Dorpsgericht Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras / Koedijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsgericht Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras / Koedijk"

Transcriptie

1 Dorpsgericht Samenwerken Dorpsplatform Sint Pancras / Koedijk Datum : 12 oktober 2011 Plaats : De Geist, Sint Pancras Aanwezig: : J.J. Kalverboer(voorzitter), M. Maat (dorpsbeheerder), A. de Goede (politie, punt 1), E. Kroese, M. Tol, S. Wognum, S. Borst, B. Kout, A. de Moed, J.P. Bruntink, B. Gordebeke, S. van Wonderen, J. den Haan Afwezig: I. Overzier (wethouder), L. van der Elst, S. Hille, E. Janssen, M. de Jonker Gasten: areaalbeheerders H. Engberts - groen, M. Kraakman riolering, P. Tjabbes - wegen (zie agendapunt 2) Toehoorder : S. Sijswerda 1. Overlast jeugd en vandalisme Van dit punt wordt geen verslag gemaakt. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededelingen door de politie en vragen aan de politie De wijkagent kondigt het pak- m-weekend aan in de nacht van 28 en 29 oktober, waarbij politie met burgers kijkt naar wat er zich zoal voordoet (een extra paar ogen en oren). Door het recente vandalisme en de woninginbraken is dit jaar voor Sint Pancras gekozen. De scholen (m.u.v. Het Baken) zijn hiervoor gevraagd. De wijkagent vraagt of er vanuit het dorpsplatform interesse bestaat om mee te lopen. Opgave, tot uiterlijk Gevraagd wordt of er nog gecontroleerd wordt op het parkeren bij supermarkt Dekamarkt gezien de regelmatige overlast daar, met name in het weekend en s middags tussen uur. Dit wordt door de wijkagent doorgegeven aan de motorrijders met verzoek dit mee te nemen. 2. Presentatie planning wegen / groen door areaalbeheerders De voorzitter licht toe dat dit een voortzetting op het interactief werken betreft: samen met de dorpsplatformen kijken wat er jaarlijks wordt uitgevoerd. Hedenavond worden de voorlopige plannen voor 2012 gepresenteerd. Besluitvorming volgt in een later stadium. Aan de hand van dia s (zie bijgaande handouts van de sheets) presenteren de areaalbeheerders de volgende onderwerpen 1. wat is beheren, 2. interactief werken, 3. voorbereiding voor het overleg van waarin gezamenlijk de ideeën worden besproken. De gemeente neemt deze input mee bij het verder uitwerken van de onderhoudsplannen. Aan de hand van een detailtekening worden de onderhoudswerkzaamheden voorgesteld. De dorpsplatformleden worden aan de hand van deze tekening verzocht om aanvullende suggesties in te dienen. Tijdens voornoemd overleg van worden deze besproken en worden de prioriteiten opgesteld. 1

2 Vragen Op de vraag van een dorpsplatformlid antwoordt de voorzitter dat er bezuinigd gaat worden: op het gebied van cultuur, sport en groen moet efficiënter worden gewerkt. De kaasschaafmethode is al gerealiseerd; nu is een takendiscussie opgestart. Voor openbare werken geldt dit voor groen en sportvoorzieningen. Hierop moet worden bezuinigd. Voor 2012 staat op de rol dat er nieuwe beheerplannen komen naar 5 kwaliteitsniveaus met bijbehorend kostenplaatje op basis waarvan de raad moet beslissen. Het zou kunnen zijn dat de A en B locaties naar beneden gaan. De voorzitter verwacht echter niet dat de kwaliteit met sprongen achteruit gaat. Er komen echter wel bezuinigingen op ons pad en dit betreft een probleem van ons allen. Het wordt een proces van vallen en opstaan; dit is voor iedereen nieuw en we moeten elkaar hierin zien te vinden. Gevraagd wordt waarom de bijeenkomst pas in januari is gepland omdat 2012 dan al is begonnen. De voorzitter geeft aan dat voor de toekomst de cyclus moet worden opgerekt naar 2 jaar: inspecteren en prioriteren in het ene jaar hetgeen het volgende jaar wordt uitgevoerd. De voorzitter merkt op dat de dorpsplatformleden ook als inspecteur fungeren en signalen kunnen afgeven. Wat zijn de criteria voor het opstellen van de huidige plannen: de inspecties op basis waarvan de areaalbeheerders vinden dat er iets moet gebeuren. De voorzitter benadrukt dat voor de blauwe vlakken in de tekening geen prioriteiten hoeven te worden gesteld omdat die al op een project staan. De rode lijnen volgen uit de weginspecties; indien deze onder de norm zijn vergt dit onderhoud binnen de komende 4 jaar. Hierin moeten dus prioriteiten worden gesteld. Uitgangspunt is het aantal m2. Er wordt aandacht gevraagd voor het kruispunt Boeterslaan. Voorts wordt aandacht gevraagd voor de beplanting struiken bij het voetpad van de Twuyverweg. Tussentijdse vragen vanuit het dorpsplatform kunnen bij de dorpsbeheerder worden ingediend. Hierop wordt via een aan alle leden geantwoord. Gevraagd wordt wie er over het water gaat: voor de start van het interactief werken is gekozen voor wegen en groen. Het betreft een leerproces. Het water wordt hier in een later stadium aan toegevoegd. Er worden vraagtekens gezet bij het freezen van de Bovenweg in combinatie met het aanleggen van riolering. De voorzitter antwoordt dat de planning nog niet is vastgesteld; dit neemt niet weg dat er in de lijst ook dubbelingen kunnen voorkomen. Gewezen wordt op de oversteekplaatsen op de Twuyverweg en Boeterslaan, deze zijn niet veiliger zijn geworden met het plaatsen van borden. In Alkmaar hebben ze schrikstrepen gemaakt. Dit zou moeten worden toegevoegd. De voorzitter zegt toe dit te zullen meenemen. In aansluiting hierop wijst een dorpsplatformlid op de brief van een bewoner van de Rozenlaan aan B&W over voorrangsregels op de Bovenweg. De vraag is of dit doorgekomen is. De voorzitter antwoordt dat dit de aandacht krijgt. Nu de Twuyverweg aansluit op de Westelijke Randweg is het fietspad afgesloten. Het is nu onoverzichtelijk door verschillende omleidingen. Dit vergt aandacht omdat het daar straks drukker wordt door de toekomstige werkzaamheden. De voorzitter licht toe dat de beslissing voor de eerste omleiding te maken had met de markt. Echter, de officiële omleidingsroute is via de dijk. Desgevraagd: er wordt gewerkt aan de reparatiewerkzaamheden aldaar. Er wordt gedacht aan knipperlichten. Bij de Boeterslaan / Destreelaan zijn zonder financiën eenvoudig zaken te verbeteren, onder meer het verplaatsen verkeersbord. De voorzitter antwoordt dat dit via de gemeente is uitgezet. 2

3 3. Huisregels en afspraken platform Verwezen wordt naar het voorstel van de dorpsbeheerders. Gesteld wordt dat voor een goed functioneren naar zijn mening 5 huisregels nodig zijn: 1. waar bestaan de vergaderingen uit; 2. hoe worden agenda s samengesteld, 3. hoe wordt de verslaglegging gedaan, 4. waar bestaat de samenstelling van het platform uit en 5. regels t.a.v. aanstellen van mensen in het platform. Hoe minder regels hoe makkelijker het platform kan functioneren. Opgemerkt wordt dat er een scala aan mogelijkheden is. In het proces van opstellen van spelregels en keuze van de voorzitter is het handig dat er eerst een voorzitter wordt gekozen waarna onder diens leiding de spelregels worden opgesteld. Een van de platformleden is er voorstander van om eerst de huisregels vast te leggen en de samenstelling van het platform te regelen. Uitgangspunt zou kunnen zijn dat het platform een afspiegeling moet zijn van de bevolking. Uitsluitingen alleen indien gemotiveerd. De voorzitter merkt op dat vanuit andere platforms dezelfde problematiek voorligt. Het voorstel is daarom met de voorzitters + enkele leden van de dorpsplatforms bij elkaar te komen en samen met de dorpsbeheerders te kijken wat er logisch is en dit af te stemmen binnen het dorpsplatform. Oudkarspel heeft de huisregels al opgesteld dus zal hieraan niet deelnemen. Hij vraagt of het dorpsplatform Sint Pancras interesse heeft om hieraan deel te nemen. Gevraagd wordt of identieke huisregels voor de gemeente makkelijker zijn. De voorzitter antwoordt bevestigend maar geeft aan dat er per dorpsplatform specifieke zaken zijn die benoemd moeten worden. Voorgesteld wordt stelt dat het oorspronkelijke convenant is afgelopen; nu moeten er eigen regels komen waarmee het dorpsplatform een jaar zou kunnen werken, dan evalueren en waar nodig bijstellen. Het is belangrijk dat er een eigen voorzitter is waardoor eigen zaken belangrijk gemaakt en besproken worden. Voorgesteld wordt dat er een lijst van kandidaten wordt opgesteld waarop gestemd kan worden. De aanwezigen kunnen zich hierin vinden. Tevens wordt verzocht een rooster van aftreden in de huisregels op te nemen. Een vertegenwoordiger vanuit de dorpsraad vraagt of de dorpsraad als volwaardig lid mag meestemmen. Hierop wordt bevestigend geantwoord. Een van de platformleden merkt op dat hij wil samenwerken met de dorpsraad maar dorpsgericht samenwerken is wat anders. De voorzitter benadrukt dat wat hier wordt gedaan gaat over samenwerken over leefbaarheid en veiligheid van het dorp. Andere zaken komen niet in het platform. De volgende personen stellen zich kandidaat als voorzitter: A. de Moed (voor een jaar waarna evalueren) S. van Wonderen (voor een jaar waarna evalueren) Per stembiljet brengen de aanwezigen hun stem uit. Met 6 stemmen voor A. de Moed, 3 stemmen voor S. van Wonderen en 1 blanco stem wordt A. de Moed als voorzitter gekozen. Na de verkiezing van de voorzitter wordt besloten om aan de hand van hetgeen al op papier staat met een verkorte versie te komen en dit mee te nemen richting de platforms. 4. Dorpsplan / dorpsbudget Lessenaars: zijn besteld; worden deze week geleverd. Picknicktafel bij de Spoorbrug worden gerealiseerd. 3

4 Verzoek om bij het plaatsen van een bankje zorgen voor een prullenbak en adequate bereikbaarheid. Desgevraagd antwoordt de dorpsbeheerder dat er nog rond de 2500 aan budget over is. Het budget voor 2012 blijft hetzelfde als in 2011; hierop wordt niet bezuinigd, aldus de voorzitter desgevraagd. 5. Verslag / actiepunten vergadering Actielijst Punt 184 renovatie oude dorpshart: wordt benadrukt dat deze procedure al loopt vanaf Vanuit de gemeente wordt nergens op gereageerd daar waar toezeggingen zijn gedaan omtrent enthousiasmeren van het proces. De gemeente moet het bestemmingsplan Sint Pancras voor elkaar maken. De voorzitter neemt dit punt mee terug naar de wethouder met verzoek hierop te antwoorden. Punt 185 lid projectgroep Geestmerambacht uitnodigen voor Groene en Blauwe Loper: de voorzitter deelt mee dat er niet wordt begonnen; een en ander is van de baan. Punt afvoeren. Punt 189 hoogteverschil Nauertogt: gaat naar het dorpsplatform Koedijk. Punt afvoeren. Punt 193 molen van Kriek: Er is met de eigenaar gesproken. Door persoonlijke omstandigheden is hij gedwongen te verkopen. De molen is deels opgeknapt met gemeenschapsgeld. De eigenaar van de molen heeft subsidie aangevraagd om de kap te vernieuwen maar dit is afgewezen. Het voorstel is nu om dat DGS / dorpsraad / historische vereniging te ondersteunen bij het indienen van een nieuwe aanvraag en samen met de gemeente een voorstel door te spreken waar het gaat om opknappen van de grond rond de molen. De voorzitter onderschrijft dat de gemeente wil bijdragen maar wel in gezamenlijkheid en met vrijwilligers. Gesteld wordt om via Langedijk Informeert mensen op te roepen met als uitgangspunt dat het voor het aangezicht van het dorp is. De molenstichting heeft uitgesproken dat de molen een rijksmonument is en vraagt of daar geld vandaan kan komen. De voorzitter zal dit uitzoeken. Punt 194 verplaatsen glasbak bij de Geist: afgehandeld. Punt 195 verplaatsen eenrichtingsverkeersbord: afgehandeld. 6. Agendapunten volgend overleg ( ) Worden vanuit het platform aangeleverd. 7. Rondvraag Langs het zwembad ligt de landelijke fietsroute, voorgesteld wordt om in het zwembad een rustpunt te creëren. De voorzitter verzoekt dit in te brengen bij Sport Servicepunt Langedijk (SSL contactpersoon T. van Etten). Gevraagd wordt naar het bestemmingsplan Sint Pancras: de planning is bij de voorzitter niet bekend. Wel weet hij dat er al volop wordt gewerkt aan de jaarplanning met wat er speelt. Hierin is het bestemmingsplan opgenomen. Van een bewoner van de Benedenweg is vernomen dat er borden in de bocht Noordeinde Benedenweg zijn opgehangen dat er een voorrangkruising is ontstaan met een doorgaande route langs Noordeinde Benedenweg. Mensen die van het afgesloten stuk komen weten dit echter niet. Voorts staat er een bord verboden parkeren maar dat kan niemand zien. De voorzitter verzoekt dit soort signalen in het vervolg bij het service- en meldpunt te melden. Dit is gedaan, echter, er is niets mee gebeurd. De voorzitter antwoordt dat afgesproken is dat het service- en meldpunt terugkoppeling geeft naar aanleiding van signalen. Mocht dit niet gebeuren dienen gemeente / dorpsbeheerder hiervan op de hoogte te worden gesteld. Op de Twuyverweg weigeren regelmatig lantaarnpalen. Er is geen regel dat er eerst een aantal (40) stuk moeten zijn om te laten repareren zoals eerder gemeld, aldus de voorzitter. 4

5 Op de Twuyverweg bij het zebrapad brughoofd zit een kuil. De dorpsbeheerder zal hierop actie ondernemen. De dorpsbeheerder meldt dat er op en 8-12 inbraakpreventie-avonden worden georganiseerd. Een uitnodiging volgt. De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. De aanwezigen danken J. Kalverboer voor de prettige wijze waarop hij als voorzitter de vergaderingen heeft geleid, zijn inzet voor Sint Pancras en zijn bemiddeling tussen het dorpsplatform en de dorpsraad. Actielijst Nummer Actie Datum Door 184 Renovatie Oude Dorpshart. Er wordt contact opgenomen met de eigenaren van de panden Wijn/ Kout Wethouder/Voorzitter Er wordt opnieuw een uitnodiging gestuurd naar alle partijen om om tafel te kunnen gaan. Gesprek inplannen stand van zaken, met betrokken wethouder en initiatiefnemers. 192 Nagaan wanneer de brug op Helling (Vroonermeer Noord) wordt aangelegd. Er komt definitief geen brug Dorpsbeheerder E.e.a. is afhankelijk van de gemeente Alkmaar. 193 Onderhoud omgeving molen van Kriek: organiseren overleg met diverse geledingen en uitzoeken of geld via rijksmonumenten mogelijk is 194 Plaatsen schrikstrepen bij oversteekplaatsen Truyverweg en Boeterslaan 195 Kuil in Twuyverweg bij zebrapad burghoofd. Uitgezet via KCC. 196 Controle op parkeren doorgeven aan motoragenten 197 Maken samenvatting van voorstel spelregels t.b.v. overleg met andere dorpsplatformen Kout Kalverboer Kalverboer Dorpsbeheerder A. de Goede B. Kout / E. Kroese 5

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie