Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting"

Transcriptie

1 Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 maart 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van Goedkeuring van de aankoop van een motorfiets met toebehoren voor de functionaliteit verkeer - instelling van de procedure 3. Goedkeuring van de aankoop van software voor de upgrade van de dienstplanning naar ORTEC Workforce scheduling- vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze 4. Mandaatverlening aan de provincie Limburg om in naam van de politiezone Maasland op te treden bij de openbare aanbesteding tot het afsluiten van nieuwe verzekeringspolissen 5. Openstellen van een vacante betrekking hoofdinspecteur algemene steundienst 6. Kennisname briefwisseling In zitting met gesloten deuren 7. Aanwerving van een inspecteur algemene steundienst, mobiliteitscyclus 2013/05 (reeksn 2891) - kennisgeving van de selectieprocedure en het verslag van de selectiecommissie 8. Aanduiding bijzondere rekenplichtige 9. Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongeval van Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongeval van /5

2 Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 maart 2014, 20 uur VERSLAG Aanwezig De heer Jan Creemers, burgemeester Stad Maaseik, voorzitter Mevrouw Lydia Peeters, burgemeester Stad Dilsen-Stokkem De dames en heren: Theofiel Snijkers, Albert Stassen, André Willen, Jan Geuskens, Pieter Indemans, Gunter Haeldermans, Magith Wahhabi, Anita Dekkers, Catherina Vandewal, Wilhelmina Franssen, Guido Hellings, Ghislain Vermassen, Jean Verstappen, Rik Neyens, raadsleden, hoofdcommissaris-zonechef Fred Gerarts en Marc Dommange, secretaris. Verontschuldigd: de heer Raf Didden en Johan Tollenaere Afwezig: Raadslid Gilbert Keuren Voorwerp 1. Goedkeuring verslag politieraad van Enig artikel: Het verslag van de zitting van de politieraad van goed te keuren. Voorwerp 2. Goedkeuring van de aankoop van een motorfiets met toebehoren voor de functionaliteit verkeer - instelling van de procedure Art. 1- Akkoord te gaan met de aankoop van een motorfiets met toebehoren conform de in dit besluit beschreven specificaties, via het raamcontract met nummer DSA 2012 R3 644, perceel 75A voor een geraamd bedrag van ,00 incl. BTW. Art. 2- Afschrift van dit besluit voor opvolging en afhandeling van het dossier over te maken aan het secretariaat, de dienst financiën & logistiek en de bijzonder rekenplichtige. Voorwerp 3. Goedkeuring van de aankoop van software voor de upgrade van de dienstplanning naar ORTEC Workforce scheduling- vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze Art. 1- Akkoord te gaan met de aankoop en het onderhoud van de ORTEC upgrade Workforce scheduling voor een globale prijs van ,00 incl. BTW voor de aankoop en een globale prijs van 6.050,00 incl. BTW voor het onderhoud. Art. 2- De in artikel 1 bedoelde opdracht wordt bekostigd met eigen middelen en wordt conform art f van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, toegewezen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels. Art. 3- Deze opdracht zal, zoals bepaald in artikel 110 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011, geplaatst worden door de betekening aan de opdrachtnemer van de goedkeuring van zijn offerte, zoals eventueel gewijzigd na onderhandelingen. 2/5

3 Art. 4- Afschrift van dit besluit voor opvolging en afhandeling van het dossier over te maken aan het secretariaat, de dienst financiën & logistiek en de bijzonder rekenplichtige. Voorwerp 4. Mandaatverlening aan de provincie Limburg om in naam van de politiezone Maasland op te treden bij de openbare aanbesteding tot het afsluiten van nieuwe verzekeringspolissen Art. 1- Kennis te nemen van het auditrapport gerealiseerd door Vanbreda risk & benefits in het kader van haar gunningsopdracht fase I. Art. 2- Na grondige analyse van de audit over te gaan tot de marktbevraging m.h.o. op het afsluiten van nieuwe polissen voor volgende waarborgen: arbeidsongevallen vloot burgerlijke aansprakelijkheid & rechtsbijstand patrimonium (brand & electronica) Art. 3- Hiertoe mandaat te verlenen aan de provincie Limburg om in naam van de politiezone, doch voor rekening van de provincie, in de aanbestedingsdossiers voortvloeiend uit de auditrapportering de coördinatie en de rol van leidinggevend ambtenaar op zich te nemen en in het bijzonder de gehele aanbestedingsprocedure te voeren. Art. 4- Kennis te nmen dat de uitgave van deze opdracht wordt gedragen door de provincie Limburg. Art. 5- Als contactpersoon binnen de zone consulent Vanderlinden aan te duiden. Voorwerp 5. Openstellen van een vacante betrekking hoofdinspecteur algemene steundienst Art. 1- Goedkeuring te hechten aan het vacant verklaren binnen de lopende of eerstvolgende mobiliteit van één bediening binnen het middenkader in de graad van hoofdinspecteur van politie binnen de algemene steundienst. Art. 2- De noodzakelijke bijlagen aan dit besluit zoals door de directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer voorgeschreven procedure goed te keuren. Art. 3- Conform artikel VI.II.27bis - RP-Pol, worden de geschikt bevonden kandidaten, tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus, opgenomen in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit. Art. 4- Afschrift van deze beslissing over te maken aan de personeelsdienst en het secretariaat operaties voor opvolging en afhandeling van het dossier. Voorwerp 6. Kennisname briefwisseling Gelet op onderstaande ontvangen briefwisseling: Schrijven van de provincie Limburg Federale Taken en Lokale Besturen van houdende de goedkeuring van de politiebegrotingswijziging nummer 1 en 2 dienstjaar Schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie van houdende de het zonaal Veiligheidsplan Politiezone Maasland Goedkeuring. Enig artikel- De briefwisseling ter kennis te nemen. Voorwerp 7. Aanwerving van een inspecteur algemene steundienst, mobiliteitscyclus 2013/05 (reeksn 2891) - kennisgeving van de selectieprocedure en het verslag van de selectiecommissie Besluit met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen: 3/5

4 Art. 1- Kennis te nemen van het eindverslag van de examencommissie, de gevolgde procedure, de beschreven resultaten en de rangschikking van de kandidaten. Art. 2- De volgende kandidaat statutair aan te werven in de functie van inspecteur: Chiara Berben, woonachtig E Art. 3- Het aangeworven personeelslid uit te nodigen de betrekking zo snel als mogelijk maar uiterlijk op op te nemen. Art. 4- Afschrift van deze beslissing over te maken aan de personeelsdienst voor opvolging en afhandeling van het dossier Voorwerp 8. Aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige Besluit met 15 stemmen voor en één onthouding Art. 1- Op voorstel van het politiecollege van de politiezone Maasland de heer Patrick Doumen, secretaris van de stad Dilsen-Stokkem, met ingang van 1 februari 2014 aan te wijzen in de functie van bijzondere rekenplichtige. Art. 2- De vergoeding van de bijzondere rekenplichtige (ongewijzigd) vast te stellen op 100 procent van de mandaattoelage voor de korpschef zoals bepaald in artikel 2, 1 van het Koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de bijzondere rekenplichtige van de politiezone. Art. 3- Afschrift van dit besluit over te maken aan het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie, de toezichthoudende overheden en de dienst financiën van.de politiezone Maasland. Voorwerp 9. Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongeval van Art. 1- Ingevolge het arbeidsongeval van , wordt er aan de heer XXXXXXXXXXXX, geboren op XXXXXXX wonende te XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX een blijvende invaliditeit toegekend. Art. 2- Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen: a.- basisloon tegen index 138,01 andere professionele voordelen en vakantiegeld inbegrepen ,19- beperkt tot ,08-; b.- XXXXXXXX; c.- graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid; 4%, zoals vastgesteld door de bevoegde medische dienst; d.- consolidatiedatum: ; e.- uitwerking van de rente: Art. 3- De heer XXXXXXXXXXXX heeft recht op een jaarrente. Tegen index 138,01 beloopt de rente: ,08- * 4/100 = 973,28-- In toepassing van artikel 4 3 van de Wet van 3 juli 1967, wordt deze rente teruggebracht van 973,28- tot 973,28- * 50/100 = 486,64-. Deze rente is jaarlijks betaalbaar op het einde van de maand december. In uitvoering van de wettelijke bepalingen wordt de rente niet aan de schommelingen van de verbruikersindex aangepast. Art. 4- Ethias OVV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, verbindt zich, in het kader van het verzekeringscontract onderschreven door de PZ Maasland tot uitvoering van de regeling zoals voorzien in deze beraadslaging. Voorwerp 10. Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongeval van Art. 1- Ingevolge het arbeidsongeval van , wordt er aan de heer XXXXXXXXXXXXX, geboren op XXXXXXX wonende te XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX een blijvende invaliditeit toegekend. Art. 2- Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen: a.- basisloon tegen index 138,01 andere professionele voordelen en vakantiegeld inbegrepen ,07- beperkt tot ,08-; b.- letsels: contusie rechter knie en heup-whiplash cerviale wervelzuil en lateroflexie naar links 5 beperkt. 4/5 en en

5 c.- graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid; 1%, zoals vastgesteld door de bevoegde medische dienst; d.- consolidatiedatum: ; e.- uitwerking van de rente: Art. 3- De heer XXXXXXXXXXXXX heeft recht op een jaarrente. Tegen index 138,01 beloopt de rente: ,08- * 1/100 = 243,32- In toepassing van artikel 4 3 van de wet van 3 juli 1967, wordt deze rente teruggebracht van 243,32- tot 243,32- * 50/100 = 121,66-. Deze rente is jaarlijks betaalbaar op het einde van de maand december. In uitvoering van de wettelijke bepalingen wordt de rente niet aan de schommelingen van de verbruikersindex aangepast. Art. 4- Ethias OVV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, verbindt zich, in het kader van het verzekeringscontract onderschreven door de PZ Maasland tot uitvoering van de regeling zoals voorzien in deze beraadslaging. Voor de raad Marc Dommange secretaris Jan Creemers voorzitter 5/5

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

-----------------------------------------

----------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 14.12.2011/A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie