Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 -"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK

2 Begroting Holland Rijnland 2014

3 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2014 Inwonertal per 1 januari 2013 (info CBS) prognose 12 maart 2013 Leidse Regio Rijnstreek Duin- en Bollenstreek Totaal Omschrijving Regionaal 15 gemeenten Plustaak 12 gemeenten Plustaak RBL Plustaak Rijnstreek gemeenten Totaal Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen Deelprogramma Ruimte en Wonen Deelprogramma Natuur en Landschap Deelprogramma Verkeer en Vervoer Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen Deelprogramma Jeugd Deelprogramma Onderwijs Deelprogramma Participatie Deelprogramma Zorg Deelprogramma Cultuur Deelprogramma Bestuur Deelprogramma Middelen Deelprogramma Beheer RIF Totaal generaal Gemiddeld bedrag per inwoner 8,73 1,84 3,22 0,29 12,69 Duin- en Bollenstreek (= a + b + c) 13,79 Leidse Regio (= a + b) 13,79 Rijnstreek (=a+d) 9,02 (a) (b) (c) (d)

4 Bijdragen gemeenten begroting 2014 Gemeente Alphen ad Hillegom Kaag& Kalwijk Leiden Leider- Lisse Nieuwkoop Rijn Braassem dorp Aantal mwoners per 1 januari 2013 (bron CBS) PROGRAMMA RUJMTELUKE AGENDA Totaal deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen Woonruimteverdeling Overige deelprogramma Wonen Totaal deelprogramma Ruimte en Wonen Totaal deelprogramma Natuur en Landschap Overig deelprogramma Mobilrtert Totaal deelprogramma Mobiliteit Overig deelprogramma Economische Zaken Totaal deelprogramma Economische Zaken en Toerisme TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA PROGRAMMA SOCIALE AGENDA Totaal deelprogramma Sociale Agenda Algemeen , Totaal deelprogramma Jeugd Jongerenloket Regionaal Bureau Leerplicht Overig deelprogramma Onderwijs Totaal deelprogramma Onderwijs Totaal deelprogramma Participatie Totaal deelprogramma Zorg Totaal deelprogramma Cultuur TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN Totaal deelprogramma Bestuur Totaal deelprogramma Middelen Totaal deelprogramma Beheer RIF TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN Totaal exploitatiebegroting Bijdrage gemeenten RegionaalinvesteringsFonds Totaal generaal

5 Bijdragen gemeenten begroting 2014 Gemeente Noordwijk Noord- Oegst- Rijnwoude Teylingen Voor- Zoeter- Totaal wijkerhout geest schoten wou de Aantal inwoners per 1 januari 2013 (bron CBS) PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA Totaal deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen Woonruimteverdeling Overige deelprogramma Wonen Totaal deelprogramma Ruimte en Wonen Totaal deelprogramma Natuur en Landschap Overig deelprogramma Mobiliteit H Totaal deelprogramma MobiliteH Overig deelprogramma Economische Zaken Totaal deelprogramma Economische Zaken en Toerisme TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA PROGRAMMA SOCIALE AGENDA Totaal deelprogramma Sociale Agenda Algemeen Totaal deelprogramma Jeugd Jongerenloket Regionaal Bureau Leerplicht Overig deelprogramma Onderwijs Totaal deelprogramma Onderwijs Totaal deelprogramma Participa1ie Totaal deelprogramma Zorg Totaal deelprogramma Gunuur TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN Tolaal deelprogramma Bestuur Totaal deelprogramma Middelen Totaal deelprogramma Beheer RIF TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN Totaal exploitatiebegroting Bijdrage gemeenten RegionaalinvesteringsFonds Totaal generaal

6 Kostenverdeling Woonruimteverdeling Bijdrage gemeenten op basis van bovenstaande berekeningen urgentie bezwarencie beleidscie totaal inwoners Kaag & Braassem Hillegom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Totaal Kostenverdeling Regionaal Bureau Leerplicht Bijdrage gemeenten aantal bijdrage regio RMC-functie leerlingen totaal 5 tm 17 jaar Kaag & Braassem Hillegom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Totaal

7 Bijdrage per gemeente in het Regionaal Investerings Fonds Gemeenten Bijdrage totaal extra Rijnlandroute Totaal bijdrage Bijdrage per jaar Kaag & Braassem (Alkemade) Hillegom Katwijk **) Leiden **) Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude *) Totaal *) Inzet rentebaten TOTAAL *) Na een berekeningsfout is de bijdrage van Zoeterwoude naar beneden bijgesteld, waardoor het totaal niet meer uitkomt op 142,5 mln. Moet worden gecorrigeerd door de rentebaten **) Katwijk en Leiden dragen resp 8,627,300 en 16,372,700 extra bij voor de Rijnlandroute, de overige worden door alle deelnemende gemeenten bijeen gebracht door twee jaar extra de jaarlijkse bijdrage te betalen

8 Salarisstaat per 1 januari 2014 Omschrijving Aantal Aantal Raming Raming Raming FTE's uren wedde soc last salaris lasten 2014 per week Bestuursondersteuning 2,00 72, Ruimtelijke Agenda 15,29 550, Sociale Agenda Team leerplicht Jongerenloket/RMC 6,81 245, ,25 584, ,83 210, Team Registratie, Monitor en Kwaliteit Middelen, Beheer en Control Bestuur en Managementondersteuning 4,17 150, ,38 445, ,58 237, Totaal 69, ,

9 INVESTERING$ - EN FINANCIERINGSSTAAr (ONDERDEEL A), de activa en kapitaallasten Omschrijving Oorspronke- vermeer- verminderingen oorspronke percentage of totaal afschrijlijk badrag derlngen anders dan door lijk bedrag andere wijze vingen/aflos afschrijving in van afschrijven singen het d lenetjaar. per aanpassing telefooninstallatie , ,42 10,00% ,52 aanschaf pc's/servers 2011: 20x Dell optiplex , ,00 33,33% , : 3 Dell breedbeeldflatpanel 1.210, ,23 33,33% 806, : 5 lalltude E , ,65 33,33% 4.469, : 15 beeldschermen 4.373, ,25 33,33% 2.915, : 2 servers , ,52 20,00% 6.144, : File server 5.629, ,89 20,00% 2.251, : Management server 5.629, ,89 20,00% 2.251, :381pads , ,50 50,00% , : slorage en backup 9.269, ,81 20,00% 1.853,96 afschrijvingen boekwaarde boekwaarde in het dienst- per eind jaar dienstjaar 1.944, , , , ,04 403,49 403, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 rente totaal 3,00% kapitaallasten 116, ,64 192, ,85 12,10 415,59 67, ,74 43, ,80 276, ,59 101, ,32 101, ,32 300, ,46 222, ,44 ':J: 0 ~ 0) :s o.., ~&e ~& : -::o "' ~ ~ '::l.,.,. a...!. '::l : a '!. "' 0 ~ restant herinvesteringen in , ,69 33,33% 1.538,56 herinvesteringen , ,08 33,33% ,67 herinvesteringen , ,45 33,33% herinvesteringen , ,56 aanschaf software 40x Windows 7 proffesionel 9.710, ,40 20,00% 7.768,32 Office 2010 licenties 4.879, ,00 20,00% 1.951,60 Wachtguard lirebox 3.435, ,53 33,33% 2.290,36 licenties 2 servers 4.793, ,32 20,00% 1.917,32 software 2 servers , ,82 20,00% 8.319,52 licentie file server 3.608, ,08 20,00% 1.443,24 licentie management server 3.608, ,08 20,00% 1.443,24 aanschaf GIS software 9.800, ,84 20,00% 1.960,17 licentie Proteetion Suite Enterprise , ,65 20,00% 2.745,33 software backup uitbreiding 3.267, ,00 20,00% 653,40 aanschaf meubilair: meubilair , ,14 10,00% ,31 meubilair , ,91 10,00% ,03 meubilair 2007 RBL , ,06 10,00% 7.875,74 meubilair , ,17 ' 10,00% ,10 meubilair , ,10 10,00% 9.898,42 totaal , , , , , , , , , , , , , , , ,08 975, , , , ,17 958, , , , , ,54 721, , ,22 721, , , , , , , , ,99 653, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 92, , , , , ,74 58, ,34 87, ,62 34, ,52 86, ,94 374, ,14 64,95 786,56 64,95 786,56 235, ,39 329, ,77 78,41 731, , ,53 101, , , , , ,12 Begroting Holland Rijnland 2014

10 STAAT VAN RESERVES 2014 Omschrijving Saldo per Mutaties Boekwaarde per 1 januari 31 december 2014 Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering ter (tlv exploitatie) (tgv de exploitatie) resultaat dekking van afschrijvingen Bestemmingsreserves Decentrale arbeidsvoorwaarden BWS DB / R Overlopende Algemene projecten Bestemmingsreserve RBL Gebiedsfonds groenblauwe diensten Totaal bestemmingsreserves STAAT VAN VOORZIENINGEN 2014 Omschrijving Saldo per Mutaties Boekwaarde per 1 januari Verminderingen 31 december 2014 Toevoeging Vrijval Aanwending 2014 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Flexibele penslonering I FPU voormalig secretaris 0 0 Organisatie aangelegenheden Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek Voorziening BWS Leidse Regio Voorziening BWS Leidse Regio Sub-totaal BWS Leidse regio Voorziening BWS Rijnstreekberaad Voorziening BWS Rijnstreekberaad Sub-totaal B WS Rijnstreekberaad Saldo door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Totaal

11 STAAT VAN OVERLOPENDE PASSIVA Omschrijving Saldo per Mutaties Boekwaarde per 1 Januari Verminderinaen 31 december :2014 Toevoeging Vrijval Aanwending :2014 RlF gelden RJF rente Bed rijventerreinen Actualisatie economische visie Evaluatie I transformatie L.andschapsbeleidsplan DB Reg ionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV Verkenning HOV-corridoren Reg. Project verkeersveiligheid {RPV) <1 Uitvoeringsprogramma Fiets Regionaal Uitvoeringsprogramma OV Regionale Verkeersmilieukaart (RVM K) Afwegingskader economie Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) Groenprogramma Oostvlietpolder Regionale Agenda Samenleving (RAS) Regionale Agenda Samenleving {RAS) Afstem in ing en ondersteuning transitie jeugdzorg Projecten culturele activiteiten Arbeidsmarktbeleid Volwasseneneducatie (WEB) Regionale Structuurvisie (RSV) As Leiden-Katwijk (ALK) Woonvisie Regionaal Meld- en Coördinatiepunt {RMC) Jongerenloket Jongerenloket Rijnstreekberaad Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht Harmonisatie Rijnstreekberaad Sloepenknooppuntensysteem Beheer en onderhoud fletsknooppuntensysteem Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek OnderhoudsFonds routestructuren Rijnstreekberaad Totaal

12 Kost enve rdeelstaat 2014 Totaal KostenDlaatsen Programma' s Algemene MBC 0 ~10 Secretaris I Ruimtelijke Soci~le Team Team RMC Team Kennis Ruimtelijke Sociale Bestuur en kosten- Agenda agenda Leerpffcht Agenda Agenda ~1iddelen ~:~;.e renlnl ot<<>n Lasten 00 Stelposten 10 Salariskosten Overige personeelskosten 20 Rentelafschrijving 30 Inhuur personeel Duurzame goederen Levering/ diensten derden l Reserveringen 61 Kapitaallasten subtotaal Bate Baten Diverse ontvangsten Doorbelasting Kostenplaatsen 62 Algemene kostenplaatsen MBC BMO Secretaris Ruimtelijke Agenda Sociale agenda Team leerplicht Team RMC/Jongerenloket Team Kennis Totaal S l.n SS ':J: 0 ~ 0) :s o.., ~&e ~& : -::o "' ~ ~ '::l.,.,. a!. '::l... : a '!. "' 0 ~.. Begroting Holland Rijnland 2014

13 Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de vergadering van 26 juni 2013 de secretaris, de voorzitter,

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2012 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014 Evaluatie en aanbevelingen voor aangepaste werkwijze Gemeenten in de regio Holland Rijnland werken aan het voorkomen van energie afsluitingen en

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Burap 2014 II blz. 1 1. Inleiding en leeswijzer In de bestuursrapportage(s) informeren wij uw Staten over de afwijkingen in de lopende begrotingsuitvoering.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie