitsleverancier voor de periode van één jaar, met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar. Artikel 2 De gemeente Westerlo kennis te geven van deze beslissing. Kopieën Voor beheer Dienst Logistiek en Financiën. Voor kennisname Gemeente Westerlo. Voor archief

8 6. Huurovereenkomst met de gemeente Hulshout betreffende het gebouw Prof.Dr.Vital Celenplein 4 en twee garages Brouwerijstraat 4+ Frans De Cock vraagt hoe lang de politiemensen nog in Hulshout moeten blijven. De voorzitter antwoordt dat de mensen in Hulshout blijven tot wanneer het gebouw in Westmeerbeek in orde is. Dit kan nog wel een tijdje duren, omdat de bouw een vertraging oploopt. Dit is volgens Mark Verhaegen omdat de aankoop van het huis achterloopt op het schema. Frans De Cock vraagt of de zone zeker is dat ze een bouwvergunning krijgen voor het opstellen van de containers. De voorzitter meldt dat het verkrijgen van een tijdelijke bouwvergunning geen probleem is. De zone heeft dit vooraf reeds besproken. De voorzitter stelt voor om over te gaan tot het besluit. Motivering De gemeente Hulshout heeft in maart 2002 een huurovereenkomst voorgesteld dat niet aanvaard werd door het politiecollege. Dat eerste voorstel werd op 14 mei 2003 in het schepencollege van Hulshout aangepast en in de gemeenteraad van 30 juni 2003 bevestigd. Het wordt nu voor goedkeuring voorgelegd aan de politieraad. Voorgeschiedenis Politiecollege 19 april 2002: kennisname en bespreking van de door de gemeente Hulshout voorgestelde huurovereenkomst. Er wordt gevraagd het voorstel op verschillende punten te wijzigen, zeker wat de huurprijs betreft. Politiecollege 01 oktober 2002: beslist om het niet betwiste gedeelte van de gevraagde huurprijs, a rato van hetgeen ingeschreven is in de begroting 2002, te betalen. Politiecollege 16 januari 2003: voorstel om overleg te plegen met het schepencollege van Hulshout. Politiecollege 07 februari 2003: overleg met het Schepencollege van Hulshout over de huisvestingsproblematiek te Hulshout. Politiecollege 07 maart 2003: kennisname van de brief van de Dienst Toezicht Lokale Politie betreffende de huurprijs van het politiegebouw te Hulshout. Politiecollege 09 mei 2003: kennisname van het besluit van het schepencollege van Hulshout om het voorstel van huurovereenkomst te wijzigen; Besluit van de gemeenteraad van Hulshout 30 juni 2003: bespreking en goedkeuring van de gewijzigde versie van huurovereenkomst. Feiten en context De politiezone betrekt te Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein nr 4, het voormalig politiecommissariaat, dat eigendom is van de gemeente. In de Brouwerijstraat 4+ worden twee garages gebruikt om de dienstvoertuigen te stallen. De kosten van de verwarming, het elektriciteitsverbruik, het waterverbruik en kleine onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door de gemeentelijke diensten, worden bij de eindrekening verrekend. Juridische grond Het koninklijk besluit van 03 februari 2002 houdende de instelling van de politiezone Herselt, Hulshout, Westerlo op datum van 01 januari De nieuwe gemeentewet. Financiële gevolgen De basishuurprijs voor 2002 is 4.340,47 Euro. De huurprijs voor 2003 wordt bepaald op 4.392,921 Euro.

9 De kosten voor verwarming, elektriciteit, water en klein onderhoud voor 2002 bedraagt 1.540,41 Euro. De huurprijs wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Besluit: unaniem Artikel 1 De politieraad keurt de bijgevoegde huurovereenkomst goed. Artikel 2 De bijzonder rekenplichtige regelt de financiële aspecten voor het dienstjaar 2003 als volgt: Omschrijving Bedrag Begrotingscode Beschikbaar krediet Huur van het commissariaat te Hulshout, 4.392,921 Euro 330/126/ ,00 Euro Prof. Dr. Vital Celenplein 4 en van twee garages De kosten voor verwarming, het elektriciteitsverbruik, het waterverbruik en kleine onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door de gemeentelijke diensten, worden bij de eindrekening verrekend. Artikel 3 De politieraad geeft opdracht aan: Dienst Taak Politiecollege Logistiek en financiën Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief Logistiek en Financiën, Bijzonder rekenplichtige. Gemeente Hulshout. De huurovereenkomst uitvoeren volgens dit besluit Een exemplaar van de ondertekende huurovereenkomst terugsturen naar de gemeente Hulshout. 7. Bouwen van een politiecommissariaat. Aanstellen van een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking. Lastvoorwaarden en wijze van gunning Johan Engelen vraagt of de prijs van de veiligheidscoördinator niet beperkt kan worden, door het beperken van de omvang van het dak en de gelijkvloers en het tweede niveau op dezelfde wijze in te delen. Guy Van Hirtum antwoordt hierop dat men niet hoger mag gaan dan de bestaande hoogte. Johan Engelen meldt dat de hoogte van het gebouw de stabiliteit niet beïnvloedt. De voorzitter stelt voor om opmerkingen betreffende het gebouw door te geven aan de architecten via de korpschef. Hierna volgt het besluit. Motivering Voorgeschiedenis I. Gemeenteraadsbesluit van Westerlo van 25 maart 2002 : Bouwen van een brandweerarsenaal. Studieopdracht veiligheidscoördinator-verwezenlijking. Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. II. Schepencollegebesluit van Westerlo van 22 april 2002 : aanstelling van de NV DEBO Projectmanagement uit Keerbergen als veiligheidscoördinator verwezenlijking. III. Politieraad van 05 september 2002: Bespreking huisvestingsproblematiek. IV. Politieraad van 30 januari 2003 : Huisvesting, stand van zaken. Optie centrale huisvesting, Veiligheidscentrum te Westerlo, de Merodedreef, Marlybrug. V. Gemeenteraadsbesluit van Westerlo van 31 maart 2003 : Veiligheidscentrum.Bouwen van een geïntegreerd veiligheidscentrum te Westerlo. Principiële beslissing gemeentelijke eigendommen deels ter beschikking te stellen van de politiezone Zuiderkempen. VI. Besluit van de politieraad van 24 april 2003 : Bouwen van een politiecommissariaat. Principiële beslissing de door de gemeente Westerlo ter beschikking gestelde eigendom, gelegen te Westerlo, de Merodedreef te aanvaarden.

10 VII. VIII. IX. Besluit van de politieraad van 24 april 2003 : Bouwen van een politiecommissariaat. Aanstellen van (een) ontwerper(s). Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunning. Besluit van het politiecollege van 13 juni 2003 : Bouwen van een politiecommissariaat. Aanstellen van ontwerpers. Brief van NV DEBO Projectmanagement van 19 juni 2003 : Bouwen van een brandweerarsenaal en politiecentrum te Westerlo. Opdracht veiligheidscoördinatie. X. Brief van NV DEBO Projectmanagement van 02 juli 2003 aan het schepencollege van Westerlo: Bouwen van een brandweerarsenaal en politiecentrum te Westerlo. Opdracht veiligheidscoördinatie. Feiten en context Als concrete oplossing voor de huisvesting van de politie is er voorgesteld om te Westerlo, de Merodedreef - Kwarekkendreef, een veiligheidscentrum te bouwen. Dit project bestaat uit een brandweerarsenaal en een politiecommissariaat. In het project Veiligheidscentrum Brandweerarsenaal zijn er door de gemeente Westerlo reeds vele stappen gezet, met een bindend karakter, zoals de aanstelling van ontwerpers en de aanstelling van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking. Stedenbouwkundig wordt de bouw van het brandweerarsenaal en het politiecommissariaat, op één bouwperceel, als één project beschouwd. Om de architectonische eenheid te bewaren zijn voor het gedeelte politiecommissariaat dezelfde ontwerpers aangesteld als voor het gedeelte brandweerarsenaal. Ook voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator (ontwerp en verwezenlijking) dient het veiligheidscentrum als één project benaderd te worden. In dit geschetst kader laat de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten, welbepaalde uitzonderingen toe. Juridische grond De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten meer bepaald artikel 17 paragraaf 2.1 f : er kan bij onderhandelingsprocedure gehandeld worden, zonder naleving van bekendmakingregels bij de aanvang van de procedure, wanneer de werken, leveringen of diensten omwille van hun technische of artistieke specificiteit of omwille van de exclusieve rechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen toevertrouwd worden. I. De koninklijke besluiten van 08 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. II. Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de aanstelling van een veiligheidscoördinator. Artikel : wanneer op eenzelfde plaats gelijktijdig bouwwerken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd, voor rekening van meerdere opdrachtgevers, stellen zij ( de opdrachtgevers ) tijdens de studiefase één gemeenschappelijke coördinator ontwerp aan via een schriftelijke overeenkomst. Artikel : zelfde tekst maar betreft de coördinator verwezenlijking. III. De nieuwe gemeentewet. Advies Op 13 maart 2003 tijdens een overlegvergadering met Dienst Naam en functie Politiecollege Luc Peetermans, burgemeester-voorzitter Guy Van Hirtum, burgemeester Cris Wandelseck, HCP-korpschef Schepencollege Westerlo Filip Verrezen, schepen Gemeentesecretarissen Milo Anthonis,secretaris Herselt Staf Adams, secretaris Hulshout Leon Gielis, secretaris Westerlo Brandweer Westerlo Carine Vercalsteren, commandant Politiezone : Logistiek Financiën Luc Boogers, commissaris werd geadviseerd: I. de politiezone treedt best zelf op als bouwheer op gronden die zij in volle eigendom verworven heeft met een eigen project. II. In de politiezone zijn geen specialisten voorhanden om werken met enige omvang op een deskundige manier, dagdagelijks op te volgen. Projectbijstand komt aan dit euvel perfect tegemoet.

11 III. Beslissingen van de politieraad worden best gespiegeld aan en afgestemd op gemeenteraadsbeslissingen van Westerlo. Argumentatie I. Het Veiligheidscentrum wordt beschouwd als één concept. Omdat het project het gemeentelijk brandweerarsenaal van Westerlo en het hoofdcommissariaat van de poltiezone Zuiderkempen omvat, zijn er twee opdrachtgevende besturen. Deze opdrachtgevende besturen hebben om de architectonische eenheid te bewaren dezelfde ontwerpers aangesteld. II. De gemeente Westerlo heeft op 22 april 2002 de NV DEBO Projectmanagement uit Keerbergen als coördinator verwezenlijking aangesteld. Op 01 september 2003 wordt aan de gemeenteraad van Westerlo de goedkeuring voorgelegd van de aanstelling van dezelfde firma tot coördinator ontwerp, door middel van een bijakte aan de bestaande ereloonovereenkomst. III. Rekening houdend met het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en met bovenstaande argumentatie, laat artikel f van de wet van 24 december 1993 de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toe. Financiële gevolgen I. In de bijakte aan de ereloonovereenkomst, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Westerlo van 01 september 2003 wordt een ereloonpercentage van 0,69 % toegepast, zijnde de basisprijs van Euro voor de veiligheidscoördinatie - verwezenlijking van het eerste ontwerp (brandweerarsenaal), berekend op basis van een kostenraming van ongeveer Euro. De budgettering van het aangepaste project (veiligheidscentrum) wordt geraamd op Euro. Besluit: unaniem Artikel 1 De politieraad beslist voor het bouwen van een politiecommissariaat een ereloonovereenkomst af te sluiten met een veiligheidscoördinator - ontwerp en verwezenlijking De bestaande ereloonovereenkomst gegund door het schepencollege van Westerlo op 22 april 2002, en de bijakte, vormen de basis van huidige beslissing omdat het politiecommissariaat en het brandweerarsenaal als concept Veiligheidscentrum één geheel vormen. Artikel 2 Het politiecollege wordt verzocht de opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingregels dit bij toepassing van artikel ;f) van de wet van 24 december Kopieën Voor beheer Logistiek en Financiën. Voor kennisname Gemeentebestuur Westerlo. Voor archief 8. Informatica, Aankoop ISLP PC s, printers en toebehoren. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunning Motivering Feiten en context Het aantal effectieve personeelsleden zal in het laatste trimester van 2003 met vijf uitgebreid zijn, waardoor de behoefte aan werkstations groter is. De twee containers die geplaatst worden bevatten drie verhoorlokalen en twee bureau s. Elk lokaal wordt uitgerust met een ISLP werkstation. Juridische grond Ministeriële omzendbrief PLP1 van 04 oktober 2000, betreft Integretad System for the Local Police, ISLP. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten.

12 De koninklijke besluiten van 08 januari 1996 en 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De nieuwe gemeentewet. Argumentatie Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een kaderovereenkomst afgesloten met leveranciers van hardware en software binnen het ISLP gebeuren. Deze overeenkomst zorgt voor de noodzakelijke eenheid binnen het netwerk en zorgt tevens voor een vereenvoudigde aankoopprocedure. Voor de toelevering van de hardware en de daaraan gekoppelde besturingssoftware is de overeenkomst afgesloten met de firma GECOTEC NV, Brixtonlaan 29 39, 1930 Zaventem. Financiële gevolgen De kostprijs van de hardware en toebehoren wordt geraamd op Euro. Besluit: unaniem Artikel 1 De politieraad beslist dat de aankoop van ISLP PC s, printers en toebehoren via de onderhandelingsprocedure gebeurt. Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. Artikel 2 De bijzonder rekenplichtige regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Begrotingscode Beschikbaar krediet Aankoop vier ISLP PC s Scenic N ,65 Euro (inclusief 330/742/53 i865g BTW) Aankoop één uitgebreide ISLP PC Scenic 1.719,29 Euro (inclusief 330/742/53 N600 i865g BTW) Aankoop drie printers HP Laserjet ,88 Euro (inclusief 330/742/53 series BTW) Totaal 9.017,83 Euro (inclusief 330/742/ Euro BTW) De aankoop wordt gefinancierd door investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten à rato van de vastgelegde percentages: Bedrag Herselt 28,59% Hulshout 18,30% Westerlo 53,11% 9.017,83 Euro 2.578,20 Euro 1.650,26 Euro 4.789,37 Euro Artikel 3 De politieraad gelast het politiecollege met de verdere uitvoering van de opdracht. Kopieën Voor beheer Dienst Logistiek / Financiën Voor kennisname De bijzonder rekenplichtige Voor archief 9. Toegevoegd agendapunt door VLD-fractie : politie-actie Veilig schoolbegin De voorzitter van de politieraad deelt mee dat het punt Veilig schoolbegin vooraf reeds een goede behandeling heeft gekregen. Frans De Cock had gehoopt dat het politiecollege dit punt aan de dagorde had geplaatst, omdat : Ten eerste de politieraadsleden in de praktijk met het verkeer in aanraking komen en inspraak hebben en ten tweede om een overleg te plegen in vergelijking met verleden jaar. Hij somt enkele voorstellen en bemerkingen op : 1. Is het niet mogelijk om grote opvallende borden te plaatsen waarop staat dat het school opnieuw begint?

13 2. Hoeveel politiemensen worden in die actie betrokken? Wanneer worden de manschappen ingezet? 3. Nu gebeuren de preventieve fietscontroles eind oktober voor de kinderen van de basisschool en eind november voor de kinderen van de middelbare school. Kunnen deze controles niet beter in het begin van het schooljaar gebeuren of ze verspreiden over het ganse schooljaar? 4. Worden er algemene verkeerslessen gegeven in de scholen? 5. Veilig woon- en schoolverkeer : is het niet mogelijk om de ouders te stimuleren om hun kinderen niet met de auto naar school te brengen of de ouders aanzetten tot carpooling of de kinderen in groep naar school laten rijden. De kinderen van de middelbare school kunnen beter het openbaar vervoer nemen in plaats van met de auto gebracht te worden. CP Jan Peeters geeft een antwoord op de hierboven gestelde vragen. 1. We hebben geen opvallende borden in onze zone, wel borden die de snelheid aangeven. 2. De fietscontroles worden verspreid over het ganse schooljaar. 3. Verkeersvormingsklassen worden viermaal per jaar gehouden, waaronder één les enkel voor de bromfietsen. Verkeerslessen worden gegeven door de wijkagent, maar dit is enkel op vraag van de schooldirectie. 4. Woon- en schoolverkeer: De ouders worden aangezet tot carpooling. Er wordt een autoluwe schooldag gehouden. Het verkeerstoezicht wordt verhoogd bij het schoolbegin dit wil zeggen dat : - verschillende ploegen worden over de ganse zone ingezet voor verkeerstoezicht - in de schoolomgeving worden SnelheidsInformatieBorden geplaatst De korpschef meldt tevens dat de inzet van het aantal manschappen 20 à 25 mensen is. Dit is 1/3 van de capaciteit. De voorzitter sluit dit punt en meldt dat het een nuttig onderwerp is, doch dat het geen taak is voor de politieraad om dit punt te behandelen. 10. Overdracht van de gebouwen De korpschef deelt een brief uit aan de politieraadsleden met zijn advies over de overdracht van de gebouwen. De voorzitter vraagt of iedereen akkoord is om met hoogdringendheid dit punt te behandelen. Al de leden gaan akkoord om met hoogdringendheid dit punt te behandelen. De voorzitter stelt voor om het oude rijkswachtgebouw ofwel over te nemen ofwel om de waarde van ,14 euro (ca. 32 milj. BEF) te ontvangen van de federale overheid. De politieraad besluit om af te zien van de aankoop van de locatie Bistplein te Westerlo. De voorzitter sluit de vergadering om uur Bij verordening, De secretaris De burgemeester - voorzitter A. Van Thielen L.Peetermans

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie