NEV-RekenSysteem Technische beschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEV-RekenSysteem Technische beschrijving"

Transcriptie

1 NEV-RekenSysteem Technische beschrijving C.H. Volkers ECN-E November 2006

2 Verantwoording In het kader van project NEV-Instrumentarium (7.7753) wordt een beschrijving gemaakt van alle modellen binnen het NEV-RekenSysteem. Ook een beschrijving van het NEV- RekenSysteem zelf valt hieronder. Abstract The Netherlands Energy Outlook Modelling System (in Dutch: NEV-RekenSysteem, NEV-RS) is a collection of great number of models that determines the future Dutch energy use. The NEV-RS makes sure that all the models uses the same data set and that all the results are reproducible. This report is a description of the scheme of the NEV-RS and a manual for how you can work with the system. 2 ECN-E

3 Inhoud Lijst van tabellen 4 Lijst van figuren 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 6 2. Opzet NEV-RekenSysteem 7 3. Beschrijving shell NEV-RS Installatie Handleiding Menustructuur Modelrun Onderhoud modellen en gegevens Beheer modelruns Bekijken log Beschrijving INI-bestanden Beschrijving databases Project-database Scenario-database Jaar-database Modellen in het NEV-RS 37 Referenties 41 Bijlage A Voorbeeld INI-files 42 A.1 NEV.INI 42 A.2 NEVNET.INI 43 A.3 PROJECT.INI 44 A.4 SCENARIO.INI en JAAR.INI 47 A.5 MODEL.INI 49 A.6 INFO.INI 50 Bijlage B Voorbeeld bestanden 51 B.1 Model invoerbestand 51 B.2 Model uitvoerbestand 51 Bijlage C SELPE-codering 53 ECN-E

4 Lijst van tabellen Tabel 3.1 Menustructuur shell NEV-RS 11 Tabel 3.2 Beschrijving scherm uitvoer modelgegevens 12 Tabel 3.3 Beschrijving vast gedeelte scherm Modellen en gegevens 13 Tabel 3.4 Beschrijving scherm modellen en gegevens 1 (Gegevens) 14 Tabel 3.5 Beschrijving scherm modellen en gegevens 2 (Invoer gegevens) 15 Tabel 3.6 Beschrijving scherm modellen en gegevens 3 (Uitvoer gegevens) 16 Tabel 3.7 Beschrijving scherm modellen en gegevens 4 (Databases) 17 Tabel 3.8 Beschrijving scherm opties 1 (Modelruns) 19 Tabel 3.9 Beschrijving scherm opties 2 (INI-beheer) 20 Tabel 3.10 Beschrijving scherm opties 3 (Overig) 21 Tabel 3.11 Menustructuur LOG-applicatie 22 Tabel 3.12 Lijst van INI-bestanden 24 Tabel 3.13 Beschrijving INI-bestanden 24 Tabel 4.1 Beschrijving tabellen project-database 29 Tabel 4.2 Beschrijving tabellen scenario-database 33 Tabel 4.3 Beschrijving tabellen jaar-database 35 Tabel 5.1 Beschrijving modeltypes 38 Tabel 5.2 Beschrijving modellen 38 Tabel C.1 Codering SELPE-vraagsectoren 53 Tabel C.2 Codering SELPE-aanbodssectoren 53 Tabel C.3 Codering SELPE-energiedragers 54 Tabel C.4 Gebruikte coderingen SELPE-processen in combinatie met de vraagsectoren 56 Tabel C.5 Gebruikte coderingen SELPE-processen in combinatie met de aanbodsectoren 62 Lijst van figuren Figuur 2.1 Besturing gegevensstromen binnen het NEV-RS 7 Figuur 2.2 Map-structuur NEV-RS 8 Figuur 3.1 Scherm NEV-RS 10 Figuur 3.2 Scherm uitvoer modelgegevens 12 Figuur 3.3 Scherm modellen en gegevens 1 (Gegevens) 13 Figuur 3.4 Scherm modellen en gegevens 2 (Invoer gegevens) 14 Figuur 3.5 Scherm modellen en gegevens 3 (Uitvoer gegevens) 16 Figuur 3.6 Scherm modellen en gegevens 4 (Databases) 17 Figuur 3.7 Scherm modellen en gegevens 5 (Volgorde) 18 Figuur 3.8 Scherm modellen en gegevens 6 (Bestanden) 18 Figuur 3.9 Scherm opties 1 (Modelruns) 19 Figuur 3.10 Scherm opties 2 (INI-beheer) 20 Figuur 3.11 Scherm opties 3 (Overig) 21 Figuur 3.12 Scherm log 22 Figuur 5.1 Modellen in het NEV-RS 37 4 ECN-E

5 Samenvatting Het NEV-RekenSysteem is een verzameling van een groot aantal modellen voor het bepalen van het toekomstige Nederlandse energiegebruik. Het NEV-RekenSysteem zorgt ervoor dat alle modellen met dezelfde dataset werken en dat alle resultaten reproduceerbaar zijn. In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de opzet van het NEV-RekenSysteem en hoe met het NEV-RekenSysteem gewerkt kan worden. ECN-E

6 1. Inleiding In de periode tot 1982 is bij ECN Beleidsstudies in het kader van integrale studies op het gebied van de energievoorzieningsproblematiek het energiemodel SELPE ontwikkeld (Boonekamp, 1982). Met dit model werden berekeningen uitgevoerd ter ondersteuning van het energiebeleid van het Ministerie van Economische zaken. Op basis van toen gemaakte afspraken lag bij Beleidsstudies de nadruk op de technische en economische aspecten van het energieaanbod. Het CPB leverde de vraag naar energie per sector aan, uitgaande van bepaalde economische ontwikkelingen en energieprijzen. Na deze eerste ontwikkeling is er veel veranderd in de systematiek van berekeningen. Allereerst is het noodzakelijk gebleken om bepaalde onderdelen van de energievoorziening apart te modelleren. Hiervoor kwamen aparte modellen voor de raffinagesector, de WKK, de centrale elektriciteitsvoorziening en de te hanteren energieprijzen. Daarnaast is er ook een module ontwikkeld welke de resultaten van een SELPE-berekening in gebruiksvriendelijke tabellen plaatst. Door de complexiteit en vele uitwisseling van gegevens tussen modellen en modules is na een grondige analyse (Van Arkel en Volkers, 1993; Van Arkel en Boonekamp, 1993) het NEV- RekenSysteem (hierna te noemen: NEV-RS) ontwikkeld. Eén van de taken van het NEV-RS is om de gegevensstromen tussen de modellen en modules in goede banen te leiden. De andere taak is om de reproduceerbaarheid van de resultaten onder controle te houden. In de loop van de tijd is het systeem uitgebreid met verschillende nieuwe modellen en modules. De grootste aanpassing was dat het systeem werd uitgebreid met modellen voor de bepaling van de sectorale energievraag. Tevens zijn bijna alle modellen vernieuwd. Ook is er veel veranderd aan de presentatie van de resultaten. In de loop van de tijd zijn er verschillende studies met SELPE en later het NEV-RS uitgevoerd. Mede door deze studies is het gehele systeem steeds up to date gehouden. De eerste NEV-studie (Nationale Energie Verkenningen) is in 1987 gereed gekomen (ESC, 1987). Tegenwoordig wordt het systeem onder andere gebruikt voor de Referentieramingen. De resultaten van de laatste referentieraming zijn in mei 2005 verschenen (Van Dril en Elzenga, 2005). In dit rapport wordt de stand van zaken beschreven van het NEV-RS zoals het systeem in 2006 in gebruik is. Dit wordt uitgesplitst in: Opzet van het NEV-RS (Hoofdstuk 2). Handleiding om met het NEV-RS te werken (Hoofdstuk 3). Beschrijving van de gebruikte datatabellen (Hoofdstuk 4). Korte beschrijving van de verschillende modellen in het NEV-RS (Hoofdstuk 5), uitgebreidere beschrijvingen worden in aparte rapporten (soms nog te verschijnen) gedaan. 6 ECN-E

7 2. Opzet NEV-RekenSysteem Het NEV-RS is menugestuurd, zodat de gebruiker in feite weinig te maken krijgt met wat er 'achter' het menu zit. Voor een goed begrip is het toch belangrijk om te weten hoe met name de opslag van data en modellen geregeld wordt. Het NEV-RS bestaat uit een set van gekoppelde modellen en databases die op de gemeenschappelijke netwerkschijf (in ons geval de U-schijf in de map RS) staan. Elk project bevat een volledige kopie van alle gegevens die in het NEV-RS gebruikt worden. Dit houdt in dat tegelijkertijd aan verschillende projecten gewerkt kan worden. Vanwege de omvang van de meeste projecten en de veelheid van gebruikte modellen, worden databases (in het databasepakket Access) gebruikt als schakels tussen de verschillende modellen, zodat de gegevens consistent blijven. In de modellen zijn invoer, berekening en uitvoer strikt gescheiden, en alle invoer en uitvoer van de modellen wordt opgeslagen in de databases. Een globale weergave van het systeem wordt in Figuur 2.1 getoond. NEV-RekenSysteem Wijzigen databases Centrale databases Start modelrun Invoergegevens Excel en Gams-modellen Datastroom AIMMS-modellen Uitvoergegevens Excel en Gams-modellen Beslissing over uitvoergegevens Invoer Uitvoer Specifieke modelgegevens Model Modelrun Figuur 2.1 Besturing gegevensstromen binnen het NEV-RS In bovenstaand schema is het NEV-RS de schil rondom het gebruik van de modellen en het beheer van de databases. Vanuit het NEV-RS worden de databases beheerd en kunnen de gegevens in de database gewijzigd worden. De belangrijkste taak van het NEV-RS is echter om de runs van de verschillende modellen voor de verschillende projecten en scenario s in goede banen te leiden. De opslag van data en modellen wordt geregeld binnen een vastgelegde mapstructuur, die is weergegeven in Figuur 2.2. In de mapstructuur zijn modellen en databases gescheiden. ECN-E

8 U:\RS DT Project 1 Scenario 1 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar z Model A run 1 Model A run 2 Model B run 2 Model C run n Model D run 1 Model D run 2 Model E run 2 Scenario 2 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar z Project 2 Project x Scenario 1 Scenario 2 Scenario y Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar z Project mappen Scenario mappen Jaar mappen MDL Shell Model A Model B Model C Model mappen Modelrun mappen Figuur 2.2 Map-structuur NEV-RS De map MDL ( afkorting van model ) bevat van ieder model een zogenaamde moederversie. Deze moederversie is altijd het startpunt van een modelrun. Elk model heeft zijn eigen map. Naast de mappen voor ieder model bestaat er een map met de bestanden om van het NEV-RS gebruik te kunnen maken (de map shell). Onder de map DT (afkorting van 'data') wordt per project een map gemaakt. Dit is de projectmap. In een project-map wordt voor elk scenario een aparte map gevormd. Deze wordt de scenario-map genoemd. Een scenario-map bevat vervolgens voor elk zichtjaar jaar-mappen. Alle gezamenlijke data die in het NEV-RS circuleert (invoer voor en resultaten van modellen) wordt opgeslagen in één van de drie databases PROJECT, SCENARIO en JAAR, die bewaard worden in de overeenkomstige mappen van DT. De data die voor alle scenario's en alle jaren binnen een project geldt, staan in de database PROJECT. De data die per scenario verschillen maar onafhankelijk zijn van het jaar waarvoor gerekend wordt, staan in de database SCENARIO. De overige gegevens staan in de database JAAR. De indeling van data in deze drie databases is deels logisch, maar deels ook arbitrair en gebaseerd op de huidige praktijk. Een verdere beschrijving van deze databases wordt in Hoofdstuk 4 gegeven. Naast de databases bevatten de project-, scenario- en jaar-mappen zogenaamde INI-bestanden die een aantal zaken regelen. In het algemeen zal de gebruiker niets met deze INI-bestanden van doen hebben. In het INI-bestand in de project-map staan bijvoorbeeld alle modellen die binnen het project in gebruik zijn. In het INI-bestand in de scenario- en jaar-map staat de status van elk model (is het al gedraaid, mag het gedraaid worden) en het versienummer. Een uitgebreide beschrijving van de INI-bestanden staat in Paragraaf 3.3. Elke keer dat een model gedraaid wordt, wordt in de map van het gekozen scenario of jaar een map aangemaakt met als naam de naam van de modelmap waarin de moederversie zich bevindt 8 ECN-E

9 plus het versienummer als extensie. Dus als modely, dat staat in de directory u:\rs\mdl\modely, voor de eerste keer gedraaid wordt binnen het project XXX, scenario QQQ en jaar 2015 (dus versie 1), dan wordt de map u:\rs\dt\xxx\qqq\2015\modely.001 aangemaakt. Daarin staat een kopie van het model, plus de eventueel aangemaakte in- en uitvoerbestanden. Dit betekent bijvoorbeeld dat als modely aangepast wordt, de oude versie waarmee gedraaid is, toch bewaard blijft. Het betekent ook dat er een geweldige opeenhoping van mappen met bestanden ontstaat, omdat er nooit automatisch oude mappen worden weggegooid. De gebruiker zal dus de discipline moeten opbrengen om met een zekere regelmaat op te ruimen. Dit kan via de shell van het NEV-RS (zie Hoofdstuk 3). ECN-E

10 3. Beschrijving shell NEV-RS Een belangrijk onderdeel binnen het NEV-RS is de shell (groen in Figuur 2.1). Via de shell kunnen de databases bekeken en aangepast worden en wordt het draaien van modellen aangestuurd. 3.1 Installatie Om van de shell van het NEV-RS gebruik te kunnen maken, moet eenmalig een installatieprocedure worden gevolgd. Hiervoor is een SETUP-programma (SETUP.EXE) gemaakt, welke beschikbaar is in de map U:\RS\NEVsetup\. Na het runnen van dit programma is een programmagroep aangemaakt NEV-RS met daarin een snelkoppeling naar de shell van het NEV-RS. 3.2 Handleiding Bij het starten van de shell voor het NEV-RS, wordt een scherm geopend, waarbij alle modellen worden getoond die binnen het gekozen project beschikbaar zijn. De modellen zijn bij elkaar gegroepeerd in een aantal subschermen. Na keuze in het menu van het juiste project, scenario en zichtjaar kan door middel van dubbelklik op het pictogram van het gewenste model een modelrun gestart worden. Zoals uit het figuur hieronder blijkt hebben de verschillende modellen verschillende kleuren. Dit heeft te maken met de volgorde waarin de modellen gedraaid moeten worden. Bij Figuur 3.7 wordt uitgelegd hoe deze volgorde kan worden ingebracht in het NEV-RS. Hier wordt een verklaring gegeven van de verschillende gebruikte kleuren: Groen: Is vrij om te draaien. Blauw: Heeft al gedraaid, maar is vrij om eventueel nogmaals te draaien. Rood: Mag volgens de ingebrachte volgorde nog niet gedraaid worden. Bij het starten van zo n model, komt er een waarschuwing op het scherm. Het is dan wel mogelijk om toch door te gaan met het draaien van het model. Grijs: Het model wordt op dit moment door iemand gedraaid of bevat nog gegevens waarover een beslissing genomen moet worden. Het betreffende model is niet opnieuw te starten. Wit: Er zijn geen gegevens bekend over het draaien van het betreffende model. Figuur 3.1 Scherm NEV-RS 10 ECN-E

11 3.2.1 Menustructuur Met behulp van de menustructuur kan een keuze worden gemaakt voor een project, scenario of zichtjaar. Tevens is het mogelijk om vanuit het menu onderhoud te plegen aan projecten, scenario s, zichtjaren en modellen (zie Paragraaf en 3.2.4). In Tabel 3.1 worden alle opties uitgebreid beschreven. Tabel 3.1 Menustructuur shell NEV-RS Menu Beschrijving Project Lijst van bestaande projecten Nieuw Toevoegen van een nieuw project, waarbij moet worden aangegeven welk bestaand project gekopieerd moet worden. De maximale lengte van een projectnaam is 5 tekens. Bij het aanmaken van een nieuw project worden ook alle scenario s en zichtjaren uit het te kopiëren project gekopieerd. Ook alle bestanden die in de project-, scenario- en jaarmappen staan worden gekopieerd. De modelruns uit het te kopiëren project worden niet gekopieerd. Verwijder Verwijderen van een project. Archiveer wel eerst het project, het project, met de daarbij behorende scenario s, zichtjaren en modelruns, wordt fysiek gewist. Er moet altijd minstens één project aanwezig blijven. Einde De shell beëindigen. Scenario Lijst van bestaande scenario s in het gekozen project. Nieuw Toevoegen van een nieuw scenario binnen het gekozen project. Hierbij moet worden aangegeven welk bestaand scenario gekopieerd moet worden. De maximale lengte van een scenarionaam is 4 tekens. Bij het aanmaken van een nieuw scenario worden ook alle zichtjaren uit het te kopiëren project gekopieerd. Ook alle bestanden die in de scenario- en jaarmappen staan worden gekopieerd. De modelruns uit het te kopiëren scenario worden niet gekopieerd. Verwijder Verwijderen van een scenario. Archiveer wel eerst het scenario, het scenario, met de daarbij zichtjaren en modelruns, wordt fysiek gewist. Er moet altijd minstens één scenario binnen een project aanwezig blijven. Jaar Lijst van zichtjaren in het gekozen scenario. Nieuw Toevoegen van een nieuw zichtjaar binnen het gekozen scenario. Hierbij moet worden aangegeven welk bestaand zichtjaar gekopieerd moet worden. De maximale lengte van een zichtjaar is 4 tekens. Bij het aanmaken van een nieuw zichtjaar worden ook alle bestanden die in de jaarmappen staan gekopieerd. De modelruns uit het te kopiëren zichtjaar worden niet gekopieerd. Verwijder Verwijderen van een zichtjaar. Archiveer wel eerst het zichtjaar, het zichtjaar, met de daarbij behorende modelruns, wordt fysiek gewist. Er moet altijd minstens één zichtjaar binnen een scenario aanwezig blijven. Extra Modellen en Onderhoud aan de modellen en databases. Zie voor een nadere gegevens beschrijving Paragraaf Log bekijken Bekijken van het LOG-bestand. Zie voor een nadere beschrijving Paragraaf Opties Beheer van de modelruns en externe applicaties. Zie voor een nadere beschrijving Paragraaf ECN-E

12 Menu Venster Help Beschrijving De gebruikelijke mogelijkheden voor het schikken van de pictogrammen en vensters. Versie van de shell Modelrun Bij het opstarten van het model wordt vanuit de modelmap van het desbetreffende model een volledige kopie gemaakt naar een modelrunmap. Deze modelrunmap wordt afhankelijk van het type model geplaatst in de scenariomap of jaarmap. Modellen die worden gebruikt voor meerdere zichtjaren tegelijk krijgen een plaats in de scenariomap. Modellen die runs maken voor één zichtjaar krijgen een plaats in de jaarmap. De naam van de modelrunmap wordt de naam van de modelmap met als extensie het versienummer. Na het kopiëren van het model zal het NEV-RS de eventuele invoerbestanden aanmaken. De informatie voor deze invoerbestanden wordt uit het bestand MODEL.INI (voor beschrijving zie Tabel 3.13) gehaald. Vervolgens zal het model gestart worden. Na afloop van een modelrun zijn er eventueel uitvoerbestanden aangemaakt. Het scherm uitvoer modelgegevens (Figuur 3.2) wordt dan getoond. Op dit moment moet een beslissing worden gemaakt wat met de aangemaakte uitvoerbestanden te doen. Figuur 3.2 Scherm uitvoer modelgegevens Tabel 3.2 Beschrijving scherm uitvoer modelgegevens Knop Beschrijving Bekijken Met behulp van deze knop is het mogelijk om de aangemaakte uitvoerbestanden te bekijken. Wegschrijven De aangemaakte uitvoerbestanden worden weggeschreven naar de databases volgens de informatie in het bestand MODEL.INI (voor beschrijving zie Tabel 3.13). Als het wegschrijven is gelukt, zal het model worden vrijgegeven voor een volgend gebruik. Als het niet gelukt is, zal de fout moeten worden hersteld. Eventueel kan daarna de gegevens nogmaals worden weggeschreven. Vrij geven De aangemaakt uitvoerbestanden worden NIET weggeschreven naar de databases. Het model zal wel worden vrijgegeven voor een volgend gebruik. Annuleren Er wordt nog geen beslissing genomen over het wel of niet wegschrijven van de uitvoerbestanden. Alvorens verder te kunnen met andere modellen, moet deze beslissing wel worden genomen. Door nogmaals te dubbelklikken op de pictogram van het model in het hoofdscherm wordt bovenstaand scherm nogmaals geopend. 12 ECN-E

13 3.2.3 Onderhoud modellen en gegevens Met de menuoptie Modellen en gegevens in het hoofdmenu Extra kan onderhoud worden gepleegd aan de modellen en databases. Het onderhoud van modellen houdt het toevoegen en verwijderen van modellen en het definiëren van de in- en uitvoergegevens in. Met het onderhoud van de databases kunnen de databases worden gerepareerd en gecomprimeerd (Accessdatabases hebben de neiging om alleen maar te groeien, door een database te comprimeren wordt alle loze ruimte weer vrijgegeven). Het scherm Modellen en gegevens is opgebouwd uit een vast gedeelte met daarnaast nog zes tabbladen met wisselende informatie. De beschrijving van het vaste gedeelte volgt hieronder. Daarna zal per scherm het variabele gedeelte worden beschreven. Tabel 3.3 Beschrijving vast gedeelte scherm Modellen en gegevens Knop Beschrijving Modelnaam Keuze uit de verschillende beschikbare modellen. Van het gekozen model worden de beschikbare gegevens getoond in het variabele gedeelte. Nieuw Toevoegen van een nieuw model aan het actieve project. Bij het toevoegen van het nieuwe model wordt gevraagd naar de modelnaam (deze mag nog niet bestaan) en er moet een keuze worden gemaakt uit de directory waar het model is opgeslagen. Verwijder Het gekozen model verwijderen uit het actieve project. De gegevens worden niet fysiek van de schijf verwijderd, echter het model is niet meer te kiezen in het huidige project. OK Wijzigingen toepassen en scherm sluiten. Annuleer Wijzigingen niet toepassen en scherm sluiten. Let op dat een aantal wijzigingen zoals het toevoegen en verwijderen van modellen en het repareren van de databases hebben al wel plaatsgevonden en worden dus niet teruggedraaid met deze knop. Toepassen De tot dan toe gedane wijzigingen opslaan. Figuur 3.3 Scherm modellen en gegevens 1 (Gegevens) In het tabblad Gegevens moeten gegevens worden ingebracht over hoe het model wordt opgestart en hoe het model wordt gepresenteerd in het NEV-RS. In de tabel hieronder wordt een be- ECN-E

14 schrijving gegeven van de verschillende opties op het tabblad. De betreffende gegevens worden opgeslagen in het bestand PROJECT.INI welke zich bevindt in de projectmap. Tabel 3.4 Beschrijving scherm modellen en gegevens 1 (Gegevens) Knop Beschrijving Modelgroep In welke groep van modellen hoort het gekozen model thuis. Nieuw Toevoegen van een nieuwe modelgroep. Verwijder Verwijderen van een modelgroep waarin zich geen modellen meer bevinden. Ikoon model Welk pictogram moet aan het model worden gekoppeld. De pictogrammen staan in de map u:\rs\mdl\shell\. Model draait voor Hier moet worden aangegeven of het model slechts voor één zichtjaar (Eén jaar) draait, voor alle zichtjaren in een scenario (Eén scenario) of voor alle scenario s en zichtjaren in een project (Gehele project). Herstart mogelijk Hier kan worden aangegeven of het mogelijk is dat het model start vanuit een resultaat van een eerdere run. Als voorbeeld: het model heeft eerst gedraaid tot en met 2010, daarna kan vanuit dat resultaat door worden gedraaid tot en met Programma Welke externe applicatie is er nodig om het model te kunnen draaien. Op dit moment zijn de mogelijke antwoorden Excel, AIMMS, Access of DOS. Te openen modelnaam Welk bestand moet het bovenstaande programma openen om het model te kunnen starten. Met behulp van de knop bladeren kan in de modelmap worden gezocht naar een bestand. Kolom in scherm In welke kolom van de modelgroep moet het model worden getoond. Indien er meerdere modellen in dezelfde kolom van de modelgroep getoond moeten worden, komen de volgende modellen in een volgende rij. Figuur 3.4 Scherm modellen en gegevens 2 (Invoer gegevens) In het tabblad Invoer gegevens moet worden aangegeven waar de invoergegevens voor het model gevonden kunnen worden. Hiervoor moeten meestal meerdere regels gedefinieerd worden. Per regel wordt aangegeven welke gegevens ingelezen moeten worden. Het aantal regels kan gedefinieerd worden met de knop Overzicht. Uiteindelijk moet voor iedere regel de velden 14 ECN-E

15 worden ingevuld. In de tabel hieronder wordt een beschrijving gegeven van de verschillende in te vullen velden. De betreffende gegevens worden opgeslagen in het bestand MODEL.INI. Tabel 3.5 Beschrijving scherm modellen en gegevens 2 (Invoer gegevens) Knop Beschrijving Bestandsnaam Naam van het bestand waarin de invoergegevens voor het model worden opgeslagen. Naam database Naam van de database (project, scenario of jaar) waarin de invoergegevens zijn opgeslagen. Naam tabel Naam van de tabel in de database waarin de gegevens zijn opgeslagen. Veld over te nemen waarde Naam van het veld waarin de over te nemen gegevens zijn opgeslagen. Aantal zoekvelden Elke tabel heeft een aantal sleutelvelden welke het op te zoeken gegeven beschrijven. Hier moet worden aangegeven hoeveel sleutelvelden er zijn. Elk sleutelveld moet in het frame Zoekveld x van y worden gedefinieerd. Speciaal Er zijn een aantal speciale invoergegevens. De mogelijke waarden in dit veld zijn: Externe specificatie Interne specificatie Vorig zichtjaar Huidig zichtjaar Als één van deze vier waarden is ingevuld, kunnen de overige velden niet worden ingevuld. Als de waarde Externe specificatie of Interne specificatie is gekozen, moet in het bestand MODEL.INI de desbetreffende secties handmatig, buiten het NEV-RS om, worden ingevuld. Voor een beschrijving van het bestand MODEL.INI zie Tabel Veldnaam Naam van het betreffende sleutelveld. Inhoud veldnaam Gegeven waarop in het sleutelveld gezocht moet worden om de betreffende gegevens voor het model te vinden. Overzicht Met deze knop kan een overzicht worden verkregen van alle regels voor de invoergegevens. Tevens kunnen er regels worden toegevoegd, verwijderd en gekopieerd. Regel Met behulp van deze knop kan door de regels worden gescrolld. ECN-E

16 Figuur 3.5 Scherm modellen en gegevens 3 (Uitvoer gegevens) In het tabblad Uitvoer gegevens moet worden aangegeven waar de uitvoergegevens van het model naar toe geschreven moeten worden. Hiervoor moeten meestal meerdere regels gedefinieerd worden. Per regel wordt aangegeven waar de betreffende uitvoer in de database naar toe moet worden geschreven. Het aantal regels kan gedefinieerd worden met de knop Overzicht. Uiteindelijk moet voor iedere regel de velden worden ingevuld. In de tabel hieronder wordt een beschrijving gegeven van de verschillende in te vullen velden. De betreffende gegevens worden opgeslagen in het bestand MODEL.INI. Tabel 3.6 Beschrijving scherm modellen en gegevens 3 (Uitvoer gegevens) Knop Beschrijving Bestandsnaam Naam van het bestand waarin de uitvoergegevens van het model worden opgeslagen. Naam database Naam van de database (project, scenario of jaar) waarnaar de uitvoergegevens geschreven moeten worden. Naam tabel Naam van de tabel in de database waarnaar de gegevens geschreven moeten worden. Aantal over te nemen waarden Het is mogelijk om meerdere resultaten behorende bij dezelfde sleutel te schrijven naar de database. Elk waardeveld moet in het frame Waardeveld x van y worden gedefinieerd. Aantal zoekvelden Elke tabel heeft een aantal sleutelvelden welke het op te zoeken gegeven beschrijven. Hier moet worden aangegeven hoeveel sleutelvelden er zijn. Elk sleutelveld moet in het frame Zoekveld x van y worden gedefinieerd. Gehele tabel uit Het is mogelijk om een resultatentabel in zijn geheel naar de database weg te schrijven. Hiervoor moet in dit veld de bestandsnaam worden gedefinieerd waarin de resultaten zich bevinden. In de database wordt alvorens de resultaten worden ingelezen de databasetabel leeggemaakt. Kolomdelimiter De verschillende velden in de uitvoerbestanden kunnen als scheiding één of meerdere spaties (kolomdelimiter = spatie) hebben of gescheiden worden door het TAB-teken (kolomdelimiter = TAB). Veldnaam Naam van het betreffende sleutel- of waardeveld. 16 ECN-E

17 Knop Overzicht Regel Beschrijving Met deze knop kan een overzicht worden verkregen van alle regels voor de uitvoergegevens. Tevens kunnen er regels worden toegevoegd, verwijderd en gekopieerd. Met behulp van deze knop kan door de regels worden gescrolld. Figuur 3.6 Scherm modellen en gegevens 4 (Databases) In het tabblad Databases kan onderhoud worden gepleegd aan de databases die binnen het project gebruikt worden. De opties in dit scherm worden meteen uitgevoerd en kunnen derhalve niet meer worden teruggedraaid met de knop Annuleer. Tabel 3.7 Beschrijving scherm modellen en gegevens 4 (Databases) Knop Beschrijving Repareren Indien er problemen zijn met het schrijven naar of lezen uit bepaalde databases kan worden geprobeerd om de database met deze knop te repareren. Mocht dit niet lukken dan moet een backup worden teruggezet. Tevens hebben Access-databases de neiging om alleen maar te groeien. Met deze knop wordt de loze ruimte weer vrijgegeven. Backup Het is mogelijk om van de gekozen databases één zip-bestand te maken in een zelf te kiezen map (via Backup drive en Backup directory ). Deze optie maakt gebruik van het DOS-programma PKZIP, welke is geïnstalleerd in de map u:\rs\mdl\shell\. Omdat alleen de databases gearchiveerd worden is het handiger om buiten het NEV-RS om regelmatig de gehele mapstructuur te archiveren op CD. Dit is dan inclusief de gemaakte modelruns. Backup drive Keuze uit de beschikbare schijven van de PC. Backup directory Keuze uit de beschikbare mappen van de gekozen schijf. ECN-E

18 Figuur 3.7 Scherm modellen en gegevens 5 (Volgorde) Zoals uit Figuur 5.1 blijkt zit er in de volgorde van het draaien van de modellen een bepaalde structuur. Het is mogelijk om deze structuur in het NEV-RS aan te brengen. Aan de hand van deze volgorde krijgen de modellen in het NEV-RS een bepaalde kleur. Voor een beschrijving van de kleuren zie Figuur 3.1. Met behulp van de knoppen => en <= kunnen de geselecteerde modellen verwisseld worden van kolom. In de rechterkolom komen alle modellen te staan die na het gekozen model gedraaid moeten worden. De gegevens over de volgorde worden bewaard in het bestand PROJECT.INI. Figuur 3.8 Scherm modellen en gegevens 6 (Bestanden) Na een modelrun blijven in principe alle bestanden in de map van de modelrun staan. Soms zitten hier ook tijdelijke bestanden tussen. Met behulp van dit tabblad kan worden aangegeven welke bestanden na een modelrun verwijderd mogen worden. In de rechterkolom komen de te verwijderen bestanden te staan. De gegevens over welke bestanden te verwijderen worden bewaard in het bestand PROJECT.INI. 18 ECN-E

19 3.2.4 Beheer modelruns Met de menuoptie Opties in het hoofdmenu Extra kunnen de modelruns worden beheerd en kunnen gegevens over de externe applicaties worden ingevoerd. Het scherm Opties is opgebouwd uit drie tabbladen. De mogelijkheden per tabblad worden hieronder beschreven. Figuur 3.9 Scherm opties 1 (Modelruns) Via het tabblad Modelruns kunnen de mappen van de modelruns beheerd worden. Indien modelruns niet tot een goed einde zijn gekomen of achterhaald zijn door een nieuwere versie, kunnen ze in dit scherm definitief van de schijf verwijderd worden. Ook is er een mogelijkheid tot archiveren van de modelruns. In de tabel hieronder wordt een beschrijving gegeven van de verschillende in te vullen velden. Tabel 3.8 Beschrijving scherm opties 1 (Modelruns) Knop Beschrijving Toon alle scenario s Standaard worden hier alleen de modelruns uit het huidige scenario getoond. Indien deze optie wordt aangezet, worden alle modelruns uit het huidige project getoond. Verwijderen Als modelruns foutmeldingen hebben gegeven of om andere redenen zijn afgebroken is het aan te bevelen om in verband met overzicht en ruimtebeslag op de schijf deze direct te verwijderen. Ook kunnen oudere modelruns die niet meer van toepassing zijn worden verwijderd. Met de knop Verwijderen is het mogelijk om de gekozen modelruns definitief te verwijderen. De te verwijderen modelruns zijn te selecteren met dubbelklik op de modelrun (er verschijnt dan een kruisje in de eerste kolom). Backup Het is mogelijk om van de gekozen modelruns één zip-bestand te maken in een zelf te kiezen map (via Backup drive en Backup directory ). Deze optie maakt gebruik van het DOS-programma PKZIP, welke is geïnstalleerd in de map u:\rs\mdl\shell\. Omdat alleen de gekozen modelruns gearchiveerd worden is het handiger om buiten het NEV-RS om regelmatig de gehele mapstructuur te archiveren op CD. Dit is dan inclusief de bijbehorende databases. De te archiveren modelruns zijn te selecteren met dubbelklik op de modelrun (er verschijnt dan een kruisje in de eerste kolom). Backup drive Keuze uit de beschikbare schijven van de PC. Backup directory Keuze uit de beschikbare mappen van de gekozen schijf. ECN-E

20 Figuur 3.10 Scherm opties 2 (INI-beheer) In de bestanden PROJECT.INI, SCENARIO.INI en JAAR.INI worden gegevens opgeslagen over de versienummers en de status van de modellen. Tevens wordt in het bestand PROJECT.INI bijgehouden wie binnen een bepaald project actief is. Als er meerdere personen actief zijn, kunnen bepaalde taken niet worden uitgevoerd. Via het tabblad INI-beheer kunnen een aantal variabelen weer op hun initiële waarde worden gezet. In de tabel hieronder wordt een beschrijving gegeven van de verschillende opties. Tabel 3.9 Beschrijving scherm opties 2 (INI-beheer) Knop Beschrijving Directories In deze kolom kunnen de projecten, scenario s en zichtjaren worden gekozen waarop gevraagde aanpassing moet worden uitgevoerd. Modellen In deze kolom kunnen de modellen worden gekozen waarop de gevraagde aanpassing moet worden uitgevoerd. Versienr naar 0 Indien voor een bepaald model het maximaal aantal versies (999) is behaald kan met behulp van deze knop het versienummer weer op nul worden gezet. Tevens moeten dan alle modelruns van het betreffende model in de betreffende scenario s of zichtjaren worden verwijderd van de schijf. Status vrij Het is mogelijk dat iemand een modelrun niet op de juiste manier heeft afgesloten. De status van het betreffende model wordt dan niet vrijgegeven en anderen kunnen dat model in het betreffende scenario of zichtjaar niet gebruiken. Met deze knop kan de status weer worden vrijgegeven. Gebruikers afsluiten Indien een bepaalde gebruiker het NEV-RS niet juist heeft afgesloten, lijkt het of die persoon nog steeds actief is in het NEV-RS. Bepaalde onderhoudsopties zijn dan niet uit voeren. Met deze knop wordt alles voor het gekozen project op de initiële waarden gezet. 20 ECN-E

21 Figuur 3.11 Scherm opties 3 (Overig) In het tabblad Overig kan worden aangegeven hoe een bepaalde applicatie voor een model moet worden opgestart en met welke parameter kan worden gecontroleerd of de applicatie nog steeds draait. De gegevens over het opstarten van een applicatie wordt opgeslagen in het bestand NEV.INI en de controleparameter in het bestand NEVNET.INI. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de verschillende opties op het tabblad. Tabel 3.10 Beschrijving scherm opties 3 (Overig) Knop Beschrijving Applicatie Hier kan een keuze worden gemaakt uit de mogelijke applicaties. Nieuw Met deze knop kan een nieuwe applicatie worden toegevoegd. Opstarten met Hier moet worden aangegeven hoe de betreffende applicatie moet worden opgestart. Met behulp van de knop bladeren kan in de modelmap worden gezocht naar het goede bestand. Klasse Hier moet de klasse worden aangegeven waarmee gecontroleerd kan worden of een bepaalde applicatie nog steeds actief is. Om deze klasse te kunnen bepalen is in de map u:\rs\mdl\shell\ een applicatie gezet (bepaalklasse.exe) waarmee de klasse van een bepaalde applicatie bepaald kan worden Bekijken log Alle activiteiten in het NEV-RS worden gelogd in een speciale LOG-database welke in de map u:\rs\mdl\shell\log\ staat. Deze activiteiten omvatten: Inlezen van de gegevens voor een modelrun vanuit de database. Starten van een modelrun. Beëindigen van een modelrun. Resultaten van een modelrun schrijven naar de database. Het niet naar de databases schrijven van de resultaten van een modelrun. Fouten tijdens het inlezen of wegschrijven van de gegevens. Het aanmaken of verwijderen van projecten, scenario s en zichtjaren. Het verwijderen van modelruns. Het handmatig wijzigen van gegevens in de database (op dit moment worden niet van alle tabellen de wijzigingen gelogd). ECN-E

22 De gegevens die worden opgeslagen zijn onder andere: Gebruikersnaam PC-nummer Project Scenario Zichtjaar Modelnaam Datum en tijd. Met behulp van deze log is dan ook precies te achterhalen wat er is gebeurd. Om de log te bekijken is er een aparte applicatie (log.exe) gemaakt welke in de map van de logdatabase is geïnstalleerd. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van deze applicatie. Figuur 3.12 Scherm log In het hoofdscherm van de LOG-applicatie wordt een overzicht gegeven van bepaalde acties in een bepaalde periode in het NEV-RS. Via het menu zijn allerlei verfijningen in het overzicht aan te maken. Voor een beschrijving van het menu zie de tabel hieronder. Tevens is het mogelijk om zelf commentaar bij bepaalde acties toe te voegen. Om dit te kunnen doen moet de regel, waarvoor commentaar moet worden toegevoegd, worden geselecteerd. In de box Volledig commentaar nr. x: onder aan het scherm kan dan een nieuw commentaar worden aangemaakt. Via een druk op de knop Update wordt dit commentaar als nieuwe regel toegevoegd aan de LOG. De oude regel, met eventueel oud commentaar, blijft ook bestaan. Tabel 3.11 Menustructuur LOG-applicatie Menu Beschrijving Scenario Alle scenario s Alle scenario s van het huidige project van het NEV-RS staan in het overzicht. Huidig scenario Alleen het huidige scenario van het NEV-RS wordt getoond in het overzicht. Jaar Alle jaren Alle zichtjaren van het huidige project van het NEV-RS staan in het overzicht. Huidig jaar Alleen het huidige zichtjaar van het NEV-RS wordt getoond in het overzicht. 22 ECN-E

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Update-procedure Integraal Beheer van Vastgoed

Update-procedure Integraal Beheer van Vastgoed Update-procedure Integraal Beheer van Vastgoed 1 /13 Voor de update kan gebruik gemaakt worden van een wizard, die de installatie zal begeleiden. Zorg ervoor dat er op het moment van het uitvoeren van

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

COMMUNICATIE. 2005 WisseQ/WoWie

COMMUNICATIE. 2005 WisseQ/WoWie COMMUNICATIE I Communicatie Inhoudsopgave Voorwoord 0 1 Part I Introductie 1 Inleiding... 2 5 Part II Uitwisseling en samenvoegen 1 Hoofdkantoor... 6 2 Bijkantoor... 7 8 Part III Bijkantoor naar hoofdkantoor

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves.

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Databases Databases worden veel gebruikt. Er worden miljoenen gegevens in opgeslagen, bijvoorbeeld door de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, boekingssystemen van vliegtuigmaatschappijen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Handleiding UBizzAdministrator. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Handleiding UBizzAdministrator. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Handleiding UBizzAdministrator For more information visit our website at www.pyrrho.com Historie Revisie Datum Door Wijzigingen 1.0 17 jan 2005 JvdL Eerste

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EIviewer

Gebruikershandleiding EIviewer Gebruikershandleiding EIviewer Een eenvoudigere manier om Vektis declaratiebestanden te lezen bestaat er niet. Sleep slechts het betreffende declaratiebestand naar het hoofdscherm van EIviewer. Ook het

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

3) Koppeltabel voor importeren matrix maken. (grondstoffen en nutriënten)

3) Koppeltabel voor importeren matrix maken. (grondstoffen en nutriënten) Handleiding importeren matrix, formules en factoren van de Schothorst Feed Research (SFR) Versie 3.0 2014 Door Niek Aasman Koerhuis automatisering b.v. Wilt u gebruik maken van de formules van 2014 dan

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Inhoud 1. Invoeren van de wedstrijdgegevens... 3 2. Het Hoofdscherm... 4 3. Aanmaken Roosters... 5 4. Deelnemers aanmelden... 6 5. Deelnemers in de roosters plaatsen...

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden:

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: MATRIXKOZIJN VERSIE 3.17.0 IMPORTMODULE Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: Selecteer de Leverancier 1) Selecteer de gewenste leverancier en kies voor

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

De volledige bestandsnaam: C:\Programma's\Reactor Research\Equalize7.exe zou je schematisch kunnen voorstellen met:

De volledige bestandsnaam: C:\Programma's\Reactor Research\Equalize7.exe zou je schematisch kunnen voorstellen met: Handleiding Equalize7 Algemeen: Equalize7 is een programma om 2 'boomstructuren' (trees) aan elkaar gelijk te maken. In computertaal is een map (een 'directory') een object in een bestandssysteem die een

Nadere informatie

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden.

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden. Met de Excelapplicatie Opleidingskalender kunt u afspraken in het kader van de opleiding met AIOS per Ziekenhuis/Opleiding per specialisme plannen en beheren. Introductie Deze Excelapplicatie is gemaakt

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Templates aanmaken voor scannaar-bestand

Templates aanmaken voor scannaar-bestand MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Templates aanmaken voor scannaar-bestand Versie: 1.0 Scan-to-File voorbereiden Alvorens er templates kunnen worden aangemaakt, dient de scan-to-file functie te zijn voorbereid,

Nadere informatie

IBS 1.0. internetbestelsysteem. Handleiding

IBS 1.0. internetbestelsysteem. Handleiding IBS 1.0 internetbestelsysteem Handleiding december 2008 Inhoudsopgave Algemeen...3 Internetadres...3 Inloggen...3 Mijn inloggegevens...3 Home...4 Navigeren...4 Aanbiedingen...4 Nieuwsberichten...4 Instellingen...5

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie