NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE POLITIERAAD"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter Terwingen Raf burgemeester Bemelmans Corrie, Castermans Tony, Colson Gerard, Donders Jean, Hamers Romain, Kerkhofs Marcel, Maes Diane, Martens Jolein, Mechels Rudi, Merlo Anniek, Meulemans Stefan, Terwingen Dominique, Uzun Mustafa, Verheyen Peter, Wolk Johan - politieraadsleden Schepers Jos - korpschef Bervaes Sabine - politiesecretaris 01 Goedkeuring vorig verslag. Openbare zitting Het verslag van de zitting van 02 december 2014 lag ter inzage en wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 02 Goedkeuring politiebegrotingswijziging 2 en 3 gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2014, door toezichthoudende overheid - Kennisname. Gelet op ons besluit van 04 december 2013 waarbij de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2014 werd vastgesteld; Gelet op ons besluit van 1 oktober 2014 waarbij de begrotingswijzigingen 2 (gewone dienst) en 3 (buitengewone dienst) van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2014 werd vastgesteld; Gelet op de artikelen 72 2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 51 van 31 oktober 2013 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2014 ten behoeve van de politiezones; Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag; Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de politiebegroting dienstjaar 2014, van de gouverneur van de provincie Limburg van 31 januari 2014; Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de politiebegrotingswijziging 2 (gewone dienst) en 3 (buitengewone dienst) van het dienstjaar 2014, van de gouverneur van de provincie Limburg van 28 november 2014; BESLUIT : Enig artikel. De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit begrotingswijziging 2 (gewone dienst) en 3 (buitengewone dienst) van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2014, van de gouverneur van de provincie Limburg van 28 november 2014.

2 03 Goedkeuring politiebegroting - dienstjaar 2015, door toezichthoudende overheid - Kennisgeving. Gelet op ons besluit van 02 december 2014 waarbij de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2015 werd vastgesteld; Gelet op de artikelen 72 2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 51 van 31 oktober 2013 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2014 ten behoeve van de politiezones; Gelet op het feit dat de ministeriële omzendbrief PLP 53 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2015 ten behoeve van de politiezones nog niet beschikbaar was bij opmaak van de begroting 2015 van de politiezone; Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag; Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de politiebegroting dienstjaar 2015, van de gouverneur van de provincie Limburg van 15 januari 2015; BESLUIT : Enig artikel. De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2015, van de gouverneur van de provincie Limburg van 15 januari Kennisgeving besluit politiecollege 03 december 2014 houdende overeenkomst met energieleverancier voor de aanschaf van noodaggregaten ingeval van energieschaarste. DE POLITIERAAD: Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet; Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 december 2014 houdende overeenkomst met energieleverancier voor de aanschaf van noodaggregaten ingeval van energieschaarste; Overwegende dat de gemeente Maasmechelen een huurovereenkomst is aangegaan met de firma Nuhmeris nv voor de levering van een noodgenerator voor het commissariaat Koning Albertlaan; Overwegende dat de gemeente Maasmechelen de kosten van deze huurovereenkomst via factuur zal aanrekenen aan de politiezone; BESLUIT: Artikel 1: De politieraad neemt kennis van het besluit van het politiecollege van 3 december Artikel 2: De uitgave voor deze huurovereenkomst is voorzien op artikel 330/

3 05 Afsluiten samenwerkingsovereenkomst PROCLIM. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op de gemeentewet, artikel 234; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en artikel 26, 1, 2, a, en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van werken, leveringen en diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Gelet op het besluit van de Provincieraad van 20 november 2013 waarbij deze stelt dat PROCLIM, de opdrachtencentrale van het provinciebestuur van Limburg, als opdrachtencentrale in de procedure tot aanstelling van een leverancier voor aardgas en elektriciteit optreedt; Overwegende dat om aan de georganiseerde marktbevragingen deel te kunnen nemen er voorafgaandelijk een samenwerkingsovereenkomst met PROCLIM dient ondertekend te worden; Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; BESLUIT : Artikel 1. De politieraad gaat akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met PROCLIM, de opdrachtencentrale van de provincie Limburg. Artikel 2. De burgemeester-voorzitter en de korpschef gaan over tot het, in tweevoud, handtekenen van de samenwerkingsovereenkomst met PROCLIM zoals vermeld in artikel Deelname openbare aanbesteding levering energie. Gelet op de wet van 29 april 1999 die bepaalt dat alle afnamepunten van elektriciteit m.i.v. 1 juli 2003 volledig vrij dienen te zijn; Gelet op de wet van 29 april 1999 bepaalt dat alle afnamepunten van aardgas m.i.v. 1 juli 2003 volledig vrij dienen te zijn; Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 februari 2013 houdende deelname openbare aanbesteding levering energie; Gelet op ons besluit van 19 maart 2013 houdende bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 6 februari 2013; Gelet op het feit dat de bestaande contracten voor levering van aardgas en elektriciteit aflopen op 31 december 2015.

4 Gelet op het feit dat derhalve nieuwe leverancier(s) van aardgas en elektriciteit dienen te worden aangesteld. Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en artikel 26, 1, 2, a, en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van werken, leveringen en diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Gelet op het besluit van de Provincieraad van 20 november 2013 waarbij deze stelt dat PROCLIM, de opdrachtencentrale van het provinciebestuur van Limburg, als opdrachtencentrale in de procedure tot aanstelling van een leverancier voor aardgas en elektriciteit optreedt; Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp: Raamovereenkomst levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg ( ) ; Overwegende dat de initiële raming van deze opdracht bij benadering ,00 euro incl. btw per jaar bedraagt en verder gespecifieerd zal moeten worden in een bestek; Overwegende dat PROCLIM optreedt als opdrachtencentrale, de procedure zal voeren en in naam van de politiezone Lanaken-Maasmechelen bij de gunning van de opdracht zal optreden; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en de politiezone Lanaken-Maasmechelen dd 17 maart 2015; Gelet op de verbruiken voor het dienstjaar 2014 zoals opgegeven door de respectievelijke leverancier(s); Gelet op het prijsvoordeel dat redelijkerwijze kan worden bekomen bij een verhoogd volumeaanbod; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in artikel 330/ (elektriciteit) en 330/ (gas); BESLUIT : Artikel 1. Akkoord te gaan met de deelname van de politiezone Lanaken-Maasmechelen in de samenaankoop Raamovereenkomst levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg ( ), voor de leveringsjaren , voor een bedrag indicatief geraamd op ,00 euro incl. btw per jaar voor aardgas, en voor een bedrag indicatief geraamd op ,00 euro incl. btw per jaar voor elektriciteit LS. Artikel 2. PROCLIM wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van de politiezone Lanaken- Maasmechelen bij de gunning van de opdracht op te treden.

5 Artikel 3. De lijst met afnamepunten (naam, EAN nummers, leveringsadres, facturatieadres) met de vermoedelijke verbruiksaantallen, voor aardgas en elektriciteit LS, maakt onlosmakelijk deel uit van het bestek, en wordt bijgevoegd bij dit besluit. Artikel 4. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan PROCLIM. Artikel 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in artikel 330/ (elektriciteit) en 330/ (gas). 07 Aankoop van één gemarkeerd interventievoertuig type combi. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht Aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie een raamcontract met besteknr. DSA 2012 R3 500 werd opgesteld door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones begunstigden van zijn; Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de procedure van de algemene offerteaanvraag; Overwegende dat we één gemarkeerd interventievoertuig type combi wensen aan te kopen; Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/6 percelen 56 tot 58 Politiecombi s diesel ; Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op ,00 euro incl BTW voor één gemarkeerd interventievoertuig, type combi; Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015 van de politie, op artikel 330/ en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; BESLUIT : Artikel 1 De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden van raamcontract DSA 2012 R3 500: Aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie.

6 Artikel 2 De politieraad stemt in met de aankoop van één gemarkeerd interventievoertuig type combi, via federaal raamcontract, DSA 2012 R3 500 Aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag van ,00 euro incl BTW. Artikel 3 De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/ van de buitengewone dienst. Artikel 4 Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 08 Aankoop en onderhoud van één gemarkeerde motorfiets. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht Aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie een raamcontract met besteknr. DSA 2012 R3 500 werd opgesteld door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones begunstigden van zijn; Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de procedure van de algemene offerteaanvraag; Overwegende dat we één gemarkeerde motorfiets wensen aan te kopen; Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/12 percelen 72 tot 75 Motorfietsen ; Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op ,00 euro incl. BTW voor één gemarkeerde motorfiets; Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015 van de politie, op artikel 330/743-98;

7 BESLUIT : Artikel 1 De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden van raamcontract DSA 2012 R3 500: Aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie ; Artikel 2 De politieraad stemt in met de aankoop van één gemarkeerde motorfiets, via federaal raamcontract, DSA 2012 R3 500: Aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag van ,00 euro incl BTW; Artikel 3 De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/ van de buitengewone dienst. Artikel 4 Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 09 Aankoop en onderhoud van één mobiele digitale snelheidsmeter. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op de gemeentewet, artikel 234; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 26, 1, 1 b; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Overwegende dat we een mobiele digitale snelheidsmeter willen aankopen, die ingebouwd wordt in een anoniem voertuig; Overwegende dat we de mobiele digitale snelheidsmeter willen aankopen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op ,00 euro incl. BTW voor de aankoop van een mobiele digitale snelheidsmeter; Gelet op het feit dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de goedgekeurde begroting op artikel 330/ en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; Overwegende dat na realisatie van deze opdracht, een jaarlijkse onderhoudskost wordt gegenereerd vanaf de begroting 2017 (24 maanden na levering), actueel geschat op 2.400,00 inclusief BTW;

8 BESLUIT : Artikel 1 De politieraad gaat akkoord met de aankoop en onderhoud van een mobiele digitale snelheidsmeter. Artikel 2 De politieraad gaat akkoord met het afsluiten van een full omnium onderhoudscontract. Artikel 3 De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden zoals opgenomen in bestek Lamapr , zoals gevoegd in bijlage, en hiermee de markt te bevragen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 4 De uitgave is voorzien op artikel 330/ Artikel 5 Het politiecollege wordt gelast met uitvoering van onderhavig besluit. 10 Huur van vijf waterverdelers met koel- en CO2-module, met de bijhorende levering van drinkwater op afroep. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen met in het bijzonder artikel 26, 1, 1, a; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Overwegende dat de politiezone zich wenst te conformeren met de wet overheidsopdrachten en dus periodiek de markt te bevragen; Overwegende dat de politiezone voor alle personeelsleden dezelfde diensten wenst aan te bieden, zo ook één leverancier van drinkwater; Overwegende dat we deze vijf waterverdelers met koel- en met CO²-module, met de bijhorende levering op afroep van drinkwater willen huren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het bestek met referentie lamapr dat werd opgesteld door de dienst logistiek en infrastructuur van de politiezone; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015 van de politie, op artikel / (huur) en / (aankoop drinkwater);

9 BESLUIT : Artikel 1 De politieraad gaat akkoord met de huurovereenkomst van vijf waterverdelers met koel- en met CO²module, met de bijhorende levering op afroep van drinkwater. Artikel 2 De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden zoals opgenomen in bestek Lamapr , zoals gevoegd in bijlage, en hiermee de markt te bevragen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 3 De uitgave voor de aankoop is voorzien op artikel 330/ (huur) en 330/ (aankoop drinkwater). Artikel 4 Het politiecollege wordt gelast met uitvoering van onderhavig besluit. 11 Vacantverklaring 1 functie inspecteur recherche - Intrekking besluit PR 2/12/ Nieuwe vacantverklaring. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus; Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale overheden in de politiezones; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; Gelet op ons besluit van 25 juni 2013 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op 128, waarvan 96 inspecteurs; Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2015 uit 126 manschappen bestaat waarvan er 93 tot het basiskader behoren; Gelet op het besluit van de politieraad van 2 december 2014 houdende vacantverklaring van 1 functie inspecteur recherche; Gelet op de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken;

10 Overwegende dat deze wet het mogelijk maakt dat een lid van het basiskader dat in het bezit is van de bevoegdheid OGP/HPK deze bevoegdheid kan meenemen naar een nieuwe functie die hij heeft bekomen via mobiliteit, op voorwaarde dat het ononderbroken binnen de gerechtelijke zuil van de geïntegreerde politie tewerkgesteld blijft; Overwegende dat de bevoegde overheid, in casu de politieraad, de mogelijkheid tot het meenemen van de OGP-bevoegdheid moet opnemen in de vacantverklaring; Overwegende dat het in het voordeel van het ontvangende politiekorps is dat, wanneer de aan te werven kandidaat beschikt over deze bevoegdheid, hij deze kan meenemen; Overwegende dat deze bepaling niet was opgenomen in het besluit van de politieraad van 2 december 2014; Overwegende dat het aangewezen is het besluit van de politieraad van 2 december 2014 in te trekken; Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze functie noodzakelijk blijft; Overwegende dat het noodzakelijk is 1 functie van inspecteur van politie vacant te verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor de recherche; Overwegende dat een functie binnen de recherche een gespecialiseerde functie is waarvoor een brevet is vereist; Overwegende dat de politieraad kan beslissen dat personeelsleden die niet in het bezit zijn van het vereiste brevet zich rechtsgeldig kunnen kandidaat stellen maar dat hun kandidatuur pas in overweging wordt genomen bij gebrek aan geschikt bevonden brevethouders; Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het advies inwinnen van een selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te lassen; Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt beschouwd te worden; Overwegende dat een functie binnen de recherche een gespecialiseerde functie is waarbij de geschikt bevonden brevethouders voorrang hebben op niet-brevethouders; Overwegende dat het aangewezen is dat wanneer de aan te werven kandidaat beschikt over de bevoegdheid OGP/HPK, hij deze bevoegdheid mee kan nemen naar onze politiezone; Gelet op artikel VI.II.15 5 RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie;

11 Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden; Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaatstelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit; BESLUIT: Artikel 1 Ons besluit van 2 december 2014 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur recherche wordt ingetrokken Artikel 2 1 FTE inspecteur recherche wordt via mobiliteit vacant verklaard. Artikel 3 Het betreft een gespecialiseerde betrekking. Artikel 4 Kandidaten die niet in het bezit zijn van het vereiste brevet kunnen zich rechtsgeldig kandidaat stellen. Artikel 5 Kandidaten die in het bezit zijn van de bevoegdheid OGP/HPK kunnen deze bevoegdheid meenemen naar onze politiezone; Artikel 6 De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : - Korpschef Jos SCHEPERS, hoofdcommissaris, voorzitter (plaatsvervanger Freddy GEVAERT, hoofdcommissaris) - Vincent LOYENS, commissaris (plaatsvervanger, Mathieu BUNKENS, commissaris) - Rudi SCHELLINGEN, commissaris, PZ Midlim (Ilse JUVIJNS, hoofdinspecteur, PZ Midlim) - Linda COX, adviseur, secretaris (plaatsvervanger Elke NEYENS, consulent of Mariëlle LEENDERS, assistent) 12 Vacantverklaring via vervangingscontract van 1 deeltijds assistent (7,6u). DE POLITIERAAD: Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus; Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale overheden in de politiezones; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen;

12 Gelet op ons besluit van 25 juni 2013 houdende wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de politiezone Lanaken-Maasmechelen waarin de personeelsformatie werd vastgelegd op 27,75 FTE, waarvan 14,5 assistent; Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 maart 2015 uit 32 personeelsleden bestaat waarvan er 15 tot het niveau C behoren; Overwegende dat deze 15 personeelsleden samen 11,7 FTE vormen; Gelet op het besluit van het politiecollege van 4 februari 2015 houdende kennisname van de toekenning loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof aan 1/5 de aan een consulent voor de periode van 1 februari 2015 tot en met 30 september 2016; Overwegende dat door de toekenning van deze loopbaanonderbreking een capaciteit van 0,2 FTE vrijkomt; Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze deeltijdse functie binnen de afdeling Ondersteunende diensten, dienst logistiek en infrastructuur en de afdeling Operaties, dienst operationele analyse, planning en coördinatie, essentieel is; Overwegende dat wij met twee vervangingscontracten wensen te werken; Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is de functie van 1 deeltijdse assistent (7,6/38 ste ) vacant te verklaren; Overwegende dat de uitgave van de personeelskosten voorzien werd in de begroting, meer bepaald op het begrotingsartikel 33091/111/0100; Overwegende dat het aangewezen is deze uren over twee diensten te spreiden; Overwegende dat er interne, deeltijdse personeelsleden geïnteresseerd zijn in een uitbreiding van hun uren; BESLUIT : Artikel 1 1 deeltijdse functie assistent (7,6u) wordt vacant verklaard voor invulling via vervangingsovereenkomst voor de duur van de afwezigheid in het kader van de toegekende loopbaanonderbreking. Artikel 2 De invulling van deze functie zal gebeuren door een uitbreiding van de uren van twee intern deeltijds tewerkgestelde personeelsleden. Besloten zitting 13 Aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur verkeer - Aanstelling kandidaat. 14 Aanwerving via mobiliteit van 1 assistent - Geen aanstelling. Namens de politieraad De politiesecretaris De burgemeester-voorzitter S. BERVAES M. KEULEN

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2-3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 21 maart 2017 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Terwingen Raf burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 24 september 2013 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen Aanwezig : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 363 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 14 oktober 214 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 363 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 16 december 213 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2-3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 13 oktober 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 2 december 2014 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. Omwille van het bezoek aan het CIC en met akkoord van de toezichthoudende overheid en de

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Magda Hanssen, Sven Luyck, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem en Piet Wijgaerts, OCMWraadsleden;

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd.

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd. NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.2.2012 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands - voorzitter E. Van de Veken, K. Van Ranst, S. Pintens, D. Aerts, B. De Schutter, L.

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 22

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 18 juni 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 17.03.2014 2. Goedkeuring van

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

VERONTSCHULDIGD. Monique De Dobbeleer, Joeri Buttiens, Sara De Kock, Willy Cortens, raadsleden.

VERONTSCHULDIGD. Monique De Dobbeleer, Joeri Buttiens, Sara De Kock, Willy Cortens, raadsleden. ZITTING VAN 14.04.2016 AANWEZIG. Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Verboven, Schuyten, Sannen,

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 22 juni 2015 van 19.45u. tot 20.50u. in de gebouwen van het CIC, kwartier Refuge, Zandstraat 148 te 8200 BRUGGE-Sint-Andries

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 23.04.2013 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, waarnemend voorzitter Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven, Schuyten, Van Gossum, De Dobbeleer,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, VERGADERING VAN DE POLITIERAAD Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 28

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag

POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Joost Fillet, Jos Bergmans, Luc Eeckhout, Marleen Van den Eynde (vanaf punt 2), Bart

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 22 april 2008, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 22 april 2008, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 april 2008, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.02.2008 2. Kennisgeving samenstelling

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht worden

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Burgemeester-Voorzitter Marcel BELGRADO, Else DE WACHTER - Politiecollegeleden Alain MEERTS -

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 juni 2013 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 juni 2013 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 juni 2013 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zittingen van de politieraad van

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 19 maart 2013 PLAATS : Administratief

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 maart 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.12.2013 2. Goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 19 maart 2013 PLAATS : Administratief

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad 30 januari 2017.

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur Agenda In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 29 juni 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 29 juni 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 29 juni 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 8 maart 2016 - goedkeuring 02 Goedkeuring

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 21 maart 2016 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 21 maart 2016 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 21 maart 2016 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 januari

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 juni 2014 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 11.10. 2. Begroting

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 30 september 2008, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 30 september 2008, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 30 september 2008, 20 uur Agenda en verslag Voorafgaande aan de zitting zal het personeelslid INP Eerdekens, tewerkgesteld binnen de

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

POLITIERAAD VERSLAG 18 maart 2015

POLITIERAAD VERSLAG 18 maart 2015 Aanwezig: Kontich Erik Jacobs, burgemeester-voorzitter Politieraadslid Rudy Van Onckelen Edegem Koen Metsu, burgemeester (verontschuldigd) Politieraadslid Bart Breugelmans Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 7 juni 2006, 19.30 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 22.02.2006 2. Eedaflegging door Kathleen

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 26 september 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 07.06.2006 2. Eerste begrotingswijziging

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 27.10.2011 AANWEZIG. Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter politiecollege, voorzitter Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid Van de Wouwer, Reynders, Van Meeuwen, Swinnen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 18.10.2011

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016 Aanwezigen : Edward DE WIT - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Nadia SMINATE - Politiecollegeleden

Nadere informatie

POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag

POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Verontschuldigd: Jef Van linden, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Vuylsteke de Laps, Xavier Van Rooy,

Nadere informatie

Verontschuldigd: M. Vivijs, raadslid

Verontschuldigd: M. Vivijs, raadslid NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 27-04-2010 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands voorzitter K. Van den Heuvel, Burgemeester Puurs, L. De boeck, Burgemeester Bornem;

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen AANWEZIG: POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen Pardaen Alain, Voorzitter, Taylor Kenneth, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs Walter,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Alken - Borgloon - Heers - Kortessem - Wellen

Alken - Borgloon - Heers - Kortessem - Wellen POLITIEZONE KANTON BORGLOON Secretariaat Opeindestraat 13 3720 Kortessem E-mail: secretaris@pzloon.be Alken - Borgloon - Heers - Kortessem - Wellen Kortessem, 15 mei 2013 BIJEENROEPING VAN DE POLITIERAAD

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag

POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester- voorzitter. Luc Blommaerts, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Decat P. (Schepen/waarnemend

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

1. Verslag vergadering 24 oktober goedkeuring Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Verslag vergadering 24 oktober goedkeuring Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN TWAALF DECEMBER TWEE DUIZEND EN ZES 12.12.2006 AANWEZIG: Peetermans L.:Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.: Burgemeester;

Nadere informatie