GOESTHINK CONTENTPLATFORM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOESTHINK CONTENTPLATFORM"

Transcriptie

1 GOESTHINK CONTENTPLATFORM Gunther Van Damme Tibo Marico Laetitia Jacobs Lisa Schreurs Handleiding HandleidingGoesthink

2 Inhoudstabel INHOUDSTABEL...2 INLEIDING...3 DOELSTELLINGEN VORMGEVING CONTENTMANAGEMENTSYSTEM PLATFORM ONLINECOMMUNICATIEBUREAU INDELINGCOMMUNICATIEBUREAU...8 Socialmediatools CONTENT...9 Topics...9 Contentkalender DOELPERPLATFORM TIMINGPERKANAAL HASHTAGSENLINKEN...12 ALGEMEEN WERKWIJZEPERSOCIALMEDIAKANAAL...13 Pinterest...13 Facebook...13 Twitter...14 Youtube...15 Linkedin...15 Vine...16 Snapchat...16 Tinder...16 Plague...16 Swarm...16 Hyper CONTENTCURATIE...17 ENKELEVOORBEELDENTERVERDUIDELIJKING...18 Marketingcommunicatie...18 PublicRelations...18 Berlijnreis...19 Crisiscommunicatie...19 Creativiteit...19 Jobfeed BIJLAGEN ORGANOGRAM BRIEFINGLEERKRACHTEN VACATURESAFDELINGSHOOFDEN VOORBEELDWEEKPLANNINGCONTENTPLATFORM...26 HandleidingGoesthink 2

3 Inleiding Hetisbelangrijkomonlinesterktecommuniceren.Leerlingenvanhet6 de middelbaarsurfen namelijkaltijdnaardewebsiteominformatieteverkrijgenovereenbepaaldeopleiding.de infodieleerlingenvindenopdewebsitevandeschoolisheelbasicenbiedtweinigdiepgang. Omeenhelderbeeldvanonzeopleidingteschetsen,makenweeenapartcontentplatform vooronzerichting. Hetcontentplatformisdebasisvanonzeonlinecommunicatie.Ditplatformmoetde leerlingeneenduidelijkbeeldbiedenoverdeopleidingzodatzewetenwatdezerichting preciesinhoudquavakken,taken,lectoren,sfeer, Alleinformatiedieophet contentplatformkomt,wordtstelselmatigverspreidviaeenbepaaldsocialmediakanaaldat hetbestaansluitenbijdeaardvandecontent. Doelstellingen Deleerlingeneenduidelijkenrealistischbeeldgevenoverdeopleiding.Zozienzewatervan hunwordtverwacht,wiehunlectorenzijn,watdevakkeninhoudenenwelksoorttakenze moetenmaken.opdiemanierkunnenweervoortezorgendaternahet1 ste jaarveelminder studentenafhaken. 1. Vormgeving 1.1. Contentmanagementsystem Debestemanieromhetcontentplatformtebeherenisdoormiddelvaneencontent managementsystem.ditwilzeggendatdebasisstructuurvandewebsitevoorhandenisen makkelijkkanwordenaangepastdoordegebruiker.decodevandewebsitehoeftdusniet telkensherschreventewordenalsmeneenartikeloffotowiltoevoegen.opdezemanierkan debevoegdepersoonzonderveeltijdenmoeitedingentoevoegenaandewebsite. Hosting KasperVancoppenolleuithet3 de jaarheeftzijneigenzaak Wombocombo datwordpress websitesbouwt.hijisresellervanhostingruimte.dezezoubijhemkunnenaangekocht worden.verderisone.comookeengoedehostingservicediejetoelaatommetworpress eenwebsitetebouwen. Prijzen Hieronderstaanenkeleprijsoffertesvanone.com.Deprijzenvarriërennaargelangvande groottevandewebruimte.inheteerstejaarwordeneroprichtkostenbetaald,daarnavallen dezeweg. HandleidingGoesthink 3

4 1.2. Platform AlsplatformhebbenweervoorgekozenomWordpresstegebruiken.Ditiseenzeermakkelijk tebeherencontentmanagementsystemdatdegebruikerinstaatsteltomzelfopeen eenvoudigemaniereenwebsitetebouwen.wordpresslaateveneenstoeomdoormiddel vanverschillendepluginsdewebsitevolledigtetweaken.zobestaanerpluginsdieervoor zorgendatjejouwwebsitekanombouwentoteenintranet. Thema Wordpressmaaktgebruikvan thema s waarmeejejewebsitekanvormgeven.zozijnerper soortwebsiteverschillendethema sbeschikbaar.voorditcontentplatformhebbenweeen themanodigdatmeerinformatiefgerichtis. HetiKnowthemalijktonshiervoorzeerinteressant.Hierziejeeenmockflowvande homepagina.opdehomepagewordtnietenkelderichtingenhetcommunicatiebureau voorgesteld,maarookhetmannetje(metdesnoretc..elkvanzijnattributen vertegenwoordigdeenvandeaspectenvancommunicatie.hetisdebedoelingdatde bezoekersvandewebsiteopdezeattributenkunnenklikken.vervolgenswordenzijdan doorverwezennaareenpaginawaaropdeuitlegvanhetattribuuttevindenis. Bv:Iemandkliktopdebaard=>wordtdoorverwezennaardepaginaover marketingcommunicatie.hiervindtdebezoekerdandeuitleghieroverenziethijwelke vakkenhierallemaalbinnenpassen. HandleidingGoesthink 4

5 Blog Gallerij Evenementen Vakken Jobs Contact Benieuwd naar wat wij betekenen? Goesthink is het online communicatiebureau van de opleiding communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool. Hetbiedtdemogelijkheidomveelinformatieopdewebsiteteplaatsenenallestoch overzichtelijktehouden.ookishetmakkelijkomalleandereplatformentelinkenaandeze pagina.erkanookmeteenloginsysteemgewerktwordenindienditnodigzouzijn.ditthema isteverkrijgenvoor48dollarviathemeforest. HandleidingGoesthink 5

6 Indelingvandepagina Erwordtmetverschillendetabbladengewerktdieervoormoetenzorgendatmenmakkelijk overdesitekannavigeren.hierondervolgteenoverzichtvanalletabbladenenhetsoort informatiedateronderwordtverzameld. i Home:& Ditisdestartpaginavanhetplatform.Hieropkomtalgemeneinformatieoverde opleidingendewebsite. i Blog/newsfeed:& Hierverschijnenallenieuweartikelsdiedestudentengeschrevenhebben.Dezegaan oververschillendeonderwerpendiegerelateerdzijnaancommunicatie.zokanhier eeninterviewmeteenlectorverschijnenoverzijnwerkbuitendeschool,ofeen lijstjemetdebestereclamespotsvolgensdestudentencommunicatiemanagement. i Gallerij:& Ditbevatallerleifoto svandeopleiding.ditkangaanvanlessentotdetripnaar Berlijn.Ditzijnfoto sdiedestudentenzelfgenomenhebbenenophunsocialmedia geplaatsthebben. i Evenementen:& Deverschillendeevenementenvanderichtingkomenhieraanbod.Zokunnen Tomorrowbrand,hetSTIMAicongres,detripnaarBerlijn,deverschillende gastsprekers,etc.hiervermeldworden. i Vakken:& Hierbijwordttelkenseenkortebeschrijvingvanhetvakgegeven(meteenkorte voorstellingvandelectorenwordendeleukste/bestetakengetoond. i Jobs:& Vacatureswordenopdewebsitegeplaatst.Zokrijgenleerlingenenstudenteneen beeldvanwaarzelaterallemaalaandeslagkunneninhetwerkveld. i Contact:& Allenodigecontactinfooverdeopleidingwordtopdewebsitegeplaatst. HandleidingGoesthink 6

7 Plugins EerderwerdalvermelddatWordpresstoelaatompluginstegebruiken.Dezekunnende websitenogfunctionelermaken.zozijnerverschillendeseoplugins,ofkanjezelfsde websiteineenhandomdraaiombouwentotmakkelijktebeherenintranet. Link:&http://themeforest.net/item/iknowBlearningBmanagementBsystemBwpB theme/ ?wt.oss_phrase=&wt.oss_rank=9&wt.z_author=crunchpress&wt.ac=searc h_list& HandleidingGoesthink 7

8 2. Online communicatiebureau Eencontentplatformmoetnatuurlijkwordenvoorzienvancontent.Enwiekanditbeterdan destudentencommunicatiemanagementzelf?daaromdachtenwijaandeoprichtingvaneen onlinecommunicatiebureaubinnenderichting.gemotiveerdestudentenuithet2 de en3 de jaarcommunicatiemanagementwerkenmeeaanditproject.ditisdeidealemanieromalle theorieuitdelessenvanhet2 de en3 de jaarvanmevrouwdegroofindepraktijkomtezetten Indelingcommunicatiebureau Hetbureaubestaatuit5verschillendedepartementendieelkhunspecifieketakenhebben. Zokunnendestudentenbijelkdepartementtakenuitvoerendiedichteraanleunenbijhun interesses.elkdepartementheeftzijneigenafdelingshoofd(een3 de jaarstudentdieerover waaktdatalletakengoedwordenuitgevoerd.hierondervolgteenkortebeschrijving. & Socialmediatools & Ditdepartementverzorgtdeverspreidingvancontentviadesocialmedia.Zewerkenmet verschillendetoolsdieweindelessenvanmevrouwdegroofgezienhebben.zo gebruikenzetopsy,hootsuite,klout,trello, omboodschappenteverspreiden.ze beherendeaccountsvantwitter,facebookeninstagram.zezoekenooknaarnieuwe onlinetrendswaarderichtingkanopinpikken.zokunnenwevianieuwesocialmediaals Plague,Ello,Hyper, origineleboodschappenverspreidenomaantetonendatde richtingvolledigmeeismetdenieuwstecommunicatietrends. Taakafdelingshoofd:zorgendatdejuisteboodschappenviadejuistesocialmedia wordenverspreidendeadlineswordengehaald.ookmoethij/zijeroverwakendatde juistetrendswordengebruikt.& Content&storytelling Inditdepartementwordtdecontentvoorhetcontentplatformgecreëerd.Erworden artikelsgeschreven,interviewsafgenomenmetmenseninhetwerkveld/lectoren,leuke afbeeldingengemaaktmetphotoshop,filmpjesgemaakt,etc.zenemendedigital storytellingopzich. MisschienkanditwordengeïmplementeerdtijdensdelessenNederlands?Inplaatsvan fictieveadvertorials,blogberichtenensocialmediareleasesteschrijvenzoudende studentenvoorhetcontentplatformkunnenschrijven.hetlijktonseenextramotivatie voorstudentenmochthunartikel,tekstofberichtdekanskrijgenomdaadwerkelijkop dewebsiteteverschijnen. HandleidingGoesthink 8

9 Taakafdelingshoofd:Hetafdelingshoofdfunctioneerthieralseensoortvan eindredacteurdiedeopdrachtennaleestopfouten. Analytics Alsdetoekomstigestudenten communictiemanagement opzoekenopgooglemoet ditcontentplatformindetop3verschijnen.omditmogelijktemakenmoetereen goedemonitoringzijn.daaromgaandestudenteninditdepartementaandeslag metgoogleanalytics,seo,googleadwords, omdesitezogoedmogelijktelaten scorenindegoogleranking. Taakafdelingshoofd:Dekwaliteitendenauwkeurigheidvandeanalysebewakenen bepalenwaternogkanwordenverbeterd. Planning&strategie Omdatcontentnietzomaarinhetwildewegonlinekanwordengegooidzorgtdit departementvoorordebinnenhetbureau.hierplannendestudentenwelke boodschappenopwelkedatumopwelkplatformmoetenverschijnen.zestellende planningopenbepalendestrategieengevenhiermeederichtingaanwaarinhet bureaumoetvaren. Taakafdelingshoof:Bewakenvandedoelstellingenenstrategie.Vervolgenshet opmakenvaneencontentkalendersamenmetdestudenten Content Topics Decontentdieophetplatformwordtgeplaatstmoetvanzelfsprekendtemakenhebbenmet communicatieenallesdatderichtinginhoudt.dezetopicsmogenonderdevormvan listicles,interviews,artikelsenopiniestukkenophetplatformverschijnen.hierondervolgt eenlijstvandeverschillendeonderwerpen. Algemeen:! Online&media&! Communicatie&! Trendwatching&! Reclame&! Retail&! Public&Relations&! Beroepen&in&communicatie&! Marketing&! Branding&! Online&marketing&! Woordvoerderschap&! Eventmanagement&! Creativiteit&! Overheidscommunicatie&! Strategie&! Digitale&communicatie&! Planning&! Communicatietechnologie&! Interne&communicatie& HandleidingGoesthink! In&spirerende&cases& 9! &!...&

10 ! Social&media& & Opleiding:! SIDBIn&! Berlijnreis&! Praktijkweek&! Cases&! Creatieve&ateliers&! STIMABCongres&(congressen&! Sprekers&op&school&! Studiekeuze&! Stage&! Taken&! Examentips&!...& & Contentkalender Deafdelingplanningenstrategiestaatinvoordecontentkalender.Dezemoetpermaand herbekekenwordenzodatalleinformatieupitoidateblijft.detopicsdieoverdeopleidingzelf gaanvolgendekalendervandeopleiding.zozijndetopicsaangepastaanhetprogramma. Dealgemenetopicskunnenhethelejaardoorwordengepost.Hierondervolgendegrote lijnenvandecontentkalender. Januari! SIDiinbeurs! Studiekeuze! Algemeneartikels Februari! Cases! Takenvanhet1 ste semester! Algemeneartikels Maart! Cases! Algemeneartikels April! Berlijnreis! Stage! Algemeneartikels Mei! Praktijkweek! Stage! Algemeneartikels Juni! Bloktips! Stage! Takenvanhet2 de semester! Algemeneartikels Juli! Studiekeuze HandleidingGoesthink 10

11 ! Algemeneartikels! Augustus! Studiekeuze! Algemeneartikels September! Studiekeuze! Algemeneartikels Oktober! Startnieuweacademiejaar! WeetjesoverArtevelde?! Algemeneartikels November! Algemeneartikels December! Bloktips! Creatieveateliers! Algemeneregering 3. Doel per platform Viasocialmediawillenwedecontentverderverspreiden.Hetisechternietdebedoelingom allecontentopiederplatformtedelen,maarenkeldecontentdiebijeenbepaaldplatform past. Platform Doel Facebook Informerenviainteractie,Q&A Twitter Inspelenopdeactualiteit,werkveldbenaderen, trendsweergeven Instagram Visueelprikkelen,creativiteittonen Pinterest Moodboardvande4richtingenbinnen communicatie(mc,pr,ohcom,event Youtube Overtuigend.m.v.beelden,prikkelen LinkedIn Netwerkenmetstageplaatsenetc,werkveld benaderen,bronjobfeed Vine Mensenboeienin7sec,entertainen Snapchat Entertainen Tinder Entertainen,rekruterenopeenludiekemanier Plague Inspireren,viraalgaan,onlinevisibiliteit Hyper Pollsorganiseren Swarm Evenementenweergeven HandleidingGoesthink 11

12 4. Timing per kanaal Socialmedia Besteurenomteposten Maxaantal Pinterest 14ui16u Geenlimiet 20ui1u Facebook 13ui16u 10/week Twitter 13i15u 5/dag Instagram 14ui15u 1/dag 21ui8u Youtube 13ui15u 1/week Linkedin 7ui9u 20/maand 17ui18u Vine savonds Geenlimiet Tinder 20ui23u Geenlimiet 5. Hashtags en linken algemeen Opelkesocialmediavermeldenwedewebsitewww.goesthink.be.Wehebbenzeker nagekekenofdezenogbeschikbaaris.wegebruikenoveraldezelfdehashtag#goesthink. Maardezehashtagwordtnietopelkesocialmediagebruikt.Enkelopdiegenendieervoor gemaaktzijnzoals;pinterest,facebook,twitter,instagram,youtubeenhyper. Kanaal Link # Facebook X X Pinterest X X Instagram X X Twitter X X Youtube X X Linkedin X Affiches X Hyper X X Plague X Swarm X Vine X Snapchat X Tinder X Bestaandekanalen X SIDiin X HandleidingGoesthink 12

13 6. Werkwijze per social media kanaal Pinterest Pinteresthelptdestudentenomzicheenbeterbeeldtevormenoverde toekomstmogelijkhedendiedestudierichtinghentebiedenheeft. OpPinterestkomenmoodboardsdieeenbeeldgevenoverwatderichtingallemaaltebieden heeft.datkanvanalleszijnzoalsbijvoorbeeld;foto s,quotes,grappigecartoons, infographics Hierondereenpaarscreenshotshoeheterzoumoetenuitzien. Facebook OpFacebookwillenweeengroepopstartenvoortoekomstigestudentendiegeïnteresseerd zijninderichtingcommunicatiemanagementaandearteveldehogeschool.hetisde bedoelingdatleerlingenopeenopenenvrijemaniervragenkunnenstellenindegroep.deze groepwordtonderhoudendoordehuidigestudenten.hetishuntaakomopeenpositieve maniereenantwoordtebiedenopdegesteldevragenentwijfelsvandeleerlingen.degroep krijgtdenaam GOESTHINK vermitsdezegebruiktwordtvooralleanderekanalen. HandleidingGoesthink 13

14 Eenvoorbeeldterverduidelijking Postvanleerling: Hallo,ikzouvolgendjaargraagcommunicatiemanagementwillenstuderenaande Arteveldehogeschool.Ikweetwelnognietechtofderichtingmijwelzouliggen..Inwatmoet jezoalgoedzijnomcommunicatiemanagementtestuderen? Antwoordstudent: Talenzijnheelbelangrijkinonzerichting.WekrijgenFrans,Nederlands,DuitsenEngels.Je moeteenzekerinzichthebbenenstrategischkunnendenken.alsjedatnietechtinjehebt, danisdatnietzoergomdatjedatookleerttijdensdeopleiding.jeleerthierhoejecreatief enoutiofitheiboxkuntdenken.durvensprekenvooreengroepisheelbelangrijkomdatje bijnavoorelkvakweleenseenpresentatiemoetgeven.maarmaakjegeenzorgendankzijde lessen Presentatietraining wordtjeinnoitimeeenvlottespreker. Twitter Twitterwordtgebruiktomkortenbondigtecommunicerenovernieuweapps,trendsen specialegebeurtenissenbetreffendedewereldvandecommunicatie. Did&you&already&hear&about&the&new&app&Hyper?&Check&it&out!&#GOESTHINK & OpInstagramwordensfeerfoto senfilmpjes gepostvangroepenstudentendiewerkenaan eencase,eentoffepresentatiegeven, buitenlandseervaringenhebbenmeegemaakt, deelnemenaaneenevent,congresoflezingop school. HandleidingGoesthink 14

15 Youtube Youtubeishétkanaalomviabeeldenenfilmpjesdeleerlingenteprikkelenomtekomen studerenaandearteveldehogeschool.erkunnenverschillendefilmpjesgemaaktworden tijdensdeinfodagen,depraktijkweekendecases.dezekrijgeneenleukeinvullingmet grappigemomentendiestudentenhebbenmeegemaakt.studentenwordenkort geïnterviewdoverhunervaringen. Linkedin ViaLinkedinwordenernetwerkenopgebouwdmetstageplaatsenenhetwerkveldwordt rechtstreeksbenaderd. Waterzekeropmoet:! Eenfotometdaarondereenkorteinleidingoverderichting communicatiemanagement! Netwerkenmetbedrijvendiebehoren totonzesectorbehoren+ jobopportuniteitentonen. HandleidingGoesthink 15

16 Vine Wewillenmensenboeienenentertainenin7seconden.Studentenkunnengrappige momentendiezebeleven,doorsturennaarhetvineiaccountvanderichting communicatiemanagement.hetisdanaandeverantwoordelijkenvanhetaccountomte beslissenofhetfilmpjegepastisvoorhetaccountofniet.voorbeelden:typischequotesvan lectoren,grappigegebeurtenissentijdenscasesofindekantiene.voorbeeld: https://vine.co/ford Snapchat SnapchatisnetzoalsVineeensocialmediumomteentertainen.We willenopeenluchtigemanieraandeleerlingentonenhoedesfeeris gedurendegroepswerkenenopschoolinhetalgemeen.een voorbeeldvanwatgesnapchatkanworden:momentopnamesvan cases,praktijkweek,lessen, Tinder WijdachtenomeenfictiefprofielaantemakenmeteenstudentopTinder.Hieropzijnfoto s vandestudenttevindendiegeenverbandhebbenmetdearteveldehogeschool.alsandere studenteneenmatchhebbenmetdeze student kunnenzebeginnenchatten.dankrijgen diestudentenechterenkeldelinkwww.goesthink.bedoorgestuurd,zondermeer.viadeze linkkomenzedanterechtophetonlineplatform. Ditiseenludiekemanierombuzztecreërenronddeopleidingcommunicatiemanagement. Zotonenwedatwecreatiefomspringenmetdenieuwstetrends. Plague ViaPlaguekrijgtderichtingdemogelijkheidomteinspireren,grootschaligviraaltegaanen stijgtdeonlinevisibiliteit.de#bedoeling#van!plague#is#dat#je,#net#zoals#op#twitter#of# Facebook,#een#status#deelt#;#een#tekst,#een#link,#een#video#of#een#foto.#Maar#in#de#plaats#van# in#een#feed#terecht#te#komen,#'infecteert'#uw#bericht#andere#mensen#in#het#netwerk,#die#op# hun#beurt#beslissen#of#ze#de#post#verder#verspreiden#of#de#'infectie'#stopzetten. Swarm DeschoolkanviaSwarmwinnenaannaambekendheidalsde studentenzichtelkensincheckenwanneerzeopschoolzijn. Daarnaastwordenercheckiinsgemaaktvanevenementdie plaatsvindenopdecampus.bijvoorbeeldvoortomorrowbrand. Heteffectisnoggroteralsdeplaatseengrappigenaamkrijgt. HandleidingGoesthink 16

17 Hyper ViaHyperishetheelgemakkelijkompollste organiserendiekunnengaanoverheteteninde Kantienetotwelkesprekeraanwezigmoetzijnophet volgendcongres.hyperiseennieuwefotoisharing applicatiediegebruiktmaaktvanhashtagsengeotags. Deappwerdontwikkeldomgelijkgestemdemensenin dezelfdeomgevingtehelpenomnieuwedingente ontdekken.daarnaastiserookeenvotingsysteemdat gebruikersinstaatsteltomhunmeningtegevenofde persooninkwestiealdannieteenbepaaldrestaurant zoumoetenbezoeken. 7. Content curatie TijdensdelessenvanmevrouwDeGroofmaaktenjulliekennismeteenaantaltoolsvoorhet vinden,verzamelenengroeperenvancontent.wienogwatextratoolswilgebruiken,vindt indeonderstaandeafbeeldingnogwatinspiratie. Decontentdieophetplatformwordtgeplaatstmoetvanzelfsprekendtemakenhebbenmet communicatieenalleswatderichtinginhoudt.dezetopicsmogenophetplatformonderde vormvanlisticles,interviews,artikelsenopiniestukkenverschijnen.hierondervolgteenlijst metmogelijkeonderwerpen.uiteraardmogendeleerlingenuitderedactiedelijstverder aanvullen.! HandleidingGoesthink 17

18 Enkele voorbeelden ter verduidelijking M arketingcommunicatie PublicRelations HandleidingGoesthink 18

19 Berlijnreis Crisiscom m unicatie Creativiteit HandleidingGoesthink 19

20 Jobfeed Aangezienwehetbredekaraktervanonzeopleidingindeverfzettenviaonzecampagne kiezenweervooromeenjobfeedinterichtenoponscontentplatform.dezefeedwordt gelinktaanhetlinkediniprofielvandeopleidingcommunicatiemanagement.zokrijgen leerlinguithet6 de middelbaardekansomtebekijkeninwelkesectorenzijallemaalaande slagkunnenmeteendiplomacommunicatiemanagement. HandleidingGoesthink 20

21 8. Bijlagen 8.1. Organogram CEO Mevr. De Groof Eindredacteur Strateeg Online manager Analyser Art Director Premium 1 Premium 1 Premium 1 Premium 1 Premium 1 Premium 2 Premium 2 Premium 2 Premium 2 Premium 2 Premium 3 Premium 4 Premium 3 Premium 3 Premium 3 HandleidingGoesthink 21

22 8.2. Briefingleerkrachten Beste collega s GOESTHINK Online COmmunicatiebureau Misschien hebt u het woord Goesthink al eens in de gangen horen zweven. Goesthink is het online communicatiebureau van de opleiding communicatiemanagement. Het doel van dit communicatiebureau is om een online platform te maken voor en door studenten. Ik heb al 16 premiums verzameld die heel veel goesting hebben om hun kennis om te zetten in de praktijk. Wat doen we? We maken een website waar alles, maar dan ook echt alles, over de richting communicatiemanagement op staat. Je vindt er artikels over de nieuwste communicatietrends, informatie en leuke foto s van evenementen en uitstappen. Per vak worden de beste taken als voorbeeld op het platform geplaatst. Op deze manier wordt de lat elke keer opnieuw wat hoger gelegd. Ons bureau is in vijf afdelingen opgesplitst. Aan het hoofd van elke afdeling staat een derdejaar die alles in goede banen leidt. Wat houdt dit in voor jullie? De number crunchers houden zich bezig met Google analytics, adwords en SEO. Ze gaan na of de website hoog genoeg scoort in de zoekresultaten. De strategische studenten smijten zich op het lijstjes maken, ze stellen een contentkalender op en ze bepalen en controleren de deadlines. De social media afdeling verspreiden boodschappen via de gepaste sociale media kanalen, zorgen voor community management en zijn steeds op zoek naar nieuwe sociale media kanalen. De redactie zorgt voor de content. Met hun vlotte pennen zorgen ze voor artikels, interviews en denken ze de storytelling uit. De studenten met een oog voor design troepen gepast beeldmateriaal bij artikels, de vormgeving De gemotiveerde leerlingen met de beste taken moeten in de bloemetjes gezet worden. Hier komen jullie in the picture. Het is de bedoeling dat jullie de beste taken doorsturen naar ons redactiehoofdn zodat deze op het platform tentoongesteld worden. Last but not least is uit het onderzoek gebleken dat de studenten zeer geïnteresseerd zijn in de ervaringen van hun lectoren. Ze willen meer te weten komen over jullie werkervaring en projecten. Zo wordt het duidelijker waar zij later allemaal terecht kunnen. Een student van de redactie gaat nog contact opnemen met jullie om deze gegevens te verzamelen. Hopelijk hebben jullie evenveel goesting als ons gekregen om mee te werken aan het contentplatform! HandleidingGoesthink 22

23 8.3. VacaturesAfdelingshoofden Vacature Afdelingshoofd planning en strategie Jouw profiel Je bent iemand met strategisch inzicht die plant als geen ander. Je bezit voldoende verantwoordelijkheid om het heft in handen te nemen. Rationeel denken is voor jou geen enkel probleem. Wat wij verwachten Je neemt de leiding over 3 studenten waarmee je samen de strategie en planning verzorgt. Je stelt de contentkalender op en zorgt ervoor dat de deadlines worden nageleefd. Afdelingshoofd social media Jouw profiel Social media hebben voor jou geen geheimen meer. Je weet exact waarvoor elk platform dient en weet deze goed te gebruiken. Daarnaast ontdek je graag nieuwe platformen en bedenk je graag originele posts. Wat wij verwachten Als afdelingshoofd zorg je er voor dat iedere boodschap via het juiste platform wordt verspreid. Ook oordeel je over de nieuwe aangebrachte platformen. Je controleert of deze passen binnen de strategie en je bedenkt samen met jouw team originele manieren om deze in te zetten. HandleidingGoesthink 23

24 Afdelingshoofd analytics Jouw profiel Je bent een echte number cruncher en analyseert graag gegevens om dingen te verbeteren. De wondere wereld van Google intrigeert jou mateloos. Wat wij verwachten Samen met jouw team analyseer je de statistieken van de website met Google Adwords en Google analytics. Je stelt vast wat er moet verbeterd worden aan de website en geeft dit door aan de andere afdelingen. Je zorgt dat de analyses telkens up-to-date zijn en de website in de top 3 hits van Google blijft als men communicatiemanagement opzoekt. Afdelingshoofd redactie Jouw profiel Je bezit over een echte talenknobbel en rolt je ogen bij iedere spelfout die je ziet. Ook zie je verbanden tussen verschillende topics om zo interessante schrijfonderwerpen te vinden. Wat wij verwachten Als eindredacteur lees je alle artikels grondig na op fouten en overloop je alle schrijfonderwerpen met jouw team. Je zorgt er ook voor dat de artikels genoeg variëren en een innovatieve insteek hebben. HandleidingGoesthink 24

25 Afdelingshoofd Artwork Wat wij verwachten motivatiebrief naar mevrouw De Groof. Op basis hiervan worden studenten uitgenodigd voor een gesprek, om later de teams samen te stellen. Jouw profiel beste vrienden zijn. Nieuwe stijlen ontdekken en uitproberen is jouw favoriete bezigheid. Als Art Director geef je jouw team aanwijzingen over de ontwerpen die ze maken. Je leidt brainstorms en stimuleert de andere ontwerpers. Je zorgt er ook telkens voor dat de huisstijl bewaard wordt in alle designs, maar dit houdt je niet tegen om toch te experimenteren. Solliciteren HandleidingGoesthink 25

26 8.4. VoorbeeldweekPlanningcontentplatform MAANDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Updatevande Artikelsivmcommunicatie taken Facebook PostoverdeSIDAinbeurs Twitter Retweet PostoverMC Linkedin Postovermogelijkhedenna studeren Youtube Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest MoodboardPR Plague Hyper Maandagpoll Vine Swarm HandleidingGoesthink

27 DINSDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Interviewmetlector(wekelijks 1communicatie Facebook FotoivmSIDAin (ofandereactuele gebeurtenis Twitter Retweet PostoverPR Linkedin Repostvan Jobfeed Arteveldehogeschool Youtube Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest MoodboardMC Plague Hyper Vine Vinefilmpje Swarm ContentplatformGoesthink 27

28 WOENSDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Artikelsivmcommunicatie Facebook Postmetverwijzingnaar contentplatform Twitter Retweet Postoverevent Linkedin Jobfeed Youtube Filmpje Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest Moodboardevent Plague Hyper Vine Swarm ContentplatformGoesthink 28

29 DONDERDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Artikelsivm communicatie Facebook Twitter Retweet PostoverOHCOM Linkedin Jobfeed Youtube Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest Moodboard OHCOM Plague Hyper Vine Vinefilmpje Swarm ContentplatformGoesthink 29

30 VRIJDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Artikelsivmcommunicatie Foto svande WedstrijdopPlague uitstappen aankondigen Facebook WedstrijdopPlague aankondigen Twitter Retweet Postmetverwijzingnaar WedstrijdopPlague contentplatform aankondigen Linkedin Jobfeed Youtube Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest Moodboard Artevelde/campuslife Plague Eindepoll,bekendmaking Vrijdagwedstrijd:Wiekan resultatenvia zijnboodschaphet contentplatform verst/meestverspreiden Hyper Vine Swarm ContentplatformGoesthink 30

31 ContentplatformGoesthink 31

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19 Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue Melissa Martens Content Marketeer ivalue Pagina 1 van 19 Inhoud Deel I: Daarom heeft jouw bedrijf sociale media nodig... 3 1. Sociale media zijn de nieuwe

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

OCP Portfolio. Beschrijf jezelf:

OCP Portfolio. Beschrijf jezelf: OCP Portfolio Beschrijf jezelf: Mijn naam is Rajen Gadjradj. Ik ben 24 jaar en heb voor mijn huidige HBO opleiding, een opleiding op het MBO afgerond. Deze opleiding is commercieel medewerker marketing

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Reclame Event & Experience Public Relations. Digital Media Manager. Professionele Bachelor in het Communicatiemanagement. 2014-2015 Mechelen

Reclame Event & Experience Public Relations. Digital Media Manager. Professionele Bachelor in het Communicatiemanagement. 2014-2015 Mechelen More Media School Reclame Event & Experience Public Relations Woordvoerder Digital Media Manager Professionele Bachelor in het Communicatiemanagement 2014-2015 Mechelen Onze troeven De fijnste job ter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2 Handleiding Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les 2 Apparaten,

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

to go Je online content strategie in vier stappen

to go Je online content strategie in vier stappen 11/2014 CONTENT to go Je online content strategie in vier stappen Hapklaar en overzichtelijk! inleiding Het klinkt ingewikkeld en vooral als veel werk: termen als contentmarketing, contentstrategie en

Nadere informatie

hbo-bacheloropleiding COMMUNICATIE Tilburg Voltijd fontys.nl/ict

hbo-bacheloropleiding COMMUNICATIE Tilburg Voltijd fontys.nl/ict hbo-bacheloropleiding COMMUNICATIE imotion of Communication Digital Publishing Studies Tilburg Voltijd fontys.nl/ict UIT EIGEN ook creatief, maar dan vooral met je hoofd UIT EIGEN Aratwa Goosen, derdejaarsstudente

Nadere informatie

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK!

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK! Inbound Marketing Voor meer traffic & gekwalificeerde leads 1 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 3 Wat is inbound marketing? 4 Van Outbound naar Inbound 5 Kostenbesparing 6 Inbound Marketing Middelen 7 De voordelen

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

S O C I A L E M E D I A O P S

S O C I A L E M E D I A O P S SOCIALE MEDIA OP SCHOOL S O C I A L E M E D I A O P S C H O O L ZET JOUW SCHOOL OP DE DIGITALE KAART SOCIALE MEDIA OP SCHOOL ZET JOUW SCHOOL OP DE DIGITALE KAART Inhoud Woord vooraf 7 Inleiding: sociale

Nadere informatie

<5 TIPS VOOR UW WEBSITE EN WEBSITE CONTENT> 1. MAAK EEN FLOWCHART 3. CONTENT SCHRIJVEN

<5 TIPS VOOR UW WEBSITE EN WEBSITE CONTENT> 1. MAAK EEN FLOWCHART 3. CONTENT SCHRIJVEN 1. MAAK EEN FLOWCHART Maak het uzelf makkelijk en zet uw website eerst op in een duidelijk en overzichtelijk schema. Een handleiding is altijd handig. 2. DOMEINNAAM.COM,.NL,.NU!!!!

Nadere informatie

Social Media Update 2012

Social Media Update 2012 Social Media Update 2012 Van Virgin tot Guru : Hoe social zijn Nederlandse bedrijven? Jungle Minds - Oktober 2012 Kim Wiebring Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Social Media update 2012... 3 1.2. Social Readiness...

Nadere informatie

Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek

Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek Inhoudsopgave Introductie 1 Verantwoording 2 1. Social mediagebruik 4 2. Belang 8 3. Toekomst 11 4. Vragen aan bedrijven 14 5. Zeven

Nadere informatie

E-mail marketing verleden tijd?

E-mail marketing verleden tijd? E-mail marketing verleden tijd? Seminar onderzoek van Joost van der Goot STUDENT: 1582927 DOCENT: Rob van den Idsert DATUM: 04-01-2015 1 of 21 Inhoudsopgave - Inleiding blz 3 - Aanleiding blz 3 - Doelstelling

Nadere informatie