Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde. (Statuten NVVN, artikel 2, lid 1)

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING JAARPLAN Wat brengt 2014 de Nederlandse United Nations Association? 3 2 INFORMATIE, KENNIS EN DEBAT De nieuwe site nvvn.nl VN Forum en Nieuwsbrief Social media-inzet: Facebook en Twitter, LinkedIn-groep De wereld van de VN 6 3 ACTIVITEITEN EN EVENENEMENTEN IN Diverse activiteiten met de Studentenverenigingen voor Internationale Betrekkingen (SIB) en stichting SIB-Nederland The Hague International Day Briefing Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) Nacht van de Verenigde Naties (rond 24 oktober) Verkiezingen Jongerenvertegenwoordiger NVVN MUN Haagse Academie Diversen 8 4 DE NVVN EN HAAR SAMENWERKINGSPARTNERS Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) United Netherlands (UNL) 10 5 ORGANISATIE NVVN Bestuur Secretariaat Redactie VN Forum Raad van Advies 11 6 FONDSENWERVING EN LEDENWERVING Leden en Vrijwlligers Fondsenwerving en giften 12 JAARPLAN 2014 : 2

3 1 INLEIDING JAARPLAN 2014 Voor u ligt het Jaarplan 2014 van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). In dit jaarplan wordt een nadere toelichting gegeven op de plannen, het beleid en de activiteiten van de vereniging voor dit jaar. Sinds de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) luidt haar missie de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde. (artikel 2, lid 1.) De doelstellingen van de VN waarnaar in de missie van de NVVN wordt verwezen, zijn: handhaving van de internationale vrede en veiligheid; ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen landen op basis van eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking van volken; samenwerking bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele en humanitaire aard, alsmede het bevorderen van de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; een centrum te zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen. In het Handvest van de VN worden deze doelstellingen uitgebreid beschreven in Artikel 1. Op basis van deze missie is de NVVN een actieve vereniging die op diverse manieren en via diverse kanalen informatie en kennis verspreidt en debat initieert over de VN en multilaterale samenwerking, als ook over het brede werkterrein van de VN, zoals vrede en veiligheid, mensenrechten, duurzaamheid en ontwikkeling. Wat brengt 2014 de Nederlandse United Nations Association? De NVVN is een niet gouvernementele organisatie en maakt onderdeel uit van de The World Federation of United Nations Associations (WFUNA). De NVVN is de United Nations Association in Nederland. Met de bestaande beperkte personele en financiële middelen wil de NVVN ook in 2014 een belangrijke rol spelen op het terrein van informatieverstrekking, voorlichting en debat in Nederland, specifiek over de VN maar ook over multilaterale samenwerking in brede zin. De NVVN biedt hiertoe de mogelijkheid op digitale platforms als de website, diverse sociale media, via het online gepubliceerde VN Forum en de vernieuwde nieuwsbrief (hoofdstuk 1). Ook zal de NVVN deelnemen aan diverse activiteiten waar zij het geluid van de Verenigde Naties kan laten horen (hoofdstuk 2). Hierbij werkt de NVVN nauw samen met vele partners; de NVVN neemt een nu al belangrijke plaats in binnen het Nederlandse netwerk van VN organisaties, NGO s en deskundigen op het gebied van de VN (hoofdstuk 3). De organisatie van de NVVN zal het komende jaar veranderen en zich versterken (hoofdstuk 4) en heeft hierbij uw steun en inzet nodig (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 ten slotte, presenteert het bestuur de begroting op basis van deze plannen. JAARPLAN 2014 : 3

4 2 INFORMATIE, KENNIS EN DEBAT De NVVN organiseert zich steeds meer als een online communicatieplatform. Dit heeft de vorm van een vernieuwde website met enkele nieuwsbrieven aangevuld met enkele social media-platforms zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Op deze manier worden de beperkte financiële middelen van de vereniging optimaal benut om zoveel mogelijk leden en geïnteresseerden te bereiken. Het is onze overtuiging dat onze grootste doelgroep, jongeren en internationaal geïnteresseerden, zich vooral op internet begeven en daar gericht zoeken naar informatie en kennis. De NVVN wil haar doelgroepen die daarbij informatie bieden die zij zoeken en deze doelgroepen aan de vereniging binden. De alinea s hieronder lichten dit streven nader toe. Onderstaande grafiek toont aan dat de investering van de NVVN in communicatie zeker zin heeft. De vereniging zal dit ook blijven doen. De groei in het aantal fans, volgers en lezers toont aan dat de inhoud (content) die de vereniging biedt, relevant is waardoor de vereniging zélf ook als relevant wordt beschouwd: Totaal aantal leden NVVN Facebookfans Twittervolgers LinkedIn-groepsleden Totaal aantal leden NVVN Facebookfans NVT NVT Twittervolgers NVT NVT LinkedIn-groepsleden NVT NVT Grafiek: ledentallen NVVN vs. volgers van online NVVN-kanalen JAARPLAN 2014 : 4

5 2.1 De nieuwe site nvvn.nl In 2013 heeft de NVVN geïnvesteerd in de nieuwe website. De vernieuwde website van de NVVN (www.nvvvn.nl) is begin 2014 online gegaan. Een van de doelstellingen van de NVVN voor het komende jaar is om de website verder te optimaliseren en up-to-date te houden. NVVN.nl is gebaseerd op Wordpress-software, een via internet beschikbare manier om een site te maken en te beheren. De NVVN heeft de site gemaakt in samenwerking met Blackberet Internetmarketing. Daarbij is een nieuwe huisstijl voor de NVVN geïntroduceerd. De nieuwe site heeft niet alleen een modernere uitstraling, maar is tevens interactiever dan de vorige. De site biedt onder meer de mogelijkheid om de NVVN-tweets, video en facebook weer te geven. Doordat Wordpress van oorsprong een blog-site is, is het mogelijk om bij de artikelen ook ruimte te bieden om een reactie achter te laten en zo met elkaar in discussie te gaan. Dit is relevant voor artikelen en auteurs; zij kunnen hun materiaal ook op een ander formaat (denk aan foto, video) aanleveren. Via de nieuwe site zijn sociale media eenvoudig te koppelen en te tonen op de site; de tweets en facebookpagina van de NVVN zijn hier ook te zien. Met deze interactie laat de vereniging zien veel contacten te hebben met de buitenwereld. 2.2 VN Forum en Nieuwsbrief De nieuwe website is een geschikte digitale omgeving om het ledenblad VN Forum te publiceren. Leden hebben op deze manier de mogelijkheid om artikelen uit VN Forum digitaal te lezen en waar gewenst eenvoudig te downloaden en te printen. Tevens bestaat de mogelijkheid (delen van) artikelen aan een breder publiek aan te bieden en/of online discussies te voeren tussen auteur, eventuele betrokken deskundigen en de lezers. Deze omgeving zal in het eerste kwartaal van 2014 online gaan. De dienst is uitgebreid met een digitale nieuwsbrief die de leden op de hoogte houdt van nieuwe artikelen die zijn gepubliceerd op de site. Deze nieuwsbrief stuurt de NVVN alleen aan haar leden toe. De oude edities van VN Forum zullen, voor zover al digitaal beschikbaar, ook via deze vernieuwde site worden aangeboden. Komende VN Forum s bol van VN-actualiteit ook de Nederlandse rol blijft belicht De redactie heeft achter de schermen niet stilgezeten. Begin 2014 staan ongeveer 25 kwalitatief goede artikelen klaar voor 3 digitale nummers van VN Forum 2013, die vanwege de latere oplevering van de nieuwe site met vertraging worden gepubliceerd. De nummers hebben de volgende thema s: VN en Afrika (nr. 1); Special 100 jaar Vredespaleis (nr. 2); Sociaaleconomische rol van de VN (nr. 3). Motieven voor het bestuur en redactie om tot bovenstaande keuze te komen, zijn een kostenbesparing voor de NVVN en de mogelijkheid van deze digitale vorm om in 2014 zoveel mogelijk in te zetten op de actualiteit. In de wereld van de VN is dat niet zo moeilijk. Er komt een nummer aan over de VN Onderzoekscommissies. De focus zal daarbij liggen op een VNrapport dat begin 2014 gepubliceerd is over Noord-Korea. De betrokken VN-Commissie komt in maart 2014 ook naar Nederland (zie ook hierna bij paragraaf 3.7). Voorts zal in 2014 een nummer van VN Forum gewijd worden over Nederland in de VN. Nederland is namelijk onlangs een campagne gestart om lid te worden van de VN Veiligheidsraad. Als dat lukt dan zou dat voor Nederland de 6e keer zijn. Voorts zet Nederland zich thans in om in de Mensenrechtenraad te komen. Over het thema van laatste nummer van 2014 zal in de loop van dit jaar een definitief besluit genomen worden door de redactie. JAARPLAN 2014 : 5

6 2.3 Social media-inzet: Facebook en Twitter, LinkedIn-groep De wereld van de VN De NVVN heeft een eigen Facebookpagina, waarop het aantal volgers stijgt. Daarnaast had de NVVN eind volgers op Twitter (eind 2012: 149). De gekoppelde dienst Paper.li zorgt voor veel retweets; berichten waarin een twitteraar wordt genoemd, worden door deze twitteraars vaak geretweet. De NVVN gebruikt deze media vooral om aan de wereldwijde gemeenschap haar bestaan kenbaar te maken. Het doel is om facebook en twitter breder in te zetten om blijvend te tonen dat de vereniging flexibel is en reageert. Via deze laagdrempelige online kanalen kunnen geïnteresseerden de NVVN vinden en benaderen. En dat gebeurt ook al! De LinkedIngroep De Wereld van de VN is open, wat betekent dat leden zich zonder tussenkomst van een moderator kunnen aansluiten. De groep heeft eind 2013, 56 volgers (eind 2012: 43). Dit contactmoment is van belang omdat de VN wordt gezien als een interessante potentiële werkgever/opdrachtgever. Op LinkedIn wordt de VN hiertoe gezocht en gevolgd. Ook is de VN-secretaris-generaal door LinkedIn als thought leader aangemerkt; ook dit kan de NVVN uitbuiten door meer naar zijn uitspraken te verwijzen. Het plan is om als NVVN hiervan te profiteren door als laagdrempelige groep meer en op regelmatige basis, (werk)informatie en inspiratie te delen. Facebookpagina: op LinkedIn groep De Wereld van de VN via 3 ACTIVITEITEN EN EVENENEMENTEN IN 2014 De NVVN heeft een duidelijke rol in het organiseren van activiteiten over de VN en internationale samenwerking en de verschillende thema s waar de VN zich mee bezig houdt. De activiteiten richten zich zowel op leden van de NVVN als op de bredere groep belangstellenden, die ook potentiële leden zijn. Voor 2014 staan een aantal bekende en een aantal nieuwe activiteiten op het programma. 3.1 Diverse activiteiten met de Studentenverenigingen voor Internationale Betrekkingen (SIB) en stichting SIB-Nederland In het voorjaar van 2014 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de bestuursleden van de SIB-steden, de voorzitter van SIB-Nederland en enkele leden van het NVVN-bestuur. De bedoeling van deze bijeenkomst was om kennis te maken met de pas aangetreden voorzitters en om te spreken over het convenant. Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat zowel de bestuursleden van de SIB steden als de bestuursleden van de NVVN zich graag willen inzetten voor een goede samenwerking. Inmiddels zijn er plannen gemaakt om in 2014 met iedere SIB stad een activiteit te organiseren. Zo zal met SIB-Leiden in de maanden april en mei weer een cursus worden georganiseerd. Daarnaast zal er regelmatig overleg plaatsvinden tussen de voorzitter van SIB-Nederland en een vertegenwoordiger van JAARPLAN 2014 : 6

7 de NVVN. Op deze manier zijn beide verenigingen gedurende het hele jaar actief bezig om de afgesproken doelen te behalen. De SIB-bestuursleden werden ook gewezen op het bestaan van de Jongerenvertegenwoordigers, die ook de SIB-steden kunnen informeren over hun werk, en betrekken bij hun standpunt. 3.2 The Hague International Day De NVVN zal voor de vierde keer deelnemen aan de beurs die tijdens The Hague International Day door de Gemeente Den Haag wordt georganiseerd in samenwerking met internationale organisaties, NGO s en ambassades. De Gemeente Den Haag richt zich op het ontwikkelen van een internationaal weekend, te beginnen op de VN dag voor de Vrede (21 september). Het is mogelijk om zowel de internationale markt in het World Forum te bezoeken waar ook de NVVN vertegenwoordigd is, als enkele ambassades en internationale organisaties die hun huis openstellen. Zo is een bezoek mogelijk aan het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Nobelprijswinnaar Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) en European Police Office (Europol). 3.3 Briefing Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) Elk jaar voordat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september van start gaat, organiseert de NVVN een zogenoemde briefing door de Nederlandse regeringsdelegatie. De briefing van dit jaar vindt plaats begin september op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken neemt de praktische organisatie van de briefing op zich. Het Ministerie bepaalt de datum en regelt de sprekers en de zaal. De NVVN verstuurt uitnodigingen naar haar leden. Bij deze briefing krijgen leden van de NVVN de kans om met een aantal mensen van de Nederlandse delegatie van gedachten te wisselen over de onderwerpen op de agenda die voor Nederland van belang zijn. Het doel van de bijeenkomst is het verbreden van het draagvlak voor internationale samenwerking en het stimuleren van het debat over verbetering en versterking van de VN. Ook wordt de agenda van de VN en de standpunten die Nederland ten aanzien van verschillende agendapunten inneemt toegelicht. De inhoud van de briefing wordt verzorgd door de meest betrokken ambtenaren van de directie Verenigde Naties en Financiële instellingen van het ministerie. Bij de briefing worden ook de jongerenvertegenwoordiger en de vrouwenvertegenwoordiger uitgenodigd om hun plannen te bespreken. 3.4 Nacht van de Verenigde Naties (rond 24 oktober) De NVVN werkt sinds jaren samen met NCDO en de Nationale Jeugdraad (NJR) bij de organisatie van de Nacht van de Verenigde Naties (voorheen: UN&Me). Rondom 24 oktober wordt een jongerenmanifestatie georganiseerd bestaande uit inhoudelijke workshops en debatten, maar ook netwerkmogelijkheden middels rondetafelgesprekken met experts en een informatiemarkt over de verschillende VN organisaties in Nederland. Het doel is om jongeren te informeren over het belang van de VN en het stimuleren van het debat over de verbetering en versterking van de VN. JAARPLAN 2014 : 7

8 3.5 Verkiezingen Jongerenvertegenwoordiger Elk jaar organiseert de Nederlandse Jeugdraad in samenwerking met het NCDO de Verkiezing van de Jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN. De NVVN is sinds enkele jaren betrokken bij deze verkiezingen. De NVVN verzorgt bij de Nationale Jeugdraad een informatiesessie over de VN en het jongerenvertegenwoordigerschap voor deze kandidaten en is betrokken bij de selectie van de kandidaten. 3.6 NVVN MUN Haagse Academie Vanwege het succes van de Peace Palace MUN in 2013, is de NVVN benaderd door de Haagse Academie om een MUN activiteit voor de studenten van de zomeracademie te organiseren. De Haagse Academie organiseert elk jaar twee zomercursussen. De eerste drie weken van de studieperiode gaan over het Internationaal Publiekrecht. De laatste drie weken gaan over het Internationaal Privaatrecht. Een MUN activiteit zou in eerste instantie worden georganiseerd voor de studenten van de cursus Internationaal Publiekrecht. Op termijn - en na bewezen succes en relevantie - behoren andere combinaties (inbedding binnen andere vakgebieden) tot de mogelijkheden. De MUN is bedoeld voor ongeveer 300 deelnemers. De NVVN heeft inmiddels een aantal vrijwilligers gevonden, die in samenwerking met United Netherlands, deze MUN kunnen organiseren. 3.7 Diversen De NVVN zal ook in 2014 met diverse partners lezingen en debatten organiseren. Een tweetal concrete projecten wordt hieronder toegelicht. Nederland in de Veiligheidsraad Dr. Bahia Tahzib-Lie is met ingang van 1 maart 2014 benoemd tot speciale gezant van de minister van Buitenlandse Zaken voor de Nederlandse kandidatuur voor een tijdelijke zetel in de VN Veiligheidsraad in 2017 en Dr. Tahzib-Lie zal op een bijeenkomst o.a. toelichten wat het belang voor Nederland is om zitting te hebben in dit VN orgaan. Deze bijeenkomst zal samen met SIB Nederland worden georganiseerd. Onderzoekscommissie Noord-Korea Michael Kirby AC CMG, de voorzitter van de VN onderzoekscommissie inzake Noord-Korea zal op 20 maart 2014 in Den Haag het onlangs gepubliceerde rapport toelichten. Het T.M.C. Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht, organiseert een expertmeeting in de ochtend en het Instituut for Global Justice organiseert een openbare bijeenkomst in de middag. De NVVN is een partner bij het organiseren van beide bijeenkomsten. UNiQUEST Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO, verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen van de Rijks Universiteit Nijmegen) maakt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het CMO heeft in opdracht en onder begeleiding van de NVVN de afgelopen jaren vorm en inhoud gegeven aan de VN Canon. In het voorjaar van 2014 wil het CMO onder de noemer UNiQUEST samen met o.a. de NVVN een speurtocht en JAARPLAN 2014 : 8

9 wedstrijd ontwikkelen waarin de Verenigde Naties centraal staan. Door UNiQUEST kunnen kinderen en jongeren op een speelse manier kennis maken met de VN en het belang van internationale samenwerking. Dit voorstel is voor subsidiëring ingediend bij het Nationaal Comité 4 & 5 mei en de NVVN zal - onder voorbehoud van toekenning van deze subsidie de ontwikkeling en het uitzetten van UNiQUEST ondersteunen. Cine ONU in EYE Film Instituut Nederland In 2013 heeft het UNRIC kantoor in Brussel in een gesprek met het EYE Film Instituut Nederland, gevestigd in Amsterdam, het idee van een Cine-ONU gelanceerd. Dit houdt in dat een documentaire/ film wordt getoond, dat gevolgd wordt door een discussie met mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de productie van de film en/of m.b.t. het thema dat erin behandeld wordt. Dit zou bijvoorbeeld elke drie maanden kunnen worden georganiseerd. Het doel is om telkens een 110tal mensen te betrekken en te informeren over het werk van de VN in de verschillende omstandigheden, en daarover te discussiëren. UNRIC Brussel heeft hiervoor een partner op locatie nodig. De NVVN is hiervoor benaderd en we hebben aangegeven dat wij hier graag aan mee willen werken. Eventueel is het ook mogelijk een Cine-ONU in Den Haag te organiseren. In 2012 is er vanuit UNRIC reeds contact geweest met de afdeling internationale zaken van de Gemeente Den Haag die hiervoor belangstelling hadden. In 2014 zal nader onderzocht worden of deze plannen haalbaar zijn. 4 DE NVVN EN HAAR SAMENWERKINGSPARTNERS De NVVN is een vereniging die nauw wil samenwerken met andere verenigingen of organisaties op het terrein van de VN en internationale samenwerking of op inhoudelijke thema s. Deze samenwerking versterkt de slagkracht waardoor meer bereikt kan worden dan door elk van de individuele verenigingen en organisaties afzonderlijk. De NVVN werkt op deze manier al jaren nauw samen met Instituut Clingendael, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de NJR, het NGIZ, de WFBN, etc. Ook wordt nauw samengewerkt met het VN Voorlichtingsbureau in Brussel (UNRIC). Met de diverse jongerenvertegenwoordigers en de vrouwenvertegenwoordiger naar de VN, alsmede met de Jonge Atlantici en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR) zal de samenwerking worden geïntensiveerd. Met twee organisaties heeft de NVVN een samenwerkingsconvenant. 4.1 Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) De oprichtingsdoelstellingen van de NVVN en de SIB overlappen elkaar. Er bestaat een natuurlijke gezamenlijke interesse om activiteiten met elkaar op te zetten en af te stemmen. Om deze reden hebben de NVVN met de SIB-steden en SIB-Nederland sinds 2001 een samenwerkingsconvenant. De belangrijkste afspraken in het convenant betreffen het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de VN in de breedste zin van het woord, ervoor zorgen dat de activiteiten die beide verenigingen organiseren (voor zover openbaar) toegankelijk zijn voor beide verenigingen, en het promoten van elkaars activiteiten bij de eigen leden. Daarnaast zoeken de besturen en de leden van de verenigingen elkaar actief op om samen te werken in bijvoorbeeld het opzetten van gezamenlijke activiteiten. Verder vallen de SIB-leden die lid worden van de NVVN onder het JAARPLAN 2014 : 9

10 NVVN-jongerenlidmaatschap en vindt er minimaal een keer per jaar, meestal in het najaar, een contactmoment plaats tussen beide verenigingen. Speciaal vermeld: door deze samenwerking via een convenant met de NVVN heeft de SIB een zogenaamde WFUNA-jongerenorganisatiestatus gekregen. Door deze status kan de SIB haar logo (met VN-logo) blijven dragen en wordt de SIB uitgenodigd voor alle WFUNAjongerenactiviteiten elders ter wereld. De samenwerking met de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) is wederzijds succesvol. De NVVN probeert met elke SIB-stad één activiteit per jaar te organiseren. Door de jaarlijkse kennismaking met de nieuwe SIB-besturen en SIB-Nederland kunnen direct afspraken worden gemaakt. 4.2 United Netherlands (UNL) Bij de organisatie van de Model United Nations in het Vredespaleis (september 2013) heeft de NVVN kennisgemaakt met United Netherlands. Deze studentenorganisatie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft veel kennis van de organisatie van Model United Nations (MUN). De doelstellingen van NVVN en UNL overlappen elkaar voor een groot deel en delen de interesse om informatie en kennis met elkaar uit te wisselen en samen te werken. Nu is er een convenant opgesteld om de samenwerking te formaliseren. Hieruit spreken gelijkwaardigheid, positivisme, gezamenlijke normen en waarden en boven alles de nadruk op de doelen, het werk en het gedachtengoed van de Verenigde Naties. Het doel is onder meer dat de NVVN en United Netherlands kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van de VN in de breedste zin van het woord, aansluitend op de doelstellingen van de beide organisaties. Hiertoe onderhouden de voorzitter van United Netherlands en een vertegenwoordiger van de NVVN contact met elkaar. Het convenant zal tijdens de Algemene Ledenvergadering ondertekend worden. 5 ORGANISATIE NVVN 5.1 Bestuur Het bestuur van de NVVN zal zoals gebruikelijk ook in 2014 regelmatig bijeenkomen. Daarnaast is er veel overleg via en telefoon. Het bestuur bestaat uit 9 leden. Naast de taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester hebben alle bestuursleden specifieke gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zoals de communicatie, VN Forum, specifieke activiteiten etc. Op deze manier wordt de organisatie van zaken verdeeld tussen de bestuursleden die ook in kleinere samenstelling bijeen kunnen komen. Door de vergaderingen van het voltallig bestuur blijft iedereen op de hoogte van de belangrijkste zaken. Verder zal in 2014 wederom een brainstormdag worden georganiseerd. Tijdens deze dag zal de huidige rol van de NVVN ter sprake komen maar uiteraard ook de rol en de ontwikkeling van de NVVN voor de komende jaren. JAARPLAN 2014 : 10

11 5.2 Secretariaat De afgelopen jaren heeft de NVVN met veel genoegen gebruik gemaakt van de inzet en de werkplek van één van de medewerkers van Instituut Clingendael, mevrouw Christine Bakker, voor het secretariaat van de NVVN. Helaas zijn de kosten hiervoor niet meer te dragen voor de vereniging. Per 1 juli 2014 zal dan ook het contract met Clingendael worden opgezegd. Dit geeft de NVVN meer financiële ruimte om haar doelstelling en missie direct te kunnen uitvoeren middels activiteiten en VN Forum. De taken die door het secretariaat werden gedaan zullen moeten worden opgevangen door (bestuurs)leden van de NVVN. Het gaat hierbij met name om de ledenadministratie, het bewaken van het archief, de communicatie per telefoon en met leden en belangstellenden, organisatie van de ALV, RvA en andere bijeenkomsten. Het bestuur is in nauwe samenwerking met mevrouw Bakker en Clingendael bezig het proces van loskoppeling van de NVVN van Instituut Clingendael zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo zal de ledenadministratie met online software worden ondersteund en zal het archief worden gedigitaliseerd. De communicatie per telefoon naar de NVVN vanuit het ledenbestand zal tot een minimum worden teruggebracht. De inkomende communicatie per mail zal verlopen via de secretaris van de NVVN, die de verschillende berichten zal doorgeleiden naar andere (bestuurs)leden van de NVVN. De uitgaande communicatie loopt via de elektronische Nieuwsbrief en diverse sociale media (zie hierover onder communicatie). 5.3 Redactie VN Forum De redactie is begin 2014 op volle sterkte gekomen met een nieuwe redactiesecretaris, twee eindredacteuren, vier redactieleden en de hoofdredacteur. De redactie zal ook in het komend jaar nog worden bijgestaan door een externe adviseur, dhr. Henk van der Rijst, ouddirecteur van Elsevier Science Publishers. 5.4 Raad van Advies De Raad van Advies (RvA), bestaat uit NVVN leden met veel kennis en een groot netwerk op het brede werkterrein van de VN. De leden van de Raad van Advies in 2014 zijn: Drs. J. Berteling, Prof. Mr. C. Flinterman, Prof. dr. J.A. Van Ginkel, Drs. P. Meerts, Prof. dr. L. de la Rive Box en Prof dr. N.J. Schrijver. Vanwege het vertrek van de dames Heremans en Ringnalda en de heer Witteveen zal gezocht worden naar nieuwe leden voor de RvA. Op 13 februari 2014 vond de jaarlijkse vergadering tussen het NVVN-bestuur en de Raad van Advies plaats. Ter voorbereiding op het voorliggende jaarplan zijn er vele ideeën uitgewisseld over mogelijke thema s en activiteiten en over het werven van fondsen. Een aantal concrete ideeën waren: werving onder bedrijven die bij de Global Compact zijn aangesloten; nieuwe leden in de Raad van Advies uit het bedrijfsleven; het bevorderen van giften; samenwerking met strategische partners, zoals Gemeente Den Haag, Provincies, Buitenlandse Zaken, NCDO, OneWorld, etc. Een ander punt dat vanuit de Raad van Advies werd aangestipt is het belang van het organiseren van activiteiten. Juist in deze tijd is het van belang om te laten zien en uit te leggen wat het belang is van de VN en multilaterale samenwerking. Het bestuur zal in 2014 deze ideeën zoveel mogelijk uitwerken en implementeren. JAARPLAN 2014 : 11

12 6 FONDSENWERVING EN LEDENWERVING 6.1 Leden en Vrijwilligers De inkomsten van de NVVN bestaan nog steeds voor het grootste deel uit de contributies van de leden. Incidenteel wordt een subsidie verkregen voor een specifieke activiteit en daarnaast worden soms kleine vergoedingen betaald voor bijdragen van NVVN bestuursleden aan conferenties of debatten. Aangezien de contributies van de leden de kern van de inkomsten zijn, moet het aantal leden van de NVVN constant blijven en het liefst stijgen. Om dit te bewerkstelligen organiseert de NVVN naast de vertrouwde activiteiten voor de leden, zoals de jaarlijkse briefing op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ook activiteiten met name gericht op niet-leden en worden bij deze activiteiten actief leden geworven. Voorbeelden hiervan zijn de Nacht van de VN rond 24 oktober en de The Hague International Day. Nieuwe leden worden vervolgens actief benaderd om te bezien of zij ook een actieve rol bij de NVVN willen spelen. De NVVN heeft de inzet van vrijwilligers hard nodig om alle activiteiten, communicatie en VN Forum te organiseren. Deze vrijwilligers worden vooral ingezet op projectbasis. Op die manier kunnen zij gerichter worden gemobiliseerd voor een concrete activiteit. Dat past bij de huidige tijdgeest: jongeren willen wel actief worden maar zich niet voor lange tijd binden aan een vaste commissie of werkgroep. De kring van vrijwilligers zal hierdoor flexibeler ingezet worden, waardoor we naar verwachting slagvaardiger kunnen optreden. Vanzelfsprekend zullen we ook in 2014 blijven investeren in een stabiel vrijwilligersbestand door hen nauwer bij de NVVN te betrekken. 6.2 Fondsenwerving en giften Door het wegvallen van de kosten voor het secretariaat op Instituut Clingendael wordt de financiële ruimte van de NVVN voor andere zaken groter. Het zal niet langer nodig zijn in te teren op het eigen vermogen; de begroting zal in inkomsten en uitgaven in balans zijn. Het bestuur is echter nog altijd voortdurend bezig met het benaderen en aanschrijven van subsidie verlenende instanties en fondsen om de financiële middelen van de vereniging aan te vullen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van de subsidieaanvragen door de NVVN. Gebleken is dat subsidieaanvragen enkel gedaan kunnen worden voor concrete activiteiten. Indien mogelijk wordt bij aanvragen ook een (beperkt) bedrag opgenomen voor secretariële ondersteuning. In de RvA werd het idee geopperd om leden te vragen een jaarlijkse schenking te doen, aftrekbaar van de belasting, aan de NVVN. Dit idee zal door de penningmeester in samenwerking met de RvA worden uitgewerkt. JAARPLAN 2014 : 12

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie