GOESTHINK CONTENTPLATFORM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOESTHINK CONTENTPLATFORM"

Transcriptie

1 GOESTHINK CONTENTPLATFORM Gunther Van Damme Tibo Marico Laetitia Jacobs Lisa Schreurs Handleiding HandleidingGoesthink

2 Inhoudstabel INHOUDSTABEL...2 INLEIDING...3 DOELSTELLINGEN VORMGEVING CONTENTMANAGEMENTSYSTEM PLATFORM ONLINECOMMUNICATIEBUREAU INDELINGCOMMUNICATIEBUREAU...8 Socialmediatools CONTENT...9 Topics...9 Contentkalender DOELPERPLATFORM TIMINGPERKANAAL HASHTAGSENLINKEN...12 ALGEMEEN WERKWIJZEPERSOCIALMEDIAKANAAL...13 Pinterest...13 Facebook...13 Twitter...14 Youtube...15 Linkedin...15 Vine...16 Snapchat...16 Tinder...16 Plague...16 Swarm...16 Hyper CONTENTCURATIE...17 ENKELEVOORBEELDENTERVERDUIDELIJKING...18 Marketingcommunicatie...18 PublicRelations...18 Berlijnreis...19 Crisiscommunicatie...19 Creativiteit...19 Jobfeed BIJLAGEN ORGANOGRAM BRIEFINGLEERKRACHTEN VACATURESAFDELINGSHOOFDEN VOORBEELDWEEKPLANNINGCONTENTPLATFORM...26 HandleidingGoesthink 2

3 Inleiding Hetisbelangrijkomonlinesterktecommuniceren.Leerlingenvanhet6 de middelbaarsurfen namelijkaltijdnaardewebsiteominformatieteverkrijgenovereenbepaaldeopleiding.de infodieleerlingenvindenopdewebsitevandeschoolisheelbasicenbiedtweinigdiepgang. Omeenhelderbeeldvanonzeopleidingteschetsen,makenweeenapartcontentplatform vooronzerichting. Hetcontentplatformisdebasisvanonzeonlinecommunicatie.Ditplatformmoetde leerlingeneenduidelijkbeeldbiedenoverdeopleidingzodatzewetenwatdezerichting preciesinhoudquavakken,taken,lectoren,sfeer, Alleinformatiedieophet contentplatformkomt,wordtstelselmatigverspreidviaeenbepaaldsocialmediakanaaldat hetbestaansluitenbijdeaardvandecontent. Doelstellingen Deleerlingeneenduidelijkenrealistischbeeldgevenoverdeopleiding.Zozienzewatervan hunwordtverwacht,wiehunlectorenzijn,watdevakkeninhoudenenwelksoorttakenze moetenmaken.opdiemanierkunnenweervoortezorgendaternahet1 ste jaarveelminder studentenafhaken. 1. Vormgeving 1.1. Contentmanagementsystem Debestemanieromhetcontentplatformtebeherenisdoormiddelvaneencontent managementsystem.ditwilzeggendatdebasisstructuurvandewebsitevoorhandenisen makkelijkkanwordenaangepastdoordegebruiker.decodevandewebsitehoeftdusniet telkensherschreventewordenalsmeneenartikeloffotowiltoevoegen.opdezemanierkan debevoegdepersoonzonderveeltijdenmoeitedingentoevoegenaandewebsite. Hosting KasperVancoppenolleuithet3 de jaarheeftzijneigenzaak Wombocombo datwordpress websitesbouwt.hijisresellervanhostingruimte.dezezoubijhemkunnenaangekocht worden.verderisone.comookeengoedehostingservicediejetoelaatommetworpress eenwebsitetebouwen. Prijzen Hieronderstaanenkeleprijsoffertesvanone.com.Deprijzenvarriërennaargelangvande groottevandewebruimte.inheteerstejaarwordeneroprichtkostenbetaald,daarnavallen dezeweg. HandleidingGoesthink 3

4 1.2. Platform AlsplatformhebbenweervoorgekozenomWordpresstegebruiken.Ditiseenzeermakkelijk tebeherencontentmanagementsystemdatdegebruikerinstaatsteltomzelfopeen eenvoudigemaniereenwebsitetebouwen.wordpresslaateveneenstoeomdoormiddel vanverschillendepluginsdewebsitevolledigtetweaken.zobestaanerpluginsdieervoor zorgendatjejouwwebsitekanombouwentoteenintranet. Thema Wordpressmaaktgebruikvan thema s waarmeejejewebsitekanvormgeven.zozijnerper soortwebsiteverschillendethema sbeschikbaar.voorditcontentplatformhebbenweeen themanodigdatmeerinformatiefgerichtis. HetiKnowthemalijktonshiervoorzeerinteressant.Hierziejeeenmockflowvande homepagina.opdehomepagewordtnietenkelderichtingenhetcommunicatiebureau voorgesteld,maarookhetmannetje(metdesnoretc..elkvanzijnattributen vertegenwoordigdeenvandeaspectenvancommunicatie.hetisdebedoelingdatde bezoekersvandewebsiteopdezeattributenkunnenklikken.vervolgenswordenzijdan doorverwezennaareenpaginawaaropdeuitlegvanhetattribuuttevindenis. Bv:Iemandkliktopdebaard=>wordtdoorverwezennaardepaginaover marketingcommunicatie.hiervindtdebezoekerdandeuitleghieroverenziethijwelke vakkenhierallemaalbinnenpassen. HandleidingGoesthink 4

5 Blog Gallerij Evenementen Vakken Jobs Contact Benieuwd naar wat wij betekenen? Goesthink is het online communicatiebureau van de opleiding communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool. Hetbiedtdemogelijkheidomveelinformatieopdewebsiteteplaatsenenallestoch overzichtelijktehouden.ookishetmakkelijkomalleandereplatformentelinkenaandeze pagina.erkanookmeteenloginsysteemgewerktwordenindienditnodigzouzijn.ditthema isteverkrijgenvoor48dollarviathemeforest. HandleidingGoesthink 5

6 Indelingvandepagina Erwordtmetverschillendetabbladengewerktdieervoormoetenzorgendatmenmakkelijk overdesitekannavigeren.hierondervolgteenoverzichtvanalletabbladenenhetsoort informatiedateronderwordtverzameld. i Home:& Ditisdestartpaginavanhetplatform.Hieropkomtalgemeneinformatieoverde opleidingendewebsite. i Blog/newsfeed:& Hierverschijnenallenieuweartikelsdiedestudentengeschrevenhebben.Dezegaan oververschillendeonderwerpendiegerelateerdzijnaancommunicatie.zokanhier eeninterviewmeteenlectorverschijnenoverzijnwerkbuitendeschool,ofeen lijstjemetdebestereclamespotsvolgensdestudentencommunicatiemanagement. i Gallerij:& Ditbevatallerleifoto svandeopleiding.ditkangaanvanlessentotdetripnaar Berlijn.Ditzijnfoto sdiedestudentenzelfgenomenhebbenenophunsocialmedia geplaatsthebben. i Evenementen:& Deverschillendeevenementenvanderichtingkomenhieraanbod.Zokunnen Tomorrowbrand,hetSTIMAicongres,detripnaarBerlijn,deverschillende gastsprekers,etc.hiervermeldworden. i Vakken:& Hierbijwordttelkenseenkortebeschrijvingvanhetvakgegeven(meteenkorte voorstellingvandelectorenwordendeleukste/bestetakengetoond. i Jobs:& Vacatureswordenopdewebsitegeplaatst.Zokrijgenleerlingenenstudenteneen beeldvanwaarzelaterallemaalaandeslagkunneninhetwerkveld. i Contact:& Allenodigecontactinfooverdeopleidingwordtopdewebsitegeplaatst. HandleidingGoesthink 6

7 Plugins EerderwerdalvermelddatWordpresstoelaatompluginstegebruiken.Dezekunnende websitenogfunctionelermaken.zozijnerverschillendeseoplugins,ofkanjezelfsde websiteineenhandomdraaiombouwentotmakkelijktebeherenintranet. Link:&http://themeforest.net/item/iknowBlearningBmanagementBsystemBwpB theme/ ?wt.oss_phrase=&wt.oss_rank=9&wt.z_author=crunchpress&wt.ac=searc h_list& HandleidingGoesthink 7

8 2. Online communicatiebureau Eencontentplatformmoetnatuurlijkwordenvoorzienvancontent.Enwiekanditbeterdan destudentencommunicatiemanagementzelf?daaromdachtenwijaandeoprichtingvaneen onlinecommunicatiebureaubinnenderichting.gemotiveerdestudentenuithet2 de en3 de jaarcommunicatiemanagementwerkenmeeaanditproject.ditisdeidealemanieromalle theorieuitdelessenvanhet2 de en3 de jaarvanmevrouwdegroofindepraktijkomtezetten Indelingcommunicatiebureau Hetbureaubestaatuit5verschillendedepartementendieelkhunspecifieketakenhebben. Zokunnendestudentenbijelkdepartementtakenuitvoerendiedichteraanleunenbijhun interesses.elkdepartementheeftzijneigenafdelingshoofd(een3 de jaarstudentdieerover waaktdatalletakengoedwordenuitgevoerd.hierondervolgteenkortebeschrijving. & Socialmediatools & Ditdepartementverzorgtdeverspreidingvancontentviadesocialmedia.Zewerkenmet verschillendetoolsdieweindelessenvanmevrouwdegroofgezienhebben.zo gebruikenzetopsy,hootsuite,klout,trello, omboodschappenteverspreiden.ze beherendeaccountsvantwitter,facebookeninstagram.zezoekenooknaarnieuwe onlinetrendswaarderichtingkanopinpikken.zokunnenwevianieuwesocialmediaals Plague,Ello,Hyper, origineleboodschappenverspreidenomaantetonendatde richtingvolledigmeeismetdenieuwstecommunicatietrends. Taakafdelingshoofd:zorgendatdejuisteboodschappenviadejuistesocialmedia wordenverspreidendeadlineswordengehaald.ookmoethij/zijeroverwakendatde juistetrendswordengebruikt.& Content&storytelling Inditdepartementwordtdecontentvoorhetcontentplatformgecreëerd.Erworden artikelsgeschreven,interviewsafgenomenmetmenseninhetwerkveld/lectoren,leuke afbeeldingengemaaktmetphotoshop,filmpjesgemaakt,etc.zenemendedigital storytellingopzich. MisschienkanditwordengeïmplementeerdtijdensdelessenNederlands?Inplaatsvan fictieveadvertorials,blogberichtenensocialmediareleasesteschrijvenzoudende studentenvoorhetcontentplatformkunnenschrijven.hetlijktonseenextramotivatie voorstudentenmochthunartikel,tekstofberichtdekanskrijgenomdaadwerkelijkop dewebsiteteverschijnen. HandleidingGoesthink 8

9 Taakafdelingshoofd:Hetafdelingshoofdfunctioneerthieralseensoortvan eindredacteurdiedeopdrachtennaleestopfouten. Analytics Alsdetoekomstigestudenten communictiemanagement opzoekenopgooglemoet ditcontentplatformindetop3verschijnen.omditmogelijktemakenmoetereen goedemonitoringzijn.daaromgaandestudenteninditdepartementaandeslag metgoogleanalytics,seo,googleadwords, omdesitezogoedmogelijktelaten scorenindegoogleranking. Taakafdelingshoofd:Dekwaliteitendenauwkeurigheidvandeanalysebewakenen bepalenwaternogkanwordenverbeterd. Planning&strategie Omdatcontentnietzomaarinhetwildewegonlinekanwordengegooidzorgtdit departementvoorordebinnenhetbureau.hierplannendestudentenwelke boodschappenopwelkedatumopwelkplatformmoetenverschijnen.zestellende planningopenbepalendestrategieengevenhiermeederichtingaanwaarinhet bureaumoetvaren. Taakafdelingshoof:Bewakenvandedoelstellingenenstrategie.Vervolgenshet opmakenvaneencontentkalendersamenmetdestudenten Content Topics Decontentdieophetplatformwordtgeplaatstmoetvanzelfsprekendtemakenhebbenmet communicatieenallesdatderichtinginhoudt.dezetopicsmogenonderdevormvan listicles,interviews,artikelsenopiniestukkenophetplatformverschijnen.hierondervolgt eenlijstvandeverschillendeonderwerpen. Algemeen:! Online&media&! Communicatie&! Trendwatching&! Reclame&! Retail&! Public&Relations&! Beroepen&in&communicatie&! Marketing&! Branding&! Online&marketing&! Woordvoerderschap&! Eventmanagement&! Creativiteit&! Overheidscommunicatie&! Strategie&! Digitale&communicatie&! Planning&! Communicatietechnologie&! Interne&communicatie& HandleidingGoesthink! In&spirerende&cases& 9! &!...&

10 ! Social&media& & Opleiding:! SIDBIn&! Berlijnreis&! Praktijkweek&! Cases&! Creatieve&ateliers&! STIMABCongres&(congressen&! Sprekers&op&school&! Studiekeuze&! Stage&! Taken&! Examentips&!...& & Contentkalender Deafdelingplanningenstrategiestaatinvoordecontentkalender.Dezemoetpermaand herbekekenwordenzodatalleinformatieupitoidateblijft.detopicsdieoverdeopleidingzelf gaanvolgendekalendervandeopleiding.zozijndetopicsaangepastaanhetprogramma. Dealgemenetopicskunnenhethelejaardoorwordengepost.Hierondervolgendegrote lijnenvandecontentkalender. Januari! SIDiinbeurs! Studiekeuze! Algemeneartikels Februari! Cases! Takenvanhet1 ste semester! Algemeneartikels Maart! Cases! Algemeneartikels April! Berlijnreis! Stage! Algemeneartikels Mei! Praktijkweek! Stage! Algemeneartikels Juni! Bloktips! Stage! Takenvanhet2 de semester! Algemeneartikels Juli! Studiekeuze HandleidingGoesthink 10

11 ! Algemeneartikels! Augustus! Studiekeuze! Algemeneartikels September! Studiekeuze! Algemeneartikels Oktober! Startnieuweacademiejaar! WeetjesoverArtevelde?! Algemeneartikels November! Algemeneartikels December! Bloktips! Creatieveateliers! Algemeneregering 3. Doel per platform Viasocialmediawillenwedecontentverderverspreiden.Hetisechternietdebedoelingom allecontentopiederplatformtedelen,maarenkeldecontentdiebijeenbepaaldplatform past. Platform Doel Facebook Informerenviainteractie,Q&A Twitter Inspelenopdeactualiteit,werkveldbenaderen, trendsweergeven Instagram Visueelprikkelen,creativiteittonen Pinterest Moodboardvande4richtingenbinnen communicatie(mc,pr,ohcom,event Youtube Overtuigend.m.v.beelden,prikkelen LinkedIn Netwerkenmetstageplaatsenetc,werkveld benaderen,bronjobfeed Vine Mensenboeienin7sec,entertainen Snapchat Entertainen Tinder Entertainen,rekruterenopeenludiekemanier Plague Inspireren,viraalgaan,onlinevisibiliteit Hyper Pollsorganiseren Swarm Evenementenweergeven HandleidingGoesthink 11

12 4. Timing per kanaal Socialmedia Besteurenomteposten Maxaantal Pinterest 14ui16u Geenlimiet 20ui1u Facebook 13ui16u 10/week Twitter 13i15u 5/dag Instagram 14ui15u 1/dag 21ui8u Youtube 13ui15u 1/week Linkedin 7ui9u 20/maand 17ui18u Vine savonds Geenlimiet Tinder 20ui23u Geenlimiet 5. Hashtags en linken algemeen Opelkesocialmediavermeldenwedewebsitewww.goesthink.be.Wehebbenzeker nagekekenofdezenogbeschikbaaris.wegebruikenoveraldezelfdehashtag#goesthink. Maardezehashtagwordtnietopelkesocialmediagebruikt.Enkelopdiegenendieervoor gemaaktzijnzoals;pinterest,facebook,twitter,instagram,youtubeenhyper. Kanaal Link # Facebook X X Pinterest X X Instagram X X Twitter X X Youtube X X Linkedin X Affiches X Hyper X X Plague X Swarm X Vine X Snapchat X Tinder X Bestaandekanalen X SIDiin X HandleidingGoesthink 12

13 6. Werkwijze per social media kanaal Pinterest Pinteresthelptdestudentenomzicheenbeterbeeldtevormenoverde toekomstmogelijkhedendiedestudierichtinghentebiedenheeft. OpPinterestkomenmoodboardsdieeenbeeldgevenoverwatderichtingallemaaltebieden heeft.datkanvanalleszijnzoalsbijvoorbeeld;foto s,quotes,grappigecartoons, infographics Hierondereenpaarscreenshotshoeheterzoumoetenuitzien. Facebook OpFacebookwillenweeengroepopstartenvoortoekomstigestudentendiegeïnteresseerd zijninderichtingcommunicatiemanagementaandearteveldehogeschool.hetisde bedoelingdatleerlingenopeenopenenvrijemaniervragenkunnenstellenindegroep.deze groepwordtonderhoudendoordehuidigestudenten.hetishuntaakomopeenpositieve maniereenantwoordtebiedenopdegesteldevragenentwijfelsvandeleerlingen.degroep krijgtdenaam GOESTHINK vermitsdezegebruiktwordtvooralleanderekanalen. HandleidingGoesthink 13

14 Eenvoorbeeldterverduidelijking Postvanleerling: Hallo,ikzouvolgendjaargraagcommunicatiemanagementwillenstuderenaande Arteveldehogeschool.Ikweetwelnognietechtofderichtingmijwelzouliggen..Inwatmoet jezoalgoedzijnomcommunicatiemanagementtestuderen? Antwoordstudent: Talenzijnheelbelangrijkinonzerichting.WekrijgenFrans,Nederlands,DuitsenEngels.Je moeteenzekerinzichthebbenenstrategischkunnendenken.alsjedatnietechtinjehebt, danisdatnietzoergomdatjedatookleerttijdensdeopleiding.jeleerthierhoejecreatief enoutiofitheiboxkuntdenken.durvensprekenvooreengroepisheelbelangrijkomdatje bijnavoorelkvakweleenseenpresentatiemoetgeven.maarmaakjegeenzorgendankzijde lessen Presentatietraining wordtjeinnoitimeeenvlottespreker. Twitter Twitterwordtgebruiktomkortenbondigtecommunicerenovernieuweapps,trendsen specialegebeurtenissenbetreffendedewereldvandecommunicatie. Did&you&already&hear&about&the&new&app&Hyper?&Check&it&out!&#GOESTHINK & OpInstagramwordensfeerfoto senfilmpjes gepostvangroepenstudentendiewerkenaan eencase,eentoffepresentatiegeven, buitenlandseervaringenhebbenmeegemaakt, deelnemenaaneenevent,congresoflezingop school. HandleidingGoesthink 14

15 Youtube Youtubeishétkanaalomviabeeldenenfilmpjesdeleerlingenteprikkelenomtekomen studerenaandearteveldehogeschool.erkunnenverschillendefilmpjesgemaaktworden tijdensdeinfodagen,depraktijkweekendecases.dezekrijgeneenleukeinvullingmet grappigemomentendiestudentenhebbenmeegemaakt.studentenwordenkort geïnterviewdoverhunervaringen. Linkedin ViaLinkedinwordenernetwerkenopgebouwdmetstageplaatsenenhetwerkveldwordt rechtstreeksbenaderd. Waterzekeropmoet:! Eenfotometdaarondereenkorteinleidingoverderichting communicatiemanagement! Netwerkenmetbedrijvendiebehoren totonzesectorbehoren+ jobopportuniteitentonen. HandleidingGoesthink 15

16 Vine Wewillenmensenboeienenentertainenin7seconden.Studentenkunnengrappige momentendiezebeleven,doorsturennaarhetvineiaccountvanderichting communicatiemanagement.hetisdanaandeverantwoordelijkenvanhetaccountomte beslissenofhetfilmpjegepastisvoorhetaccountofniet.voorbeelden:typischequotesvan lectoren,grappigegebeurtenissentijdenscasesofindekantiene.voorbeeld: https://vine.co/ford Snapchat SnapchatisnetzoalsVineeensocialmediumomteentertainen.We willenopeenluchtigemanieraandeleerlingentonenhoedesfeeris gedurendegroepswerkenenopschoolinhetalgemeen.een voorbeeldvanwatgesnapchatkanworden:momentopnamesvan cases,praktijkweek,lessen, Tinder WijdachtenomeenfictiefprofielaantemakenmeteenstudentopTinder.Hieropzijnfoto s vandestudenttevindendiegeenverbandhebbenmetdearteveldehogeschool.alsandere studenteneenmatchhebbenmetdeze student kunnenzebeginnenchatten.dankrijgen diestudentenechterenkeldelinkwww.goesthink.bedoorgestuurd,zondermeer.viadeze linkkomenzedanterechtophetonlineplatform. Ditiseenludiekemanierombuzztecreërenronddeopleidingcommunicatiemanagement. Zotonenwedatwecreatiefomspringenmetdenieuwstetrends. Plague ViaPlaguekrijgtderichtingdemogelijkheidomteinspireren,grootschaligviraaltegaanen stijgtdeonlinevisibiliteit.de#bedoeling#van!plague#is#dat#je,#net#zoals#op#twitter#of# Facebook,#een#status#deelt#;#een#tekst,#een#link,#een#video#of#een#foto.#Maar#in#de#plaats#van# in#een#feed#terecht#te#komen,#'infecteert'#uw#bericht#andere#mensen#in#het#netwerk,#die#op# hun#beurt#beslissen#of#ze#de#post#verder#verspreiden#of#de#'infectie'#stopzetten. Swarm DeschoolkanviaSwarmwinnenaannaambekendheidalsde studentenzichtelkensincheckenwanneerzeopschoolzijn. Daarnaastwordenercheckiinsgemaaktvanevenementdie plaatsvindenopdecampus.bijvoorbeeldvoortomorrowbrand. Heteffectisnoggroteralsdeplaatseengrappigenaamkrijgt. HandleidingGoesthink 16

17 Hyper ViaHyperishetheelgemakkelijkompollste organiserendiekunnengaanoverheteteninde Kantienetotwelkesprekeraanwezigmoetzijnophet volgendcongres.hyperiseennieuwefotoisharing applicatiediegebruiktmaaktvanhashtagsengeotags. Deappwerdontwikkeldomgelijkgestemdemensenin dezelfdeomgevingtehelpenomnieuwedingente ontdekken.daarnaastiserookeenvotingsysteemdat gebruikersinstaatsteltomhunmeningtegevenofde persooninkwestiealdannieteenbepaaldrestaurant zoumoetenbezoeken. 7. Content curatie TijdensdelessenvanmevrouwDeGroofmaaktenjulliekennismeteenaantaltoolsvoorhet vinden,verzamelenengroeperenvancontent.wienogwatextratoolswilgebruiken,vindt indeonderstaandeafbeeldingnogwatinspiratie. Decontentdieophetplatformwordtgeplaatstmoetvanzelfsprekendtemakenhebbenmet communicatieenalleswatderichtinginhoudt.dezetopicsmogenophetplatformonderde vormvanlisticles,interviews,artikelsenopiniestukkenverschijnen.hierondervolgteenlijst metmogelijkeonderwerpen.uiteraardmogendeleerlingenuitderedactiedelijstverder aanvullen.! HandleidingGoesthink 17

18 Enkele voorbeelden ter verduidelijking M arketingcommunicatie PublicRelations HandleidingGoesthink 18

19 Berlijnreis Crisiscom m unicatie Creativiteit HandleidingGoesthink 19

20 Jobfeed Aangezienwehetbredekaraktervanonzeopleidingindeverfzettenviaonzecampagne kiezenweervooromeenjobfeedinterichtenoponscontentplatform.dezefeedwordt gelinktaanhetlinkediniprofielvandeopleidingcommunicatiemanagement.zokrijgen leerlinguithet6 de middelbaardekansomtebekijkeninwelkesectorenzijallemaalaande slagkunnenmeteendiplomacommunicatiemanagement. HandleidingGoesthink 20

21 8. Bijlagen 8.1. Organogram CEO Mevr. De Groof Eindredacteur Strateeg Online manager Analyser Art Director Premium 1 Premium 1 Premium 1 Premium 1 Premium 1 Premium 2 Premium 2 Premium 2 Premium 2 Premium 2 Premium 3 Premium 4 Premium 3 Premium 3 Premium 3 HandleidingGoesthink 21

22 8.2. Briefingleerkrachten Beste collega s GOESTHINK Online COmmunicatiebureau Misschien hebt u het woord Goesthink al eens in de gangen horen zweven. Goesthink is het online communicatiebureau van de opleiding communicatiemanagement. Het doel van dit communicatiebureau is om een online platform te maken voor en door studenten. Ik heb al 16 premiums verzameld die heel veel goesting hebben om hun kennis om te zetten in de praktijk. Wat doen we? We maken een website waar alles, maar dan ook echt alles, over de richting communicatiemanagement op staat. Je vindt er artikels over de nieuwste communicatietrends, informatie en leuke foto s van evenementen en uitstappen. Per vak worden de beste taken als voorbeeld op het platform geplaatst. Op deze manier wordt de lat elke keer opnieuw wat hoger gelegd. Ons bureau is in vijf afdelingen opgesplitst. Aan het hoofd van elke afdeling staat een derdejaar die alles in goede banen leidt. Wat houdt dit in voor jullie? De number crunchers houden zich bezig met Google analytics, adwords en SEO. Ze gaan na of de website hoog genoeg scoort in de zoekresultaten. De strategische studenten smijten zich op het lijstjes maken, ze stellen een contentkalender op en ze bepalen en controleren de deadlines. De social media afdeling verspreiden boodschappen via de gepaste sociale media kanalen, zorgen voor community management en zijn steeds op zoek naar nieuwe sociale media kanalen. De redactie zorgt voor de content. Met hun vlotte pennen zorgen ze voor artikels, interviews en denken ze de storytelling uit. De studenten met een oog voor design troepen gepast beeldmateriaal bij artikels, de vormgeving De gemotiveerde leerlingen met de beste taken moeten in de bloemetjes gezet worden. Hier komen jullie in the picture. Het is de bedoeling dat jullie de beste taken doorsturen naar ons redactiehoofdn zodat deze op het platform tentoongesteld worden. Last but not least is uit het onderzoek gebleken dat de studenten zeer geïnteresseerd zijn in de ervaringen van hun lectoren. Ze willen meer te weten komen over jullie werkervaring en projecten. Zo wordt het duidelijker waar zij later allemaal terecht kunnen. Een student van de redactie gaat nog contact opnemen met jullie om deze gegevens te verzamelen. Hopelijk hebben jullie evenveel goesting als ons gekregen om mee te werken aan het contentplatform! HandleidingGoesthink 22

23 8.3. VacaturesAfdelingshoofden Vacature Afdelingshoofd planning en strategie Jouw profiel Je bent iemand met strategisch inzicht die plant als geen ander. Je bezit voldoende verantwoordelijkheid om het heft in handen te nemen. Rationeel denken is voor jou geen enkel probleem. Wat wij verwachten Je neemt de leiding over 3 studenten waarmee je samen de strategie en planning verzorgt. Je stelt de contentkalender op en zorgt ervoor dat de deadlines worden nageleefd. Afdelingshoofd social media Jouw profiel Social media hebben voor jou geen geheimen meer. Je weet exact waarvoor elk platform dient en weet deze goed te gebruiken. Daarnaast ontdek je graag nieuwe platformen en bedenk je graag originele posts. Wat wij verwachten Als afdelingshoofd zorg je er voor dat iedere boodschap via het juiste platform wordt verspreid. Ook oordeel je over de nieuwe aangebrachte platformen. Je controleert of deze passen binnen de strategie en je bedenkt samen met jouw team originele manieren om deze in te zetten. HandleidingGoesthink 23

24 Afdelingshoofd analytics Jouw profiel Je bent een echte number cruncher en analyseert graag gegevens om dingen te verbeteren. De wondere wereld van Google intrigeert jou mateloos. Wat wij verwachten Samen met jouw team analyseer je de statistieken van de website met Google Adwords en Google analytics. Je stelt vast wat er moet verbeterd worden aan de website en geeft dit door aan de andere afdelingen. Je zorgt dat de analyses telkens up-to-date zijn en de website in de top 3 hits van Google blijft als men communicatiemanagement opzoekt. Afdelingshoofd redactie Jouw profiel Je bezit over een echte talenknobbel en rolt je ogen bij iedere spelfout die je ziet. Ook zie je verbanden tussen verschillende topics om zo interessante schrijfonderwerpen te vinden. Wat wij verwachten Als eindredacteur lees je alle artikels grondig na op fouten en overloop je alle schrijfonderwerpen met jouw team. Je zorgt er ook voor dat de artikels genoeg variëren en een innovatieve insteek hebben. HandleidingGoesthink 24

25 Afdelingshoofd Artwork Wat wij verwachten motivatiebrief naar mevrouw De Groof. Op basis hiervan worden studenten uitgenodigd voor een gesprek, om later de teams samen te stellen. Jouw profiel beste vrienden zijn. Nieuwe stijlen ontdekken en uitproberen is jouw favoriete bezigheid. Als Art Director geef je jouw team aanwijzingen over de ontwerpen die ze maken. Je leidt brainstorms en stimuleert de andere ontwerpers. Je zorgt er ook telkens voor dat de huisstijl bewaard wordt in alle designs, maar dit houdt je niet tegen om toch te experimenteren. Solliciteren HandleidingGoesthink 25

26 8.4. VoorbeeldweekPlanningcontentplatform MAANDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Updatevande Artikelsivmcommunicatie taken Facebook PostoverdeSIDAinbeurs Twitter Retweet PostoverMC Linkedin Postovermogelijkhedenna studeren Youtube Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest MoodboardPR Plague Hyper Maandagpoll Vine Swarm HandleidingGoesthink

27 DINSDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Interviewmetlector(wekelijks 1communicatie Facebook FotoivmSIDAin (ofandereactuele gebeurtenis Twitter Retweet PostoverPR Linkedin Repostvan Jobfeed Arteveldehogeschool Youtube Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest MoodboardMC Plague Hyper Vine Vinefilmpje Swarm ContentplatformGoesthink 27

28 WOENSDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Artikelsivmcommunicatie Facebook Postmetverwijzingnaar contentplatform Twitter Retweet Postoverevent Linkedin Jobfeed Youtube Filmpje Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest Moodboardevent Plague Hyper Vine Swarm ContentplatformGoesthink 28

29 DONDERDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Artikelsivm communicatie Facebook Twitter Retweet PostoverOHCOM Linkedin Jobfeed Youtube Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest Moodboard OHCOM Plague Hyper Vine Vinefilmpje Swarm ContentplatformGoesthink 29

30 VRIJDAG ThirdApartypost Blogpost Foto Promotie/wedstrijd Contentplatform Artikelsivmcommunicatie Foto svande WedstrijdopPlague uitstappen aankondigen Facebook WedstrijdopPlague aankondigen Twitter Retweet Postmetverwijzingnaar WedstrijdopPlague contentplatform aankondigen Linkedin Jobfeed Youtube Instagram Fotovande studenten/activiteiten Pinterest Moodboard Artevelde/campuslife Plague Eindepoll,bekendmaking Vrijdagwedstrijd:Wiekan resultatenvia zijnboodschaphet contentplatform verst/meestverspreiden Hyper Vine Swarm ContentplatformGoesthink 30

31 ContentplatformGoesthink 31

GOESTHINK Online COmmunicatiebureau

GOESTHINK Online COmmunicatiebureau GOESTHINK Online COmmunicatiebureau Wie zijn we? Goesthink is het online communicatiebureau van de opleiding communicatiemanagement op de Arteveldehogeschool. Oké, allemaal goed en wel. Maar wie zit er

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Doeltreffend communiceren. met digitale communicatie

Doeltreffend communiceren. met digitale communicatie Doeltreffend communiceren met digitale communicatie 1. Dagindeling 1. kennismaking, verwachtingen 2. een beetje theorie 3. 4 groepjes, 4 cases Kennismaking en verwachtingen wie ben je? welke vereniging?

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Workshop Werk vinden met Social Media WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Programma 13.00 Start 13.15 Wat is Social Media Waarom is Social Media belangrijk bij het vinden van een baan? 13.30 Linkedin

Nadere informatie

Marketing de kracht van communicatie & verleiding

Marketing de kracht van communicatie & verleiding Marketing de kracht van communicatie & verleiding 1 ding vooraf De zelfstandigheid van de student in het bedenken, schrijven en uitvoeren van een communicatieplan vergroten. Wie van jullie - Zit op: -

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Nu jullie. Wie van jullie is er privé actief op social media? Wie heeft er bedrijfsmatig al ervaringen met het inzetten van

Nu jullie. Wie van jullie is er privé actief op social media? Wie heeft er bedrijfsmatig al ervaringen met het inzetten van Even voorstellen Ilse Klaarenbeek Online marketeer Prins Petfoods & EduPet (collega Lorenzo voor Lifestyle for pets) Verantwoordelijk voor social media, website, nieuwsbrieven en online marketingcampagnes

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

5 keer optimalisatie voor levende Power Platform met bezoekers

5 keer optimalisatie voor levende Power Platform met bezoekers 5 keer optimalisatie voor levende Power Platform met bezoekers Erno Hannink Make your Coaching Biz No.1 in your Niche Tweet met Hoe krijg je meer verkeer naar de website? En meer leven in deze website?

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT Webhosting Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid staan voor ons op de eerste plaats. Daarom bieden we voor onze klanten de meest kwalitatieve en betrouwbare

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Inhoud. GAnalytics Trainingen. Brochure Google Analytics training

Inhoud. GAnalytics Trainingen. Brochure Google Analytics training Brochure Google Analytics training Inhoud Inleiding... 2 1. Onderwerpen Google Analytics training... 2 2. Doelen... 2 3. Het instellen van filters... 3 4. Uitleg site statistieken... 4 5. Rapportage mogelijkheden

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

How to use Social Media in events

How to use Social Media in events Michael Vromans Http://www.linkedin.com/pub/michael-vromans/12/99a/618 "We are a creative agency & digital production company and we love to build custom products that last" Liefdevol producten maken die

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

@jeroennieuwstad. www.think-online.nl

@jeroennieuwstad. www.think-online.nl @jeroennieuwstad www.think-online.nl Waarde (onkopieerbare unieke toegevoegde waarde) WAAROM een website, social media of online campagne? WIE wil je bereiken? Welke interesses of behoefte heeft je doelgroep?

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

HIDDEN TREASURES. Patronen zichtbaar maken. Naam: Klas:

HIDDEN TREASURES. Patronen zichtbaar maken. Naam: Klas: Patronen zichtbaar maken Naam: Klas: Kunst en media: Zoek een verborgen patroon op het internet en maak hier een artistiek product van Consulate of Google Jeroen van Loon Kill Your Darlings In deze lessenserie

Nadere informatie

Hoe social media integreren in een JCI-omgeving. Overzicht. Wie ben ik? Zaterdag 31 Augustus 2013 Dag van de Verantwoordelijken JCI. Wie ben ik?

Hoe social media integreren in een JCI-omgeving. Overzicht. Wie ben ik? Zaterdag 31 Augustus 2013 Dag van de Verantwoordelijken JCI. Wie ben ik? Hoe social media integreren in een JCI-omgeving Zaterdag 31 Augustus 2013 Dag van de Verantwoordelijken JCI 1 Overzicht Wie ben ik? Social media? Social media binnen JCI? Let s get loud(er) 2 Wie ben ik?

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Awareness Research Consideration Conversion Advocacy - Social Media - Radio - Social Media

Awareness Research Consideration Conversion Advocacy - Social Media - Radio - Social Media Customer Journey: Algemeen Touchpoints Boodschap Thinking Needs Awareness Research Consideration Conversion Advocacy - Google - Social Media - Landing page - 1 platform waar alle - Social Media - Social

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online wereld over hoe je met een goede online Marketing Strategie kunt groeien. Gustavsson Marketing Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Inf rmatiepakket. C mmissies. T P-week

Inf rmatiepakket. C mmissies. T P-week o Inf rmatiepakket o o C mmissies T P-week 2016 INHOUD Algemeen TOP-week... 3 Organisatie... 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in?... 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Gezelligheid Vergoeding

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt.

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe$Krijg$Je$Meer$Zichtbaarheid$Via$Social$Media Inhoudsopgave Introductie! 3 Welke Sociale Netwerken?! 6 Twitter! 7 Facebook! 10 Linkedin! 12 Youtube!

Nadere informatie

A) Jongeren Online B) Voordelen/Nadelen/Valkuilen Online Communicatie Met Jongeren C) Concreet aan de slag als organisatie D) Praktijkvoorbeelden

A) Jongeren Online B) Voordelen/Nadelen/Valkuilen Online Communicatie Met Jongeren C) Concreet aan de slag als organisatie D) Praktijkvoorbeelden Workshop Online doelgroep communicatie 1 Datum 28/04/14 Duur Auteur 1 uur theorie + 1 uur praktjk Tessa Goossens Doelgroep Jongerenwerkers, jeugddiensten, iedereen die online wil communiceren met jongeren

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie en online media: de website als moederschip. Hugo Callens

Klantgerichte communicatie en online media: de website als moederschip. Hugo Callens Klantgerichte communicatie en online media: de website als moederschip Hugo Callens Management in de sociale economie UHasselt 2013-2014 OPZET WORKSHOP Website als centraal platform van je online communicatie

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6 MEDIABEZIT EN -GEBRUIK 8 MOBIEL INTERNET 12 SOCIALE MEDIA 18 NIEUWS EN INFORMATIE 26 MUZIEK EN VIDEO 32 GAMING 36 MEDIA EN SEKSUALITEIT 40 DIGITALE STRESS

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS horeca solutions - consulting - applications social media management review- en reputatiemanagement klantenbeheer en relatiemanagement persrelaties en public relations Jouw

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

Jr Content Strateeg:

Jr Content Strateeg: Bij BBDO hebben we nog plaats voor interns met interesse in social media. Zowel creatief als strategisch reclametalent komt in aanmerking! Mail voor meer info naar: stefan.ceunen@bbdo.be of bart.deleeuw@bbdo.be

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

INHOUD SOCIAL MEDIA... 2

INHOUD SOCIAL MEDIA... 2 INHOUD SOCIAL MEDIA... 2 Facebook... 3 Twitter... 3 LinkedIn... 3 Pinterest... 3 Instagram... 3 Google+... 3 Toepassing... 4 Inspelen op Social Media... 4 Respect... 4 Positionering... 5 Tijd... 5 ZEVEN

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion Docenten vergadering 12.12.2014 Auteur: Emilia Simion AGENDA 1. Wie ben ik - pg. 3 2. Resultaten docentenonderzoek de barn - pg.4-8 3. VUA missie en visie - pg.9 4. Feiten - pg.10 5. Wat hebben we al gedaan-

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Crossmedia. AnneMareé Rosendaal Sandra Pipping

Crossmedia. AnneMareé Rosendaal Sandra Pipping Crossmedia AnneMareé Rosendaal Sandra Pipping 1) Wat is In Love With Health De opdrachtgever voor ons campagneproject is Lisa van Cuijk, eigenaresse van ILWH. ILWH is een online platform dat gericht is

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

Online Marketing. Jeroen Nieuwstad online marketing adviseur, Google certified. Reduitlaan 33-4814 DC Breda 076 8883080 - jeroen@think-online.

Online Marketing. Jeroen Nieuwstad online marketing adviseur, Google certified. Reduitlaan 33-4814 DC Breda 076 8883080 - jeroen@think-online. Online Marketing Jeroen Nieuwstad online marketing adviseur, Google certified Reduitlaan 33-4814 DC Breda 076 8883080 - jeroen@think-online.nl www.think-online.nl BREAKING NEWS Onderwerpen: Plan / strategie

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren 15 t/m 24 jaar Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. In samenwerking met: Auteurs: 3FM drs. Loes Turpijn, drs. Samantha Kneefel, drs. Neil van

Nadere informatie

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Reflectieverslag Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Algemene inleiding In dit verslag is te lezen hoe ik de afgelopen maanden mijn meewerkstage bij Happy Idiots heb ervaren.

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren blz. 1 Marketingmed.nl blz. 2 Waarom adverteren? blz. 2 Waarom bij Marketingmed.nl

Nadere informatie

Aan de slag met social media voor jouw praktijk

Aan de slag met social media voor jouw praktijk Aan de slag met social media voor jouw praktijk Social media zijn online platformen, waarbij de gebruikers de inhoud verzorgen. Kenmerken zijn laagdrempelig, interactie en delen. Gebruik het in je bedrijf

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Gebruik hashtag #CVR2015

Gebruik hashtag #CVR2015 Gebruik hashtag #CVR2015 1 Contentmarketing voor recruitment Agenda Wat we in dit half uur gaan doen: Introductie Uitgangspunten 7 tips uit de praktijk van #werkenbijpwc Vragen 3 Introductie Niels Wiertz

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Hoe kom je hoger in de zoekresultaten van Google? Coaching Online Vindbaarheid & Analytics

Hoe kom je hoger in de zoekresultaten van Google? Coaching Online Vindbaarheid & Analytics Hoe kom je hoger in de zoekresultaten van Google? Coaching Online Vindbaarheid & Analytics De 25 tips & trucs van de Coaching (1) 1. Google is marktleider met bijna 90%. 2. Gebruik Google Chrome als browser

Nadere informatie

Presentatie Social Media Content

Presentatie Social Media Content Presentatie Social Media Content 4 februari 2015 Inhoud Workshop Wie zij wij? Wat is content marketing? In 6 stappen naar content strategie Champagne? Cases Vragen Prominent & Molenaar 16 januari 2015

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

24/11/2015 STAGEOPDRACHTEN MARKETING & HR 2015-2016. Saint Quentinstraat 28 T +32 2 282 08 08 www.userfull.be 1000 Brussel

24/11/2015 STAGEOPDRACHTEN MARKETING & HR 2015-2016. Saint Quentinstraat 28 T +32 2 282 08 08 www.userfull.be 1000 Brussel 24/11/2015 STAGEOPDRACHTEN MARKETING & HR 2015-2016 Saint Quentinstraat 28 T +32 2 282 08 08 www.userfull.be 1000 Brussel INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Userfull... 3 2 Stageopdrachten... 4 2.1 Marktonderzoek...

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie