Praktische uitvoering van uw AWBZ-beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische uitvoering van uw AWBZ-beleid"

Transcriptie

1 Praktische uitvoering van uw AWBZ-beleid Hoe vertaalt u beleid naar vraaggerichte en integrale begeleiding in de praktijk? Amerstraat BB Spijkenisse

2 1. Voor wie bedoeld? De informatie in dit rapport is bestemd voor iedereen die belang heeft bij het effectief en cliëntgericht organiseren van maatschappelijke ondersteuning binnen Wmo en AWBZ. Bent u werkzaam binnen gemeenten en verantwoordelijk voor het inrichten van het dagelijkse uitvoeringsproces? Met de decentralisatie van AWBZ heeft u er vanaf 2013 weer een extra ondersteunende taak bij. De komende jaren zult u tegen lagere budgetten- meer en complexere voorzieningen moeten bieden dan vanuit Wmo alleen. Ontwikkeling van een gedegen beleid in combinatie met een beheersbaar dagelijks uitvoeringsproces is daarbij essentieel. Wij geven u in dit rapport graag praktische handvatten om uw cliënten vraaggericht te ondersteunen en kwaliteit van zorg te verhogen terwijl u tegelijkertijd kosten moet besparen. Zorg dichter bij mensen brengen is één van onze uitgangspunten. Het open houden van de zorgmarkt voor alle mogelijk nieuwe en bestaande aanbieders is een andere. Zorgen dat u als gemeenten de dagelijkse regie houdt over zorgverlening aan uw inwoners is voor ons eigenlijk de belangrijkste. Gewoon omdat u daarmee écht het verschil kunt maken. Bronvermelding CZ basisrapportage CZ rapportage en begeleiding in beeld Zorgkantoor data 10 november 2011 Contactpersonen: Sven den Boer, Marvin Hendrikse of Cobie van der Waal 2

3 2. Maatschappelijke ondersteuning in 2015: Tevreden cliënten,tevreden aanbieders én tevreden medewerkers? Voor iedere gemeente is het uitgangspunt van dienstverlening: een tevreden burger. De zorgvraag van uw inwoners staat centraal. Het is uw plicht om zorg en maatschappelijke ondersteuning af te stemmen op wat uw cliënten écht nodig hebben en tevreden stelt: zorg op maat tegen de allerbeste voorwaarden. Maar hoe geeft u dat handen en voeten? Wanneer is de decentralisatie van AWBZ en integratie met Wmo een succes voor alle belanghebbenden? Volgens ons spreken we in 2015 van succesvolle maatschappelijke ondersteuning als: alle bestaande AWBZ en Wmo cliënten dezelfde en zelfs betere kwalitatieve begeleiding en/of ondersteuning krijgen (vraaggericht & integraal); de combinatie binnen en tussen AWBZ en Wmo voorzieningen eenvoudig mogelijk is; denken in mogelijkheden en participatie daadwerkelijk ingebed is in de dagelijkse praktijk; het aantal nieuwe en toegenomen diversiteit van zorgverleners voor u de complexiteit niet vergroot; u en zorgverleners inzicht hebben in cliënttevredenheid om zorg en bedrijfsvoering te verbeteren; zorgverleners aangesproken kunnen worden op de geleverde zorg en gemaakte kosten; uw gemeentelijk zorgbudget niet stijgt en zelfs minder wordt zonder de kwaliteit te verlagen; uw medewerkers met weinig inspanning inzicht hebben in en controle op de uitvoering in de praktijk; u de ruimte en flexibiliteit hebt om afspraken met zorgverleners tussentijds aan te scherpen; en u - samen met uw aanbieders en cliënten- de toekomst gerust en met vertrouwen tegemoet ziet. Dat zijn aardig wat wensen en eisen om in 2015 ingevuld te hebben. Ervoor zorgen dat u de regie behoudt zodat uw cliënten niet op een zijpad terecht komen lijkt ons essentieel voor succes. Naast een goede relatie met het grote aantal nieuwe en bestaande zorgverleners natuurlijk. Praktische uitvoering van uw AWBZ-beleid 3

4 3. Decentralisatie AWBZ: breng zorg dichterbij Vanaf 2013 zullen alle nieuwe cliënten die een beroep doen op AWBZ persoonlijke begeleiding krijgen via de gemeente. Pas in 2014 zal de gemeente voortaan ook de begeleiding organiseren voor bestaande AWBZ zorgvragers. In totaal ontvangen nu ongeveer burgers een vorm van ondersteuning vanuit AWBZ. Het gaat hierbij om vormen van begeleiding waar AWBZ-cliënten bij wijze van spreken geen dag zonder kunnen. Begeleidingsvorm Aantal indicaties Gemiddelde begeleiding per week Individuele begeleiding ,4 uur Groepsbegeleiding ,8 dagdelen Kortdurend verblijf ,2 etmalen Decentralisatie van AWBZ is niet de enige taak die belegd gaat worden binnen gemeenten. Ook jeugdzorg ( ) en ondersteuning vanuit de Wet Werken naar Vermogen (integratie 2012) komen eerdaags voor rekening van de gemeente. Deels worden gemeenten gecompenseerd voor de transitie- en uitvoeringskosten. Qua budget wordt er voor alle percelen echter ook een besparing verlangd. Meer en complexere begeleiding bieden met minder geld staat voorop. Ook waar het uitvoering van Wmo (2007) betreft. Kwaliteit behouden en zelfs verhogen tegen lagere kosten is een uitdaging waar veel gemeenten terecht het hoofd over breken. Budget Gewenste besparing Start Decentralisatie AWBZ 2,7 miljard 5% (140 miljoen) 2013 overgangscliënten 2014 alle cliënten Jeugdzorg 3 miljard 10% (300 miljoen) 2012 en loopt tot 2015 Wet Werken naar Vermogen (WWV) 2,5 miljard 48% (1,2 miljard) Integratie in 2012 WMO 1,5 miljard Operationeel sinds

5 Het doel van alle beleidswijzigingen is zorg dichterbij brengen. Niet langer uitgaan van beperkingen maar denken in mogelijkheden is de basisgedachte. Van zorg naar participatie is het devies. Gemeenten pakken hun rol van ondersteuner of begeleider pas in tweede instantie op en leveren meer maatwerk. Door het uitvoeringsproces vergelijkbaar te organiseren met Wmo kunnen gemeenten qua kanteling en participatie de volgende resultaten bereiken voor AWBZ, jeugdzorg en WWV: bieden van vraaggerichte, integrale ondersteuning; passend binnen de sociale leefwereld en mogelijkheden van de cliënt; meer eigen regie, maatwerk en zorg dicht bij huis; minder regels, bureaucratie, protocollen; breder oppakken van ondersteuning door het met elkaar verbinden van sociale werkvelden betere ondersteuning van mantelzorgers; kwaliteit en kosten van zorgverlening continu optimaliseren. Maatwerk in functiebegeleiding Leveren van maatwerk is een moeilijk vraagstuk waar het AWBZ betreft. Het gaat om heel verschillende burgers, elk met een volledig andere zorgbehoefte. Zij hebben matige of zware lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen. Vaak hebben ze praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer nodig om zich te kunnen redden. De begeleiding kan individueel of juist binnen een groep plaatsvinden. Het bevorderen van de zelfredzaamheid om opname of verwaarlozing te voorkomen is het uiteindelijke doel. Combineren van ondersteuning over sociale werkvelden heen of wel het centraal stellen van de cliëntvraag is daarbij essentieel. Aantal klanten per AWBZ categorie: (Bron: CIZ Basisrapportage AWBZ, juli 2011) Praktische uitvoering van uw AWBZ-beleid 5

6 Hoe omgaan met diversiviteit? Qua zorgverlening zijn de mogelijkheden echter legio. De aanbieders zijn heel divers van aard. Van zorgboerderij, tot begeleid wonen en van praktische pedagogische hulp en gezinsondersteuning (PPG) tot rehabilitatietrajecten voor verslaafden. Hoe ga je dat als gemeente in de praktijk allemaal effectief en op maat organiseren en niet te vergeten beheren? Een integrale visie over de verschillende terreinen heen is slechts een startpunt. Regie en controle houden in de praktijk is echter een heel andere opgave. Zeker ook omdat cliënten die een beroep doen op AWBZ vaak meerdere vormen van begeleiding en ondersteuning krijgen. Denk aan praktische pedagogische hulp en gezinsondersteuning (PPG) in combinatie met speciaal onderwijs en vervoer. Decentralisatie van AWBZ naast uitvoering van Wmo betekent voor gemeenten: significante toename van het aantal cliënten in begeleiding; stijging van het aantal cliënten dat gecombineerde begeleiding krijgt; 35% van de zorg in natura AWBZ-cliënten doen ook al een beroep op Wmo voorzieningen; stijging van het aantal leveranciers; opvangen van AWBZ-cliënten met een aflopende indicatie binnen Wmo voorzieningen; onderzoeken hoe de succesvolle Wmo aanpak vertaald wordt naar AWBZ; maatwerk begeleiding betekent zaken doen met veel kleinere, specialistische leveranciers. Een integrale visie over de verschillende terreinen heen is slechts een startpunt. Regie en controle houden in de praktijk is echter een heel andere opgave. 6

7 Kortom er komt veel op gemeenten af om in fasen aan te pakken. Volgens ons zijn er daarbij twee mogelijkheden: 1 op 1 overhevelen van de AWBZ verantwoordelijkheden en werkwijze om daarna het gaandeweg het uitvoeringsproces te optimaliseren; direct vanaf de start het uitvoeringsproces zo inrichten dat synergie voordelen gerealiseerd worden m.b.t. inrichting rond Wmo. Het is aan de gemeente om de passende aanpak te kiezen. Vast staat dat op termijn onder druk van bezuinigingen en demografische ontwikkelingen optimalisatie van het dagelijkse uitvoeringsproces onontkoombaar is. En vergeet daarbij de te behalen synergie voordelen niet m.b.t. de diverse beleidsterreinen Wmo. Eén geïntegreerd platform (front en backoffice) voor maatschappelijke ondersteuning over alle sociale werkvelden heen leidt tot schaalvoordeel, kostenbeheersing en kwaliteitsverhoging. Kans voor gemeenten: AWBZ en Wmo aanpak combineren Met de overgang van AWBZ krijgt u dus meer dan ooit te maken met allerlei verschillende zorgbehoeften, zorgverleners en zorgsoorten. Laten we daarbij niet vergeten dat u ook nog taken moet uitvoeren voor de Wmo. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe u maatschappelijk ondersteuning beheersbaar én betaalbaar houdt. Volgens ons ligt de oplossing echter binnen uw directe handbereik. Combineer en integreer de aanpak van persoonlijke begeleiding in uw bestaande Wmo-processen en voorzieningen. Pas uw Wmo successen op zoveel mogelijk vlakken toe voor AWBZ. Ook budgettair gezien komen nu twee posten bij elkaar die voorheen gescheiden waren. Deze scheiding maakte het voorheen onmogelijk om een voorziening voor meerdere zorgbehoeften in te zetten. Collectief vervoer voor leerlingen staat in de middag stil, waarom? Dezelfde vervoersmiddelen en chauffeurs kunnen dan ook rijden om een cliënt naar zijn wekelijkse lotgenoten bijeenkomst te vervoeren. En het wijkcentrum waar uw Wmo-cliënten doordeweeks koffiedrinken staat in het weekend vaak leeg. Wellicht is het mogelijk om daar voor AWBZ-cliënten op zaterdag creatieve dagbesteding te organiseren. Heeft u eerdaags een nieuwe aanbesteding gepland? Qua beheersbaarheid kan het dan een optie om HH1 eventueel gecombineerd aan te besteden met HH2. Daarmee combineert u ook in uw aanbesteding AWBZ in uw Wmo aanpak. Als gemeente heeft u vanaf 2013 het beleid, budget, de aanbesteding, het dagelijkse uitvoeringsproces en alle mogelijke voorzieningen in één hand. Uw medewerkers kunnen eenvoudiger en goedkoper dan ooit het verschil gaan maken voor al uw inwoners. Tenminste als ze beschikken over een goed administratief systeem. Praktische uitvoering van uw AWBZ-beleid 7

8 Meer dan ooit behoefte aan een goed administratief systeem Zorg gaat over mensen. Mensen die zorg ontvangen, zorg verlenen en mensen die zorg regelen. Vooral voor de laatste groep wordt de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning door de aard van AWBZ begeleiding complexer. Uw medewerkers moeten straks controle houden op meer maatwerk, meer aanbieders, meer cliënten en meer soorten zorg. Een raamcontract met 3 à 4 aanbieders voor cliëntgroepen wordt straks een raamcontract met 80 aanbieders én sterker nog evenveel specifieke zorgcontracten als er cliënten zijn. Enorme diversiteit in zorgverlening o.a: begeleiding bij wonen praktische pedagogische Thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) begeleiding tijdens voortgezet speciaal onderwijs thuisbegeleiding dagactiviteiten voor GGZ (DAC) dagbesteding voor verstandelijk beperkten activerende psychiatrische thuiszorg logeerhuizen en zaterdagopvang voor kinderen met verstandelijke beperking sport voor verstandelijk beperkten vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten belevenis- en uitgaanscentrum inloophuizen begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden ontmoetingsgroepen De enige manier om per cliënt en per type aanbieder goed zicht te houden op de kwaliteit en kosten van geleverde begeleiding is met een geautomatiseerd systeem waarin de cliëntvraag centraal staat. Een systeem dat vanaf het moment van aanvraag inzichtelijk maakt welke gecombineerde aanbieders per cliënt de beste zorg tegen de beste voorwaarden kunnen leveren. En ook een systeem dat financiële controle en periodiek onderzoek naar de zorgbehoefte en geleverde zorgkwaliteit faciliteert. Digitaal zorgplan om zelf te kiezen Volgens ons zou een dergelijk systeem in de nabije toekomst nog sterker als nu het profiel van de cliënt centraal moeten stellen. Het is goed dat de muren tussen Wmo en AWBZ budgettair en qua proces vallen. Op basis van het profiel van een cliënt is het de uitdaging om zorgverleners te faciliteren per cliënt een digitaal (beschrijvend) zorgplan op te stellen. Dat geeft zorgverleners de mogelijkheid om zich zelf beter te onderscheiden terwijl u en uw cliënt de mogelijkheid hebben om scherper te vergelijken, te kiezen en te combineren. U en uw cliënt bepalen daarbij samen welke voorwaarden belangrijk zijn. Dat is volgens ons échte vraaggerichte en integrale maatschappelijke ondersteuning waarbij de cliënt meer dan ooit participeert. En meer dan ooit controle heeft over zijn kwaliteit van leven. Toekomstmuziek die ons goed in oren klinkt! 8

9 4. Borgen van beleids- en aanbestedingsafspraken in de praktijk Om het borgen van beleids- en aanbestedingsafspraken AWBZ én Wmo te realiseren, is het onderstaande regiemodel ontwikkeld. In de basis gaat het bij maatschappelijke ondersteuning in de praktijk om 4 zaken: door aanbesteding afspraken maken met (onbeperkt aantal) zorgverleners vraaggericht en integraal oppakken van de zorgvraag matchen van de juiste aanbieder(s) bij elke cliënt (vraag & aanbod) controle op budget en kwaliteit van geleverde zorg Regie houden op snelheid, continuïteit en de beste kwaliteit-prijs verhouding voor elke zorgvraag. Dat is waar Stipter sinds 2006 diverse gemeenten over adviseert en met software as a service (SAAS) oplossingen bij ondersteunt. Het maken van beleid en het vormen van een visie is één kant van het verhaal. Elke cliënt de juiste zorg op maat toe te wijzen en daarbij zelfredzaamheid en participatie bevorderen is een andere. Zeker nu met AWBZ het aantal zorgverleners en gecombineerde vormen van zorg toenemen. Dankzij ons MO-platform houden gemeenten controle op de kwaliteit en kosten van gecombineerde maatschappelijke ondersteuning. Praktische uitvoering van uw AWBZ-beleid 9

10 Eén integrale oplossing voor AWBZ en Wmo Het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform ) van Stipter biedt u als gemeente inzicht in wanneer, waarom, tegen welke tarieven en hoe vaak een inwoner van maatschappelijke ondersteuning gebruik maakt. Ook een helder overzicht van alle aanbieders met de juiste kwalificaties (binnen het raamcontract) per zorgsoort behoort daarbij. Verschillende typen begeleiding zijn overzichtelijk per soort te selecteren, toe te wijzen en administratief te beheren. Soms zal een aanvraag meerdere begeleidingsvormen betreffen. Het gecombineerd toewijzen en beheersen van verschillende soorten begeleiding en aanbieders per cliënt is dé kracht van onze oplossing. Een groot voordeel zeker nu het aantal aanbieders sterk toeneemt en maatwerk leidend wordt. Vanaf 2014 neemt de gemeente de contracten van bestaande cliënten over. In dat geval is het beheersmatig aan te raden om aanbieders te vragen de actuele begeleiding voorlopig voort te zetten. Dankzij het MO-platform is het heel makkelijk om de bestaande cliëntgegevens van zorgkantoren integraal over te nemen. En eventueel over te zetten naar alle relevante gemeentelijke systemen. Wilt u nog een jaar langer de tijd hebben om na te denken hoe u de overgang van AWBZ gaat aanpakken? Denk dan eens na over het tijdelijk uitbesteden van de dagelijkse uitvoering aan bijvoorbeeld Stipter. Wij kunnen uw AWBZ taken geheel of gedeeltelijk van u overnemen zodat u de tijd heeft om uw eigen organisatie verder in te regelen. Meer over het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform We sluiten onze oplossing eenvoudig aan op bestaande systemen zoals GWS4all. Van intake aan de balie, indicatie, toewijzing, financiële controle tot onderzoek naar cliënttevredenheid, het gehele uitvoeringsproces wordt op maat ingericht en geoptimaliseerd. Ook de schriftelijke terugkoppeling aan uw cliënten kan automatisch via het platform. Het zijn uiteindelijk de mensen, u en uw collega s, die met weinig inspanning controle hebben op de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in de praktijk. 10

11 Een greep uit de mogelijkheden van het MO-platform van Stipter: één systeem om al uw Wmo en AWBZ taken uit te voeren in de praktijk; in te zetten onafhankelijk van elke aanbestedingsvorm of model; onbeperkt aantal aanbieders kan zorg verlenen; de beste kwaliteit-prijs drijft vanzelf boven; per cliënt of cliëntgroep differentiëren op o.a. klantvoorkeur en/of prijs; ingebouwde budgetcontrole: zorgverlener moet leveren wat hij belooft; resultaten uit tevredenheidsonderzoek worden real-time meegenomen in toewijzing; beschikking over up-to-date klantdossiers waar én wanneer u dat wilt waar mogelijk elektronisch berichtenverkeer met gecontracteerde aanbieders en cliënten toegang tot een schat aan managementinformatie voor u en uw zorgverleners. Ons platform is dynamisch, eenvoudig in te stellen en simpel in gebruik. Alles zit in één pakket. Vanzelfsprekend helpen wij u om de automatiseringsslag in uw organisatie te maken. We geven handen en voeten aan een projectteam, want intern draagvlak voor een dergelijk traject is onontbeerlijk. We zorgen voor trainingen en presentaties. En binnen een aantal maanden is de implementatie al klaar. Ons platform is dynamisch, eenvoudig in te stellen en simpel in gebruik. Alles zit in één pakket Door de focus op kwaliteit en prijs krijgen meer én nieuwe zorgleveranciers dankzij Stipter kans om in de ring te stappen en zorg te verbeteren. Het MO-platform heeft een aanjaagfunctie voor (lokale) zelfstandige ondernemers. Het prijsmechanisme heeft een gunstig effect op de balans. De applicatie bespaart tijd en biedt bovendien controle over de gevraagde en geleverde zorg Ondersteuning die daardoor soepeler en vlotter verloopt. Tot slot geeft de klanttevredenheidsmonitor inzichten, waarmee u en uw zorgverleners nog beter kunnen anticiperen op de wensen van zorgvragers. Praktische uitvoering van uw AWBZ-beleid 11

12 5. Bewezen in de praktijk Stipter werkt voor tientallen gemeenten in Nederland, waaronder Leiden, Gouda, Spijkenisse en de Bollenstreek. Daarnaast werken wij voor grote zorgverzekeraars als Menzis en Multizorg. De dynamiek van de markt maakt dat Stipter nooit stil zit. We hebben altijd wel ideeën. Die bevlogenheid en expertise delen we graag. Niet alleen met het MO-platform maar ook op bijeenkomsten, congressen en beurzen waar we regelmatig spreken. En in het bijzonder door samen met u naar de beste oplossing te zoeken en van A tot Z mee te denken. Met onze MO-effectmeter kunnen wij u laten zien wat Stipter voor u kan betekenen. Onze adviseurs analyseren uw huidige aanpak en voorzien u vrijblijvend van advies op maat met een globale kostenindicatie voor implementatie van de voorgestelde oplossing. Tot slot Heeft u interesse in onze MO-effectmeter? Wilt u met onze klanten overleggen? Of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Wij wisselen graag met u van gedachten. Neem contact met ons op via (0181) of en vraag naar Sven den Boer, Marvin Hendrikse of Cobie van der Waal. Wij zijn op twitter te volgen 12

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

In het kort: » grip op kosten; » zicht op kwaliteit; » eenvoudig contractbeheer; » 100% sluitende administratie;

In het kort: » grip op kosten; » zicht op kwaliteit; » eenvoudig contractbeheer; » 100% sluitende administratie; Klaar voor Wmo 2015! met het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter 1 Maatschappelijke ondersteuning staat niet stil. De Wmo wordt steeds complexer bijvoorbeeld door de komst van extra begeleidings-

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

2015 Jeugdzorg naar Wmo...

2015 Jeugdzorg naar Wmo... 2015 Jeugdzorg naar Wmo... Veel gemeenten ervaren jeugdzorg als een mistig en grijs gebied waar ze moeilijk grip op krijgen. U heeft uw handen vol aan het bepalen van visie, beleid en natuurlijk uw huidige

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

(Actualiteiten) Wmo 2015

(Actualiteiten) Wmo 2015 (Actualiteiten) Wmo 2015 Raad op Zaterdag 25012014 werk in uitvoering Ronald Bellekom Programma Uw vragen Antwoorden Discussie: uw rol, taak, positie als raad? U kon vragen stellen: 1. Was/wordt tabel

Nadere informatie

Beheersbaar uitvoeren van de Wmo

Beheersbaar uitvoeren van de Wmo Beheersbaar uitvoeren van de Wmo Almere, 23 april 2013 Marvin Hendrikse Adjunct Directeur Stipter Andere ogen en oren van de stad Gehele (administratieve) uitvoering: En Stipter doet meer Toewijzing zorg

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Decentralisatie WWNV Decentralisatie Begeleiding AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Invoering passend onderwijs Lopend beleid in het Sociaal Domein en Jeugddomein:

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie

Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie Decentralisaties Sociaal Domein en de gevolgen voor de P en O functie Eindfeest De Kanteling 25 maart 2014 Frans Rutjes Inhoud 1. 3 decentralisaties: Inhoud en planning 2. Specifieke onderwerpen met p

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Programma Praat met de Raad

Programma Praat met de Raad Programma Praat met de Raad 19.00 u inloop 19.10 u opening door burgemeester H. ter Heegde en raadslid J. Does 19.30 u huidige stand van zaken AWBZ en vooruitblik naar de toekomst door M. Comajta: beleidsmedewerker

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013

Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013 Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013 Marja Comajta, Projectleider Awbz -> Wmo Opbouw presentatie Awbz-> Wmo Begeleiding: conclusies fase 1 Uitgangspunten fase 2 en verder Fasering en besluitvorming

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Wmo 2012 en verder: ontwikkelingen, kansen en uitdagingen

Wmo 2012 en verder: ontwikkelingen, kansen en uitdagingen Wmo 2012 en verder: ontwikkelingen, kansen en uitdagingen VNG / Ronald Bellekom September 2012 Aan bod komt: 1. Wmo zelf: Een b r e d e participatiewet Eigen verantwoordelijkheid Preventie Besturingsfilosofie:

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Begeleiding van AWBZ naar WMO

Begeleiding van AWBZ naar WMO Begeleiding van AWBZ naar WMO Presentatie Bijeenkomst VNG/VWS 6 juli 2011 Berend Stuiver Zorginkoper GGz, Paramedie en Geboortezorg Zorgkantoor Midden IJssel/ Salland verzekeringen Begeleiding van AWBZ

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS

KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 KWETSBARE BURGERS NORMAAL BEGAAFD OF VERSTANDELIJK BEPERKT? HOEVEEL BURGERS MET EEN BEPERKING IN EEN GEMEENTE MET 100.000? HOEVEEL ZORGZWAARTEPAKKETTEN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter. In the cloud regiesysteem Jeugdhulp & Wmo voor gemeenten, sociale teams en zorgaanbieders.

Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter. In the cloud regiesysteem Jeugdhulp & Wmo voor gemeenten, sociale teams en zorgaanbieders. Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter In the cloud regiesysteem Jeugdhulp & Wmo voor gemeenten, sociale teams en zorgaanbieders. Sociaal domein in beweging Berichtenverkeer via het Gemeentelijk

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT HEAD Congres Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT Aanpak inkoop begeleiding / kdv 1. Algemeen: A. 8 gemeenten B. 3.000 cliënten C. 80 aanbieders 2. Interactief proces: A. Projectteam

Nadere informatie

De opgave in welzijnsland. Wat is de opgave in welzijnsland? Wat zijn de ontwikkelingen? Wat komt er allemaal op ons af? Hoe kunnen we het aanpakken?

De opgave in welzijnsland. Wat is de opgave in welzijnsland? Wat zijn de ontwikkelingen? Wat komt er allemaal op ons af? Hoe kunnen we het aanpakken? T De opgave in welzijnsland 1 T Wat is de opgave in welzijnsland? Wat zijn de ontwikkelingen? Wat komt er allemaal op ons af? Hoe kunnen we het aanpakken? 2 De ontwikkelingen: Wie betaalt de verzorgingsstaat?

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Inleiding. Onderzochte groep

ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Inleiding. Onderzochte groep ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Onder kabinet Rutte 11 wordt een omslag in de langdurige zorg in gang gezet. Onderdeel hiervan is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Bijlage 1. Taken voor de gemeenten bij de drie decentralisaties

Bijlage 1. Taken voor de gemeenten bij de drie decentralisaties Bijlage 1 Taken voor de gemeenten bij de drie decentralisaties Bij de drie decentralisaties wordt de verantwoordelijkheid voor delen van de Jeugdzorg, de AWBZ en de uitvoering van de onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

Transitie WMO. Annelies Wolters Bestuurssecretaris

Transitie WMO. Annelies Wolters Bestuurssecretaris Transitie WMO Annelies Wolters Bestuurssecretaris Onderwerpen Introductie De Noorderbrug Verloop aanbestedingen afgelopen jaar Impact inrichting backoffice Ruimte voor specialisme Strategische keuzes komende

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Even kennismaken Adviseurs in doelgroepenvervoer in alle facetten van het proces!

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding werkt

Arbeidsmatige dagbesteding werkt Arbeidsmatige dagbesteding werkt Marjet van Houten 14 maart 2014 18-03-14 Programma Welkom, kennismaking Korte inleiding arbeidsmatige dagbesteding Samenloop met beschut werken Wat komt er op het bordje

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk :

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk : Toelichting Van : Wendy van Neer Datum : 20 mei 2016 Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning 2015 Kenmerk : 16.0004452 De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

De Wmo Nu en straks. Aandachtspunten. Hans van der Knijff 6 oktober 2012

De Wmo Nu en straks. Aandachtspunten. Hans van der Knijff 6 oktober 2012 De Wmo Nu en straks Hans van der Knijff 6 oktober 2012 Aandachtspunten Stand van zaken landelijke politiek Zorg in natura en pgb Zorgzwaartepakketten Begeleiding en kortdurend verblijf wel /niet naar gemeente

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Uitbreiding van taken in 3 wetten 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel begeleiding > 2013 2014 2. Wet Werken naar vermogen > 2013 3. Jeugdzorg > 2014 ev Samenhang

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Groningen 7 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ PowerPoint Expertmeeting presentatie AWBZ Lelystad en Jeugdzorg GGZ 18-26-06-2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern.

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Analyse op begeleiding groep in de gemeente Noorderveld van cliënten die geen 24-uurs zorg afnemen. Op basis van de achmea zorgkantoorgegevens met de

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Maak kennis met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning

Maak kennis met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning Maak kennis met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning Meer weten? 0527 633 911 Aanbieders stellen zich voor In deze flyer stellen de aanbieders zich kort aan u voor. Iedere aanbieder heeft hiervoor

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie