POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007"

Transcriptie

1 POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN Aanwezig: De heer Mark Verhaegen, burgemeester-voorzitter De heren Luc Peetermans, Guy Van Hirtum, burgemeesters-lid Aerts Clement, Braes Jozef, De Cock Franciscus, Geens Maria, Scheerens Julius, Theeuwes Jan, Theys Kathleen, Thys Louis, Van de Kerkhof An, Van de Sande Carina, Van Den Bruel August (bijgestaan door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art. 12bis Nieuwe Gemeentewet van toepassing op de leden van de politieraad), Van Hove Louis, Van Looy Hilde, Van Thielen Christiane, Verachtert René, Verbraecken Henricus, Vetters Kim: politieraadsleden De heer Cris Wandelseck, HCP-korpschef: verslaggever van punt 1 tot en met 4 De heer Kurt Verdonck, secretaris: verslaggever van punt 5 tot en met 12 De voorzitter opent de vergadering om 20u03 Openbare zitting 1. Verslag vergadering 1 februari 2007 goedkeuring Het verslag van de vergadering van 1 februari 2007 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Politieraadslid Jozef Braes komt de vergaderzaal binnen om 20u Eedaflegging en installatie lid politieraad de heer Kim Vetters Voorgeschiedenis - de beslissing van de gemeenteraad van Westerlo van 2 januari 2007; - de samenstelling en de installatie van de politieraad van 1 februari 2007; - De heer Kim Vetters kon niet aanwezig zijn op de installatievergadering van de politieraad. Juridische grond Ingevolge artikel 12 van de wet van tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (verder WGP genoemd), bestaat de politieraad van de politiezone Zuiderkempen uit 17 leden en wordt hij evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Conform artikel 12 laatste lid WGP zijn de burgemeesters van de meergemeentezone van rechtswege lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden. Krachtens artikel 25 WGP zit de burgemeester-voorzitter van het politiecollege, zijnde de heer Mark Verhaegen de vergaderingen van de politieraad voor.

2 De politieraadsleden werden, conform artikel 18 WGP, gekozen in openbare vergadering van de respectievelijke gemeenteraden van de gemeente Herselt, Hulshout en Westerlo op 2 januari Het mandaat van de politieraadsleden een aanvang neemt op 01 februari 2007 conform de bepalingen vervat in WGP erratum 10 van 27/12/2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 28/12/2006. De burgemeester-voorzitter geeft lezing van: de beslissing van de gemeenteraad van Herselt van 2 januari 2007; de beslissing van de gemeenteraad van Hulshout van 2 januari 2007; de beslissing van de gemeenteraad van Westerlo van 2 januari 2007; waaruit blijkt dat volgende personen, in alfabetische volgorde, werden verkozen als effectief lid of als opvolger van de politieraad: Als werkende leden van de politieraad Als leden - opvolgers van de politieraad Gemeente Herselt Aerts Clement H. Bloemmen Kristiaan Braes Jozef F. Van Herck Jozef Van de Kerkhof An Van Hove Louis J.C. Van Thielen Christiane J.A. Gemeente Hulshout Scheerens Julius Vleugels Gunther Van Den Bruel August V. Vleugels Gunther Van Looy Hilde J.F. Scheerens Julius Gemeente Westerlo De Cock Franciscus J. Bastiaensen Inge M.J. Geens Maria A.A. Theeuwes Jan F.M. Melis Ludo L.H. Theys Kathleen M. Thys Louis L.M. Van de Sande Carina M.J. Verachtert René A. Verbraecken Henricus C. Vetters Kim H.S. Voorspoels Victor V.E.M. Ceuppens Nancy De burgemeester-voorzitter verzoekt het verkozene-werkend lid van de politieraad te verklaren op eer dat hij voldoet aan de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, zoals bepaald in de artikelen 14 en 15 WGP; De burgemeester-voorzitter verzoekt de verkozene de eed voor hem af te leggen, waaraan hij, ieder afzonderlijk, voldoet in volgende termen : ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk De akten van eedaflegging worden door de burgemeester-voorzitter en de verkozene ondertekend en bij dit proces-verbaal gevoegd. Na deze eedaflegging wordt het werkend lid aangesteld verklaard in zijn functie. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief Aan Federale Politie, DGM/DMFS, F.Toussainstraat 47, 1050 Brussel Aan CP Luc Boogers Aan Bijzondere Rekenplichtige Herman Peetermans Aan provinciegouverneur - Federaal Toezicht Secretariaat

3 Politieraadslid Kim Vetters vervoegt de vergadering. Agendapunten 3 en 4 zijn behandeld in geheime zitting Openbare zitting Kurt Verdonck, secretaris, vervoegt de vergadering. 5. Geldigheidsverklaring verkiezing politieraadsleden De politieraad neemt kennis van de geldigheidsverklaringen van de verkiezing van de politieraadsleden. 6. Overheidsopdrachten. Bouwen van een geïntegreerd veiligheidscentrum door de gemeente Westerlo en de politiezone Zuiderkempen. Kennisname van het ontwerp door de gemeenteraad van Westerlo. De voorzitter licht dit punt toe. De politieraad beslist: Feiten en context De politiezone Zuiderkempen en de gemeente Westerlo bouwen gezamenlijk een geïntegreerd veiligheidscentrum te Westerlo, de Merodedreef-Kwarekkendreef, bestaande uit een hoofdpolitiecommissariaat voor de politiezone en een gemeentelijk brandweerarsenaal, door middel van financiering met projectbijstand. Juridische grond De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit en bijlagen van 26 september 1996 inzake de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Het besluit van de politieraad van 14 december 2004 machtigt de gemeente Westerlo om in naam en voor rekening van de politiezone een gunningprocedure voor een samengevoegde opdracht in de zin van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, te organiseren voor de financiering met projectbijstand van het project Oprichting veiligheidscentrum conform het door beide instanties goedgekeurde bestek. He besluit van het politiecollege van 26 april 2005 waarin kennis genomen wordt van het besluit van 25 april 2005 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo waarbij de dienstenopdracht voor de financiering met projectbijstand van voormeld project werd gegund aan Dexia Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel. Het besluit van de politieraad van 29 juni 2006 waarbij de politiezone opstalrecht verleent aan Dexia Bank NV met betrekking tot de percelen702d/deel, 706f/deel, 707f/deel en 705b/deel gekadastreerd sectie B, eerste afdeling Westerlo, gelegen op de hoek van de Merodedreef-Kwarekkendreef, met een totale opgemeten oppervlakte van 49a 33ca, zoals weergegeven onder lot 2, op het opmetingsplan van 25 oktober 2004, opgemaakt door mevr. Marjan De Groot, beëdigd landmeter-schatter te Westerlo en onder de voorwaarden opgesomd in de goedgekeurde ontwerpakte Financiering met projectbeheer.

4 Het besluit van het politiecollege van 09 maart 2007 waarin kennis genomen wordt dat het ontwerp van het geïntegreerd veiligheidscentrum goedgekeurd is door de gemeenteraad van Westerlo op 26 februari Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. Argumentatie De politiezone Zuiderkempen en de gemeente Westerlo bouwen gezamenlijk een geïntegreerd veiligheidscentrum door middel van financiering met projectbijstand. De politiezone heeft de gemeente Westerlo gemachtigd om in naam en voor rekening van de politiezone een gunningprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht in overeenstemming met en overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten. De financiering met projectbijstand werd gegund aan Dexia Bank NV. De uitvoerders van de werken binnen de voorgestelde formule zullen aangesteld worden overeenkomstig de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten. Het voorgelegd ontwerp voor het bouwen van het veiligheidscentrum, voorgelegd door de architecten Cools en Vander Laenen werd door de gemeenteraad van Westerlo goedgekeurd en dit besluit wordt ter kennisname aan de politieraad voorgelegd. Financiële gevolgen De kosten worden geraamd op ,43 Euro inclusief btw voor perceel 1 (bouwwerken en afwerking) en ,70 Euro inclusief btw voor perceel 2 (omgevingswerken). Het aandeel van de kosten is bepaald op 56,56% voor de politiezone en 43,54% voor de brandweer. Het aandeel van de kosten is bepaald op 56,56% voor de politiezone en 43,54% voor de brandweer. Het aandeel van de politiezone in de kosten wordt geraamd op ,56 Euro voor perceel 1 en ,50 Euro voor perceel 2, btw inbegrepen.. Besluit: eenparig Artikel 1 De politieraad neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van Westerlo van 26 februari 2007 waarbij het voorgelegd ontwerp voor het bouwen van een veiligheidscentrum te Westerlo goedgekeurd is en de lastvoorwaarden vastgesteld zijn zoals voorzien in het bijzonder bestek. De kostenraming bedraagt ,43 Euro inclusief btw voor perceel 1 (bouwwerken en afwerking) en ,70 Euro inclusief btw voor perceel 2 (omgevingswerken) uitgesplitst als volgt: Perceel 1 BOUWWERKEN en AFWERKING Deel I Administratief deel o.a. VGP, plaatsbeschrijving 5.000,00 Deel II Werf / onderbouw ,40 Deel III Bovenbouw ,86 Deel IV Dakwerken ,32 Deel V Gevelsluiting ,89 Deel VI Binnenafwerking ,44 Deel VII Elektriciteit ,00 Deel VII Verwarming en verluchting ,00 Deel IX Lift ,00 Deel X Specifiek brandweermateriaal ,00 Deel XI Sanitair ,30 Deel XII Schilderwerken en signalisatie ,21 Tussentotaal ,42 Btw 21% ,01 Totaal perceel ,43 Perceel 2 OMGEVINGSWERKEN Deel XIII omgevingswerken ,00

5 Btw 21% ,70 Totaal perceel ,70 Aandeel volgens verdeelsleutel Perceel 1 Perceel 2 Politie Zuiderkempen 56,46% , ,50 Brandweer 43,54% , ,20 Artikel 2 Aan Dexia Bank NV is opdracht gegeven om voormeld gebouw op te richten dat zal ter beschikking gesteld worden van de politiezone en de gemeente Westerlo tegen de voorwaarden vervat in de overeenkomst financiering met projectbeheer. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief De dienst Materiële Middelen, De bijzonder rekenplichtige, De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo 7. Nieuwbouw veiligheidscentrum: bespreking van de stand van zaken van het dossier De voorzitter, de korpschef en burgemeester Van Hirtum lichten de stand van zaken toe. De bouwvergunning is toegekend. De openbare aanbesteding voor de bouw van het veiligheidscentrum werd uitgeschreven. Op 2 mei 2007 werd deze procedure afgesloten. In totaal hebben 11 firma s een offerte ingediend. De secretaris verdeelt een lijst van alle deelnemende firma s, gerangschikt op het totaalbedrag van de offerte. Politieraadslid De Cock vraagt of deze rangschikking definitief is. De korpschef en burgemeester Van Hirtum antwoorden dat deze offertes eerst worden nagekeken door de architecten, Stabo, Dexia en de veiligheidscoördinator. Binnen enkele weken kan dan een definitieve rangschikking opgemaakt worden. De effectieve start van de werken is voorzien na het zomerverlof. De politieraad neemt kennis van de voorlopige rangschikking. 8. Jaarverslag 2006 toelichting De korpschef licht de belangrijkste items van het jaarverslag toe aan de hand van een presentatie. Het jaarverslag is ook te downloaden op de website Politieraadslid De Cock feliciteert de korpschef met dit jaarverslag. Het is een zeer uitgebreid document waaruit een massa nuttige gegevens kunnen geput worden voor beleidsinformatie. Hij heeft evenwel nog de volgende bedenkingen: - Er komen blijkbaar steeds nieuwe taken bij (intrafamiliaal geweld, beleidsondersteuning, GGPZ) en het aantal overuren stijgt. Gaan er zich geen capaciteitsproblemen voordoen? Gaan sommige taken minder opgevolgd worden?

6 De korpschef repliceert dat er zich momenteel geen problemen voordoen. Waar mogelijk worden taken intern verschoven en zo mogelijk overgelaten aan Calog personeelsleden. In een recente omzendbrief dringt de minister van Binnelandse Zaken aan om zoveel mogelijk taken aan Calog personeelsleden te geven. Inzake de overuren wijst hij er op dat het korps in 2006 op een bepaald moment onder de minimum norm zat qua personeelssterkte. Inzake intrafamiliaal geweld moeten wij als politie in principe enkel doorverwijzen, maar omdat er geen hulpverleningsaanbod bestaat, geeft dat dikwijls problemen. De slachtofferbejegenaar van onze zone is in het algemeen overbevraagd. Men vraagt inderdaad wel steeds meer en in de toekomst zullen we inderdaad bepaalde keuzes moeten maken. De voorzitter merkt in dit verband op dat er een nieuwe personeelsnorm op komst is voor alle 192 zones - Politieraadslid De Cock stelt vast dat het sluikstorten in de periode met 250% gestegen is. Hij vraagt zich af wat daarvan de reden kan zijn en hoe men daar kan op inspelen? De voorzitter repliceert dat de bevolking zich meer en meer storen aan rondzwervend vuil en makkelijker aangifte doen. Het feit dat er in sommige gemeenten het DIFTAR systeem van toepassing is, zal ook meespelen. Burgemeester Van Hirtum is blij met de goede resultaten. Hij heeft ook nog een bedenking over het lage aantal processen verbaal van waarschuwing dat opgemaakt wordt. Het lijkt hem nochtans een zeer nuttig instrument, bijvoorbeeld naar jongeren toe. Hij vraagt de korpschef of er een reglementering bestaat over het gebruik van dit soort pv s. De korpschef repliceert dat de gevallen waarbij een pv van waarschuwing kan gebruikt worden zeer strikt omschreven staat; bijvoorbeeld bij kleine technische tekortkomingen. 9. Kledij beschermende functiekledij, aankoop van tien kogelwerende vesten. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen. De voorzitter licht het punt toe. De politieraad neemt éénparig de volgende beslissing: Feiten en context De politiezone, werkgever, stelt functionele uitrusting en veiligheidskledij ter beschikking van haar personeel. De kogelwerende vesten worden gespreid aangekocht. De nodige kredieten zijn voorzien. Juridische grond De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit en bijlagen van 26 september 1996 inzake de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De nieuwe gemeentewet. Advies De dienst interventie en de dienst materiële middelen adviseerde positief. De aankoop via de Federale politie beantwoordt volledig aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Het betekent een aanmerkelijke

7 tijdsbesparing omdat er onder andere geen bijzonder bestek, noch vergelijking van de offerten of intensieve testen in deze toch wel zeer gespecialiseerde materie dient te gebeuren. De open overeenkomst biedt het voordeel van samenvoeging tot aanzienlijke bestellingen met de beste perspectieven op bijzonder voordelige prijzen. Argumentatie De aankoop van deze kogelwerende vesten strookt volledig met het beleid dat het politiecollege voert inzake uitrusting van haar personeel. De vervanging van de vesten is gespreid over 2005, 2006 en De federale politie, Algemene directie van de Materiële Middelen (DGM), Directie van de Aankoopdienst (DMA), heeft een aankoopdossier lopen met nummer. DMA 2001 R3 108 voor de levering van kogelwerende vesten. Het dossier is een open meerjarige overeenkomst van vijf jaar, van 2001 tot en met 31 december 2005 en de overeenkomst is verlengd tot 31 december Deze markt werd uitgevoerd door de federale politie, ten voordele van de federale politie EN van de 196 zones van de lokale politie. De in de open overeenkomst weerhouden kogelwerende vesten zijn van het type VIP met beschermingsfactor NIJ IIIA-Action 3 en bieden tevens bescherming tegen messteken. De vest kan zowel op als onder de kledij gedragen worden. De vesten worden op maat gemaakt. De firma Ambassador Arms BVBA, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas is de weerhouden leverancier. Financiële gevolgen De aankoop kost 8.591,00 Euro, btw inbegrepen. Besluit: eenparig Artikel 1 De raad besluit om via de open overeenkomst van de Federale Politie, Algemene Directie van de Materiële Middelen, Directie van de Aankoopdienst, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel, op basis van aankoopdossier nummer DMA 2001 R3 108 tien kogelwerende vesten aan te kopen. De op maat gemaakte kogelwerende vesten type VIP met beschermingsfactor NIJ IIIA-Action 3 en bescherming tegen messteken worden geleverd met draagtas en bijkomende hoes door de firma Ambassador Arms bvba, Regentiestraat 71, 9100 Sint-Niklaas voor de totale som van 8.591,00 Euro, BTW inbegrepen. Artikel 2 De bijzonder rekenplichtige regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Begrotingscode Beschikbaar krediet Aankoop tien kogelwerende vesten type VIP beschermingsfactor NIJ IIIA- Action 3 en messteken 8.591,00 Euro (inclusief BTW) 330/744/ ,00 Euro De aankoop wordt gefinancierd door de investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten à rato van de vastgelegde percentages: Bedrag Herselt 28,59% Hulshout 18,30% Westerlo 53,11% 8.591,00 Euro 2.456,17 Euro 1.572,15 Euro 4.562,68 Euro Artikel 3 De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief De dienst Materiële Middelen, De bijzonder rekenplichtige, De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo. De Provinciegouverneur

8 10. Gasleverancier, gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW s en politiezone van gas voor hun installaties en gebouwen. Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege De voorzitter licht het punt toe. De politieraad neemt éénparig de volgende beslissing: Voorgeschiedenis De politieraad van 11december 2003 heeft beslist dat voor de aanduiding van een aardgasleverancier de politiezone met de gemeente Westerlo, die deel uitmaakt van de politiezone, één gezamenlijke overheidsopdracht uitschrijft. De gemeente Westerlo werd aangeduid om voor rekening van de politiezone op te treden als opdrachtgevend bestuur voor het leveringspunt te Westerlo, Bistplein 13. Het voorgelegde lastenboek werd goedgekeurd. Het politiecollege van 06 augustus 2004 heeft kennisgenomen van de toewijzing van de opdracht door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo voor de levering van aardgas voor de installaties en gebouwen van de gemeente, het OCMW en de politiezone. Het politiecollege van 23 februari 2007 heeft principieel beslist om met de gemeente Hulshout en de gemeente Westerlo één gezamenlijke overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van gas voor hun installaties en gebouwen. Het politiecollege van 30 maart 2007 heeft principieel beslist de gemeente Hulshout, de gemeente Westerlo aan te duiden om in naam en voor rekening van de politiezone Zuiderkempen met betrekking tot de gebouwen respectievelijk gelegen te Hulshout, Hoogzand 16 en te Westerlo, Bistplein 13 op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht tot aanduiding van een leverancier voor gas voor de periode van drie jaar, met optie tot één verlenging van één jaar. Feiten en context In de loop van 2007 loopt het contract met de aardgasleverancier af. De raad van bestuur van Eandis heeft beslist opnieuw bijstand te verlenen aan de besturen om een nieuwe samenaankoop te organiseren. Eandis heeft daartoe een schrijven, ref. B RM-mdk van , gericht aan de colleges van burgemeester en schepenen van de drie gemeenten die deel uitmaken van onze politiezone. Door de opdrachten van de verschillende besturen te bundelen kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft. De politiezone had aanvankelijk alleen te Westerlo, Bistplein 13 een leveringspunt voor aardgas. Sinds oktober 2006 heeft de politiezone met het wijkcommissariaat te Hulshout, Hoogzand 16 een tweede leveringspunt. Zowel de gemeente Westerlo als de gemeente Hulshout gaan gebruik maken van de diensten aangeboden door Eandis cvba, Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke. Juridische grond De Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijk regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG; De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, artikel 94 betreft de gewestelijke aspecten van het energiebeleid. Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, zoals tot op heden gewijzigd en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 19 (samenvoeging van opdrachten van verschillende aanbestedende overheden). De Wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, o.a. gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten,zoals tot op heden gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten;

9 Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; Argumentatie Doordat verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven kan een gunstig neerwaarts effect bereikt worden. De huidige opdracht werd volgens vermelde principes uitgeschreven en gegund. De huidige opdracht loopt af augustus Een nieuwe opdracht moet gegund worden en er is geen reden om daarbij af te wijken van voormelde principes. Voorgesteld wordt de gemeente Hulshout, de gemeente Westerlo aan te duiden om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven voor de respectievelijke afnamepunten van de politiezone te Hulshout, Hoogzand 16 en te Westerlo, Bistplein 13, zoals het politiecollege op 23 maart 2007 reeds principieel vastlegde. Besluit Artikel 1 De politieraad bekrachtigt het principebesluit van 30 maart 2007 van het politiecollege dat bepaalt dat : de gemeente Hulshout, de gemeente Westerlo wordt aangeduid, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, om in naam en voor rekening van de politiezone Zuiderkempen met betrekking tot het gebouw en installatie respectievelijk te : - Hulshout, Hoogzand 16, - Westerlo, Bistplein 13, op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht tot aanduiding van een leverancier voor gas voor de periode van drie jaar, met optie tot één verlenging voor een periode van één jaar. Artikel 2 De machtiging geldt voor het lastenboek zoals het aan de politiezone werd meegedeeld en middels dit besluit wordt goedgekeurd. Artikel 3 De distributienetbeheerder maakt een lijst met alle afnamepunten van de politiezone en maakt deze over aan respectievelijke gemeente voor opname in het bestek. Artikel 4 De gemeente vermeld in artikel 1 zal alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningvoorstel op basis van de goedkoopste regelmatige bieding ter consultatie meedelen aan de politiezone. Artikel 5 De gemeente kan een derde belasten met de materiële organisatie van de gunningprocedure inzake aankoop van gas voor de gebouwen en de installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en de coördinatie ervan met de gunningprocedures van de andere aanbestedende overheden van de cluster. Artikel 6 De politiezone machtigt respectievelijk de gemeente Hulshout, de gemeente Westerlo om op haar beurt volmacht te geven aan de nieuwe leverancier voor de bekendmaking van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. Artikel 7

10 De politiezone verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde vermogen en de geleverde energie tijdig te betalen aan de leverancier. Artikel 8 De politiezone en de leverancier zullen geschillen met betrekking tot de leveringen op de afnamepunten van de politiezone via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart de politiezone de respectievelijke gemeente integraal voor de geschillen met betrekking op de leveringen op haar afnamepunten. Artikel 9 In geval van een betwisting met betrekking tot huidige overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 8 (afnamepunten van de politiezone), is de politiezone mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart de politiezone de gemeenten in verhouding tot haar aandeel van de opdracht. Artikel 10 Dit besluit wordt voor verder gevolg toegestuurd aan de bevoegde overheid. Kopieën Voor beheer Voor kennisname Voor archief Materiële Middelen. De gemeente Hulshout. De gemeente Westerlo De Provinciegouverneur. 11. Standpunt met betrekking tot eindeloopbaanpremie De voorzitter licht het punt toe. Op federaal niveau werden de onderhandelingen met de vakbonden gevoerd over de eindeloopbaanpremie. De eindeloopbaanpremie houdt in dat politieambtenaren bij hun pensionering een vergoeding ontvangen per niet opgenomen ziektedag. Het politiecollege is hiermee niet akkoord. De gemeenten werden niet betrokken in de onderhandelingen. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten heeft haar bezwaren al geuit naar de minister van Binnenlandse Zaken. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor deze maatregel. Bovendien is deze maatregel discriminerend voor medewerkers die veel ziek zijn geweest. Tenslotte zou dit een pensioen-sneeuwbal kunnen veroorzaken én een uitbreiding naar andere sectoren. De politieraad neemt éénparig de volgende beslissing: Argumentatie Op federaal niveau werden de onderhandelingen met de vakbonden gevoerd over de einde loopbaanpremie. Men stelt voor om een einde loopbaanpremie in te voeren, dit wil zeggen dat elk politiepersoneelslid bij zijn pensionering een vergoeding ontvangt per niet opgenomen ziektedag. Voor iemand die weinig ziek geweest is, kan dit neerkomen op ongeveer drie maanden loon. Besluit Enig artikel De politieraad stelt zeer uitdrukkelijk dat deze einde loopbaanpremie niet ten laste mag vallen van de politiebegroting maar extra dient gefinancierd te worden door de federale overheid.

11 Politieraadslid De Cock merkt op dat, niettegenstaande de raadsleden de kans hebben om de stukken in te gaan kijken, hij liever de ontwerp-besluiten al bij de uitnodiging voor politieraad zou krijgen. De politieraad gaat akkoord om deze werkwijze voortaan toe te passen. 12. Kennisname : Gebouw Politiepost Bistplein: financiële weerslag ten gevolge van de ingebrekestelling van het gebouwenfonds De voorzitter licht toe. De zone heeft recht op een vergoeding voor het ex-rijkswachtgebouw van Westerlo. De federale overheid heeft drie jaar achter mekaar nagelaten om dit bedrag te storten, zonder verantwoording, zonder interest vergoeding. Hiervoor werden ze in gebreke gesteld. De bijzonder rekenplichtige heeft uitgeteld hoeveel interestverlies we ondertussen geleden hebben. Politieraadslid Aerts vraagt waarom de federale overheid niet wil betalen. De korpschef vermoedt dat het opgerichte fonds onvoldoende middelen kon aantrekken omdat de verkoop niet vlot verloopt. Correctiemechanisme inzake overdracht federale gebouwen naar de politiezones KB 9 november 2003: de zone heeft recht op ,25 euro voor het ex-rijkswachtgebouw van Westerlo. Het zelfde KB stelt dat de onroerende goederen worden overgedragen met ingang van Afstand van overdracht tot Index basis 2004 = 100 Huidige index (april 2007)= 106,26 Index januari 2003 = 97,06 Indexstijging = 1,095 Nieuw bedrag ,25 106,26 1,095 97, ,91 1, Intrestverlies t/m april 2007 = maanden 2007 = 52 maanden De zone had dus reeds 52 x ,91 / 20 = ,23 moeten ontvangen hebben ,91 240,00 maanden = 20 jaar 3.511,81 52,00 maanden ,23 Intrestverlies dus (gerechtelijk) = 7 % hierop, is ,00 euro ,23 0, ,00 De politieraad neemt kennis van het verslag van de bijzonder rekenplichtige. De voorzitter sluit de vergadering om uur

12 Bij verordening, De secretaris De burgemeester - voorzitter K. Verdonck M. Verhaegen

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 Aanwezig Liliane Lebon, Voorzitter, Jacques Van Alboom, Ivan Stevens, Pierre Velghe, Didier Baert, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Hervé Stevens, Raymond Roels, Ben

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

arrondissement Kortrijk

arrondissement Kortrijk DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE arrondissement Kortrijk provincie West - Vlaanderen ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 29 maart 2010 van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie