POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007"

Transcriptie

1 POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN Aanwezig: De heer Mark Verhaegen, burgemeester-voorzitter De heren Luc Peetermans, Guy Van Hirtum, burgemeesters-lid Aerts Clement, Braes Jozef, De Cock Franciscus, Geens Maria, Scheerens Julius, Theeuwes Jan, Theys Kathleen, Thys Louis, Van de Kerkhof An, Van de Sande Carina, Van Den Bruel August (bijgestaan door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art. 12bis Nieuwe Gemeentewet van toepassing op de leden van de politieraad), Van Hove Louis, Van Looy Hilde, Van Thielen Christiane, Verachtert René, Verbraecken Henricus, Vetters Kim: politieraadsleden De heer Cris Wandelseck, HCP-korpschef: verslaggever van punt 1 tot en met 4 De heer Kurt Verdonck, secretaris: verslaggever van punt 5 tot en met 12 De voorzitter opent de vergadering om 20u03 Openbare zitting 1. Verslag vergadering 1 februari 2007 goedkeuring Het verslag van de vergadering van 1 februari 2007 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Politieraadslid Jozef Braes komt de vergaderzaal binnen om 20u Eedaflegging en installatie lid politieraad de heer Kim Vetters Voorgeschiedenis - de beslissing van de gemeenteraad van Westerlo van 2 januari 2007; - de samenstelling en de installatie van de politieraad van 1 februari 2007; - De heer Kim Vetters kon niet aanwezig zijn op de installatievergadering van de politieraad. Juridische grond Ingevolge artikel 12 van de wet van tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (verder WGP genoemd), bestaat de politieraad van de politiezone Zuiderkempen uit 17 leden en wordt hij evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Conform artikel 12 laatste lid WGP zijn de burgemeesters van de meergemeentezone van rechtswege lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden. Krachtens artikel 25 WGP zit de burgemeester-voorzitter van het politiecollege, zijnde de heer Mark Verhaegen de vergaderingen van de politieraad voor.

2 De politieraadsleden werden, conform artikel 18 WGP, gekozen in openbare vergadering van de respectievelijke gemeenteraden van de gemeente Herselt, Hulshout en Westerlo op 2 januari Het mandaat van de politieraadsleden een aanvang neemt op 01 februari 2007 conform de bepalingen vervat in WGP erratum 10 van 27/12/2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 28/12/2006. De burgemeester-voorzitter geeft lezing van: de beslissing van de gemeenteraad van Herselt van 2 januari 2007; de beslissing van de gemeenteraad van Hulshout van 2 januari 2007; de beslissing van de gemeenteraad van Westerlo van 2 januari 2007; waaruit blijkt dat volgende personen, in alfabetische volgorde, werden verkozen als effectief lid of als opvolger van de politieraad: Als werkende leden van de politieraad Als leden - opvolgers van de politieraad Gemeente Herselt Aerts Clement H. Bloemmen Kristiaan Braes Jozef F. Van Herck Jozef Van de Kerkhof An Van Hove Louis J.C. Van Thielen Christiane J.A. Gemeente Hulshout Scheerens Julius Vleugels Gunther Van Den Bruel August V. Vleugels Gunther Van Looy Hilde J.F. Scheerens Julius Gemeente Westerlo De Cock Franciscus J. Bastiaensen Inge M.J. Geens Maria A.A. Theeuwes Jan F.M. Melis Ludo L.H. Theys Kathleen M. Thys Louis L.M. Van de Sande Carina M.J. Verachtert René A. Verbraecken Henricus C. Vetters Kim H.S. Voorspoels Victor V.E.M. Ceuppens Nancy De burgemeester-voorzitter verzoekt het verkozene-werkend lid van de politieraad te verklaren op eer dat hij voldoet aan de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, zoals bepaald in de artikelen 14 en 15 WGP; De burgemeester-voorzitter verzoekt de verkozene de eed voor hem af te leggen, waaraan hij, ieder afzonderlijk, voldoet in volgende termen : ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk De akten van eedaflegging worden door de burgemeester-voorzitter en de verkozene ondertekend en bij dit proces-verbaal gevoegd. Na deze eedaflegging wordt het werkend lid aangesteld verklaard in zijn functie. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief Aan Federale Politie, DGM/DMFS, F.Toussainstraat 47, 1050 Brussel Aan CP Luc Boogers Aan Bijzondere Rekenplichtige Herman Peetermans Aan provinciegouverneur - Federaal Toezicht Secretariaat

3 Politieraadslid Kim Vetters vervoegt de vergadering. Agendapunten 3 en 4 zijn behandeld in geheime zitting Openbare zitting Kurt Verdonck, secretaris, vervoegt de vergadering. 5. Geldigheidsverklaring verkiezing politieraadsleden De politieraad neemt kennis van de geldigheidsverklaringen van de verkiezing van de politieraadsleden. 6. Overheidsopdrachten. Bouwen van een geïntegreerd veiligheidscentrum door de gemeente Westerlo en de politiezone Zuiderkempen. Kennisname van het ontwerp door de gemeenteraad van Westerlo. De voorzitter licht dit punt toe. De politieraad beslist: Feiten en context De politiezone Zuiderkempen en de gemeente Westerlo bouwen gezamenlijk een geïntegreerd veiligheidscentrum te Westerlo, de Merodedreef-Kwarekkendreef, bestaande uit een hoofdpolitiecommissariaat voor de politiezone en een gemeentelijk brandweerarsenaal, door middel van financiering met projectbijstand. Juridische grond De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit en bijlagen van 26 september 1996 inzake de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Het besluit van de politieraad van 14 december 2004 machtigt de gemeente Westerlo om in naam en voor rekening van de politiezone een gunningprocedure voor een samengevoegde opdracht in de zin van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, te organiseren voor de financiering met projectbijstand van het project Oprichting veiligheidscentrum conform het door beide instanties goedgekeurde bestek. He besluit van het politiecollege van 26 april 2005 waarin kennis genomen wordt van het besluit van 25 april 2005 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo waarbij de dienstenopdracht voor de financiering met projectbijstand van voormeld project werd gegund aan Dexia Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel. Het besluit van de politieraad van 29 juni 2006 waarbij de politiezone opstalrecht verleent aan Dexia Bank NV met betrekking tot de percelen702d/deel, 706f/deel, 707f/deel en 705b/deel gekadastreerd sectie B, eerste afdeling Westerlo, gelegen op de hoek van de Merodedreef-Kwarekkendreef, met een totale opgemeten oppervlakte van 49a 33ca, zoals weergegeven onder lot 2, op het opmetingsplan van 25 oktober 2004, opgemaakt door mevr. Marjan De Groot, beëdigd landmeter-schatter te Westerlo en onder de voorwaarden opgesomd in de goedgekeurde ontwerpakte Financiering met projectbeheer.

4 Het besluit van het politiecollege van 09 maart 2007 waarin kennis genomen wordt dat het ontwerp van het geïntegreerd veiligheidscentrum goedgekeurd is door de gemeenteraad van Westerlo op 26 februari Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. Argumentatie De politiezone Zuiderkempen en de gemeente Westerlo bouwen gezamenlijk een geïntegreerd veiligheidscentrum door middel van financiering met projectbijstand. De politiezone heeft de gemeente Westerlo gemachtigd om in naam en voor rekening van de politiezone een gunningprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht in overeenstemming met en overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten. De financiering met projectbijstand werd gegund aan Dexia Bank NV. De uitvoerders van de werken binnen de voorgestelde formule zullen aangesteld worden overeenkomstig de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten. Het voorgelegd ontwerp voor het bouwen van het veiligheidscentrum, voorgelegd door de architecten Cools en Vander Laenen werd door de gemeenteraad van Westerlo goedgekeurd en dit besluit wordt ter kennisname aan de politieraad voorgelegd. Financiële gevolgen De kosten worden geraamd op ,43 Euro inclusief btw voor perceel 1 (bouwwerken en afwerking) en ,70 Euro inclusief btw voor perceel 2 (omgevingswerken). Het aandeel van de kosten is bepaald op 56,56% voor de politiezone en 43,54% voor de brandweer. Het aandeel van de kosten is bepaald op 56,56% voor de politiezone en 43,54% voor de brandweer. Het aandeel van de politiezone in de kosten wordt geraamd op ,56 Euro voor perceel 1 en ,50 Euro voor perceel 2, btw inbegrepen.. Besluit: eenparig Artikel 1 De politieraad neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van Westerlo van 26 februari 2007 waarbij het voorgelegd ontwerp voor het bouwen van een veiligheidscentrum te Westerlo goedgekeurd is en de lastvoorwaarden vastgesteld zijn zoals voorzien in het bijzonder bestek. De kostenraming bedraagt ,43 Euro inclusief btw voor perceel 1 (bouwwerken en afwerking) en ,70 Euro inclusief btw voor perceel 2 (omgevingswerken) uitgesplitst als volgt: Perceel 1 BOUWWERKEN en AFWERKING Deel I Administratief deel o.a. VGP, plaatsbeschrijving 5.000,00 Deel II Werf / onderbouw ,40 Deel III Bovenbouw ,86 Deel IV Dakwerken ,32 Deel V Gevelsluiting ,89 Deel VI Binnenafwerking ,44 Deel VII Elektriciteit ,00 Deel VII Verwarming en verluchting ,00 Deel IX Lift ,00 Deel X Specifiek brandweermateriaal ,00 Deel XI Sanitair ,30 Deel XII Schilderwerken en signalisatie ,21 Tussentotaal ,42 Btw 21% ,01 Totaal perceel ,43 Perceel 2 OMGEVINGSWERKEN Deel XIII omgevingswerken ,00

5 Btw 21% ,70 Totaal perceel ,70 Aandeel volgens verdeelsleutel Perceel 1 Perceel 2 Politie Zuiderkempen 56,46% , ,50 Brandweer 43,54% , ,20 Artikel 2 Aan Dexia Bank NV is opdracht gegeven om voormeld gebouw op te richten dat zal ter beschikking gesteld worden van de politiezone en de gemeente Westerlo tegen de voorwaarden vervat in de overeenkomst financiering met projectbeheer. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief De dienst Materiële Middelen, De bijzonder rekenplichtige, De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo 7. Nieuwbouw veiligheidscentrum: bespreking van de stand van zaken van het dossier De voorzitter, de korpschef en burgemeester Van Hirtum lichten de stand van zaken toe. De bouwvergunning is toegekend. De openbare aanbesteding voor de bouw van het veiligheidscentrum werd uitgeschreven. Op 2 mei 2007 werd deze procedure afgesloten. In totaal hebben 11 firma s een offerte ingediend. De secretaris verdeelt een lijst van alle deelnemende firma s, gerangschikt op het totaalbedrag van de offerte. Politieraadslid De Cock vraagt of deze rangschikking definitief is. De korpschef en burgemeester Van Hirtum antwoorden dat deze offertes eerst worden nagekeken door de architecten, Stabo, Dexia en de veiligheidscoördinator. Binnen enkele weken kan dan een definitieve rangschikking opgemaakt worden. De effectieve start van de werken is voorzien na het zomerverlof. De politieraad neemt kennis van de voorlopige rangschikking. 8. Jaarverslag 2006 toelichting De korpschef licht de belangrijkste items van het jaarverslag toe aan de hand van een presentatie. Het jaarverslag is ook te downloaden op de website Politieraadslid De Cock feliciteert de korpschef met dit jaarverslag. Het is een zeer uitgebreid document waaruit een massa nuttige gegevens kunnen geput worden voor beleidsinformatie. Hij heeft evenwel nog de volgende bedenkingen: - Er komen blijkbaar steeds nieuwe taken bij (intrafamiliaal geweld, beleidsondersteuning, GGPZ) en het aantal overuren stijgt. Gaan er zich geen capaciteitsproblemen voordoen? Gaan sommige taken minder opgevolgd worden?

6 De korpschef repliceert dat er zich momenteel geen problemen voordoen. Waar mogelijk worden taken intern verschoven en zo mogelijk overgelaten aan Calog personeelsleden. In een recente omzendbrief dringt de minister van Binnelandse Zaken aan om zoveel mogelijk taken aan Calog personeelsleden te geven. Inzake de overuren wijst hij er op dat het korps in 2006 op een bepaald moment onder de minimum norm zat qua personeelssterkte. Inzake intrafamiliaal geweld moeten wij als politie in principe enkel doorverwijzen, maar omdat er geen hulpverleningsaanbod bestaat, geeft dat dikwijls problemen. De slachtofferbejegenaar van onze zone is in het algemeen overbevraagd. Men vraagt inderdaad wel steeds meer en in de toekomst zullen we inderdaad bepaalde keuzes moeten maken. De voorzitter merkt in dit verband op dat er een nieuwe personeelsnorm op komst is voor alle 192 zones - Politieraadslid De Cock stelt vast dat het sluikstorten in de periode met 250% gestegen is. Hij vraagt zich af wat daarvan de reden kan zijn en hoe men daar kan op inspelen? De voorzitter repliceert dat de bevolking zich meer en meer storen aan rondzwervend vuil en makkelijker aangifte doen. Het feit dat er in sommige gemeenten het DIFTAR systeem van toepassing is, zal ook meespelen. Burgemeester Van Hirtum is blij met de goede resultaten. Hij heeft ook nog een bedenking over het lage aantal processen verbaal van waarschuwing dat opgemaakt wordt. Het lijkt hem nochtans een zeer nuttig instrument, bijvoorbeeld naar jongeren toe. Hij vraagt de korpschef of er een reglementering bestaat over het gebruik van dit soort pv s. De korpschef repliceert dat de gevallen waarbij een pv van waarschuwing kan gebruikt worden zeer strikt omschreven staat; bijvoorbeeld bij kleine technische tekortkomingen. 9. Kledij beschermende functiekledij, aankoop van tien kogelwerende vesten. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen. De voorzitter licht het punt toe. De politieraad neemt éénparig de volgende beslissing: Feiten en context De politiezone, werkgever, stelt functionele uitrusting en veiligheidskledij ter beschikking van haar personeel. De kogelwerende vesten worden gespreid aangekocht. De nodige kredieten zijn voorzien. Juridische grond De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit en bijlagen van 26 september 1996 inzake de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De nieuwe gemeentewet. Advies De dienst interventie en de dienst materiële middelen adviseerde positief. De aankoop via de Federale politie beantwoordt volledig aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Het betekent een aanmerkelijke

7 tijdsbesparing omdat er onder andere geen bijzonder bestek, noch vergelijking van de offerten of intensieve testen in deze toch wel zeer gespecialiseerde materie dient te gebeuren. De open overeenkomst biedt het voordeel van samenvoeging tot aanzienlijke bestellingen met de beste perspectieven op bijzonder voordelige prijzen. Argumentatie De aankoop van deze kogelwerende vesten strookt volledig met het beleid dat het politiecollege voert inzake uitrusting van haar personeel. De vervanging van de vesten is gespreid over 2005, 2006 en De federale politie, Algemene directie van de Materiële Middelen (DGM), Directie van de Aankoopdienst (DMA), heeft een aankoopdossier lopen met nummer. DMA 2001 R3 108 voor de levering van kogelwerende vesten. Het dossier is een open meerjarige overeenkomst van vijf jaar, van 2001 tot en met 31 december 2005 en de overeenkomst is verlengd tot 31 december Deze markt werd uitgevoerd door de federale politie, ten voordele van de federale politie EN van de 196 zones van de lokale politie. De in de open overeenkomst weerhouden kogelwerende vesten zijn van het type VIP met beschermingsfactor NIJ IIIA-Action 3 en bieden tevens bescherming tegen messteken. De vest kan zowel op als onder de kledij gedragen worden. De vesten worden op maat gemaakt. De firma Ambassador Arms BVBA, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas is de weerhouden leverancier. Financiële gevolgen De aankoop kost 8.591,00 Euro, btw inbegrepen. Besluit: eenparig Artikel 1 De raad besluit om via de open overeenkomst van de Federale Politie, Algemene Directie van de Materiële Middelen, Directie van de Aankoopdienst, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel, op basis van aankoopdossier nummer DMA 2001 R3 108 tien kogelwerende vesten aan te kopen. De op maat gemaakte kogelwerende vesten type VIP met beschermingsfactor NIJ IIIA-Action 3 en bescherming tegen messteken worden geleverd met draagtas en bijkomende hoes door de firma Ambassador Arms bvba, Regentiestraat 71, 9100 Sint-Niklaas voor de totale som van 8.591,00 Euro, BTW inbegrepen. Artikel 2 De bijzonder rekenplichtige regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Begrotingscode Beschikbaar krediet Aankoop tien kogelwerende vesten type VIP beschermingsfactor NIJ IIIA- Action 3 en messteken 8.591,00 Euro (inclusief BTW) 330/744/ ,00 Euro De aankoop wordt gefinancierd door de investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten à rato van de vastgelegde percentages: Bedrag Herselt 28,59% Hulshout 18,30% Westerlo 53,11% 8.591,00 Euro 2.456,17 Euro 1.572,15 Euro 4.562,68 Euro Artikel 3 De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief De dienst Materiële Middelen, De bijzonder rekenplichtige, De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo. De Provinciegouverneur

8 10. Gasleverancier, gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW s en politiezone van gas voor hun installaties en gebouwen. Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege De voorzitter licht het punt toe. De politieraad neemt éénparig de volgende beslissing: Voorgeschiedenis De politieraad van 11december 2003 heeft beslist dat voor de aanduiding van een aardgasleverancier de politiezone met de gemeente Westerlo, die deel uitmaakt van de politiezone, één gezamenlijke overheidsopdracht uitschrijft. De gemeente Westerlo werd aangeduid om voor rekening van de politiezone op te treden als opdrachtgevend bestuur voor het leveringspunt te Westerlo, Bistplein 13. Het voorgelegde lastenboek werd goedgekeurd. Het politiecollege van 06 augustus 2004 heeft kennisgenomen van de toewijzing van de opdracht door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo voor de levering van aardgas voor de installaties en gebouwen van de gemeente, het OCMW en de politiezone. Het politiecollege van 23 februari 2007 heeft principieel beslist om met de gemeente Hulshout en de gemeente Westerlo één gezamenlijke overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van gas voor hun installaties en gebouwen. Het politiecollege van 30 maart 2007 heeft principieel beslist de gemeente Hulshout, de gemeente Westerlo aan te duiden om in naam en voor rekening van de politiezone Zuiderkempen met betrekking tot de gebouwen respectievelijk gelegen te Hulshout, Hoogzand 16 en te Westerlo, Bistplein 13 op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht tot aanduiding van een leverancier voor gas voor de periode van drie jaar, met optie tot één verlenging van één jaar. Feiten en context In de loop van 2007 loopt het contract met de aardgasleverancier af. De raad van bestuur van Eandis heeft beslist opnieuw bijstand te verlenen aan de besturen om een nieuwe samenaankoop te organiseren. Eandis heeft daartoe een schrijven, ref. B RM-mdk van , gericht aan de colleges van burgemeester en schepenen van de drie gemeenten die deel uitmaken van onze politiezone. Door de opdrachten van de verschillende besturen te bundelen kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft. De politiezone had aanvankelijk alleen te Westerlo, Bistplein 13 een leveringspunt voor aardgas. Sinds oktober 2006 heeft de politiezone met het wijkcommissariaat te Hulshout, Hoogzand 16 een tweede leveringspunt. Zowel de gemeente Westerlo als de gemeente Hulshout gaan gebruik maken van de diensten aangeboden door Eandis cvba, Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke. Juridische grond De Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijk regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG; De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, artikel 94 betreft de gewestelijke aspecten van het energiebeleid. Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, zoals tot op heden gewijzigd en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 19 (samenvoeging van opdrachten van verschillende aanbestedende overheden). De Wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, o.a. gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten,zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten;

9 Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Argumentatie Doordat verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven kan een gunstig neerwaarts effect bereikt worden. De huidige opdracht werd volgens vermelde principes uitgeschreven en gegund. De huidige opdracht loopt af augustus Een nieuwe opdracht moet gegund worden en er is geen reden om daarbij af te wijken van voormelde principes. Voorgesteld wordt de gemeente Hulshout, de gemeente Westerlo aan te duiden om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven voor de respectievelijke afnamepunten van de politiezone te Hulshout, Hoogzand 16 en te Westerlo, Bistplein 13, zoals het politiecollege op 23 maart 2007 reeds principieel vastlegde. Besluit Artikel 1 De politieraad bekrachtigt het principebesluit van 30 maart 2007 van het politiecollege dat bepaalt dat : de gemeente Hulshout, de gemeente Westerlo wordt aangeduid, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, om in naam en voor rekening van de politiezone Zuiderkempen met betrekking tot het gebouw en installatie respectievelijk te : - Hulshout, Hoogzand 16, - Westerlo, Bistplein 13, op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht tot aanduiding van een leverancier voor gas voor de periode van drie jaar, met optie tot één verlenging voor een periode van één jaar. Artikel 2 De machtiging geldt voor het lastenboek zoals het aan de politiezone werd meegedeeld en middels dit besluit wordt goedgekeurd. Artikel 3 De distributienetbeheerder maakt een lijst met alle afnamepunten van de politiezone en maakt deze over aan respectievelijke gemeente voor opname in het bestek. Artikel 4 De gemeente vermeld in artikel 1 zal alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningvoorstel op basis van de goedkoopste regelmatige bieding ter consultatie meedelen aan de politiezone. Artikel 5 De gemeente kan een derde belasten met de materiële organisatie van de gunningprocedure inzake aankoop van gas voor de gebouwen en de installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en de coördinatie ervan met de gunningprocedures van de andere aanbestedende overheden van de cluster. Artikel 6 De politiezone machtigt respectievelijk de gemeente Hulshout, de gemeente Westerlo om op haar beurt volmacht te geven aan de nieuwe leverancier voor de bekendmaking van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. Artikel 7

10 De politiezone verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde vermogen en de geleverde energie tijdig te betalen aan de leverancier. Artikel 8 De politiezone en de leverancier zullen geschillen met betrekking tot de leveringen op de afnamepunten van de politiezone via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart de politiezone de respectievelijke gemeente integraal voor de geschillen met betrekking op de leveringen op haar afnamepunten. Artikel 9 In geval van een betwisting met betrekking tot huidige overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 8 (afnamepunten van de politiezone), is de politiezone mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart de politiezone de gemeenten in verhouding tot haar aandeel van de opdracht. Artikel 10 Dit besluit wordt voor verder gevolg toegestuurd aan de bevoegde overheid. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief Materiële Middelen. De gemeente Hulshout. De gemeente Westerlo De Provinciegouverneur. 11. Standpunt met betrekking tot eindeloopbaanpremie De voorzitter licht het punt toe. Op federaal niveau werden de onderhandelingen met de vakbonden gevoerd over de eindeloopbaanpremie. De eindeloopbaanpremie houdt in dat politieambtenaren bij hun pensionering een vergoeding ontvangen per niet opgenomen ziektedag. Het politiecollege is hiermee niet akkoord. De gemeenten werden niet betrokken in de onderhandelingen. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten heeft haar bezwaren al geuit naar de minister van Binnenlandse Zaken. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor deze maatregel. Bovendien is deze maatregel discriminerend voor medewerkers die veel ziek zijn geweest. Tenslotte zou dit een pensioen-sneeuwbal kunnen veroorzaken én een uitbreiding naar andere sectoren. De politieraad neemt éénparig de volgende beslissing: Argumentatie Op federaal niveau werden de onderhandelingen met de vakbonden gevoerd over de einde loopbaanpremie. Men stelt voor om een einde loopbaanpremie in te voeren, dit wil zeggen dat elk politiepersoneelslid bij zijn pensionering een vergoeding ontvangt per niet opgenomen ziektedag. Voor iemand die weinig ziek geweest is, kan dit neerkomen op ongeveer drie maanden loon. Besluit Enig artikel De politieraad stelt zeer uitdrukkelijk dat deze einde loopbaanpremie niet ten laste mag vallen van de politiebegroting maar extra dient gefinancierd te worden door de federale overheid.

11 Politieraadslid De Cock merkt op dat, niettegenstaande de raadsleden de kans hebben om de stukken in te gaan kijken, hij liever de ontwerp-besluiten al bij de uitnodiging voor politieraad zou krijgen. De politieraad gaat akkoord om deze werkwijze voortaan toe te passen. 12. Kennisname : Gebouw Politiepost Bistplein: financiële weerslag ten gevolge van de ingebrekestelling van het gebouwenfonds De voorzitter licht toe. De zone heeft recht op een vergoeding voor het ex-rijkswachtgebouw van Westerlo. De federale overheid heeft drie jaar achter mekaar nagelaten om dit bedrag te storten, zonder verantwoording, zonder interest vergoeding. Hiervoor werden ze in gebreke gesteld. De bijzonder rekenplichtige heeft uitgeteld hoeveel interestverlies we ondertussen geleden hebben. Politieraadslid Aerts vraagt waarom de federale overheid niet wil betalen. De korpschef vermoedt dat het opgerichte fonds onvoldoende middelen kon aantrekken omdat de verkoop niet vlot verloopt. Correctiemechanisme inzake overdracht federale gebouwen naar de politiezones KB 9 november 2003: de zone heeft recht op ,25 euro voor het ex-rijkswachtgebouw van Westerlo. Het zelfde KB stelt dat de onroerende goederen worden overgedragen met ingang van Afstand van overdracht tot Index basis 2004 = 100 Huidige index (april 2007)= 106,26 Index januari 2003 = 97,06 Indexstijging = 1,095 Nieuw bedrag ,25 106,26 1,095 97, ,91 1, Intrestverlies t/m april 2007 = maanden 2007 = 52 maanden De zone had dus reeds 52 x ,91 / 20 = ,23 moeten ontvangen hebben ,91 240,00 maanden = 20 jaar 3.511,81 52,00 maanden ,23 Intrestverlies dus (gerechtelijk) = 7 % hierop, is ,00 euro ,23 0, ,00 De politieraad neemt kennis van het verslag van de bijzonder rekenplichtige. De voorzitter sluit de vergadering om uur

12 Bij verordening, De secretaris De burgemeester - voorzitter K. Verdonck M. Verhaegen

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, Burgemeester Puurs Y. Verlinden, raadslid

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, Burgemeester Puurs Y. Verlinden, raadslid NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 04-04-2011 ===================== Aanwezig: L. De boeck, Burgemeester Bornem voorzitter F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands; H. Cools, E. Van de Veken, K. Van Ranst,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/2 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstel invoering sociaal

Nadere informatie

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Rudy Van Onckelen,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE 14.10.2002 AANWEZIG: Van Hirtum G.: Burgemeester-voorzitter; Peetermans L., Verhaegen

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER,

Nadere informatie

1. Verslag vergadering 24 oktober goedkeuring Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Verslag vergadering 24 oktober goedkeuring Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN TWAALF DECEMBER TWEE DUIZEND EN ZES 12.12.2006 AANWEZIG: Peetermans L.:Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.: Burgemeester;

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 2. Betaling inkomende facturen.

De vergadering wordt geopend om 20u. 2. Betaling inkomende facturen. RAAD VAN 4 OKTOBER 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter en dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Lukic, Mevr. I. De Maegd en Mevr. M. Heirman,

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 2 januari 2013 AANWEZIG: Peetermans L. burgemeester-voorzitter; Helsen K., Korthout R., Peeters M.,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Frans Rik, burgemeester Janssens Sonja, ondervoorzitter Pauwels Koen, Dorikens Herman, Hendrickx

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Leon Brasseur,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 26 september 2013

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 26 september 2013 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 26 september 2013 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Edward DE WIT - Politiecollegeleden Else VANDEN BROECK, Koen MOEYERSONS,

Nadere informatie

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 17/04/2008 PUBLIEKE ZITTING

OCMW GROBBENDONK GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 17/04/2008 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 17/04/2008 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Delen Simonne - Voorzitter Geyselings Carine, Van Goubergen Willy,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag van 28 augustus 2003 Het verslag van de vergadering van 28 augustus 2003 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag van 28 augustus 2003 Het verslag van de vergadering van 28 augustus 2003 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN DERTIG OKTOBER TWEE DUIZEND EN DRIE 30.10.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G., Verhaegen

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag

POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Verontschuldigd: Jef Van linden, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Vuylsteke de Laps, Xavier Van Rooy,

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 26 maart 2013 van 19u. tot 21u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014

GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014 GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter LUYCKX Raymond, LEIRENS Rose, DE GROOTE André, ONGENA Carolien, DE LAUSNAY Yves, LEBON Liliane schepenen; LYBEER Roger,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Burgemeester-Voorzitter Marcel BELGRADO, Else DE WACHTER - Politiecollegeleden Alain MEERTS -

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van maandag 18 augustus 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten lokale politie Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 25 september 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 25 september 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 25 september 2017 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 juni

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

1. Verslag vergadering 13 december goedkeuring Het verslag van de vergadering van 13 december 2005 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Verslag vergadering 13 december goedkeuring Het verslag van de vergadering van 13 december 2005 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN MAART TWEE DUIZEND EN ZES 14.03.2006 AANWEZIG: Peetermans L.:Burgemeester-voorzitter; Verhaegen M., Van Hirtum

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters

VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, raadsleden;

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 2 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie