INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013"

Transcriptie

1 INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit d.d. 19 januari 2012, nr. I REGELS VAN PROCEDURELE AARD Artikel 1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN (artikel 6 oud) Inschrijving als student of extraneus staat alleen open voor degene die voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en toelatingseisen genoemd in hoofdstuk 7, titel 2 en 3, van de WHW, dan wel aan wie door het College van Bestuur vrijstelling is verleend van deze vooropleidingseisen, op grond van de wettelijke mogelijkheden hiervoor. Artikel 2 NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN (artikel 7 oud) 1. Ten behoeve van de eerste inschrijving voor een bacheloropleiding dient een student aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1) Het via Studielink ingediende verzoek tot inschrijving. 2) Indien de inschrijver de nationaliteit bezit van een land dat tot de EER behoort en zich voor de eerste maal inschrijft aan de UvA (indien geen verificatie van de identiteit via Studielink is verkregen) een kopie van het geldig paspoort/identiteitskaart. 3) Indien de inschrijver niet de nationaliteit bezit van een land dat tot de EER behoort en zich voor de eerste maal inschrijft aan de Universiteit (indien geen verificatie van het verblijfsrecht via Studielink is verkregen): een kopie van het geldig paspoort van inschrijver, en tevens; het bewijs dat hij op de eerste dag van de opleiding waarvoor hij zich inschrijft: rechtmatig verblijf houdt in Nederland. Ten behoeve van het aantonen van het rechtmatig verblijf in Nederland ontvangt Hoofd CSA van de inschrijver (van wie geen verificatie van het verblijfsrecht via Studielink is verkregen): - een kopie van het uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie, of - een kopie van de voor- en achterzijde van een geldige verblijfsvergunning of - vergunning tot vestiging van inschrijver, of - een kopie van het betalingsbewijs dan wel de ontvangstbevestiging van de aanvraag van de verblijfsvergunning van inschrijver, of - een kopie van het geldig paspoort van inschrijver met de MVV-sticker (Machtiging tot Voorlopig Verblijf), of - een bewijs van een verzoek tot verlenging van een verblijfsvergunning, of een ontvangstbevestiging van de IND of het verzoek tot overmaken van de leges hiervoor.

2 4) Een eenmalige machtiging van de universiteit voor incasso van het verschuldigde collegegeld ineens of in maandelijkse termijnen, een directe betaling van het collegegeld via IDEAL, creditcard of directe overboeking, door een originele verklaring van betaald collegegeld van een instelling voor hoger onderwijs in geval wettelijk collegegeld is verschuldigd, of in uitzonderlijke gevallen een bewijs dat het verschuldigde collegegeld op een andere door hoofd CSA te bepalen wijze wordt voldaan. 5) Indien geen verificatie van de vooropleiding via Studielink is verkregen, een bewijs van voldoende vooropleiding, bij VWO incl. cijferlijst, voor de gekozen opleiding, dan wel indien de inschrijver een niet-nederlandse vooropleiding heeft genoten een door Studentenservices verstrekt bewijs van voldoende vooropleiding; 2. Ten behoeve van de eerste inschrijving voor een masteropleiding dient een student aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1) Het bepaalde in bovenstaande artikel 2.1, sub 1 t/m 4, van dit besluit. 2) Inschrijving voor een masteropleiding is alleen mogelijk voor degene die een origineel bewijs van toelating voor deze masteropleiding kan overleggen, of op grond van een met goed gevolg afgelegd bachelor examen aan de UvA, indien in de onderwijs- en examenregeling van de gevolgde bacheloropleiding of van de gewenste masteropleiding deze masteropleiding is aangewezen als aansluitende masteropleiding op de aan de UvA gevolgde bacheloropleiding. 3. Ten behoeve van de herinschrijving voor een opleiding dient een student aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1) Het via Studielink ingediende verzoek tot herinschrijving. 2) Een eenmalige machtiging van de universiteit voor incasso van het verschuldigde collegegeld ineens of in maandelijkse termijnen, een directe betaling van het collegegeld via IDEAL, creditcard of directe overboeking, door een originele verklaring van betaald collegegeld van een instelling voor hoger onderwijs in geval wettelijk collegegeld is verschuldigd of in uitzonderlijke gevallen een bewijs dat het verschuldigde collegegeld op een andere door hoofd CSA te bepalen wijze wordt voldaan. Artikel 3 WEIGERING INSCHRIJVING (artikel 8 oud) Pagina 2 1) Degene die voor een opleiding een afwijzend bindend studieadvies (bsa) heeft ontvangen, kan zich voor de desbetreffende opleiding en voor de opleidingen waarmee deze opleiding een propedeutische fase gemeen heeft niet inschrijven gedurende de termijn zoals die in de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende opleiding is vermeld. Aan degene van wie de inschrijving aan de Universiteit van Amsterdam eerder tussentijds is beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 7.12b, tweede lid WHW, wordt de inschrijving geweigerd. De inschrijving van degene van wie de inschrijving aan de Universiteit van Amsterdam of een andere instelling in het Hoger Onderwijs eerder is geweigerd dan wel tussentijds is beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 7.42a WHW, kan geweigerd worden indien de inschrijving een zelfde of verwante opleiding betreft.

3 3.4 De inschrijving van degene van wie de inschrijving aan de Universiteit van Amsterdam eerder tussentijds is beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 7.57h, eerste of tweede lid WHW, kan geweigerd worden. Artikel 4 BEPERKING GEBRUIK ONDERWIJSVOORZIENINGEN (PRACTICA) (artikel 9 oud) Degene die als student voor een opleiding is ingeschreven, kan slechts practica volgen bij opleidingen met een numerus fixus na verkregen toestemming van de desbetreffende opleiding, in verband met de beschikbare onderwijscapaciteit. Het volgen van practica op basis van een inschrijving als extraneus is niet mogelijk. Artikel 5 INSCHRIJVING (artikel 10 oud) 1) Tot inschrijving wordt slechts overgegaan, nadat aan alle wettelijke inschrijvingsverplichtingen is voldaan. Inschrijving is slechts mogelijk per 1 september en, mits door de opleiding aangegeven, per 1 februari. Voor de doctoraal-/masteropleiding Geneeskunde is inschrijving ook in andere maanden mogelijk (vanwege de wachttijden voor co-assistentschappen). Ook voor bijvakstudenten is inschrijving in andere maanden mogelijk. Studenten van buiten de EER worden voor de masteropleiding International Criminal Law per 1 januari ingeschreven. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk, tenzij de inschrijving aantoonbaar is vertraagd door omstandigheden die aan de UvA te wijten zijn. 2) De inschrijving geschiedt met ingang van 1 september indien: vóór 1 september het verzoek tot (her)inschrijving via Studielink is ingediend van het studiejaar waarvoor men wenst te worden ingeschreven; vóór 1 september aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, waaronder dat het collegegeld is betaald door betaling ineens, door het afgeven van een eenmalige machtiging aan de UvA voor incasso van het verschuldigde collegegeld ineens of in maandelijkse termijnen, door een originele verklaring van betaald collegegeld van een instelling van hoger onderwijs in geval wettelijk collegegeld is verschuldigd of in bijzondere gevallen via een bewijs dat het verschuldigde collegegeld op een andere, door het hoofd CSA te bepalen wijze, is voldaan. 3) De inschrijving geschiedt met ingang van 1 februari indien: vóór 1 februari het verzoek tot (her)inschrijving via Studielink is ingediend van het studiejaar waarvoor men wenst te worden ingeschreven en de opleiding deze mogelijkheid heeft aangegeven; vóór 1 februari aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, waaronder dat het collegegeld is betaald door betaling ineens, door het afgeven van een eenmalige machtiging aan de UvA voor incasso van het verschuldigde collegegeld ineens of in maandelijkse termijnen, door een originele verklaring van betaald collegegeld van een instelling van hoger onderwijs in geval wettelijk collegegeld is verschuldigd of in bijzondere gevallen via een bewijs dat het verschuldigde collegegeld op een andere, door het hoofd CSA te bepalen wijze, is voldaan. Pagina 3

4 Artikel 6 BEWIJS VAN INSCHRIJVING (artikel 11 oud) Nadat aan alle inschrijvingsverplichtingen, bepaald in artikel 2 van dit besluit, is voldaan, worden een bewijs van inschrijving en twee verklaringen van inschrijving verstrekt. Op het bewijs van inschrijving staan de rechten verbonden aan de inschrijving vermeld. Het bewijs van inschrijving dient te worden voorzien van de handtekening van de desbetreffende ingeschrevene. Ingeval van verlies of diefstal van het bewijs van inschrijving kan een duplicaat worden verkregen tegen betaling van 25 in het geval geen proces-verbaal van de politie kan worden overlegd. Artikel 7 UNIVERSITAIR LEGITIMATIEBEWIJS (artikel 12 oud) Bij de eerste inschrijving wordt, tegelijk met het bewijs van inschrijving en de verklaringen van inschrijving, een universitair legitimatiebewijs (collegekaart) verstrekt. Artikel 8 BEËINDIGING INSCHRIJVING (artikel 13 oud) 1) Indien degene die zijn verzoek tot inschrijving heeft ingediend en zijn college- of examengeld heeft betaald, vóór de aanvang van het nieuwe studiejaar zijn inschrijving wil annuleren, dient hij dit vóór 1 september van het nieuwe studiejaar in Studielink kenbaar te maken. Het eventueel ontvangen bewijs van inschrijving en de verklaringen van inschrijving dienen bij het verzoek tot beëindiging van de inschrijving aan de Studentenadministratie te worden geretourneerd. 2) Op een via Studielink ingediend verzoek van degene die als student is ingeschreven, wordt de inschrijving op grond van het bepaalde in artikel 7.42 lid 1 WHW voor het lopende studiejaar beëindigd met ingang van de volgende maand. Beëindiging van de inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 3) De inschrijving van een student kan op grond van het bepaalde in artikel 7.8b, vijfde lid, artikel 7.12b, tweede lid, 7.42, tweede lid, 7.42a en 7.57h, eerste of tweede lid WHW worden beëindigd. Artikel 9 BETALING COLLEGEGELD EN EXAMENGELD (artikel 14 oud) Pagina 4 1) Het college- en examengeld wordt voldaan door betaling ineens dan wel door gespreide betaling in twaalf (maandelijkse) termijnen. Bij gespreide betaling wordt eenmalig 24,- administratiekosten in rekening gebracht. 2) Gespreide betaling van het college- en examengeld staat open voor alle inschrijvingsvormen die in dit besluit genoemd zijn, onder de daarvoor geldende voorwaarden. 3) Indien incasso van het verschuldigde college- en examengeld niet mogelijk blijkt, stelt de instelling een ultimatum van in totaal drie incassopogingen aan de student waarbinnen het verschuldigde collegegeld moet zijn voldaan. Indien niet binnen die termijn het verschuldigde collegegeld is voldaan, wordt de inschrijving geannuleerd dan wel beëindigd met inachtneming van het in artikel 7.42, tweede lid WHW bepaalde. In geval dat een machtiging voor incasso van het verschuldigde collegegeld per september, ineens, is afgegeven voor het gehele studiejaar wordt de inschrijving geannuleerd met ingang van 1 september van het betreffende studiejaar, aangezien geen inschrijving tot stand is gekomen.

5 4) Indien de inschrijving plaatsvindt per een latere datum dan 1 september wordt het verschuldigde collegegeld berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar. Artikel 10 TERUGBETALING COLLEGEGELD (artikel 15 oud) 1) Terugbetaling van het collegegeld op grond van deze regeling vindt plaats na beëindiging van de inschrijving bedoeld in artikel 7.42, eerste lid WHW, met dien verstande dat voor elke maand die in dat studiejaar nog resteert, een twaalfde gedeelte van het verschuldigde collegegeld wordt terugbetaald. Van terugbetaling van collegegeld is slechts sprake, indien de inschrijving voor alle opleidingen wordt beëindigd. 2) Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus bestaat geen aanspraak op terugbetaling van het collegegeld 1. 3) Het verzoek om teruggave van het collegegeld wordt niet ingewilligd dan nadat het bewijs van inschrijving is ingeleverd alsmede, indien van toepassing, het originele bewijs betaald collegegeld of een bewijs van uitschrijving van een andere instelling van hoger onderwijs. Artikel 11 ADMINISTRATIEKOSTEN (artikel 16 oud) Degene die een getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 WHW wenst te verkrijgen en de desbetreffende bewijzen van inschrijving niet kan overleggen, verkrijgt het getuigschrift niet eerder dan nadat hij het in verband met de inschrijving voor de desbetreffende eenheden verschuldigde collegegeld heeft voldaan verhoogd met een bedrag aan administratiekosten ad 200,-. Artikel 12 HARDHEIDSCLAUSULE (artikel 20 oud) Het College van Bestuur kan van deze regeling afwijken, indien een bepaling in deze regeling zou leiden tot een bijzonder geval van onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 13 UITVOERING VAN HET INSCHRIJVINGSBESLUIT (artikel 21 oud) Het hoofd van de Studentenadministratie is belast met de uitvoering van het in dit inschrijvingsbesluit bepaalde. Artikel 14 INWERKINGTREDING, CITEERTITEL (artikel 22 oud) 1) Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2012, onder gelijktijdige intrekking van het Inschrijvingsbesluit UvA per 1 september ) Dit besluit kan worden aangehaald als "Inschrijvingsbesluit UvA ". 1 Met verwijzing naar artikel 8.2 van dit besluit betekent dit dat bij het indienen van een verzoek in de maand juni, voor beëindiging van de inschrijving, geen aanspraak bestaat op terugbetaling van het collegegeld voor de maanden juli en augustus, omdat de inschrijving in dat geval beëindigd wordt per 1 juli. Pagina 5

6 II BEPALINGEN TARIEVEN COLLEGEGELD Artikel 1 COLLEGEGELD VOLTIJDSTUDENT (artikel 1 oud) WHW, Artikel Hoogte wettelijk collegegeld 1. De bedragen van het volledige en van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld worden vastgesteld volgens een basistarief en een verhoogd tarief. Het verhoogde tarief bestaat uit het basistarief vermeerderd met een opslag. 2. Het basistarief en het verhoogde tarief van het volledige wettelijke collegegeld worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. 3. De hoogte van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld wordt door het instellingsbestuur vastgesteld en is gelegen tussen een minimum- en een maximumbedrag. Deze bedragen worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld. 4. Het gedeeltelijke wettelijke collegegeld volgens het basistarief bedraagt niet meer dan het volledige wettelijke collegegeld volgens het basistarief. 5. Het gedeeltelijke wettelijke collegegeld volgens het verhoogde tarief bedraagt niet meer dan het volledige wettelijke collegegeld volgens het verhoogde tarief. 6. Het instellingsbestuur informeert Onze minister over de hoogte van de bedragen die het instellingsbestuur op grond van het derde lid heeft vastgesteld. 7. De bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde bedragen, bedoeld in het tweede en het derde lid, worden jaarlijks volgens de consumentenprijsindex geïndexeerd, op de wijze bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald. WHW, Artikel 7.45a. Aanspraak op wettelijk collegegeld 1. Het wettelijke collegegeld is verschuldigd door een student die: Pagina 6 a. blijkens het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, bedoeld in artikel 7.52, sedert 1 september 1991 voor een inschrijving aan een bacheloropleiding niet eerder een bachelorof een mastergraad heeft behaald of voor een inschrijving aan een masteropleiding niet eerder een mastergraad heeft behaald, b. woonachtig is in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland- Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland, en c. tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000, behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit. 2. De voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, geldt niet voor een student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. 3. ( ) 4. Een student als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, die is ingeschreven voor een voltijdse opleiding is het volledige wettelijke collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, verschuldigd. 5. Een student als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, die is ingeschreven voor een deeltijdse of duale opleiding, is het gedeeltelijke wettelijke collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, derde lid, verschuldigd. 6. Indien een student als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid meer dan één opleiding volgt en

7 de opleiding waarvoor hij het eerst is ingeschreven met goed gevolg afrondt, is deze student het wettelijke collegegeld verschuldigd voor het resterende deel van het studiejaar. Het verschuldigde bedrag wordt in dat geval berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar. 7. Voor de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een student die een bachelorgraad heeft behaald gelijkgesteld: a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een hogere beroepsopleiding met een studielast van 168 studiepunten, volgens de wet zoals die luidde op 31 augustus 2002, en b. een student die met goed gevolg het kandidaatsexamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.8, zoals dat artikel luidde op 31 augustus Voor de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een student die een mastergraad heeft behaald, gelijkgesteld: a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.3, zoals dat artikel luidde op 31 augustus 2002; b. een student die op grond van artikel met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs; en c. een student die op grond van artikel met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. 1) Degene die zich voor een voltijdse opleiding als student wil inschrijven en voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7.45a, eerste, tweede of zesde lid WHW, is het wettelijk collegegeld verschuldigd van 1771,-, met inachtneming van het hierna bepaalde alsmede het in artikel 4 bepaalde. 2) Degene die zich voor een voltijdse opleiding als student wil inschrijven en niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 7.45a, eerste, tweede of zesde lid WHW is een instellingscollegegeld verschuldigd ter hoogte van het instellingstarief (vermeld in artikel 5), tenzij het College van Bestuur voor bepaalde opleidingen of (groepen van) studenten anders heeft bepaald. 3) Voor studenten uit een land buiten de EER die zich inschrijven via het UAF gelden de tarieven zoals die gelden voor studenten uit een land van de EER. 4) Het verschuldigde collegegeldtarief wordt vastgesteld op grond van de ten tijde van de inschrijving (via Studielink) bij de instelling bekende gegevens. Als in een later stadium mocht blijken dat het collegegeldtarief is vastgesteld op grond van onjuiste of onvolledige gegevens behoudt de instelling zich het recht voor alsnog het juiste tarief in rekening te brengen. Pagina 7

8 Artikel 2 COLLEGEGELD DEELTIJDSTUDENT (artikel 2 oud) 1) Degene die zich voor een deeltijdse opleiding als student wil inschrijven en bij aanvang van het studiejaar voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7.45a, eerste, tweede of zesde lid WHW, is een (gedeeltelijk wettelijk) collegegeld verschuldigd van 1595 met inachtneming van het hierna bepaalde alsmede het in artikel 4 bepaalde. 2) Degene die zich voor een deeltijdse opleiding als student wil inschrijven en niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 7.45a, eerste, tweede of zesde lid WHW is een instellingscollegegeld verschuldigd ter hoogte van het instellingstarief (vermeld in artikel 5), tenzij het College van Bestuur voor bepaalde opleidingen of (groepen van) studenten anders heeft bepaald. 3) Het verschuldigde collegegeldtarief wordt vastgesteld op grond van de ten tijde van de inschrijving (via Studielink) bij de instelling bekende gegevens. Als in een later stadium mocht blijken dat het collegegeldtarief is vastgesteld op grond van onjuiste of onvolledige gegevens behoudt de instelling zich het recht voor alsnog het juiste tarief in rekening te brengen. Artikel 3 HOOGTE COLLEGEGELD DUALE STUDENT (artikel 1 oud) 1) Degene die zich voor een duale opleiding als student wil inschrijven en bij aanvang van het studiejaar voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7.45a, eerste, tweede of zesde lid WHW, is een wettelijk collegegeld verschuldigd van 1771 met inachtneming van het hierna bepaalde alsmede het in artikel 4 bepaalde. 2) Degene die zich voor een duale opleiding als student wil inschrijven en niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 7.45a, eerste, tweede of zesde lid WHW is een instellingscollegegeld verschuldigd ter hoogte van het instellingstarief (vermeld in artikel 5), tenzij het College van Bestuur voor bepaalde opleidingen of (groepen van) studenten anders heeft bepaald. 3) Het verschuldigde collegegeldtarief wordt vastgesteld op grond van de ten tijde van de inschrijving (via Studielink) bij de instelling bekende gegevens. Als in een later stadium mocht blijken dat het collegegeldtarief is vastgesteld op grond van onjuiste of onvolledige gegevens behoudt de instelling zich het recht voor alsnog het juiste tarief in rekening te brengen. Pagina 8

9 Artikel 4 LANGSTUDEERDERSMAATREGEL WHW, Artikel 7.45b. Verhoogd wettelijk collegegeld 1. Het wettelijke collegegeld volgens het verhoogde tarief, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, is verschuldigd door een student die voldoet aan de voorwaarden die in artikel 7.45a worden gesteld om in aanmerking te komen voor het wettelijke collegegeld en die blijkens het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, bedoeld in artikel 7.52, sedert 1991 a. langer voor een opleiding ingeschreven is geweest dan: 1. vijf studiejaren, indien de inschrijving een bacheloropleiding met een studielast van 240 studiepunten betreft, of 2. vier studiejaren, indien de inschrijving een bacheloropleiding met een studielast van 180 studiepunten betreft, dan wel b. langer voor een masteropleiding ingeschreven is geweest dan: 1. vijf studiejaren, indien de inschrijving een masteropleiding met een studielast van 240 studiepunten betreft, 2. vier studiejaren, indien de inschrijving een masteropleiding met een studielast van 180 studiepunten betreft, 3. drie studiejaren, indien de inschrijving een masteropleiding met een studielast van 120 studiepunten betreft, 4. twee studiejaren, indien de inschrijving een masteropleiding met een studielast van 60 studiepunten betreft, of c. langer ingeschreven is geweest voor een opleiding als bedoeld in artikel dan het aantal jaren dat de som is van het aantal studiepunten van de opleiding, bedoeld in artikel 7.4, zoals dat luidde op 31 augustus 2002, gedeeld door 42 en vermeerderd met een jaar. 2. Voor de berekening van de studielast wordt het aantal studiepunten van de opleiding, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, zo nodig naar boven afgerond tot 240, 180 of 120 studiepunten. 3. Het aantal studiejaren van een student, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend door een optelling van diens inschrijvingen op de peildatum in enig jaar vanaf 1 september Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de peildatum, bedoeld in de eerste volzin, vastgesteld en kunnen overige aspecten van de berekening van het aantal studiejaren worden geregeld. 4. Een student die, nadat hij een bachelorgraad of een mastergraad heeft behaald, voor de eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt en op grond van artikel 7.45a in aanmerking komt voor het wettelijke collegegeld, is voor die opleiding gedurende het aantal studiejaren, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, uitsluitend het wettelijke collegegeld volgens het basistarief, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, verschuldigd. 5. ( ). 6. ( ). 7. Indien een student een ongedeelde opleiding als bedoeld in artikel vervolgt met een masteropleiding, telt het aantal studiejaren van die ongedeelde opleiding, verminderd met drie, mee bij de vaststelling van het aantal studiejaren, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. Pagina 9

10 Degene die langer dan de wettelijke nominale studieduur + 1 jaar ingeschreven staat voor een opleiding is een verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd op grond van artikel 7.45b WHW van 4834 bij een voltijdse of duale inschrijving en 4658 voor een deeltijdse inschrijving. Er wordt geen onderscheid gemaakt in nominale studieduur voor voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen. In bepaalde gevallen is het mogelijk een beroep te doen op het Profileringsfonds. De langstudeerdersmaatregel is niet van toepassing op het instellingscollegegeld. Artikel 5 INSTELLINGSCOLLEGEGELD (artikel 1 oud) Degene die zich voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding als student wil inschrijven en niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 7.45a, eerste, tweede of zesde lid WHW is het instellingscollegegeld verschuldigd van: 9.000,- voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen; ,- voor bacheloropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de bacheloropleiding Medische informatiekunde bij de Faculteit der Geneeskunde (AMC); ,- voor de bacheloropleiding Tandheelkunde; ,- voor de bacheloropleiding en de ongedeelde opleiding Geneeskunde; ,- voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (AUC) ( 9361 collegegeld institutional fee); ,- voor masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen; voor masteropleidingen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en voor de masteropleiding Medische Informatiekunde van de Faculteit der Geneeskunde (AMC); voor de masteropleiding Tandheelkunde; voor de masteropleiding Geneeskunde; voor de Tinbergen Graduate School (Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics). Voor bepaalde (internationale) programma s of groepen van studenten heeft het College van Bestuur anders bepaald. Deze zijn opgenomen in de bijlage. Voor het instellingscollegegeld worden onder masteropleidingen tevens doctoraalopleidingen begrepen. Voor het instellingscollegegeld wordt voor geneeskunde onder masteropleiding doctoraalopleiding + artsexamen begrepen en onder bacheloropleiding de doctoraalopleiding geneeskunde zonder artsexamen. Artikel 6 INSTELLINGSCOLLEGEGELD BIJ HET REEDS HEBBEN VAN EEN GRAAD (artikel 3.1 oud) Degene die tijdens zijn eerste bachelor- of masteropleiding een tweede bachelor- of masteropleiding aan de UvA is aangevangen en voor deze tweede opleiding aan de UvA onafgebroken ingeschreven is, is tot en met studiejaar (= tot 1 september 2013) een instellingscollegegeldtarief verschuldigd ter hoogte van het wettelijk collegegeldtarief. Dit geldt voor voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen. Pagina 10

11 Artikel 7 INSTELLINGSCOLLEGEGELD BIJ INSCHRIJVING SCHAKELPROGRAMMA (artikel 3.2 oud) Degene die reeds in het bezit is van een bachelordiploma en zich in voor het eerst aan de UvA voor een bacheloropleiding inschrijft voor het volgen van een schakelprogramma, d.w.z. een deficiëntieprogramma van maximaal 30 ects, ter voorbereiding op toelating tot een masteropleiding aan de UvA, en daarvoor instellingscollegegeld verschuldigd is, is voor het eerste studiejaar van inschrijving voor dit schakelprogramma een instellingscollegegeld verschuldigd ter hoogte van het wettelijk collegegeldtarief ( 1771 voor voltijd en 1595 voor deeltijd in ). Dit tarief geldt zowel voor de voltijd- als deeltijdopleiding uitsluitend voor het studiejaar waarin voor de eerste maal wordt ingeschreven voor een schakelprogramma van maximaal 30 ects. Wordt het schakelprogramma niet afgerond binnen het eerste studiejaar van inschrijving voor dit programma, dan is bij inschrijving voor het schakelprogramma in volgende studiejaren het hoge instellingscollegegeldtarief verschuldigd (zoals vermeld in artikel 5). Worden meer dan 30 ects behaald bij inschrijving voor een schakelprogramma in het eerste jaar van inschrijving voor dat programma dan is eveneens het hoge instellingscollegegeldtarief verschuldigd. Artikel 8 EXAMENGELD EXTRANEUS (artikel 4 oud) Degene die zich als extraneus wil inschrijven voor een opleiding, is per opleiding een examengeld verschuldigd ter hoogte van het verschuldigde collegegeld bij een voltijdse inschrijving. Artikel 9 INSTELLINGSCOLLEGEGELD BIJ INSCHRIJVING VOOR MEER DAN EEN OPLEIDING (artikel 5 oud) 1) Degene die zich als student aan een andere Nederlandse instelling van hoger onderwijs heeft ingeschreven en daar het instellingstarief of wettelijk tarief heeft betaald, is bij inschrijving aan de UvA, indien hij bij de UvA geen recht heeft op wettelijk tarief, het volledige instellingstarief verschuldigd, behoudens het hierna bepaalde. 2) Degene die zich als student heeft ingeschreven aan een instelling dan wel opleiding zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit en daar het instellingstarief heeft betaald, wordt bij inschrijving als student aan de UvA en onder overlegging van een bewijs van het betaalde collegegeld vrijgesteld van het betalen van het collegegeld aan de UvA. Een student die aan de UvA het instellingstarief heeft betaald en zich als student inschrijft voor een tweede of volgende opleiding aan de UvA waarvoor eveneens instellingstarief verschuldigd is wordt eveneens vrijgesteld van het betalen van collegegeld voor de tweede of volgende opleiding aan de UvA. 3) Degene die zich als student aan een andere Nederlandse instelling van hoger onderwijs heeft ingeschreven en daar het instellingstarief heeft betaald wordt bij inschrijving als bijvakstudent aan de UvA vrijgesteld van het betalen van het collegegeld indien het bij de eigen instelling betaalde collegegeld hoger of gelijk is aan het verschuldigde instellingscollegegeld bij de UvA. Indien het reeds betaalde collegegeld bij de eigen instelling lager is dan het verschuldigde instellingscollegegeld van de UvA is slechts het verschil verschuldigd. Pagina 11

12 Artikel 10 OVERGANGSREGELINGEN VOOR NIET EER STUDENTEN (artikel 17 oud) 1) Voor degene die afkomstig is uit een land buiten de EER, niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld en die sinds het studiejaar dan wel onafgebroken staat ingeschreven als student voor de ongedeelde opleiding Geneeskunde geldt een instellingscollegegeldtarief ad 9000,- (behoudens eventuele jaarlijkse indexering) tot 31 augustus De overgangsregeling vervalt indien de inschrijving als student tussentijds wordt beëindigd. 2) Voor degene die afkomstig is uit een land buiten de EER, niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld en die vóór het studiejaar stond ingeschreven als student voor de bacheloropleiding Tandheelkunde, geldt een afwijkend overgangsregime zoals genoemd in de bijlage. 3) Voor degene die afkomstig is uit een land buiten de EER, niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld en die vóór het studiejaar reeds onafgebroken stond ingeschreven als student voor een bachelor- dan wel masteropleiding aan de UvA gelden gedurende de nominale duur van de desbetreffende bachelor- dan wel masteropleiding de instellingscollegegeldtarieven zoals die gelden in het studiejaar De overgangsregeling vervalt indien de inschrijving als student tussentijds wordt beëindigd. De regeling is niet van toepassing op schakelstudenten. 4) Voor degene die afkomstig is uit een land buiten de EER, niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld: - en die vóór het studiejaar reeds onafgebroken stond ingeschreven als student voor een bacheloropleiding aan de UvA; - en die zijn bachelordiploma behaalt vóór 1 september 2012; - en zich aansluitend, uiterlijk per 1 september 2012, inschrijft voor een masteropleiding aan de UvA, gelden gedurende de nominale duur van de masteropleiding de instellingscollegegeldtarieven zoals die voor de desbetreffende masteropleiding golden in De overgangsregeling vervalt indien de inschrijving als student tussentijds wordt beëindigd. Artikel 11 OVERGANGSREGELINGEN VOOR STUDENTEN DIE ZICH VOOR OF IN VOOR EEN TWEEDE BACHELOR- OF MASTEROPLEIDING HEBBEN INGESCHREVEN (artikel 18 oud) Voor studenten die al een bachelorgraad hebben behaald en die zich voor een tweede (of volgende) bacheloropleiding aan de UvA inschrijven, respectievelijk die al een mastergraad hebben en zich voor een tweede (of volgende) masteropleiding aan de UvA inschrijven, geldt voor het volgende: 1) Voor studenten die zich voor of in september 2010 hebben ingeschreven voor een tweede masteropleiding in de vorm van een deeltijd master van 120 ects, geldt voor de nominale studieduur van de opleiding en uiterlijk tot 1 september 2014 hetzelfde instellingstarief als in , eventueel met indexering. Voor degenen die zich na 1 september 2010 maar voor 1 september 2011 hebben ingeschreven voor een tweede masteropleiding in de vorm van een deeltijd researchmaster, geldt eveneens dat zij voor de nominale studieduur van de Pagina 12

13 opleiding en uiterlijk tot 1 september 2014 hetzelfde tarief verschuldigd zijn als in , met uitzondering van eventuele indexering. Voor is het tarief na indexering vastgesteld op Deze (overgangs)regeling vervalt indien de inschrijving als student tussentijds wordt beëindigd of onderbroken. 2) Studenten die zich voor of in september 2010 voor een tweede bacheloropleiding hebben ingeschreven zijn gedurende de nominale studieduur en tot uiterlijk 1 september 2013 geen verhoogd instellingstarief verschuldigd, m.u.v. eventuele indexering van het tarief van Voor is het tarief na indexering vastgesteld op Deze (overgangs)regeling vervalt indien de inschrijving als student tussentijds wordt beëindigd of onderbroken. Voor degenen die zich na september 2010 maar voor september 2011 voor een tweede bacheloropleiding hebben ingeschreven geldt eveneens dat zij tot 1 september 2013 hetzelfde tarief verschuldigd zijn als in , met uitzondering van eventuele indexering. Voor is het tarief na indexering vastgesteld op Deze (overgangs)regeling vervalt indien de inschrijving als student tussentijds wordt beëindigd of onderbroken. 3) De nominale studieduur voor een deeltijdopleiding is voor toepassing van deze overgangsregeling door het College van Bestuur vastgesteld op de voltijdse studieduur x 2. Na het verbruik van de nominale studieduur is het hoge instellingstarief verschuldigd. 4) Schakelstudenten zijn uitgezonderd van de overgangsregelingen. Artikel 12 OVERGANGSREGELING VOOR STUDENTEN DIE ZICH IN OF IN VOOR HET EERST VOOR EEN TWEEDE BACHELOR- OF MASTEROPLEIDING INSCHRIJVEN (artikel 19 oud) Voor en is een overgangsregeling van kracht voor studenten die zich in of in , aansluitend op het voltooien van hun eerste bacheloropleiding aan de UvA inschrijven voor een tweede bacheloropleiding aan de UvA of zich aansluitend na het voltooien van een eerste masteropleiding aan de UvA inschrijven voor een tweede masteropleiding aan de UvA. Voor deze studenten is het instellingstarief gelijk aan het wettelijk tarief als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 1) het eerste bachelor- respectievelijk masterdiploma is aan de UvA behaald, en 2) het eerste bachelor- respectievelijk masterdiploma aan de UvA is binnen de daarvoor geldende nominale studieduur + 1 jaar behaald (c+1), en 3) de inschrijving voor de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding aan de UvA vindt plaats direct aansluitend aan de inschrijving voor de eerste bachelor- respectievelijk masteropleiding aan de UvA, en 4) het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief geldt voor de nominale duur van de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding aan de UvA en bij een onafgebroken inschrijving voor de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding, en 5) de tweede bachelor- respectievelijk masteropleiding wordt binnen de nominale studieduur afgesloten met het diploma. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan is het hoge instellingstarief van toepassing. Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden wordt alsnog het hoge instellingstarief in rekening gebracht. Pagina 13

14 Wanneer direct aansluitend op het afronden van de eerste masteropleiding aan de UvA een schakelprogramma van max. 30 ects 2 aan de UvA wordt gevolgd en direct aansluitend hierop de inschrijving voor een tweede masteropleiding aan de UvA plaatsvindt en ook verder aan alle voorwaarden genoemd in dit artikel is voldaan, valt de inschrijving voor de tweede masteropleiding aan de UvA ook onder het begrip direct aansluitende masteropleiding. 2 Waarbij het schakelprogramma binnen één studiejaar wordt gevolgd. Pagina 14

15 III TOELICHTING INSCHRIJVINGSBESLUIT UVA Indeling Het Inschrijvingsbesluit bestaat uit 4 delen: I Regels van procedurele aard II Bepalingen collegegeldtarieven III Toelichting IV Bijlagen Instellingscollegegeldtarieven Als een student niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief (cf artikel 45a, eerste lid, WHW) is hij het hoge instellingstarief verschuldigd, tenzij hij onder een bepaalde uitzonderingsregel valt. Dat betekent dat de student die niet voldoet aan b.v. het woonplaatsvereiste het hoge instellingstarief is verschuldigd. De instellingstarieven zijn voor vastgesteld op de voor vastgestelde instellingstarieven. Het instellingstarief voor de (onderzoeks)masteropleiding van de Tinbergen Graduate School is, conform afspraak in voorjaar 2011, gelijkgetrokken met dat van de overige masteropleidingen van de FEB. Het instellingstarief voor het AUC is verhoogd ten gevolge van de verhoging van het wettelijk collegegeldtarief en een kleine verhoging van de institutional fee (reeds aangekondigd in 2010). In een aantal gevallen heeft het College een verlaagd collegegeldtarief voor (niet-eer) studenten vastgesteld, bijvoorbeeld in het kader van een Erasmus Mundus programma of voor (bijvak)studenten bij landelijke samenwerkingsverbanden. Deze uitzonderingen zijn in de bijlage van het inschrijvingsbesluit opgenomen. In het geval van instellingscollegegeld geldt aan de UvA dat voor Geneeskunde doctoraalopleiding + artsexamen gelijk staat aan een masteropleiding en doctoraalopleiding zonder artsexamen gelijk staat aan een bacheloropleiding. M.a.w. tot de ongedeelde opleiding geneeskunde wordt in dit kader tevens de artsenopleiding gerekend. Deeltijdstudenten Het wettelijk deeltijdtarief van 1540,- is geïndexeerd, analoog aan de indexering van het wettelijk voltijdtarief, en komt daarmee voor op 1595,-. Voor deeltijdstudenten wordt, ten behoeve van het bepalen van het recht op een overgangsregeling inzake de hoogte van het instellingstarief (artikel 11), een nominale studieduur vastgesteld van voltijdse studieduur x 2. Dat betekent voor een reguliere deeltijdse bacheloropleiding een studieduur van 6 jaar (3x2) en voor een reguliere deeltijdse masteropleiding een studieduur van 2 jaar (1 x 2). Na het verbruik van de nominale studieduur is het hoge instellingstarief verschuldigd. N.B. deze regeling geldt uitsluitend in het kader van de overgangsregeling zoals bepaald in artikel 11 (18 oud) in het Inschrijvingsbesluit. Langstudeerdersmaatregel De langstudeerdersmaatregel wordt met ingang van 1 september 2012 daadwerkelijk van kracht. Deze maatregel komt er in het kort op neer dat het wettelijk collegegeld voor studenten die langer dan de nominale studieduur + 1 jaar staan ingeschreven een verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd zijn. In is dit 4834 voor voltijd en duaal en 4658 voor deeltijd. Let op: voor de langstudeerdersmaatregel is de nominale studieduur van de deeltijdopleiding en de duale opleiding gelijk aan die van de voltijdopleiding. D.w.z. dat ook duale en deeltijdstudenten na voltijdse cursusduur + 1 jaar een verhoogd wettelijk tarief verschuldigd zijn. Pagina 15

16 Collegegeld tweede studie In de wet is geregeld dat een van de voorwaarden voor het recht op wettelijk collegegeld is, het niet eerder behaald hebben van een bachelor- of mastergraad. Uitzondering is als de tweede opleiding een eerste inschrijving is in een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg. NB: als de eerste opleiding in de gezondheidszorg was en de tweede opleiding is op het gebied van onderwijs (of andersom) dan is voor de tweede opleiding een hoog instellingstarief verschuldigd en valt men niet onder de uitzondering. In afwijking van de wet is door VSNU en HBO-raad met de minister van OCW voor de studiejaren t/m de afspraak gemaakt dat studenten die in deze studiejaren (deels) gelijktijdig een tweede bachelor of master aanvangen hiervoor een collegegeldtarief verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijk tarief indien zij onafgebroken ingeschreven staan. Deze afspraak is gemaakt in combinatie met een subsidieregeling en gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december Voor universiteiten geldt overigens dat alleen de tweede masters en niet de bachelors worden gesubsidieerd en diploma s alleen als tussen de examendatum van de eerste en tweede opleiding minimaal vijf maanden zit. Let op: Deze regeling loopt af per 1 september Met ingang van september 2013 zullen de instellingstarieven voor tweede opleidingen ook in deze gevallen waarschijnlijk stijgen tot het hoge instellingstarief (met uitzondering van een eerste inschrijving in een opleiding op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, met de gemaakte kanttekening). Schakelstudenten Degene die reeds in het bezit is van een bachelordiploma en zich aan de UvA voor een bacheloropleiding inschrijft voor het volgen van een schakelprogramma van maximaal 30 ects, ter voorbereiding op toelating tot een masteropleiding aan de UvA, is hiervoor een instellingscollegegeld verschuldigd ter hoogte van het wettelijk collegegeldtarief, gedurende één studiejaar. M.a.w. het schakelprogramma moet binnen één studiejaar worden afgerond. Schrijft men zich het volgende studiejaar wederom in als schakelstudent, ook als men nog geen 30 ects heeft behaald, dan is men het hoge instellingstarief verschuldigd. Is men voor meer dan 30 ects deficiënt, dan geldt dat een programma tot 60 ects als contractonderwijs gevolgd kan worden. Kiest de student bij een deficiëntie van meer dan 30 ects in plaats van een contractinschrijving voor inschrijving in een tweede (of volgende) bacheloropleiding om zijn deficiënties weg te werken, dan is hij het hoge instellingstarief verschuldigd. Bij inschrijving in een schakelprogramma als contractant (ook voor programma s van maximaal 30 ects) is het daarvoor vastgestelde tarief aan de faculteit verschuldigd. Beëindiging inschrijving Beëindiging van de inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Dit is vooral van belang bij uitschrijving na het behalen van het diploma. Overgangsregeling tweede studie Voor studenten die zich in of in na het binnen de cursusduur + 1 jaar voltooien van hun eerste bacheloropleiding aan de UvA aansluitend inschrijven voor een tweede bacheloropleiding aan de UvA of na het binnen de cursusduur + 1 jaar voltooien van een eerste masteropleiding aan de UvA aansluitend inschrijven voor een tweede masteropleiding aan de UvA is een overgangsregeling onder strikte voorwaarden van kracht. In de derde voorwaarde is bepaald dat de inschrijving voor de tweede opleiding direct aansluitend op het voltooien van de eerste opleiding moet plaatsvinden. Vanzelfsprekend is voor het bepalen van het moment van direct aansluitend de student afhankelijk van de mogelijke instroommomenten van de tweede opleiding. Voorts is met de CSR overeengekomen dat na het voltooien van een eerste masteropleiding aan de UvA onder een Pagina 16

17 aansluitende masteropleiding aan de UvA is inbegrepen inschrijving voor een tweede masteropleiding aan de UvA direct na het voltooien van een hiervoor benodigd schakelprogramma aan de UvA, mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan. Voor alle duidelijkheid: hiermee wordt bedoeld dat een schakelprogramma (van max. 30 ec binnen één studiejaar) gevolgd is, direct aansluitend op het voltooien van een eerste masteropleiding aan de UvA binnen cursusduur + 1 jaar (dus master-schakelprogramma-master en niet bachelor-schakel-master) en direct aansluitend op het schakelprogramma aan de UvA een inschrijving volgt voor een tweede masteropleiding aan de UvA. Inwerkingtreding en bereik Het inschrijvingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 september Dat wil zeggen dat op verzoeken om inschrijving of uitschrijving die betrekking hebben op het academisch jaar het onderhavige inschrijvingsbesluit van toepassing is. Het Inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op postinitiële masteropleidingen of contractonderwijs. Pagina 17

18 IV Bijlagen Bijlage 1, als bedoeld in artikel 1, tweede lid van het Inschrijvingsbesluit , Bepalingen tarieven 1. Voor studenten van buiten de EER die zich inschrijven voor het LLM programma International Criminal Law geldt het instellingscollegegeld van Het betreft maximaal 12 studenten. 2. Voor studenten van buiten de EER die zich inschrijven voor het Erasmus Mundus masterprogramma International Performance Research geldt het instellingscollegegeld van Het betreft maximaal 30 studenten. 3. Voor de bacheloropleiding Liberal arts and sciences die door het Amsterdam University College wordt verzorgd geldt voor alle studenten een institutional fee ad 2230 bovenop het collegegeld. Voor studenten van het AUC geldt een instellingscollegegeldtarief van Voor studenten van buiten de EER die zich inschrijven voor het Erasmus Mundus programma MISOCO (inschrijving bij de masteropleiding Sociologie) geldt het instellingscollegegeld van Voor studenten van buiten de EER die het Erasmus Mundus masterprogramma ATOSIM (binnen de masteropleiding Physics of Chemistry) volgen geldt het instellingscollegegeld van 2500 per studiejaar voor de periode dat ze aan de UvA staan ingeschreven. 6. Voor studenten die in het kader van Erasmus Mundus Action 2 een beurs ontvangen geldt het instellingscollegegeld van 3000 per studiejaar voor de periode dat ze aan de UvA staan ingeschreven. 7. Voor masterstudenten die studeren in het kader van het Netherlands Fellowship Programme (NFP) geldt het instellingscollegegeld van 9000 voor reguliere masters. 8. Studenten met een Fulbrightbeurs betalen een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief van Niet EER studenten van de master Logic en van de master Grid Computing, met specialisatie Computational Science, die een beurs uit het zgn. Beth beurs ontvangen (Logic) of een beurs uit het Peter Slootfonds (Grid Computing) ontvangen betalen instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief van Niet EER studenten die zich inschrijven via het project met Hanoi University of Technology (HUT) voor de master in Physics betalen een instellingstarief van 3000 per studiejaar. Pagina 18

19 Bijlage 2, als bedoeld in artikel 9, tweede lid van het Inschrijvingsbesluit , Bepalingen tarieven Degene die zich aan de volgende instellingen dan wel opleidingen heeft ingeschreven en daar het instellingscollegegeld heeft betaald wordt bij inschrijving als student aan de UvA vrijgesteld van het betalen van het collegegeld. 1. De Hogeschool van Amsterdam. 2. Amsterdam University College, in geval van inschrijving aan de Vrije Universiteit. 3. De opleidingen die in samenwerking met de Vrije Universiteit worden gegeven: Bachelors en masters Exacte Wetenschappen: - Bachelor Scheikunde; - Master Mathematics; - Master Stochastics and Financial Mathematics; - Master Physics; - Master Chemistry. Masters Levenswetenschappen: - Track Systems Biology van de masteropleiding Life Sciences; - Track Integrated Plant Sciences van de masteropleiding Biology. Master Informatiewetenschappen: - Track Human Centered Multimedia van de masteropleiding Information Studies. 4. Het Dutch Master Program in Mathematics. 5. De masteropleidingen die behoren tot het Sectorplan Levendige Letteren, te weten: - Midden-Oosten studies: Arabisch, Hebreeuws; - Letterkunde: Duits, Frans, Italiaans, of Slavisch; - Taalwetenschapen: Duits, Frans, Italiaans of Slavisch; - Oudheidstudies: Klassieke talen. 6. Studenten van de master Theologie en Religiestudies, programma s Islam in de moderne wereld en Biblical Studies, van de Universiteit Utrecht die hier bijvakken volgen in de masteropleidingen van de FGw. 7. Studenten van de onderzoeksmasters in de Geesteswetenschappen/Letteren aan de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden die hier bijvakken volgen in de masteropleidingen van de FGw. Pagina 19

20 Bijlage 3, als bedoeld in artikel 7, tweede lid van het Inschrijvingsbesluit , Procedurele regels Naam Geboren Studentnummer Crohonaam Programma (optioneel) UvA code Afgegeven Datum Faculteit der BESLISSING OP VERZOEK TOT TOELATING TOT EEN MASTEROPLEIDING Op grond van artikel 7.30a lid 3 en artikel 7.30b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt toegelaten tot de masteropleiding Door De decaan van de Faculteit der Voor deze Ondertekening Naam Dit bewijs is geldig voor het studiejaar Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na dag van bekendmaking van de beslissing beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens via het digitaal loket voor klachten/bezwaar/beroep, bezwaar en beroep. Pagina 20

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EERSTE INSCHRIJVING

NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EERSTE INSCHRIJVING INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2016-2017 Dit besluit bevat procedureregels met betrekking tot de inschrijving bij de Universiteit van Amsterdam ingevolge Hoofdstuk 7, titel 2 en 3, van

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EERSTE INSCHRIJVING

NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EERSTE INSCHRIJVING INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2015-2016 Dit besluit bevat procedureregels met betrekking tot de inschrijving bij de Universiteit van Amsterdam ingevolge Hoofdstuk 7, titel 2 en 3, van

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EERSTE INSCHRIJVING

NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EERSTE INSCHRIJVING INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2017-2018 Dit besluit bevat procedureregels met betrekking tot de inschrijving bij de Universiteit van Amsterdam ingevolge Hoofdstuk 7, titel 2 en 3, van

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 368 Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING /

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING / REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht 2017-2018 2 Het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit Maastricht is gebaseerd op de artikelen 7.23a tot en met 7.57g van de Wet op het Hoger Onderwijs en

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 620 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2012-2013 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder. Zaaknummer : 2012/016 Rechter(s) : mrs. Olivier, Mollee, Kleijn Datum uitspraak : 12 juni 2012 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, gelijkheidsbeginsel,

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2016-2017 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 17 november 2015. 1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING Artikel

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012

Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012 Inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2011-2012 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor de inschrijving

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit

Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit 2012-2013 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student en extraneus DATUM 1 juni 2012 AUTEUR Michèle Gimbrère VERSIE 2.0 STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2014-2015 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 12 november 2013 en gewijzigd op 22 april 2014. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving 2017-2018 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Thomas More Hogeschool. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Colleges van Bestuur van universiteiten en hogescholen cc HBO-raad en VSNU Rijnstraat

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht 2015-2016 2 Het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit Maastricht is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met 7.50 en 7.52 tot en met 7.57g van de Wet op

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2017-2018 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 15 november 2016. Inhoud 1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING...

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM

m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM College van Bestuur Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Aan de voorzitter van de Centrale Studentenraad Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV AMSTERDAM

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 INSCHRIJVEN... 3 Verificatie persoonsgegevens... 3 Verificatie vooropleidingsgegevens... 3 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Versie 14/04/2014 Pagina 1

Versie 14/04/2014 Pagina 1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015. Bedenk dat in alle gevallen de tekst

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Voor zover appellant aldus beoogt te betogen dat de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde als één opleiding

Voor zover appellant aldus beoogt te betogen dat de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde als één opleiding Zaaknummer : 2013/216 Rechter[s] : mrs. Loeb, Nijenhof, Van der Spoel Datum uitspraak : 20 maart 2014 Partijen : Naam en Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : BaMa-structuur, [instellings-] collegegeld,

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 161202/JZ/REM INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2017-2018 Deze regeling is op 1 februari 2017 vastgesteld door het College van Bestuur. De Studentenraad

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [-] 2013, No.[]);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [-] 2013, No.[]); Besluit van xxx tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en het Besluit van 26 september 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 vanwege het vervallen van het woonplaatsvereiste

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2014-2015 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 11 juni 2014 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS besluitvorming

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 5 9 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

REGELS STATUSTOEKENNING SUBSIDIE VRAAGFINANCIERING 2018

REGELS STATUSTOEKENNING SUBSIDIE VRAAGFINANCIERING 2018 REGELS STATUSTOEKENNING SUBSIDIE VRAAGFINANCIERING 2018 De regels voor het bepalen van de bekostigingsstatus van een inschrijving en graadverlening in het kader van het experiment vraagfinanciering, conform

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht 2016-2017 Het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit Maastricht is gebaseerd op de artikelen 7.23a tot en met 7.578 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk

Nadere informatie

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 7.33 WHW Artikel 1.1 Grondslag reglement Dit reglement geeft een uitwerking van de wettelijke regels

Nadere informatie