Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties"

Transcriptie

1 Reglement voor subsidies aan studentenorganisaties Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds op 20 juni Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. SNUF: Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds; b. TWC: Toewijzingscommissie van SNUF; c. RU: Radboud Universiteit Nijmegen. Artikel 2 Doelstelling en middelen 2. 1 SNUF heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de bloei van de RU. Die bijdrage moet ten goede komen aan de studenten van de RU en leiden tot een inspirerend academisch klimaat en een rijk studentenleven. 2.2 SNUF beoogt de in het vorige lid genoemde doelstelling te realiseren door het stimuleren van de organisatie van en deelname aan activiteiten voor en door studenten en door het stimuleren van ontwikkeling van vaardigheden, welke van belang zijn voor het functioneren van studentenorganisaties. 2.3 SNUF ondersteunt activiteiten en organisaties die bevorderlijk zijn voor de doelstelling. De ondersteuning heeft een aanvullend karakter: dit houdt in dat financiële steun wordt verleend, voor zover andere mogelijkheden redelijkerwijs ontoereikend blijken. 2.4 De financiële ondersteuning genoemd in lid 3 van dit artikel kan worden verleend in de vorm van een subsidie of een lening. 2.5 Het bestuur van SNUF machtigt de directeur SNUF om besluiten te nemen over aanvragen op grond van dit reglement. 2.6 Het bestuur van SNUF stelt de TWC in om de directeur en/of het bestuur van SNUF te adviseren met betrekking tot verzoeken om ondersteuning op grond van dit reglement. Artikel 3 Samenstelling van de Toewijzingscommissie 3.1 De TWC bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes studenten van de RU. 3.2 De leden van de TWC worden door de directeur van SNUF benoemd. 3.3 De TWC wijst een lid aan als voorzitter. 1

2 3.4 Een medewerker van het bureau van SNUF is ambtelijk secretaris van de TWC. 3.5 De directeur van SNUF woont minimaal één keer per jaar de vergaderingen van de TWC bij. Artikel 4 Werkwijze van de Toewijzingscommissie 4.1 De TWC vergadert eens per maand in de maanden september tot en met juni en verder zo vaak als nodig is. 4.2 Het bestuur van SNUF stelt richtlijnen vast voor de toekenning van financiële ondersteuning als genoemd in artikel 2 lid De TWC stelt adviezen op voor de directeur SNUF op basis van de richtlijnen genoemd in lid 2 van dit artikel. De TWC kan in een advies richting directeur SNUF afwijken van de richtlijnen en zal in die gevallen de redenen om af te wijken uiteenzetten in het advies. 4.4 De TWC kan aanvragers voor ondersteuning uitnodigen in de vergadering om toelichting te geven op een verzoek om ondersteuning. Artikel 5 Wijze van behandeling van verzoeken om ondersteuning 5.1 Aanvragen voor ondersteuning worden ingediend bij de secretaris van de TWC. 5.2 Aanvragen die twee weken voor de eerstvolgende vergadering van de TWC zijn ingediend worden in die vergadering behandeld. 5.3 De aanvrager krijgt binnen twee weken na de vergadering van behandeling bericht over het genomen besluit. 5.4 De aanvrager kan binnen 4 weken na kennisgeving van het besluit bezwaar indienen volgens de bezwaarprocedure van SNUF. Artikel 6 Besluitvorming 6.1 De directeur SNUF neemt besluiten over de aanvragen op grond van dit reglement op basis van de adviezen van de TWC genoemd in artikel 4 lid 3. Indien het besluit afwijkt van de richtlijnen genoemd in artikel 4 lid 2 zal dat in de verslaglegging met redenen omkleedt worden. 6.2 De besluiten worden gerapporteerd in de vergaderingen van het bestuur van SNUF. Artikel 7 Subsidies 7.1 Subsidietoekenningen hebben een voorlopig karakter en worden pas definitief nadat de aanvrager een verantwoording heeft ingediend die voldoet aan de voorwaarden bepaald in de richtlijnen genoemd in artikel 4 lid Op verzoek van de aanvrager kan SNUF een voorschot verstrekken op de toegekende subsidie. Aan de uitbetaling van een voorschot kan de TWC nadere voorwaarden stellen. 2

3 7.3 Subsidies die niet binnen de in de richtlijnen vermelde termijn worden opgevraagd en/of verantwoord, vervallen. Artikel 8 Leningen 8.1 SNUF kan renteloze leningen verstrekken aan studentenorganisaties. De voorwaarden voor het verstrekken van een lening zijn opgenomen in de richtlijnen genoemd in artikel 4 lid 2. 3

4 Richtlijnen voor subsidietoekenning aan studentenorganisaties 1. Organisaties In aanmerking voor subsidie komen studentenorganisaties die nauw met de Radboud Universiteit verbonden zijn: Voor verenigingen geldt dat minimaal 75% van de leden student is en minimaal 60% van de leden student aan de RU is; Voor stichtingen geldt dat het bestuur grotendeels uit studenten van de RU bestaat en de activiteiten gericht zijn op de studenten van de RU; Subsidies op grond van dit reglement worden in principe alleen toegekend aan rechtspersonen. 2. Soorten ondersteuning 2.1. Garantiesubsidie voor incidentele projecten Aanvragen dienen uiterlijk twee maanden voor het project plaatsvindt te worden ingediend; Aanvragen bestaan uit een omschrijving van het project en een begroting met toelichting. De aanvrager moet aannemelijk maken dat het project niet zonder subsidie van SNUF georganiseerd kan worden; Indien de aanvrager al een eerder soortgelijk project heeft georganiseerd, moeten de begroting en afrekening van dat project worden toegevoegd aan de aanvraag; Als er een subsidie door SNUF is toegekend, moet er binnen twee maanden na afloop van het project een financiële verantwoording en inhoudelijk verslag worden ingediend bij de TWC; De definitieve subsidie is hooguit gelijk aan het uiteindelijke tekort en is in beginsel niet hoger dan de oorspronkelijke toekenning Garantiesubsidie voor jaarbegrotingen Aanvragen dienen uiterlijk drie maanden na begin van het begin van het boekjaar te worden ingediend; Aanvragen bestaan uit een beleidsplan, begroting en balans, beide met toelichting. De aanvrager moet aannemelijk maken dat de eigen inkomsten niet voldoende zijn om het tekort op de begroting te dekken zonder subsidie van SNUF; Bij de begroting moeten begroting en resultaat van het voorgaande boekjaar opgenomen zijn; Als er een subsidie door SNUF wordt toegekend, moet binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een financiële verantwoording en secretarieel jaarverslag worden ingediend bij de TWC; De definitieve subsidie is hooguit gelijk aan het uiteindelijke tekort en in beginsel niet hoger dan de oorspronkelijke toekenning. 4

5 2.3. Huursubsidie Aanvragen dienen uiterlijk twee maanden voor de nieuwe huurperiode te worden ingediend; Aanvragen bestaan uit een beleidsplan, begroting en balans, alle drie met toelichting. De aanvrager moet aannemelijk maken dat de eigen inkomsten niet voldoende zijn om de huur te voldoen zonder subsidie van SNUF; Een beschrijving van de geplande activiteiten in de ruimte waarvoor huursubsidie wordt aangevraagd; Toegekende huursubsidie is in beginsel definitief; Nadere voorwaarden voor het toekennen van huursubsidie zijn uitgewerkt onder punt Opstartsubsidies SNUF kan een eenmalige subsidie toekennen aan organisaties in de opstartfase; De subsidie kan gebruikt worden voor het dekken van de kosten voor het laten opstellen van statuten bij een notaris, kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel, eerste bankkosten en kosten voor promotie en ledenwerving in de aanloopfase; Een toegekende opstartsubsidie is in beginsel definitief Leningen SNUF kan leningen verstrekken indien de aanvrager een investering moet doen die in meerdere jaren wordt afgeschreven en waarvoor hij zelf onvoldoende middelen heeft; In uitzonderlijke gevallen kan SNUF een lening verstrekken als een organisatie in dusdanige financiële problemen is gekomen dat het verder functioneren van de organisatie in gevaar is. In dat geval moet de organisatie een plan opstellen en laten goedkeuren door SNUF, waarin beschreven staat hoe een gezonde financiële situatie hersteld kan worden; In beginsel komen alleen die organisaties in aanmerking voor een lening, waarmee SNUF al gedurende langere tijd een subsidierelatie heeft of heeft gehad; Leningen aan organisaties zijn renteloos; De voorwaarden voor het terugbetalen van de lening worden per geval vastgelegd in een overeenkomst. 3. Algemene uitgangspunten voor subsidietoekenning 3.1. Activiteiten en projecten worden georganiseerd door of ten behoeve van de studenten van de RU Activiteiten die georganiseerd worden in een verband dat ruimer is dan de RU komen niet in aanmerking voor subsidie. Daarop kan een uitzondering gemaakt worden indien de activiteit door studenten van de RU georganiseerd wordt en in Nijmegen plaatsvindt. Activiteiten van medewerkers of ex studenten van de RU komen niet voor subsidie in aanmerking Activiteiten en projecten dienen redelijkerwijs toegankelijk te zijn voor een groot deel van de studenten van de RU Besloten activiteiten komen in beginsel niet in aanmerking voor subsidie. 5

6 3.3. Activiteiten die gesubsidieerd worden, mogen in beginsel geen commerciële nevendoeleinden hebben. SNUF kan hier nadere voorwaarden aan stellen. Ook activiteiten die als doel hebben om geld in te zamelen voor een goed doel komen in beginsel niet in aanmerking voor subsidie van SNUF. SNUF kan dergelijke activiteiten ondersteunen met niet financiële middelen SNUF hanteert de volgende criteria voor het bepalen of een aanvraag subsidiabel is: draagt het bij aan de diversiteit van het aanbod; is er behoefte aan dit aanbod; is er sprake van kwaliteit; bestaat er draagvlak cq haalbaarheid; past het binnen het beleid van de RU; draagt het bij aan academische vorming SNUF beoordeelt aanvragen o.a. aan de hand van: eerdere resultaten, zowel inhoudelijk als financieel; doelstelling en gewenste resultaat; organisatorische aanpak; publiciteitsplan; hoogte en redelijkheid van de kosten; mogelijkheid en inzet om eigen inkomsten te verwerven; 4. Voorschotten en afrekeningen 4.1. Voorschotten Een organisatie kan een voorschot krijgen van maximaal 75% van het toegekende subsidiebedrag; Bij grote subsidies kan de TWC tussentijdse financiële verantwoordingen als voorwaarde stellen voor het verstrekken van voorschotten; Indien een organisatie problemen heeft met zijn liquiditeit, kan er een voorschot tot 90% van de toegekende subsidie worden verstrekt Afrekening De definitieve subsidie wordt vastgesteld na indiening van een verslag en eindafrekening; Indien er een groter tekort is dan oorspronkelijk begroot, kan SNUF een hogere definitieve subsidie vaststellen. Voor de noodzaak van een dergelijke aanvulling zal de TWC kijken naar de oorzaken van de overschrijding en de balans van de organisatie. Er kunnen nieuwe voorwaarden gesteld worden bij een aanvullende subsidie; Indien het tekort lager is dan oorspronkelijk begroot wordt ook de definitieve subsidie in beginsel met hetzelfde bedrag verlaagd. De TWC kan, in het geval het lagere tekort te danken is aan de bijzondere inspanningen van de subsidieontvanger om niet begrote inkomsten te werven, adviseren om een gedeelte van het overschot op de toegekende subsidie te schenken. Het bedrag wordt dan met een nader omschreven doel gereserveerd door de ontvangende organisatie; Een huursubsidie wordt in principe niet naar beneden bijgesteld. Een overschot op de reguliere begroting van de organisatie kan echter wel gevolgen hebben voor de huursubsidie in de volgende periode. 6

7 5. Voorwaarden 5.1. Naamsvermelding Van de ontvangers van subsidie wordt verwacht dat SNUF wordt vermeld als instelling die de activiteit mede heeft mogelijk gemaakt. Dit kan middels naamsvermelding en plaatsing van het logo op publiciteitsuitingen Eigen vermogen Organisaties die beroep doen op structurele subsidie van SNUF, in de vorm van een jaarlijkse garantiesubsidie en/of huursubsidie, worden niet geacht te beschikken over een groot eigen vermogen. Een te hoog eigen vermogen kan leiden tot een lagere subsidietoekenning. SNUF gaat ervan uit dat een organisatie een eigen vermogen mag bezitten, dat afdoende is om gedurende het jaar geen problemen te krijgen met liquiditeit en voldoende om voorzienbare risico s af te dekken. Het eigen vermogen is derhalve in ieder geval lager dan het totaal van de uitgaven op de begroting. Reserveringen behoeven instemming van SNUF Financiële administratie Van organisaties die op structurele basis subsidie ontvangen van SNUF wordt verwacht dat ze een geautomatiseerde boekhouding voeren. Nieuwe penningmeesters worden geacht deel te nemen aan de boekhoudcursus van SNUF en bij voorkeur gebruik te maken van de door de administrateur van SNUF aanbevolen software. Op verzoek van SNUF moet de organisatie stukken uit de boekhouding kunnen overleggen die ten grondslag liggen aan de afrekening voor een subsidie. 6. Sportorganisaties Sportorganisaties worden niet rechtstreeks door SNUF gesubsidieerd, maar via de Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR). SNUF kan besluiten een uitzondering te maken op voordracht van de NSSR voor subsidiering van een grootschalig sportevenement met een duidelijke meerwaarde voor de RU, waarvan de omvang de beschikbare subsidies van de NSSR overstijgt. 7. Studieverenigingen Activiteiten van studieverenigingen komen niet in aanmerking voor subsidie, tenzij: er sprake is van een faculteitsoverstijgende activiteit; er sprake is van de organisatie van een congres of symposium met een onderwerp dat interessant is voor een breder publiek dan alleen de studenten van de eigen opleiding. Zie voor voorwaarden onder punt Gezelligheidsverenigingen in panden van SNUF Activiteiten van gezelligheidsverenigingen die gehuisvest zijn in een stadspand van SNUF komen slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor subsidie, omdat SNUF er vanuit gaat dat die verenigingen in staat moeten zijn met de exploitatie van die panden genoeg eigen inkomsten te verwerven. Ook betalen de betrokken verenigingen (nog) niet altijd een kostendekkende huur en worden op die manier indirect gesubsidieerd. Indien er een kostendekkende huur betaald wordt of er sprake is van een buitengewone activiteit, zoals een lustrum of een samenwerkingsverband met meerdere studentenorganisaties, kan de organisatie wel in aanmerking voor een projectsubsidie. Voorwaarde is dat deze georganiseerde activiteit voor een bredere doelgroep is bedoeld (en wordt georganiseerd) dan de leden van de vereniging. 7

8 9. Huursubsidie 9.1. Een huursubsidie wordt in beginsel alleen toegekend aan studentenorganisaties die een kantoorruimte huren in een van de panden van SNUF of een kantoorruimte van de RU die door SNUF wordt onderverhuurd. SNUF kan in uitzonderlijke gevallen besluiten om huursubsidie te verstrekken voor kantoorruimtes die niet via SNUF worden verhuurd. In die gevallen moet bij aanvraag het huurcontract ingediend worden. SNUF kan in ook besluiten om huursubsidie te verstrekken voor ruimtes die geen kantoorruimtes zijn, maar die aantoonbaar noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de organisatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de opslagruimtes voor materialen die zich buiten de campus bevinden en waarvoor transport niet tot de mogelijkheden behoort Een huursubsidie wordt vastgesteld rekening houdend met: het eigen vermogen van de organisatie; de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan de huurkosten vanuit de reguliere begroting; de redelijkheid van de ruimtebehoefte (op grond van de activiteiten van de organisatie oordeelt de TWC wat de grootte van de te huren ruimte redelijkerwijze zou moeten zijn). De huursubsidie zal in principe nooit meer bedragen dan de huur voor een ruimte die de TWC redelijk acht voor de werkzaamheden van de organisatie. 10. Uitzonderingen SNUF subsidieert in beginsel geen: Feesten, gala s, borrels of vergelijkbare activiteiten; Eten en drinken; T shirts en bestuurskleding; Gadgets en relatieartikelen die ingezet worden voor ledenwerving e.d; Introductieactiviteiten; Beleidsweekenden. 11. Bijzondere regelingen Organisatie congressen, symposia en debatten SNUF maakt onderscheid in kleinschalige congressen die op de campus georganiseerd worden en groter opgezette congressen. Bij kleinschalige congressen hanteert SNUF als richtlijn dat de subsidie niet hoger kan zijn dan 25% van de subsidiabele kosten, waaronder in ieder geval zaalhuur en techniek, onkostenvergoeding en presentjes voor sprekers, publiciteitskosten en aankleding worden gerekend. In principe gaat SNUF er bij dit soort congressen vanuit dat sprekers niet betaald worden voor het geven van een lezing. Bij groter opgezette congressen subsidieert SNUF hooguit 25% van de deelnameprijs voor RUstudenten met een maximum van 5 per RU student. De subsidie kan door SNUF lager vastgesteld worden, indien de TWC van mening is dat de deelnameprijs hoofdzakelijk gebruikt wordt om niet subsidiabele kosten, bijvoorbeeld een lunch of borrel, te dekken. 8

9 11.2. Repetitieweekenden koren en orkesten SNUF kan bijdragen in de kosten van een repetitieweekend als er sprake is van een meerwaarde voor de kernactiviteit van het koor of orkest of als er een extra impuls wordt gegeven aan de kwaliteit van een productie. In principe komt een repetitieweekend alleen in aanmerking als er sprake is van professionele begeleiding en een intensief programma. De subsidie van SNUF is maximaal gelijk aan 25 per deelnemende RU student en hooguit gelijk aan de eigen bijdrage voor studenten. De totale subsidie van SNUF is maximaal gelijk aan het totaal van 100% van de professionele begeleiding, 60% van de overnachtingkosten en 50% van de vervoerskosten. SNUF subsidieert per organisatie hooguit twee keer per jaar een repetitieweekend Buitenlandse reizen van niet studieverenigingen SNUF kan subsidie verstrekken aan organisaties voor een reis naar het buitenland indien de organisatie met die reis de RU vertegenwoordigt. Te denken valt aan deelname van een sportteam dat zich geplaatst heeft voor de Europese Studentenkampioenschappen of een orkest dat op uitnodiging van een partneruniversiteit van de RU een concert gaat geven. Toekenning van subsidie is gebonden aan de volgende voorwaarden: Organisaties komen hooguit eens in de twee jaar in aanmerking voor subsidie voor een reis. De subsidie wordt bepaald door het aantal studenten in de organisatie dat aan de RU studeert en een maximum bedrag van 50 per student Verkiezingscampagnes studentenraadverkiezingen Ten behoeve van de verkiezingscampagnes van de lijsten voor de studentenraadsverkiezingen stelt SNUF 500 per lijst ter beschikking. Deze middelen mogen aangewend worden voor algemene promotiemiddelen. Aangezien niet elke lijst ondersteund wordt door een formele organisatie kan de subsidie uitgekeerd worden aan individuen op de lijst. Het bureau SNUF zet zich er met aanvullende afspraken voor in dat de subsidie op de bedoelde manier wordt aangewend Imagoversterking SNUF heeft jaarlijks een bedrag ter beschikking voor imagoversterking van de RU. Deze middelen kunnen worden ingezet voor projecten waarbij het van belang is dat de RU zichtbaar is of dat zichtbaar wordt dat deelnemers aan de RU verbonden zijn. Voor toekenning van een subsidie uit deze pot, kan SNUF aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot publiciteitsuitingen. 12. Slotbepalingen In gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien, handelt de TWC naar eigen inzicht zoveel mogelijk in lijn met de richtlijnen. 9

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Deel A. De SRC Artikel 1. Namen 1. De commissie draagt de naam Studiereizencommissie, hierna af te korten tot SRC. De SRC is een commissie van

Nadere informatie

Faciliteitenregeling studentenorganisaties TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Faciliteitenregeling studentenorganisaties TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faciliteitenregeling studentenorganisaties TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overweegt, dat het wenselijk is (nadere) regels vast te stellen over de subsidiëring van

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Penningmeestercursus. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Folkert Visschedijk Tim Bérczy 8 september 2015

Penningmeestercursus. Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Folkert Visschedijk Tim Bérczy 8 september 2015 Penningmeestercursus Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds Folkert Visschedijk Tim Bérczy 8 september 2015 Programma van de cursus 13.30 13.40 Ontvangst en inleiding 13.40 14.30 Boekhouden 14.30 14.50

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT 2015/2016. /cultureelstudentencentrumusva /usva_cultuur

SUBSIDIEREGLEMENT 2015/2016. /cultureelstudentencentrumusva /usva_cultuur SUBSIDIEREGLEMENT 2015/2016 /cultureelstudentencentrumusva /usva_cultuur www.usva.nl Cultureel Studentencentrum Usva Munnekeholm 10 9711 JA Groningen 050 363 4670 Inhoud Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie.

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie. Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen of bevoegdheden waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel 147 Gemeentewet; 2. Algemene

Nadere informatie

Reglement. Commissie Activiteiten Support/ Committee Activity Support (CAS) Wageningen University. CAS@wur.nl

Reglement. Commissie Activiteiten Support/ Committee Activity Support (CAS) Wageningen University. CAS@wur.nl Reglement Commissie Activiteiten Support/ Committee Activity Support (CAS) Wageningen University CAS@wur.nl Inhoudsopgave 1 DOELSTELLING VAN DE COMMISSIE... 3 2 PLAATS EN SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer..

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. De ondergetekenden: 1. Stichting IT Projecten, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6536 CG) Nijmegen, aan de Weezenhof

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Inleiding. De werkgroep heeft de volgende leden: Marjet van den Berg Veronika Esser Marijke Knies Sjaak van der Leden Huguette Mackay

Inleiding. De werkgroep heeft de volgende leden: Marjet van den Berg Veronika Esser Marijke Knies Sjaak van der Leden Huguette Mackay Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Kunst en Cultuur Stadshart. De stichting is een voortzetting van de werkgroep kunst&cultuur van het wijkcentrum d'oudestadt, die van 2002 tot en

Nadere informatie

Voldoet aan de criteria van de projectsubsidie. Advies

Voldoet aan de criteria van de projectsubsidie. Advies Collegevoorstel Inleiding: De gemeenteraad van Heusden heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld.

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN ERFGOEDCEL VIERSPRONG 1. KADER De projectvereniging Viersprong kan subsidies toekennen aan cultureelerfgoedinitiatieven volgens de bepalingen

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010; 1 Besluit nr. 2010/. De raad van de gemeente Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Financieel Reglement JOVD

Financieel Reglement JOVD \ Financieel Reglement JOVD - Zoals vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 4 oktober 2015-1 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT VAN DE JOVD HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1 DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES ALGEMEEN Artikel 1 1. Ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van, en/of deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur kan aan een in Leiden

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Financieel Reglement JOVD

Financieel Reglement JOVD \ Financieel Reglement JOVD - Zoals vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. - 1 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT VAN DE JOVD HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1: Toepassing

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 Artikel 1: kader Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'straatfeesten (1.3 organiseren en/of ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten)

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Subsidieregeling Haagse amateurkunst Ingangsdatum: 1 maart 2003, laatst gewijzigd augustus 2014

Subsidieregeling Haagse amateurkunst Ingangsdatum: 1 maart 2003, laatst gewijzigd augustus 2014 Ingangsdatum: 1 maart 2003, laatst gewijzigd augustus 2014 Algemene toelichting De subsidieregeling voor de amateurkunst in Den Haag moet ruimte bieden aan vernieuwing, met respect voor het bestaande verenigingsleven.

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen April 2015 Door studieverenigingen en disputen van Erasmus School of Law (verder: ESL) worden jaarlijks studiereizen georganiseerd. Een studiereis

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Semangat Financieel Jaarverslag 2010

Stichting Semangat Financieel Jaarverslag 2010 Stichting Semangat Financieel Jaarverslag A. Financieel jaarverslag Balans per 31-12- Activa 31-12- 31-12-2009 spaarrekening SNSregiobank 13.013 10.478 Betaalrekening SNSregiobank 206 236 contanten 10

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Regeling Translation Grants for Foreign Publishers

Regeling Translation Grants for Foreign Publishers Regeling Translation Grants for Foreign Publishers De Stichting Nederlands Letterenfonds, gelet op de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Nadere informatie