Specificatie van en Bijbehorende Communicatieinstrumenten voor Inspecties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specificatie van www.inspectieloket.nl en Bijbehorende Communicatieinstrumenten voor Inspecties"

Transcriptie

1 Specificatie van en Bijbehorende Communicatieinstrumenten voor Inspecties April 2008 werkgroep communicatie/bureau Inspectieraad

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Inspectieloket.nl 4 a. Informatiefunctie 4 b. Verwijsfunctie 5 c. Aanjaagfunctie 5 d. Halen en brengen: electronische nieuwsbrief en attenderingsmodule brengen generieke inspectieloket bij de lezers 6 e. Panel 7 3. Fasering van ontwikkeling 8 a. Eerste release (januari 2007) b. Tweede release (januari 2008) c. SLA en technische partners d. volgende releases & Toekomstvisie Webcommunicatie 9 4. Specifieke Communicatie instrumenten (formats) voor domeinen 10 a. domeinspecifiek inspectieloket 10 b. folders 12 c. posters d. jaarplan & voortgangsbericht e. sticker en miniadvertentie f. informatiekaartje (bijv. rij-enrusttijden) g. magneetplaat h. vrachtwagenreclame i. nieuwsbrief/magazine/sfeerverslag j. panel Bijlage 1: Specificatie communicatie instrumenten 13 2

3 1. Inleiding Inspecties willen toezicht houden met meer effect en minder last. Om dit te bereiken willen ze ondernemers beter informeren en moeten de eigen medewerkers meer en beter samenwerken en op andere wijzen inspecteren. Een veelvoud van activiteiten is opgestart. Deze zijn nu gebundeld in het programma Vernieuwing Toezicht. Voor de communicatie lag er de uitdaging om alle verschillende initiatieven op een laagdrempelige manier met elkaar in verband te brengen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van begin In deze notitie wordt nader ingegaan op doelstelling, ontwikkeling en specificaties van het generieke en de onderliggende specifieke domeingerichte loketten. Vanuit de werkgroep communicatie, meer specifiek door de coördinator communicatie Vernieuwing Toezicht is onderstaand instrumentarium ontwikkeld en beheerd. 3

4 2. Inspectieloket.nl Inspectieloket.nl vervult een 3-tal functies: een informatiefunctie een verwijsfunctie een aanjaagfunctie a. Informatiefunctie Inspectieloket.nl informeert over gemeenschappelijke activiteiten van inspecties, zoals de activiteiten in het kader van Vernieuwing Toezicht. Uiteraard vervullen de websites van de verschillende inspecties zelf primair een informatie functie. Voor inspecties vormt internetcommunicatie immers de backbone van de communicatie. Dat neemt niet weg dat iemand die niet bekend is met het bestaan van een specifieke inspectie website toch heel gemakkelijk kennis kan nemen van het inspectiewerk dankzij Bovendien maakt de site de samenwerking ook zichtbaar. Meer specifiek concentreert zich dus op het inspectiewerk in zijn algemeenheid en op de activiteiten als gevolg van de samenwerking tussen de inspecties in het bijzonder. Ook staan op inspectieloket best practices, de toolkit projectleiders, de jaarplannen van de inspecties en bijvoorbeeld documenten van werkgroepen. Ook kunnen we via dit instrument nieuwe gezamenlijke acties inzetten die het inspectiewerk in beeld kunnen brengen, bijvoorbeeld een digitale fototentoonstelling met tekstjes over het inspectiewerk: wat doet een inspecteur, wat inspecteert hij nog zelf, hoe gaat hij/zij om met de gecontroleerde (het gaat om de interactie, het contact met de gecontroleerde, de controle is geen doel op zichzelf), wat is het beoogde effect, hoe gaat de samenleving om met risico s, etc. 4

5 b. Verwijsfunctie Op worden de domeinspecifieke loketten in samenhang gebracht en ontsloten. Daarmee wordt duidelijk dat ze onderdeel vormen van een groter geheel. Daarnaast verwijst de site ook door naar individuele inspecties. Via de rubriek alle inspectieonderwerpen komt de bezoeker in een verwijsindex op onderwerp waarin per specifieke toezichtonderwerp (niet noodzakelijkergewijs een domein met frontoffice) direct wordt gedeeplinkt naar de informatie over dat onderwerp bij een specifieke inspectiedienst. De verwijsindex fungeert als het ware als een navigatie instrument. Langs deze weg komen de bezoekers bij de juiste pagina/inspectie. Voor ondernemers is het ook handig als zij vanuit één punt geïnformeerd worden over ontwikkelingen op toezichtsgebied in hun domein. c. Aanjaagfunctie Door de gehanteerde vorm van hebben andere inspecties een ijkpunt waaraan zij hun eigen webloket kunnen spiegelen. In het kader van een eenduidige profilering van de Rijksdienst is dat wel zo handig. 5

6 Parallel aan de website zijn een aantal communicatie-instrumenten in dezelfde stijl ontwikkeld die tot doel hebben om ondernemers en medewerkers te attenderen op het bestaan van de site omdat daar de voortgang en resultaten van Vernieuwing Toezicht zichtbaar wordt gemaakt. Met inzet van die middelen kunnen de inspecties laten zien dat ze actief bezig zijn met Vernieuwing Toezicht. Zo versterken de activiteiten elkaar. De succesvolle communicatie instrumenten zijn daarom hier beschreven en worden via beschikbaar gesteld. En vormen als het ware een communicatie toolkit voor projectleiders, communicatieafdelingen of programmamanagers. Hun aandacht kan zich dan vooral richten op de strategische communicatieafwegingen en de samenstelling van de juiste middelenmix in plaats van op de vaak veel tijd en energie vragende productie van de communicatiemiddelen. Via inspectieloket.nl kunnen initiatieven worden ontwikkeld naar de burger of ondernemer die niet direct in beeld zijn bij een specifieke inspectiedienst. Te denken valt aan gezamenlijke campagnes t.b.v. de specifieke sectoren waarin meerdere inspectiediensten samenwerken. Met één URL-naam naam is het gemakkelijker om aandacht voor het inspectiewerk dan wanneer 14 rijksinspectie allemaal de aandacht vragen bij Kamer van Koophandel en op websites zoals bijvoorbeeld antwoord voor bedrijven en overheid.nl. Tenslotte kun je op deze sites moeilijk steeds 5-15 inspectiesites noemen. d. Halen en brengen: communicatieondersteuning generiek Een website is een haalproduct. In principe komt het zelden voor dat mensen spontaan websites gaan bezoeken. Voordat je erop komt heb je als burger of ondernemer of instellingsmedewerker iets nodig wat je uitnodigt om een bezoek te brengen aan de site. Daarom zijn er 2 instrumenten beschikbaar om enerzijds mensen direct te informeren over activiteiten op gebied van Vernieuwing Toezicht en anderzijds te verwijzen naar (verdere informatie op) 1.Attenderingsmail en 7 domeinspecifieke loketten (Afval, Bouw en Hout, Chemie, Metaal, Nucleair, Schiphol en Wegvervoer worden sinds begin maart ondersteund door een attenderingsservice. Deze attendeert alle geïnteresseerde personen over actuele ontwikkelingen. De werkgroep en Bureau Inspectieraad dragen suggesties en teksten bij, A. Lijdsman (coördinator communcatie VT ) ziet toe op en zorgt voor wekelijks uitbrengen van nieuwsberichten. 6

7 2. nieuwsbrief De nieuwsbrief Duidelijk (nu nieuwsbrief Vernieuwing Toezicht) is parallel aan inspectieloket ontwikkeld. De frequentie: 10x per jaar en het aantal aangemelde abonnees is ca. 1900, bestaand uit 75% inspecties, 15% gemeente- en provinciemedewerkers en 10% adviesbureaus. Onduidelijk is of mensen de informatie ook echt lezen: er wordt beperkt doorgeklikt na verschijnen. Het blijkt dat nog veel inspectiemedewerkers geen idee hebben van de richting van het nieuwe toezicht. Daarom wordt overwogen er een hardcopy versie dubbel A4 van te maken. Dat deelt gemakkelijker uit en anders zijn er over Vernieuwing Toezicht uitsluitend digitale middelen beschikbaar en de wereld is groter dan alleen de digitale wereld. De werkgroep communicatie en Bureau Inspectieraad dragen suggsties aan voor de inhoud. Uitvoering gebeurt door de cc VT daarbij bijgestaan door een tekstschrijver. 3. Panel Om te zorgen dat de inhoud van de site voldoende blijft aansluiten bij de verwachtingen van de doelgroepen (ondernemers, medewerkers instellingen, inspectiemedewerkers en andere medewerkers toezichthouders) wordt van tijd tot tijd een een aantal personen geraadpleegd uit genoemde doelgroepen. Dit wordt eveneens georganiseerd door de coördinator communicatie VT. 7

8 3. Fasering van ontwikkeling a. Eerste release: januari 2007 Aanleiding tot de ontwikkeling van was het feit dat onder grote politieke druk de samenwerking tussen de inspecties gerealiseerd en zichtbaar gemaakt moest worden. Meer in het bijzonder het feit dat op 1 januari 2007 drie inspectieloketten geopend werden was aanleiding voor de betrokken communicatiediensten om hun krachten te bundelen. Besloten werd de veelheid aan activiteiten te vangen in een inspectiestartpagina op internet. Deze koppelde de inspectiesites als het ware aan elkaar en maakte het verband tussen de veelheid aan initiatieven zichtbaar. b. Tweede release: januari 2008 Inmiddels is in januari 2008 een verbeterde versie van de website, de tweede release gepubliceerd. In totaal zijn en 7 domeinspecifieke loketten (Afval, Bouw en Hout, Chemie, Metaal, Nucleair, Schiphol en Wegvervoer hier 7 loketten) gebouwd. Zij hebben een gezamenlijke look and feel, voldoen aan de webrichtlijnen en stijlgids voor ministeries (met wel enkele kleine afwijkingen voor inspectiespecifieke zaken) en zijn voorzien van individuele beveiliging, toegang, een zoekfunctie, een attenderingsfunctie, een contactformulier, helpdesk en basaal statistiekprogramma. Dat betekent dat een inspectie die een loket wil openen alleen hoeft te zorgen voor inhoud en beheer. De rest is geregeld. Er is een redactiewerkgroep opgestart olv. de coördinator communicatie VT die aanspreekpunt is voor de verdere inhoudelijke ontwikkelingen. c. SLA en technische partners De bouw en huidige technisch beheer van de sites is gedaan door de Shared Service Organisatie van het ministerie VenW en de procesbegeleiding (kwaliteitsbewaking, technische doorvertaling van inhoudelijke wensen) door e-inspecties. In het proces fungeerden A. Lijdsman namens de werkgroep communicatie als inhoudelijk opdrachtgever en aanjager/verbinder inspecties, Eugene Tonino namens E-inspecties als gedelegeerd opdrachtgever en Gerard van Hulzen SSO als opdrachtnemer (projectleider). De inspecties met loketten zorgden zelf voor de inhoudelijke vulling (content) Dit resulteerde7 uniforme loketten en een moedersite in een Service Level Agreement (SLA) die inmiddels gereed is. Feitelijk betekent dat een inspectiedienst nu een inspectieloket kan 8

9 starten met de bovengenoemde faciliteiten voor een beheerbedrag van ca euro en een hele nieuwe website voor ca euro. Dat zijn dus hele andere bedragen dan inspecties tot dusverre hieraan kwijt zijn geweest. d. Volgende releases: Korte termijn en Toekomstvisie (web)communicatie Korte termijn De bedoeling is om de komende maanden de site te optimaliseren, o.a. door de verwijsfunctie naar de inspecties verder te verbeteren, nieuwe domeinspecifieke loketten toe te voegen, de programma-activiteiten van bureau inspectieraad een plaats te geven en te ondersteunen, en bekendheid met en verwijzingen naar deze site bij ondernemers, brancheorganisaties en bij Kamers van Koophandel te vergroten. Toekomstvisie Er wordt op dit moment gewerkt aan een toekomstvisie webcommunicatie. De handhavingscommunicatie gaat veel interactiever worden en meer op maat met inzet van nieuwe media, waarbij internet centraal blijft staan. Over vijf jaar moeten ondernemers kunnen inloggen op individueel niveau en dan hun eigen gegevens bij alle inspecties kunnen inzien. Ze kunnen zelf hun adresgegevens bijhouden. De corporate sites van de inspecties worden daartoe qua content ingericht (streven is in 2009) en over vijf jaar is ook de inhoud van de databases aan elkaar gekoppeld via het inspectieloket, dat dan de rol van inspectieportaal gaat vervullen. Ook look and feel worden geüniformeerd. Dit met als doel om de ondernemers meer informatie op maat te bieden, systeemtoezicht en feedback mogelijk te maken en zo het nalevingsniveau te vergroten. 9

10 4. Communicatie instrumenten (beschikbare formats) Een website is echt een haalproduct, voordat je erop komt heb je als burger of ondernemer iets nodig wat je uitdaagt tot het brengen van een bezoek. Het gevaar is dat anders de site een diamant in het donker blijft. Om ervoor te zorgen dat de wensen van de domeinen centraal staan is vanuit het inspectieloket wegvervoer een aantal communicatie instrumenten ontwikkeld die hun brengfunctie richting ondernemers in transportsector uitstekend vervullen. Andere domeinen kunnen zich daardoor laten inspireren. Daarnaast lagen er al formats voor jaarrapportages en jaarplannen waar door diverse domeinen van gebruik is gemaakt. Immers vergroting van de zichtbaarheid van inspecties of het nou specifiek of algemeen is verhoogt de kans op verbetering van de naleving. Op termijn zullen er waarschijnlijk gezamenlijke handhavingsarrangementen voor de benoemde domeinen komen. De daaruit voortvloeiende handhavingcommunicatie activiteiten kunnen met deze instrumenten in een gezamenlijke VT-stijl - en op termijn Rijkshuisstijl - worden ondersteund. Voordeel van deze instrumenten is dat ze direct inzetbaar zijn, verkrijgbaar tegen zeer lage kosten en een geringe productietermijn vergen. En, niet onbelangrijk, op korte termijn aan de specifieke eigenheid van de doelgroep aan te passen. Ze worden hieronder toegelicht en ontsloten via inspectieloket. Zo kunnen we ook voorkomen dat elke projectleider zelf het wiel moet uitvinden VOORBEELD: Stel een aantal inspecties hebben een een gezamenlijk toezichtsarrangement voor een domein geformuleerd en gaan gezamenlijk toezicht houden, daartoe houden ze bijvoorbeeld een ACTIE PAASEI. Natuurlijk moet er voorafgaand aan de actie een plan zijn met daarin geformuleerd de nalevingsdoelen. Verder moeten er instrumenten/middelen worden ingezet om dat plan invulling te geven. De communicatieadviseurs en/of projectleiders kunnen dan een selectie maken uit de volgende formats van instrumenten voor hun domein. a. Domeingerelateerd specifiek inspectieloket Er is een format beschikbaar voor een domein specifiek webloket. Een dergelijk webloket vormt de visuele uiting van de samenwerking tussen de toezichthouders in een frontoffice. De site is ook een fysiek gezamenlijk aanspreekpunt. 10

11 De site fungeert als een portal voor een toezichtsdomein en linkt door naar alle relevante toezichtsinformatie op de sites van de deelnemende organisaties. Op een inspectieloket voor een domein staat minimaal: een beschrijving van de inspectiewerkzaamheden (wie doet wat?) de frequentie van de inspectiebezoeken en informatie (met doorlinks naar de originele inspectiesites) over regelingen en over de handhavingsactiviteiten en het geïntegreerde inspectiejaarplan Is er een gezamenlijke risicoanalyse en toezichtsarrangement voor een sector ontwikkeld dan kan via dit punt uit ook de ondersteunende handhavingscommunicatie plaatsvinden. Ook handhavingsacties, berichtgeving, beschikbare folders en brochures worden op dat domein aangekondigd. Onderstaand: voorbeeld portal-functie de site linkt zoveel mogelijk door naar de inspectiesites. Verdere specificaties over inspectieloket zijn te vinden in bijlage 1. Dat geldt ook voor evenals kosten en doorlooptermijn. 11

12 b. Folders Inmiddels zijn voor een aantal loketten ontwikkeld in de look and feel van vernieuwing toezicht. Met aanpassing van de foto s en een andere tekst is het format direct toepasbaar voor andere domeinen en voor programma s. Een vaste vormgeefster laat het aangeleverde materiaal inlopen in het format. De pdf kan dan worden geprint bij de eigen repro dan wel naar keuze worden gedrukt. c. Posters Formaat A3 voorbeeldsuggestie d. Jaarplan en Voortgangsbericht e. Sticker/miniadvertentie f. Infokaartje (rij-enrusttijden) g. Magneetplaten (o.a. op auto s, metalen wanden) h. Vrachtwagenreclame i. Magazine/nieuwsbrief/sfeerverslag j. Panel Om de gebruiksvriendelijkheid van een site te testen is een usabilitytest aan te bevelen. Ook om een site voor gebruikers relevant te houden is van regelmatige toetsing aan hun oordeel noodzakelijk. 12

13 Bijlage 1 Specificaties Formats Communicatiemiddelen Nadere informatie: / a. Domeingerelateerd specifiek inspectieloket Er is een format beschikbaar voor een domein specifiek webloket. Een dergelijk webloket vormt de visuele uiting van de samenwerking tussen de toezichthouders in een frontoffice. De site is ook een fysiek gezamenlijk aanspreekpunt. De site fungeert als een portal voor een toezichtsdomein en linkt door naar alle relevante toezichtsinformatie op de sites van de deelnemende organisaties. Op een inspectieloket voor een domein staat minimaal een beschrijving van de inspectiewerkzaamheden (wie doet wat?) de frequentie van de bezoeken en informatie (met doorlinks naar de originele inspectiesites) over regelingen en over de handhavingsactiviteiten en het geïntegreerde inspectiejaarplan als document. Is er een gezamenlijke risicoanalyse en toezichtsarrangement voor een sector ontwikkeld dan kan via dit punt uit ook de ondersteunende handhavingscommunicatie plaatsvinden. Ook handhavingsacties, berichtgeving, beschikbare folders en brochures worden op dat domein aangekondigd. Wat is beschikbaar: Binnen de site ligt de vormgeving vast evenals de indeling in de rubrieken (boomstructuur). De site voldoet aan alle webrichtlijnen en voor 90% aan de stijlgids ministeries. Geïnstalleerd zijn: een attenderingsfunctie RSS feed een zoekmachine een indexfunctie een contactformulier dat kan worden doorgezet naar een informatiecentrum of meldkamer 13

14 een statistiekfunctie voor bezoekers en automatische site map lettergrootte is aanpasbaar site is beveiligd, je beslist zelf wie toegang ertoe krijgen een cursus een handleiding (schriftelijk en een video op cdrom), een telefonische helpdesk. Indien gewenst is het ook mogelijk om via de coördinator communicatie VT een gebruikerspanel of usabilitytest aan te vragen. Wat lever je als inspectie: 1. naw-gegevens beheerder t.b.v. een acces token voor onderhoud op afstand 2. de onderwerpen die genoemd moeten worden onder de rubriek onderwerpen en een 2tal plaatjes voor de voorkant 3. Nieuwsberichten en content (ca. 7 pagina s minimaal bij de start) 4. adres waar contactformulier naar moet verwijzen 5. regulier beheer en deelname aan redactiewerkgroep Kosten Per loket 1000 euro en 900 euro per accestoken (abonnement op beveiligde toegang). Optioneel: een beheerder/redacteur die plaatsing verzorgen dan wel budget om dit te laten regelen. Via de coördinator communicatie VT is ook centraal inhuur van menskracht mogelijk (ca euro per loket). Doorlooptijd: ca. 2-4 weken b. Folders Inmiddels zijn voor een aantal loketten en projecten folders ontwikkeld in de look and feel van vernieuwing toezicht. Met aanpassing van de foto s en een andere tekst is het format direct toepasbaar voor andere domeinen en voor programma s. Een vaste vormgeefster laat het aangeleverde materiaal inlopen in het format. De pdf kan dan worden geprint bij de eigen repro dan wel naar keuze worden gedrukt. 14

15 A4-folder (3slag) of A5 folder : Wat levert de inspectie/projectleider? bij A4-folder tekst (max. 350 woorden + kopteksten) 2-4 plaatjes (jpeg kwaliteit) bij A5 folder (=dubbelgevouwen A4) tekst (max. 500 woorden + kopteksten) 4-5 plaatjes Kosten Ca euro (verder afhankelijk van tarief repro en oplaag) Doorlooptijd: minimaal 2 dagen. 15

16 A4 factsheet enkelzijdig, ca. 200 woorden Printbaar op 100grams papier. c. Posters Formaat A3 voorbeeldsuggestie Wat levert de inspectie zelf: Één foto en eventueel naam domein en desgewenst een telefoonnummer Kosten:Via de interne repro te bestellen 16

17 d. Jaarplannen en rapportages e. Samenwerkingstickers en ministoppertjes De sticker formaat visitekaartje met url en kernboodschap Vernieuwing Toezicht erop gedrukt. Kan achterop een visitekaartje geplakt worden of los gebruikt om aan te geven dat een persoon of voorwerp behoort bij het betreffende project. Kosten: via de interne repro te bestellen Ministoppertjes Om in eigen bladen en of als banner voor op de eigen intra en internetsite zijn de volgende stoppertjes gratis als pfd beschikbaar. Te downloaden van de site. 17

18 Desgewenst ook van tekst te voorzien t.b.v. specifieke domeinen. Geen kosten e. Informatiekaartje (bijv. Rij-en rusttijden) Om chauffeurs (doelgroep ) van adequate informatie te voorzien over een onderwerp waar veel onduidelijkheid over is, zijn bijgaande rij- en rusttijdenkaartjes gemaakt 18

19 die ruim door inspecteurs van verschillende inspecties worden uitgedeeld, ook bij informatiebijeenkomsten van de sector. Bevat telefoonnummer en url van het inspectieloket en bevorderen de naleving. Productietermijn: ca. 4 weken. f. Magneetplaten (o.a. op auto s, metalen wanden) Bij gezamenlijke controles is vaak een breed scala auto s te zien. Met deze plaat op de auto laten inspectieurs dzien dat de werken t.b.v. een gezamenlijk project. Dit middel werkt ook goed bij het aangaan van het gesprek over de werkwijze met inspecteurs. Dit is huidige format Kosten ca euro per 100 platen van 60x40cm g. Vrachtwagenreclame Relatief goedkoop en blikvangend is een tekst op de zijkant van een vrachtwagen. Iedereen op de weg ziet deze en de inspecties benadrukken hiermee ook de vernieuwing in het toezicht. 19

20 h. Magazine/nieuwsbrief/sfeerverslag J. Panel Voorafgaand aan publicatie is zinnig om de site door de doelgroep te laten testen via een usabilitytest. (kosten c.a euro, afhankelijk van de omvang). Daarnaast is een regulier gebruikerspanel heel functioneel om de site op de doelgroep te afgestemd te houden. Bovendien levert het veel feedback en ideëen. Kosten: 8000 tot euro p/j. 20

3. Programma Communicatie 2010

3. Programma Communicatie 2010 Aan: Van: IR 2010/01/05 Voorzitter en leden Inspectieraad Ric de Rooij, portefeuillehouder programma Communicatie (i.s.m. Jan Meijer en Annette Lijdsman) Programmaplan 2010 Communicatie (definitieve versie)

Nadere informatie

VISI Vernieuwing Inspectie-websites en Samenwerking in Inspectieloket

VISI Vernieuwing Inspectie-websites en Samenwerking in Inspectieloket IR 2008/09/15b VISI Vernieuwing Inspectie-websites en Samenwerking in Inspectieloket Plan van Aanpak Den Haag, 21 oktober 2008 Werkgroepen Communicatie en ICT Annette Lijdsman 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak programma Communicatie

Plan van aanpak programma Communicatie IR 2011/03/13 Plan van aanpak programma Communicatie Portefeuillehoudende IG: Gertjan Bos Programmacoördinator: Annette Lijdsman Versiedatum: 1 april 2011 Concept: 1.0 1. Inleiding Het regeerakkoord en

Nadere informatie

Aanwinst voor uw fietsmerk

Aanwinst voor uw fietsmerk Aanwinst voor uw fietsmerk Geachte heer/mevrouw, Zoals u weet is ElektrischeFietsen.com al 10 jaar het grootste platform over elektrische fietsen. Wij streven ernaar om onze bezoekers, dit zijn er maandelijks

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites.

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites. In webstijl layout / briefpapier Shortlist vooraf, pagina 1 (webstijl opmaak) Link naar website en nieuwsbrief voor meer tips. 3 product actions op pag 1. met de zaak logo bij webactief. 10 internet marketing

Nadere informatie

Handleiding Toolkit MijnOverheid. Communiceren over digitale post en MijnOverheid

Handleiding Toolkit MijnOverheid. Communiceren over digitale post en MijnOverheid Handleiding Toolkit MijnOverheid Communiceren over digitale post en MijnOverheid Toolkit MijnOverheid www.toolkitmijnoverheid.nl Het is belangrijk dat u uw klanten tijdig informeert dat ze post van uw

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie

MAAK EEN SLAG ONLINE. Sla nu een virtuele slag met de Werkende Website!

MAAK EEN SLAG ONLINE. Sla nu een virtuele slag met de Werkende Website! MAAK EEN SLAG ONLINE Als ondernemer of onderneming wilt u een goede website. Die vormt een steeds belangrijker wordend visitekaartje! Hebt u ook het gevoel dat uw website beter, mooier en gemakkelijker

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Whitepaper 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Om jouw e-mailmarketing de beste resultaten te laten opleveren, heb je genoeg interessante

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette

Nadere informatie

Handleiding Plesk. Eddy De Bock

Handleiding Plesk. Eddy De Bock Handleiding Plesk Eddy De Bock 1 1 STARTPAGINA Hier krijgt u een samenvattend overzicht van de functies die Plesk u biedt. 2 GEBRUIKERS Hier kan u gebruikers aanmaken, verwijderen en beheren. Onder Gebruikersrollen

Nadere informatie

HvA CMS: Hippo. Concept

HvA CMS: Hippo. Concept HvA CMS: Hippo Concept Deze uitgave wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan cursisten meegegeven. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag door fotokopieën of op enige andere

Nadere informatie

Xsite - easy content management

Xsite - easy content management Xsite - easy content management www.fullmoon.nl/xsite Datum: Juni 2011 1 É c h t e e nvoudig w ebsiteonderhoud Xsite is het online Content Management Systeem (CMS) van Fullmoon, waarmee u snel en eenvoudig

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

Al 10 jaar het grootste onafhankelijke platform over elektrische fietsen. Adverteren op het grootste elektrische fiets portaal van de Benelux

Al 10 jaar het grootste onafhankelijke platform over elektrische fietsen. Adverteren op het grootste elektrische fiets portaal van de Benelux Adverteren op het grootste elektrische fiets portaal van de Benelux Doelgroep De doelgroep van ElektrischeFietsen.com zijn voornamelijk oriënterende elektrische fietsers. Deze liggen in de leeftijdscategorie

Nadere informatie

Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl

Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl Communicatiestrategie MobielSchadeMelden.nl Toelichting op de communicatiestrategie en werking van de Toolkit, bedoeld voor Stakeholders en Ambassadeurs Een innovatieve samenwerking gericht op een efficiënte

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

BETAALBAAR EN GOED ONLINE

BETAALBAAR EN GOED ONLINE BETAALBAAR EN GOED ONLINE dewerkendewebsite.nl de WERKENDE WEBSITE 2 MAAK EEN SLAG ONLINE Als ondernemer of onderneming wil je een goede website. Die vormt een steeds belangrijker wordend visitekaartje!

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

Kinderen en jongeren bereik je met

Kinderen en jongeren bereik je met INFORMATIE EN TARIEFKAART 2012 Kinderen en jongeren bereik je met Wilt u kinderen en jongeren doeltreffend bereiken? Schakel dan Kidsweek of 7Days in, de twee weekkranten van Uitgeverij Young & Connected.

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 2 3 1. Achtergrond 4 2. Structuur 5 3. Inhoud Mixed Emotions

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Raad van kerken. Groningen - Drenthe. Werkgroep Kerk en Media. Tips voor redacties van kerkelijke websites

Raad van kerken. Groningen - Drenthe. Werkgroep Kerk en Media. Tips voor redacties van kerkelijke websites website. Daar kunnen de leden dan op inloggen en de liederen afspelen en/of downloaden. Het blijkt een goed hulpmiddel bij het oefenen te zijn en daarmee een goed intern gebruik van het internet. Rond

Nadere informatie

Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL

Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL Hét crossmediale medium om de boekenbranche te bereiken. 40-131216-01 mediabrochure BB NL.indd 1 11-02-2014 13:26:39 2 Mediabrochure 2015 www.boekblad.nl BOEKBLAD is

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin Handleiding VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin 1/6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Het gebruikersveld... 3 1.2 Historie... 3 Hoofdstuk 2 Gebruikte criteria voor inrichting

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Binnenstad in kaart. Hoe werkt het?

Binnenstad in kaart. Hoe werkt het? Binnenstad in kaart Hoe werkt het? 0. inleiding In de Leidse binnenstad is veel te ontdekken: winkelen, werken, recreëren en wonen, het komt allemaal samen in het centrum van de stad. De gemeente zorgt

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers

Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers Uw gemeente en Ondernemersplein.nl: samen voor ondernemers Als gemeente bent u geïnformeerd over de aansluiting van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij Ondernemersplein. Deze toelichtende bijlage

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Inhoudsopgave. Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding Google Analytics Implementatie Datum: Juli 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave Inleiding... 2 1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 2 2. Profiel

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

TYPO3 Introductie cursus vervolg

TYPO3 Introductie cursus vervolg TYPO3 Introductie cursus vervolg Inleiding Voorstellen docent Communicatie Expertise Centrum (CEC) Cursisten vertellen TYPO3 ervaring opgedaan na introductiecursus Aanwezigheidsformulier Evaluatieformulier

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

In deze PDF zal er vanuit worden gegaan dat je weet wat HTML is en dat je weet hoe je een website aan moet passen in de code.

In deze PDF zal er vanuit worden gegaan dat je weet wat HTML is en dat je weet hoe je een website aan moet passen in de code. Bedankt! Als eerste bedankt voor het aanschaffen van deze PDF waarin ik je handige tips en trucs zal geven voor de optimalisatie van jouw website. Deze PDF staat vol met informatie om de website te kunnen

Nadere informatie

+ CIJFERS. gezondnu volgt niet. Gezond nu, gezond blijven 100% UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN MAGAZINE

+ CIJFERS. gezondnu volgt niet. Gezond nu, gezond blijven 100% UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN MAGAZINE 100% vernieuwd, 100% duurzaam Gezond nu, gezond blijven 2015 gezondnu volgt niet MAAR LEIDT EN DUIDT, IS EERLIJK EN CONCREET UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN Feiten + CIJFERS MAGAZINE Online

Nadere informatie

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2005

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2005 1 januari t/m 31 december 2005 RTL Nederland Interactief, een dochteronderneming van RTL Nederland, heeft een netwerk van sites met een hoog entertainmentgehalte. Deze sites zijn qua vormgeving en uitstraling

Nadere informatie

Inzet van e-mailmarketing

Inzet van e-mailmarketing Veilig internetten Inzet van e-mailmarketing Toepassing van de WCAG-richtlijnen Responseratio s ver boven Nederlands landelijk gemiddelde Abonnees kunnen artikelen eenvoudig via drie kanalen delen Over

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Vakblad voor en door ondernemingsraden

Vakblad voor en door ondernemingsraden Vakblad voor en door ondernemingsraden Mediakit 2013 Redactionele formule OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het

Nadere informatie

Pieter Geneugelijk 4H3

Pieter Geneugelijk 4H3 Pieter Geneugelijk 4H3 Opdracht 1 www.ad.nl : Geeft het AD mij voldoende juiste en actuele informatie? Ja het AD beschikt over actuele informatie en de juistheid ervan. Cijfer: 8 Tip: Iets minder drukke

Nadere informatie

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn?

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Vormgeving in relatie tot verschillende doelgroepen Hoe kun je mensen groeperen? oefening [ met z n

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Introductie. Contact informatie. Communicatie is de sleutel voor een succesvol project.

Introductie. Contact informatie. Communicatie is de sleutel voor een succesvol project. Introductie Communicatie is de sleutel voor een succesvol project. We hebben dit document opgesteld om jullie te helpen een duidelijk visie op papier te zetten voor het project. Zie het als een business

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programmadirectie Dienstverlening Regeldruk en Informatiebeleid Afdeling

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

Algemeen. HOME = startpagina NBD BIBLION = achtergrondinformatie AANBIEDINGEN = overzicht acties CONTACT = speciale verzoeken indienen

Algemeen. HOME = startpagina NBD BIBLION = achtergrondinformatie AANBIEDINGEN = overzicht acties CONTACT = speciale verzoeken indienen Algemeen HOME = startpagina NBD BIBLION = achtergrondinformatie AANBIEDINGEN = overzicht acties CONTACT = speciale verzoeken indienen Als je al een account hebt dan kun je hier rechtstreeks inloggen. Je

Nadere informatie

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057 Claim Your Aim Vragenlijst Websites, Social Media, SEO & Beveiliging Opdrachtgever Opdrachtnemer Bedrijf: Claim Your Aim B.V. Contactpersoon: Msc. S.J.A. Bloo E-mail: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

Informatie voor (zorg)organisaties

Informatie voor (zorg)organisaties Informatie voor (zorg)organisaties ZorgPortaal.nl netwerk Januari 2015, versie 1.2 Stichting Care Net Holland (CNH) Over het ZorgPortaal.nl netwerk Bijna 15 jaar een begrip binnen de Nederlandse zorg-

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Pilot TRIASLegitimatiecheck

Pilot TRIASLegitimatiecheck De TRIASLegitimatiecheck is een instrument waarmee corporaties, samen met hun stakeholders, hun legitimatie kunnen vaststellen en versterken. Aedes en Atrivé zoeken vier of vijf corporaties die het instrument

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Video Marketing Service Creëer en publiceer uw eigen video. Snel en eenvoudig met de online video service. Gebruik video berichten

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Met Arbo Rendement bereikt u meer dan 12.000* arboprofessionals, preventiemedewerkers & arbodeskundigen

Met Arbo Rendement bereikt u meer dan 12.000* arboprofessionals, preventiemedewerkers & arbodeskundigen Met Arbo Rendement bereikt u meer dan 12.000* arboprofessionals, preventiemedewerkers & arbodeskundigen *Verspreide oplage 3.700, een meeleesfactor van 3,3, de website en de digitale nieuwsbrief Arbo Rendement

Nadere informatie

De informatievoorziening van de MS Vereniging

De informatievoorziening van de MS Vereniging De informatievoorziening van de MS Vereniging Uitslag van de enquête Informatievoorziening onder mensen met MS, september 2012 Juanita Diemel, medewerker informatievoorziening Jolanda van Dijk, medewerker

Nadere informatie

Toelichting release notes. 22 mei 2014

Toelichting release notes. 22 mei 2014 Toelichting release notes 22 mei 2014 1 2 Toelichting release notes Error! Unknown document property name. 22 mei 2014 Inleiding release notes Dit document beschrijft de belangrijkste en meest zichtbare

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 Beleidsplan Vastgesteld: 26 april 2013 Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 1 Inleiding Beleidsplan In dit document is het beleid van de Reformatorische Vereniging

Nadere informatie

Afsprakenstelsel eherkenning

Afsprakenstelsel eherkenning Afsprakenstelsel eherkenning Handboek huisstijl Versie 1.8a 1 INHOUDSOPGAVE Afsprakenstelsel eherkenning... 1 Handboek huisstijl... 1 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en doelgroep van dit document... 4 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s AGENDA Kennismaking TeamForce Web Solutions Een nieuwe website Doel Wensen voor uw website Creatief ontwerp Structuur van de website Inrichten van Content.Web Vulwerkzaamheden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatie

Communicatieplan CO 2 -prestatie Communicatieplan 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie: 001

Nadere informatie

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Dit document is opgesteld met het doel om zorgaanbieders in het kader van de zorgzwaartebekostiging te informeren over de voorbereidingen die men kan treffen

Nadere informatie

Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Door Paul van der Linden. Taak 1.3.6 Joomla en zo

Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Door Paul van der Linden. Taak 1.3.6 Joomla en zo Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Inhoud!... 1 Voorwoord... 2 Joomla 1.5...3 Website...4 Menu s...5 Artikelen...6 Componenten...7 Extensies...8 Tools...9 Conclusie... 10 Bronvermelding... 11 1 Voorwoord

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie?

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie? FabWeb Checklist website bouwen Je wilt een bedrijfswebsite laten maken. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij

Nadere informatie