Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg"

Transcriptie

1 Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg Samenwerking tussen oogheelkunde, orthoptie en optometrie. De drie beroepsgroepen kunnen samen meer. Onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Visie Nederlands Oogheelkundig Gezelschap Bestuur en Beroeps Belangen Commissie (BBC) van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) Datum: Versie: 3.0

2 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting: Visie NOG 3 1. Inleiding samenwerking oogheelkunde, orthoptie en optometrie 4 t/m 5 2. Achtergrond 6 3. Definities 7 4. Algemene vraagstelling 8 5. Huidige situatie oogheelkunde, orthoptie en optometrie 9 t/m Huidige autonome ontwikkelingen en de toekomstvisie van het NOG op werkdomeinen en samenwerking tussen oogheelkunde, orthoptie en optometrie, op weg naar geïntegreerde oogzorg. 13 t/m Knelpunten en oplossingen 19 t/m Conclusie 25 t/m Literatuurlijst Bijlagen 28 t/m 37 2

3 Samenvatting Visie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) op noodzakelijke ontwikkelingen binnen de medisch specialistische Oogheelkundige zorg (2 e lijn) in Nederland. 1. het NOG vindt het behoud en verdere uitbouw van de kwaliteit van de oogheelkundige zorg van het grootste belang. De patient en de zorgvraag moeten centraal staan. 2. Er is door toenemende vergrijzing en nieuwe behandelmethoden en -technieken een sterk toenemende zorgvraag in de oogheelkunde te verwachten. 3. Het NOG pleit voor een geïntegreerde oogheelkundige zorg waarbij oogartsen, orthoptisten en optometristen binnen de tweede lijn gezamenlijk werkafspraken maken hoe die zorg te verdelen en te verlenen. Deze werkafspraken kunnen in de ontwikkelingsfase een regionaal/lokaal verschillende inhoud hebben. 4. Door deze samenwerking wordt de oogheelkundige zorg effectiever en efficiënter, en kwalitatief beter. 5. Orthoptisten zijn reeds werkzaam in de tweede lijn. Afhankelijk van de werkafspraken is aanvullende opleiding noodzakelijk. 6. Voor optometristen die werkzaam zullen zijn in de tweede lijn is een brede aanvullende opleiding noodzakelijk. 7. Introductie van validatie van niet-face-tot-face trajecten binnen DOT naast de huidige oogarts- DBC is noodzakelijk om onderscheid te kunnen maken tussen zorg waar de oogarts wel/niet direct bij betrokken is. 8. Voor registratie en declaratie van de verschillende vormen van deze oogheelkundige trajecten zijn twee aanvullende optometrie registratiecodes (NZa-zorgactiviteiten) noodzakelijk, die tevens afleiden naar het niet-face-to-face DOT traject 9. In het niet-face-to-face DOT traject kan de honorariumcomponent voor de oogarts ivm opleiding en supervisie zeer beperkt zijn. 10. In de tweede lijn kunnen de kosten verbonden aan de orthoptie en optometrie ondergebracht worden in de kostprijs van het niet-face-to-face DOT traject 11. Goede werkafspraken zijn belangrijk voor de transparantie van zorg en inzicht van de verschillende verantwoordelijkheden naar patient, binnen zorginstellingen, naar zorgverzekeraars en beleidsmakers. 12. Het totale budget voor oogzorg in Nederland hoeft bij toenemende vraag minder te stijgen vanwege geintegreerde oogzorg in de 2e lijn. 3

4 1. Inleiding samenwerking oogheelkunde, orthoptie en optometrie, op weg naar geintegreerde oogzorg. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft de kwaliteit van oogheelkundige zorg als hoogste doel.met een patiëntgerichte blik kijkt het NOG daarom naar de toekomst van de oogzorg in Nederland van de eerste tot en met de derde lijn. Kwaliteit van zorg betekent voor de patiënt dat hij goed, snel en tijdig geholpen wordt en dat de zorg waar nodig gecontinueerd wordt. Belangrijk uitgangspunt voor de kwaliteit van oogzorg is het principe dat de juiste zorgvraag terecht dient te komen bij de juiste professional. De juiste zorgvraag op de juiste plek draagt bij aan principes als: in één keer goed, geen fouten en korte toegangstijden. Het streven naar die kwaliteit kan het best bereikt worden als de omstandigheden van de oogheelkundige zorg optimaal zijn ingericht en de oogzorg geïntegreerd 1 aangeboden wordt. Oogheelkundige zorg omvat een aantal BIG geregistreerde beroepsgroepen: Oogartsen Huisartsen Orthoptisten Optometristen Oogartsen en huisartsen zijn BIG geregistreerd; orthoptisten en optometristen zijn beroepen die onder de wet BIG (artikel 34, opleidingstitel bescherming) vallen. Iedere beroepsgroep heeft zijn eigen omschreven werkdomeinen. Deze werkdomeinen zijn verschillend maar hebben ook overlap. Voor de patiënt (en ook voor vele zorgverleners) is het vaak onduidelijk voor welke zorgvraag men bij welke beroepsgroep terecht kan of moet. Ook voor beleidsmakers en zorgverzekeraars dient helder te zijn welke zorg waar thuis hoort en welke verantwoordelijkheden daarbij passen. Om kwalitatief goede geïntegreerde oogzorg te bereiken is het van belang dat oogartsen, optometristen en orthoptisten, elkaar als schakel in het geheel erkennen met ieder haar eigen kennis- en werkdomein. Alleen dan kan men tot optimale samenwerking en dus optimaal en efficiënt geïntegreerde oogzorg komen. In deze notitie zoomt het NOG specifiek in op de samenwerking en samenhang van oogheelkunde met de orthoptie en optometrie in de tweedelijn. 2 1 Het NOG stelt de zorgverlening aan de patiënt centraal. Het totale aanbod in de eerste lijn: huisartsen, opticiens, optometristen, de medisch specialistische zorg in tweede/derde lijn en de revalidatiezorg maken het mogelijk de patient een geïntegreerde zorg aan te bieden. 2 situaties in de tweedelijn kunnen zich vergelijkbaar ook voordoen binnen zorginstellingen die vallen onder de AWBZ 4

5 Doel van de notitie Het NOG beoogt een nieuwe samenwerkingsvorm te ontwikkelen voor de oogzorg in de tweede lijn (medisch specialistische zorg) in Nederland. Deze vorm wordt geintegreerde oogzorg genoemd. De aanleiding hiervoor is drieledig: het NOG ziet een enorme toename van oogpatiënten in de nabije toekomst als gevolg van vergrijzing en ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en technologie; ingevoerde taakherschikking moet een duidelijk en transparant kader krijgen binnen de tweede lijn; financiele onderbrenging in het DBC systeem moet goed geregeld zijn. Het doel van deze notitie is om met deze nieuwe vorm van samenwerking de kwaliteit van oogzorg te borgen. Zo kan tevens naar de patiënt en anderen duidelijkheid verschaft worden over de verschillende verantwoordelijkheden van oogartsen, orthoptisten en optometristen. Doelgroep Dit visiedocument is specifiek gericht op de samenwerking tussen oogheelkunde, orthoptie en optometrie en is daarmee niet van toepassing op overige, niet BIG geregistreerde beroepsgroepen werkzaam in de eerste lijn zoals contactlensspecialisten en opticiens. Deze notitie is bedoeld voor alle partijen en personen die betrokken zijn of zouden moeten zijn bij de oogzorg in Nederland, waaronder ook de verwijzers ( vnl. huisartsen), verzekeraars en beleidsmakers. 5

6 2. Achtergrond De behoefte aan oogheelkundige zorg neemt sterk toe door toename van vergrijzing gerelateerde ziektes zoals diabetes, cataract en leeftijdsgebonden maculadegeneratie enerzijds en toename van onderzoek- en behandelmogelijkheden anderzijds. In het verleden hebben zich binnen de oogheelkundige zorg in Nederland verschillende initiatieven ontplooid die gericht waren op samenwerking dan wel taakherschikking. Een van die initiatieven was het Landelijk Platform Oogzorg dat heeft geleid tot het rapport Samenwerking in de oogzorg, Prismant Utrecht, September 2001 A.J.J. van der Kwartel, LPO. Aan dit initiatief hebben verschillende beroeps- en belangenorganisaties meegewerkt hetgeen een uitgangspunt was voor samenwerking binnen de oogzorg. Na dit rapport zijn verschillende publicaties verschenen waarin partijen zich uitspreken over de wenselijkheid en mogelijkheden van taakherschikking binnen de verschillende gebieden van de oogzorg. Ook zoeken de beroepsgroepen orthoptie en optometrie naar verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Niet alleen vanwege de toenemende zorgvraag, maar ook vanwege de specifieke expertise van orthoptisten en optometristen vindt het NOG een nadere uitwerking van de samenwerking tussen orthoptisten, optometristen en oogartsen van groot belang. Alleen gezamenlijk kunnen oogartsen, orthoptisten en optometristen door middel van geïntegreerde oogzorg de kwaliteit verder verbeteren en meer zorgvraag opvangen op een effectieve en efficiënte wijze. 6

7 3. Definities Eerstelijnszorg is rechtsstreekstoegankelijke hulp. Dit houdt in dat men zonder verwijzing terecht kan. Tweedelijnszorg is medische specialistische zorg waar je alleen met verwijzing (van de huisarts/of andere medisch specialist) terecht kunt. Medisch specialistisch zorg is tweedelijns zorg die gepleegd wordt door medisch specialisten (in deze notitie: oogartsen en AIOS), die (tot op heden) gefinancierd wordt binnen de kaders van de DBC-systematiek. DBC: DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie en is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in een zorginstelling doorloopt gedurende een specifiek behandeltraject. DOT: DBC op weg naar Transparantie het nieuwe registratie/declaratie systeem voor medische specialistische zorg dat voorbereid wordt om in 2012 te kunnen worden ingevoerd. Zorgtrajecten: De trajecten die ontstaan binnen DOT op basis van de nieuwe registratie regels. Niet-face-tot-face-trajecten: Zorgtrajecten binnen Dot waarin geen face-to-face-contacten zijn geregsiteerd. Taakherschikking in de tweedelijns oogzorg omvat medisch specialistische zorg waarvoor een HBO opgeleide OPT/ORT adequaat toegerust is deze uit te kunnen voeren. Dit binnen afgesproken kaders onder verantwoordelijkheid van een OA. Screening: het opsporen van oogheelkundige afwijkingen bij personen zonder klachten of symptomen, binnen een vóóraf gedefinieerde risicogroep (bijvoorbeeld het opsporen van diabetische retinopathie bij diabeten) of in de algemene bevolking (bijvoorbeeld glaucoom). Screening vindt in het algemeen plaats in de 1e lijn. NOG: Nederlands Oogheelkundig Gezelschap OVN: Optometristen vereniging Nederland NVvO: Nederlandse Vereniging van Orthoptisten CVZ: Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Kennisdomein Waartoe is een beroepsbeoefenaar in principe in staat 7

8 Werkdomein Welke taken oefent een beroepsbeoefenaar gewoonlijk uit en in welke deelsector (in dit geval van de oogzorg). 8

9 4. Algemene vraagstelling: Welke visie heeft het NOG op samenwerking tussen orthoptie en optometrie in relatie tot de oogartsen binnen de medisch specialistische zorg? Specifieke vraagstellingen: A. Wat is de visie van het NOG op taakherschikking tussen Oogheelkunde en Orthoptie in de tweedelijn? B. Wat is de visie van het NOG op taakherschikking tussen Oogheelkunde en Optometrie in de tweedelijn? C. Wat is de visie van het NOG op oogzorg in de eerstelijn? D. Welke knelpunten ziet het NOG ten aanzien verantwoordelijkheid, registratie en financiering? Opzet van de notitie: Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden zal eerst de huidige situatie beschreven worden. Daarin worden de beroepsgroepen van orthoptisten, optometristen, en oogartsen onderscheiden. Vervolgens zal de toekomstvisie beschreven worden. Door middel van een schematische weergave zullen de verschillende ( al dan niet samenhangende) vormen van zorgverlening die de verschillende beroepsgroepen leveren uitéén gezet en beschreven worden. Hierin zijn tevens de nieuwe ontwikkelingen aangegeven. Vervolgens zullen voor de beroepsgroepen orthoptie, optometrie en oogheelkunde de mogelijke knelpunten en oplossingen ten aanzien van de toekomstvisie uiteengezet worden. De notitie eindigt met de conclusies van het NOG. 9

10 5. Huidige situatie oogheelkunde, orthoptie en optometrie Van de beroepsgroepen orthoptie, optometrie, en oogheelkunde wordt hieronder de huidige situatie beschreven ten aanzien het kennis- en werkdomein. Dit dient als uitgangspunt voor de verschillende mogelijkheden om medisch specialistische oogzorg geïntegreerd aan te bieden aan de patiënt. Kennis- en werkdomein Orthoptie Het kennisdomein van de Orthoptisten bestaat uit 3 het op door verwijzing van een oogarts of huisarts: A. onderzoeken van een patiënt op de aanwezigheid van monoculaire- en binoculaire functies en van stoornissen in het monoculaire- en binoculaire zien met behulp van daartoe geëigende apparatuur of door het toedienen van in het kader van het onderzoek passende oogdruppels, en op basis van de verkregen gegevens opstellen van een behandelplan; B. het behandelen van stoornissen in het monoculaire- of binoculaire zien van de patiënt door middel van: a. het geven van instructie en advies aan de patiënt aangaande het monoculaire- en binoculaire zien; b. oefentherapie met orthoptische hulpmiddelen en apparatuur; c. amblyopiebehandeling met behulp van occlusiemateriaal, accommodatieverlammende oogdruppels of speciaal daartoe voorgeschreven brillenglazen; d. het aanmeten van brillenglazen of speciale brilcorrecties; C. adviseren aan de oogarts inzake de indicatiestelling voor operatieve oogspiercorrecties. Het werkdomein van de orthoptist wordt in het algemeen binnen de tweedelijns gezondheidszorg (99%) uitgeoefend. ( Bron: Samenwerking in de oogzorg, Landelijk Platform Oogzorg, 2001 en is sedertdien nog niet wezenlijk gewijzigd.) Volgens het in 2009 uitgevoerde Capaciteitsonderzoek (door KPMG in opdracht van het NOG) is binnen de oogheelkundige praktijken 0,24 fte orthoptist werkzaam per oogarts. Dit komt neer op ongeveer 123 fte Orthoptist in Nederland werkzaam binnen de tweede lijns oogheelkundige praktijk. Orthoptisten zijn ook werkzaam binnen instituten voor slechtzienden en blinden. Artikel 34 van de Wet BIG geeft Orthoptisten een wettelijk beschermde titel. Sinds 2005 worden Orthoptisten geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici (BIG). 3 Deze deskundigheidsgebieden zijn beschreven in de AmvB bij de Wet BIG ( ) bij Opleidingseisen en deskundigheidsgebied orthoptist. 10

11 Tweedelijn De orthoptist is werkzaam in de tweedelijns gezondheidszorg waar de patient wettelijk gezien alleen terecht kan op verwijzing van huisarts of oogarts. De orthoptie dat volgens het CVZ 4 onder medisch specialistische en verzekerde zorg valt is orthoptische zorg bij amblyopie, strabismus, diplopie, asthenopie en refractie-afwijkingen. Binnen een oogheelkundige praktijk heeft (binnen bepaalde werkafspraken) de oogarts de eindverantwoordelijkheid. Orthoptie kent binnen de tweedelijn wel registratiecodes (= zorgactiviteiten-codes voor 1e consult orthoptie / herhaalconsult ortoptie) om de werkzaamheden/patiëntencontacten vast te leggen. De orthoptie kent geen eigen DBC s zodat werkzaamheden worden toegekend aan de DBC-trajecten van de oogartsen waarbij noodzakelijkerwijs een face-to-face contact met de oogarts moet hebben plaatsgevonden om tot werkelijke declaraties te kunnen overgaan. Kennis- en werkdomein Optometrie Optometrist is een relatief nieuw beroep dat in 2000 in een wettelijke regeling tot stand is gekomen onder artikel 34 (Wet BIG). Het kennisdomein van de optometristen binnen de individuele gezondheidszorg is als volgt onderverdeeld 5 : A. Het screenen van de cliënt op oogaandoeningen met behulp van daartoe geëigende apparatuur of door het toedienen van voor het onderzoek noodzakelijke, door de minister van VWS aangewezen, farmaca en bij constateren van een oogaandoening verwijzen naar een huisarts. B: Het op aanwijzing van een huisarts met daartoe geëigende apparatuur of door toediening van onder A. bedoelde farmaca uitvoeren van vervolgonderzoeken met betrekking tot oogaandoeningen bij daarvoor in aanmerking komende patiënten met chronische ziekten. Werkdomein: de meeste optometristen werken binnen de eerste lijn in de optiekbranche (ongeveer ). Soms zijn inhoudelijke werkafspraken gemaakt met huisartsen wat betreft verantwoordelijkheid. Optometristen mogen wettelijk niet verwijzen naar de tweede lijn. 4 Bronvermelding CVZ: Uitspraken College Voor Zorgverzekeringen ( ) 5 bron: Samenwerking in de oogzorg, Landelijk Platform Oogzorg, 2001; oorspronkelijke bron: opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist 6 SGVB/Optiek 11

12 Volgens het in 2009 uitgevoerde Capaciteitsonderzoek (door KPMG in opdracht van het NOG) is binnen de oogheelkundige praktijk 0,26 fte optometrist werkzaam per oogarts. Dit komt neer op ongeveer 114 fte optometrist in Nederland in de tweedelijn. Omdat binnen de tweede lijns oogheelkundige praktijk steeds meer gezocht wordt naar mogelijkheden om optometristen aan te stellen is de verwachting dat dit aantal verder zal stijgen. 7 8 Ook zijn optometristen werkzaam binnen instituten voor slechtzienden en blinden, researchlaboratoria en de optische industrie. Eerstelijn Eerstelijnszorg is rechtsstreekstoegankelijke hulp. Dit houdt in dat je zonder verwijzing terecht kan bij een optometrist in de eerste lijn. In sommige gevallen zal een optometrist werkzaam zijn op aanwijzing van een huisarts. De huisarts is dan eindverantwoordelijk. Tweedelijn Tweedelijnszorg is zorg waar de patiënt alleen op verwijzing (van de huisarts of andere medisch specialist) terecht kan. Optometristen zijn niet opgeleid om een oogheelkundige diagnose te stellen. Het NOG ziet echter mogelijkheden om optometristen te bekwamen in het herkennen en vervolgen van bepaalde ziektebeelden. Deze kennis en vaardigheden dienen dan te worden opgedaan binnen de oogheelkundige praktijk in de tweede lijn en onder de verantwoordelijkheid van de betrokken oogarts kunnen dan diagnostische werkzaamheden binnen bepaalde aandachtsgebieden aan de optometrist gedelegeerd worden. Ten behoeve van een duidelijk onderscheid met de eerste-lijns optometrist zou dan gesproken moeten worden van een tweede-lijns optometrist. In de tweedelijn vallen de activiteiten van deze tweede-lijns optometrist altijd onder verantwoordelijkheid van een oogarts. Er zijn (nog) geen registratiecodes voor tweede-lijns optometrie beschikbaar. Daardoor ontbreekt de mogelijkheid om de werkzaamheden van deze optometrist binnen de tweedelijn te registeren. Het NOG acht het noodzakelijk om optometrie-zorgactiviteiten codes beschikbaar te hebben voor de tweede-lijns optometrie, vergelijkbaar met de bestaande codes voor orthoptie (te onderscheiden in 1e consult en herhaalconsult). Als er een optometrie registratie komt moet deze op dezelfde wijze gehanteerd kunnen worden binnen DOT als de bestaande orthoptie zorgactiviteit. 7 Bronvermelding: capaciteitsonderzoek NOG december In 2005 is er ook al een verkenning geweest naar de mogelijkheid van taakherschikking van oogartsen naar optometristen. (Optometristen in de oogheelkundige praktijk, H. Bussemakers e.a.,2005). Uit deze verkenning blijkt dat het capaciteitsorgaan een groei van de vraag naar deze beroepsgroep voorziet. Het NOG stelt dat het daarbij essentieel is onderscheid te maken tussen taakherschikking in binnen de eerstelijn en taakherschikking binnen de tweedelijn. Verantwoordelijkheden, inhoud van zorg, registratie en financiering zijn essentieel verschillend en dienen onderscheiden te blijven. Toekomstige rapporten dienen dit onderscheid zichtbaar te houden. 12

13 Kennis- en werkdomein oogartsen Het kennisdomein van de oogarts is als volgt omschreven 9 : De oogarts is in staat afwijkingen van het oog, het visuele systeem, de oogkas, de oogleden en de traanwegen en daarmee samenhangende ziekten te diagnostiseren. Hij legt de relatie tussen de oogheelkundige afwijking en de algemene gezondheid vast. De oogarts kan een behandelingsplan opstellen en dit behandelingsplan uitvoeren. Zowel bij de diagnostiek als bij de behandeling wordt waar nodig samengewerkt met de huisarts, met andere specialisten en met gesuperspecialiseerde oogartsen. Onder dit behandelplan vallen alle noodzakelijke medicamenteuze en (laser)- chirurgische handelingen. Oogartsen zijn medisch specialisten en derhalve BIG geregistreerd. Het werkdomein van de oogarts ligt voornamelijk in de tweedelijns gezondheidszorg. Volgens het in 2009 uitgevoerde Capaciteitsonderzoek (door KPMG in opdracht van het NOG) zijn er 582 oogartsen, in totaal 475 fte. 10 Oogartsen kunnen werkzaam zijn binnen zorginstellingen (zoals: ziekenhuizen, ZBC s) en binnen instellingen voor blinden en slechtzienden. Oogartsen kunnen werkzaam zijn binnen screeningsactiviteiten (b.v. in kader van Diabetes Mellitus). Deze screeningswerkzaamheden behoren echter niet tot de tweedelijnszorg 11 9 Bron: 10 uit de Capaciteitsraming opleidingsplaatsen , onderzoek KPMG in opdracht van het NOG in 2009 blijkt dat het te kort aan oogartsen in 2015 slechts zal uitkomen op 4,2 Fte bij een verdere verwachte uitbreiding van fte voor 2e-lijnsoptometristen (naar 0,32 fte optometrist per oogarts). 11 Uitspraken College Voor Zorgverzekeringen ( ) 13

14 6. Huidige autonome ontwikkelingen en de toekomstvisie van NOG op werkdomeinen en samenwerking tussen oogheelkunde, orthoptie en optometrie, op weg naar geintegreerde oogzorg. De verschillende beroepsgroepen zijn continu bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van oogzorg en het afstemmen van de toenemende zorgvraag op de mogelijkheden binnen het kennisen werkdomein. Hierdoor worden de grenzen van het kennis- en werkdomein opgezocht en geëxploreerd. Ook wordt over de grenzen van het vakgebied heen gekeken. Onderzoeksmethoden en behandeltechnieken veranderen sterk waardoor het aanbod en de zorgvraag van (potentiële) patiënten veranderen. Hierbij kunnen verschuivingen van werkdomeinen en verbreding van kennisdomeinen soms een goede oplossing zijn om zorgaanbod af te stemmen op de zorgvraag. De juiste zorgvraag dient terecht te komen bij de juiste professional. De capaciteit van zorgaanbod kan middels taakherschikking binnen goede werkafspraken toenemen, zodat de kwaliteit geborgd is. Het NOG is voorstander van de juiste taakherschikking binnen de medisch specialistische zorg, met heldere werkafspraken en verantwoordelijkheden, zodat voor de patient, de verwijzer, de verzekeraar, de beleidsmakers, bestuurders en niet in het laatst voor de professionals zelf een overzichtelijke oogheelkundige geintegreerde zorg gaat ontstaan. 14

15 Het NOG stelt vast dat de oogzorg in Nederland nu georganiseerd is binnen en buiten instellingen. Er vinden momenteel autonome verschuivingen in deze werkdomeinen plaats waarvoor de onderstaande figuur een schematisch overzicht geeft. Zorgvelening buiten een instelling Zorgvelening binnen een instelling A1. Orthoptie, zelfstandig B1. Orthoptie, binnen DBC- Oogheelkunde Orthoptie A2. Orthoptie op aanwijzing huisarts Verschuiving B2. Orthoptie buiten DBC- Oogheelkunde A3. Orthoptie zelfstandig = eerstelijn Optometrie C1. Optometrie, zelfstandig C2. Optometrie, op aanwijzing huisarts Verschuiving D1. Optometrie, binnen DBC- Oogheelkunde D2. Optometrie, buiten DBC- Oogheelkunde C3. Optometrie zelfstandig in instelling = eerstelijn Oogheelkunde E. Oogartsen, screenen F. Oogartsen, medisch specialistische zorg Legenda: Eerstelijnszorg Tweedelijnszorg 15

16 Hieronder wordt het schema verder uitgewerkt en worden per beroepsgroep en werkdomein de verschillende vormen van zorgverlening uitgelicht: A: Orthoptie in de eerstelijn: Op dit moment is de Orthoptie in de eerstelijns nagenoeg afwezig. Voor de volledigheid van het overzicht zullen hieronder de mogelijke vormen van Orthoptie in de eerstelijn uiteen gezet worden: A.1 Zelfstandig zorg verlenen buiten een instelling (direct toegankelijk) (voorbeeld: een orthoptist heeft een afspraak met huisarts dat patiënten met klachten over het zien door de orthoptist onderzocht worden op gezichtsvermogen en mogelijke afwijkingen aan het binoculair zien. De orthoptist kan een bepaalde behandeling adviseren en inzetten. Berichtgeving over bevindingen worden gerapporteerd aan de huisarts. Zo nodig kan de huisarts de patient doorverwijzen naar de 2 e lijn.) A.2 Op aanwijzing van een huisarts zorg verlenen buiten de muren van een zorginstelling (voorbeeld: buiten de muren van een ziekenhuis (b.v. in een eigen praktijk) is een orthoptist werkzaam. De orthoptist onderzoekt patiënten met mogelijke amblyopie (lui oog) op verzoek van de huisarts. De orthoptist beoordeelt zelf de onderzoeken en bericht aan de huisarts.) A.3 Zelfstandig zorg verlenen, binnen de muren van een instelling (voorbeeld: binnen de muren van een ziekenhuis is een orthoptist werkzaam. De orthoptist onderzoekt patiënten met mogelijke amblyopie (lui oog) op verzoek van de huisarts. De optometrist beoordeelt zelf de onderzoeken en bericht aan de huisarts.) B: Orthoptie in de tweedelijn: Orthoptisten zijn op dit moment voornamelijk (99%) werkzaam in de tweedelijn. Er zijn twee vormen te onderscheiden: B.1 De werkzaamheden van de Orthoptist zijn onderdeel van het behandeltraject van de oogarts en vallen daarmee binnen DBC van de oogarts. (voorbeeld: een patient met een lui oog wordt periodiek gecontroleerd in het kader van een behandeling en er is een chronische DBC is geopend. De orthoptist heeft een behandelplan opgesteld samen met de oogarts. De orthoptist past zo nodig het behandelplan aan en kan ten allen tijde de oogarts raadplegen. Op enig moment bespreekt de orthoptist met de oogarts een voorstel voor operatieve correctie. Minimaal 1 maal per jaar wordt de patient ook door de oogarts gezien) B.2 De werkzaamheden van de Orthoptist zijn geen onderdeel (meer) van een behandeltraject van de oogarts en vallen daarmee niet binnen de DBC van de oogarts. De werkzaamheden worden altijd vastgelegd door middel van de NZa-zorgactiviteit voor Orthoptie. Financiering zal in het laatste geval op een andere manier plaats moeten vinden. Dit zou volgens het NOG kunnen volgens een nog te ontwikkelen DBC. (voorbeeld: nadat een operatieve correctie van scheelzien heeft plaatsgevonden is nog een langdurig behandeltraject noodzakelijk om te voorkomen dat er toch een amblyopie op gaat treden. De oogarts sluit het operatieve DBC-traject af, en na overleg start de orthoptist zelfstandig het behandeltraject ter voorkomen van amblyopie. De orthoptist kan ten allen tijde de oogarts raadplegen. 16

17 De vraag is hoe werkzaamheden zoals onder B2 benoemd zouden moeten worden. Het NOG heeft de voorkeur om deze werkzaamheden (die behoren tot de oogheelkunde) apart te registeren in een nieuwe vorm van orthoptie-dbc. In een dergelijke orthoptie-dbc zou dan slechts een gering oogartsenhonorarium (i.v.m opleiding/supervisie) aanwezig moeten te zijn. Op deze wijze blijft zichtbaar dat het gaat om oogheelkundige zorg. C: Optometrie in de eerstelijn: Er bestaan drie vormen van Optometrie die onder eerstelijnszorg vallen: C.1 Zelfstandig zorg verlenen buiten een instelling (direct toegankelijk). (voorbeeld: een optometrist is werkzaam binnen een optiekwinkel en een cliënt wil zijn ogen laten doormeten en onderzoeken op de aanwezigheid van afwijkingen). C.2 Op aanwijzing van een huisarts zorg verlenen buiten de muren van een zorginstelling. (voorbeeld: een optometrist in een optiekwinkel heeft een afspraak met huisarts dat patiënten met klachten over het zien door de optometrist onderzocht worden op gezichtsvermogen en mogelijke afwijkingen. De optometrist kan een bril adviseren. Berichtgeving over bevindingen worden gerapporteerd aan de huisarts. Zo nodig kan de huisarts de patient doorverwijzen naar de 2e lijn.) C.3 Zelfstandig zorg verlenen, binnen de muren van een instelling. Deze vorm van Optometrie komt minder voor, maar houdt in dat binnen de muren van een instelling door een Optometrist eerstelijnszorg wordt verleent. (voorbeeld 1: binnen de muren van een ziekenhuis is een optometrist als zelfstandig ondernemer werkzaam als contactlensspecialist. Cliënten maken zelf afspraken met de optometrist en er is geen sprake van een medische indicatie. Voorbeeld 2: de optometrist is in dienst van de zorginstelling en verricht werkzaamheden in het kader van screening op diabetische retinopathie op verzoek van de huisarts. De optometrist beoordeelt zelf de onderzoeken en bericht aan de huisarts.) D: Optometrie in de tweedelijn: Wat betreft de tweedelijn werkt de optometrist te allen tijde onder eindverantwoordelijkheid van een oogarts. Immers, samen maken zij werkafspraken en de hoogstopgeleide professional is eindverantwoordelijk. Er zijn 2 vormen van Optometrie denkbaar die onder tweedelijnszorg vallen: D.1 Optometrie, binnen DBC-oogheelkunde: Een Optometrist (te benoemen als 2 e -lijns optometrist) kan werkzaam zijn binnen een instelling, binnen de DBC van oogheelkunde waarbij gedurende het DBC-traject een faceto-face contact met de oogarts heeft plaatsgevonden. (voorbeeld: een patient met een beginnende diabetische retinopathie wordt periodiek gecontroleerd en een chronische DBC is geopend. De optometrist heeft van de oogarts geleerd om diabetogene afwijkingen in het oog te kunnen onderzoeken en benoemen. De oogarts delegeert binnen de oogheelkundige praktijk enkele periodieke controles aan de optometrist. De optometrist kan te allen tijde de oogarts raadplegen. Minimaal 1 maal per jaar wordt de patient ook door de oogarts gezien) 17

18 D.2 Optometrie, zelfstandig buiten DBC-oogheelkunde: Een Optometrist (te benoemen als 2 e -lijns optometrist) zou werkzaam kunnen zijn binnen een instelling, maar zijn werkzaamheden worden verricht buiten de looptijd van de DBC van oogheelkunde. In dit geval handelt de optometrist (gedelegeerd) ook onder verantwoordelijkheid van een oogarts, maar niet binnen een DBC van Oogheelkunde omdat er gedurende de onderzoeksperiode geen contact tussen een oogarts en de patiënt is geweest. Men spreekt dan van een DBC zonder face-tot-face-contact. (voorbeeld: in de familie van een patient komt veel glaucoom voor. De patient is op een leeftijd dat hierop jaarlijks gecontroleerd moet worden. Er dient tevens periodiek functieonderzoek te worden gedaan. De 2e-lijns optometrist is door de oogarts bijgeschoold in het herkennen van afwijkingen die op glaucoom wijzen. De patient wordt onderzocht binnen de zorginstelling. De optometrist doet de jaarlijkse controle en het functieonderzoek. De optometrist kan ten allen tijde de oogarts raadplegen.) De vraag is hoe werkzaamheden zoals onder D2 benoemd zouden moeten worden. Het NOG heeft de voorkeur om deze werkzaamheden apart te registeren in een nieuw gedefinieerd nietface-to-face DOT traject. In een dergelijke declarabel traject zou dan slechts een gering oogartsenhonorarium (i.v.m opleiding/supervisie) aanwezig moeten te zijn. Op deze wijze blijft zichtbaar dat het gaat om oogheelkundige zorg. Om alle 2 e -lijns optometristwerkzaamheden te registeren is een zorgactiviteiten code voor optometrie noodzakelijk. E: Oogartsen in de eerstelijn: Oogartsen zijn op dit moment voornamelijk werkzaam binnen de tweedelijn. Men zou zich echter ook bezig kunnen houden met eerstelijns werkzaamheden, zoals screening. F: Oogartsen in de tweedelijn Oogartsen verlenen medisch specialistische zorg binnen een instelling. Zorg wordt verleend binnen DBC s. 18

19 Visie NOG: Geintegreerde Oogzorg in de Tweede Lijn Het NOG ziet de samenwerking binnen de medisch specialistische (2 e lijn) oogzorg als een gezamenlijke afspraak tussen optometristen, orthoptisten en oogartsen. Hieronder een schematische weergave van de samenwerking en financieringsstructuur in DBC s voor de medisch specialistische oogzorg in de tweede lijn t.o.v. de eerste lijn: zorgverlening in de eerste lijn medisch specialistische zorg huisartsen oogartsen + oogarts-dbc + optometristen optometristen + optometrie-dbc + orthoptisten orthoptisten + orthoptie - DBC Deze samenwerking in de medisch specialistische (2 e lijn) oogzorg zal van grote waarde zijn omdat een grotere capaciteit samengaat met behoud en verbetering van kwaliteit. Echter, een dergelijke samenwerking kan alleen tot stand komen als knelpunten in het huidige registratie- en declaratiestelsel opgelost worden. In het volgende hoofdstuk zullen deze knelpuntn aandachtspunten beschreven worden waarbij tevens passende oplossingen worden aangegeven. 19

20 7. Knelpunten en oplossingen in financieringssystematiek Als gevolg van de verschuiving van de werkdomeinen van de verschillende beroepsgroepen in de tweede lijn zullen een aantal knelpunten en aandachtspunten ontstaan die onderkend en ondervangen dienen te worden: Financiering- en registratie Juiste zorgvraag bij de juiste professional Verantwoordelijkheden Ontbreken opleiding 2 e -lijns optometrist Hieronder zullen de belangrijkste aandachtspunten en knelpunten uiteen gezet worden. 7.1 Knelpunten orthoptie Orthoptie in de eerstelijn: De Orthoptist is tot heden vrijwel altijd werkzaam in de tweedelijn. De NVvO geeft aan dat de orthoptist in de toekomst ook in de eerstelijn werkzaam zal kunnen zijn. Afstemming met verwijzers, coördinatie binnen die eerstelijn en borging van kwaliteit zijn de knelpunten die belangrijk zijn voor Orthoptie in de eerstelijn en deze zijn vergelijkbaar met optometrie, zie paragraaf 7.2. Het NOG geeft hierbij nadrukkelijk aan dat het van belang is een duidelijk budgettair onderscheid te maken tussen eerste- en tweedelijn: als de orthoptist eerstelijnswerkzaamheden verricht (al dan niet binnen de muren van een zorginstelling) dienen die gefinancierd te worden uit het eerstelijnsbudget. Knelpunt: Oplossing: verantwoordelijkheden en afstemming binnen eerste lijn. orthoptie in de eerste lijn heeft een geheel eigen verantwoordelijkheid. Er dient duidelijk te zijn welke onderzoeken een orthoptist in de eerstelijn wel verricht en welke niet. Commitment naar duidelijke afspraken is daarvoor essentieel. Die duidelijkheid dient er te zijn voor de cliënt die zich tot een 1e-lijnsorthoptist wendt, maar deze duidelijkheid moet ook aanwezig blijven voor de verwijzende huisarts: wat kan en mag een 1e-lijnsorthoptist, en wie is waarvoor verantwoordelijk. Daarnaast is het belangrijk dat de huisarts de regiefunctie blijft behouden om optimale afstemming en coördinatie in de eerstelijn mogelijk te maken. Bij afspraken binnen de eerste lijn dient voor betrokkenen duidelijk te zijn dat de werkzaamheden niet geschieden onder verantwoordelijkheid van de oogartsen. Knelpunt: Oplossing: financiering. orthoptie in de eerste lijn moet gefinancierd kunnen worden vanuit het eerstelijnsbudget. Orthoptie in de tweedelijn: Orthoptisten registreren hun werkzaamheden door middel van een eigen NZa-zorgactiviteitcode. De huidige activiteiten worden geregistreerd binnen een oogarts-dbc. Om deze binnen het DBC stelsel anno 2011 te kunnen declareren dient een face-to-face contact met de oogarts plaats te vinden. 20

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige zorg. Een

Nadere informatie

Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d

Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d. 26-11-2014 De BBC heeft mede naar aanleiding van vragen van oogartsen over de financiering van de optometrie een overzicht gemaakt van de

Nadere informatie

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 BBC - NOG Commissie FOZ-NVvO Maart 2017 1 Inhoud Inleiding..3 Relevante informatie vooraf.4 Zorgactiviteitencodes voor orthoptische

Nadere informatie

PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG

PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG Status Definitief Datum 2 oktober 2013 Opstellers document OVN, NOG en NVvO Betrokken partijen NHG (Nederland Huisartsen Genootschap) Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 4

Nadere informatie

Visie van de Optometristen Vereniging Nederland. Geïntegreerde oogzorg

Visie van de Optometristen Vereniging Nederland. Geïntegreerde oogzorg Visie van de Optometristen Vereniging Nederland Geïntegreerde oogzorg September 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Achtergrond 4 Vraagstelling 5 Hoofdstuk 2 Huidige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 366 Besluit van 6 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

Project meekijk consult oogheelkunde

Project meekijk consult oogheelkunde Project meekijk consult oogheelkunde Naam: Stefanie Mouwen Versie: definitief Datum: Januari 2017 1 Oogzorg Inleiding Huisartsen zien het aantal patiënten met oogaandoeningen al jaren fors stijgen. Parallel

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 drs. B.W.H. (Belinda) van de Lagemaat Senior adviseur Federatie Medisch Specialisten Beleidscontext van taakherschikking Taakherschikking

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Programma EXPERTMEETING TOA. Verslag Expertmeeting TOA. In gesprek met TOA s, Oogartsen, ERGRA, Sectorcommissie en opleiding

Programma EXPERTMEETING TOA. Verslag Expertmeeting TOA. In gesprek met TOA s, Oogartsen, ERGRA, Sectorcommissie en opleiding Verslag Expertmeeting TOA EXPERTMEETING TOA In gesprek met TOA s, Oogartsen, Management, bestuur NVTOA, ERGRA, Sectorcommissie en opleiding Vergadering Expertmeeting TOA 03-06-2013 Aanwezig TOA s, oogartsen

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van optometristen en orthoptisten

De arbeidsmarkt van optometristen en orthoptisten De arbeidsmarkt van optometristen en orthoptisten Jop van Amelsvoort Koen Kauffman Frank Peters Nijmegen, juli 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt,

Nadere informatie

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE VERRICHTINGEN Inleiding De Wet BIG regelt de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In de Wet BIG worden 8 beroepen onderscheiden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

ZORGPRESTATIE OOGZORG Versie

ZORGPRESTATIE OOGZORG Versie ZORGPRESTATIE OOGZORG Versie 05-07-2016 12 jaar 4. Oogarts of orthoptist Huisarts stelt indicatie visusklachten Geleidelijk ontstaan, oorzaak onduidelijk >12 jaar * Rood zonder pijn Zie stroomschema Geen

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne 1 De Wet BIG Doel van de Wet BIG: Het bevorderen van kwaliteit van zorg die beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Optometristen

Bijlage Beroepscompetenties Optometristen Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Optometristen Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden'

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Rapport Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Op 17 november 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 268 (Herziene druk d.d. 28 januari 2009)

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Orthoptisch onderzoek

Orthoptisch onderzoek Orthoptisch onderzoek Uw kind of u bent doorverwezen naar de orthoptist. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek door een orthoptist en de mogelijke redenen u te verwijzen. Vergeet niet bij

Nadere informatie

Optometrie bij Briljant Groep

Optometrie bij Briljant Groep Optometrie bij Briljant Groep Briljant Optiek heeft haar diensten uitgebreid. U kunt vanaf nu niet alleen voor uw bril of lenzen uitstekend bij ons terecht, maar ook voor een uitgebreider oogonderzoek.

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

1. TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT

1. TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT 1. TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT 1.1 Samenvatting en conclusies Het meest recente onderzoek naar de technisch oogheelkundig assistent (TOA) heeft plaatsgevonden in 2007 1. Nieuwe gegevens over de werkomgeving

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Algemeen KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

VERANTWOORD DELEGEREN

VERANTWOORD DELEGEREN VERANTWOORD DELEGEREN Mr J.J.A. van Boven VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau Arnhem GOED HULPVERLENERSCHAP Iedere hulpverlener moet de zorg van een goed hulpverlener betrachten in overeenstemming met de

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijn straat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten?

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten? Bijlage 1 In zijn algemeenheid verrast het de NVvP dat het consultatiedocument is gebaseerd op een studie van de OESO, die vele tekortkomingen kent. Hoewel deze degelijk zijn beschreven in het consultatiedocument,

Nadere informatie

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen In de praktijk verrichten verzorgende en verpleegkundige medewerkers in opdracht van een arts of specialist voorbehouden handelingen. Een onderdeel in

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Orthoptische zorg. ETC Tangram Leusden, 12 juni 2008. Drs. J. Spek Drs. G. Zekveld

Orthoptische zorg. ETC Tangram Leusden, 12 juni 2008. Drs. J. Spek Drs. G. Zekveld Orthoptische zorg ETC Tangram Leusden, 12 juni 2008 Drs. J. Spek Drs. G. Zekveld INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...5 1.1. De vraagstelling...5 1.2. De context...6 1.3. De aanpak...7 1.4. Inhoud rapport...7

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 611 Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland woont

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen

Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen Monitor Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen Periode: Jan-juni 2009 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 Nascholing Netwerk Verpleegkundig Specialisten 11:45 12:15 Drs. A.J. (Arjan) Kouwen Senior Adviseur / Onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 2018 Optometrie in de basis Samen onderzoeken, positie bepalen en vernieuwen

Beleidsplan 2016 2018 Optometrie in de basis Samen onderzoeken, positie bepalen en vernieuwen Beleidsplan 2016 2018 Optometrie in de basis Samen onderzoeken, positie bepalen en vernieuwen de optometrist kijkt verder Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 5 3. Trends en ontwikkelingen... 6

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL OOGHEELKUNDE

TRANSMURAAL PROTOCOL OOGHEELKUNDE TRANSMURAAL PROTOCOL OOGHEELKUNDE Inleiding De huisarts verricht oogheelkundig onderzoek volgens de NHG-standaarden M12 en M57. Vervolgens zijn er drie mogelijkheden: 1. zelf behandelen 2. verwijzen naar

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Wie zijn wij? Petra Jonker-Jorna, MSc, jonkerjorna@gmail.com Marijke

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl Patiënteninformatie Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? Inleiding Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of ben u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Controleer

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Grenzen aan verantwoordelijkheid Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Waar ga ik het over hebben? Wat is de juridische context? Wat betekent dit voor Zelfstandige

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Professioneel statuut GGZ Veenendaal

Professioneel statuut GGZ Veenendaal Professioneel statuut GGZ Veenendaal Doel Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien

Nadere informatie

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL Er is een ontwikkeling gaande dat steeds meer logopedisten door scholen worden gevraagd om de logopedische behandeling niet meer vanuit de praktijk, maar binnen de schoolmuren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Physician Assistant in de huisartsenpraktijk

Physician Assistant in de huisartsenpraktijk Physician Assistant in de huisartsenpraktijk SYMPOSIUM INNOVATIE IN DE ZORG LHV KRING RIJNLAND EN MIDDEN -HOLLAND 17 NOVEMBER 2016 Leanne de Kool -van Dongen Physician Assistant huisartsenpraktijk de Schalm

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Polikliniek Oogheelkunde

Polikliniek Oogheelkunde Oogheelkunde Polikliniek Oogheelkunde i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent doorverwezen naar de polikliniek Oogheelkunde. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie