1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996"

Transcriptie

1 C/96/ e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996 Voorzitter : de heer Michael LOWRY Minister van Verkeer, Energie en Communicatie van Ierland CAB 1

2 INHOUD DEELNEMERS... 3 BESPROKEN PUNTEN ILLEGALE EN SCHADELIJKE INHOUD OP HET INTERNET... 5 TOEPASSING VAN OPEN NETWERK PROVISION (ONP) OP SPRAAKTELEFONIE... 8 POSTDIENSTEN IN DE GEMEENSCHAP... 9 WTO/GATS-ONDERHANDELINGEN - BASISTELECOMMUNICATIE POTENTIËLE GEZONDHEIDSRISICO'S DOOR MOBIELE COMMUNICATIE OP WEG NAAR DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN EUROPA - ACTIEPLAN II SATELLIETCOMMUNICATIE GROENBOEK VAN DE COMMISSIE OVER DE NUMMERING ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN EER (Media II-programma's)... I ACS/Bananen... I Massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan... I CAB 2

3 De regeringen van de Lid-Staten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd : België : De heer Elio di RUPO Denemarken : De heer Frank JENSEN De heer Jan TRØJBORG De heer Knud LARSEN Duitsland : De heer Wolfgang BÖTSCH Griekenland : De heer Charalampos KASTANIDIS Spanje : De heer José Manuel VILLAR URIBARRI Frankrijk : De heer François FILLON Vice-Eerste Minister en Minister van Economische Zaken en Telecommunicatie Minister van Onderzoek Minister van Verkeer Staatssecretaris, Ministerie van Onderzoek Minister van PTT Minister van Verkeer Staatssecretaris van Telecommunicatie Onderminister van Posterijen, Telecommunicatie en Ruimtevraagstukken Ierland : De heer Michael LOWRY Minister van Verkeer, Energie en Communicatie Mevrouw Avril DOYLE Onderminister van Algemene Zaken ; Onderminister van Financiën, Verkeer, Energie en Communicatie Italië : De heer Vincenzo VITA Luxemburg : Mevrouw Mady DELVAUX-STEHRES Nederland : Mevrouw Annemarie JORRITSMA-LEBBINK Oostenrijk : De heer Rudolf SCHOLTEN Staatssecretaris van Posterijen en Telecommunicatie Minister van Verkeer Minister van Verkeer en Waterstaat Minister van Wetenschap, Verkeer en Kunst Portugal : De heer João CRAVINHO Mevrouw Leonor COUTINHO Minister van Openbare Werken, Planning en Ruimtelijke Ordening Staatssecretaris van Volkshuisvesting CAB 3

4 Finland : Mevrouw Tuula LINNAINMAA De heer Juhani KORPELA Zweden : Mevrouw Ines UUSMANN Verenigd Koninkrijk : De heer Ian TAYLOR Minister van Verkeer Staatssecretaris van Verkeer Minister van Verkeer Staatssecretaris van Handel en Industrie (Wetenschap en Technologie) Commissie : De heer Martin BANGEMANN Lid CAB 4

5 ILLEGALE EN SCHADELIJKE INHOUD OP INTERNET "DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LID- STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, GELET OP het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, GEZIEN het verzoek van de op 24 april 1996 in Bologna gehouden informele bijeenkomst van de Ministers van Telecommunicatie en van Cultuur aan de Commissie om een overzicht op te stellen van de problemen die voortvloeien uit de snelle ontwikkeling van Internet en om met name na te gaan of communautaire of internationale regelgeving wenselijk is ; de informele bijeenkomst van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken (26/27 september 1996 in Dublin) waarop gesproken is over verdere samenwerking tussen de Lid-Staten bij de bestrijding van mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen, en gewezen is op het belang van drie actieprojecten, GEZIEN de conclusies van de Raad van 27 september 1996 over pedofilie en Internet, waarin overeengekomen werd, de ingevolge de bijeenkomst van Bologna opgerichte groep uit te breiden met vertegenwoordigers van de Ministers van Telecommunicatie, exploitanten en dienstverleners, inhoudindustrieën en gebruikers, ten einde tijdig vóór de Raadszitting van 28 november 1996 concrete voorstellen of mogelijke maatregelen voor te leggen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de maatregelen die in het Verenigd Koninkrijk zijn getroffen ter bestrijding van het onwettig gebruik van Internet of soortgelijke netwerken ; het door Frankrijk bij de OESO ingediende voorstel voor een overeenkomst voor internationale samenwerking met betrekking tot Internet ; de Raadszitting van 8 oktober 1996, die erkende dat nader moet worden geanalyseerd wat internationaal gezien de dieperliggende kwesties zijn in verband met de ontwikkeling van een beleid op het gebied van de informatiemaatschappij en dat initiatieven op dit punt moeten worden gecoördineerd, en die ingenomen was met het Duitse voorstel een internationale conferentie over die kwestie te organiseren die in nauwe samenwerking met de Commissie en de Lid-Staten zou worden voorbereid ; de verklaring van de Raad van 21 november over de bescherming van kinderen en de bestrijding van pedofilie ; de toezegging van de Commissie om aan de Europese Raad van Dublin in december 1996 een bijgewerkte versie voor te leggen van "Europa op weg naar de informatiemaatschappij : een actieplan", ten einde meer duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de samenhang van de verschillende ondernomen stappen ; CAB 5

6 NOTA NEMEND VAN de recente mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over illegale en schadelijke inhoud op Internet en het Groenboek van de Commissie over de bescherming van minderjarigen en van de menselijke waardigheid in audiovisuele en informatiediensten, die beide nader bestudeerd moeten worden ; HERINNEREND AAN de voordelen van Internet, met name in het onderwijs, dat de burgers mogelijkheden biedt, de drempels verlaagt naar het scheppen en verspreiden van inhoud en brede toegang verschaft tot steeds rijkere bronnen van digitale informatie ; de noodzaak om het illegale gebruik van de technische mogelijkheden van Internet, met name waar het gaat om misdrijven tegen kinderen, te bestrijden, 1. JUICHEN het verslag van de Commissie over illegale en schadelijke inhoud op Internet TOE en zeggen toe dat zij de voorstellen in dat verslag in overweging zullen nemen, mede in het licht van de verdere discussies over de mededeling van de Commissie betreffende illegale en schadelijke inhoud op Internet en over het Groenboek over de bescherming van minderjarigen en van de menselijke waardigheid in audiovisuele en informatiediensten ; 2. HOUDEN REKENING MET het werk dat verricht is op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken ; 3. STELLEN VOOR dat de Commissie en de Lid-Staten speciale aandacht blijven besteden aan de coördinatie van de werkzaamheden van de groeperingen die op alle relevante gebieden werkzaam zijn ; 4. VERZOEKEN de Lid-Staten, te beginnen met de volgende maatregelen : het aanmoedigen en vergemakkelijken van zelfregulerende systemen, met inbegrip van vertegenwoordigende instanties voor Internet-dienstverleners en -gebruikers, doeltreffende gedragscodes en eventueel voor het publiek beschikbare hot-line informatiekanalen ; het aanmoedigen van het aanbieden aan gebruikers van filtreerprogrammatuur, en de invoering van een classificatie, zoals het PICS (Platform for Internet Content Selection) dat door het World Wide Web Consortium met EG-steun werd ingevoerd ; actief deelnemen aan de door Duitsland te organiseren internationale ministeriële conferentie en aanmoedigen dat de vertegenwoordigers van de betrokken partijen die bijeenkomst bijwonen ; CAB 6

7 5. VERZOEKEN de Commissie om, voor zover het bevoegdheden van de Gemeenschap betreft : 28.XI.96 zorg te dragen voor de follow-up en de samenhang van de werkzaamheden die betrekking hebben op de in het bovengenoemde verslag voorgestelde maatregelen, en daarbij rekening te houden met andere relevante werkzaamheden op dit gebied, en de groep zo vaak als nodig opnieuw bijeen te roepen om de voortgang te evalueren en, zo nodig, nadere initiatieven te nemen ; te zorgen voor coördinatie op communautair niveau van de zelfregulerende en vertegenwoordigende instanties ; de uitwisseling van informatie over de beste praktijken op dit gebied te bevorderen en te vergemakkelijken ; technisch onderzoek te stimuleren, met name in verband met filtreren, classificeren, traceren en bescherming van de privacy, rekening houdend met de culturele en taalkundige verscheidenheid in Europa ; zich verder te beraden op de kwestie van wettelijke aansprakelijkheid voor Internet-inhoud ; 6. DOEN DE AANBEVELING dat de Commissie, in het kader van de communautaire bevoegdheden, en de Lid-Staten de nodige maatregelen treffen om het effect van de in deze resolutie genoemde maatregelen te vergroten door internationale samenwerking op grond van de resultaten van de internationale ministeriële conferentie en de besprekingen in andere internationale fora." CAB 7

8 TOEPASSING VAN OPEN NETWORK PROVISION (ONP) OP SPRAAKTELEFONIE De Raad hield een oriënterend debat over het voorstel voor een richtlijn inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat. Dit voorstel vervangt Richtlijn 95/62/EG inzake spraaktelefonie en vormt een onderdeel van het nieuwe regelgevingskader. Sinds de Commissie dit voorstel in september bij de Raad heeft ingediend, is bij de behandeling ervan snel vooruitgang geboekt ; het Voorzitterschap achtte het echter nuttig om in een vroeg stadium een aantal kwesties van veeleer politieke aard op te lossen om verdere vooruitgang met dit dossier te vergemakkelijken. De volgende drie punten stonden daarom centraal tijdens het debat in de Raad : - het toepassingsgebied van de richtlijn en met name de vraag of de richtlijn - in tegenstelling tot wat de Commissie voorstelt - ook moet worden toegepast op mobiele telefonie ; - de vraag of mobiele exploitanten kunnen worden verplicht bij te dragen aan de financiering van de universele dienst ; - de vraag in welke mate in deze richtlijn moet worden getracht spraaktelefonie in een geliberaliseerde markt te reguleren. Aan het eind van de discussie concludeerde de Voorzitter dat de delegaties zich over het algemeen afvroegen of die hele reeks gedetailleerde voorschriften in het Commissievoorstel wel nodig was. Voorts vonden de meeste Lid-Staten dat het mogelijk zou moeten zijn de mobiele exploitanten te verplichten bij te dragen aan de kosten van de universele dienst, wat ook aansluit bij het gemeenschappelijk standpunt inzake de Interconnectie-richtlijn. Een groot aantal delegaties tenslotte was van oordeel dat het toepassingsgebied van de richtlijn - de ONPbepalingen als zodanig - in ieder geval tot bepaalde aspecten van de mobiele telefonie zou moeten worden uitgebreid. CAB 8

9 De Raad verzocht daarom het Comité van Permanente Vertegenwoordigers de behandeling van dit voorstel in het licht van de uitkomst van het debat voort te zetten, zodat tijdens het Nederlandse Voorzitterschap een gemeenschappelijk standpunt kan worden vastgesteld. Het voorstel bevat geharmoniseerde voorwaarden voor de verschaffing van vaste openbare telefoonnetten en van openbare telefoondiensten in het nieuwe door concurrentie gekenmerkte klimaat. In verband met de nog steeds voortdurende discussie over de kwestie van de universele dienst vond de Commissie voorts dat enkele bepalingen van de huidige spraaktelefonierichtlijn moesten worden aangescherpt om de levering van een universele dienst voor telecommunicatie aan alle gebruikers in de EU tegen een betaalbare prijs te garanderen, de nationale omstandigheden daarbij in aanmerking genomen. POSTDIENSTEN IN DE GEMEENSCHAP In aansluiting op het debat in de Raad (Telecommunicatie) van 27 september 1996 ondernam de Raad een nieuwe poging om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk standpunt inzake de richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de postdiensten in de Gemeenschap en voor de verbetering van de kwaliteit van de dienst. De discussie spitste zich voornamelijk toe op het nog onopgeloste kernvraagstuk, namelijk de volgende fase van liberalisering. Na een langdurige bespreking van de verschillende opties bleek echter dat een akkoord niet haalbaar was, hoewel alle partijen bereid waren water bij de wijn te doen. CAB 9

10 WTO-GATS-ONDERHANDELINGEN - BASISTELECOMMUNICATIE De Commissie bracht verslag uit over de jongste ontwikkelingen in de WTO/GATS-onderhandelingen over basistelecommunicatie. Er zij overigens aan herinnerd dat de Raad (Algemene Zaken) van 25/26 november een aantal conclusies hierover heeft aangenomen. POTENTIËLE GEZONDHEIDSRISICO'S DOOR MOBIELE COMMUNICATIE Commissielid BANGEMANN bracht verslag uit over een onlangs voltooid rapport van deskundigen en verklaarde dat op grond van de huidige wetenschappelijke bevindingen niet kon worden geconcludeerd dat aan het gebruik van mobiele communicatie gezondheidsrisico's zijn verbonden, hoewel de bestaande onderzoeken onvoldoende zijn om in positieve of negatieve zin tot goed onderbouwde conclusies te komen. De Commissie zal daarom in 1997 bij de Raad een mededeling indienen met een actieplan voor verder onderzoek op dit gebied. OP WEG NAAR DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN EUROPA - ACTIEPLAN II Commissielid BANGEMANN gaf een kort overzicht van het herziene Actieplan voor de Informatiemaatschappij van de Commissie, dat aan de Europese Raad van december zal worden voorgelegd. Het bijgestelde programma geeft niet alleen een overzicht van de reeds afgeronde of lopende activiteiten in het kader van het actieplan 1994, maar omvat ook een aantal nieuwe activiteiten, verspreid over vier terreinen : - maatregelen om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij met name het gebruik van de nieuwe technologieën ; - een grotere nadruk op opleiding zodat ondernemingen, werknemers en burgers in het algemeen de mogelijkheden van de nieuwe technologieën optimaal kunnen benutten ; - maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het bestaan ; - initiatieven om op multilateraal niveau het regelgevingskader uit te werken dat nodig is voor een wereldwijde informatiemaatschappij. CAB 10

11 SATELLIETCOMMUNICATIE De Raad nam nota van de aankondiging van Commissielid BANGEMANN dat de Commissie voornemens is begin volgend jaar een actieplan ter verbetering van het concurrentievermogen van de Europese satellietcommunicatie-industrie in te dienen. Het Commissielid verklaarde dat dit plan een vervolg is op de informele bijeenkomst van Ministers en vertegenwoordigers uit de industrie op 10 oktober in Parijs. Volgens de Commissie is de Europese Unie achterop geraakt bij haar concurrenten en is het absoluut noodzakelijk de achterstand in technologie en in regelgeving snel in te lopen. GROENBOEK VAN DE COMMISSIE OVER DE NUMMERING De heer BANGEMANN bracht de Raad op de hoogte van het nieuwe Groenboek van de Commissie over een nummeringsbeleid voor telecommunicatiediensten in Europa, dat volgens de Commissie een belangrijke stap op weg naar de voltooiing van de interne markt is. In het Groenboek komen een aantal doelstellingen aan de orde die gefaseerd zouden moeten worden bereikt, onder andere per gesprek een vrije keus van de exploitant, nummerportabiliteit, herstructurering van de nationale nummeringssystemen en totstandbrenging van een Europese telefoonnummerzone tegen 1 januari De Commissie is gestart met een drie maanden durende openbare raadpleging over dit Groenboek ; daarna zal zij passende wetgevingsvoorstellen indienen. CAB 11

12 OVERIGE BESLUITEN (Aangenomen zonder debat. In het geval van wetgevingsbesluiten zijn de tegenstemmen en onthoudingen vermeld. Besluiten die vergezeld gaan van verklaringen die de Raad voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, zijn aangegeven met een asterisk ; deze verklaringen kunnen bij de Persdienst worden verkregen.) EER (Media II-programma's) De Raad hechtte zijn goedkeuring aan het ontwerp-besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst, betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden ; in dit geval gaat het om samenwerking in de audiovisuele sector (MEDIA II-programma's). Het ontwerp-besluit heeft ten doel de samenwerking tussen de partijen bij de EER-Overeenkomst in de audiovisuele sector uit te breiden, met name wat de MEDIA II-programma's betreft. Daartoe voorziet het besluit in een kader voor de deelneming van de EVA-landen aan het programma ter bevordering van de ontwikkeling en de distributie van Europese audiovisuele werken (MEDIA II - ontwikkeling en distributie) en aan het opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele-programma-industrie (MEDIA II - opleiding) voor de periode ACS/Bananen De Raad heeft de verordening aangenomen tot wijziging van Verordening nr. 2686/94 van de Raad tot instelling van een bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen. Deze verordening komt in hoofdzaak neer op de verlenging van de in 1994 aangenomen bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen. Massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan De Raad heeft het gemeenschappelijk standpunt vastgesteld inzake het voorstel voor een richtlijn betreffende de massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan. Het voorstel bevat constructie- en ontwerp-bepalingen en meetmethoden waaraan de fabrikanten zich met betrekking tot de massa's en afmetingen moeten houden voor de EG-goedkeuring van andere voertuigen dan personenauto's. Met de aanneming van dit voorstel zullen de voorschriften voor de EG-goedkeuring van een compleet voertuig voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens volledig zijn. CAB I

13 Filename: C96_344.NLR Directory: E:\RAPID\ATTENTE Template: C:\WAP\WORD6\TEMPLATE\NORMAL.DOT Title: PR NL Subject: Author: SPP Keywords: Comments: Creation Date: 27/1/97 15:02 Revision Number: 2 Last Saved On: 27/1/97 15:02 Last Saved By: SPP Total Editing Time: 0 Minutes Last Printed On: 27/1/97 15:02 As of Last Complete Printing Number of Pages: 12 Number of Words: (approx.) Number of Characters: (approx.)

2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter:

2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter: 13291/01 (Presse 390) (OR. fr) 2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001 Voorzitter: de heer Louis MICHEL Vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken van het

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter:

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter: 13430/00 (Presse 435) (OR. fr) 2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000 Voorzitter: de heer Hubert VEDRINE Minister van Buitenlandse Zaken de heer Alain RICHARD Minister van

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) 7710/13 CO SOM 54 MI 224 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 COC 7 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 24/25 oktober 2013 COCUSIES

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 december 2003 (19.12) PUBLIC 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE ENV 695 MI 324 IND 184 ENER 354 ONU 84 CODEC 1822 VERSLAG van:

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST L 70/2 18.3.2000 EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lid-staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds HET

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 13.2.2004 COM(2004) 96 definitief 2004/0025 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een meerjarenprogramma

Nadere informatie